FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2178 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :32: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2178. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Jylhäsaari, Jussi: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2000: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat [elektroninen aineisto]. FSD2178, versio 1.0 ( ). Helsinki: Kuntaliitto [tuottaja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 7 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake 89 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Aineiston nimi englanniksi: Finnish Local Government 2004 : Primary Health Care 2000 : Local Authorities Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Muu materiaali Kyselylomake: pdf-tiedosto suomeksi Tekijät Jylhäsaari, Jussi (Vaasan yliopisto) Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineiston luovuttaja Pekola-Sjöblom, Marianne (Kuntaliitto) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat erikoissairaanhoito; kehitysstrategiat; kilpailuttaminen; kunnat; palvelut; perusterveydenhuolto; resurssit; sairaanhoitopiirit; toimintamallit; tuottajat Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: kunnallistiede; terveystiede CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: terveydenhuolto; terveyspolitiikka Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: KuntaSuomi 2004 KuntaSuomi 2004-tutkimusohjelma on Kuntaliiton, yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteinen tutkimuskokonaisuus, jossa analysoidaan kuntien kehitystä ajanjaksolla Ohjelmassa oli mukana 47 kuntaa, jotka edustivat mahdollisimman hyvin suomalaista kuntakenttää. Tutkimusohjelman rahoituksesta vastasivat tutkimukseen osallistuneet kunnat yhdessä Kuntaliiton kanssa. Tutkimusohjelma jakaantuu 14 tutkimusmoduuliin. Useimpien moduulien tieto kerättiin kirjekyselyillä. Tiedot ovat yhdistettävissä toisiinsa (horisontaalisuus). Tiedot voi yhdistää myös aikasarjoittain (vertikaalisuus). Sisällönkuvaus Tämä tutkimus on osa KuntaSuomi 2004 tutkimusohjelman Sosiaali- ja terveyspalvelujen tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat kuntien perusterveydenhuollon ohjaus ja johtaminen, palvelutuotanto, tapahtuneet muutokset sekä kehittämispolitiikka. Tämä kysely tehtiin itsenäistä perusterveydenhuoltoa harjoittaville kunnille ja vastaaja oli terveystoimesta vastaava viranhaltija. Perusterveydenhuoltoa on tutkittu myös vuosina 1997 ja Ensimmäisenä kartoitettiin kunnan perusterveydenhuoltoon liittyviä asioita. Tiedusteltiin, onko kunnalla oma vuodeosasto tai sairaala ja mitä erikoisaloja siihen kuuluu ilman tukipalveluja. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu Kysyttiin myös, mitä erikoissairaanhoidon tehtäviä on siirretty vuoden 1997 jälkeen kunnan perusterveydenhoidolle ja onko kunnassa keskusteltu kansanterveystyön kuntayhtymään liittymisestä. Erilaisten taloudellisia perusteita, palvelujen laatua ja saatavuutta sekä perusterveydenhuollon toimintaan vaikuttamisen mahdollisuuksia käsittelevien väitelauseiden avulla kartoitettiin eri tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon järjestämiseen. Väitelauseiden avulla vastaajaa pyydettiin arvioimaan myös sen sairaanhoitopiirin toimintaa, johon kunta kuuluu. Kunnallisen terveydenhuollon kehittämisstrategioihin liittyen kysyttiin muun muassa arviota vuoden 1993 valtionosuusjärjestelmän tuoman toimintavapauden lisäyksen vaikutuksesta kunnan terveystoimen toimintaan ja organisaatioon. Vastaajalta kysyttiin myös, mitä toimintamalleja kunnan terveystoimessa on käytössä, onko kunnassa laadittu Hyvinvointipoliittinen ohjelma, onko kunta asettanut sitovia terveystoimen palvelutasovaatimuksia sekä onko terveystoimessa tehty henkilöstötilinpäätöksiä ja terveyspalveluiden kehittämisstrategia. Terveydenhuollon kehittämisstrategioihin liittyvät viimeiset kysymykset olivat, onko kunnassa toteutettu terveystoimen asiakastyytyväisyyskyselyjä, miten ja milloin kyselyt on toteutettu sekä onko kunnassa käytössä väestövastuujärjestelmä. Kyselyn seuraava osio käsitteli terveystoimen resursseja, joita vastaajaa pyydettiin arvioimaan taas erilaisten väitelauseiden avulla. Tiedusteltiin myös, mitkä ryhmät kuuluvat kunnassa järjestelmällisen hammashuollon piiriin ja tarjoaako kunta maksuttomia hammashuollon palveluja muille, kuin laissa määritellyille erikoisryhmille. Kysyttiin myös, miten vastaaja arvioisi hammashuollon laajentamisen vuonna 1964 ja sen jälkeen syntyneisiin vaikuttavan omassa kunnassaan. Lopuksi kysyttiin, mitkä tahot tuottavat eri palvelut kunnassa ja onko palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa. Viimeisenä kyselylomakkeessa oli vertailuosa, jossa oli joitakin tietoja kunnasta sekä KuntaSuomi 2004 kuntien vastaava keskiarvoluku. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Kunta Perusjoukko/otos: Suomen kunnat, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: lokakuu 2000 Aineiston kerääjät: Jylhäsaari, Jussi (Vaasan yliopisto) Aineiston tuottajat: Suomen Kuntaliitto Keruumenetelmä: Kirjekysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2000 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 100 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 138 muuttujaa ja 23 havaintoa. Otantamenetelmä: Kaksivaiheinen ositettu otanta KuntaSuomi-projektikuntien valinnassa. 3

10 1. Aineiston kuvailu Kuntaotokset valittiin erikseen alle asukkaan kunnista (28 kuntaa) ja yli asukkaan kunnista (19 kuntaa). Valinnassa pyrittiin edustavuuteen kummankin kuntajoukon sisällä suhteessa kokoluokan kaikkiin kuntiin. Suurten kuntien lukumäärä on tapausjoukossa suurempi kuin niiden osuus kaikista kunnista, koska niissä asuu 70 prosenttia maan väestöstä. Edustavuuskriteereinä käytettiin lisäksi mm. alueellista sijaintia, väestön ikä- ja koulutusrakennetta, elinkeinorakennetta ja kuntatalouden tunnuslukuja, poliittisia voimasuhteita sekä kunnan toimintapolitiikkaa kuvaavia muuttujia. Ahvenanmaan kunnat jätettiin valinnan ulkopuolelle niiden maakunnallisesta itsehallinnosta johtuvien erityispiirteiden takia. Kyselylomake lähetettiin itsenäistä perusterveydenhuoltoa harjoittavien kuntien terveystoimesta vastaavalle viranhaltijalle (N=23). Vastaukset saatiin kaikista kunnista. Lomakkeiden palautuksen jälkeen suoritettiin lyhyt puhelinhaastattelu (5-15 minuuttia), jossa täydennettiin puuttuvia vastauksia, täsmennettiin epäselviä kysymyksiä ja esitettiin vastauslomakkeista esille nousevia kysymyksiä. 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Jylhäsaari, Jussi (2001). Perusterveydenhuollon toimintamallit ja strategiset valinnat. Helsinki: Kuntaliitto. KuntaSuomi2004 -tutkimuksia; 29 & Acta nro 138. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Liittyvät aineistot FSD2177 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 1997 FSD2179 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : kuntayhtymiin kuuluvat kunnat FSD2180 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2003 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat FSD2181 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2003 : kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Jylhäsaari, Jussi (2001). Perusterveydenhuollon toimintamallit ja strategiset valinnat. Helsinki : Kuntaliitto. - (KuntaSuomi2004 -tutkimuksia; nro 29 & Acta nro 138). Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 4

11 1.4. Aineiston käyttö Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön; FSD:n lupamenettely. 5

12

13 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 23 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 23 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

14 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 23 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 6.78 [LNO] Lomakenumero Lomakenumero Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 23 minimi 1.00 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q2_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo keskihajonta [KELANRO] Kunnan Kela-numero Kunnan Kela-numero Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 23 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1] Onko kunnallanne oma vuodeosasto/sairaala? Onko kunnallanne oma vuodeosasto/sairaala? Ei Kyllä [Q2_1] Mitä erikoisaloja kuntanne vuodeosastoon / sairaalaan kuuluu (ilman tukipalveluja)?: Yleislääketiede Mitä erikoisaloja kuntanne vuodeosastoon/sairaalaan kuuluu (ilman tukipalveluja)? 9

16 2. Muuttujat Yleislääketiede Ei Kyllä [Q2_2] Mitä erikoisaloja kuntanne vuodeosastoon / sairaalaan kuuluu (ilman tukipalveluja)?: Sisätaudit Mitä erikoisaloja kuntanne vuodeosastoon/sairaalaan kuuluu (ilman tukipalveluja)? Sisätaudit Ei Kyllä [Q2_3] Mitä erikoisaloja kuntanne vuodeosastoon / sairaalaan kuuluu (ilman tukipalveluja)?: Geriatria Mitä erikoisaloja kuntanne vuodeosastoon/sairaalaan kuuluu (ilman tukipalveluja)? Geriatria 10

17 Q2_5 Ei 1 Kyllä [Q2_4] Mitä erikoisaloja kuntanne vuodeosastoon / sairaalaan kuuluu (ilman tukipalveluja)?: Lastentaudit Mitä erikoisaloja kuntanne vuodeosastoon/sairaalaan kuuluu (ilman tukipalveluja)? Lastentaudit Ei 1 Kyllä [Q2_5] Mitä erikoisaloja kuntanne vuodeosastoon / sairaalaan kuuluu (ilman tukipalveluja)?: Psykiatria Mitä erikoisaloja kuntanne vuodeosastoon/sairaalaan kuuluu (ilman tukipalveluja)? Psykiatria Ei 1 Kyllä

18 2. Muuttujat [Q2_6] Mitä erikoisaloja kuntanne vuodeosastoon / sairaalaan kuuluu (ilman tukipalveluja)?: Lapsi- ja nuorisopsykiatria Mitä erikoisaloja kuntanne vuodeosastoon/sairaalaan kuuluu (ilman tukipalveluja)? Lapsi- ja nuorisopsykiatria Ei 1 Kyllä [Q2_7] Mitä erikoisaloja kuntanne vuodeosastoon / sairaalaan kuuluu (ilman tukipalveluja)?: Ihotaudit Mitä erikoisaloja kuntanne vuodeosastoon/sairaalaan kuuluu (ilman tukipalveluja)? Ihotaudit Ei 1 Kyllä [Q2_8] Mitä erikoisaloja kuntanne vuodeosastoon / sairaalaan kuuluu (ilman tukipalveluja)?: Kuntoutus Mitä erikoisaloja kuntanne vuodeosastoon/sairaalaan kuuluu (ilman tukipalveluja)? 12

19 Q2_10 Kuntoutus Ei 1 Kyllä [Q2_9] Mitä erikoisaloja kuntanne vuodeosastoon / sairaalaan kuuluu (ilman tukipalveluja)?: Ortopedia Mitä erikoisaloja kuntanne vuodeosastoon/sairaalaan kuuluu (ilman tukipalveluja)? Ortopedia Ei 1 Kyllä [Q2_10] Mitä erikoisaloja kuntanne vuodeosastoon / sairaalaan kuuluu (ilman tukipalveluja)?: Synnytykset Mitä erikoisaloja kuntanne vuodeosastoon/sairaalaan kuuluu (ilman tukipalveluja)? Synnytykset 13

20 2. Muuttujat Ei 1 Kyllä [Q2_11] Mitä erikoisaloja kuntanne vuodeosastoon / sairaalaan kuuluu (ilman tukipalveluja)?: Naistentaudit Mitä erikoisaloja kuntanne vuodeosastoon/sairaalaan kuuluu (ilman tukipalveluja)? Naistentaudit Ei 1 Kyllä [Q2_12] Mitä erikoisaloja kuntanne vuodeosastoon / sairaalaan kuuluu (ilman tukipalveluja)?: Mitä muuta? (Avokysymys) Mitä erikoisaloja kuntanne vuodeosastoon/sairaalaan kuuluu (ilman tukipalveluja)? Mitä muuta? (Avokysymys) Ei valideja arvoja [Q3] Mitä erikoissairaanhoidon tehtäviä siirretty vuoden 1997 jälkeen kuntanne perusterveydenhoidolle? (Avokysymys) Mitä erikoissairaanhoidon tehtäviä siirretty vuoden 1997 jälkeen kuntanne perusterveydenhoidolle? (Avokysymys) Ei valideja arvoja 14

21 Q5_1 [Q4] Onko kunnassanne keskusteltu kansanterveystyön kuntayhtymään liittymisestä? Onko kunnassanne keskusteltu kansanterveystyön kuntayhtymään liittymisestä? Ei 1 Kyllä [Q5_1] Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon järjestämiseen: Oma toiminta on taloudellisempaa kansanterveystyön kuntayhtymän jäsenyyteen verrattuna Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon järjestämiseen asteikolla 1 = täysin eri mieltä... 5 = täysin samaa mieltä Oma toiminta on taloudellisempaa kansanterveystyön kuntayhtymän jäsenyyteen verrattuna Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä

22 2. Muuttujat [Q5_2] Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon järjestämiseen: Oman toiminnan taloudellinen valvonta on kunnallemme helpompaa kuntayhtymän jäsenyyteen verrattuna Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon järjestämiseen asteikolla 1 = täysin eri mieltä... 5 = täysin samaa mieltä Oman toiminnan taloudellinen valvonta on kunnallemme helpompaa kuntayhtymän jäsenyyteen verrattuna Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä [Q5_3] Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon järjestämiseen: Saavutamme kustannustehokkuutta sos. ja terv. palveluiden yhteistyön kautta Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon järjestämiseen asteikolla 1 = täysin eri mieltä... 5 = täysin samaa mieltä Saavutamme kustannustehokkuutta sos. ja terv. palveluiden yhteistyön kautta Täysin eri mieltä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 16

23 Q5_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Täysin samaa mieltä [Q5_4] Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon järjestämiseen: Oma toiminta tekee mahdolliseksi synergiaetujen saavuttamisen kunnan muun toiminnan kanssa (esim. kiinteistöt, tekniset palvelut jne.) Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon järjestämiseen asteikolla 1 = täysin eri mieltä... 5 = täysin samaa mieltä Oma toiminta tekee mahdolliseksi synergiaetujen saavuttamisen kunnan muun toiminnan kanssa (esim. kiinteistöt, tekniset palvelut jne.) Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä [Q5_5] Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon järjestämiseen: Omassa toiminnassa pystymme paremmin huomioimaan paikalliset tarpeet Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon järjestämiseen asteikolla 1 = täysin eri mieltä... 5 = täysin samaa mieltä 17

24 2. Muuttujat Omassa toiminnassa pystymme paremmin huomioimaan paikalliset tarpeet Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä [Q5_6] Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon järjestämiseen: Oman PTH:n toiminnan avulla pystymme tarjoamaan korkeampaa hoidon laatua kuntayhtymän jäsenyyteen verrattuna Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon järjestämiseen asteikolla 1 = täysin eri mieltä... 5 = täysin samaa mieltä Oman PTH:n toiminnan avulla pystymme tarjoamaan korkeampaa hoidon laatua kuntayhtymän jäsenyyteen verrattuna Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä

25 Q5_8 [Q5_7] Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon järjestämiseen: Terveystoimen päätösvallan säilyminen kunnan omissa käsissä on keskeinen oman toiminnan perusta Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon järjestämiseen asteikolla 1 = täysin eri mieltä... 5 = täysin samaa mieltä Terveystoimen päätösvallan säilyminen kunnan omissa käsissä on keskeinen oman toiminnan perusta Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä [Q5_8] Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon järjestämiseen: Omien toimintamallien soveltamismahdollisuus terveydenhuollon kehittämisessä on keskeisesti vaikuttanut päätökseen harjoittaa omaa toimintaa Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon järjestämiseen asteikolla 1 = täysin eri mieltä... 5 = täysin samaa mieltä Omien toimintamallien soveltamismahdollisuus terveydenhuollon kehittämisessä on keskeisesti vaikuttanut päätökseen harjoittaa omaa toimintaa 19

26 2. Muuttujat Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä [Q5_9] Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon järjestämiseen: Mitkä muut syyt puoltavat omaa toimintaa? (Avokysymys) Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon järjestämiseen asteikolla 1 = täysin eri mieltä... 5 = täysin samaa mieltä Mitkä muut syyt puoltavat omaa toimintaa? (Avokysymys) Ei valideja arvoja [Q6_1] Arvioikaa seuraavia väittämiä, jotka koskevat sen sairaanhoitopiirin toimintaa, johon kuntanne kuuluu: Sairaanhoitopiirin toiminta on taloudellisesti tehokasta Arvioikaa seuraavia väittämiä, jotka koskevat sen sairaanhoitopiirin toimintaa, johon kuntanne kuuluu asteikolla 1 = täysin eri mieltä... 5 = täysin samaa mieltä Sairaanhoitopiirin toiminta on taloudellisesti tehokasta Täysin eri mieltä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 20

27 Q6_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Täysin samaa mieltä [Q6_2] Arvioikaa seuraavia väittämiä, jotka koskevat sen sairaanhoitopiirin toimintaa, johon kuntanne kuuluu: Sairaanhoitopiirin toimintamallit aiheuttavat kunnallemme liikaa byrokratiaa/paperityötä Arvioikaa seuraavia väittämiä, jotka koskevat sen sairaanhoitopiirin toimintaa, johon kuntanne kuuluu asteikolla 1 = täysin eri mieltä... 5 = täysin samaa mieltä Sairaanhoitopiirin toimintamallit aiheuttavat kunnallemme liikaa byrokratiaa/paperityötä Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä [Q6_3] Arvioikaa seuraavia väittämiä, jotka koskevat sen sairaanhoitopiirin toimintaa, johon kuntanne kuuluu: Sairaanhoitopiirin toiminnasta on saatavissa riittävästi informaatiota Arvioikaa seuraavia väittämiä, jotka koskevat sen sairaanhoitopiirin toimintaa, johon kuntanne kuuluu asteikolla 1 = täysin eri mieltä... 5 = täysin samaa mieltä Sairaanhoitopiirin toiminnasta on saatavissa riittävästi informaatiota 21

28 2. Muuttujat Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä [Q6_4] Arvioikaa seuraavia väittämiä, jotka koskevat sen sairaanhoitopiirin toimintaa, johon kuntanne kuuluu: Yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa on ollut ongelmia Arvioikaa seuraavia väittämiä, jotka koskevat sen sairaanhoitopiirin toimintaa, johon kuntanne kuuluu asteikolla 1 = täysin eri mieltä... 5 = täysin samaa mieltä Yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa on ollut ongelmia Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä [Q6_5] Arvioikaa seuraavia väittämiä, jotka koskevat sen sairaanhoitopiirin toimintaa, johon kuntanne kuuluu: Mitkä ovat suurimmat ongelmat? (Avokysymys) Arvioikaa seuraavia väittämiä, jotka koskevat sen sairaanhoitopiirin toimintaa, johon kuntanne kuuluu asteikolla 1 = täysin eri mieltä... 5 = täysin samaa mieltä Mitkä ovat suurimmat ongelmat? (Avokysymys) Ei valideja arvoja 22

29 Q9_1 [Q7] Millä tavoin kunta ohjeistaa sairaanhoitopiiriä? (Avokysymys) Millä tavoin kunta ohjeistaa sairaanhoitopiiriä? (Avokysymys) Ei valideja arvoja [Q8] Miten arvioisitte vuoden 1993 valtionosuusjärjestelmän muutoksen tuoman toimintavapauden lisäyksen vaikuttaneen kuntanne terveystoimen toimintaan ja organisaatioon? Mainitkaa joitakin keskeisiä muutoksia (Avokysymys) Miten arvioisitte vuoden 1993 valtionosuusjärjestelmän muutoksen tuoman toimintavapauden lisäyksen vaikuttaneen kuntanne terveystoimen toimintaan ja organisaatioon? Mainitkaa joitakin keskeisiä muutoksia (Avokysymys) Ei valideja arvoja [Q9_1] Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja: Tulosyksikkörakenne Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja (Vaihtoehdot: 1 = ei ollenkaan, 2 = kokeiluyksikössä, 3 = merkittävässä osassa organisaatiota, 4 = koko organisaatiossa) Tulosyksikkörakenne Ei ollenkaan Kokeiluyksikössä Merkittävässä osassa organisaatiota Koko organisaatiossa

30 2. Muuttujat [Q9_2] Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja: Palvelujen osto yksityiseltä tuottajalta Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja (Vaihtoehdot: 1 = ei ollenkaan, 2 = kokeiluyksikössä, 3 = merkittävässä osassa organisaatiota, 4 = koko organisaatiossa) Palvelujen osto yksityiseltä tuottajalta Ei ollenkaan Kokeiluyksikössä Merkittävässä osassa organisaatiota Koko organisaatiossa [Q9_3] Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja: Tilaaja-tuottajamalli (terveystoimen sisäinen) Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja (Vaihtoehdot: 1 = ei ollenkaan, 2 = kokeiluyksikössä, 3 = merkittävässä osassa organisaatiota, 4 = koko organisaatiossa) Tilaaja-tuottajamalli (terveystoimen sisäinen) Ei ollenkaan Kokeiluyksikössä Merkittävässä osassa organisaatiota Koko organisaatiossa

31 Q9_5 [Q9_4] Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja: Kustannustehokkuuslukujen hyödyntäminen Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja (Vaihtoehdot: 1 = ei ollenkaan, 2 = kokeiluyksikössä, 3 = merkittävässä osassa organisaatiota, 4 = koko organisaatiossa) Kustannustehokkuuslukujen hyödyntäminen Ei ollenkaan Kokeiluyksikössä Merkittävässä osassa organisaatiota Koko organisaatiossa [Q9_5] Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja: Tulospalkkaus Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja (Vaihtoehdot: 1 = ei ollenkaan, 2 = kokeiluyksikössä, 3 = merkittävässä osassa organisaatiota, 4 = koko organisaatiossa) Tulospalkkaus Ei ollenkaan Kokeiluyksikössä Merkittävässä osassa organisaatiota Koko organisaatiossa

32 2. Muuttujat [Q9_6] Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja: Sisäinen laskutus Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja (Vaihtoehdot: 1 = ei ollenkaan, 2 = kokeiluyksikössä, 3 = merkittävässä osassa organisaatiota, 4 = koko organisaatiossa) Sisäinen laskutus Ei ollenkaan Kokeiluyksikössä Merkittävässä osassa organisaatiota Koko organisaatiossa [Q9_7] Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja: Palvelusitoumukset Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja (Vaihtoehdot: 1 = ei ollenkaan, 2 = kokeiluyksikössä, 3 = merkittävässä osassa organisaatiota, 4 = koko organisaatiossa) Palvelusitoumukset Ei ollenkaan Kokeiluyksikössä Merkittävässä osassa organisaatiota Koko organisaatiossa

33 Q9_9 [Q9_8] Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja: Laatumittarien käyttö Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja (Vaihtoehdot: 1 = ei ollenkaan, 2 = kokeiluyksikössä, 3 = merkittävässä osassa organisaatiota, 4 = koko organisaatiossa) Laatumittarien käyttö Ei ollenkaan Kokeiluyksikössä Merkittävässä osassa organisaatiota Koko organisaatiossa [Q9_9] Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja: Muut uudet toimintamallit (Avokysymys) Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja (Vaihtoehdot: 1 = ei ollenkaan, 2 = kokeiluyksikössä, 3 = merkittävässä osassa organisaatiota, 4 = koko organisaatiossa) Muut uudet toimintamallit (Avokysymys) Ei valideja arvoja [Q10_1] Onko kunnassanne laadittu Hyvinvointipoliittinen ohjelma? Onko kunnassanne laadittu Hyvinvointipoliittinen ohjelma? 27

34 2. Muuttujat Ei Kyllä [Q10_2] Onko kunnassanne laadittu Hyvinvointipoliittinen ohjelma? Jos on, niin millä tavoin terveystoimi on mukana (Avokysymys) Onko kunnassanne laadittu Hyvinvointipoliittinen ohjelma? Jos on, niin millä tavoin terveystoimi on mukana (Avokysymys) Ei valideja arvoja [Q11_1] Onko kuntanne valtuusto asettanut sitovia terveystoimen palvelutasovaatimuksia? Onko kuntanne valtuusto asettanut sitovia terveystoimen palvelutasovaatimuksia? Ei Kyllä [Q11_2] Onko kuntanne valtuusto asettanut sitovia terveystoimen palvelutasovaatimuksia? Jos on, voitteko tarkentaa? (Avokysymys) Onko kuntanne valtuusto asettanut sitovia terveystoimen palvelutasovaatimuksia? Jos on, voitteko tarkentaa? (Avokysymys) Ei valideja arvoja [Q12_1] Onko kuntanne terveystoimessa tehty henkilöstötilinpäätöksiä? Onko kuntanne terveystoimessa tehty henkilöstötilinpäätöksiä? 28

35 Q13_2 Ei Kyllä [Q12_2] Onko kuntanne terveystoimessa tehty henkilöstötilinpäätöksiä? Jos on, niin mikä vaikutus niillä on ollut (esim. henkilöstökoulutukseen)? (Avokysymys) Onko kuntanne terveystoimessa tehty henkilöstötilinpäätöksiä? Jos on, niin mikä vaikutus niillä on ollut (esim. henkilöstökoulutukseen)? (Avokysymys) Ei valideja arvoja [Q13_1] Onko kunnassanne tehty terveyspalveluiden kehittämisstrategia? Onko kunnassanne tehty terveyspalveluiden kehittämisstrategia? Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_2] Onko kunnassanne tehty terveyspalveluiden kehittämisstrategia? Jos on, niin millainen? (Avokysymys) Onko kunnassanne tehty terveyspalveluiden kehittämisstrategia? Jos on, niin millainen? (Avokysymys) Ei valideja arvoja 29

36 2. Muuttujat [Q14_1] Onko kunnassanne toteutettu terveystoimen asiakastyytyväisyyskyselyjä? Onko kunnassanne toteutettu terveystoimen asiakastyytyväisyyskyselyjä? Ei Kyllä [Q14_2] Onko kunnassanne toteutettu terveystoimen asiakastyytyväisyyskyselyjä? Jos on, niin miten ja milloin? (Avokysymys) Onko kunnassanne toteutettu terveystoimen asiakastyytyväisyyskyselyjä? Jos on, niin miten ja milloin? (Avokysymys) Ei valideja arvoja [Q14_3] Ovatko kyselyt säännöllisin väliajoin tapahtuvia? Ovatko kyselyt säännöllisin väliajoin tapahtuvia? Ei Kyllä [Q15_1] Onko kunnassanne käytössä väestövastuujärjestelmä? Onko kunnassanne käytössä väestövastuujärjestelmä? 30

37 Ei Kyllä Q16_2 [Q15_2] Onko kunnassanne käytössä väestövastuujärjestelmä? Jos on, missä muodossa? (Avokysymys) Onko kunnassanne käytössä väestövastuujärjestelmä? Jos on, missä muodossa? (Avokysymys) Ei valideja arvoja [Q16_1] Arvioikaa seuraavia kuntanne terveystointa koskevia väittämiä: Kuntamme terveystoimi kärsii lääkäripulasta Arvioikaa seuraavia kuntanne terveystointa koskevia väittämiä asteikolla 1 = täysin eri mieltä... 5 = täysin samaa mieltä Kuntamme terveystoimi kärsii lääkäripulasta Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä [Q16_2] Arvioikaa seuraavia kuntanne terveystointa koskevia väittämiä: Kuntamme terveystoimi kärsii hoitajapulasta Arvioikaa seuraavia kuntanne terveystointa koskevia väittämiä asteikolla 1 = täysin eri mieltä... 5 = täysin samaa mieltä 31

38 2. Muuttujat Kuntamme terveystoimi kärsii hoitajapulasta Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä [Q16_3] Arvioikaa seuraavia kuntanne terveystointa koskevia väittämiä: Hoitohenkilökunnan poissaolon aikana saadaan palkata sijaisia Arvioikaa seuraavia kuntanne terveystointa koskevia väittämiä asteikolla 1 = täysin eri mieltä... 5 = täysin samaa mieltä Hoitohenkilökunnan poissaolon aikana saadaan palkata sijaisia Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä [Q16_4] Arvioikaa seuraavia kuntanne terveystointa koskevia väittämiä: Hoitohenkilökunnan sijaisia on helposti saatavissa Arvioikaa seuraavia kuntanne terveystointa koskevia väittämiä asteikolla 1 = täysin eri mieltä... 5 = täysin samaa mieltä 32

39 Q16_6 Hoitohenkilökunnan sijaisia on helposti saatavissa Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä [Q16_5] Arvioikaa seuraavia kuntanne terveystointa koskevia väittämiä: Henkilökunnan työtaakka on liian raskas Arvioikaa seuraavia kuntanne terveystointa koskevia väittämiä asteikolla 1 = täysin eri mieltä... 5 = täysin samaa mieltä Henkilökunnan työtaakka on liian raskas Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä [Q16_6] Arvioikaa seuraavia kuntanne terveystointa koskevia väittämiä: Terveystoimen taloudelliset resurssit ovat riittävät Arvioikaa seuraavia kuntanne terveystointa koskevia väittämiä asteikolla 1 = täysin eri mieltä... 5 = täysin samaa mieltä 33

40 2. Muuttujat Terveystoimen taloudelliset resurssit ovat riittävät Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä [Q16_7] Arvioikaa seuraavia kuntanne terveystointa koskevia väittämiä: Terveystoimen toimitilat ovat asianmukaiset Arvioikaa seuraavia kuntanne terveystointa koskevia väittämiä asteikolla 1 = täysin eri mieltä... 5 = täysin samaa mieltä Terveystoimen toimitilat ovat asianmukaiset Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä [Q16_8] Arvioikaa seuraavia kuntanne terveystointa koskevia väittämiä: Tulosjohtaminen on lisännyt terveystoimen tehokkuutta Arvioikaa seuraavia kuntanne terveystointa koskevia väittämiä asteikolla 1 = täysin eri mieltä... 5 = täysin samaa mieltä 34

41 Q17 Tulosjohtaminen on lisännyt terveystoimen tehokkuutta Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä [Q16_9] Arvioikaa seuraavia kuntanne terveystointa koskevia väittämiä: Terveystoimen resurssipula vaikeuttaa uudistusten toteuttamista Arvioikaa seuraavia kuntanne terveystointa koskevia väittämiä asteikolla 1 = täysin eri mieltä... 5 = täysin samaa mieltä Terveystoimen resurssipula vaikeuttaa uudistusten toteuttamista Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä [Q17] Mitkä ryhmät kuuluvat kunnassanne järjestelmällisen hammashuollon piiriin? (mainitkaa ne ryhmät, joihin sovelletaan järjestelmällisen hammashuollon periaatteita) (Avokysymys) Mitkä ryhmät kuuluvat kunnassanne järjestelmällisen hammashuollon piiriin? (mainitkaa ne ryhmät, joihin sovelletaan järjestelmällisen hammashuollon periaatteita) (Avokysymys) 35

42 2. Muuttujat Ei valideja arvoja [Q18_1] Tarjoaako kuntanne maksuttomia hammashuollon palveluja myös muille ryhmille, kuin alle 19-vuotiaille, sotaveteraaneille ja muille laissa määritellyille erikoisryhmille? Tarjoaako kuntanne maksuttomia hammashuollon palveluja myös muille ryhmille, kuin alle 19- vuotiaille, sotaveteraaneille ja muille laissa määritellyille erikoisryhmille? Ei Kyllä [Q18_2] Tarjoaako kuntanne maksuttomia hammashuollon palveluja myös muille ryhmille, kuin alle 19-vuotiaille, sotaveteraaneille ja muille laissa määritellyille erikoisryhmille? Jos tarjoaa, niin mille muille ryhmille (Avokysymys) Tarjoaako kuntanne maksuttomia hammashuollon palveluja myös muille ryhmille, kuin alle 19- vuotiaille, sotaveteraaneille ja muille laissa määritellyille erikoisryhmille? Jos tarjoaa, niin mille muille ryhmille (Avokysymys) Ei valideja arvoja [Q19] Miten arvioisitte hammashuollon laajentamisen vuonna 1946 ja sen jälkeen syntyneisiin vaikuttavan omassa kunnassanne? (Avokysymys) Miten arvioisitte hammashuollon laajentamisen vuonna 1946 ja sen jälkeen syntyneisiin vaikuttavan omassa kunnassanne? (Avokysymys) Ei valideja arvoja 36

43 Q20A1_1 [Q19_1] Miten arvioisitte hammashuollon laajentamisen vuonna 1946 ja sen jälkeen syntyneisiin vaikuttavan omassa kunnassanne? (luokiteltu) Miten arvioisitte hammashuollon laajentamisen vuonna 1946 ja sen jälkeen syntyneisiin vaikuttavan omassa kunnassanne? (luokiteltu) Koko väestö on jo kunnallisen hammashuollon piirissä Ei vaikutusta / Ei merkittävää vaikutusta Vaatii lisäresursseja eri muodoissa Merkittäviä vaikeuksia Jonot pitenevät Uudistuksen vaikutuksia vaikeaa arvioida Ei vastausta [Q20A1_1] Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne?: Perhesuunnitteluja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne? Perhesuunnittelu- ja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelu ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja Kunta ja yksityinen tuottaja (2 ja 5) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 37

44 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kunta ja muu tuottaja (2 ja 6) Kunta tuottaa sekä toinen kunta tai kuntayhtymä (2 ja ) Kunta, sopimuksin muut kunnat ja yksityiset tuottajat (2, 3 ja 5) Kunta, ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä tuottajalta (2, 4 ja 5) Kunta sekä sopimuksin muiden kuntien kanssa (2 ja ) Palvelu ostetaan toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai yksityiseltä tuottajalta (4 ja 5) Kunta, yksityinen ja muu tuottaja (2, 5 ja 6) [Q20A1_2] Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne?: Perhesuunnitteluja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut: Muu tuottaja (kuka?) (Avokysymys) Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne? Perhesuunnittelu- ja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut: Muu tuottaja (kuka?) (Avokysymys) Ei valideja arvoja [Q20A2_1] Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne?: Neuvolapalvelut (äitiys ja lasten) Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne? Neuvolapalvelut (äitiys ja lasten) 38

45 Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun 2 Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelu ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja Kunta ja yksityinen tuottaja (2 ja 5) Kunta ja muu tuottaja (2 ja 6) Kunta tuottaa sekä toinen kunta tai kuntayhtymä (2 ja ) Kunta, sopimuksin muut kunnat ja yksityiset tuottajat (2, 3 ja 5) Kunta, ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä tuottajalta (2, 4 ja 5) Kunta sekä sopimuksin muiden kuntien kanssa (2 ja ) Palvelu ostetaan toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai yksityiseltä tuottajalta (4 ja 5) Kunta, yksityinen ja muu tuottaja (2, 5 ja 6) Q20A2_2 [Q20A2_2] Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne?: Neuvolapalvelut (äitiys ja lasten): Muu tuottaja (kuka?) (Avokysymys) Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne? Neuvolapalvelut (äitiys ja lasten): Muu tuottaja (kuka?) (Avokysymys) Ei valideja arvoja [Q20A3_1] Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne?: Kouluterveydenhuolto Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne? Kouluterveydenhuolto 39

46 2. Muuttujat Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelu ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja Kunta ja yksityinen tuottaja (2 ja 5) Kunta ja muu tuottaja (2 ja 6) Kunta tuottaa sekä toinen kunta tai kuntayhtymä (2 ja ) Kunta, sopimuksin muut kunnat ja yksityiset tuottajat (2, 3 ja 5) Kunta, ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä tuottajalta (2, 4 ja 5) Kunta sekä sopimuksin muiden kuntien kanssa (2 ja ) Palvelu ostetaan toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai yksityiseltä tuottajalta (4 ja 5) Kunta, yksityinen ja muu tuottaja (2, 5 ja 6) [Q20A3_2] Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne?: Kouluterveydenhuolto: Muu tuottaja (kuka?) (Avokysymys) Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne? Kouluterveydenhuolto: Muu tuottaja (kuka?) (Avokysymys) Ei valideja arvoja [Q20A4_1] Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne?: Opiskelijaterveydenhuolto Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne? 40

47 Q20A4_2 Opiskelijaterveydenhuolto Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelu ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja Kunta ja yksityinen tuottaja (2 ja 5) Kunta ja muu tuottaja (2 ja 6) Kunta tuottaa sekä toinen kunta tai kuntayhtymä (2 ja ) Kunta, sopimuksin muut kunnat ja yksityiset tuottajat (2, 3 ja 5) Kunta, ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä tuottajalta (2, 4 ja 5) Kunta sekä sopimuksin muiden kuntien kanssa (2 ja ) Palvelu ostetaan toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai yksityiseltä tuottajalta (4 ja 5) Kunta, yksityinen ja muu tuottaja (2, 5 ja 6) [Q20A4_2] Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne?: Opiskelijaterveydenhuolto: Muu tuottaja (kuka?) (Avokysymys) Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne? Opiskelijaterveydenhuolto: Muu tuottaja (kuka?) (Avokysymys) Ei valideja arvoja 41

48 2. Muuttujat [Q20A5_1] Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne?: Työterveys Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne? Työterveys Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelu ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja Kunta ja yksityinen tuottaja (2 ja 5) Kunta ja muu tuottaja (2 ja 6) Kunta tuottaa sekä toinen kunta tai kuntayhtymä (2 ja ) Kunta, sopimuksin muut kunnat ja yksityiset tuottajat (2, 3 ja 5) Kunta, ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä tuottajalta (2, 4 ja 5) Kunta sekä sopimuksin muiden kuntien kanssa (2 ja ) Palvelu ostetaan toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai yksityiseltä tuottajalta (4 ja 5) Kunta, yksityinen ja muu tuottaja (2, 5 ja 6) [Q20A5_2] Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne?: Työterveys: Muu tuottaja (kuka?) (Avokysymys) Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne? Työterveys: Muu tuottaja (kuka?) (Avokysymys) 42

49 Q20A6_2 Ei valideja arvoja [Q20A6_1] Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne?: Kotisairaanhoito Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne? Kotisairaanhoito Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelu ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja Kunta ja yksityinen tuottaja (2 ja 5) Kunta ja muu tuottaja (2 ja 6) Kunta tuottaa sekä toinen kunta tai kuntayhtymä (2 ja ) Kunta, sopimuksin muut kunnat ja yksityiset tuottajat (2, 3 ja 5) Kunta, ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä tuottajalta (2, 4 ja 5) Kunta sekä sopimuksin muiden kuntien kanssa (2 ja ) Palvelu ostetaan toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai yksityiseltä tuottajalta (4 ja 5) Kunta, yksityinen ja muu tuottaja (2, 5 ja 6) [Q20A6_2] Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne?: Kotisairaanhoito: Muu tuottaja (kuka?) (Avokysymys) Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne? 43

50 2. Muuttujat Kotisairaanhoito: Muu tuottaja (kuka?) (Avokysymys) Ei valideja arvoja [Q20A7_1] Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne?: Sairaankuljetus Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne? Sairaankuljetus Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelu ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja Kunta ja yksityinen tuottaja (2 ja 5) Kunta ja muu tuottaja (2 ja 6) Kunta tuottaa sekä toinen kunta tai kuntayhtymä (2 ja ) Kunta, sopimuksin muut kunnat ja yksityiset tuottajat (2, 3 ja 5) Kunta, ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä tuottajalta (2, 4 ja 5) Kunta sekä sopimuksin muiden kuntien kanssa (2 ja ) Palvelu ostetaan toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai yksityiseltä tuottajalta (4 ja 5) Kunta, yksityinen ja muu tuottaja (2, 5 ja 6)

51 Q20A7_2 [Q20A7_2] Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne?: Sairaankuljetus: Muu tuottaja (kuka?) (Avokysymys) Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne? Sairaankuljetus: Muu tuottaja (kuka?) (Avokysymys) Ei valideja arvoja [Q20A8_1] Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne?: Mielenterveyspalvelut Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne? Mielenterveyspalvelut Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelu ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja Kunta ja yksityinen tuottaja (2 ja 5) Kunta ja muu tuottaja (2 ja 6) Kunta tuottaa sekä toinen kunta tai kuntayhtymä (2 ja ) Kunta, sopimuksin muut kunnat ja yksityiset tuottajat (2, 3 ja 5) Kunta, ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä tuottajalta (2, 4 ja 5) Kunta sekä sopimuksin muiden kuntien kanssa (2 ja 3) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 45

52 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Palvelu ostetaan toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai yksityiseltä tuottajalta (4 ja 5) Kunta, yksityinen ja muu tuottaja (2, 5 ja 6) [Q20A8_2] Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne?: Mielenterveyspalvelut: Muu tuottaja (kuka?) (Avokysymys) Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne? Mielenterveyspalvelut: Muu tuottaja (kuka?) (Avokysymys) Ei valideja arvoja [Q20A9_1] Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne?: Hammashuolto Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne? Hammashuolto Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelu ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja Kunta ja yksityinen tuottaja (2 ja 5) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 46

53 Q20A9_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kunta ja muu tuottaja (2 ja 6) Kunta tuottaa sekä toinen kunta tai kuntayhtymä (2 ja ) Kunta, sopimuksin muut kunnat ja yksityiset tuottajat (2, 3 ja 5) Kunta, ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä tuottajalta (2, 4 ja 5) Kunta sekä sopimuksin muiden kuntien kanssa (2 ja ) Palvelu ostetaan toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai yksityiseltä tuottajalta (4 ja 5) Kunta, yksityinen ja muu tuottaja (2, 5 ja 6) [Q20A9_2] Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne?: Hammashuolto: Muu tuottaja (kuka?) (Avokysymys) Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne? Hammashuolto: Muu tuottaja (kuka?) (Avokysymys) Ei valideja arvoja [Q20A10_1] Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne?: Lääkinnällinen kuntoutus Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne? Lääkinnällinen kuntoutus 47

54 2. Muuttujat Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelu ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja Kunta ja yksityinen tuottaja (2 ja 5) Kunta ja muu tuottaja (2 ja 6) Kunta tuottaa sekä toinen kunta tai kuntayhtymä (2 ja ) Kunta, sopimuksin muut kunnat ja yksityiset tuottajat (2, 3 ja 5) Kunta, ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä tuottajalta (2, 4 ja 5) Kunta sekä sopimuksin muiden kuntien kanssa (2 ja ) Palvelu ostetaan toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai yksityiseltä tuottajalta (4 ja 5) Kunta, yksityinen ja muu tuottaja (2, 5 ja 6) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20A10_2] Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne?: Lääkinnällinen kuntoutus: Muu tuottaja (kuka?) (Avokysymys) Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne? Lääkinnällinen kuntoutus: Muu tuottaja (kuka?) (Avokysymys) Ei valideja arvoja [Q20A11_1] Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne?: Laboratoriopalvelut Mitkä tahot tuottavat seuraavat palvelut kunnassanne? Laboratoriopalvelut 48

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2178 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2179 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2180 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2003 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2151. KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi Koodikirja

FSD2151. KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi Koodikirja FSD2151 KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja FSD2164 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2165. KuntaSuomi 2004 : lasten päivähoito 1999 : päiväkodit. Koodikirja

FSD2165. KuntaSuomi 2004 : lasten päivähoito 1999 : päiväkodit. Koodikirja FSD2165 KuntaSuomi 2004 : lasten päivähoito 1999 : päiväkodit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja FSD2145 KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2005 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1193. KuntaSuomi 2004 : kuntatyöyhteisötutkimus Koodikirja

FSD1193. KuntaSuomi 2004 : kuntatyöyhteisötutkimus Koodikirja FSD1193 KuntaSuomi 2004 : kuntatyöyhteisötutkimus 1995 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : kuntatyöyhteisötutkimus

Lisätiedot

FSD2172. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 1997: palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2172. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 1997: palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2172 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 1997: palvelulaitosten johtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 1997: palvelulaitosten

Lisätiedot

FSD2379. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla Koodikirja

FSD2379. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla Koodikirja FSD2379 Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueet ja kunnallisdemokratia

Lisätiedot

FSD2157. KuntaSuomi 2004 : koulutoimi Koodikirja

FSD2157. KuntaSuomi 2004 : koulutoimi Koodikirja FSD2157 KuntaSuomi 2004 : koulutoimi 1995 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : koulutoimi 1995

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1174. Kuntien ympäristökysely Koodikirja

FSD1174. Kuntien ympäristökysely Koodikirja FSD1174 Kuntien ympäristökysely 1994 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien ympäristökysely 1994 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1147. Kunnallisalan ilmapuntari 1992 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1147. Kunnallisalan ilmapuntari 1992 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1147 Kunnallisalan ilmapuntari 1992 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD1181. Tiedebarometri Koodikirja

FSD1181. Tiedebarometri Koodikirja FSD1181 Tiedebarometri 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedebarometri 2001 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja FSD1255 Aikuisten lasten äidit 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Aikuisten lasten äidit 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja FSD2879 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2148. KuntaSuomi 2004: kulttuuritoimi Koodikirja

FSD2148. KuntaSuomi 2004: kulttuuritoimi Koodikirja FSD2148 KuntaSuomi 2004: kulttuuritoimi 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: kulttuuritoimi 1996 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja

Lisätiedot