FSD2808. Sosiaalibarometri Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :39: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2808. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Sosiaalibarometri 2007 [elektroninen aineisto]. FSD2808, versio 1.0 ( ). Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto [tuottaja], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 7 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Muuttujaluettelo 355 B Kyselylomakkeet 359 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Sosiaalibarometri 2007 Aineiston nimi englanniksi: Sociobarometer 2007 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Aineisto luovutettu arkistoon

8 1. Aineiston kuvailu Asiasanat asiakaslähtöisyys; henkilöstöresurssit; hyvinvointipalvelut; Kansaneläkelaitos; kilpailuttaminen; sosiaalietuudet; sosiaalihuolto; sosiaalipalvelut; sosiaalitoimi; sähköiset palvelut; terveyskeskukset; terveyspalvelut; työvoiman palvelukeskukset; työvoimatoimistot; viranomaisyhteistyö; yhteispalvelu Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: hyvinvointitutkimus; sosiaalipolitiikka; sosiaalityö; terveystiede CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: sosiaalipalveluiden käyttö ja tarjonta; sosiaalipolitiikka; sosiaaliturvajärjestelmät; terveydenhuolto; terveyspolitiikka Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Sosiaalibarometrit SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (ent. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto) on tehnyt sosiaalibarometriä vuosittain vuodesta Sarjassa eri palveluiden tuottajat (esimerkiksi kuntien sosiaalitoimi, terveyskeskukset, työ- ja elinkeinotoimistot ja Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistot) arvioivat palveluiden tilaa ja kansalaisten hyvinvoinnin muutoksia. Lisäksi käsitellään ajankohtaisia sosiaalipoliittisia teemoja. Tietoarkistoon on arkistoitu sosiaalibarometrejä vuodesta Sisällönkuvaus Vuoden 2007 Sosiaalibarometri-kyselyssä pääteemoina olivat organisaation henkilöstöresurssit, toimi- ja toiminta-alueittainen palvelutarjonta, hyvinvoinnin tilanne, hyvinvointi yhteisen työn kohteena, muuttuvat palvelurakenteet sekä ehkäisevä työ. Kyselyssä vastaajina olivat kuntien sosiaalitoimen, Kansaneläkelaitoksen toimistojen, työvoimatoimistojen sekä terveyskeskuksien johtavissa asemissa olevat työntekijät. Kyselyssä kartoitettiin laaja-alaisesti vastaajien taustaorganisaatioiden tilannetta ja palveluiden vastaavuutta organisaation toiminta-alueen asukkaiden tarpeisiin. Vastaajilta kysyttiin organisaation henkilöstöresursseista muun muassa tiedustelemalla henkilökunnan määrän muutosta, henkilöstön riittävyyttä ja uusien työntekijöiden rekrytoinnin onnistuneisuutta. Terveyskeskusten edustajilta kysyttiin lisäksi lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan vuokraamisesta työvoiman välitysyrityksiltä. Palvelutarjontaa ja sen eri muotoja kartoitettiin kysymällä palveluista toimialueittain. Kelan toimistoilta pyydettiin arvioita asiakaspalvelun eri osaalueiden, kuten tiedottamisen ja neuvonnan, toimivuudesta. Organisaatioiden toiminta-alueiden tilannetta kartoitettiin tiedustelemalla kuntien voimavarojen riittävyyttä palvelujen (muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelujen) tuottamiseen sekä väestön hyvinvoinnin kokonaistilannetta. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu Lisäksi organisaatioiden omaa tilannetta pyydettiin arvioimaan esimerkiksi siten, miten organisaatiossa ilmenee muutosta, kuten toimintojen laajentamista tai supistamista ja onko muutos vaikutukseltaan negatiivista tai positiivista. Sosiaalitoimelta kysyttiin vielä miten erilaiset näkökulmat, kuten sosiaali-, terveys- ja elinkeinopolitiikka, painottuvat kunnan päätöksenteossa nyt ja mahdollisesti tulevaisuudessa. Seuraavaksi kartoitettiin hyvinvointia tuottavia tahoja ja hyvinvointiin liittyvän yhteistyön eri muotoja. Vastaajilta kysyttiin millaisena he näkevät eri tahojen, kuten omatoimisuuden, perheen, ystävien sekä eri järjestöjen ja organisaatioiden kuten Kelan tai kunnan sosiaalitoimen nykyisen ja tulevan merkityksen hyvinvoinnin toteuttamisessa. Vastaajilta kysyttiin myös, onko joidenkin väestöryhmien hyvinvoinnin tila kehittynyt myönteisesti tai heikentynyt toimintaalueella ja mikäli muutosta on havaittu, vastaajia pyydettiin tarkentamaan mistä väestöryhmistä oli kyse ja miksi tilanteeseen on päädytty. Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin usean tahon yhteistoimintaan perustuvissa toimintamuodoissa mukana olemisesta. Tällaisia yhteistoimintaan perustuvia toimintoja ovat esimerkiksi yhteispalvelupiste ja työvoiman palvelukeskus. Lisäksi kysyttiin näiden toimintojen puutteista ja vahvuuksista omalla toiminta-alueella. Yhteistyön toteutumisesta kysyttiin lisäksi pyytämällä arviota yhteistyön toimivuudesta eri tahojen, kuten työvoimatoimiston, nuorisotoimen, poliisin sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen, kanssa. Sosiaalitoimen johtajat saivat määritellä tarkemmin miten yksittäisiä palveluita, kuten päihdehuollon laitospalveluita, vanhusten ruokapalveluita tai erityispäivähoitoa, tuotetaan itse tai yhteistyössä esimerkiksi toisen kunnan kanssa tai ostopalveluna ulkopuolisilta tahoilta hankkimalla. Muuttuvista palvelurakenteista ja ehkäisevästä työstä kysyttiin riippuen vastaajan taustaorganisaatiosta. Työvoimatoimiston edustajilta kysyttiin muun muassa arviota palvelurakenneuudistuksen vaikutuksista. Heitä pyydettiin lisäksi arvioimaan sellaisten työttömien työnhakijoiden tilannetta, jotka eivät ole työhallinnon keinoin työllistettävissä. Sosiaalitoimen ja terveyskeskuksen edustajilta kysyttiin oman organisaation toimesta kilpailutettujen palvelujen tilannetta, eli onko palveluita kilpailutettu ja jos on, niin mitä ja miksi. Sosiaalitoimen johtajia lukuun ottamatta kaikilta vastaajilta kysyttiin varhaisesta puuttumisesta työttömien tilanteeseen. Kysyttiin, miten työttömien terveyteen ja työkykyyn liittyviin ongelmiin reagoidaan, miten tilanteeseen tulisi puuttua sekä kenen tai keiden tulisi ensisijaisesti lähteä ratkaisemaan näitä ongelmia. Lopuksi sosiaalitoimen, Kelan sekä työvoimatoimiston edustajilta kysyttiin vielä universalismin periaatteen kestävyydestä, Suomessa harjoitettavan sosiaalipolitiikan toteuttamisesta sekä heikommassa asemassa olevien ihmisten tilanteen kohentamiseksi tehtävien toimien tärkeydestä, kuten perustulon toteuttamisesta, asumistukien tason korottamisesta sekä ruuan arvolisäveron alentamisesta. Terveyskeskusten edustajilta kysyttiin kokemuksia Suomessa harjoitetusta terveyspolitiikasta. Taustamuuttujina olivat vastaajan organisaatio, vastuualue, koulutustausta sekä alueen kuntaryhmitys. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Organisaatio Perusjoukko/otos: Suomen kuntien sosiaalitoimet, terveyskeskukset, työvoimatoimistot sekä 3

10 1. Aineiston kuvailu Kelan toimistot, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: joulukuu 2006 helmikuu 2007 Aineiston kerääjät: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Aineiston tuottajat: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Keruumenetelmä: Internet-kysely, Kirjekysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2007 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 50 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 495 muuttujaa ja 529 havaintoa. Otantamenetelmä: Kokonaistutkimus. Organisaation johtavissa asemissa oleville työntekijöille osoitettu Sosiaalibarometri kysely lähetettiin Ahvenanmaata lukuun ottamatta Suomen kaikkien kuntien täyden palvelun työvoimatoimistoihin, päivittäin avoinna oleviin Kelan toimistoihin, itsenäisiin terveyskeskuksiin (kuntayhtymissä pääterveyskeskukseen) sekä sosiaalitoimistoihin. Kysely kerättiin vastaajaryhmäkohtaisilla kyselylomakkeilla pääosin internetin kautta sähköisellä kyselylomakkeella. Terveyskeskusten aineisto kerättiin kokonaisuudessaan postikyselynä puuttuvan sähköpostiosoitteiston vuoksi. Kaikki vastaajat saivat uusintakierroksella kyselylomakkeen postitse. Sosiaalitoimen kysely lähetettiin vuoden 2006 kuntajaon pohjalta. Poikkeuksena keruussa olivat kuusi suurinta kaupunkia, Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku, joihin lähetettiin useampi kysely kaupunkien sosiaalitoimen organisaatiorakenteen pohjalta. Toisena poikkeuksena oli Kainuun alue, jonne lähetettiin kolme sosiaalitoimen kyselyä, sillä sosiaalitoimen hallinto on keskitetty maakunnassa. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Arkistoidusta aineistosta puuttu muuttuja q12_7 ja ainestosta on poistettu kunta- sekä maakuntamuuttujat. Arkistoinnin yhteydessä muuttujan q80 vastaukset on luokiteltu. Julkaisut Eronen, Anne & Londén, Pia & Perälahti, Anne & Siltaniemi, Aki & Särkelä, Riitta (2007). Sosiaalibarometri Ajankohtainen arvio kansalaisten hyvinvoinnista, palveluista ja palvelujärjestelmän muutoksesta. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa 4

11 1.4. Aineiston käyttö Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Eronen, Anne & Londén, Pia & Perälahti, Anne & Siltaniemi, Aki & Särkelä, Riitta (2007). Sosiaalibarometri Ajankohtainen arvio kansalaisten hyvinvoinnista, palveluista ja palvelujärjestelmän muutoksesta. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto. Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Erityisluvat Jatkokäyttäjien tulee lähettää Suomen sosiaali ja terveys ry:lle yksi kappale kaikista raporteista, opinnäytetöistä, artikkeleista ja muista julkaisuista ja materiaaleista, joissa ovat käyttäneet tätä aineistoa. Julkaisujen postitusosoite on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Anne Eronen, Hämeentie 15, HELSINKI ja sähköisten julkaisujen osoite Käyttörajoitukset Aineisto on käytettävissä tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 5

12

13 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 529 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 529 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

14 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 529 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [LOMAKE] Vastaajaryhmä Vastaajaryhmä Sosiaalitoimi Kelan toimisto Työvoimatoimisto Järjestö Terveyskeskus [Q2_1_1] (A) Mikä on vastuualueenne: Toimiston johtoryhmä? SOSIAALITOIMI: Kyselyn vastaamiseen osallistuneiden virka-asemat tai -nimikkeet SOSIAALITOIMI: Toimiston johtoryhmä 8

15 Q2_1_3 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_1_2] (A) Mikä on vastuualueenne: Muu työryhmä? SOSIAALITOIMI: Kyselyn vastaamiseen osallistuneiden virka-asemat tai -nimikkeet SOSIAALITOIMI: Muu työryhmä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_1_3] (A) Mikä on vastuualueenne: Sosiaalijohtaja tai vastaava? SOSIAALITOIMI: Kyselyn vastaamiseen osallistuneiden virka-asemat tai -nimikkeet SOSIAALITOIMI: Sosiaalijohtaja tai vastaava Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

16 2. Muuttujat [Q2_1_4] (A) Mikä on vastuualueenne: Sosiaali- ja terveysjohtaja tai vastaava? SOSIAALITOIMI: Kyselyn vastaamiseen osallistuneiden virka-asemat tai -nimikkeet SOSIAALITOIMI: Sosiaali- ja terveysjohtaja tai vastaava Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_1_5] (A) Mikä on vastuualueenne: Sosiaalisihteeri / (johtava) sosiaalityöntekijä / osastopäällikkö? SOSIAALITOIMI: Kyselyn vastaamiseen osallistuneiden virka-asemat tai -nimikkeet SOSIAALITOIMI: Sosiaalisihteeri / (johtava) sosiaalityöntekijä / osastopäällikkö Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_1_6] (A) Mikä on vastuualueenne: Muu? SOSIAALITOIMI: Kyselyn vastaamiseen osallistuneiden virka-asemat tai -nimikkeet 10

17 Q2_2_1 SOSIAALITOIMI: Muu Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_1_6_1] (ABE) Mikä on vastuualueenne: Muu, mikä? (Avokysymys) SOSIAALITOIMI: Kyselyn vastaamiseen osallistuneiden virka-asemat tai -nimikkeet SOSIAALITOIMI, KELAN TOIMISTO, TERVEYSKESKUS: Kyselyn vastaamiseen osallistuneiden virka-asemat tai -nimikkeet SOSIAALITOIMI, KELAN TOIMISTO, TERVEYSKESKUS: Muu, mikä? [Q2_2_1] (B) Mikä on vastuualueenne: Toimiston johtoryhmä? KELAN TOIMISTO: Kyselyn vastaamiseen osallistuneiden virka-asemat tai -nimikkeet KELAN TOIMISTO: Toimiston johtoryhmä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

18 2. Muuttujat [Q2_2_2] (B) Mikä on vastuualueenne: Toimistonjohtaja / vakuutuspiirin johtaja / paikallisjohtaja? KELAN TOIMISTO: Kyselyn vastaamiseen osallistuneiden virka-asemat tai -nimikkeet KELAN TOIMISTO: Toimistonjohtaja / vakuutuspiirin johtaja / paikallisjohtaja Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_2_3] (B) Mikä on vastuualueenne: Palvelupäällikkö? KELAN TOIMISTO: Kyselyn vastaamiseen osallistuneiden virka-asemat tai -nimikkeet KELAN TOIMISTO: Palvelupäällikkö Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_2_4] (B) Mikä on vastuualueenne: Muu? KELAN TOIMISTO: Kyselyn vastaamiseen osallistuneiden virka-asemat tai -nimikkeet 12

19 Q2_3_2 KELAN TOIMISTO: Muu Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_3_1] (C) Mikä on vastuualueenne: Toimiston johtoryhmä? TYÖVOIMATOIMISTO: Kyselyn vastaamiseen osallistuneiden virka-asemat tai -nimikkeet TYÖVOIMATOIMISTO: Toimiston johtoryhmä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_3_2] (C) Mikä on vastuualueenne: Toimistonjohtaja? TYÖVOIMATOIMISTO: Kyselyn vastaamiseen osallistuneiden virka-asemat tai -nimikkeet TYÖVOIMATOIMISTO: Toimistonjohtaja 13

20 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_3_3] (C) Mikä on vastuualueenne: Apulaistoimistonjohtaja? TYÖVOIMATOIMISTO: Kyselyn vastaamiseen osallistuneiden virka-asemat tai -nimikkeet TYÖVOIMATOIMISTO: Apulaistoimistonjohtaja Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_3_4] (C) Mikä on vastuualueenne: Johtava työvoimaneuvoja? TYÖVOIMATOIMISTO: Kyselyn vastaamiseen osallistuneiden virka-asemat tai -nimikkeet TYÖVOIMATOIMISTO: Johtava työvoimaneuvoja Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

21 Q2_3_5_1 [Q2_3_5] (C) Mikä on vastuualueenne: Muu? TYÖVOIMATOIMISTO: Kyselyn vastaamiseen osallistuneiden virka-asemat tai -nimikkeet TYÖVOIMATOIMISTO: Muu Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_3_5_1] (C) Mikä on vastuualueenne: Muu, mikä? (Avokysymys) TYÖVOIMATOIMISTO: Kyselyn vastaamiseen osallistuneiden virka-asemat tai -nimikkeet TYÖVOIMATOIMISTO: Muu, mikä? [Q2_4] (E) Mikä on vastuualueenne? TERVEYSKESKUS: Kyselyn vastaamiseen osallistuneiden virka-asemat ja -nimikkeet Johtoryhmä Johtava lääkäri, ylilääkäri Johtava hoitaja Muu tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 15

22 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q3_1] (ABC) Mikä on toimistonne / kuntanne sosiaalitoimen (myös terveystoimi) johtavan viranhaltijan koulutustausta: Yhteiskuntatieteellinen? SOSIAALITOIMI: Mikä on kuntanne sosiaalitoimen tai yhdistetyn sosiaali- ja terveystoimen johtavan viranhaltijan koulutustausta? KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO: Mikä on toimistonne johtavan viranhaltijan koulutustausta? SOSIAALITOIMI, KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO: Yhteiskuntatieteellinen Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_2] (ABC) Mikä on toimistonne / kuntanne sosiaalitoimen (myös terveystoimi) johtavan viranhaltijan koulutustausta: Lääketieteellinen? SOSIAALITOIMI: Mikä on kuntanne sosiaalitoimen tai yhdistetyn sosiaali- ja terveystoimen johtavan viranhaltijan koulutustausta? KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO: Mikä on toimistonne johtavan viranhaltijan koulutustausta? SOSIAALITOIMI, KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO: Lääketieteellinen 16

23 Q3_4 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_3] (ABC) Mikä on toimistonne / kuntanne sosiaalitoimen (myös terveystoimi) johtavan viranhaltijan koulutustausta: Terveystieteellinen? SOSIAALITOIMI: Mikä on kuntanne sosiaalitoimen tai yhdistetyn sosiaali- ja terveystoimen johtavan viranhaltijan koulutustausta? KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO: Mikä on toimistonne johtavan viranhaltijan koulutustausta? SOSIAALITOIMI, KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO: Terveystieteellinen Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_4] (ABC) Mikä on toimistonne / kuntanne sosiaalitoimen (myös terveystoimi) johtavan viranhaltijan koulutustausta: Hallintotieteellinen? SOSIAALITOIMI: Mikä on kuntanne sosiaalitoimen tai yhdistetyn sosiaali- ja terveystoimen johtavan viranhaltijan koulutustausta? KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO: Mikä on toimistonne johtavan viranhaltijan koulutustausta? SOSIAALITOIMI, KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO: Hallintotieteellinen 17

24 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_5] (ABC) Mikä on toimistonne / kuntanne sosiaalitoimen (myös terveystoimi) johtavan viranhaltijan koulutustausta: Oikeustieteellinen? SOSIAALITOIMI: Mikä on kuntanne sosiaalitoimen tai yhdistetyn sosiaali- ja terveystoimen johtavan viranhaltijan koulutustausta? KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO: Mikä on toimistonne johtavan viranhaltijan koulutustausta? SOSIAALITOIMI, KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO: Oikeustieteellinen Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_6] (ABC) Mikä on toimistonne / kuntanne sosiaalitoimen (myös terveystoimi) johtavan viranhaltijan koulutustausta: Kasvatustieteellinen? SOSIAALITOIMI: Mikä on kuntanne sosiaalitoimen tai yhdistetyn sosiaali- ja terveystoimen johtavan viranhaltijan koulutustausta? KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO: Mikä on toimistonne johtavan viranhaltijan koulutustausta? SOSIAALITOIMI, KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO: Kasvatustieteellinen 18

25 Q3_8 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_7] (ABC) Mikä on toimistonne / kuntanne sosiaalitoimen (myös terveystoimi) johtavan viranhaltijan koulutustausta: Talous- / kauppatieteellinen? SOSIAALITOIMI: Mikä on kuntanne sosiaalitoimen tai yhdistetyn sosiaali- ja terveystoimen johtavan viranhaltijan koulutustausta? KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO: Mikä on toimistonne johtavan viranhaltijan koulutustausta? SOSIAALITOIMI, KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO: Talous- / kauppatieteellinen Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_8] (ABC) Mikä on toimistonne / kuntanne sosiaalitoimen (myös terveystoimi) johtavan viranhaltijan koulutustausta: Muu? SOSIAALITOIMI: Mikä on kuntanne sosiaalitoimen tai yhdistetyn sosiaali- ja terveystoimen johtavan viranhaltijan koulutustausta? KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO: Mikä on toimistonne johtavan viranhaltijan koulutustausta? SOSIAALITOIMI, KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO: Muu 19

26 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_8_2] (ABC) Mikä on toimistonne / kuntanne sosiaalitoimen (myös terveystoimi) johtavan viranhaltijan koulutustausta: Muu, mikä? (Avokysymys) SOSIAALITOIMI: Mikä on kuntanne sosiaalitoimen tai yhdistetyn sosiaali- ja terveystoimen johtavan viranhaltijan koulutustausta? KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO: Mikä on toimistonne johtavan viranhaltijan koulutustausta? SOSIAALITOIMI, KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO: Muu, mikä? [Q4_1] (ABCE) Millaiseksi arvioitte sosiaalitoimenne / toimistonne / terveyskeskuksenne kokonaishenkilöstömäärän muutosta vuonna 2006? SOSIAALITOIMI: Arvioikaa kuntanne sosiaalitoimen kokonaishenkilöstömäärän muutosta. KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO: Arvioikaa toimistonne kokonaishenkilöstömäärän muutosta. TERVEYSKESKUS: Arvioikaa terveyskeskuksenne kokonaishenkilöstömäärän muutosta. SOSIAALITOIMI, KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO, TERVEYSKESKUS: Vuonna

27 Q5 Henkilöstömäärä väheni Henkilöstömäärä pysyi ennallaan Henkilöstömäärä kasvoi tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_2] (ABCE) Millaiseksi arvioitte sosiaalitoimenne / toimistonne / terveyskeskuksenne kokonaishenkilöstömäärän muutosta vuodelle 2007? SOSIAALITOIMI: Arvioikaa kuntanne sosiaalitoimen kokonaishenkilöstömäärän muutosta. KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO: Arvioikaa toimistonne kokonaishenkilöstömäärän muutosta. TERVEYSKESKUS: Arvioikaa terveyskeskuksenne kokonaishenkilöstömäärän muutosta. SOSIAALITOIMI, KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO, TERVEYSKESKUS: Arvio vuodelle 2007 Henkilöstömäärä vähenee Henkilöstömäärä pysyy ennallaan Henkilöstömäärä kasvaa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5] (ABCE) Millaista on ollut saada pätevää henkilökuntaa kuntanne sosiaalitoimeen / toimistoonne / terveyskeskukseenne kuluneen vuoden aikana? SOSIAALITOIMI: Millaista on ollut saada pätevää henkilökuntaa kuntanne sosiaalitoimeen kuluneen vuoden aikana? KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO: Millaista on ollut saada pätevää henkilökuntaa toimistoonne kuluneen vuoden aikana? TERVEYSKESKUS: Millaista on ollut saada pätevää henkilökuntaa terveyskeskukseenne kuluneen vuoden aikana? 21

28 2. Muuttujat Ei rekrytoitu Vaikeaa Helppoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_1] (ABCE) Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssienne riittävän seuraavien tehtävien hoitamiseen: Kaikki sosiaalitoimen tehtävät? SOSIAALITOIMI: Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssien riittävän kunnassanne kaikkien sosiaalitoimen tehtävien hoitamiseen? KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO: Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssien riittävän kaikkien toimistonne tehtävien hoitamiseen? TERVEYSKESKUS: Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssien riittävän kaikkien terveyskeskuksenne tehtävien hoitamiseen? SOSIAALITOIMI: Kaikki sosiaalitoimen tehtävät KELAN TOIMISTO: Kaikki Kelan toimiston tehtävät TYÖVOIMATOIMISTO: Kaikki toimiston tehtävät TERVEYSKESKUS: Kaikki terveyskeskuksen tehtävät Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 22

29 Q6_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q6_2] (A) Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssienne riittävän seuraavien tehtävien hoitamiseen: Lastensuojelu? SOSIAALITOIMI: Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssien riittävän kunnassanne kaikkien sosiaalitoimen tehtävien hoitamiseen? SOSIAALITOIMI: Lastensuojelu Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_3] (A) Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssienne riittävän seuraavien tehtävien hoitamiseen: Vanhusten palvelut? SOSIAALITOIMI: Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssien riittävän kunnassanne kaikkien sosiaalitoimen tehtävien hoitamiseen? SOSIAALITOIMI: Vanhusten palvelut 23

30 2. Muuttujat Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_4] (A) Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssienne riittävän seuraavien tehtävien hoitamiseen: Vammaispalvelut? SOSIAALITOIMI: Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssien riittävän kunnassanne kaikkien sosiaalitoimen tehtävien hoitamiseen? SOSIAALITOIMI: Vammaispalvelut Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_5] (A) Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssienne riittävän seuraavien tehtävien hoitamiseen: Päihdepalvelut? SOSIAALITOIMI: Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssien riittävän kunnassanne kaikkien sosiaalitoimen tehtävien hoitamiseen? SOSIAALITOIMI: Päihdepalvelut 24

31 Q6_7 Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_6] (AE) Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssienne riittävän seuraavien tehtävien hoitamiseen: Mielenterveyspalvelut? SOSIAALITOIMI: Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssien riittävän kunnassanne kaikkien sosiaalitoimen tehtävien hoitamiseen? TERVEYSKESKUS: Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssien riittävän kaikkien terveyskeskuksenne tehtävien hoitamiseen? SOSIAALITOIMI, TERVEYSKESKUS: Mielenterveyspalvelut Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_7] (A) Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssienne riittävän seuraavien tehtävien hoitamiseen: Päivähoito? SOSIAALITOIMI: Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssien riittävän kunnassanne kaikkien sosiaalitoimen tehtävien hoitamiseen? 25

32 2. Muuttujat SOSIAALITOIMI: Päivähoito Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_8] (B) Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssienne riittävän seuraavien tehtävien hoitamiseen: Asiakaspalvelu? KELAN TOIMISTO: Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssien riittävän kaikkien toimistonne tehtävien hoitamiseen? KELAN TOIMISTO: Asiakaspalvelu Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS)

33 Q6_10 [Q6_9] (E) Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssienne riittävän seuraavien tehtävien hoitamiseen: Terveyskeskuksen yleislääkäripalvelut? TERVEYSKESKUS: Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssien riittävän kaikkien terveyskeskuksenne tehtävien hoitamiseen? TERVEYSKESKUS: Terveyskeskuksen yleislääkäripalvelut Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_10] (E) Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssienne riittävän seuraavien tehtävien hoitamiseen: Sairaan- / terveydenhoitajan vastaanotto? TERVEYSKESKUS: Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssien riittävän kaikkien terveyskeskuksenne tehtävien hoitamiseen? TERVEYSKESKUS: Sairaan- / terveydenhoitajan vastaanotto Huonosti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 27

34 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_11] (E) Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssienne riittävän seuraavien tehtävien hoitamiseen: Terveyskeskuksen vuodeosastohoito? TERVEYSKESKUS: Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssien riittävän kaikkien terveyskeskuksenne tehtävien hoitamiseen? TERVEYSKESKUS: Terveyskeskuksen vuodeosastohoito Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_12] (E) Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssienne riittävän seuraavien tehtävien hoitamiseen: Suun terveydenhoito? TERVEYSKESKUS: Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssien riittävän kaikkien terveyskeskuksenne tehtävien hoitamiseen? 28

35 Q6_13 TERVEYSKESKUS: Suun terveydenhoito Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_13] (E) Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssienne riittävän seuraavien tehtävien hoitamiseen: Kotisairaanhoito? TERVEYSKESKUS: Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssien riittävän kaikkien terveyskeskuksenne tehtävien hoitamiseen? TERVEYSKESKUS: Kotisairaanhoito Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS)

36 2. Muuttujat [Q6_14] (E) Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssienne riittävän seuraavien tehtävien hoitamiseen: Päivystystoiminta? TERVEYSKESKUS: Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssien riittävän kaikkien terveyskeskuksenne tehtävien hoitamiseen? TERVEYSKESKUS: Päivystystoiminta Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_15] (E) Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssienne riittävän seuraavien tehtävien hoitamiseen: Fysioterapia? TERVEYSKESKUS: Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssien riittävän kaikkien terveyskeskuksenne tehtävien hoitamiseen? TERVEYSKESKUS: Fysioterapia Huonosti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 30

37 Q7_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_1] (AE) Miten arvioitte nykyisten henkilöstöresurssienne mahdollistavan seuraavat seikat: Asiakkaan saama hyvä palvelu? SOSIAALITOIMI: Miten arvioitte kuntanne sosiaalitoimen nykyisten henkilöstöresurssien mahdollistavan seuraavat seikat? TERVEYSKESKUS: Miten arvioitte terveyskeskuksenne nykyisten henkilöstöresurssien mahdollistavan seuraavat seikat? SOSIAALITOIMI, TERVEYSKESKUS: Asiakkaan saama hyvä palvelu Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_2] (AE) Miten arvioitte nykyisten henkilöstöresurssienne mahdollistavan seuraavat seikat: Palvelujen saatavuus? SOSIAALITOIMI: Miten arvioitte kuntanne sosiaalitoimen nykyisten henkilöstöresurssien mahdollistavan seuraavat seikat? TERVEYSKESKUS: Miten arvioitte terveyskeskuksenne nykyisten henkilöstöresurssien mahdollistavan seuraavat seikat? 31

38 2. Muuttujat SOSIAALITOIMI, TERVEYSKESKUS: Palvelujen saatavuus Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_3] (AE) Miten arvioitte nykyisten henkilöstöresurssienne mahdollistavan seuraavat seikat: Palvelujen saavutettavuus? SOSIAALITOIMI: Miten arvioitte kuntanne sosiaalitoimen nykyisten henkilöstöresurssien mahdollistavan seuraavat seikat? TERVEYSKESKUS: Miten arvioitte terveyskeskuksenne nykyisten henkilöstöresurssien mahdollistavan seuraavat seikat? SOSIAALITOIMI, TERVEYSKESKUS: Palvelujen saavutettavuus Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS)

39 Q8 [Q7_4] (AE) Miten arvioitte nykyisten henkilöstöresurssienne mahdollistavan seuraavat seikat: Henkilöstön työhyvinvointi? SOSIAALITOIMI: Miten arvioitte kuntanne sosiaalitoimen nykyisten henkilöstöresurssien mahdollistavan seuraavat seikat? TERVEYSKESKUS: Miten arvioitte terveyskeskuksenne nykyisten henkilöstöresurssien mahdollistavan seuraavat seikat? SOSIAALITOIMI, TERVEYSKESKUS: Henkilöstön työhyvinvointi Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8] (ABCE) Onko sosiaalitoimessanne / toimistossanne / terveyskeskuksessanne tehty vuonna 2006 toimia työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämiseksi? SOSIAALITOIMI: Onko kuntanne sosiaalitoimessanne tehty vuonna 2006 toimia sosiaalitoimen työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämiseksi? KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO: Onko toimistossanne tehty vuonna 2006 toimia työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämiseksi? TERVEYSKESKUS: Onko terveyskeskuksessanne tehty vuonna 2006 toimia terveyskeskuksenne työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämiseksi? 33

40 2. Muuttujat Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_1] (ABCE) Onko sosiaalitoimessanne / toimistossanne / terveyskeskuksessanne tehty vuonna 2006 toimia työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämiseksi? Kyllä, mitä? (Avokysymys) SOSIAALITOIMI, KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO, TERVEYSKESKUS: Kyllä, mitä? [Q9] (ABCE) Mitä pidätte oman organisaationne työntekijöiden työhyvinvoinnin suurimpana riskinä tällä hetkellä? (Avokysymys) SOSIAALITOIMI, KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO, TERVEYSKESKUS: Mitä pidätte oman organisaationne työntekijöiden työhyvinvoinnin suurimpana riskinä tällä hetkellä? [Q10_1] (A) Millaiseksi arvioitte kuntanne taloudellisen tilanteen: Tällä hetkellä? SOSIAALITOIMI: Millaiseksi arvioitte kuntanne taloudellisen tilanteen? SOSIAALITOIMI: Tällä hetkellä Huono (taulukko jatkuu seur. sivulla) 34

41 Q11_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_2] (A) Millaiseksi arvioitte kuntanne taloudellisen tilanteen: 12 kuukauden kuluttua? SOSIAALITOIMI: Millaiseksi arvioitte kuntanne taloudellisen tilanteen? SOSIAALITOIMI: 12 kuukauden kuluttua Huono Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_1] (AE) Millaiseksi arvioitte kuntanne sosiaalitoimen / terveyskeskuksenne taloudellisen resursoinnin: Tällä hetkellä? SOSIAALITOIMI: Millaiseksi arvioitte kuntanne sosiaalitoimen taloudellisen resursoinnin? 35

42 2. Muuttujat TERVEYSKESKUS: Millaiseksi arvioitte terveyskeskuksenne taloudellisen resursoinnin? SOSIAALITOIMI, TERVEYSKESKUS: Tällä hetkellä Huono Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_2] (AE) Millaiseksi arvioitte kuntanne sosiaalitoimen / terveyskeskuksenne taloudellisen resursoinnin: 12 kuukauden kuluttua? SOSIAALITOIMI: Millaiseksi arvioitte kuntanne sosiaalitoimen taloudellisen resursoinnin? TERVEYSKESKUS: Millaiseksi arvioitte terveyskeskuksenne taloudellisen resursoinnin? SOSIAALITOIMI, TERVEYSKESKUS: 12 kuukauden kuluttua Huono (taulukko jatkuu seur. sivulla) 36

43 Q12_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_1] (A) Miten arvioitte taloudellisten resurssien kehittyvän seuraavissa sosiaalipalveluissa / perusterveydenhuollon palveluissa 2007: Lastensuojelu? SOSIAALITOIMI: Miten arvioitte taloudellisten resurssien kehittyvän seuraavissa sosiaalipalveluissa vuonna 2007? SOSIAALITOIMI: Lastensuojelu Vähenevät Ennallaan Lisääntyvät tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_2] (A) Miten arvioitte taloudellisten resurssien kehittyvän seuraavissa sosiaalipalveluissa / perusterveydenhuollon palveluissa 2007: Vanhusten palvelut? SOSIAALITOIMI: Miten arvioitte taloudellisten resurssien kehittyvän seuraavissa sosiaalipalveluissa vuonna 2007? 37

44 2. Muuttujat SOSIAALITOIMI: Vanhusten palvelut Vähenevät Ennallaan Lisääntyvät tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_3] (A) Miten arvioitte taloudellisten resurssien kehittyvän seuraavissa sosiaalipalveluissa / perusterveydenhuollon palveluissa 2007: Vammaispalvelut? SOSIAALITOIMI: Miten arvioitte taloudellisten resurssien kehittyvän seuraavissa sosiaalipalveluissa vuonna 2007? SOSIAALITOIMI: Vammaispalvelut Vähenevät Ennallaan Lisääntyvät tieto puuttuu (SYSMIS)

45 Q12_5 [Q12_4] (A) Miten arvioitte taloudellisten resurssien kehittyvän seuraavissa sosiaalipalveluissa / perusterveydenhuollon palveluissa 2007: Päihdepalvelut? SOSIAALITOIMI: Miten arvioitte taloudellisten resurssien kehittyvän seuraavissa sosiaalipalveluissa vuonna 2007? SOSIAALITOIMI: Päihdepalvelut Vähenevät Ennallaan Lisääntyvät tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_5] (AE) Miten arvioitte taloudellisten resurssien kehittyvän seuraavissa sosiaalipalveluissa / perusterveydenhuollon palveluissa 2007: Mielenterveyspalvelut? SOSIAALITOIMI: Miten arvioitte taloudellisten resurssien kehittyvän seuraavissa sosiaalipalveluissa vuonna 2007? TERVEYSKESKUS: Miten arvioitte taloudellisten resurssien kehittyvän seuraavissa perusterveydenhuollon palveluissa toiminta-alueellanne vuonna 2007? SOSIAALITOIMI, TERVEYSKESKUS: Mielenterveyspalvelut 39

46 2. Muuttujat Vähenevät Ennallaan Lisääntyvät tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_6] (A) Miten arvioitte taloudellisten resurssien kehittyvän seuraavissa sosiaalipalveluissa / perusterveydenhuollon palveluissa 2007: Päivähoito? SOSIAALITOIMI: Miten arvioitte taloudellisten resurssien kehittyvän seuraavissa sosiaalipalveluissa vuonna 2007? SOSIAALITOIMI: Päivähoito Vähenevät Ennallaan Lisääntyvät tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_8] (E) Miten arvioitte taloudellisten resurssien kehittyvän seuraavissa sosiaalipalveluissa / perusterveydenhuollon palveluissa 2007: Terveyskeskuksen yleislääkäripalvelut? TERVEYSKESKUS: Miten arvioitte taloudellisten resurssien kehittyvän seuraavissa perusterveydenhuollon palveluissa toiminta-alueellanne vuonna 2007? 40

47 Q12_9 TERVEYSKESKUS: Terveyskeskuksen yleislääkäripalvelut Vähenevät Ennallaan Lisääntyvät tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_9] (E) Miten arvioitte taloudellisten resurssien kehittyvän seuraavissa sosiaalipalveluissa / perusterveydenhuollon palveluissa 2007: Sairaan- / terveydenhoitajan vastaanotto? TERVEYSKESKUS: Miten arvioitte taloudellisten resurssien kehittyvän seuraavissa perusterveydenhuollon palveluissa toiminta-alueellanne vuonna 2007? TERVEYSKESKUS: Sairaan- / terveydenhoitajan vastaanotto Vähenevät Ennallaan Lisääntyvät tieto puuttuu (SYSMIS)

48 2. Muuttujat [Q12_10] (E) Miten arvioitte taloudellisten resurssien kehittyvän seuraavissa sosiaalipalveluissa / perusterveydenhuollon palveluissa 2007: Terveyskeskuksen vuodeosastohoito? TERVEYSKESKUS: Miten arvioitte taloudellisten resurssien kehittyvän seuraavissa perusterveydenhuollon palveluissa toiminta-alueellanne vuonna 2007? SOSIAALITOIMI, KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO, TERVEYSKESKUS: Terveyskeskuksen vuodeosastohoito Vähenevät Ennallaan Lisääntyvät tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_11] (E) Miten arvioitte taloudellisten resurssien kehittyvän seuraavissa sosiaalipalveluissa / perusterveydenhuollon palveluissa 2007: Suun terveydenhoito? TERVEYSKESKUS: Miten arvioitte taloudellisten resurssien kehittyvän seuraavissa perusterveydenhuollon palveluissa toiminta-alueellanne vuonna 2007? TERVEYSKESKUS: Suun terveydenhoito (taulukko jatkuu seur. sivulla) 42

49 Q12_13 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Vähenevät Ennallaan Lisääntyvät tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_12] (E) Miten arvioitte taloudellisten resurssien kehittyvän seuraavissa sosiaalipalveluissa / perusterveydenhuollon palveluissa 2007: Fysioterapia? TERVEYSKESKUS: Miten arvioitte taloudellisten resurssien kehittyvän seuraavissa perusterveydenhuollon palveluissa toiminta-alueellanne vuonna 2007? TERVEYSKESKUS: Fysioterapia Vähenevät Ennallaan Lisääntyvät tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_13] (E) Miten arvioitte taloudellisten resurssien kehittyvän seuraavissa sosiaalipalveluissa / perusterveydenhuollon palveluissa 2007: Kotisairaanhoito? TERVEYSKESKUS: Miten arvioitte taloudellisten resurssien kehittyvän seuraavissa perusterveydenhuollon palveluissa toiminta-alueellanne vuonna 2007? 43

50 2. Muuttujat TERVEYSKESKUS: Kotisairaanhoito Vähenevät Ennallaan Lisääntyvät tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_14] (E) Miten arvioitte taloudellisten resurssien kehittyvän seuraavissa sosiaalipalveluissa / perusterveydenhuollon palveluissa 2007: Äitiysja lastenneuvola? TERVEYSKESKUS: Miten arvioitte taloudellisten resurssien kehittyvän seuraavissa perusterveydenhuollon palveluissa toiminta-alueellanne vuonna 2007? TERVEYSKESKUS: Äitiys- ja lastenneuvola Vähenevät Ennallaan Lisääntyvät tieto puuttuu (SYSMIS)

51 Q13_1 [Q13] (A) Onko kunnassanne tehty sosiaalitoimen osalta tietoista alibudjetointia vuodelle 2007? SOSIAALITOIMI: Onko kunnassanne tehty sosiaalitoimen osalta tietoista alibudjetointia vuodelle 2007? Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_1] (A) Onko kunnassanne tehty sosiaalitoimen osalta tietoista alibudjetointia vuodelle 2007? Kyllä, mitä seurauksia arvioitte sillä olevan? (Avokysymys) SOSIAALITOIMI: Onko kunnassanne tehty sosiaalitoimen osalta tietoista alibudjetointia vuodelle 2007? Kyllä, mitä seurauksia arvioitte sillä olevan? [Q14] (AE) Mitä kunnassanne / mielestänne pitäisi tehdä toisin, jotta resurssit riittäisivät nykyistä paremmin sosiaalitoimen / toiminta-alueenne perusterveydenhuollon tehtävien hoitamiseen? (Avokysymys) SOSIAALITOIMI: Mitä kunnassanne pitäisi sosiaalijohdon näkökulmasta tehdä toisin, jotta resurssit riittäisivät nykyistä paremmin sosiaalitoimen perusterveydenhuollon tehtävien hoitamiseen? TERVEYSKESKUS: Mitä mielestänne tulisi tehdä toisin, jotta resurssit riittäisivät nykyistä paremmin toiminta-alueenne perusterveydenhuollon tehtävien hoitamiseen? 45

52 2. Muuttujat [Q15_1] (ABCE) Kuinka kunnassanne / toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat palvelut kunnan nykyisillä voimavaroilla: Sosiaalipalvelut yleensä? SOSIAALITOIMI: Kuinka kunnassanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat palvelut kunnan nykyisillä voimavaroilla? KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO, TERVEYSKESKUS: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat palvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? SOSIAALITOIMI, KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO, TERVEYSKESKUS: Sosiaalipalvelut yleensä Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_2] (ABCE) Kuinka kunnassanne / toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat palvelut kunnan nykyisillä voimavaroilla: Terveyspalvelut yleensä? SOSIAALITOIMI: Kuinka kunnassanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat palvelut kunnan nykyisillä voimavaroilla? KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO, TERVEYSKESKUS: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat palvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? SOSIAALITOIMI, KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO, TERVEYSKESKUS: Terveyspalvelut yleensä 46

53 Q15_4 Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_3] (A) Kuinka kunnassanne / toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat palvelut kunnan nykyisillä voimavaroilla: Lastensuojelu? SOSIAALITOIMI: Kuinka kunnassanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat palvelut kunnan nykyisillä voimavaroilla? SOSIAALITOIMI: Lastensuojelu Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_4] (AE) Kuinka kunnassanne / toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat palvelut kunnan nykyisillä voimavaroilla: Vanhusten palvelut? SOSIAALITOIMI: Kuinka kunnassanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat palvelut kunnan nykyisillä voimavaroilla? TERVEYSKESKUS: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalais- 47

54 2. Muuttujat ten tarvitsemat palvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? SOSIAALITOIMI: Vanhusten palvelut TERVEYSKESKUS: Vanhustenhuolto Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_5] (A) Kuinka kunnassanne / toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat palvelut kunnan nykyisillä voimavaroilla: Vammaispalvelut? SOSIAALITOIMI: Kuinka kunnassanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat palvelut kunnan nykyisillä voimavaroilla? SOSIAALITOIMI: Vammaispalvelut Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS)

55 Q15_7 [Q15_6] (AE) Kuinka kunnassanne / toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat palvelut kunnan nykyisillä voimavaroilla: Päihdepalvelut? SOSIAALITOIMI: Kuinka kunnassanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat palvelut kunnan nykyisillä voimavaroilla? TERVEYSKESKUS: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat palvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? SOSIAALITOIMI, TERVEYSKESKUS: Päihdepalvelut Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_7] (AE) Kuinka kunnassanne / toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat palvelut kunnan nykyisillä voimavaroilla: Mielenterveyspalvelut? SOSIAALITOIMI: Kuinka kunnassanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat palvelut kunnan nykyisillä voimavaroilla? TERVEYSKESKUS: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat palvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? SOSIAALITOIMI, TERVEYSKESKUS: Mielenterveyspalvelut 49

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2848. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2848. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2848 Sosiaalibarometri 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3043 Sosiaalibarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2850 Sosiaalibarometri 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2813. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2813. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2813 Sosiaalibarometri 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2849. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2849. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2849 Sosiaalibarometri 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1134. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1134. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1134 Sosiaalibarometri 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1999 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sopimuspalokuntatutkimus

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2808 SOSIAALIBAROMETRI 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2808 SOCIOBAROMETER 2007

KYSELYLOMAKE: FSD2808 SOSIAALIBAROMETRI 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2808 SOCIOBAROMETER 2007 KYSELYLOMAKE: FSD2808 SOSIAALIBAROMETRI 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2808 SOCIOBAROMETER 2007 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja FSD2052 Poliisin turvallisuusbarometri 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Poliisin turvallisuusbarometri

Lisätiedot

FSD1202. Kaupunkipalvelututkimus 1989. Koodikirja

FSD1202. Kaupunkipalvelututkimus 1989. Koodikirja FSD1202 Kaupunkipalvelututkimus 1989 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 1989 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2320. Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1996. Koodikirja

FSD2320. Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1996. Koodikirja FSD2320 Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen terveys- ja sosiaalikysely

Lisätiedot

FSD2458. Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002. Koodikirja

FSD2458. Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002. Koodikirja FSD2458 Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perheyritysten

Lisätiedot

FSD1323. Hyvinvointi 2000. Koodikirja

FSD1323. Hyvinvointi 2000. Koodikirja FSD1323 Hyvinvointi 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi 2000 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja FSD2145 KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja FSD2522 Nuorisobarometri kevät 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri kevät 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1266. Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990. Koodikirja

FSD1266. Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990. Koodikirja FSD1266 Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD3042. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3042. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3042 Sosiaalibarometri 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2480. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely. Koodikirja

FSD2480. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely. Koodikirja FSD2480 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2090. Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD2090. Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD2090 Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2469. Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD2469. Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset. Koodikirja FSD2469 Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto

Lisätiedot

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja FSD2534 Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2053. Poliisin turvallisuusbarometri 2001. Koodikirja

FSD2053. Poliisin turvallisuusbarometri 2001. Koodikirja FSD2053 Poliisin turvallisuusbarometri 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Poliisin turvallisuusbarometri

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD1129. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1129. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1129 Sosiaalibarometri 1994 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1994 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1139. Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988. Koodikirja

FSD1139. Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988. Koodikirja FSD1139 Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ammattirakenteen

Lisätiedot

FSD2482. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely. Koodikirja

FSD2482. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely. Koodikirja FSD2482 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2178 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot