FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :32: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1279. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen [elektroninen aineisto]. FSD1279, versio 1.0 ( ). Tampere: Tampereen yliopiston rekrytointipalvelut [aineistonkeruu], Tampere: Tampereen yliopisto [tuottaja], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake 61 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Aineiston nimi englanniksi: Employment Survey of Tampere University Postgraduates 2000 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Muu materiaali Kyselylomake: pdf-tiedosto suomeksi Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalveluiden uraseurantasivut 1 Tekijät Mäkinen, Jukka (Tampereen yliopisto. Rekrytointipalvelut) Karvinen, Aija (Tampereen yliopisto. Rekrytointipalvelut) 1 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Tampereen yliopisto. Rekrytointipalvelut Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat korkeakouluopiskelu; lisensiaatit; tohtorit; työhönsijoittuminen; työllistyminen Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: kasvatustiede; koulutustutkimus; sosiaalipolitiikka CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: toisen asteen ja ylempi koulutus; työllisyys Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Tampereen yliopistosta valmistuneiden sijoittumisseuranta Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut, suunnitteluyksikkö ja opintotoimisto ovat seuranneet vastavalmistuneiden työllistymistä nk. sijoittumisseurantatutkimuksilla, joissa tarkastellaan Tampereen yliopistosta valmistuneiden työllisyystilannetta noin vuoden kuluttua valmistumisesta. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistymistä on tutkittu vuodesta 1994 alkaen vuosittain kahdessa erässä: keväällä ja syksyllä valmistuneet erikseen. Siten perustutkinnon suorittaneet ovat saaneet työllisyystilannetta koskevan kyselyn vastattavakseen noin vuosi valmistumisensa jälkeen. Jokaisessa aineistossa on useita nykyiseen työtilanteeseen, työnantajaan ja työnhakuun liittyviä kysymyksiä. Taustatietoina ovat mm. vastaajan sukupuoli, tutkinto, tutkinnon aloitusvuosi, tiedekunta, laitos, pääaine ja maakunta. Jatkotutkinnon suorittaneille on tehty vastaavia kyselyjä vuodesta 1996 alkaen. Sisällönkuvaus Tutkimuksessa kartoitettiin Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työllisyyttä. Vastaajilta tiedusteltiin tämänhetkistä työtilannetta, työnantajaa, ammattinimikettä ja työn luonnetta. Lisäksi kysyttiin vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan jatkotutkintoa ja oliko jatkotutkinto edellys työlle. Edelleen vastaajilta tiedusteltiin opiskeleeko tai 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu työskenteleekö vastaaja ulkomailla sekä kuuluiko vastaaja tutkijakouluun nyt tai viimeisintä jatkotutkintoa suorittaessa. Vastaajien perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välistä työhistoriaa kartoitettiin kysymällä eri työllisyystilanteiden ja eri työnantajasektoreilla työskentelyn kestoa sekä ulkomailla työskentelyä. Lisäksi tiedusteltiin, keskeyttivätkö vastaajat ansiotyön jatko-opiskelun vuoksi ja kuinka he rahoittivat keskeytyksen. Jatkotutkinnon jälkeisiä työnhakumenetelmiä, haettujen töiden toimialoja ja työnantajasektoreita sekä työpaikan sijaintia tiedusteltiin myös. Vastaajilta kysyttiin jatkotutkinnon vaikutuksesta työnhakuun, työnhaun ongelmista sekä ajankohtaisuudesta. Lisäksi vastaajilta kysyttiin jatkotutkinnon suorittamisen syitä sekä jatkotutkinnon vaikutuksia työelämään. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneet henkilöt Aineistonkeruun ajankohta: kevät 2002 Aineiston kerääjät: Tampereen yliopisto. Rekrytointipalvelut Aineiston tuottajat: Tampereen yliopisto Keruumenetelmä: Kirjekysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2002 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 65 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 96 muuttujaa ja 99 havaintoa. Otantamenetelmä: Kokonaistutkimus. Kyselylomakkeet lähetettiin kaikille Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneille. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Kyselylomakkeen avokysymykset ovat datan tekijän luokittelemina datassa. Kyselylomakkeen kysymyksiin 1, 2, 7.1 ja 16.1 liittyvät muuttujat puuttuvat. Aineistossa on mukana kolme henkilöä, jotka ovat suorittaneet kaksi jatkotutkintoa vuonna 2000 ja joiden tiedot esitetään datassa kahdella rivillä. 3

10 1. Aineiston kuvailu Julkaisut Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen (2002) [verkkodokumentti]. Tampere: Tampereen yliopisto. [viitattu ]. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen (2002) [verkkodokumentti]. Tampere: Tampereen yliopisto. Saatavissa: [viitattu ]. Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Aineiston saatavuus Aineisto embargossa toistaiseksi. Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön; FSD:n lupamenettely. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 99 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 99 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 99 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [INDEX] Vastaajan numero Vastaajan numero Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 99 minimi 1.00 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 BV2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo keskihajonta [LOMAKENR] Lomake Lomake Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 99 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [BV1] Tutkinnon taso Tutkinnon taso Lisensiaatti Tohtori [BV2] Sukupuoli Sukupuoli 7

14 2. Muuttujat Nainen Mies [BV3] Koulutusala Koulutusala Humanistinen Kasvatustieteellinen Kauppatieteellinen Luonnontieteellinen Lääketieteellinen Psykologian Terveydenhuollon Yhteiskuntatieteellinen [Q3] Mikä seuraavista parhaiten kuvaa työtilannettasi tällä hetkellä? Mikä seuraavista parhaiten kuvaa työtilannettasi tällä hetkellä? Vakituinen työ Määräaikainen työ Osa-aika- tai keikkatyö Itsenäinen yrittäjä/ammatinharjoittaja Työskentely apurahalla Työllistetty Lyhennetty työviikko/lomautettu Työtön työnhakija Työvoimapoliittinen tai vastaava koulutus Päätoim. opisk. (päämääränä tutkinto/arvos.) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Muuten työelämän ulkopuolella [Q4] Nykyinen työnantajasi? Nykyinen työnantajasi? Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä: ammattikorkeakoulu Kunta, kuntayhtymä: muu kuin ammattikorkeakoulu Valtio: yliopisto Valtio: muu kuin yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5] Nykyinen ammattinimikkeesi? Nykyinen ammattinimikkeesi? Ei valideja arvoja [Q6] Kuulutko tutkijakouluun? Kuulutko tutkijakouluun? 9

16 2. Muuttujat Kyllä En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7] Työskenteletkö/opiskeletko kokonaan tai osittain ulkomailla? Työskenteletkö/opiskeletko kokonaan tai osittain ulkomailla? Kyllä En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_1] Kuvaile lyhyesti tämänhetkisen päätyösi luonnetta: Tutkimus Kuvaile lyhyesti tämänhetkisen päätyösi luonnetta (esim. tutkimus, opetus tai koulutus, johto- ja esimiestehtävät, konsultointi, markkinonti ja myynti, hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät). Tutkimus Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

17 Q8_4 [Q8_2] Kuvaile lyhyesti tämänhetkisen päätyösi luonnetta: Opetus tai koulutus Kuvaile lyhyesti tämänhetkisen päätyösi luonnetta (esim. tutkimus, opetus tai koulutus, johto- ja esimiestehtävät, konsultointi, markkinonti ja myynti, hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät). Opetus tai koulutus Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_3] Kuvaile lyhyesti tämänhetkisen päätyösi luonnetta: Johto- ja esimiestehtävät Kuvaile lyhyesti tämänhetkisen päätyösi luonnetta (esim. tutkimus, opetus tai koulutus, johto- ja esimiestehtävät, konsultointi, markkinonti ja myynti, hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät). Johto- ja esimiestehtävät Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_4] Kuvaile lyhyesti tämänhetkisen päätyösi luonnetta: Konsultointi Kuvaile lyhyesti tämänhetkisen päätyösi luonnetta (esim. tutkimus, opetus tai koulutus, johto- ja esimiestehtävät, konsultointi, markkinonti ja myynti, hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät). 11

18 2. Muuttujat Konsultointi Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_5] Kuvaile lyhyesti tämänhetkisen päätyösi luonnetta: Hallinto-, suunnittelutai kehitystehtävät Kuvaile lyhyesti tämänhetkisen päätyösi luonnetta (esim. tutkimus, opetus tai koulutus, johto- ja esimiestehtävät, konsultointi, markkinonti ja myynti, hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät). Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_6] Kuvaile lyhyesti tämänhetkisen päätyösi luonnetta: Potilas-/sairaalatyö Kuvaile lyhyesti tämänhetkisen päätyösi luonnetta (esim. tutkimus, opetus tai koulutus, johto- ja esimiestehtävät, konsultointi, markkinonti ja myynti, hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät). Potilas-/sairaalatyö 12

19 Q9 Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_7] Kuvaile lyhyesti tämänhetkisen päätyösi luonnetta: Muu Kuvaile lyhyesti tämänhetkisen päätyösi luonnetta (esim. tutkimus, opetus tai koulutus, johto- ja esimiestehtävät, konsultointi, markkinonti ja myynti, hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät). Muu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9] Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan suorittamaasi jatkotutkintoa? Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan suorittamaasi jatkotutkintoa? Kyllä Osittain Ei tieto puuttuu (SYSMIS)

20 2. Muuttujat [Q10] Onko suorittamasi jatkotutkinto edellytys nykyisen tehtäväsi hoidossa? Onko suorittamasi jatkotutkinto edellytys nykyisen tehtäväsi hoidossa? Ehdottomasti kyllä Käytännössä kyllä, mutta alemmatkin tutkinnot kelpaavat Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_1] Työllisyystilanteen kesto vuosina perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Vakituisessa työssä Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. (vuosina) Vakituisessa työssä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 72 minimi 0.33 maksimi keskiarvo keskihajonta

21 Q11_3 [Q11_2] Työllisyystilanteen kesto vuosina perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Määräaikaisessa työssä Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. (vuosina) Määräaikaisessa työssä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 48 minimi 0.20 maksimi keskiarvo 4.90 keskihajonta 5.31 [Q11_3] Työllisyystilanteen kesto vuosina perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Osa-aika- /keikkatyössä Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. (vuosina) Osa-aika- /keikkatyössä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 12 minimi 0.20 maksimi 5.60 keskiarvo 2.64 keskihajonta

22 2. Muuttujat [Q11_4] Työllisyystilanteen kesto vuosina perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Itsen. yrittäjänä/ammatinharj. Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. (vuosina) Itsen. yrittäjänä/ammatinharj. Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 4.52 keskihajonta 3.85 [Q11_5] Työllisyystilanteen kesto vuosina perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Työskentely apurahalla Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. (vuosina) Työskentely apurahalla Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 36 minimi 0.20 maksimi 7.50 keskiarvo 1.51 keskihajonta

23 Q11_7 [Q11_6] Työllisyystilanteen kesto vuosina perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Työllistettynä Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. (vuosina) Työllistettynä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2 minimi 1.25 maksimi 2.00 keskiarvo 1.63 keskihajonta 0.53 [Q11_7] Työllisyystilanteen kesto vuosina perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Lyhenn. työviikolla/lomautettuna Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. (vuosina) Lyhenn. työviikolla/lomautettuna Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1 minimi 0.10 maksimi 0.10 keskiarvo 0.10 keskihajonta 17

24 2. Muuttujat [Q11_8] Työllisyystilanteen kesto vuosina perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Työttömänä työnhakijana Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. (vuosina) Työttömänä työnhakijana Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 7 minimi 0.10 maksimi 3.50 keskiarvo 1.16 keskihajonta 1.26 [Q11_9] Työllisyystilanteen kesto vuosina perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Työvoimapoliittisessa tai vast. koulutuksessa Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. (vuosina) Työvoimapoliittisessa tai vast. koulutuksessa Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 3 minimi 0.25 maksimi 0.75 keskiarvo 0.56 keskihajonta

25 Q11_11 [Q11_10] Työllisyystilanteen kesto vuosina perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Päätoimisena opiskelijana (päämääränä tutkinto tai arvosana) Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. (vuosina) Päätoimisena opiskelijana (päämääränä tutkinto tai arvosana) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 10 minimi 0.25 maksimi 6.00 keskiarvo 2.19 keskihajonta 2.30 [Q11_11] Työllisyystilanteen kesto vuosina perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Muuten työelämän ulkopuolella Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. (vuosina) Muuten työelämän ulkopuolella Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 15 minimi 0.33 maksimi 3.60 keskiarvo 1.81 keskihajonta

26 2. Muuttujat [Q12_1] Vuosina ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Yksityisessä yrityksessä Täytä seuraaviin kohtiin ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. (vuosina) Yksityisessä yrityksessä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 27 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 4.92 keskihajonta 4.71 [Q12_2] Vuosina ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Kuntasektorilla, kuntayhtymässä: Ammattikorkeakoulussa Täytä seuraaviin kohtiin ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. (vuosina) Kuntasektorilla, kuntayhtymässä: Ammattikorkeakoulussa Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 19 minimi 0.33 maksimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 20

27 Q12_4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskiarvo 5.40 keskihajonta 3.83 [Q12_3] Vuosina ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Kuntasektorilla, kuntayhtymässä: Muualla Täytä seuraaviin kohtiin ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. (vuosina) Kuntasektorilla, kuntayhtymässä: Muualla Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 34 minimi 0.25 maksimi keskiarvo 9.49 keskihajonta 8.09 [Q12_4] Vuosina ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Valtiosektorilla: Yliopistossa Täytä seuraaviin kohtiin ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. (vuosina) Valtiosektorilla: Yliopistossa Kuvailevat tunnusluvut 21

28 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 44 minimi 0.20 maksimi keskiarvo 5.07 keskihajonta 3.78 [Q12_5] Vuosina ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Valtiosektorilla: Muualla Täytä seuraaviin kohtiin ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. (vuosina) Valtiosektorilla: Muualla Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 24 minimi 0.20 maksimi keskiarvo 9.40 keskihajonta 9.26 [Q12_6] Vuosina ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Muussa julk. hall. organis. Täytä seuraaviin kohtiin ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. (vuosina) Muussa julk. hall. organis. Kuvailevat tunnusluvut 22

29 Q12_8 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 19 minimi 0.20 maksimi keskiarvo 7.71 keskihajonta [Q12_7] Vuosina ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Järjestössä tai vastaavassa Täytä seuraaviin kohtiin ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. (vuosina) Järjestössä tai vastaavassa Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 8 minimi 0.25 maksimi keskiarvo 4.63 keskihajonta 4.52 [Q12_8] Vuosina ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Omassa yrityksessä, vastaanotolla tms. Täytä seuraaviin kohtiin ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. (vuosina) Omassa yrityksessä, vastaanotolla tms. Kuvailevat tunnusluvut 23

30 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5 minimi 4.00 maksimi keskiarvo 8.22 keskihajonta 3.08 [Q12_9] Vuosina ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Muualla Täytä seuraaviin kohtiin ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. (vuosina) Muualla Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 6 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 4.33 keskihajonta 4.00 [Q13] Keskeytitkö varsinaisen ansiotyösi jossain vaiheessa väitöskirjan/lisensiaattityön tekemiseksi? Keskeytitkö varsinaisen ansiotyösi jossain vaiheessa väitöskirjan/lisensiaattityön tekemiseksi? Kyllä Osittain, olin osa-aikaisesti virkavapaana En tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 24

31 Q14_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q13_1] Keskeytitkö varsinaisen ansiotyösi jossain vaiheessa väitöskirjan/ lisensiaattityön tekemiseksi? Vuosien määrä Keskeytitkö varsinaisen ansiotyösi jossain vaiheessa väitöskirjan/lisensiaattityön tekemiseksi? Vuosien määrä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 24 minimi 0.20 maksimi 3.00 keskiarvo 1.06 keskihajonta 0.73 [Q14_1] Mikäli keskeytit ansiotyön, miten rahoitit keskeytysajan? Olin toisessa työssä, jossa oli mahdollisuus tehdä tutkimustyötä Mikäli vastasit edelliseen kyllä, miten rahoitit keskeytysajan? Olin toisessa työssä, jossa oli mahdollisuus tehdä tutkimustyötä Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

32 2. Muuttujat [Q14_2] Mikäli keskeytit ansiotyön, miten rahoitit keskeytysajan? Tutkimusapurahalla Mikäli vastasit edelliseen kyllä, miten rahoitit keskeytysajan? Tutkimusapurahalla Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_3] Mikäli keskeytit ansiotyön, miten rahoitit keskeytysajan? Säästöilläni Mikäli vastasit edelliseen kyllä, miten rahoitit keskeytysajan? Säästöilläni Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_4] Mikäli keskeytit ansiotyön, miten rahoitit keskeytysajan? Työnantajani sopi työaikajärjestelyistä Mikäli vastasit edelliseen kyllä, miten rahoitit keskeytysajan? 26

33 Q15 Työnantajani sopi työaikajärjestelyistä Mainittu 1 0 tieto puuttuu (SYSMIS). 99 [Q14_5] Mikäli keskeytit ansiotyön, miten rahoitit keskeytysajan? Muuten Mikäli vastasit edelliseen kyllä, miten rahoitit keskeytysajan? Muuten Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15] Kuuluitko tutkijakouluun viimeisintä jatkotutkintoa suorittaessasi? Kuuluitko tutkijakouluun viimeisintä jatkotutkintoa suorittaessasi? Kyllä En tieto puuttuu (SYSMIS)

34 2. Muuttujat [Q16] Työskentelitkö/opiskelitko ulkomailla perustutkinnon ja viim. jatkotutkinnon välissä? Työskentelitkö/opiskelitko ulkomailla perustutkinnon ja viim. jatkotutkinnon välissä? Kyllä En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_1] Työskentelitkö/opiskelitko ulkomailla perustutkinnon ja viim. jatkotutkinnon välissä? Vuosien määrä Työskentelitkö/opiskelitko ulkomailla perustutkinnon ja viim. jatkotutkinnon välissä? Vuosien määrä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 19 minimi 0.10 maksimi 5.25 keskiarvo 1.38 keskihajonta 1.53 [Q17] Miten sait nykyisen työpaikkasi? Miten sait nykyisen työpaikkasi? Normaalin hakumenettelyn kautta (taulukko jatkuu seur. sivulla) 28

35 Q18_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ed. työn/henk.koht. suhteiden avulla Omalla aktiivisuudella Kutsumenettelyllä Muuten tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_1] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Vastannut lehti-ilmoituksiin Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Vastannut lehti-ilmoituksiin Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_2] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Ottanut yhteyttä entisiin työnantajiini Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Ottanut yhteyttä entisiin työnantajiini 29

36 2. Muuttujat Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_3] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Tehnyt aktiivista yhteydenottotyötä/käyttänyt henkilökohtaisia suhteita Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Tehnyt aktiivista yhteydenottotyötä/käyttänyt henkilökohtaisia suhteita (networking, puhelut, avoimet hakemukset, keskustelukäynnit jne.) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_4] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Käyttänyt laitoksen/ohjaajien suhteita Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Käyttänyt laitoksen/ohjaajien suhteita Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 30

37 Q18_6 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q18_5] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Käyttänyt työvoimatoimiston palveluja Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Käyttänyt työvoimatoimiston palveluja Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_6] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Jotakin muuta Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Jotakin muuta Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

38 2. Muuttujat [Q19_1] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Järjestö- ja uskonnollinen toiminta Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Järjestö- ja uskonnollinen toiminta Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_2] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Julkinen hallinto ja maanpuolustus Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Julkinen hallinto ja maanpuolustus Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_3] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Palvelut Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? 32

39 Q19_5 Palvelut Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_4] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Teollisuus Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Teollisuus Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_5] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Koulutus ja tutkimus Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Koulutus ja tutkimus 33

40 2. Muuttujat Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_6] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Terveys- ja sosiaalipalvelut Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Terveys- ja sosiaalipalvelut Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_7] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Muulta Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Muulta Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

41 Q20_3 [Q20_1] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Yksityinen yritys Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Yksityinen yritys Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_2] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Kunta, kuntayhtymä: Ammattikorkeakoulu Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Kunta, kuntayhtymä: Ammattikorkeakoulu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_3] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Kunta, kuntayhtymä: Muu kuin ammattikorkeakoulu Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? 35

42 2. Muuttujat Kunta, kuntayhtymä: Muu kuin ammattikorkeakoulu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_4] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Valtio: Yliopisto Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Valtio: Yliopisto Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_5] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Valtio: Muu kuin yliopisto Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Valtio: Muu kuin yliopisto 36

43 Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) Q20_7 [Q20_6] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Muu julkisen hallinnon organisaatio Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Muu julkisen hallinnon organisaatio Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_7] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Järjestö tai vastaava Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Järjestö tai vastaava Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

44 2. Muuttujat [Q20_8] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Oma yritys, vastaanotto tms. Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Oma yritys, vastaanotto tms. Mainittu 1 0 tieto puuttuu (SYSMIS). 99 [Q20_9] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Muu Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Muu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21] Mistä olet työtä hakenut? Mistä olet työtä hakenut? 38

45 Q24 Suomesta Ulkomailta Sekä Suomesta että ulkomailta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22] Oletko kohdannut ongelmia jatkotutkinnon jälkeisessä työnhaussa? Oletko kohdannut ongelmia jatkotutkinnon jälkeisessä työnhaussa? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23] Oletko kokenut suorittamastasi jatkotutkinnosta olevan erityistä hyötyä työnhaussa? Oletko kokenut suorittamastasi jatkotutkinnosta olevan erityistä hyötyä työnhaussa? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24] Oletko kokenut suorittamastasi jatkotutkinnosta olevan erityistä haittaa työnhaussa? Oletko kokenut suorittamastasi jatkotutkinnosta olevan erityistä haittaa työnhaussa? 39

46 2. Muuttujat Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q25] Onko työnhaku/työpaikanvaihto tällä hetkellä ajankohtainen? Onko työnhaku/työpaikanvaihto tällä hetkellä ajankohtainen? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q25_1] Onko työnhaku/työpaikanvaihto lähivuosina ajankohtainen? Onko työnhaku/työpaikanvaihto lähivuosina ajankohtainen? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_1] Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa: Työvoimatoimistolta/rekrytointipalvelulta Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa? 40

47 Q26_3 Työvoimatoimistolta/rekrytointipalvelulta Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_2] Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa: Yliopistolta Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa? Yliopistolta Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_3] Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa: Omalta lähipiiriltä/työyhteisöltä Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa? Omalta lähipiiriltä/työyhteisöltä 41

48 2. Muuttujat Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_4] Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa: Ammattiliitolta Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa? Ammattiliitolta Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_5] Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa: Potentiaaliselta työnantajalta Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa? Potentiaaliselta työnantajalta Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

49 Q27_3 [Q27_1] Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa: Kiinnostus tutkimukseen/tutkijan uralle Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa? Kiinnostus tutkimukseen/tutkijan uralle Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_2] Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa: Oma kehittämistarve/ halu näyttää itselleen Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa? Oma kehittämistarve/halu näyttää itselleen Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_3] Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa: Työurakehitys/pätevöityminen tieyttyihin virkoihin tavoitteena Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa? 43

50 2. Muuttujat Työurakehitys/pätevöityminen tieyttyihin virkoihin tavoitteena Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_4] Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa: Luonnollinen jatke opinnoille/työlle Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa? Luonnollinen jatke opinnoille/työlle Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_5] Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa: Huono työllisyystilanne valmistuessa Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa? Huono työllisyystilanne valmistuessa 44

51 Q29 Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_6] Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa: Muut eri syyt Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa? Muut eri syyt Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q28] Uskotko jatkotutkinnosta olevan erityistä hyötyä työelämän tai työurasi kehityksen kannalta? Uskotko jatkotutkinnosta olevan erityistä hyötyä työelämän tai työurasi kehityksen kannalta? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q29] Miten koet tulleesi vastaanotetuksi työelämässä jatkotutkinnon suorittaneena? Miten koet tulleesi vastaanotetuksi työelämässä jatkotutkinnon suorittaneena? Onko suhtautuminen ollut pääasiassa positiivista vai negatiivista? 45

52 2. Muuttujat Myönteisesti Kielteisesti Myönteisesti ja kielteisesti Neutraalisti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q30] Ovatko näkemyksesi ja suunnitelmasi työurasta merkittävästi muuttuneet jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen verrattuna perustutkinnon jälkeiseen aikaan? Ovatko näkemyksesi ja suunnitelmasi työurasta merkittävästi muuttuneet jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen verrattuna perustutkinnon jälkeiseen aikaan? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS)

53 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) [FSD_PRO] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Vastaajan numero [INDEX] Lomake [LOMAKENR] Tutkinnon taso [BV1] Sukupuoli [BV2] Koulutusala [BV3] Mikä seuraavista parhaiten kuvaa työtilannettasi tällä hetkellä? [Q3] Nykyinen työnantajasi? [Q4] Nykyinen ammattinimikkeesi? [Q5] Kuulutko tutkijakouluun? [Q6] Työskenteletkö/opiskeletko kokonaan tai osittain ulkomailla? [Q7] Kuvaile lyhyesti tämänhetkisen päätyösi luonnetta: Tutkimus [Q8_1] Kuvaile lyhyesti tämänhetkisen päätyösi luonnetta: Opetus tai koulutus [Q8_2] Kuvaile lyhyesti tämänhetkisen päätyösi luonnetta: Johto- ja esimiestehtävät [Q8_3] Kuvaile lyhyesti tämänhetkisen päätyösi luonnetta: Konsultointi [Q8_4] Kuvaile lyhyesti tämänhetkisen päätyösi luonnetta: Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät [Q8_5] Kuvaile lyhyesti tämänhetkisen päätyösi luonnetta: Potilas-/sairaalatyö [Q8_6] Kuvaile lyhyesti tämänhetkisen päätyösi luonnetta: Muu [Q8_7] Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan suorittamaasi jatkotutkintoa? [Q9]

54 3. Hakemistot Onko suorittamasi jatkotutkinto edellytys nykyisen tehtäväsi hoidossa? [Q10] Työllisyystilanteen kesto vuosina perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Vakituisessa työssä [Q11_1] Työllisyystilanteen kesto vuosina perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Määräaikaisessa työssä [Q11_2] Työllisyystilanteen kesto vuosina perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Osaaika- /keikkatyössä [Q11_3] Työllisyystilanteen kesto vuosina perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Itsen. yrittäjänä/ammatinharj. [Q11_4] Työllisyystilanteen kesto vuosina perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Työskentely apurahalla [Q11_5] Työllisyystilanteen kesto vuosina perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Työllistettynä [Q11_6] Työllisyystilanteen kesto vuosina perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Lyhenn. työviikolla/lomautettuna [Q11_7] Työllisyystilanteen kesto vuosina perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Työttömänä työnhakijana [Q11_8] Työllisyystilanteen kesto vuosina perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Työvoimapoliittisessa tai vast. koulutuksessa [Q11_9] Työllisyystilanteen kesto vuosina perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Päätoimisena opiskelijana (päämääränä tutkinto tai arvosana) [Q11_10] Työllisyystilanteen kesto vuosina perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Muuten työelämän ulkopuolella [Q11_11] Vuosina ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Yksityisessä yrityksessä [Q12_1] Vuosina ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Kuntasektorilla, kuntayhtymässä: Ammattikorkeakoulussa [Q12_2] 20 Vuosina ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Kuntasektorilla, kuntayhtymässä: Muualla [Q12_3] Vuosina ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Valtiosektorilla: Yliopistossa [Q12_4] Vuosina ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Valtiosektorilla: Muualla [Q12_5] Vuosina ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Muussa julk. hall. organis. [Q12_6] Vuosina ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Järjestössä tai vastaavassa [Q12_7] Vuosina ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Omassa yrityksessä, vastaanotolla tms. [Q12_8] Vuosina ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän 48

55 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä jatkotutkinnon välissä: Muualla [Q12_9] Keskeytitkö varsinaisen ansiotyösi jossain vaiheessa väitöskirjan/lisensiaattityön tekemiseksi? [Q13] Keskeytitkö varsinaisen ansiotyösi jossain vaiheessa väitöskirjan/lisensiaattityön tekemiseksi? Vuosien määrä [Q13_1] Mikäli keskeytit ansiotyön, miten rahoitit keskeytysajan? Olin toisessa työssä, jossa oli mahdollisuus tehdä tutkimustyötä [Q14_1] Mikäli keskeytit ansiotyön, miten rahoitit keskeytysajan? Tutkimusapurahalla [Q14_2] Mikäli keskeytit ansiotyön, miten rahoitit keskeytysajan? Säästöilläni [Q14_3] Mikäli keskeytit ansiotyön, miten rahoitit keskeytysajan? Työnantajani sopi työaikajärjestelyistä [Q14_4] Mikäli keskeytit ansiotyön, miten rahoitit keskeytysajan? Muuten [Q14_5] Kuuluitko tutkijakouluun viimeisintä jatkotutkintoa suorittaessasi? [Q15] Työskentelitkö/opiskelitko ulkomailla perustutkinnon ja viim. jatkotutkinnon välissä? [Q16] 28 Työskentelitkö/opiskelitko ulkomailla perustutkinnon ja viim. jatkotutkinnon välissä? Vuosien määrä [Q16_1] Miten sait nykyisen työpaikkasi? [Q17] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Vastannut lehtiilmoituksiin [Q18_1] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Ottanut yhteyttä entisiin työnantajiini [Q18_2] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Tehnyt aktiivista yhteydenottotyötä/käyttänyt henkilökohtaisia suhteita [Q18_3] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Käyttänyt laitoksen/ohjaajien suhteita [Q18_4] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Käyttänyt työvoimatoimiston palveluja [Q18_5] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Jotakin muuta [Q18_6] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Järjestö- ja uskonnollinen toiminta [Q19_1] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Julkinen hallinto ja maanpuolustus [Q19_2] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Palvelut [Q19_3] 32 Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Teollisuus [Q19_4] 33 Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Koulutus ja tutkimus [Q19_5] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Terveys- ja sosiaali- 49

56 3. Hakemistot palvelut [Q19_6] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Muulta [Q19_7]. 34 Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Yksityinen yritys [Q20_1] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Kunta, kuntayhtymä: Ammattikorkeakoulu [Q20_2] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Kunta, kuntayhtymä: Muu kuin ammattikorkeakoulu [Q20_3] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Valtio: Yliopisto [Q20_4] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Valtio: Muu kuin yliopisto [Q20_5] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Muu julkisen hallinnon organisaatio [Q20_6] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Järjestö tai vastaava [Q20_7] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Oma yritys, vastaanotto tms. [Q20_8] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Muu [Q20_9] 38 Mistä olet työtä hakenut? [Q21] Oletko kohdannut ongelmia jatkotutkinnon jälkeisessä työnhaussa? [Q22] Oletko kokenut suorittamastasi jatkotutkinnosta olevan erityistä hyötyä työnhaussa? [Q23]. 39 Oletko kokenut suorittamastasi jatkotutkinnosta olevan erityistä haittaa työnhaussa? [Q24]. 39 Onko työnhaku/työpaikanvaihto tällä hetkellä ajankohtainen? [Q25] Onko työnhaku/työpaikanvaihto lähivuosina ajankohtainen? [Q25_1] Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa: Työvoimatoimistolta/rekrytointipalvelulta [Q26_1] Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa: Yliopistolta [Q26_2] Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa: Omalta lähipiiriltä/työyhteisöltä [Q26_3] Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa: Ammattiliitolta [Q26_4] Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa: Potentiaaliselta työnantajalta [Q26_5] Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa: Kiinnostus tutkimukseen/tutkijan uralle [Q27_1] 43 Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa: Oma kehittämistarve/halu näyttää itselleen [Q27_2] 43 50

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon

Lisätiedot

FSD2350. Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2350. Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2350 Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon

Lisätiedot

FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2070. Tampereen yliopistossa vuonna 1998 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2070. Tampereen yliopistossa vuonna 1998 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2070 Tampereen yliopistossa vuonna 1998 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2071 Tampereen yliopistossa vuonna 1999 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2071 Tampereen yliopistossa vuonna 1999 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2071 Tampereen yliopistossa vuonna 1999 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2004 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2004 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2004 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Huhtikuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1. TAMPEREEN YLIOPISTOSSA

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2002 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN. TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2002 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN. TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2002 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut Huhtikuu 2004 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1. TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUOSINA

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2000 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2000 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2000 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut Toukokuu 2002 SISÄLLYS ALKUSANAT 3 1 TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUOSINA 1996

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2001 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2001 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2001 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut Huhtikuu 2003 SISÄLLYS ALKUSANAT 3 1. TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUOSINA 1997

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1326. Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1326. Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1326 Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2917. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2917. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2917 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja FSD3159 Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD3050. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3050. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3050 Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3059. Tampereen yliopistossa vuosina jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3059. Tampereen yliopistossa vuosina jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3059 Tampereen yliopistossa vuosina 2008-2009 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuosina 2008-2009

Lisätiedot

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja FSD2613 Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Opiskelijan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3051 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3051 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3052. Tampereen yliopistosta 2012 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3052. Tampereen yliopistosta 2012 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3052 Tampereen yliopistosta 2012 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2012 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD1174. Kuntien ympäristökysely Koodikirja

FSD1174. Kuntien ympäristökysely Koodikirja FSD1174 Kuntien ympäristökysely 1994 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien ympäristökysely 1994 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3053. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3053. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3053 Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2676. Yliopistoista vuonna 2005 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja

FSD2676. Yliopistoista vuonna 2005 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja FSD2676 Yliopistoista vuonna 2005 valmistuneiden työelämään sijoittuminen 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Yliopistoista vuonna 2005 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD1115. Opiskelijabarometri Koodikirja

FSD1115. Opiskelijabarometri Koodikirja FSD1115 Opiskelijabarometri 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Opiskelijabarometri 1997 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja FSD2879 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot