FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.1 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :23: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1119. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Kunnallisalan kehittämissäätiö: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.1 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake 205 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Aineiston nimi englanniksi: Finnish Local Government Barometer 1997: Municipal Managers, Chairmen of Municipal Executive Boards Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.1 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Kunnallisalan kehittämissäätiö Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Kunnallisalan kehittämissäätiö Aineisto luovutettu arkistoon

8 1. Aineiston kuvailu Asiasanat identiteetti; julkiset palvelut; kolmas sektori; kunnallishallinto; kunnallistalous; kunnanjohtajat; kunnat; kuntaliitokset; läänit; maakunnat; työllistäminen Tieteenala / Aihealue OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet CESSDAn luokitus: eliitit ja vaikuttajat; valtiovalta, julkinen hallinto, poliittiset organisaatiot, puolueet Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Kunnallisalan ilmapuntarit Kunnallisalan kehittämissäätiön Ilmapuntari-aineistoja on kerätty vuosittain vuodesta 1992 alkaen. Kohderyhminä ovat yleensä olleet kuntalaiset, kunnanjohtajat ja kunnanhallitusten puheenjohtajat. Aineistot mahdollistavat asukkaiden mielipiteiden vertailun kunnanjohtajien ja kunnanhallitusten puheenjohtajien mielipiteisiin. Tutkimusten aihealueina ovat mm. kunnallinen demokratia ja itsehallinto, kuntien tehtävät ja talous sekä kunnan tehtävien ja palveluiden taso ja niiden kehittämistarpeet. Kunnallisjohto on lisäksi arvioinut mm. yhteistyötä eri tahojen kanssa, valtionohjauksen nykytilaa ja kehitysnäkymiä sekä ottanut kantaa valtion tiedonkeruuseen kunnilta. Sisällön kuvaus Kunnallisalan ilmapuntari 1997 kartoitti kunnan- ja kaupunginjohtajien sekä -hallitusten puheenjohtajien käsityksiä kunnallishallinnon ja talouden nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tutkimuksessa tiedusteltiin mm., mitä maakuntia vastaajat pitivät vetovoimaisina toimeentulon ja työllisyyden kannalta sekä matkailullisesti, mitkä niistä selviytyvät tulevaisuudessa menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa, mitkä ovat yrittäjäystävällisiä ja missä ponnistellaan maakunnan tulevaisuuden puolesta. Suhtautumista kuntaliitoksiin selvitettiin usean eri kysymyksen avulla. Vastaajia pyydettiin arvioimaan kuntien sopivaa määrää sekä valitsemaan kuntaliitosten puolesta ja niitä vastaan puhuvia perusteluita. Lisäksi selvitettiin vastaajien suhtautumista uuteen läänijakoon. Kunnallisjohtoa pyydettiin myös nimeämään tekijöitä, jotka olivat heidän kuntansa identiteetin perustana haastatteluhetkellä sekä tekijöitä, joihin identiteetin tulisi perustua vastaisuudessa. Vielä kysyttiin vastaajien käsitystä kunnan vastuusta työllistämistoimenpiteiden toteuttamisesta ja rahoittamisesta. Heiltä tiedusteltiin myös kunnan tehtäviin ehdottomasti kuuluvia palveluita sekä missä palveluissa kansalaisjärjestöt voisivat toimia aktiivisemmin ja työllistää enemmän. Toisaalta taas haluttiin tietää, mitkä tehtävät kunnallisjohdon mielestä voitaisiin jättää muiden tahojen hoidettavaksi tai kuntalaisten omatoimisuuden varaan. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu Erityisesti selvitettiin kuntien suhdetta neljään erilaiseen kuntien toimintaan vaikuttavaan organisaatioon: Kehitysaluerahastoon, Ympäristökeskukseen, yrittäjäjärjestöihin ja ammattiyhdistysliikkeeseen. Lisäksi kysyttiin eri sidosryhmien ja organisaatioiden hyödyllisyyttä kunnan toiminnan ja kehittämisen kannalta. Taustamuuttujia olivat vastaajan sukupuoli, asema kunnan hallinnossa, kunnan koko ja sen sijaintilääni (vanha lääni) sekä maakunnallinen liitto, jonka alueella kunta sijaitsee. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: Suomen kuntien kunnanjohtajat ja kunnanhallitusten puheenjohtajat, poislukien ruotsinkieliset kunnat Aineistonkeruun ajankohta: Kerääjät: Suomen Gallup Aineiston tuottajat: Kunnallisalan kehittämissäätiö Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 1997 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 62 %55 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 373 muuttujaa ja 487 havaintoa. Otantamenetelmä: Kokonaisaineisto Kunnanjohtajien vastausprosentti on 62 % ja kunnanhallitusten puheenjohtajien vastausprosentti on 55 %. 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Blomberg, Helena & Kroll, Christian (2003). Kuntalaiset, paikalliset päättäjät ja hyvinvointipalvelut 1990-luvulla. Teoksessa: Laman varjo ja nousun huuma (toim. Olli Kangas). Helsinki: Kansaneläkelaitos. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia; 72. Kansalaismielipide ja kunnat: ilmapuntari 1997 (1997). Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö. Polemia-sarja; 27. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa 3

10 1. Aineiston kuvailu [Käytän ja kuvailun oheismateriaalit] Ilmapuntari 1997 : kunnanjohtajat (1997). Espoo : Suomen Gallup. Ilmapuntari 1997 : kh-puheenjohtajat (1997). Espoo : Suomen Gallup. Ilmapuntari 1997 : kh-puheenjohtajat ja kunnanjohtajat (1997). Espoo : Suomen Gallup. Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 487 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 487 minimi 1.10 maksimi 1.10 keskiarvo 1.10 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 487 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [LOMNRO] Lomakkeen numero Lomakkeen numero Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 487 minimi 1.00 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 K1A_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo keskihajonta [K1A_1] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Etelä-Karjala (Imatran, Lappeenrannan seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Etelä-Karjala (Imatran, Lappeenrannan seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1A_2] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Etelä-Pohjanmaa (Seinäjoen seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Etelä-Pohjanmaa (Seinäjoen seutu)? Ei mainittu Mainittu

14 2. Muuttujat [K1A_3] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Etelä-Savo (Mikkelin seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Etelä-Savo (Mikkelin seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1A_4] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Häme (Hämeenlinnan seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Häme (Hämeenlinnan seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1A_5] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Kainuu (Kajaanin seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Kainuu (Kajaanin seutu)? 8

15 K1A_7 Ei mainittu Mainittu [K1A_6] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Keski-Pohjanmaa (Kokkolan seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Keski-Pohjanmaa (Kokkolan seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1A_7] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Keski-Suomi (Jyväskylän seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Keski-Suomi (Jyväskylän seutu)? Ei mainittu Mainittu

16 2. Muuttujat [K1A_8] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Kymenlaakso (Kotkan-Kouvolan seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Kymenlaakso (Kotkan-Kouvolan seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1A_9] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Lappi? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Lappi? Ei mainittu Mainittu [K1A_10] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Pirkanmaa (Tampereen seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Pirkanmaa (Tampereen seutu)? 10

17 K1A_12 Ei mainittu Mainittu [K1A_11] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Pohjois-Karjala (Joensuun seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Pohjois-Karjala (Joensuun seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1A_12] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Pohjois-Pohjanmaa (Oulun seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Pohjois-Pohjanmaa (Oulun seutu)? Ei mainittu Mainittu

18 2. Muuttujat [K1A_13] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Pohjois-Savo (Kuopion seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Pohjois-Savo (Kuopion seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1A_14] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Päijät-Häme (Lahden-Heinolan seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Päijät-Häme (Lahden-Heinolan seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1A_15] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Satakunta (Porin-Rauman seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Satakunta (Porin-Rauman seutu)? 12

19 K1A_17 Ei mainittu Mainittu [K1A_16] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Uusimaa? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Uusimaa? Ei mainittu Mainittu [K1A_17] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Vaasan rannikkoseutu? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Vaasan rannikkoseutu? Ei mainittu Mainittu

20 2. Muuttujat [K1A_18] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Varsinais-Suomi (Turun seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Varsinais-Suomi (Turun seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1A_19] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Ei mitkään/ei missään? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Ei mitkään/ei missään? Ei mainittu Mainittu [K1A_20] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Ei osaa sanoa? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa toimeentulon ja työllisyyden kannalta: Ei osaa sanoa? 14

21 K1B_2 Ei mainittu Mainittu [K1B_1] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Etelä-Karjala (Imatran, Lappeenrannan seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Etelä-Karjala (Imatran, Lappeenrannan seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1B_2] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Etelä-Pohjanmaa (Seinäjoen seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Etelä-Pohjanmaa (Seinäjoen seutu)? Ei mainittu Mainittu

22 2. Muuttujat [K1B_3] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Etelä-Savo (Mikkelin seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Etelä-Savo (Mikkelin seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1B_4] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Häme (Hämeenlinnan seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Häme (Hämeenlinnan seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1B_5] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Kainuu (Kajaanin seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Kainuu (Kajaanin seutu)? 16

23 K1B_7 Ei mainittu Mainittu [K1B_6] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Keski-Pohjanmaa (Kokkolan seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Keski-Pohjanmaa (Kokkolan seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1B_7] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Keski-Suomi (Jyväskylän seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Keski-Suomi (Jyväskylän seutu)? Ei mainittu Mainittu

24 2. Muuttujat [K1B_8] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Kymenlaakso (Kotkan- Kouvolan seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Kymenlaakso (Kotkan-Kouvolan seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1B_9] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Lappi? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Lappi? Ei mainittu Mainittu [K1B_10] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Pirkanmaa (Tampereen seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Pirkanmaa (Tampereen seutu)? 18

25 K1B_12 Ei mainittu Mainittu [K1B_11] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Pohjois-Karjala (Joensuun seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Pohjois-Karjala (Joensuun seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1B_12] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Pohjois-Pohjanmaa (Oulun seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Pohjois-Pohjanmaa (Oulun seutu)? Ei mainittu Mainittu

26 2. Muuttujat [K1B_13] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Pohjois-Savo (Kuopion seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Pohjois-Savo (Kuopion seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1B_14] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Päijät-Häme (Lahden- Heinolan seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Päijät-Häme (Lahden-Heinolan seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1B_15] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Satakunta (Porin- Rauman seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Satakunta (Porin-Rauman seutu)? 20

27 K1B_17 Ei mainittu Mainittu [K1B_16] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Uusimaa? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Uusimaa? Ei mainittu Mainittu [K1B_17] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Vaasan rannikkoseutu? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Vaasan rannikkoseutu? Ei mainittu Mainittu

28 2. Muuttujat [K1B_18] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Varsinais-Suomi (Turun seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Varsinais-Suomi (Turun seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1B_19] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Ei mitkään/ei missään? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Ei mitkään/ei missään? Ei mainittu 0 Mainittu [K1B_20] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Ei osaa sanoa? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia, jos ajattelette asiaa viihtyvyyden kannalta: Ei osaa sanoa? 22

29 K1C_2 Ei mainittu Mainittu [K1C_1] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Etelä-Karjala (Imatran, Lappeenrannan seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Etelä-Karjala (Imatran, Lappeenrannan seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1C_2] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Etelä-Pohjanmaa (Seinäjoen seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Etelä-Pohjanmaa (Seinäjoen seutu)? Ei mainittu Mainittu

30 2. Muuttujat [K1C_3] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Etelä-Savo (Mikkelin seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Etelä-Savo (Mikkelin seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1C_4] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Häme (Hämeenlinnan seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Häme (Hämeenlinnan seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1C_5] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Kainuu (Kajaanin seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Kainuu (Kajaanin seutu)? 24

31 K1C_7 Ei mainittu Mainittu [K1C_6] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Keski-Pohjanmaa (Kokkolan seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Keski-Pohjanmaa (Kokkolan seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1C_7] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Keski-Suomi (Jyväskylän seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Keski-Suomi (Jyväskylän seutu)? Ei mainittu Mainittu

32 2. Muuttujat [K1C_8] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Kymenlaakso (Kotkan- Kouvolan seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Kymenlaakso (Kotkan-Kouvolan seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1C_9] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Lappi? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Lappi? Ei mainittu Mainittu [K1C_10] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Pirkanmaa (Tampereen seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Pirkanmaa (Tampereen seutu)? 26

33 K1C_12 Ei mainittu Mainittu [K1C_11] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Pohjois-Karjala (Joensuun seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Pohjois-Karjala (Joensuun seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1C_12] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Pohjois-Pohjanmaa (Oulun seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Pohjois-Pohjanmaa (Oulun seutu)? Ei mainittu Mainittu

34 2. Muuttujat [K1C_13] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Pohjois-Savo (Kuopion seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Pohjois-Savo (Kuopion seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1C_14] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Päijät-Häme (Lahden- Heinolan seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Päijät-Häme (Lahden-Heinolan seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1C_15] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Satakunta (Porin- Rauman seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Satakunta (Porin-Rauman seutu)? 28

35 K1C_17 Ei mainittu Mainittu [K1C_16] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Uusimaa? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Uusimaa? Ei mainittu Mainittu [K1C_17] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Vaasan rannikkoseutu? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Vaasan rannikkoseutu? Ei mainittu Mainittu

36 2. Muuttujat [K1C_18] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Varsinais-Suomi (Turun seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Varsinais-Suomi (Turun seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1C_19] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Ei mitkään/ei missään? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Ei mitkään/ei missään? Ei mainittu Mainittu [K1C_20] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Ei osaa sanoa? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista kykenevät tulevaisuudessa selviytymään menestyjinä yhteiskunnan muutoksissa: Ei osaa sanoa? 30

37 K1D_2 Ei mainittu Mainittu [K1D_1] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Etelä-Karjala (Imatran, Lappeenrannan seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Etelä-Karjala (Imatran, Lappeenrannan seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1D_2] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Etelä-Pohjanmaa (Seinäjoen seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Etelä-Pohjanmaa (Seinäjoen seutu)? Ei mainittu Mainittu

38 2. Muuttujat [K1D_3] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Etelä-Savo (Mikkelin seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Etelä-Savo (Mikkelin seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1D_4] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Häme (Hämeenlinnan seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Häme (Hämeenlinnan seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1D_5] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Kainuu (Kajaanin seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Kainuu (Kajaanin seutu)? (taulukko jatkuu seur. sivulla) 32

39 K1D_7 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei mainittu Mainittu [K1D_6] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Keski-Pohjanmaa (Kokkolan seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Keski-Pohjanmaa (Kokkolan seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1D_7] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Keski-Suomi (Jyväskylän seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Keski-Suomi (Jyväskylän seutu)? Ei mainittu Mainittu

40 2. Muuttujat [K1D_8] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Kymenlaakso (Kotkan-Kouvolan seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Kymenlaakso (Kotkan-Kouvolan seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1D_9] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Lappi? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Lappi? Ei mainittu Mainittu [K1D_10] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Pirkanmaa (Tampereen seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Pirkanmaa (Tampereen seutu)? 34

41 K1D_13 Ei mainittu Mainittu [K1D_11] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Pohjois-Karjala (Joensuun seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Pohjois-Karjala (Joensuun seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1D_12] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Pohjois-Pohjanmaa (Oulun seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Pohjois-Pohjanmaa (Oulun seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1D_13] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Pohjois-Savo (Kuopion seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Pohjois-Savo (Kuopion seutu)? 35

42 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [K1D_14] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Päijät-Häme (Lahden-Heinolan seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Päijät-Häme (Lahden-Heinolan seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1D_15] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Satakunta (Porin-Rauman seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Satakunta (Porin-Rauman seutu)? Ei mainittu Mainittu

43 K1D_18 [K1D_16] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Uusimaa? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Uusimaa? Ei mainittu Mainittu [K1D_17] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Vaasan rannikkoseutu? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Vaasan rannikkoseutu? Ei mainittu Mainittu [K1D_18] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Varsinais-Suomi (Turun seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Varsinais-Suomi (Turun seutu)? (taulukko jatkuu seur. sivulla) 37

44 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei mainittu Mainittu [K1D_19] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Ei mitkään/ei missään? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Ei mitkään/ei missään? Ei mainittu Mainittu [K1D_20] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Ei osaa sanoa? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat mielestänne matkailullisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia: Ei osaa sanoa? Ei mainittu Mainittu

45 K1E_3 [K1E_1] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Etelä-Karjala (Imatran, Lappeenrannan seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Etelä-Karjala (Imatran, Lappeenrannan seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1E_2] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Etelä-Pohjanmaa (Seinäjoen seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Etelä-Pohjanmaa (Seinäjoen seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1E_3] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Etelä-Savo (Mikkelin seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Etelä-Savo (Mikkelin seutu)? 39

46 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [K1E_4] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Häme (Hämeenlinnan seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Häme (Hämeenlinnan seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1E_5] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Kainuu (Kajaanin seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Kainuu (Kajaanin seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1E_6] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Keski-Pohjanmaa (Kokkolan seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Keski-Pohjanmaa (Kokkolan seutu)? 40

47 K1E_9 Ei mainittu Mainittu [K1E_7] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Keski-Suomi (Jyväskylän seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Keski-Suomi (Jyväskylän seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1E_8] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Kymenlaakso (Kotkan-Kouvolan seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Kymenlaakso (Kotkan-Kouvolan seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1E_9] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Lappi? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Lappi? 41

48 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [K1E_10] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Pirkanmaa (Tampereen seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Pirkanmaa (Tampereen seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1E_11] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Pohjois-Karjala (Joensuun seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Pohjois-Karjala (Joensuun seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1E_12] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Pohjois-Pohjanmaa (Oulun seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Pohjois-Pohjanmaa (Oulun seutu)? 42

49 K1E_15 Ei mainittu Mainittu [K1E_13] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Pohjois-Savo (Kuopion seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Pohjois-Savo (Kuopion seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1E_14] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Päijät-Häme (Lahden-Heinolan seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Päijät-Häme (Lahden-Heinolan seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1E_15] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Satakunta (Porin-Rauman seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Satakunta (Porin-Rauman seutu)? 43

50 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [K1E_16] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Uusimaa? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Uusimaa? Ei mainittu Mainittu [K1E_17] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Vaasan rannikkoseutu? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Vaasan rannikkoseutu? Ei mainittu Mainittu [K1E_18] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Varsinais-Suomi (Turun seutu)? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Varsinais-Suomi (Turun seutu)? 44

51 K1E_20 Ei mainittu Mainittu [K1E_19] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Ei mitkään/ei missään? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Ei mitkään/ei missään? Ei mainittu Mainittu [K1E_20] Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Ei osaa sanoa? Mitkä kaikki seuraavista maakunnista ovat sellaisia, joissa yrittäjien ja yritysten on hyvä olla: Ei osaa sanoa? Ei mainittu Mainittu

52 2. Muuttujat [K1F_1] Missä kaikissa maakunnissa on aktiivinen tekemisen henki ja joissa todella ponnistellaan itse maakunnan tulevaisuuden varmistamiseksi: Etelä-Karjala (Imatran, Lappeenrannan seutu)? Missä kaikissa maakunnissa on aktiivinen tekemisen henki ja joissa todella ponnistellaan itse maakunnan tulevaisuuden varmistamiseksi: Etelä-Karjala (Imatran, Lappeenrannan seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1F_2] Missä kaikissa maakunnissa on aktiivinen tekemisen henki ja joissa todella ponnistellaan itse maakunnan tulevaisuuden varmistamiseksi: Etelä-Pohjanmaa (Seinäjoen seutu)? Missä kaikissa maakunnissa on aktiivinen tekemisen henki ja joissa todella ponnistellaan itse maakunnan tulevaisuuden varmistamiseksi: Etelä-Pohjanmaa (Seinäjoen seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1F_3] Missä kaikissa maakunnissa on aktiivinen tekemisen henki ja joissa todella ponnistellaan itse maakunnan tulevaisuuden varmistamiseksi: Etelä-Savo (Mikkelin seutu)? Missä kaikissa maakunnissa on aktiivinen tekemisen henki ja joissa todella ponnistellaan itse maakunnan tulevaisuuden varmistamiseksi: Etelä-Savo (Mikkelin seutu)? 46

53 K1F_5 Ei mainittu Mainittu [K1F_4] Missä kaikissa maakunnissa on aktiivinen tekemisen henki ja joissa todella ponnistellaan itse maakunnan tulevaisuuden varmistamiseksi: Häme (Hämeenlinnan seutu)? Missä kaikissa maakunnissa on aktiivinen tekemisen henki ja joissa todella ponnistellaan itse maakunnan tulevaisuuden varmistamiseksi: Häme (Hämeenlinnan seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1F_5] Missä kaikissa maakunnissa on aktiivinen tekemisen henki ja joissa todella ponnistellaan itse maakunnan tulevaisuuden varmistamiseksi: Kainuu (Kajaanin seutu)? Missä kaikissa maakunnissa on aktiivinen tekemisen henki ja joissa todella ponnistellaan itse maakunnan tulevaisuuden varmistamiseksi: Kainuu (Kajaanin seutu)? Ei mainittu Mainittu

54 2. Muuttujat [K1F_6] Missä kaikissa maakunnissa on aktiivinen tekemisen henki ja joissa todella ponnistellaan itse maakunnan tulevaisuuden varmistamiseksi: Keski-Pohjanmaa (Kokkolan seutu)? Missä kaikissa maakunnissa on aktiivinen tekemisen henki ja joissa todella ponnistellaan itse maakunnan tulevaisuuden varmistamiseksi: Keski-Pohjanmaa (Kokkolan seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1F_7] Missä kaikissa maakunnissa on aktiivinen tekemisen henki ja joissa todella ponnistellaan itse maakunnan tulevaisuuden varmistamiseksi: Keski-Suomi (Jyväskylän seutu)? Missä kaikissa maakunnissa on aktiivinen tekemisen henki ja joissa todella ponnistellaan itse maakunnan tulevaisuuden varmistamiseksi: Keski-Suomi (Jyväskylän seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1F_8] Missä kaikissa maakunnissa on aktiivinen tekemisen henki ja joissa todella ponnistellaan itse maakunnan tulevaisuuden varmistamiseksi: Kymenlaakso (Kotkan-Kouvolan seutu)? Missä kaikissa maakunnissa on aktiivinen tekemisen henki ja joissa todella ponnistellaan itse maakunnan tulevaisuuden varmistamiseksi: Kymenlaakso (Kotkan-Kouvolan seutu)? 48

55 K1F_10 Ei mainittu Mainittu [K1F_9] Missä kaikissa maakunnissa on aktiivinen tekemisen henki ja joissa todella ponnistellaan itse maakunnan tulevaisuuden varmistamiseksi: Lappi? Missä kaikissa maakunnissa on aktiivinen tekemisen henki ja joissa todella ponnistellaan itse maakunnan tulevaisuuden varmistamiseksi: Lappi? Ei mainittu Mainittu [K1F_10] Missä kaikissa maakunnissa on aktiivinen tekemisen henki ja joissa todella ponnistellaan itse maakunnan tulevaisuuden varmistamiseksi: Pirkanmaa (Tampereen seutu)? Missä kaikissa maakunnissa on aktiivinen tekemisen henki ja joissa todella ponnistellaan itse maakunnan tulevaisuuden varmistamiseksi: Pirkanmaa (Tampereen seutu)? Ei mainittu Mainittu

56 2. Muuttujat [K1F_11] Missä kaikissa maakunnissa on aktiivinen tekemisen henki ja joissa todella ponnistellaan itse maakunnan tulevaisuuden varmistamiseksi: Pohjois-Karjala (Joensuun seutu)? Missä kaikissa maakunnissa on aktiivinen tekemisen henki ja joissa todella ponnistellaan itse maakunnan tulevaisuuden varmistamiseksi: Pohjois-Karjala (Joensuun seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1F_12] Missä kaikissa maakunnissa on aktiivinen tekemisen henki ja joissa todella ponnistellaan itse maakunnan tulevaisuuden varmistamiseksi: Pohjois-Pohjanmaa (Oulun seutu)? Missä kaikissa maakunnissa on aktiivinen tekemisen henki ja joissa todella ponnistellaan itse maakunnan tulevaisuuden varmistamiseksi: Pohjois-Pohjanmaa (Oulun seutu)? Ei mainittu Mainittu [K1F_13] Missä kaikissa maakunnissa on aktiivinen tekemisen henki ja joissa todella ponnistellaan itse maakunnan tulevaisuuden varmistamiseksi: Pohjois-Savo (Kuopion seutu)? Missä kaikissa maakunnissa on aktiivinen tekemisen henki ja joissa todella ponnistellaan itse maakunnan tulevaisuuden varmistamiseksi: Pohjois-Savo (Kuopion seutu)? 50

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2087. Kunnallisalan ilmapuntari 2001: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD2087. Kunnallisalan ilmapuntari 2001: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD2087 Kunnallisalan ilmapuntari 2001: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 2001: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1147. Kunnallisalan ilmapuntari 1992: kuntalaiset. Koodikirja

FSD1147. Kunnallisalan ilmapuntari 1992: kuntalaiset. Koodikirja FSD1147 Kunnallisalan ilmapuntari 1992: kuntalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1992: kuntalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD3032. Pieksämäkeläisten kaupunkikuva Koodikirja

FSD3032. Pieksämäkeläisten kaupunkikuva Koodikirja FSD3032 Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1147. Kunnallisalan ilmapuntari 1992 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1147. Kunnallisalan ilmapuntari 1992 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1147 Kunnallisalan ilmapuntari 1992 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2095. Kunnallisalan ilmapuntari 2004 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD2095. Kunnallisalan ilmapuntari 2004 : kuntalaiset. Koodikirja FSD2095 Kunnallisalan ilmapuntari 2004 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2094. Kunnallisalan ilmapuntari 2004 : valtuutetut. Koodikirja

FSD2094. Kunnallisalan ilmapuntari 2004 : valtuutetut. Koodikirja FSD2094 Kunnallisalan ilmapuntari 2004 : valtuutetut Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3043 Sosiaalibarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2850 Sosiaalibarometri 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1048. Nuoret ja presidentinvaalit Koodikirja

FSD1048. Nuoret ja presidentinvaalit Koodikirja FSD1048 Nuoret ja presidentinvaalit 2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuoret ja presidentinvaalit 2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja FSD3189 Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2090. Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD2090. Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD2090 Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja FSD2164 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja FSD2130 Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2390. Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat Koodikirja

FSD2390. Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat Koodikirja FSD2390 Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja FSD2382 Nuorisobarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot