FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :10: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2255. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Sosiaali- ja terveysministeriö: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 51 B Kyselylomake ruotsiksi 55 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Aineiston nimi englanniksi: Municipal Treatment of Gambling Addicts 2006: Service Points Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Sosiaali- ja terveysministeriö Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Sosiaali- ja terveysministeriö Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat hoito; kunnat; läheiset; palvelupisteet; palvelut; rahapelit; tarpeet 1

8 1. Aineiston kuvailu Tieteenala / Aihealue OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet CESSDAn luokitus: sosiaalipalveluiden käyttö ja saatavuus Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällön kuvaus Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuntien käytäntöjä rahapeliongelmaisten hoidossa. Ensimmäisenä tässä palvelupisteille lähetetyssä lomakkeessa kysyttiin, miten peliongelman mahdollinen esiintyminen selvitetään asiakkaiden kohdalla. Tiedusteltiin myös, kuinka usein toimipisteessä on peliongelmasta kärsiviä asiakkaita ja miten peliongelma ilmenee asiakkailla. Lisäksi kysyttiin, mitä palveluja peliongelmaisille tarjotaan ja mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan. Kysyttiin myös, mitä palveluja nuorille (alle 18-vuotiaille) peliongelmaisille järjestetään, miten peliongelmaisten hoitoon liittyvää osaamista hankitaan ja mitä tarpeita palvelupisteellä on peliongelmaisten hoitoon liittyvän osaamisen kehittämiseen. Taustatietoina olivat vastaajan asema palvelupisteessä ja tieto siitä, missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa vastaaja toimii, lääni sekä palvelupisteen nimi ja ylläpitäjä. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Maantieteellinen alue (Kunta) Perusjoukko/otos: Suomen kunnat Aineistonkeruun ajankohta: Kerääjät: Taloustutkimus Oy Aineiston tuottajat: Sosiaali- ja terveysministeriö Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2006 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 74 muuttujaa ja 114 havaintoa. 2

9 1.4. Aineiston käyttö Otantamenetelmä: Kokonaisaineisto Samassa kirjekuoressa kuntalomakkeiden kanssa lähetettiin 2-3 kappaletta palvelupisteiden käytäntöjä ja tiedontasoa selvittäviä lomakkeita. Lomakkeiden jakelu palvelupisteisiin oli järjestetty niin, että kuntien sosiaalijohtajia ohjeistettiin kirjallisilla ohjeilla lähettämään lomakkeet eteenpäin niihin palvelupisteisiin, joihin kunnasta ohjataan rahapeliongelmaisia hoitoon. Palvelupisteet saivat olla kuntien omia palvelupisteitä tai kunnan kanssa yhteistyössä toimivia palveluja kunnan ulkopuolella. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineisto ei sisällä avokysymyksen q9 vastauksia. Julkaisut Turja, Tuomo (2006). Kuntien käytännöt ja tiedon taso rahapeliongelmaisten hoidossa. Sosiaalija terveysministeriö/taloustutkimus. [viitattu ]. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Liittyvät aineistot FSD2254 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006 : kuntakysely [Käytän ja kuvailun oheismateriaalit] Turja, Tuomo (2006). Kuntien käytännöt ja tiedon taso rahapeliongelmaisten hoidossa. Sosiaalija terveysministeriö/taloustutkimus. [viitattu ]. Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. 3

10 1. Aineiston kuvailu Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 114 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 114 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 114 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [LNO] Lomakenumero Lomakenumero Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 114 minimi 1.00 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q1_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1_1] Miten peliongelman mahdollinen esiintyminen selvitetään asiakkaiden kohdalla?: Rahapeliongelman mahdollisuus kartoitetaan kaikkien asiakkaiden kohdalla Miten peliongelman mahdollinen esiintyminen selvitetään asiakkaiden kohdalla? Rahapeliongelman mahdollisuus kartoitetaan kaikkien asiakkaiden kohdalla Ei mainittu Mainittu [Q1_2] Miten peliongelman mahdollinen esiintyminen selvitetään asiakkaiden kohdalla?: Rahapeliongelman mahdollisuus kartoitetaan, jos siihen ilmenee erityistä tarvetta Miten peliongelman mahdollinen esiintyminen selvitetään asiakkaiden kohdalla? Rahapeliongelman mahdollisuus kartoitetaan, jos siihen ilmenee erityistä tarvetta 7

14 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q1_3] Miten peliongelman mahdollinen esiintyminen selvitetään asiakkaiden kohdalla?: Rahapeliongelmaa ei kartoiteta järjestelmällisesti Miten peliongelman mahdollinen esiintyminen selvitetään asiakkaiden kohdalla? Rahapeliongelmaa ei kartoiteta järjestelmällisesti Ei mainittu Mainittu [Q1_4] Miten peliongelman mahdollinen esiintyminen selvitetään asiakkaiden kohdalla?: Rahapeliongelman nostaa esiin useimmiten asiakas itse Miten peliongelman mahdollinen esiintyminen selvitetään asiakkaiden kohdalla? Rahapeliongelman nostaa esiin useimmiten asiakas itse Ei mainittu Mainittu

15 Q2 [Q1_5] Miten peliongelman mahdollinen esiintyminen selvitetään asiakkaiden kohdalla?: Rahapeliongelma on todettu useimmiten toisessa palvelupisteessä Miten peliongelman mahdollinen esiintyminen selvitetään asiakkaiden kohdalla? Rahapeliongelma on todettu useimmiten toisessa palvelupisteessä Ei mainittu Mainittu [Q1_6] Miten peliongelman mahdollinen esiintyminen selvitetään asiakkaiden kohdalla?: Muulla tavalla, miten? Miten peliongelman mahdollinen esiintyminen selvitetään asiakkaiden kohdalla? Muulla tavalla, miten? Ei mainittu Mainittu [Q2] Kuinka usein toimipisteessänne on peliongelmista kärsiviä asiakkaita? Kuinka usein toimipisteessänne on peliongelmista kärsiviä asiakkaita? 9

16 2. Muuttujat Kerran viikossa tai useammin kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin kuin kerran kuukaudessa Harvemmin kuin kerran vuodessa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_1] Miten peliongelma ilmenee asiakkaillanne?: Peliongelma on pääasiallinen ongelma Miten peliongelma ilmenee asiakkaillanne? Peliongelma on pääasiallinen ongelma Ei mainittu Mainittu [Q3_2] Miten peliongelma ilmenee asiakkaillanne?: Asiakkaidemme pääasiallinen ongelma on jokin muu, mikä? Miten peliongelma ilmenee asiakkaillanne? Asiakkaidemme pääasiallinen ongelma on jokin muu, mikä? 10

17 Q3_4 Ei mainittu Mainittu [Q3_3] Miten peliongelma ilmenee asiakkaillanne?: Asiakkaidemme pääasiallinen ongelma on jokin muu, mikä? - Taloudelliset ongelmat/rahan puute Miten peliongelma ilmenee asiakkaillanne? Asiakkaidemme pääasiallinen ongelma on jokin muu, mikä? - Taloudelliset ongelmat/rahan puute Ei mainittu Mainittu [Q3_4] Miten peliongelma ilmenee asiakkaillanne?: Asiakkaidemme pääasiallinen ongelma on jokin muu, mikä? - Päihdeongelma/alkoholi Miten peliongelma ilmenee asiakkaillanne? Asiakkaidemme pääasiallinen ongelma on jokin muu, mikä? - Päihdeongelma/alkoholi Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 11

18 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q3_5] Miten peliongelma ilmenee asiakkaillanne?: Asiakkaidemme pääasiallinen ongelma on jokin muu, mikä? - Mielenterveysongelma Miten peliongelma ilmenee asiakkaillanne? Asiakkaidemme pääasiallinen ongelma on jokin muu, mikä? - Mielenterveysongelma Ei mainittu Mainittu [Q3_6] Miten peliongelma ilmenee asiakkaillanne?: Asiakkaidemme pääasiallinen ongelma on jokin muu, mikä? - Parisuhdeongelmat Miten peliongelma ilmenee asiakkaillanne? Asiakkaidemme pääasiallinen ongelma on jokin muu, mikä? - Parisuhdeongelmat Ei mainittu Mainittu

19 Q4_1 [Q3_7] Miten peliongelma ilmenee asiakkaillanne?: Asiakkaidemme pääasiallinen ongelma on jokin muu, mikä? - Lastensuojelu Miten peliongelma ilmenee asiakkaillanne? Asiakkaidemme pääasiallinen ongelma on jokin muu, mikä? - Lastensuojelu Ei mainittu Mainittu [Q4_1] Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Ohjausta ja neuvontaa avopalveluna Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan? Kysymyksen esiteksti Voitte valita useamman vaihtoehdon. Ohjausta ja neuvontaa avopalveluna Ei mainittu Mainittu

20 2. Muuttujat [Q4_2] Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Laitoskuntoutusta Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan? Laitoskuntoutusta Ei mainittu Mainittu [Q4_3] Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Terveydenhoitopalveluja Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan? Terveydenhoitopalveluja Ei mainittu Mainittu [Q4_4] Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Velkaneuvontaa Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan? 14

21 Q4_6 Velkaneuvontaa Ei mainittu Mainittu [Q4_5] Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Ohjausta muuhun hoitopaikkaan, mihin? Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan? Ohjausta muuhun hoitopaikkaan, mihin? Ei mainittu Mainittu [Q4_6] Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Muuta, mitä? Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan? Muuta, mitä? 15

22 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q4_7] Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Muuta, mitä? - Ohjaus A-klinikalle Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan? Muuta, mitä? - Ohjaus A-klinikalle Ei mainittu Mainittu [Q4_8] Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Muuta, mitä? - Vertaistukiryhmät / GA-ryhmä Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan? Muuta, mitä? - Vertaistukiryhmät / GA-ryhmä Ei mainittu Mainittu

23 Q5_1 [Q4_9] Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Muuta, mitä? - Psykiatrian keskus Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan? Muuta, mitä? - Psykiatrian keskus Ei mainittu Mainittu [Q4_10] Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Muuta, mitä? - Tyynelän kuntoutuskeskus Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan? Muuta, mitä? - Tyynelän kuntoutuskeskus Ei mainittu Mainittu [Q5_1] Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan?: Ohjausta ja neuvontaa avopalveluna Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan? 17

24 2. Muuttujat Kysymyksen esiteksti Voitte valita useamman vaihtoehdon. Ohjausta ja neuvontaa avopalveluna Ei mainittu Mainittu [Q5_2] Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan?: Laitoskuntoutusta Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan? Laitoskuntoutusta Ei mainittu Mainittu [Q5_3] Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan?: Terveydenhoitopalveluja Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan? Terveydenhoitopalveluja 18

25 Q5_5 Ei mainittu Mainittu [Q5_4] Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan?: Velkaneuvontaa Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan? Velkaneuvontaa Ei mainittu Mainittu [Q5_5] Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan?: Ohjausta muuhun hoitopaikkaan, mihin? Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan? Ohjausta muuhun hoitopaikkaan, mihin? Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 19

26 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q5_6] Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan?: Muuta, mitä? Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan? Muuta, mitä? Ei mainittu Mainittu [Q5_7] Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan?: Muuta, mitä? - Ohjaus A-klinikalle Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan? Muuta, mitä? - Ohjaus A-klinikalle Ei mainittu Mainittu

27 Q6_2 [Q5_8] Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan?: Muuta, mitä? - Vertaistukiryhmät / GA-ryhmä Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan? Muuta, mitä? - Vertaistukiryhmät / GA-ryhmä Ei mainittu Mainittu [Q6_1] Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään?: Ohjausta ja neuvontaa avopalveluna Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään? Ohjausta ja neuvontaa avopalveluna Ei mainittu Mainittu [Q6_2] Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään?: Laitoskuntoutusta Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään? 21

28 2. Muuttujat Laitoskuntoutusta Ei mainittu Mainittu [Q6_3] Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään?: Terveydenhoitopalveluja Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään? Terveydenhoitopalveluja Ei mainittu Mainittu [Q6_4] Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään?: Velkaneuvontaa Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään? Velkaneuvontaa 22

29 Q6_6 Ei mainittu Mainittu [Q6_5] Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään?: Ohjausta muuhun hoitopaikkaan, mihin? Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään? Ohjausta muuhun hoitopaikkaan, mihin? Ei mainittu Mainittu [Q6_6] Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään?: Muuta, mitä? Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään? Muuta, mitä? Ei mainittu Mainittu

30 2. Muuttujat [Q6_7] Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään?: Muuta, mitä? - Ohjaus A-klinikalle Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään? Muuta, mitä? - Ohjaus A-klinikalle Ei mainittu Mainittu [Q6_8] Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään?: Muuta, mitä? - Vanhemmat mukaan Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään? Muuta, mitä? - Vanhemmat mukaan Ei mainittu Mainittu [Q6_9] Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään?: Muuta, mitä? - Nuorisopsykiatrian toimipaikat/poliklinikka Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään? 24

31 Q7_1 Muuta, mitä? - Nuorisopsykiatrian toimipaikat/poliklinikka Ei mainittu Mainittu [Q6_10] Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään?: Muuta, mitä? - Perhe- ja kasvatusneuvola Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään? Muuta, mitä? - Perhe- ja kasvatusneuvola Ei mainittu Mainittu [Q7_1] Miten peliongelmaisten hoitoon liittyvää osaamista hankitaan?: Työntekijän omaehtoinen tiedonhankinta Miten peliongelmaisten hoitoon liittyvää osaamista hankitaan? Työntekijän omaehtoinen tiedonhankinta 25

32 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q7_2] Miten peliongelmaisten hoitoon liittyvää osaamista hankitaan?: Työnantajan antama koulutus Miten peliongelmaisten hoitoon liittyvää osaamista hankitaan? Työnantajan antama koulutus Ei mainittu Mainittu [Q8_1] Mitä tarpeita teillä on peliongelmaisten hoitoon liittyvän osaamisen kehittämiseen?: Kirjallista tietoa ongelmista Mitä tarpeita teillä on peliongelmaisten hoitoon liittyvän osaamisen kehittämiseen? Kysymyksen esiteksti Valitse 3. Kirjallista tietoa ongelmista 26

33 Q8_3 Ei mainittu Mainittu [Q8_2] Mitä tarpeita teillä on peliongelmaisten hoitoon liittyvän osaamisen kehittämiseen?: Lyhytkestoista koulutusta Mitä tarpeita teillä on peliongelmaisten hoitoon liittyvän osaamisen kehittämiseen? Lyhytkestoista koulutusta Ei mainittu Mainittu [Q8_3] Mitä tarpeita teillä on peliongelmaisten hoitoon liittyvän osaamisen kehittämiseen?: Pitkäkestoista koulutusta Mitä tarpeita teillä on peliongelmaisten hoitoon liittyvän osaamisen kehittämiseen? Pitkäkestoista koulutusta Ei mainittu Mainittu

34 2. Muuttujat [Q8_4] Mitä tarpeita teillä on peliongelmaisten hoitoon liittyvän osaamisen kehittämiseen?: Muita tarpeita, mitä? Mitä tarpeita teillä on peliongelmaisten hoitoon liittyvän osaamisen kehittämiseen? Muita tarpeita, mitä? Ei mainittu Mainittu [Q8_5] Mitä tarpeita teillä on peliongelmaisten hoitoon liittyvän osaamisen kehittämiseen?: Ei erityisiä tarpeita Mitä tarpeita teillä on peliongelmaisten hoitoon liittyvän osaamisen kehittämiseen? Ei erityisiä tarpeita Ei mainittu Mainittu [BV1_1] Mikä on asemanne palvelupisteenne organisaatiossa?: Sosiaalityöntekijä Mikä on asemanne palvelupisteenne organisaatiossa? 28

35 BV1_3 Sosiaalityöntekijä Ei mainittu Mainittu [BV1_2] Mikä on asemanne palvelupisteenne organisaatiossa?: Johtava terveyskeskuslääkäri Mikä on asemanne palvelupisteenne organisaatiossa? Johtava terveyskeskuslääkäri Ei mainittu Mainittu [BV1_3] Mikä on asemanne palvelupisteenne organisaatiossa?: Terveyskeskuslääkäri Mikä on asemanne palvelupisteenne organisaatiossa? Terveyskeskuslääkäri 29

36 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [BV1_4] Mikä on asemanne palvelupisteenne organisaatiossa?: Sairaanhoitaja Mikä on asemanne palvelupisteenne organisaatiossa? Sairaanhoitaja Ei mainittu Mainittu [BV1_5] Mikä on asemanne palvelupisteenne organisaatiossa?: Erityissairaanhoitaja Mikä on asemanne palvelupisteenne organisaatiossa? Erityissairaanhoitaja Ei mainittu Mainittu

37 BV1_8 [BV1_6] Mikä on asemanne palvelupisteenne organisaatiossa?: Päihdeterapeutti Mikä on asemanne palvelupisteenne organisaatiossa? Päihdeterapeutti Ei mainittu Mainittu [BV1_7] Mikä on asemanne palvelupisteenne organisaatiossa?: Muu, mikä? Mikä on asemanne palvelupisteenne organisaatiossa? Muu, mikä? Ei mainittu Mainittu [BV1_8] Mikä on asemanne palvelupisteenne organisaatiossa?: Muu, mikä? - Toiminnanjohtaja Mikä on asemanne palvelupisteenne organisaatiossa? 31

38 2. Muuttujat Muu, mikä? - Toiminnanjohtaja Ei mainittu Mainittu [BV2_1] Missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa toimitte?: Kunnan sosiaalitoimistossa Missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa toimitte? Kunnan sosiaalitoimistossa Ei mainittu Mainittu [BV2_2] Missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa toimitte?: Kunnan terveyskeskuksessa Missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa toimitte? Kunnan terveyskeskuksessa 32

39 BV2_4 Ei mainittu Mainittu [BV2_3] Missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa toimitte?: Päihdehuollon erityispalvelussa Missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa toimitte? Päihdehuollon erityispalvelussa Ei mainittu Mainittu [BV2_4] Missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa toimitte?: Psykiatrian poliklinikalla Missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa toimitte? Psykiatrian poliklinikalla Ei mainittu Mainittu

40 2. Muuttujat [BV2_5] Missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa toimitte?: Mielenterveystoimistossa Missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa toimitte? Mielenterveystoimistossa Ei mainittu Mainittu [BV2_6] Missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa toimitte?: A-klinikalla Missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa toimitte? A-klinikalla Ei mainittu Mainittu [BV2_7] Missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa toimitte?: Yksityisellä terveyspalvelujen tuottajalla Missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa toimitte? 34

41 BV2_9 Yksityisellä terveyspalvelujen tuottajalla Ei mainittu Mainittu [BV2_8] Missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa toimitte?: Yksityisellä sosiaalipalvelujen tuottajalla Missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa toimitte? Yksityisellä sosiaalipalvelujen tuottajalla Ei mainittu Mainittu [BV2_9] Missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa toimitte?: Muussa palvelussa, missä? Missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa toimitte? Muussa palvelussa, missä? 35

42 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [BV3] Missä läänissä palvelupisteenne sijaitsee? Missä läänissä palvelupisteenne sijaitsee? Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni Lapin lääni tieto puuttuu (SYSMIS) [BV4] Palvelupisteen nimi Palvelupisteen nimi Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 110 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [BV5] Ylläpitäjä Ylläpitäjä Kuvailevat tunnusluvut 36

43 BV5 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 98 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta

44

45 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) [FSD_PRO] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Lomakenumero [LNO] Miten peliongelman mahdollinen esiintyminen selvitetään asiakkaiden kohdalla?: Rahapeliongelman mahdollisuus kartoitetaan kaikkien asiakkaiden kohdalla [Q1_1] Miten peliongelman mahdollinen esiintyminen selvitetään asiakkaiden kohdalla?: Rahapeliongelman mahdollisuus kartoitetaan, jos siihen ilmenee erityistä tarvetta [Q1_2] Miten peliongelman mahdollinen esiintyminen selvitetään asiakkaiden kohdalla?: Rahapeliongelmaa ei kartoiteta järjestelmällisesti [Q1_3] Miten peliongelman mahdollinen esiintyminen selvitetään asiakkaiden kohdalla?: Rahapeliongelman nostaa esiin useimmiten asiakas itse [Q1_4] Miten peliongelman mahdollinen esiintyminen selvitetään asiakkaiden kohdalla?: Rahapeliongelma on todettu useimmiten toisessa palvelupisteessä [Q1_5] Miten peliongelman mahdollinen esiintyminen selvitetään asiakkaiden kohdalla?: Muulla tavalla, miten? [Q1_6] Kuinka usein toimipisteessänne on peliongelmista kärsiviä asiakkaita? [Q2] Miten peliongelma ilmenee asiakkaillanne?: Peliongelma on pääasiallinen ongelma [Q3_1] 10 Miten peliongelma ilmenee asiakkaillanne?: Asiakkaidemme pääasiallinen ongelma on jokin muu, mikä? [Q3_2] Miten peliongelma ilmenee asiakkaillanne?: Asiakkaidemme pääasiallinen ongelma on jokin muu, mikä? - Taloudelliset ongelmat/rahan puute [Q3_3] Miten peliongelma ilmenee asiakkaillanne?: Asiakkaidemme pääasiallinen ongelma on jokin muu, mikä? - Päihdeongelma/alkoholi [Q3_4]

46 3. Hakemistot Miten peliongelma ilmenee asiakkaillanne?: Asiakkaidemme pääasiallinen ongelma on jokin muu, mikä? - Mielenterveysongelma [Q3_5] Miten peliongelma ilmenee asiakkaillanne?: Asiakkaidemme pääasiallinen ongelma on jokin muu, mikä? - Parisuhdeongelmat [Q3_6] Miten peliongelma ilmenee asiakkaillanne?: Asiakkaidemme pääasiallinen ongelma on jokin muu, mikä? - Lastensuojelu [Q3_7] Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Ohjausta ja neuvontaa avopalveluna [Q4_1]...13 Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Laitoskuntoutusta [Q4_2] Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Terveydenhoitopalveluja [Q4_3] Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Velkaneuvontaa [Q4_4] Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Ohjausta muuhun hoitopaikkaan, mihin? [Q4_5] 15 Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Muuta, mitä? [Q4_6] Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Muuta, mitä? - Ohjaus A-klinikalle [Q4_7] Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Muuta, mitä? - Vertaistukiryhmät / GA-ryhmä [Q4_8] Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Muuta, mitä? - Psykiatrian keskus [Q4_9] Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Muuta, mitä? - Tyynelän kuntoutuskeskus [Q4_10] 17 Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan?: Ohjausta ja neuvontaa avopalveluna [Q5_1] 17 Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan?: Laitoskuntoutusta [Q5_2] Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan?: Terveydenhoitopalveluja [Q5_3] Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan?: Velkaneuvontaa [Q5_4] Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan?: Ohjausta muuhun hoitopaikkaan, mihin? [Q5_5] Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan?: Muuta, mitä? [Q5_6] Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan?: Muuta, mitä? - Ohjaus A-klinikalle [Q5_7] 20 Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan?: Muuta, mitä? - Vertaistukiryhmät / GAryhmä [Q5_8] Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään?: Ohjausta ja neuvontaa avopalveluna [Q6_1] Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään?: Laitoskuntoutusta [Q6_2] 21 Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään?: Terveydenhoitopalveluja [Q6_3] 22 Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään?: Velkaneuvontaa [Q6_4].22 Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään?: Ohjausta muuhun hoitopaik- 40

47 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä kaan, mihin? [Q6_5] Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään?: Muuta, mitä? [Q6_6] Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään?: Muuta, mitä? - Ohjaus A- klinikalle [Q6_7] Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään?: Muuta, mitä? - Vanhemmat mukaan [Q6_8] Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään?: Muuta, mitä? - Nuorisopsykiatrian toimipaikat/poliklinikka [Q6_9] Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään?: Muuta, mitä? - Perhe- ja kasvatusneuvola [Q6_10] Miten peliongelmaisten hoitoon liittyvää osaamista hankitaan?: Työntekijän omaehtoinen tiedonhankinta [Q7_1] Miten peliongelmaisten hoitoon liittyvää osaamista hankitaan?: Työnantajan antama koulutus [Q7_2] Mitä tarpeita teillä on peliongelmaisten hoitoon liittyvän osaamisen kehittämiseen?: Kirjallista tietoa ongelmista [Q8_1] Mitä tarpeita teillä on peliongelmaisten hoitoon liittyvän osaamisen kehittämiseen?: Lyhytkestoista koulutusta [Q8_2] Mitä tarpeita teillä on peliongelmaisten hoitoon liittyvän osaamisen kehittämiseen?: Pitkäkestoista koulutusta [Q8_3] Mitä tarpeita teillä on peliongelmaisten hoitoon liittyvän osaamisen kehittämiseen?: Muita tarpeita, mitä? [Q8_4] Mitä tarpeita teillä on peliongelmaisten hoitoon liittyvän osaamisen kehittämiseen?: Ei erityisiä tarpeita [Q8_5] Mikä on asemanne palvelupisteenne organisaatiossa?: Sosiaalityöntekijä [BV1_1] Mikä on asemanne palvelupisteenne organisaatiossa?: Johtava terveyskeskuslääkäri [BV1_2] 29 Mikä on asemanne palvelupisteenne organisaatiossa?: Terveyskeskuslääkäri [BV1_3] Mikä on asemanne palvelupisteenne organisaatiossa?: Sairaanhoitaja [BV1_4] Mikä on asemanne palvelupisteenne organisaatiossa?: Erityissairaanhoitaja [BV1_5] Mikä on asemanne palvelupisteenne organisaatiossa?: Päihdeterapeutti [BV1_6] Mikä on asemanne palvelupisteenne organisaatiossa?: Muu, mikä? [BV1_7] Mikä on asemanne palvelupisteenne organisaatiossa?: Muu, mikä? - Toiminnanjohtaja [BV1_8] 31 Missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa toimitte?: Kunnan sosiaalitoimistossa [BV2_1] 32 Missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa toimitte?: Kunnan terveyskeskuksessa [BV2_2] 32 Missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa toimitte?: Päihdehuollon erityispalvelussa [BV2_3] 33 41

48 3. Hakemistot Missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa toimitte?: Psykiatrian poliklinikalla [BV2_4]. 33 Missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa toimitte?: Mielenterveystoimistossa [BV2_5]. 34 Missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa toimitte?: A-klinikalla [BV2_6] Missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa toimitte?: Yksityisellä terveyspalvelujen tuottajalla [BV2_7] Missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa toimitte?: Yksityisellä sosiaalipalvelujen tuottajalla [BV2_8] Missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa toimitte?: Muussa palvelussa, missä? [BV2_9] 35 Missä läänissä palvelupisteenne sijaitsee? [BV3] Palvelupisteen nimi [BV4] Ylläpitäjä [BV5]

49 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä 3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Kuinka usein toimipisteessänne on peliongelmista kärsiviä asiakkaita? Lomakenumero Mikä on asemanne palvelupisteenne organisaatiossa?: Erityissairaanhoitaja Mikä on asemanne palvelupisteenne organisaatiossa?: Johtava terveyskeskuslääkäri Mikä on asemanne palvelupisteenne organisaatiossa?: Muu, mikä? Mikä on asemanne palvelupisteenne organisaatiossa?: Muu, mikä? - Toiminnanjohtaja Mikä on asemanne palvelupisteenne organisaatiossa?: Päihdeterapeutti Mikä on asemanne palvelupisteenne organisaatiossa?: Sairaanhoitaja Mikä on asemanne palvelupisteenne organisaatiossa?: Sosiaalityöntekijä Mikä on asemanne palvelupisteenne organisaatiossa?: Terveyskeskuslääkäri Missä läänissä palvelupisteenne sijaitsee? Missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa toimitte?: A-klinikalla Missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa toimitte?: Kunnan sosiaalitoimistossa Missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa toimitte?: Kunnan terveyskeskuksessa Missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa toimitte?: Mielenterveystoimistossa Missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa toimitte?: Muussa palvelussa, missä? Missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa toimitte?: Päihdehuollon erityispalvelussa Missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa toimitte?: Psykiatrian poliklinikalla Missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa toimitte?: Yksityisellä sosiaalipalvelujen tuottajalla Missä peliongelmaisia hoitavassa palvelussa toimitte?: Yksityisellä terveyspalvelujen tuottajalla Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään?: Laitoskuntoutusta Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään?: Muuta, mitä? Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään?: Muuta, mitä? - Nuorisopsykiatrian toimipaikat/poliklinikka Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään?: Muuta, mitä? - Ohjaus A- klinikalle Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään?: Muuta, mitä? - Perhe- ja kasvatusneuvola

50 3. Hakemistot Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään?: Muuta, mitä? - Vanhemmat mukaan Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään?: Ohjausta ja neuvontaa avopalveluna Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään?: Ohjausta muuhun hoitopaikkaan, mihin? Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään?: Terveydenhoitopalveluja 22 Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään?: Velkaneuvontaa Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Laitoskuntoutusta Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Muuta, mitä? Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Muuta, mitä? - Ohjaus A-klinikalle Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Muuta, mitä? - Psykiatrian keskus Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Muuta, mitä? - Tyynelän kuntoutuskeskus Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Muuta, mitä? - Vertaistukiryhmät / GA-ryhmä 16 Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Ohjausta ja neuvontaa avopalveluna Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Ohjausta muuhun hoitopaikkaan, mihin? Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Terveydenhoitopalveluja Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Velkaneuvontaa Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan?: Laitoskuntoutusta Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan?: Muuta, mitä? Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan?: Muuta, mitä? - Ohjaus A-klinikalle.. 20 Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan?: Muuta, mitä? - Vertaistukiryhmät / GAryhmä Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan?: Ohjausta ja neuvontaa avopalveluna. 17 Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan?: Ohjausta muuhun hoitopaikkaan, mihin? 19 Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan?: Terveydenhoitopalveluja Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan?: Velkaneuvontaa Mitä tarpeita teillä on peliongelmaisten hoitoon liittyvän osaamisen kehittämiseen?: Ei erityisiä tarpeita Mitä tarpeita teillä on peliongelmaisten hoitoon liittyvän osaamisen kehittämiseen?: Kirjallista tietoa ongelmista Mitä tarpeita teillä on peliongelmaisten hoitoon liittyvän osaamisen kehittämiseen?: Lyhytkestoista koulutusta Mitä tarpeita teillä on peliongelmaisten hoitoon liittyvän osaamisen kehittämiseen?: Muita tarpeita, mitä? Mitä tarpeita teillä on peliongelmaisten hoitoon liittyvän osaamisen kehittämiseen?: Pitkäkes- 44

51 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä toista koulutusta Miten peliongelma ilmenee asiakkaillanne?: Asiakkaidemme pääasiallinen ongelma on jokin muu, mikä? Miten peliongelma ilmenee asiakkaillanne?: Asiakkaidemme pääasiallinen ongelma on jokin muu, mikä? - Lastensuojelu Miten peliongelma ilmenee asiakkaillanne?: Asiakkaidemme pääasiallinen ongelma on jokin muu, mikä? - Mielenterveysongelma Miten peliongelma ilmenee asiakkaillanne?: Asiakkaidemme pääasiallinen ongelma on jokin muu, mikä? - Parisuhdeongelmat Miten peliongelma ilmenee asiakkaillanne?: Asiakkaidemme pääasiallinen ongelma on jokin muu, mikä? - Päihdeongelma/alkoholi Miten peliongelma ilmenee asiakkaillanne?: Asiakkaidemme pääasiallinen ongelma on jokin muu, mikä? - Taloudelliset ongelmat/rahan puute Miten peliongelma ilmenee asiakkaillanne?: Peliongelma on pääasiallinen ongelma Miten peliongelmaisten hoitoon liittyvää osaamista hankitaan?: Työnantajan antama koulutus 26 Miten peliongelmaisten hoitoon liittyvää osaamista hankitaan?: Työntekijän omaehtoinen tiedonhankinta Miten peliongelman mahdollinen esiintyminen selvitetään asiakkaiden kohdalla?: Muulla tavalla, miten? Miten peliongelman mahdollinen esiintyminen selvitetään asiakkaiden kohdalla?: Rahapeliongelma on todettu useimmiten toisessa palvelupisteessä Miten peliongelman mahdollinen esiintyminen selvitetään asiakkaiden kohdalla?: Rahapeliongelmaa ei kartoiteta järjestelmällisesti Miten peliongelman mahdollinen esiintyminen selvitetään asiakkaiden kohdalla?: Rahapeliongelman mahdollisuus kartoitetaan, jos siihen ilmenee erityistä tarvetta Miten peliongelman mahdollinen esiintyminen selvitetään asiakkaiden kohdalla?: Rahapeliongelman mahdollisuus kartoitetaan kaikkien asiakkaiden kohdalla Miten peliongelman mahdollinen esiintyminen selvitetään asiakkaiden kohdalla?: Rahapeliongelman nostaa esiin useimmiten asiakas itse Palvelupisteen nimi Ylläpitäjä

52 3. Hakemistot 3.3 Muuttujaryhmät Muuttujaryhmä Miten peliongelman mahdollinen esiintyminen selvitetään asiakkaiden kohdalla? [Q1_1] Miten peliongelman mahdollinen esiintyminen selvitetään asiakkaiden kohdalla?: Rahapeliongelman mahdollisuus kartoitetaan kaikkien asiakkaiden kohdalla [Q1_2] Miten peliongelman mahdollinen esiintyminen selvitetään asiakkaiden kohdalla?: Rahapeliongelman mahdollisuus kartoitetaan, jos siihen ilmenee erityistä tarvetta [Q1_3] Miten peliongelman mahdollinen esiintyminen selvitetään asiakkaiden kohdalla?: Rahapeliongelmaa ei kartoiteta järjestelmällisesti [Q1_4] Miten peliongelman mahdollinen esiintyminen selvitetään asiakkaiden kohdalla?: Rahapeliongelman nostaa esiin useimmiten asiakas itse [Q1_5] Miten peliongelman mahdollinen esiintyminen selvitetään asiakkaiden kohdalla?: Rahapeliongelma on todettu useimmiten toisessa palvelupisteessä [Q1_6] Miten peliongelman mahdollinen esiintyminen selvitetään asiakkaiden kohdalla?: Muulla tavalla, miten? Muuttujaryhmä Miten peliongelma ilmenee asiakkaillanne? [Q3_1] Miten peliongelma ilmenee asiakkaillanne?: Peliongelma on pääasiallinen ongelma.10 [Q3_2] Miten peliongelma ilmenee asiakkaillanne?: Asiakkaidemme pääasiallinen ongelma on jokin muu, mikä? [Q3_3] Miten peliongelma ilmenee asiakkaillanne?: Asiakkaidemme pääasiallinen ongelma on jokin muu, mikä? - Taloudelliset ongelmat/rahan puute [Q3_4] Miten peliongelma ilmenee asiakkaillanne?: Asiakkaidemme pääasiallinen ongelma on jokin muu, mikä? - Päihdeongelma/alkoholi [Q3_5] Miten peliongelma ilmenee asiakkaillanne?: Asiakkaidemme pääasiallinen ongelma on jokin muu, mikä? - Mielenterveysongelma [Q3_6] Miten peliongelma ilmenee asiakkaillanne?: Asiakkaidemme pääasiallinen ongelma on jokin muu, mikä? - Parisuhdeongelmat [Q3_7] Miten peliongelma ilmenee asiakkaillanne?: Asiakkaidemme pääasiallinen ongelma on jokin muu, mikä? - Lastensuojelu Muuttujaryhmä Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan? [Q4_1] Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Ohjausta ja neuvontaa avopalveluna [Q4_2] Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Laitoskuntoutusta

53 3.3. Muuttujaryhmät [Q4_3] Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Terveydenhoitopalveluja [Q4_4] Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Velkaneuvontaa [Q4_5] Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Ohjausta muuhun hoitopaikkaan, mihin? 15 [Q4_6] Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Muuta, mitä? [Q4_7] Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Muuta, mitä? - Ohjaus A-klinikalle [Q4_8] Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Muuta, mitä? - Vertaistukiryhmät / GAryhmä [Q4_9] Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Muuta, mitä? - Psykiatrian keskus [Q4_10] Mitä palveluja peliongelmaiselle tarjotaan?: Muuta, mitä? - Tyynelän kuntoutuskeskus 17 Muuttujaryhmä Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan? [Q5_1] Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan?: Ohjausta ja neuvontaa avopalveluna [Q5_2] Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan?: Laitoskuntoutusta [Q5_3] Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan?: Terveydenhoitopalveluja [Q5_4] Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan?: Velkaneuvontaa [Q5_5] Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan?: Ohjausta muuhun hoitopaikkaan, mihin? [Q5_6] Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan?: Muuta, mitä? [Q5_7] Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan?: Muuta, mitä? - Ohjaus A-klinikalle 20 [Q5_8] Mitä palveluja peliongelmaisten läheisille tarjotaan?: Muuta, mitä? - Vertaistukiryhmät / GA-ryhmä Muuttujaryhmä Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään? [Q6_1] Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään?: Ohjausta ja neuvontaa avopalveluna [Q6_2] Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään?: Laitoskuntoutusta21 [Q6_3] Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään?: Terveydenhoitopalveluja [Q6_4] Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään?: Velkaneuvontaa. 22 [Q6_5] Mitä palveluja nuorille (alle 18-v.) peliongelmaisille järjestetään?: Ohjausta muuhun 47

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006 : palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006 : palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006 : palvelupistekysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3043 Sosiaalibarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2850 Sosiaalibarometri 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2992 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja FSD2130 Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2390. Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat Koodikirja

FSD2390. Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat Koodikirja FSD2390 Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja FSD3159 Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja FSD2164 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot