FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :09: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2213. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Taloustutkimus Oy & Tampereen kaupunki: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Aineiston nimi englanniksi: Use of Online Services and Information Technology in Tampere 2004 Aineiston rinnakkainen nimi: etampere / Infocity 2004 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Taloustutkimus Oy Tampereen kaupunki Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Tampereen kaupunki. Viestintäyksikkö Aineisto luovutettu arkistoon

8 1. Aineiston kuvailu Asiasanat Internet; matkapuhelimet; mikrotietokoneet; sähköposti; Tampere; tietoverkot; verkkopalvelut Tieteenala / Aihealue OKM:n tieteenalaluokitus: luonnontieteet; yhteiskuntatieteet CESSDAn luokitus: tietoyhteiskunta Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Tutkimussarja on osa etampere-ohjelman ( ) Infocity-hanketta. Hanke tähtäsi Tampereen kaupungin verkkopalvelujen rakentamisen, saatavuuden ja käytön tehostamiseen. Infocitytutkimuksissa kartoitetettiin tamperelaisten tietotekniikan, Internetin ja kaupungin verkkopalvelujen käyttöä vuotiaille kaupunkilaisille suunnatut kyselytutkimukset toteutti Taloustutkimus vuosina Sisällön kuvaus Vastaajilta tiedusteltiin, onko heillä käytössään matkapuhelinta, mikrotietokonetta, sähköpostiosoitetta ja Internet-yhteyttä. Internet-käyttäjiltä kysyttiin, missä he yleensä käyttävät Internetiä, kuinka usein ja mihin tarkoitukseen. He arvioivat myös omaa kiinnostustaan saada erilaisia asioita tai tietoja (muun muassa elämyksiä, tietoja tapahtumista ja päätöksistä, osallistumisen mahdollisuuksia) kaupungin verkkopalveluiden kautta. Tampereen kaupungin Internet-sivuilla käyntitiheyttä kartoitettiin myös. Lisäksi selvitettiin vastaajien tietokoneisiin tai tietoverkkoihin liittyvää koulutustarvetta. Vastaajilta tiedusteltiin, mitä palveluita he ovat Tampereen kaupungin sivuilta etsineet ja löytyivätkö palvelut helposti ja millaisia ongelmia vastaaja oli kohdannut. Vastaajille lueteltiin myös muutamia Tampereen kaupungin Internet-sivujen palveluja ja kysyttiin, mitkä niistä olivat vastaajille tuttuja ja mitä niistä vastaaja on käyttänyt. Tutkimuksessa kysyttiin myös, ovatko vastaajat kuulleet etampere-ohjelmasta ja jos ovat, niin mitä ohjelma on tuonut heidän elämäänsä sekä lueteltiin muutamia sähköisen osallistumisen muotoja ja tiedusteltiin, mitä niistä vastaajat pitivät tärkeinä kehityskohteina. Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, postinumeroalue, ikäryhmä, ammatti ja koulutus. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi, Tampere Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö 2

9 1.4. Aineiston käyttö Perusjoukko/otos: vuotiaat tamperelaiset kuluttajat Aineistonkeruun ajankohta: Kerääjät: Taloustutkimus Oy Aineiston tuottajat: Tampereen kaupunki Keruumenetelmä: Puhelinhaastattelu: tietokoneavusteinen (CATI) Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2004 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 79 muuttujaa ja 513 havaintoa. Otantamenetelmä: Ei-todennäköisyysotanta: kiintiöpoiminta Kiintiöpoiminta, jossa kiintiöinnin perustana oli kohdealueen väestön ikä- ja sukupuolijakauma 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineisto ei sisällä avokysymysten vastauksia. Julkaisut etampere / Infocity 2004: marraskuu 2004 (2004) [verkkodokumentti]. Tampere: Tampereen kaupunki & Helsinki: Taloustutkimus. [viitattu ]. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Käytön ja kuvailun oheismateriaalit etampere / Infocity 2004 : marraskuu 2004 : Tampereen kaupunki (2004) [verkkodokumentti]. Helsinki : Taloustutkimus [viitattu ]. Saatavissa: 537ouCEIh/ictutkimus2004.pdf Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 3

10 1. Aineiston kuvailu Painokertoimet Aineistossa on painomuuttuja. Paino perustuu ikä- ja sukupuolijakaumiin. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 513 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 513 minimi 2.00 maksimi 2.00 keskiarvo 2.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 513 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [PUH] Puhelimen tyyppi Puhelimen tyyppi Lankapuhelin Kännykät [BV1] Vastaajan sukupuoli Vastaajan sukupuoli Mies Nainen

13 BV4 [BV2] Vastaajan ikä Mikä on ikänne? alle tai yli [BV3] Vastaajan ammatti Mikä on ammattinne? Maatalousväestö Työväestö Toimihenkilö Johtava asema Itsenäinen yrittäjä Kotirouva Opiskelija/koululainen Eläkeläinen Työtön Muu [BV4] Vastaajan koulutus Mikä on koulutuksenne? 7

14 2. Muuttujat Perus/kansakoulu Ammatti/tekninen/Kauppakoulu Ylioppilas Opistotaso/ammattikorkeakoulu Yliopisto/korkeakoulu [BV5] Millainen on vastaajan talous? Millainen on taloutenne? Ohjeet haastattelijalle Luettele vaihtoehdot Yksinäistalous Lapseton pari Muu aikuistalous (vain yli 18 vuotiaita) Lapsiperhe [BV6] Montako henkeä vastaajan perheeseen kuuluu? Montako henkilöä perheeseenne kuuluu Te itse mukaan lukien? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 410 minimi 1.00 maksimi 8.00 keskiarvo 2.94 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q2_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskihajonta 1.11 [BV7] Vastaajan postinumeroalue Mikä on postinumeronne? Keskusta Länsi-Tampere Itä-Tampere [Q1] Onko teillä käytössänne matkapuhelin? Onko teillä käytössänne matkapuhelin? Kyllä Ei EOS [Q2_1] Onko teillä käytössänne mikrotietokone?: Kotona Onko teillä käytössänne mikrotietokone? Kotona 9

16 2. Muuttujat Ohjeet haastattelijalle Luettele 1-3 Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_2] Onko teillä käytössänne mikrotietokone?: Työpaikalla Onko teillä käytössänne mikrotietokone? Työpaikalla Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_3] Onko teillä käytössänne mikrotietokone?: Koulussa Onko teillä käytössänne mikrotietokone? Koulussa 10

17 Q2_5 Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_4] Onko teillä käytössänne mikrotietokone?: Muualla Onko teillä käytössänne mikrotietokone? Muualla Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_5] Onko teillä käytössänne mikrotietokone?: Ei ole käytössä mikrotietokonetta Onko teillä käytössänne mikrotietokone? Ei ole käytössä mikrotietokonetta Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

18 2. Muuttujat [Q3] Onko teillä käytössänne sähköpostiosoite? Onko teillä käytössänne sähköpostiosoite? Kyllä Ei EOS [Q4] Onko teillä käytössänne internetyhteys? Onko teillä käytössänne internetyhteys? Kyllä Ei [Q5_1] Missä yleensä käytätte internetiä?: Kotona Missä yleensä käytätte internetiä? Kotona Ohjeet haastattelijalle Luettele tarvittaessa 12

19 Q5_3 Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_2] Missä yleensä käytätte internetiä?: Töissä Missä yleensä käytätte internetiä? Töissä Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_3] Missä yleensä käytätte internetiä?: Koulussa/Opiskelupaikalla Missä yleensä käytätte internetiä? Koulussa/Opiskelupaikalla Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

20 2. Muuttujat [Q5_4] Missä yleensä käytätte internetiä?: Kirjastossa Missä yleensä käytätte internetiä? Kirjastossa Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_5] Missä yleensä käytätte internetiä?: Sukulaisen/tuttavan luona Missä yleensä käytätte internetiä? Sukulaisen/tuttavan luona Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_6] Missä yleensä käytätte internetiä?: Muualla Missä yleensä käytätte internetiä? Muualla 14

21 Q7 Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6] Onko nykyinen kotinne Internet-yhteys modeemi, ISDN, ADSL, kaapelimodeemi vai langaton liittymä? Onko nykyinen kotinne Internet-yhteys modeemi, ISDN, ADSL, kaapelimodeemi vai langaton liittymä? Ohjeet haastattelijalle Haastattelija huom. langaton on GSM, GPRS tai W-LAN Modeemi ISDN ADSL kaapelimodeemi langaton (GSM, GPRS, W-LAN) EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7] Kuinka usein olette yhteydessä internettiin? Kuinka usein olette yhteydessä internettiin? Ohjeet haastattelijalle Luettele tarvittaessa, mutta alimmasta vaihtoehdosta ylöspäin 15

22 2. Muuttujat Harvemmin Noin kerran kuukaudessa kertaa kuukaudessa n. 1-2 päivänä viikossa n. 3-4 päivänä viikossa Päivittäin tai lähes päivittäin (väh. 20 pv/kk) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_1] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Kunnallisiin palveluihin (kirjastopalvelut, ym virastot/palvelut) Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...? Kunnallisiin palveluihin (kirjastopalvelut, ym virastot/palvelut) Ohjeet haastattelijalle Luettele Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_2] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Sähköpostin lähettämiseen ja vastaanottamiseen Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...? Sähköpostin lähettämiseen ja vastaanottamiseen 16

23 Q8_4 Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_3] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Chat / IRCkeskusteluihin Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...? Chat / IRC-keskusteluihin Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_4] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Internetpuheluihin Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...? Internetpuheluihin Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 17

24 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q8_5] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Ohjelmien ja tiedostojen hankkimiseen Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...? Ohjelmien ja tiedostojen hankkimiseen Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_6] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Etätyöhön Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...? Etätyöhön Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

25 Q8_9 [Q8_7] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Nettiostoksiin Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...? Nettiostoksiin Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_8] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Surffailuun huvin vuoksi Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...? Surffailuun huvin vuoksi Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_9] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Tiedon etsintään hakupalveluilla Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...? 19

26 2. Muuttujat Tiedon etsintään hakupalveluilla Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_10] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Uutisryhmien / Newsien seuraamiseen Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...? Uutisryhmien / Newsien seuraamiseen Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_11] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Pankkipalveluihin Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...? Pankkipalveluihin 20

27 Q10 Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_12] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Verkon kautta tapahtuvaan opiskelemiseen Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...? Verkon kautta tapahtuvaan opiskelemiseen Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9] Oletteko käynyt Tampereen kaupungin Internet-sivuilla? Oletteko käynyt Tampereen kaupungin Internet-sivuilla? Kyllä Ei EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10] Miten usein olette käynyt Tampereen kaupungin internet sivuilla? Miten usein olette käynyt Tampereen kaupungin internet sivuilla? 21

28 2. Muuttujat Ohjeet haastattelijalle Luettele, mutta alimmasta vaihtoehdosta ylöspäin Harvemmin Noin kerran kuukaudessa kertaa kuukaudessa n. 1-2 päivänä viikossa n. 3-4 päivänä viikossa Päivittäin tai lähes päivittäin (väh. 20 pv/kk) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_1] Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1?: Elämyksiä ja viihdettä Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1, jossa 4=erittäin kiinnostunut, 3=melko kiinnostunut, 2=en kovin kiinnostunut ja 1=en lainkaan kiinnostunut Elämyksiä ja viihdettä Ohjeet haastattelijalle Luettele vaihtoehdot tieto puuttuu (User missing) Ei lainkaan kiinnostunut En kovin kiinnostunut Melko kiinnostunut Erittäin kiinnostunut tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 22

29 Q11_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q11_2] Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1?: Asiointipalveluja (lomakkeita yms) Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1, jossa 4=erittäin kiinnostunut, 3=melko kiinnostunut, 2=en kovin kiinnostunut ja 1=en lainkaan kiinnostunut Asiointipalveluja (lomakkeita yms) tieto puuttuu (User missing) Ei lainkaan kiinnostunut En kovin kiinnostunut Melko kiinnostunut Erittäin kiinnostunut tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_3] Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1?: Tietoja päätöksistä Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1, jossa 4=erittäin kiinnostunut, 3=melko kiinnostunut, 2=en kovin kiinnostunut ja 1=en lainkaan kiinnostunut Tietoja päätöksistä 23

30 2. Muuttujat tieto puuttuu (User missing) Ei lainkaan kiinnostunut En kovin kiinnostunut Melko kiinnostunut Erittäin kiinnostunut tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_4] Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1?: Tietoja tapahtumista Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1, jossa 4=erittäin kiinnostunut, 3=melko kiinnostunut, 2=en kovin kiinnostunut ja 1=en lainkaan kiinnostunut Tietoja tapahtumista tieto puuttuu (User missing) Ei lainkaan kiinnostunut En kovin kiinnostunut Melko kiinnostunut Erittäin kiinnostunut tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_5] Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1?: Osallistumisen mahdollisuuksia Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1, jossa 4=erittäin kiinnostunut, 3=melko kiinnostunut, 2=en kovin kiinnostunut ja 1=en lainkaan kiinnostunut 24

31 Q14 Osallistumisen mahdollisuuksia tieto puuttuu (User missing) Ei lainkaan kiinnostunut En kovin kiinnostunut Melko kiinnostunut Erittäin kiinnostunut tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12] Tarvitsetteko tietokoneisiin tai tietoverkkoihin liittyvää koulutusta? Tarvitsetteko tietokoneisiin tai tietoverkkoihin liittyvää koulutusta? Kyllä Ei EOS [Q14] Oletteko kuullut etampere-ohjelmasta? Oletteko kuullut etampere-ohjelmasta? Kyllä Ei EOS

32 2. Muuttujat [Q16_1] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Asuminen Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt? Asuminen Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_2] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Kirjastot Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt? Kirjastot Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_3] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Koulutus Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt? 26

33 Q16_5 Koulutus Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_4] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Liikunta ja vapaa-aika Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt? Liikunta ja vapaa-aika Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_5] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Päätöksenteko kaupungin asioista Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt? Päätöksenteko kaupungin asioista 27

34 2. Muuttujat Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_6] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Rakentaminen Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt? Rakentaminen Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_7] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Terveyspalvelut Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt? Terveyspalvelut Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

35 Q16_10 [Q16_8] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Sosiaalipalvelut Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt? Sosiaalipalvelut Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_9] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Ei etsinyt mitään palveluja Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt? Ei etsinyt mitään palveluja Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_10] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Aikataulut / Bussireitit Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt? 29

36 2. Muuttujat Aikataulut / Bussireitit Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_11] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Kartat Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt? Kartat Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_12] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Aukioloajat / yhteystiedot Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt? Aukioloajat / yhteystiedot 30

37 Q17 Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_13] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Muu Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt? Muu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17] Löytyivätkö tiedot tai palvelut helposti? Löytyivätkö tiedot tai palvelut helposti? Kyllä Ei EOS tieto puuttuu (SYSMIS)

38 2. Muuttujat [Q20_1] Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internetsivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette?: Valmistelufoorumi Valma Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internet-sivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette? Valmistelufoorumi Valma Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_2] Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internetsivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette?: Verkkohoitajapalvelu Teuvo neuvoo Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internet-sivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette? Verkkohoitajapalvelu Teuvo neuvoo Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

39 Q20_4 [Q20_3] Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internetsivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette?: Ekotallaajapeli Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internet-sivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette? Ekotallaajapeli Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_4] Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internetsivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette?: Talousfoorumi-kysely Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internet-sivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette? Talousfoorumi-kysely Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

40 2. Muuttujat [Q20_5] Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internetsivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette?: Verkko-opetusaineistot Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internet-sivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette? Verkko-opetusaineistot Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21] Oletteko käyttänyt Valmistelufoorumi Valmaa Oletteko käyttänyt Valmistelufoorumi Valmaa Kyllä Ei EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22] Oletteko käyttänyt Verkkohoitajapalvelua Teuvo neuvoo Oletteko käyttänyt Verkkohoitajapalvelua Teuvo neuvoo 34

41 Q25 Kyllä Ei EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23] Oletteko käyttänyt Ekotallaajapeliä Oletteko käyttänyt Ekotallaajapeliä Kyllä Ei EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24] Oletteko käyttänyt Talousfoorumi-kyselyä Oletteko käyttänyt Talousfoorumi-kyselyä Kyllä Ei EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [Q25] Oletteko käyttänyt Verkko-opetusaineistoja Oletteko käyttänyt Verkko-opetusaineistoja 35

42 2. Muuttujat Kyllä Ei EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_1] Seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina?: Mahdollisuus kommentoida valmisteltavia asioita Internetissä Luettelen seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina? Mahdollisuus kommentoida valmisteltavia asioita Internetissä Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_2] Seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina?: Verkkokeskustelujen lisääminen Luettelen seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina? Verkkokeskustelujen lisääminen 36

43 Q26_4 Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_3] Seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina?: Internet-kyselyjen lisääminen Luettelen seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina? Internet-kyselyjen lisääminen Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_4] Seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina?: Osallistumismahdollisuudet kaupunginosittain Luettelen seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina? Osallistumismahdollisuudet kaupunginosittain Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 37

44 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_5] Seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina?: Maksuttomien nettipisteiden ja koulutuksen lisääminen Luettelen seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina? Maksuttomien nettipisteiden ja koulutuksen lisääminen Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_6] Seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina?: Kyselyt tekstiviestien avulla Luettelen seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina? Kyselyt tekstiviestien avulla 38

45 PAINO Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [PAINO] Painomuuttuja Painomuuttuja Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 513 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta

46

47 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Puhelimen tyyppi [PUH] Vastaajan sukupuoli [BV1] Vastaajan ikä [BV2] Vastaajan ammatti [BV3] Vastaajan koulutus [BV4] Millainen on vastaajan talous? [BV5] Montako henkeä vastaajan perheeseen kuuluu? [BV6] Vastaajan postinumeroalue [BV7] Onko teillä käytössänne matkapuhelin? [Q1] Onko teillä käytössänne mikrotietokone?: Kotona [Q2_1] Onko teillä käytössänne mikrotietokone?: Työpaikalla [Q2_2] Onko teillä käytössänne mikrotietokone?: Koulussa [Q2_3] Onko teillä käytössänne mikrotietokone?: Muualla [Q2_4] Onko teillä käytössänne mikrotietokone?: Ei ole käytössä mikrotietokonetta [Q2_5] Onko teillä käytössänne sähköpostiosoite? [Q3] Onko teillä käytössänne internetyhteys? [Q4] Missä yleensä käytätte internetiä?: Kotona [Q5_1] Missä yleensä käytätte internetiä?: Töissä [Q5_2] Missä yleensä käytätte internetiä?: Koulussa/Opiskelupaikalla [Q5_3]

48 3. Hakemistot Missä yleensä käytätte internetiä?: Kirjastossa [Q5_4] Missä yleensä käytätte internetiä?: Sukulaisen/tuttavan luona [Q5_5] Missä yleensä käytätte internetiä?: Muualla [Q5_6] Onko nykyinen kotinne Internet-yhteys modeemi, ISDN, ADSL, kaapelimodeemi vai langaton liittymä? [Q6] Kuinka usein olette yhteydessä internettiin? [Q7] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Kunnallisiin palveluihin (kirjastopalvelut, ym virastot/palvelut) [Q8_1] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Sähköpostin lähettämiseen ja vastaanottamiseen [Q8_2] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Chat / IRC-keskusteluihin [Q8_3]..17 Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Internetpuheluihin [Q8_4] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Ohjelmien ja tiedostojen hankkimiseen [Q8_5] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Etätyöhön [Q8_6] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Nettiostoksiin [Q8_7] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Surffailuun huvin vuoksi [Q8_8] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Tiedon etsintään hakupalveluilla [Q8_9] 19 Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Uutisryhmien / Newsien seuraamiseen [Q8_10] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Pankkipalveluihin [Q8_11] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Verkon kautta tapahtuvaan opiskelemiseen [Q8_12] Oletteko käynyt Tampereen kaupungin Internet-sivuilla? [Q9] Miten usein olette käynyt Tampereen kaupungin internet sivuilla? [Q10] Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1?: Elämyksiä ja viihdettä [Q11_1] Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1?: Asiointipalveluja (lomakkeita yms) [Q11_2] Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1?: Tietoja päätöksistä [Q11_3] Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1?: Tietoja tapahtumista [Q11_4] Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1?: Osallistumisen mahdollisuuksia [Q11_5] Tarvitsetteko tietokoneisiin tai tietoverkkoihin liittyvää koulutusta? [Q12] Oletteko kuullut etampere-ohjelmasta? [Q14]

49 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Asuminen [Q16_1].26 Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Kirjastot [Q16_2].. 26 Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Koulutus [Q16_3].. 26 Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Liikunta ja vapaa-aika [Q16_4] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Päätöksenteko kaupungin asioista [Q16_5] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Rakentaminen [Q16_6] 28 Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Terveyspalvelut [Q16_7] 28 Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Sosiaalipalvelut [Q16_8] 29 Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Ei etsinyt mitään palveluja [Q16_9] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Aikataulut / Bussireitit [Q16_10] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Kartat [Q16_11] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Aukioloajat / yhteystiedot [Q16_12] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Muu [Q16_13] Löytyivätkö tiedot tai palvelut helposti? [Q17] Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internet-sivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette?: Valmistelufoorumi Valma [Q20_1] Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internet-sivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette?: Verkkohoitajapalvelu Teuvo neuvoo [Q20_2] Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internet-sivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette?: Ekotallaajapeli [Q20_3] Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internet-sivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette?: Talousfoorumi-kysely [Q20_4] Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internet-sivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette?: Verkko-opetusaineistot [Q20_5] Oletteko käyttänyt Valmistelufoorumi Valmaa [Q21] Oletteko käyttänyt Verkkohoitajapalvelua Teuvo neuvoo [Q22] Oletteko käyttänyt Ekotallaajapeliä [Q23] Oletteko käyttänyt Talousfoorumi-kyselyä [Q24] Oletteko käyttänyt Verkko-opetusaineistoja [Q25] Seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehitys- 43

50 3. Hakemistot kohteina?: Mahdollisuus kommentoida valmisteltavia asioita Internetissä [Q26_1] Seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina?: Verkkokeskustelujen lisääminen [Q26_2] Seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina?: Internet-kyselyjen lisääminen [Q26_3] Seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina?: Osallistumismahdollisuudet kaupunginosittain [Q26_4] Seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina?: Maksuttomien nettipisteiden ja koulutuksen lisääminen [Q26_5] Seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina?: Kyselyt tekstiviestien avulla [Q26_6] Painomuuttuja [PAINO]

51 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä 3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1?: Asiointipalveluja (lomakkeita yms) Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1?: Elämyksiä ja viihdettä Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1?: Osallistumisen mahdollisuuksia Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1?: Tietoja päätöksistä Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1?: Tietoja tapahtumista Kuinka usein olette yhteydessä internettiin? Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internet-sivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette?: Ekotallaajapeli Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internet-sivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette?: Talousfoorumi-kysely Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internet-sivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette?: Valmistelufoorumi Valma Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internet-sivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette?: Verkkohoitajapalvelu Teuvo neuvoo Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internet-sivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette?: Verkko-opetusaineistot Löytyivätkö tiedot tai palvelut helposti? Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Chat / IRC-keskusteluihin Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Etätyöhön Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Internetpuheluihin Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Kunnallisiin palveluihin (kirjastopalvelut, ym virastot/palvelut) Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Nettiostoksiin Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Ohjelmien ja tiedostojen hankkimiseen 18 Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Pankkipalveluihin Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Sähköpostin lähettämiseen ja vastaanottamiseen

52 3. Hakemistot Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Surffailuun huvin vuoksi Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Tiedon etsintään hakupalveluilla Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Uutisryhmien / Newsien seuraamiseen 20 Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Verkon kautta tapahtuvaan opiskelemiseen Millainen on vastaajan talous? Missä yleensä käytätte internetiä?: Kirjastossa Missä yleensä käytätte internetiä?: Kotona Missä yleensä käytätte internetiä?: Koulussa/Opiskelupaikalla Missä yleensä käytätte internetiä?: Muualla Missä yleensä käytätte internetiä?: Sukulaisen/tuttavan luona Missä yleensä käytätte internetiä?: Töissä Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Aikataulut / Bussireitit 29 Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Asuminen Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Aukioloajat / yhteystiedot Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Ei etsinyt mitään palveluja Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Kartat Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Kirjastot Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Koulutus Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Liikunta ja vapaa-aika 27 Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Muu Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Päätöksenteko kaupungin asioista Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Rakentaminen Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Sosiaalipalvelut Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Terveyspalvelut Miten usein olette käynyt Tampereen kaupungin internet sivuilla? Montako henkeä vastaajan perheeseen kuuluu? Oletteko kuullut etampere-ohjelmasta? Oletteko käynyt Tampereen kaupungin Internet-sivuilla? Oletteko käyttänyt Ekotallaajapeliä

53 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä Oletteko käyttänyt Talousfoorumi-kyselyä Oletteko käyttänyt Valmistelufoorumi Valmaa Oletteko käyttänyt Verkkohoitajapalvelua Teuvo neuvoo Oletteko käyttänyt Verkko-opetusaineistoja Onko nykyinen kotinne Internet-yhteys modeemi, ISDN, ADSL, kaapelimodeemi vai langaton liittymä? Onko teillä käytössänne internetyhteys? Onko teillä käytössänne matkapuhelin? Onko teillä käytössänne mikrotietokone?: Ei ole käytössä mikrotietokonetta Onko teillä käytössänne mikrotietokone?: Kotona Onko teillä käytössänne mikrotietokone?: Koulussa Onko teillä käytössänne mikrotietokone?: Muualla Onko teillä käytössänne mikrotietokone?: Työpaikalla Onko teillä käytössänne sähköpostiosoite? Painomuuttuja Puhelimen tyyppi Seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina?: Internet-kyselyjen lisääminen Seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina?: Kyselyt tekstiviestien avulla Seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina?: Mahdollisuus kommentoida valmisteltavia asioita Internetissä Seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina?: Maksuttomien nettipisteiden ja koulutuksen lisääminen Seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina?: Osallistumismahdollisuudet kaupunginosittain Seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina?: Verkkokeskustelujen lisääminen Tarvitsetteko tietokoneisiin tai tietoverkkoihin liittyvää koulutusta? Vastaajan ammatti Vastaajan ikä Vastaajan koulutus Vastaajan postinumeroalue Vastaajan sukupuoli

54 3. Hakemistot 3.3 Muuttujaryhmät Muuttujaryhmä Onko teillä käytössänne mikrotietokone? [Q2_1] Onko teillä käytössänne mikrotietokone?: Kotona [Q2_2] Onko teillä käytössänne mikrotietokone?: Työpaikalla [Q2_3] Onko teillä käytössänne mikrotietokone?: Koulussa [Q2_4] Onko teillä käytössänne mikrotietokone?: Muualla [Q2_5] Onko teillä käytössänne mikrotietokone?: Ei ole käytössä mikrotietokonetta Muuttujaryhmä Missä yleensä käytätte internetiä? [Q5_1] Missä yleensä käytätte internetiä?: Kotona [Q5_2] Missä yleensä käytätte internetiä?: Töissä [Q5_3] Missä yleensä käytätte internetiä?: Koulussa/Opiskelupaikalla [Q5_4] Missä yleensä käytätte internetiä?: Kirjastossa [Q5_5] Missä yleensä käytätte internetiä?: Sukulaisen/tuttavan luona [Q5_6] Missä yleensä käytätte internetiä?: Muualla Muuttujaryhmä Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...? [Q8_1] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Kunnallisiin palveluihin (kirjastopalvelut, ym virastot/palvelut) [Q8_2] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Sähköpostin lähettämiseen ja vastaanottamiseen [Q8_3] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Chat / IRC-keskusteluihin.. 17 [Q8_4] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Internetpuheluihin [Q8_5] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Ohjelmien ja tiedostojen hankkimiseen [Q8_6] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Etätyöhön [Q8_7] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Nettiostoksiin [Q8_8] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Surffailuun huvin vuoksi [Q8_9] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Tiedon etsintään hakupalveluilla 19 48

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja FSD2130 Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja FSD2382 Nuorisobarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2005 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3043 Sosiaalibarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3062. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely Koodikirja

FSD3062. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely Koodikirja FSD3062 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2850 Sosiaalibarometri 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD1180. Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa. Koodikirja

FSD1180. Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa. Koodikirja FSD1180 Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja FSD2164 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD2018. Kehitysyhteistyötutkimus Koodikirja

FSD2018. Kehitysyhteistyötutkimus Koodikirja FSD2018 Kehitysyhteistyötutkimus 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kehitysyhteistyötutkimus 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot