FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :42: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2213. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [elektroninen aineisto]. FSD2213, versio 1.0 ( ). Helsinki: Taloustutkimus [aineistonkeruu], Tampere: Tampereen kaupunki [tuottaja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Aineiston nimi englanniksi: Use of Online Services and Information Technology in Tampere 2004 Aineiston rinnakkainen nimi: etampere / Infocity 2004 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Tekijät Taloustutkimus Tampereen kaupunki Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineiston luovuttaja Tampereen kaupunki. Viestintäyksikkö. Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat Internet; matkapuhelimet; mikrotietokoneet; sähköposti; Tampere; tietoverkot; verkkopalvelut Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: informaatiotutkimus; kunnallistiede; tietoyhteiskuntatutkimus CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: tietoyhteiskunta (myös internetin käyttö) Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Tutkimussarja on osa etampere-ohjelman Infocity-hanketta. Hanke tähtää Tampereen kaupungin verkkopalvelujen rakentamisen, saatavuuden ja käytön tehostamiseen. Infocity-tutkimuksissa on kartoitettu tamperelaisten tietotekniikan, Internetin ja kaupungin verkkopalvelujen käyttöä vuotiaille kaupunkilaisille suunnatut kyselytutkimukset on toteuttanut Taloustutkimus Oy. Aineistoja on kerätty vuodesta Sisällönkuvaus Vastaajilta tiedusteltiin, onko heillä käytössään matkapuhelinta, mikrotietokonetta, sähköpostiosoitetta ja Internet-yhteyttä. Internet-käyttäjiltä kysyttiin, missä he yleensä käyttävät Internetiä, kuinka usein ja mihin tarkoitukseen. He arvioivat myös omaa kiinnostustaan saada erilaisia asioita tai tietoja (muun muassa elämyksiä, tietoja tapahtumista ja päätöksistä, osallistumisen mahdollisuuksia) kaupungin verkkopalveluiden kautta. Tampereen kaupungin Internet-sivuilla käyntitiheyttä kartoitettiin myös. Lisäksi selvitettiin vastaajien tietokoneisiin tai tietoverkkoihin liittyvää koulutustarvetta. Vastaajilta tiedusteltiin, mitä palveluita he ovat Tampereen kaupungin sivuilta etsineet ja löytyivätkö palvelut helposti ja millaisia ongelmia vastaaja oli kohdannut. Vastaajille lueteltiin myös muutamia Tampereen kaupungin Internet-sivujen palveluja ja kysyttiin, mitkä niistä olivat vastaajille tuttuja ja mitä niistä vastaaja on käyttänyt. Tutkimuksessa kysyttiin myös, ovatko vastaajat kuulleet etampere-ohjelmasta ja jos ovat, niin mitä ohjelma 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu on tuonut heidän elämäänsä sekä lueteltiin muutamia sähköisen osallistumisen muotoja ja tiedusteltiin, mitä niistä vastaajat pitivät tärkeinä kehityskohteina. Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, postinumeroalue, ikäryhmä, ammatti ja koulutus. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Tampere Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: vuotiaat tamperelaiset kuluttajat Aineistonkeruun ajankohta: Aineiston kerääjät: Taloustutkimus Aineiston tuottajat: Tampereen kaupunki Keruumenetelmä: Puhelinkysely (tietokoneavusteinen puhelinkysely CATI) Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2004 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 81 muuttujaa ja 513 havaintoa. Otantamenetelmä: Kiintiöpoiminta, jossa kiintiöinnin perustana oli kohdealueen väestön ikäja sukupuolijakauma 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineisto ei sisällä avokysymysten vastauksia. Julkaisut etampere / Infocity 2004: marraskuu 2004: Tampereen kaupunki (2004) [verkkodokumentti]. Helsinki: Taloustutkimus. [viitattu ]. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa 3

10 1. Aineiston kuvailu Käytön ja kuvailun oheismateriaalit etampere / Infocity 2004 : marraskuu 2004 : Tampereen kaupunki (2004) [verkkodokumentti]. Helsinki : Taloustutkimus [viitattu ]. Saatavissa: 537ouCEIh/ictutkimus2004.pdf Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineistossa on painomuuttuja. Paino perustuu ikä- ja sukupuolijakaumiin. Käyttörajoitukset Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön; FSD:n lupamenettely. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 513 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 513 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 513 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [LOMNRO] Lomakenumero Lomakenumero Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 513 minimi 2.00 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 BV2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo keskihajonta [PUH] Puhelimen tyyppi Puhelimen tyyppi Lankapuhelin Kännykät [BV1] Vastaajan sukupuoli Vastaajan sukupuoli Mies Nainen [BV2] Vastaajan ikä Mikä on ikänne? 7

14 2. Muuttujat alle tai yli [BV3] Vastaajan ammatti Mikä on ammattinne? Maatalousväestö Työväestö Toimihenkilö Johtava asema Itsenäinen yrittäjä Kotirouva Opiskelija/koululainen Eläkeläinen Työtön Muu [BV4] Vastaajan koulutus Mikä on koulutuksenne? Perus/kansakoulu Ammatti/tekninen/Kauppakoulu Ylioppilas (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 BV6 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Opistotaso/ammattikorkeakoulu Yliopisto/korkeakoulu [BV5] Millainen on vastaajan talous? Millainen on taloutenne? Ohjeet haastattelijalle Luettele vaihtoehdot Yksinäistalous Lapseton pari Muu aikuistalous (vain yli 18 vuotiaita) Lapsiperhe [BV6] Montako henkeä vastaajan perheeseen kuuluu? Montako henkilöä perheeseenne kuuluu Te itse mukaan lukien? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 410 minimi 1.00 maksimi 8.00 keskiarvo 2.94 keskihajonta

16 2. Muuttujat [BV7] Vastaajan postinumeroalue Mikä on postinumeronne? Keskusta Länsi-Tampere Itä-Tampere [Q1] Onko teillä käytössänne matkapuhelin? Onko teillä käytössänne matkapuhelin? Kyllä Ei EOS [Q2_1] Onko teillä käytössänne mikrotietokone?: Kotona Onko teillä käytössänne mikrotietokone? Kotona Ohjeet haastattelijalle Luettele

17 Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) Q2_3 [Q2_2] Onko teillä käytössänne mikrotietokone?: Työpaikalla Onko teillä käytössänne mikrotietokone? Työpaikalla Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_3] Onko teillä käytössänne mikrotietokone?: Koulussa Onko teillä käytössänne mikrotietokone? Koulussa Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

18 2. Muuttujat [Q2_4] Onko teillä käytössänne mikrotietokone?: Muualla Onko teillä käytössänne mikrotietokone? Muualla Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_5] Onko teillä käytössänne mikrotietokone?: Ei ole käytössä mikrotietokonetta Onko teillä käytössänne mikrotietokone? Ei ole käytössä mikrotietokonetta Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3] Onko teillä käytössänne sähköpostiosoite? Onko teillä käytössänne sähköpostiosoite? 12

19 Kyllä Ei EOS Q5_1 [Q4] Onko teillä käytössänne internetyhteys? Onko teillä käytössänne internetyhteys? Kyllä Ei [Q5_1] Missä yleensä käytätte internetiä?: Kotona Missä yleensä käytätte internetiä? Kotona Ohjeet haastattelijalle Luettele tarvittaessa Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

20 2. Muuttujat [Q5_2] Missä yleensä käytätte internetiä?: Töissä Missä yleensä käytätte internetiä? Töissä Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_3] Missä yleensä käytätte internetiä?: Koulussa/Opiskelupaikalla Missä yleensä käytätte internetiä? Koulussa/Opiskelupaikalla Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_4] Missä yleensä käytätte internetiä?: Kirjastossa Missä yleensä käytätte internetiä? Kirjastossa 14

21 Q5_6 Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_5] Missä yleensä käytätte internetiä?: Sukulaisen/tuttavan luona Missä yleensä käytätte internetiä? Sukulaisen/tuttavan luona Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_6] Missä yleensä käytätte internetiä?: Muualla Missä yleensä käytätte internetiä? Muualla Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

22 2. Muuttujat [Q6] Onko nykyinen kotinne Internet-yhteys modeemi, ISDN, ADSL, kaapelimodeemi vai langaton liittymä? Onko nykyinen kotinne Internet-yhteys modeemi, ISDN, ADSL, kaapelimodeemi vai langaton liittymä? Ohjeet haastattelijalle Haastattelija huom. langaton on GSM, GPRS tai W-LAN Modeemi ISDN ADSL kaapelimodeemi langaton (GSM, GPRS, W-LAN) EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7] Kuinka usein olette yhteydessä internettiin? Kuinka usein olette yhteydessä internettiin? Ohjeet haastattelijalle Luettele tarvittaessa, mutta alimmasta vaihtoehdosta ylöspäin Harvemmin Noin kerran kuukaudessa kertaa kuukaudessa n. 1-2 päivänä viikossa n. 3-4 päivänä viikossa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 16

23 Q8_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Päivittäin tai lähes päivittäin (väh. 20 pv/kk) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_1] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Kunnallisiin palveluihin (kirjastopalvelut, ym virastot/palvelut) Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...? Kunnallisiin palveluihin (kirjastopalvelut, ym virastot/palvelut) Ohjeet haastattelijalle Luettele Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_2] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Sähköpostin lähettämiseen ja vastaanottamiseen Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...? Sähköpostin lähettämiseen ja vastaanottamiseen 17

24 2. Muuttujat Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_3] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Chat / IRCkeskusteluihin Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...? Chat / IRC-keskusteluihin Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_4] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Internetpuheluihin Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...? Internetpuheluihin Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

25 Q8_7 [Q8_5] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Ohjelmien ja tiedostojen hankkimiseen Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...? Ohjelmien ja tiedostojen hankkimiseen Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_6] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Etätyöhön Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...? Etätyöhön Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_7] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Nettiostoksiin Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...? 19

26 2. Muuttujat Nettiostoksiin Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_8] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Surffailuun huvin vuoksi Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...? Surffailuun huvin vuoksi Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_9] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Tiedon etsintään hakupalveluilla Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...? Tiedon etsintään hakupalveluilla 20

27 Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) Q8_11 [Q8_10] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Uutisryhmien / Newsien seuraamiseen Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...? Uutisryhmien / Newsien seuraamiseen Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_11] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Pankkipalveluihin Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...? Pankkipalveluihin Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

28 2. Muuttujat [Q8_12] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Verkon kautta tapahtuvaan opiskelemiseen Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...? Verkon kautta tapahtuvaan opiskelemiseen Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9] Oletteko käynyt Tampereen kaupungin Internet-sivuilla? Oletteko käynyt Tampereen kaupungin Internet-sivuilla? Kyllä Ei EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10] Miten usein olette käynyt Tampereen kaupungin internet sivuilla? Miten usein olette käynyt Tampereen kaupungin internet sivuilla? Ohjeet haastattelijalle Luettele, mutta alimmasta vaihtoehdosta ylöspäin 22

29 Q11_1 Harvemmin Noin kerran kuukaudessa kertaa kuukaudessa n. 1-2 päivänä viikossa n. 3-4 päivänä viikossa Päivittäin tai lähes päivittäin (väh. 20 pv/kk) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_1] Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1?: Elämyksiä ja viihdettä Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1, jossa 4=erittäin kiinnostunut, 3=melko kiinnostunut, 2=en kovin kiinnostunut ja 1=en lainkaan kiinnostunut Elämyksiä ja viihdettä Ohjeet haastattelijalle Luettele vaihtoehdot 1 Ei lainkaan kiinnostunut En kovin kiinnostunut Melko kiinnostunut Erittäin kiinnostunut tieto puuttuu tieto puuttuu (SYSMIS)

30 2. Muuttujat [Q11_2] Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1?: Asiointipalveluja (lomakkeita yms) Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1, jossa 4=erittäin kiinnostunut, 3=melko kiinnostunut, 2=en kovin kiinnostunut ja 1=en lainkaan kiinnostunut Asiointipalveluja (lomakkeita yms) 1 Ei lainkaan kiinnostunut En kovin kiinnostunut Melko kiinnostunut Erittäin kiinnostunut tieto puuttuu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_3] Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1?: Tietoja päätöksistä Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1, jossa 4=erittäin kiinnostunut, 3=melko kiinnostunut, 2=en kovin kiinnostunut ja 1=en lainkaan kiinnostunut Tietoja päätöksistä 1 Ei lainkaan kiinnostunut (taulukko jatkuu seur. sivulla) 24

31 Q11_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) 2 En kovin kiinnostunut Melko kiinnostunut Erittäin kiinnostunut tieto puuttuu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_4] Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1?: Tietoja tapahtumista Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1, jossa 4=erittäin kiinnostunut, 3=melko kiinnostunut, 2=en kovin kiinnostunut ja 1=en lainkaan kiinnostunut Tietoja tapahtumista 1 Ei lainkaan kiinnostunut En kovin kiinnostunut Melko kiinnostunut Erittäin kiinnostunut tieto puuttuu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_5] Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1?: Osallistumisen mahdollisuuksia Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1, jossa 4=erittäin kiinnostunut, 3=melko kiinnostunut, 2=en kovin kiinnostunut ja 1=en lainkaan kiinnostunut 25

32 2. Muuttujat Osallistumisen mahdollisuuksia 1 Ei lainkaan kiinnostunut En kovin kiinnostunut Melko kiinnostunut Erittäin kiinnostunut tieto puuttuu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12] Tarvitsetteko tietokoneisiin tai tietoverkkoihin liittyvää koulutusta? Tarvitsetteko tietokoneisiin tai tietoverkkoihin liittyvää koulutusta? Kyllä Ei EOS [Q14] Oletteko kuullut etampere-ohjelmasta? Oletteko kuullut etampere-ohjelmasta? Kyllä Ei EOS

33 Q16_3 [Q16_1] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Asuminen Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt? Asuminen Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_2] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Kirjastot Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt? Kirjastot Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_3] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Koulutus Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt? 27

34 2. Muuttujat Koulutus Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_4] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Liikunta ja vapaa-aika Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt? Liikunta ja vapaa-aika Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_5] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Päätöksenteko kaupungin asioista Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt? Päätöksenteko kaupungin asioista 28

35 Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) Q16_7 [Q16_6] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Rakentaminen Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt? Rakentaminen Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_7] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Terveyspalvelut Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt? Terveyspalvelut Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

36 2. Muuttujat [Q16_8] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Sosiaalipalvelut Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt? Sosiaalipalvelut Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_9] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Ei etsinyt mitään palveluja Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt? Ei etsinyt mitään palveluja Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_10] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Aikataulut / Bussireitit Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt? 30

37 Q16_12 Aikataulut / Bussireitit Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_11] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Kartat Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt? Kartat Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_12] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Aukioloajat / yhteystiedot Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt? Aukioloajat / yhteystiedot 31

38 2. Muuttujat Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_13] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Muu Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt? Muu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17] Löytyivätkö tiedot tai palvelut helposti? Löytyivätkö tiedot tai palvelut helposti? Kyllä Ei EOS tieto puuttuu (SYSMIS)

39 Q20_2 [Q20_1] Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internetsivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette?: Valmistelufoorumi Valma Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internet-sivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette? Valmistelufoorumi Valma Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_2] Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internetsivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette?: Verkkohoitajapalvelu Teuvo neuvoo Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internet-sivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette? Verkkohoitajapalvelu Teuvo neuvoo Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

40 2. Muuttujat [Q20_3] Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internetsivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette?: Ekotallaajapeli Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internet-sivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette? Ekotallaajapeli Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_4] Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internetsivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette?: Talousfoorumi-kysely Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internet-sivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette? Talousfoorumi-kysely Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

41 [Q20_5] Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internetsivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette?: Verkko-opetusaineistot Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internet-sivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette? Q22 Verkko-opetusaineistot Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21] Oletteko käyttänyt Valmistelufoorumi Valmaa Oletteko käyttänyt Valmistelufoorumi Valmaa Kyllä Ei EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22] Oletteko käyttänyt Verkkohoitajapalvelua Teuvo neuvoo Oletteko käyttänyt Verkkohoitajapalvelua Teuvo neuvoo 35

42 2. Muuttujat Kyllä Ei EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23] Oletteko käyttänyt Ekotallaajapeliä Oletteko käyttänyt Ekotallaajapeliä Kyllä Ei EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24] Oletteko käyttänyt Talousfoorumi-kyselyä Oletteko käyttänyt Talousfoorumi-kyselyä Kyllä Ei EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [Q25] Oletteko käyttänyt Verkko-opetusaineistoja Oletteko käyttänyt Verkko-opetusaineistoja 36

43 Kyllä Ei EOS tieto puuttuu (SYSMIS) Q26_2 [Q26_1] Seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina?: Mahdollisuus kommentoida valmisteltavia asioita Internetissä Luettelen seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina? Mahdollisuus kommentoida valmisteltavia asioita Internetissä Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_2] Seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina?: Verkkokeskustelujen lisääminen Luettelen seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina? Verkkokeskustelujen lisääminen 37

44 2. Muuttujat Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_3] Seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina?: Internet-kyselyjen lisääminen Luettelen seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina? Internet-kyselyjen lisääminen Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_4] Seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina?: Osallistumismahdollisuudet kaupunginosittain Luettelen seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina? Osallistumismahdollisuudet kaupunginosittain Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 38

45 Q26_6 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_5] Seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina?: Maksuttomien nettipisteiden ja koulutuksen lisääminen Luettelen seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina? Maksuttomien nettipisteiden ja koulutuksen lisääminen Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_6] Seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina?: Kyselyt tekstiviestien avulla Luettelen seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina? Kyselyt tekstiviestien avulla 39

46 2. Muuttujat Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [PAINO] Painomuuttuja Painomuuttuja Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 513 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta

47 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) [FSD_PRO] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Lomakenumero [LOMNRO] Puhelimen tyyppi [PUH] Vastaajan sukupuoli [BV1] Vastaajan ikä [BV2] Vastaajan ammatti [BV3] Vastaajan koulutus [BV4] Millainen on vastaajan talous? [BV5] Montako henkeä vastaajan perheeseen kuuluu? [BV6] Vastaajan postinumeroalue [BV7] Onko teillä käytössänne matkapuhelin? [Q1] Onko teillä käytössänne mikrotietokone?: Kotona [Q2_1] Onko teillä käytössänne mikrotietokone?: Työpaikalla [Q2_2] Onko teillä käytössänne mikrotietokone?: Koulussa [Q2_3] Onko teillä käytössänne mikrotietokone?: Muualla [Q2_4] Onko teillä käytössänne mikrotietokone?: Ei ole käytössä mikrotietokonetta [Q2_5] Onko teillä käytössänne sähköpostiosoite? [Q3] Onko teillä käytössänne internetyhteys? [Q4] Missä yleensä käytätte internetiä?: Kotona [Q5_1]

48 3. Hakemistot Missä yleensä käytätte internetiä?: Töissä [Q5_2] Missä yleensä käytätte internetiä?: Koulussa/Opiskelupaikalla [Q5_3] Missä yleensä käytätte internetiä?: Kirjastossa [Q5_4] Missä yleensä käytätte internetiä?: Sukulaisen/tuttavan luona [Q5_5] Missä yleensä käytätte internetiä?: Muualla [Q5_6] Onko nykyinen kotinne Internet-yhteys modeemi, ISDN, ADSL, kaapelimodeemi vai langaton liittymä? [Q6] Kuinka usein olette yhteydessä internettiin? [Q7] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Kunnallisiin palveluihin (kirjastopalvelut, ym virastot/palvelut) [Q8_1] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Sähköpostin lähettämiseen ja vastaanottamiseen [Q8_2] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Chat / IRC-keskusteluihin [Q8_3]..18 Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Internetpuheluihin [Q8_4] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Ohjelmien ja tiedostojen hankkimiseen [Q8_5] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Etätyöhön [Q8_6] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Nettiostoksiin [Q8_7] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Surffailuun huvin vuoksi [Q8_8] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Tiedon etsintään hakupalveluilla [Q8_9] 20 Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Uutisryhmien / Newsien seuraamiseen [Q8_10] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Pankkipalveluihin [Q8_11] Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Verkon kautta tapahtuvaan opiskelemiseen [Q8_12] Oletteko käynyt Tampereen kaupungin Internet-sivuilla? [Q9] Miten usein olette käynyt Tampereen kaupungin internet sivuilla? [Q10] Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1?: Elämyksiä ja viihdettä [Q11_1] Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1?: Asiointipalveluja (lomakkeita yms) [Q11_2] Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1?: Tietoja päätöksistä [Q11_3] Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1?: Tietoja tapahtumista [Q11_4] Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1?: Osallistumisen mahdollisuuksia [Q11_5]

49 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Tarvitsetteko tietokoneisiin tai tietoverkkoihin liittyvää koulutusta? [Q12] Oletteko kuullut etampere-ohjelmasta? [Q14] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Asuminen [Q16_1].27 Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Kirjastot [Q16_2].. 27 Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Koulutus [Q16_3].. 27 Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Liikunta ja vapaa-aika [Q16_4] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Päätöksenteko kaupungin asioista [Q16_5] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Rakentaminen [Q16_6] 29 Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Terveyspalvelut [Q16_7] 29 Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Sosiaalipalvelut [Q16_8] 30 Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Ei etsinyt mitään palveluja [Q16_9] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Aikataulut / Bussireitit [Q16_10] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Kartat [Q16_11] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Aukioloajat / yhteystiedot [Q16_12] Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Muu [Q16_13] Löytyivätkö tiedot tai palvelut helposti? [Q17] Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internet-sivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette?: Valmistelufoorumi Valma [Q20_1] Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internet-sivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette?: Verkkohoitajapalvelu Teuvo neuvoo [Q20_2] Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internet-sivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette?: Ekotallaajapeli [Q20_3] Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internet-sivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette?: Talousfoorumi-kysely [Q20_4] Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internet-sivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette?: Verkko-opetusaineistot [Q20_5] Oletteko käyttänyt Valmistelufoorumi Valmaa [Q21] Oletteko käyttänyt Verkkohoitajapalvelua Teuvo neuvoo [Q22] Oletteko käyttänyt Ekotallaajapeliä [Q23] Oletteko käyttänyt Talousfoorumi-kyselyä [Q24]

50 3. Hakemistot Oletteko käyttänyt Verkko-opetusaineistoja [Q25] Seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina?: Mahdollisuus kommentoida valmisteltavia asioita Internetissä [Q26_1] Seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina?: Verkkokeskustelujen lisääminen [Q26_2] Seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina?: Internet-kyselyjen lisääminen [Q26_3] Seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina?: Osallistumismahdollisuudet kaupunginosittain [Q26_4] Seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina?: Maksuttomien nettipisteiden ja koulutuksen lisääminen [Q26_5] Seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina?: Kyselyt tekstiviestien avulla [Q26_6] Painomuuttuja [PAINO]

51 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä 3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1?: Asiointipalveluja (lomakkeita yms) Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1?: Elämyksiä ja viihdettä Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1?: Osallistumisen mahdollisuuksia Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1?: Tietoja päätöksistä Kuinka kiinnostunut olette seuraavien asioiden/tietojen saamisesta kaupungin verkkopalveluista asteikolla 4-1?: Tietoja tapahtumista Kuinka usein olette yhteydessä internettiin? Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Lomakenumero Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internet-sivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette?: Ekotallaajapeli Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internet-sivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette?: Talousfoorumi-kysely Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internet-sivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette?: Valmistelufoorumi Valma Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internet-sivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette?: Verkkohoitajapalvelu Teuvo neuvoo Luettelen seuraavaksi muutamia Tampereen kaupungin Internet-sivujen palveluja. Mitkä niistä tunnette?: Verkko-opetusaineistot Löytyivätkö tiedot tai palvelut helposti? Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Chat / IRC-keskusteluihin Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Etätyöhön Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Internetpuheluihin Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Kunnallisiin palveluihin (kirjastopalvelut, ym virastot/palvelut) Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Nettiostoksiin Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Ohjelmien ja tiedostojen hankkimiseen 19 Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Pankkipalveluihin

52 3. Hakemistot Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Surffailuun huvin vuoksi Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Sähköpostin lähettämiseen ja vastaanottamiseen Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Tiedon etsintään hakupalveluilla Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Uutisryhmien / Newsien seuraamiseen 21 Mihin seuraavista tarkoituksista käytätte internettiä...?: Verkon kautta tapahtuvaan opiskelemiseen Millainen on vastaajan talous? Missä yleensä käytätte internetiä?: Kirjastossa Missä yleensä käytätte internetiä?: Kotona Missä yleensä käytätte internetiä?: Koulussa/Opiskelupaikalla Missä yleensä käytätte internetiä?: Muualla Missä yleensä käytätte internetiä?: Sukulaisen/tuttavan luona Missä yleensä käytätte internetiä?: Töissä Miten usein olette käynyt Tampereen kaupungin internet sivuilla? Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Aikataulut / Bussireitit 30 Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Asuminen Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Aukioloajat / yhteystiedot Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Ei etsinyt mitään palveluja Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Kartat Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Kirjastot Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Koulutus Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Liikunta ja vapaa-aika 28 Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Muu Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Päätöksenteko kaupungin asioista Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Rakentaminen Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Sosiaalipalvelut Mitä tietoa tai palveluita olette Tampereen kaupungin sivuilta etsinyt?: Terveyspalvelut Montako henkeä vastaajan perheeseen kuuluu? Oletteko kuullut etampere-ohjelmasta? Oletteko käynyt Tampereen kaupungin Internet-sivuilla?

53 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä Oletteko käyttänyt Ekotallaajapeliä Oletteko käyttänyt Talousfoorumi-kyselyä Oletteko käyttänyt Valmistelufoorumi Valmaa Oletteko käyttänyt Verkkohoitajapalvelua Teuvo neuvoo Oletteko käyttänyt Verkko-opetusaineistoja Onko nykyinen kotinne Internet-yhteys modeemi, ISDN, ADSL, kaapelimodeemi vai langaton liittymä? Onko teillä käytössänne internetyhteys? Onko teillä käytössänne matkapuhelin? Onko teillä käytössänne mikrotietokone?: Ei ole käytössä mikrotietokonetta Onko teillä käytössänne mikrotietokone?: Kotona Onko teillä käytössänne mikrotietokone?: Koulussa Onko teillä käytössänne mikrotietokone?: Muualla Onko teillä käytössänne mikrotietokone?: Työpaikalla Onko teillä käytössänne sähköpostiosoite? Painomuuttuja Puhelimen tyyppi Seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina?: Internet-kyselyjen lisääminen Seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina?: Kyselyt tekstiviestien avulla Seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina?: Mahdollisuus kommentoida valmisteltavia asioita Internetissä Seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina?: Maksuttomien nettipisteiden ja koulutuksen lisääminen Seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina?: Osallistumismahdollisuudet kaupunginosittain Seuraavaksi muutamia sähköisen osallistumisen muotoja. Mitä niistä pidätte tärkeinä kehityskohteina?: Verkkokeskustelujen lisääminen Tarvitsetteko tietokoneisiin tai tietoverkkoihin liittyvää koulutusta? Vastaajan ammatti Vastaajan ikä Vastaajan koulutus Vastaajan postinumeroalue Vastaajan sukupuoli

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2005 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja FSD2879 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja FSD1255 Aikuisten lasten äidit 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Aikuisten lasten äidit 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1181. Tiedebarometri Koodikirja

FSD1181. Tiedebarometri Koodikirja FSD1181 Tiedebarometri 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedebarometri 2001 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja FSD2136 Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2178 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja FSD2052 Poliisin turvallisuusbarometri 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Poliisin turvallisuusbarometri

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD1115. Opiskelijabarometri Koodikirja

FSD1115. Opiskelijabarometri Koodikirja FSD1115 Opiskelijabarometri 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Opiskelijabarometri 1997 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueet ja kunnallisdemokratia

Lisätiedot

FSD1147. Kunnallisalan ilmapuntari 1992 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1147. Kunnallisalan ilmapuntari 1992 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1147 Kunnallisalan ilmapuntari 1992 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2290. Erilaiset oppijat ja oppimateriaalit verkko-opiskelussa Koodikirja

FSD2290. Erilaiset oppijat ja oppimateriaalit verkko-opiskelussa Koodikirja FSD2290 Erilaiset oppijat ja oppimateriaalit verkko-opiskelussa 2002-2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot