FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :41: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2210. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Niiranen, Vuokko & Lumijärvi, Ismo: Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004: kuntahenkilöstökysely [elektroninen aineisto]. FSD2210, versio 1.0 ( ). Lempäälä: Yhdyskuntatutkimus [aineistonkeruu], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 115 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Aineiston nimi englanniksi: Performance of Municipal Services 2004 : Personnel Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Muu materiaali Kyselylomake: pdf-tiedosto suomeksi Tekijät Niiranen, Vuokko (Kuopion yliopisto. Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos) Lumijärvi, Ismo (Tampereen yliopisto. Johtamistieteiden laitos) Kiljunen, Pentti (Yhdyskuntatutkimus) Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineiston luovuttaja Kiljunen, Pentti (Yhdyskuntatutkimus) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat arviointi; henkilöstö; henkilöstöjohtaminen; kehittämishankkeet; kehittämisprojektit; kehityskeskustelut; kunnallinen päätöksenteko; kunnalliset luottamushenkilöt; kunnat; kuntayhtymät; laadunhallinta; laatujärjestelmät; strategia; strateginen johtaminen; tarkastuslautakunnat; tasapainotettu mittaristo; tavoitteet; tuloksellisuus; työyhteisöt; visiot Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: johtamistiede; kunnallistiede; organisaatiotutkimus CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: työolot Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Yksittäiset aineistot Yksittäisiin aineistoihin on luokiteltu ne aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällönkuvaus Tutkimuksessa kartoitettiin tasapainotetun mittariston (balanced scorecard) mallin mukaisen tuloksellisuusarvioinnin käyttöä kunnallisissa palveluissa. Kysely kohdistettiin tutkimukseen osallistuvan kunnan tai kuntayhtymän työntekijöille. Kyselyn aihealueet koostuivat mm. työyhteisön tilasta ja toiminnasta, tuloksellisuusarvioinnista, visioista, strategioista ja tavoitteista sekä henkilöstöjohtamisesta. Vastaajilta kysyttiin heidän käsityksiään oman työyhteisön tilasta ja toiminnasta, kuten luottamuksesta, oppimisesta ja vuorovaikutuksesta. Näitä ominaisuuksia pyrittiin kartoittamaan esittämällä työyhteisöä koskevia väittämiä. Nämä väittämät käsittelivät mm. työyhteisön ilmapiiriä, kehittämishankkeita, yhteistyötä, tasa-arvoa, työstä saatua palautetta sekä vaikuttamismahdollisuuksia. Tuloksellisuutta selvitettiin kysymyksillä työyhteisön onnistumisen arvioinnista. Lisäksi tiedusteltiin arviointien säännöllisyyttä sekä sitä, saako työntekijä arviointien pohjalta riittävästi palautetta omasta työstään. Tasapainotetun mittariston osalta kysyttiin, onko vastaaja saanut riittävästi koulutusta mittariston mallista ja onko mittaristo edistänyt tuloksellisuuden arviointia. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu Vastaajilta tiedusteltiin myös miten arviointitietoja käytetään nyt ja miten niitä tulisi käyttää sekä sitä, kenen tarpeita arviointi palvelee tällä hetkellä ja kenen tarpeita sen tulisi palvella. Lomakkeessa kysyttiin myös mistä näkökulmasta onnistumista arvioidaan tällä hetkellä ja mistä näkökulmasta sitä tulisi arvioida. Visioita ja strategioita käsiteltiin työyksikön, toimialan ja kunnan/kuntayhtymän tasolla kysymällä vastaajien mielipidettä visioiden ja strategioiden tärkeydestä. Lisäksi tiedusteltiin kuinka hyvin vastaaja ne tuntee, millainen ohjaava vaikutus niillä on ja onko vastaaja voinut riittävästi vaikuttaa visioiden ja strategioiden sisältöön. Taustamuuttujia olivat mm. vastaajan työnantaja, toimiala, sukupuoli, ikä, palvelussuhteen laatu, esimiesasema ja koulutus. Lisäksi tiedusteltiin miten kauan vastaaja on työskennellyt nykyisessä kunnassa/kuntayhtymässä ja miten kauan hän on ollut nykyisessä tehtävässä. Lomakkeessa kysyttiin myös onko vastaajalla viran tai työsuhteen edellyttämä muodollinen pätevyys. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi, Helsinki, Imatra, Joensuu, Kajaani, Karttula, Kotka, Kuopio, Kuusamo, Lapinlahti, Loppi, Siilinjärvi, Suonenjoki, Taivalkoski, Tampere, Utajärvi, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Savon koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoen seudun terveysyhtymä Havaintoyksikkö: Kunta Perusjoukko/otos: Tutkimukseen osallistuneiden kuntien henkilöstö Aineistonkeruun ajankohta: maaliskuu 2004 toukokuu 2004 Aineiston kerääjät: Kiljunen, Pentti (Yhdyskuntatutkimus); (Joensuun yliopisto); (Kuopion yliopisto); (Lapin yliopisto); (Tampereen yliopisto) Aineiston tuottajat: Yhdyskuntatutkimus Keruumenetelmä: Kirjekysely. Pohjois-Savon koulutuskuntayhtymän henkilöstö vastasi kyselyn sähköiseen versioon. Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2004 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 41 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 174 muuttujaa ja 1653 havaintoa. Otantamenetelmä: Laajimmillaan tutkimuskohteena oli koko kunta tai kuntayhtymä. Toisessa ääripäässä tutkimuskohteena oli kunnasta yksi toimiala, josta valittiin otos. Otoskoot ja -tyypit vaihtelivat tutkimuskohteittain, koska tutkimusintressit eri osahankkeissa olivat erilaiset. Otannasta tarkemmin kirjassa: Kuntapalvelujen tuloksellisuuden arviointi. Tasapainotettu mittaristo kunnallisissa organisaatioissa (2005). Toim. Niiranen, Vuokko & Stenvall, Jari & Lumijärvi, Ismo. Jyväskylä: PS-kustannus. 3

10 1. Aineiston kuvailu 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineistosta on arkistoinnin yhteydessä poistettu seuraavat muuttujat: Työpaikan sijaintikunta, pääasiallinen työyksikkö ja ammattinimike. Aineisto ei sisällä avokysymysten q18, q28, q35, q37 ja q43 vastauksia. Julkaisut Kuntapalvelujen tuloksellisuuden arviointi. Tasapainotettu mittaristo kunnallisissa organisaatioissa (2005). Toim. Niiranen, Vuokko & Stenvall, Jari & Lumijärvi, Ismo. Jyväskylä: PSkustannus. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Liittyvät aineistot FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely FSD2212 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : yhdistetty aineisto Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön; FSD:n lupamenettely. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1653 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1653 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Aineiston käsittelyn taso (lisätty FSD:ssä) Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (Dataa ei tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1653 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [NRO] Alkuperäinen havaintotunnus Alkuperäinen havaintotunnus Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1653 minimi 1.00 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1] Työnantaja Työnantaja Kunta Kuntayhtymä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3] Mihin seuraavista toimialoista työsi pääsääntöisesti kuuluu Mihin seuraavista toimialoista työsi pääsääntöisesti kuuluu? (valitse yksi vaihtoehto) Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut/perusterveydenhuolto Terveyspalvelut/erikoissairaanhoito Opetus- ja koulutuspalvelut Kulttuuripalvelut Talous- ja hallintopalvelut Tekniset palvelut Muu, mikä? tieto puuttuu (SYSMIS)

14 2. Muuttujat [Q6] Sukupuoli Sukupuoli Nainen Mies tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7] Ikä Ikä, vuotta Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1618 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 9.23 [Q8] Palvelussuhde Palvelussuhde Vakinainen/toistaiseksi voimassa Määräaikainen tieto puuttuu (SYSMIS)

15 Q10_2 [Q9] Oletko esimiesasemassa Oletko esimiesasemassa? En Kyllä, määräaikaisesti Kyllä, vakituisesti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_1] Kuinka kauan olet työskennellyt nykyisessä kunnassa/kuntayhtymässä (vuotta) Kuinka kauan olet työskennellyt nykyisessä...? Kunnassa/kuntayhtymässä... vuotta Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1594 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 9.73 [Q10_2] Kuinka kauan olet työskennellyt nykyisessä tehtävässä (vuotta) Kuinka kauan olet työskennellyt nykyisessä...? Tehtävässä... vuotta 9

16 2. Muuttujat Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1473 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 9.19 [Q11] Onko sinulla viran tai työsuhteen edellyttämä muodollinen pätevyys Onko sinulla viran tai työsuhteen edellyttämä muodollinen pätevyys? Kyllä Ei Olen parhaillaan suorittamassa sitä Tehtäväni ei vaadi muodollista pätevyyttä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12] Koulutus Koulutus (valitse korkein tutkintosi) Ei varsinaista ammattitutkintoa Kouluasteen tutkinto/toisen asteen tutkinto Opistoasteen tutkinto Ammattikorkeakoulututkinto Yliopistotutkinto Yliopistollinen jatkotutkinto Muu, mikä? tieto puuttuu (SYSMIS)

17 Q13_2 [Q13_1] Kuulutko tai oletko kuulunut viimeisen kahden vuoden aikana johonkin seuraavista: Oman työyksikön kehittämistyöryhmä Kuulutko tai oletko kuulunut viimeisen kahden vuoden aikana johonkin seuraavista? (valitse tarvittaessa useampi vaihtoehto) Oman työyksikön kehittämistyöryhmä Ei mainittu Mainittu [Q13_2] Kuulutko tai oletko kuulunut viimeisen kahden vuoden aikana johonkin seuraavista: Oman toimialan strategiatyöryhmä Kuulutko tai oletko kuulunut viimeisen kahden vuoden aikana johonkin seuraavista? (valitse tarvittaessa useampi vaihtoehto) Oman toimialan strategiatyöryhmä Ei mainittu Mainittu

18 2. Muuttujat [Q13_3] Kuulutko tai oletko kuulunut viimeisen kahden vuoden aikana johonkin seuraavista: Kunnan/kuntayhtymän strategiatyöryhmä Kuulutko tai oletko kuulunut viimeisen kahden vuoden aikana johonkin seuraavista? (valitse tarvittaessa useampi vaihtoehto) Kunnan/kuntayhtymän strategiatyöryhmä Ei mainittu Mainittu [Q13_4] Kuulutko tai oletko kuulunut viimeisen kahden vuoden aikana johonkin seuraavista: Seudun strategiatyöryhmä Kuulutko tai oletko kuulunut viimeisen kahden vuoden aikana johonkin seuraavista? (valitse tarvittaessa useampi vaihtoehto) Seudun strategiatyöryhmä Ei mainittu Mainittu

19 Q13_6 [Q13_5] Kuulutko tai oletko kuulunut viimeisen kahden vuoden aikana johonkin seuraavista: Oman ammattijärjestön toimielin Kuulutko tai oletko kuulunut viimeisen kahden vuoden aikana johonkin seuraavista? (valitse tarvittaessa useampi vaihtoehto) Oman ammattijärjestön toimielin Ei mainittu Mainittu [Q13_6] Kuulutko tai oletko kuulunut viimeisen kahden vuoden aikana johonkin seuraavista: Yhteistoimintaelin Kuulutko tai oletko kuulunut viimeisen kahden vuoden aikana johonkin seuraavista? (valitse tarvittaessa useampi vaihtoehto) Yhteistoimintaelin Ei mainittu Mainittu

20 2. Muuttujat [Q13_7] Kuulutko tai oletko kuulunut viimeisen kahden vuoden aikana johonkin seuraavista: Kunnallinen luottamushenkilöstö Kuulutko tai oletko kuulunut viimeisen kahden vuoden aikana johonkin seuraavista? (valitse tarvittaessa useampi vaihtoehto) Kunnallinen luottamushenkilöstö Ei mainittu Mainittu [Q13_8] Kuulutko tai oletko kuulunut viimeisen kahden vuoden aikana johonkin seuraavista: Työsuojeluhenkilöstö Kuulutko tai oletko kuulunut viimeisen kahden vuoden aikana johonkin seuraavista? (valitse tarvittaessa useampi vaihtoehto) Työsuojeluhenkilöstö Ei mainittu Mainittu

21 Q14_1 [Q13_9] Kuulutko tai oletko kuulunut viimeisen kahden vuoden aikana johonkin seuraavista: Muu vastaava Kuulutko tai oletko kuulunut viimeisen kahden vuoden aikana johonkin seuraavista? (valitse tarvittaessa useampi vaihtoehto) Muu vastaava, mikä? Ei mainittu Mainittu [Q14_1] Työyhteisössäni on hyvä työilmapiiri Kysymyksen esiteksti II TYÖYHTEISÖN TILA JA TOIMINTA Seuraavassa osiossa tarkastellaan työyhteisösi (esim. toimipiste, yksikkö, osasto tai laitos) tilaa ja toimintaa, kuten luottamusta, oppimista ja vuorovaikutusta Työyhteisössäni on hyvä työilmapiiri Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri (taulukko jatkuu seur. sivulla) 15

22 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_2] Keskustelemme työtovereiden kanssa riittävästi työhön liittyvistä asioista Keskustelemme työtovereiden kanssa riittävästi työhön liittyvistä asioista Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_3] Työyhteisössäni on ollut liikaa erilaisia kehittämishankkeita Työyhteisössäni on ollut liikaa erilaisia kehittämishankkeita 16

23 Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) Q14_5 [Q14_4] Työyhteisössäni kehittämishankkeet ovat muuttaneet toimintaa myönteisesti Työyhteisössäni kehittämishankkeet ovat muuttaneet toimintaa myönteisesti Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_5] Työyhteisössäni korostetaan yhteistyön merkitystä hyvän työsuorituksen aikaansaamiseksi Työyhteisössäni korostetaan yhteistyön merkitystä hyvän työsuorituksen aikaansaamiseksi 17

24 2. Muuttujat Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_6] Työyhteisössäni vallitsee tasa-arvoisuus työntekijöiden kesken Työyhteisössäni vallitsee tasa-arvoisuus työntekijöiden kesken Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_7] Työyhteisössäni ulkopuoliset yhteistyöverkostot ovat tärkeitä Työyhteisössäni ulkopuoliset yhteistyöverkostot ovat tärkeitä 18

25 Q14_9 Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_8] Minulla on mahdollisuus käyttää riittävästi työaikaa työni kehittämiseen Minulla on mahdollisuus käyttää riittävästi työaikaa työni kehittämiseen Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_9] Työyhteisössäni ei hyödynnetä osaamistani riittävästi Työyhteisössäni ei hyödynnetä osaamistani riittävästi 19

26 2. Muuttujat Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_10] Minun on helppo sitoutua työyhteisöni toimintatapojen muutoksiin Minun on helppo sitoutua työyhteisöni toimintatapojen muutoksiin Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_11] Työtehtäväni edellyttävät jatkuvaa uuden oppimista Työtehtäväni edellyttävät jatkuvaa uuden oppimista 20

27 Q14_13 Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_12] Saan työtovereiltani riittävästi palautetta työstäni Saan työtovereiltani riittävästi palautetta työstäni Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_13] Saan esimieheltäni riittävästi tukea Saan esimieheltäni riittävästi tukea 21

28 2. Muuttujat Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_14] Emme puhu riittävästi toistemme työn tavoitteista yhteisissä työkokouksissa Emme puhu riittävästi toistemme työn tavoitteista yhteisissä työkokouksissa Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_15] Osallistun aktiivisesti työyhteisöni kehittämiseen Osallistun aktiivisesti työyhteisöni kehittämiseen 22

29 Q15_2 Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_1] Yhteistoiminta työnantajan ja henkilöstön välillä sujuu hyvin Yhteistoiminta työnantajan ja henkilöstön välillä sujuu hyvin Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_2] Työyhteisössäni vallitsee luottamus johtajien ja työntekijöiden kesken Työyhteisössäni vallitsee luottamus johtajien ja työntekijöiden kesken 23

30 2. Muuttujat Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_3] Työyhteisössäni vallitsee luottamus työntekijöiden välillä Työyhteisössäni vallitsee luottamus työntekijöiden välillä Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_4] Työyhteisössäni vallitsee luottamus työntekijöiden ja poliittisten päättäjien välillä Työyhteisössäni vallitsee luottamus työntekijöiden ja poliittisten päättäjien välillä 24

31 Q15_6 Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_5] Voin luottaa siihen, että työyhteisössäni ajatellaan parastani Voin luottaa siihen, että työyhteisössäni ajatellaan parastani Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_6] Voin luottaa siihen, että saan tarvittaessa tukea esimieheltäni Voin luottaa siihen, että saan tarvittaessa tukea esimieheltäni 25

32 2. Muuttujat Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_7] Voin luottaa siihen, että saan tarvittaessa tukea työtovereiltani Voin luottaa siihen, että saan tarvittaessa tukea työtovereiltani Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_8] Työntekijöitä koskevat esimiehen päätökset ovat oikeudenmukaisia Työntekijöitä koskevat esimiehen päätökset ovat oikeudenmukaisia 26

33 Q15_10 Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_9] Henkilöstöllä on aito vaikuttamismahdollisuus asioiden valmisteluvaiheessa Henkilöstöllä on aito vaikuttamismahdollisuus asioiden valmisteluvaiheessa Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_10] Henkilöstö on mukana päättämässä omaan toimintaansa liittyvistä asioista 27

34 2. Muuttujat Henkilöstö on mukana päättämässä omaan toimintaansa liittyvistä asioista Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_1] Minulla on selkeä kuva, miten työyksikköni onnistumista arvioidaan Kysymyksen esiteksti III TULOKSELLISUUSARVIOINTI Tuloksellisuusarvioinnilla tarkoitetaan toiminnan onnistumisen arviointia. Käytännössä arviointia pyritään toteuttamaan monipuolisesti kunnan/kuntayhtymän eri tasoilla (työntekijä, yksikkö, toimiala, kunta/kuntayhtymä). Arviointitietoa käytetään esimerkiksi toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Minulla on selkeä kuva, miten työyksikköni onnistumista arvioidaan Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 28

35 Q16_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_2] Toiminnan ja palvelujen arviointi on työyksikössäni säännöllistä Toiminnan ja palvelujen arviointi on työyksikössäni säännöllistä Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_3] Saan arviointitiedon pohjalta riittävästi palautetta omaan työhöni Saan arviointitiedon pohjalta riittävästi palautetta omaan työhöni 29

36 2. Muuttujat Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_4] Henkilöstö voi olla riittävästi mukana arvioinnin tekemisessä Henkilöstö voi olla riittävästi mukana arvioinnin tekemisessä Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17] Käytetäänkö kunnassasi/kuntayhtymässäsi tasapainotettua mittaristoa (balanced scorecard, BSC, tuloskortti ym.) Käytetäänkö kunnassasi/kuntayhtymässäsi tasapainotettua mittaristoa (balanced scorecard, BSC, tuloskortti ym.)? 30

37 Kyllä Ei En tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) Q17_2 Kysymyksen jälkiteksti Jos vastasit ei tai en tiedä, siirry suoraan kysymykseen 18. [Q17_1] Olen saanut riittävästi koulutusta tasapainotetun mittariston (onnistumisen) mallista Olen saanut riittävästi koulutusta tasapainotetun mittariston (onnistumisen) mallista Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_2] Tasapainotetun mittariston (onnistumisen) malli on edistänyt tuloksellisuuden arviointia Tasapainotetun mittariston (onnistumisen) malli on edistänyt tuloksellisuuden arviointia Täysin eri mieltä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 31

38 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_3] Henkilöstön tietoja tasapainotetun mittariston (onnistumisen) mallista pitäisi lisätä Henkilöstön tietoja tasapainotetun mittariston (onnistumisen) mallista pitäisi lisätä Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18] Onko toiminnan arviointia koskevissa asioissa tapahtunut mielestäsi muutosta viime vuosina (avokysymys) Onko toiminnan arviointia koskevissa asioissa tapahtunut mielestäsi muutosta viime vuosina? Millaista ja miksi? Ei mainintaa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 32

39 Q19A_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) On mainittu jotain [Q19A_1] Mihin tarkoitukseen ja minkä verran arviointitietoja käytetään kunnassasi/kuntayhtymässäsi tällä hetkellä: Palvelujen kehittämiseen Mihin tarkoitukseen ja minkä verran arviointitietoja käytetään kunnassasi/kuntayhtymässäsi tällä hetkellä ja kuinka niitä mielestäsi tulisi käyttää? Käytetään nyt: Palvelujen kehittämiseen Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19A_2] Mihin tarkoitukseen ja minkä verran arviointitietoja käytetään kunnassasi/kuntayhtymässäsi tällä hetkellä: Oman toimialueen kehittämiseen Mihin tarkoitukseen ja minkä verran arviointitietoja käytetään kunnassasi/kuntayhtymässäsi tällä hetkellä ja kuinka niitä mielestäsi tulisi käyttää? Käytetään nyt: Oman toimialueen kehittämiseen 33

40 2. Muuttujat Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19A_3] Mihin tarkoitukseen ja minkä verran arviointitietoja käytetään kunnassasi/kuntayhtymässäsi tällä hetkellä: Oman työn kehittämiseen Mihin tarkoitukseen ja minkä verran arviointitietoja käytetään kunnassasi/kuntayhtymässäsi tällä hetkellä ja kuinka niitä mielestäsi tulisi käyttää? Käytetään nyt: Oman työn kehittämiseen Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19A_4] Mihin tarkoitukseen ja minkä verran arviointitietoja käytetään kunnassasi/kuntayhtymässäsi tällä hetkellä: Poliittiseen päätöksentekoon Mihin tarkoitukseen ja minkä verran arviointitietoja käytetään kunnassasi/kuntayhtymässäsi tällä hetkellä ja kuinka niitä mielestäsi tulisi käyttää? Käytetään nyt: 34

41 Q19A_5 Poliittiseen päätöksentekoon Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19A_5] Mihin tarkoitukseen ja minkä verran arviointitietoja käytetään kunnassasi/kuntayhtymässäsi tällä hetkellä: Työyksikkötason päätöksentekoon Mihin tarkoitukseen ja minkä verran arviointitietoja käytetään kunnassasi/kuntayhtymässäsi tällä hetkellä ja kuinka niitä mielestäsi tulisi käyttää? Käytetään nyt: Työyksikkötason päätöksentekoon Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

42 2. Muuttujat [Q19A_6] Mihin tarkoitukseen ja minkä verran arviointitietoja käytetään kunnassasi/kuntayhtymässäsi tällä hetkellä: Taloudellisten resurssien ohjaamiseen Mihin tarkoitukseen ja minkä verran arviointitietoja käytetään kunnassasi/kuntayhtymässäsi tällä hetkellä ja kuinka niitä mielestäsi tulisi käyttää? Käytetään nyt: Taloudellisten resurssien ohjaamiseen Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19A_7] Mihin tarkoitukseen ja minkä verran arviointitietoja käytetään kunnassasi/kuntayhtymässäsi tällä hetkellä: Tavoitteiden käytäntöön viemiseen Mihin tarkoitukseen ja minkä verran arviointitietoja käytetään kunnassasi/kuntayhtymässäsi tällä hetkellä ja kuinka niitä mielestäsi tulisi käyttää? Käytetään nyt: Tavoitteiden käytäntöön viemiseen (taulukko jatkuu seur. sivulla) 36

43 Q19A_9 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19A_8] Mihin tarkoitukseen ja minkä verran arviointitietoja käytetään kunnassasi/kuntayhtymässäsi tällä hetkellä: Tavoitteiden muuttamiseen Mihin tarkoitukseen ja minkä verran arviointitietoja käytetään kunnassasi/kuntayhtymässäsi tällä hetkellä ja kuinka niitä mielestäsi tulisi käyttää? Käytetään nyt: Tavoitteiden muuttamiseen Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19A_9] Mihin tarkoitukseen ja minkä verran arviointitietoja käytetään kunnassasi/kuntayhtymässäsi tällä hetkellä: Valvonnan tarpeisiin Mihin tarkoitukseen ja minkä verran arviointitietoja käytetään kunnassasi/kuntayhtymässäsi tällä hetkellä ja kuinka niitä mielestäsi tulisi käyttää? Käytetään nyt: 37

44 2. Muuttujat Valvonnan tarpeisiin Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19A_10] Mihin tarkoitukseen ja minkä verran arviointitietoja käytetään kunnassasi/kuntayhtymässäsi tällä hetkellä: Kuntalaisille tiedottamiseen Mihin tarkoitukseen ja minkä verran arviointitietoja käytetään kunnassasi/kuntayhtymässäsi tällä hetkellä ja kuinka niitä mielestäsi tulisi käyttää? Käytetään nyt: Kuntalaisille tiedottamiseen Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

45 Q19B_1 [Q19A_11] Mihin tarkoitukseen ja minkä verran arviointitietoja käytetään kunnassasi/kuntayhtymässäsi tällä hetkellä: Tuloksellisuudesta palkitsemiseen Mihin tarkoitukseen ja minkä verran arviointitietoja käytetään kunnassasi/kuntayhtymässäsi tällä hetkellä ja kuinka niitä mielestäsi tulisi käyttää? Käytetään nyt: Tuloksellisuudesta palkitsemiseen Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19B_1] Kuinka arviointitietoja mielestäsi tulisi käyttää: Palvelujen kehittämiseen Mihin tarkoitukseen ja minkä verran arviointitietoja käytetään kunnassasi/kuntayhtymässäsi tällä hetkellä ja kuinka niitä mielestäsi tulisi käyttää? Tulisi käyttää: Palvelujen kehittämiseen Ei lainkaan (taulukko jatkuu seur. sivulla) 39

46 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19B_2] Kuinka arviointitietoja mielestäsi tulisi käyttää: Oman toimialueen kehittämiseen Mihin tarkoitukseen ja minkä verran arviointitietoja käytetään kunnassasi/kuntayhtymässäsi tällä hetkellä ja kuinka niitä mielestäsi tulisi käyttää? Tulisi käyttää: Oman toimialueen kehittämiseen Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19B_3] Kuinka arviointitietoja mielestäsi tulisi käyttää: Oman työn kehittämiseen Mihin tarkoitukseen ja minkä verran arviointitietoja käytetään kunnassasi/kuntayhtymässäsi tällä hetkellä ja kuinka niitä mielestäsi tulisi käyttää? Tulisi käyttää: 40

47 Q19B_4 Oman työn kehittämiseen Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19B_4] Kuinka arviointitietoja mielestäsi tulisi käyttää: Poliittiseen päätöksentekoon Mihin tarkoitukseen ja minkä verran arviointitietoja käytetään kunnassasi/kuntayhtymässäsi tällä hetkellä ja kuinka niitä mielestäsi tulisi käyttää? Tulisi käyttää: Poliittiseen päätöksentekoon Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

48 2. Muuttujat [Q19B_5] Kuinka arviointitietoja mielestäsi tulisi käyttää: Työyksikkötason päätöksentekoon Mihin tarkoitukseen ja minkä verran arviointitietoja käytetään kunnassasi/kuntayhtymässäsi tällä hetkellä ja kuinka niitä mielestäsi tulisi käyttää? Tulisi käyttää: Työyksikkötason päätöksentekoon Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19B_6] Kuinka arviointitietoja mielestäsi tulisi käyttää: Taloudellisten resurssien ohjaamiseen Mihin tarkoitukseen ja minkä verran arviointitietoja käytetään kunnassasi/kuntayhtymässäsi tällä hetkellä ja kuinka niitä mielestäsi tulisi käyttää? Tulisi käyttää: Taloudellisten resurssien ohjaamiseen Ei lainkaan Vähän Jonkin verran (taulukko jatkuu seur. sivulla) 42

49 Q19B_8 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19B_7] Kuinka arviointitietoja mielestäsi tulisi käyttää: Tavoitteiden käytäntöön viemiseen Mihin tarkoitukseen ja minkä verran arviointitietoja käytetään kunnassasi/kuntayhtymässäsi tällä hetkellä ja kuinka niitä mielestäsi tulisi käyttää? Tulisi käyttää: Tavoitteiden käytäntöön viemiseen Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19B_8] Kuinka arviointitietoja mielestäsi tulisi käyttää: Tavoitteiden muuttamiseen Mihin tarkoitukseen ja minkä verran arviointitietoja käytetään kunnassasi/kuntayhtymässäsi tällä hetkellä ja kuinka niitä mielestäsi tulisi käyttää? Tulisi käyttää: Tavoitteiden muuttamiseen 43

50 2. Muuttujat Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19B_9] Kuinka arviointitietoja mielestäsi tulisi käyttää: Valvonnan tarpeisiin Mihin tarkoitukseen ja minkä verran arviointitietoja käytetään kunnassasi/kuntayhtymässäsi tällä hetkellä ja kuinka niitä mielestäsi tulisi käyttää? Tulisi käyttää: Valvonnan tarpeisiin Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19B_10] Kuinka arviointitietoja mielestäsi tulisi käyttää: Kuntalaisille tiedottamiseen Mihin tarkoitukseen ja minkä verran arviointitietoja käytetään kunnassasi/kuntayhtymässäsi tällä hetkellä ja kuinka niitä mielestäsi tulisi käyttää? Tulisi käyttää: 44

51 Q19B_11 Kuntalaisille tiedottamiseen Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19B_11] Kuinka arviointitietoja mielestäsi tulisi käyttää: Tuloksellisuudesta palkitsemiseen Mihin tarkoitukseen ja minkä verran arviointitietoja käytetään kunnassasi/kuntayhtymässäsi tällä hetkellä ja kuinka niitä mielestäsi tulisi käyttää? Tulisi käyttää: Tuloksellisuudesta palkitsemiseen Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

52 2. Muuttujat [Q20A_1] Kenen tarpeita arviointi mielestäsi palvelee tällä hetkellä: Kuntalaisten Kenen tarpeita arviointi mielestäsi palvelee tällä hetkellä ja kenen tarpeita arvioinnin tulisi palvella? Palvelee tällä hetkellä: Kuntalaisten Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20A_2] Kenen tarpeita arviointi mielestäsi palvelee tällä hetkellä: Seutu/ maakuntatason poliittisten päättäjien Kenen tarpeita arviointi mielestäsi palvelee tällä hetkellä ja kenen tarpeita arvioinnin tulisi palvella? Palvelee tällä hetkellä: Seutu/maakuntatason poliittisten päättäjien Ei lainkaan Vähän Jonkin verran (taulukko jatkuu seur. sivulla) 46

53 Q20A_4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20A_3] Kenen tarpeita arviointi mielestäsi palvelee tällä hetkellä: Kunnan/kuntayhtymän valtuuston Kenen tarpeita arviointi mielestäsi palvelee tällä hetkellä ja kenen tarpeita arvioinnin tulisi palvella? Palvelee tällä hetkellä: Kunnan/kuntayhtymän valtuuston Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20A_4] Kenen tarpeita arviointi mielestäsi palvelee tällä hetkellä: Kunnan/kuntayhtymän hallituksen Kenen tarpeita arviointi mielestäsi palvelee tällä hetkellä ja kenen tarpeita arvioinnin tulisi palvella? Palvelee tällä hetkellä: Kunnan/kuntayhtymän hallituksen 47

54 2. Muuttujat Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20A_5] Kenen tarpeita arviointi mielestäsi palvelee tällä hetkellä: Lautakuntien Kenen tarpeita arviointi mielestäsi palvelee tällä hetkellä ja kenen tarpeita arvioinnin tulisi palvella? Palvelee tällä hetkellä: Lautakuntien Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20A_6] Kenen tarpeita arviointi mielestäsi palvelee tällä hetkellä: Tarkastuslautakunnan Kenen tarpeita arviointi mielestäsi palvelee tällä hetkellä ja kenen tarpeita arvioinnin tulisi palvella? Palvelee tällä hetkellä: 48

55 Q20A_7 Tarkastuslautakunnan Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20A_7] Kenen tarpeita arviointi mielestäsi palvelee tällä hetkellä: Tilintarkastajien Kenen tarpeita arviointi mielestäsi palvelee tällä hetkellä ja kenen tarpeita arvioinnin tulisi palvella? Palvelee tällä hetkellä: Tilintarkastajien Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

56 2. Muuttujat [Q20A_8] Kenen tarpeita arviointi mielestäsi palvelee tällä hetkellä: Kunnan/kuntayhtymän keskushallinnon Kenen tarpeita arviointi mielestäsi palvelee tällä hetkellä ja kenen tarpeita arvioinnin tulisi palvella? Palvelee tällä hetkellä: Kunnan/kuntayhtymän keskushallinnon Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20A_9] Kenen tarpeita arviointi mielestäsi palvelee tällä hetkellä: Toimialajohdon Kenen tarpeita arviointi mielestäsi palvelee tällä hetkellä ja kenen tarpeita arvioinnin tulisi palvella? Palvelee tällä hetkellä: Toimialajohdon Ei lainkaan Vähän Jonkin verran (taulukko jatkuu seur. sivulla) 50

57 Q20A_11 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20A_10] Kenen tarpeita arviointi mielestäsi palvelee tällä hetkellä: Oman yksikön johdon Kenen tarpeita arviointi mielestäsi palvelee tällä hetkellä ja kenen tarpeita arvioinnin tulisi palvella? Palvelee tällä hetkellä: Oman yksikön johdon Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20A_11] Kenen tarpeita arviointi mielestäsi palvelee tällä hetkellä: Työntekijöiden Kenen tarpeita arviointi mielestäsi palvelee tällä hetkellä ja kenen tarpeita arvioinnin tulisi palvella? Palvelee tällä hetkellä: Työntekijöiden 51

58 2. Muuttujat Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20A_12] Kenen tarpeita arviointi mielestäsi palvelee tällä hetkellä: Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoimintaelimen Kenen tarpeita arviointi mielestäsi palvelee tällä hetkellä ja kenen tarpeita arvioinnin tulisi palvella? Palvelee tällä hetkellä: Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoimintaelimen Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20B_1] Kenen tarpeita arvioinnin tulisi palvella: Kuntalaisten Kenen tarpeita arviointi mielestäsi palvelee tällä hetkellä ja kenen tarpeita arvioinnin tulisi palvella? Tulisi palvella: 52

59 Q20B_2 Kuntalaisten Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20B_2] Kenen tarpeita arvioinnin tulisi palvella: Seutu/maakuntatason poliittisten päättäjien Kenen tarpeita arviointi mielestäsi palvelee tällä hetkellä ja kenen tarpeita arvioinnin tulisi palvella? Tulisi palvella: Seutu/maakuntatason poliittisten päättäjien Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

60 2. Muuttujat [Q20B_3] Kenen tarpeita arvioinnin tulisi palvella: Kunnan/kuntayhtymän valtuuston Kenen tarpeita arviointi mielestäsi palvelee tällä hetkellä ja kenen tarpeita arvioinnin tulisi palvella? Tulisi palvella: Kunnan/kuntayhtymän valtuuston Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20B_4] Kenen tarpeita arvioinnin tulisi palvella: Kunnan/kuntayhtymän hallituksen Kenen tarpeita arviointi mielestäsi palvelee tällä hetkellä ja kenen tarpeita arvioinnin tulisi palvella? Tulisi palvella: Kunnan/kuntayhtymän hallituksen Ei lainkaan Vähän Jonkin verran (taulukko jatkuu seur. sivulla) 54

61 Q20B_6 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20B_5] Kenen tarpeita arvioinnin tulisi palvella: Lautakuntien Kenen tarpeita arviointi mielestäsi palvelee tällä hetkellä ja kenen tarpeita arvioinnin tulisi palvella? Tulisi palvella: Lautakuntien Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20B_6] Kenen tarpeita arvioinnin tulisi palvella: Tarkastuslautakunnan Kenen tarpeita arviointi mielestäsi palvelee tällä hetkellä ja kenen tarpeita arvioinnin tulisi palvella? Tulisi palvella: Tarkastuslautakunnan 55

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueet ja kunnallisdemokratia

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1181. Tiedebarometri Koodikirja

FSD1181. Tiedebarometri Koodikirja FSD1181 Tiedebarometri 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedebarometri 2001 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2005 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen

Lisätiedot

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2178 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sopimuspalokuntatutkimus

Lisätiedot

FSD2042. Tarkastuslautakunnan rooli kunnallisessa demokratiassa Koodikirja

FSD2042. Tarkastuslautakunnan rooli kunnallisessa demokratiassa Koodikirja FSD2042 Tarkastuslautakunnan rooli kunnallisessa demokratiassa 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja FSD2136 Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja FSD1255 Aikuisten lasten äidit 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Aikuisten lasten äidit 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2151. KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi Koodikirja

FSD2151. KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi Koodikirja FSD2151 KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi

Lisätiedot

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja FSD2879 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2379. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla Koodikirja

FSD2379. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla Koodikirja FSD2379 Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2070. Tampereen yliopistossa vuonna 1998 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2070. Tampereen yliopistossa vuonna 1998 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2070 Tampereen yliopistossa vuonna 1998 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja FSD2613 Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Opiskelijan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja FSD3014 Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2821. Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä Koodikirja

FSD2821. Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä Koodikirja FSD2821 Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä

Lisätiedot

FSD2290. Erilaiset oppijat ja oppimateriaalit verkko-opiskelussa Koodikirja

FSD2290. Erilaiset oppijat ja oppimateriaalit verkko-opiskelussa Koodikirja FSD2290 Erilaiset oppijat ja oppimateriaalit verkko-opiskelussa 2002-2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2095. Kunnallisalan ilmapuntari 2004 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD2095. Kunnallisalan ilmapuntari 2004 : kuntalaiset. Koodikirja FSD2095 Kunnallisalan ilmapuntari 2004 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot