FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :06: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2297. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Harisalo, Risto & Stenvall, Jari: Luottamus ministeriöihin 2000 [elektroninen aineisto]. FSD2297, versio 1.0 ( ). Helsinki: Valtiovarainministeriö [tuottaja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake 87 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Luottamus ministeriöihin 2000 Aineiston nimi englanniksi: Trust in Government Ministries 2000 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Muu materiaali Kyselylomake: pdf-tiedosto suomeksi Tekijät Harisalo, Risto (Tampereen yliopisto. Hallintotieteen ja julkisoikeuden laitos) Stenvall, Jari (Tampereen yliopisto. Hallintotieteen ja julkisoikeuden laitos) Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineiston luovuttaja Harisalo, Risto (Tampereen yliopisto. Hallintotieteen ja julkisoikeuden laitos) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat arvot; hallinnonalat; instituutiot; luottamus; ministeriöt; politiikka; toimintamallit; valta; valtionhallinto; viranhaltijat Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: hallintotiede; organisaatiotutkimus CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: hallitus, hallinto, poliittiset instituutiot, järjestelmät ja organisaatiot Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Yksittäiset aineistot Yksittäisiin aineistoihin on luokiteltu ne aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällönkuvaus Tutkimuksessa selvitettiin vastaajien luottamusta eri ministeriöihin ja mielipiteitä ministeriöiden toiminnasta. Aluksi kysyttiin, kuinka aktiivisesti vastaajat seuraavat tai kuinka kiinnostuneita he ovat erilaisita asioista kuten kunnallispolitiikasta, politiikasta valtakunnan tasolla, ministeriöiden toiminnasta ja kansalaistoiminnasta. Heiltä kysyttiin myös omaa käsitystä siitä, kuinka hyvin he tuntevat erikseen lueteltujen ministeriöiden toimintaa. Tämän jälkeen käsiteltiin luottamusta: kuinka suurta luottamusta vastaajat tuntevat eri ministeriöitä kohtaan, ja kuinka paljon he luottavat erilaisiin yhteiskunnallisiin instituutioihin, kuten eduskuntaan, kirkkoon, tiedotusvälineisiin, poliisiin ja Euroopan unioniin. Seuraavaksi selvitettiin mielipiteitä eri ministeriöiden tärkeydestä sekä kysyttiin, kuinka vaikutusvaltaisina vastaajat eri ministeriöitä pitävät. Lopuksi esitettiin erilaisia ministeriöiden toimintatapoihin liittyviä väittämiä, sekä kysyttiin, kuinka hyvin ministeriöiden toiminnassa toteutuvat erilaiset arvot (puolueettomuus, asiantuntemus, oikeudenmukaisuus, lahjomattomuus jne.). Taustamuuttujia olivat mm. sukupuoli, ikä, asuinkunnan koko, koulutus ja ammattiryhmä. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: vuotiaat suomalaiset, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: joulukuu 2000 helmikuu 2001 Aineiston kerääjät: Tampereen yliopisto. Hallintotieteen laitos. Aineiston tuottajat: Valtiovarainministeriö Keruumenetelmä: Kirjekysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2000 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 39 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 122 muuttujaa ja 783 havaintoa. Otantamenetelmä: Yksinkertainen satunnaisotanta, otoskoko Kyselyn ensimmäisen kierroksen jälkeen 484 vastaajaa oli palauttanut lomakkeen. Toisen kierroksen jälkeen lomakkeita oli palautettu yhteensä 783 kappaletta. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineisto ei sisällä avokysymyksen bv10 vastauksia. Julkaisut Harisalo, Risto & Stenvall, Jari (2001). Luottamus kansalaisyhteiskunnan peruskivenä. Kansalaisten luottamus ministeriöihin. Valtion keskushallinnon uudistaminen. Helsinki: Valtiovarainministeriö. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Harisalo, Risto & Stenvall, Jari (2001). Luottamus kansalaisyhteiskunnan peruskivenä. Kansalaisten luottamus ministeriöihin. Valtion keskushallinnon uudistaminen. Helsinki: Valtiovarainministeriö. 3

10 1. Aineiston kuvailu Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön; FSD:n lupamenettely. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 783 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 783 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 783 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1_1] Kuinka kiinnostunut olette: Yhteiskunnalliset asiat yleensä? Kuinka aktiivisesti seuraatte/kiinnostunut olette seuraavista asioista? Yhteiskunnalliset asiat yleensä? 6

13 Hyvin kiinnostunut Melko kiinnostunut Vaikea sanoa En kovin kiinnostunut En (juuri) lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) Q1_3 [Q1_2] Kuinka kiinnostunut olette: Kotikuntanne asiat ja kunnallispolitiikka? Kuinka aktiivisesti seuraatte/kiinnostunut olette seuraavista asioista? Kotikuntanne asiat ja kunnallispolitiikka? Hyvin kiinnostunut Melko kiinnostunut Vaikea sanoa En kovin kiinnostunut En (juuri) lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_3] Kuinka kiinnostunut olette: Politiikka valtakunnan tasolla? Kuinka aktiivisesti seuraatte/kiinnostunut olette seuraavista asioista? Politiikka valtakunnan tasolla? 7

14 2. Muuttujat Hyvin kiinnostunut Melko kiinnostunut Vaikea sanoa En kovin kiinnostunut En (juuri) lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_4] Kuinka kiinnostunut olette: Puolueiden ja niiden johtohenkilöiden toiminta? Kuinka aktiivisesti seuraatte/kiinnostunut olette seuraavista asioista? Puolueiden ja niiden johtohenkilöiden toiminta? Hyvin kiinnostunut Melko kiinnostunut Vaikea sanoa En kovin kiinnostunut En (juuri) lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_5] Kuinka kiinnostunut olette: Hallituksen ja eduskunnan toiminta? Kuinka aktiivisesti seuraatte/kiinnostunut olette seuraavista asioista? Hallituksen ja eduskunnan toiminta? 8

15 Hyvin kiinnostunut Melko kiinnostunut Vaikea sanoa En kovin kiinnostunut En (juuri) lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) Q1_7 [Q1_6] Kuinka kiinnostunut olette: Ministeriöiden toiminta? Kuinka aktiivisesti seuraatte/kiinnostunut olette seuraavista asioista? Ministeriöiden toiminta? Hyvin kiinnostunut Melko kiinnostunut Vaikea sanoa En kovin kiinnostunut En (juuri) lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_7] Kuinka kiinnostunut olette: Valtionhallinto ja valtion asiat yleensä? Kuinka aktiivisesti seuraatte/kiinnostunut olette seuraavista asioista? Valtionhallinto ja valtion asiat yleensä? 9

16 2. Muuttujat Hyvin kiinnostunut Melko kiinnostunut Vaikea sanoa En kovin kiinnostunut En (juuri) lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_8] Kuinka kiinnostunut olette: Vapaaehtoinen kansalaistoiminta? Kuinka aktiivisesti seuraatte/kiinnostunut olette seuraavista asioista? Vapaaehtoinen kansalaistoiminta? Hyvin kiinnostunut Melko kiinnostunut Vaikea sanoa En kovin kiinnostunut En (juuri) lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_9] Kuinka kiinnostunut olette: Henkilökohtainen poliittinen osallistuminen? Kuinka aktiivisesti seuraatte/kiinnostunut olette seuraavista asioista? Henkilökohtainen poliittinen osallistuminen? 10

17 Hyvin kiinnostunut Melko kiinnostunut Vaikea sanoa En kovin kiinnostunut En (juuri) lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) Q2_2 [Q2_1] Kuinka hyvin tunnette ministeriöiden toimintaa: Kauppa- ja teollisuusministeriö? Kuinka hyvin mielestänne tunnette eri ministeriöiden toimintaa? (ministeriöt on seuraavassa lueteltu aakkosjärjestyksessä ja lisäksi oikealla suluissa on lyhyt kuvaus kunkin ministeriön tehtäväalueesta) Kauppa- ja teollisuusministeriö (yrittäjyys, yritystuet, elinkeinoelämän kehittäminen) Erittäin hyvin Melko hyvin Vaikea sanoa Melko huonosti Erittäin huonosti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_2] Kuinka hyvin tunnette ministeriöiden toimintaa: Liikenneministeriö? Kuinka hyvin mielestänne tunnette eri ministeriöiden toimintaa? (ministeriöt on seuraavassa lueteltu aakkosjärjestyksessä ja lisäksi oikealla suluissa on lyhyt kuvaus kunkin ministeriön tehtäväalueesta) 11

18 2. Muuttujat Liikenneministeriö (liikenne ja tietoliikenne) Erittäin hyvin Melko hyvin Vaikea sanoa Melko huonosti Erittäin huonosti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_3] Kuinka hyvin tunnette ministeriöiden toimintaa: Maa- ja metsätalousministeriö? Kuinka hyvin mielestänne tunnette eri ministeriöiden toimintaa? (ministeriöt on seuraavassa lueteltu aakkosjärjestyksessä ja lisäksi oikealla suluissa on lyhyt kuvaus kunkin ministeriön tehtäväalueesta) Maa- ja metsätalousministeriö (maa- ja metsätalous) Erittäin hyvin Melko hyvin Vaikea sanoa Melko huonosti Erittäin huonosti tieto puuttuu (SYSMIS)

19 Q2_5 [Q2_4] Kuinka hyvin tunnette ministeriöiden toimintaa: Oikeusministeriö? Kuinka hyvin mielestänne tunnette eri ministeriöiden toimintaa? (ministeriöt on seuraavassa lueteltu aakkosjärjestyksessä ja lisäksi oikealla suluissa on lyhyt kuvaus kunkin ministeriön tehtäväalueesta) Oikeusministeriö (oikeuslaitos, lainsäädännön kehittäminen) Erittäin hyvin Melko hyvin Vaikea sanoa Melko huonosti Erittäin huonosti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_5] Kuinka hyvin tunnette ministeriöiden toimintaa: Opetusministeriö? Kuinka hyvin mielestänne tunnette eri ministeriöiden toimintaa? (ministeriöt on seuraavassa lueteltu aakkosjärjestyksessä ja lisäksi oikealla suluissa on lyhyt kuvaus kunkin ministeriön tehtäväalueesta) Opetusministeriö (koulutus, kulttuuri ja urheilu) Erittäin hyvin Melko hyvin (taulukko jatkuu seur. sivulla) 13

20 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Vaikea sanoa Melko huonosti Erittäin huonosti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_6] Kuinka hyvin tunnette ministeriöiden toimintaa: Puolustusministeriö? Kuinka hyvin mielestänne tunnette eri ministeriöiden toimintaa? (ministeriöt on seuraavassa lueteltu aakkosjärjestyksessä ja lisäksi oikealla suluissa on lyhyt kuvaus kunkin ministeriön tehtäväalueesta) Puolustusministeriö (maanpuolustus, ulkoinen turvallisuus) Erittäin hyvin Melko hyvin Vaikea sanoa Melko huonosti Erittäin huonosti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_7] Kuinka hyvin tunnette ministeriöiden toimintaa: Sisäasiainministeriö? Kuinka hyvin mielestänne tunnette eri ministeriöiden toimintaa? (ministeriöt on seuraavassa lueteltu aakkosjärjestyksessä ja lisäksi oikealla suluissa on lyhyt kuvaus kunkin ministeriön tehtäväalueesta) 14

21 Q2_8 Sisäasiainministeriö (kunta-asiat, poliisi, sisäinen turvallisuus) Erittäin hyvin Melko hyvin Vaikea sanoa Melko huonosti Erittäin huonosti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_8] Kuinka hyvin tunnette ministeriöiden toimintaa: Sosiaali- ja terveysministeriö? Kuinka hyvin mielestänne tunnette eri ministeriöiden toimintaa? (ministeriöt on seuraavassa lueteltu aakkosjärjestyksessä ja lisäksi oikealla suluissa on lyhyt kuvaus kunkin ministeriön tehtäväalueesta) Sosiaali- ja terveysministeriö (sosiaali- ja terveysasiat) Erittäin hyvin Melko hyvin Vaikea sanoa Melko huonosti Erittäin huonosti tieto puuttuu (SYSMIS)

22 2. Muuttujat [Q2_9] Kuinka hyvin tunnette ministeriöiden toimintaa: Ulkoasiainministeriö? Kuinka hyvin mielestänne tunnette eri ministeriöiden toimintaa? (ministeriöt on seuraavassa lueteltu aakkosjärjestyksessä ja lisäksi oikealla suluissa on lyhyt kuvaus kunkin ministeriön tehtäväalueesta) Ulkoasiainministeriö (suhteet ulkomaihin) Erittäin hyvin Melko hyvin Vaikea sanoa Melko huonosti Erittäin huonosti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_10] Kuinka hyvin tunnette ministeriöiden toimintaa: Työministeriö? Kuinka hyvin mielestänne tunnette eri ministeriöiden toimintaa? (ministeriöt on seuraavassa lueteltu aakkosjärjestyksessä ja lisäksi oikealla suluissa on lyhyt kuvaus kunkin ministeriön tehtäväalueesta) Työministeriö (työllisyys ja työvoimapolitiikka) Erittäin hyvin Melko hyvin Vaikea sanoa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 16

23 Q2_12 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Melko huonosti Erittäin huonosti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_11] Kuinka hyvin tunnette ministeriöiden toimintaa: Valtioneuvoston kanslia? Kuinka hyvin mielestänne tunnette eri ministeriöiden toimintaa? (ministeriöt on seuraavassa lueteltu aakkosjärjestyksessä ja lisäksi oikealla suluissa on lyhyt kuvaus kunkin ministeriön tehtäväalueesta) Valtioneuvoston kanslia (presidentin ja hallituksen avustaminen ym.) Erittäin hyvin Melko hyvin Vaikea sanoa Melko huonosti Erittäin huonosti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_12] Kuinka hyvin tunnette ministeriöiden toimintaa: Valtiovarainministeriö? Kuinka hyvin mielestänne tunnette eri ministeriöiden toimintaa? (ministeriöt on seuraavassa lueteltu aakkosjärjestyksessä ja lisäksi oikealla suluissa on lyhyt kuvaus kunkin ministeriön tehtäväalueesta) Valtiovarainministeriö (valtion talous ja verotus) 17

24 2. Muuttujat Erittäin hyvin Melko hyvin Vaikea sanoa Melko huonosti Erittäin huonosti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_13] Kuinka hyvin tunnette ministeriöiden toimintaa: Ympäristöministeriö? Kuinka hyvin mielestänne tunnette eri ministeriöiden toimintaa? (ministeriöt on seuraavassa lueteltu aakkosjärjestyksessä ja lisäksi oikealla suluissa on lyhyt kuvaus kunkin ministeriön tehtäväalueesta) Ympäristöministeriö (ympäristöasiat ja maankäyttö) Erittäin hyvin Melko hyvin Vaikea sanoa Melko huonosti Erittäin huonosti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_1] Kuinka suurta luottamusta tunnette eri ministeriöitä kohtaan: Kauppaja teollisuusministeriö? Kuinka suurta luottamusta tunnette eri ministeriöitä kohtaan? Arvioikaa asiaa oman tietämyksenne, kokemuksenne ja mielikuvienne perusteella. 18

25 Q3_2 Kauppa- ja teollisuusministeriö (yrittäjyys, yritystuet, elinkeinoelämän kehittäminen) Hyvin suurta Melko suurta Vaikea sanoa Melko vähäistä Hyvin vähäistä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_2] Kuinka suurta luottamusta tunnette eri ministeriöitä kohtaan: Liikenneministeriö? Kuinka suurta luottamusta tunnette eri ministeriöitä kohtaan? Arvioikaa asiaa oman tietämyksenne, kokemuksenne ja mielikuvienne perusteella. Liikenneministeriö (liikenne ja tietoliikenne) Hyvin suurta Melko suurta Vaikea sanoa Melko vähäistä Hyvin vähäistä tieto puuttuu (SYSMIS)

26 2. Muuttujat [Q3_3] Kuinka suurta luottamusta tunnette eri ministeriöitä kohtaan: Maaja metsätalousministeriö? Kuinka suurta luottamusta tunnette eri ministeriöitä kohtaan? Arvioikaa asiaa oman tietämyksenne, kokemuksenne ja mielikuvienne perusteella. Maa- ja metsätalousministeriö (maa- ja metsätalous) Hyvin suurta Melko suurta Vaikea sanoa Melko vähäistä Hyvin vähäistä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_4] Kuinka suurta luottamusta tunnette eri ministeriöitä kohtaan: Oikeusministeriö? Kuinka suurta luottamusta tunnette eri ministeriöitä kohtaan? Arvioikaa asiaa oman tietämyksenne, kokemuksenne ja mielikuvienne perusteella. Oikeusministeriö (oikeuslaitos, lainsäädännön kehittäminen) Hyvin suurta Melko suurta Vaikea sanoa Melko vähäistä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 20

27 Q3_6 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvin vähäistä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_5] Kuinka suurta luottamusta tunnette eri ministeriöitä kohtaan: Opetusministeriö? Kuinka suurta luottamusta tunnette eri ministeriöitä kohtaan? Arvioikaa asiaa oman tietämyksenne, kokemuksenne ja mielikuvienne perusteella. Opetusministeriö (koulutus, kulttuuri ja urheilu) Hyvin suurta Melko suurta Vaikea sanoa Melko vähäistä Hyvin vähäistä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_6] Kuinka suurta luottamusta tunnette eri ministeriöitä kohtaan: Puolustusministeriö? Kuinka suurta luottamusta tunnette eri ministeriöitä kohtaan? Arvioikaa asiaa oman tietämyksenne, kokemuksenne ja mielikuvienne perusteella. Puolustusministeriö (maanpuolustus, ulkoinen turvallisuus) 21

28 2. Muuttujat Hyvin suurta Melko suurta Vaikea sanoa Melko vähäistä Hyvin vähäistä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_7] Kuinka suurta luottamusta tunnette eri ministeriöitä kohtaan: Sisäasiainministeriö? Kuinka suurta luottamusta tunnette eri ministeriöitä kohtaan? Arvioikaa asiaa oman tietämyksenne, kokemuksenne ja mielikuvienne perusteella. Sisäasiainministeriö (kunta-asiat, poliisi, sisäinen turvallisuus) Hyvin suurta Melko suurta Vaikea sanoa Melko vähäistä Hyvin vähäistä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_8] Kuinka suurta luottamusta tunnette eri ministeriöitä kohtaan: Sosiaalija terveysministeriö? Kuinka suurta luottamusta tunnette eri ministeriöitä kohtaan? Arvioikaa asiaa oman tietämyksenne, kokemuksenne ja mielikuvienne perusteella. Sosiaali- ja terveysministeriö (sosiaali- ja terveysasiat) 22

29 Q3_10 Hyvin suurta Melko suurta Vaikea sanoa Melko vähäistä Hyvin vähäistä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_9] Kuinka suurta luottamusta tunnette eri ministeriöitä kohtaan: Ulkoasiainministeriö? Kuinka suurta luottamusta tunnette eri ministeriöitä kohtaan? Arvioikaa asiaa oman tietämyksenne, kokemuksenne ja mielikuvienne perusteella. Ulkoasiainministeriö (suhteet ulkomaihin) Hyvin suurta Melko suurta Vaikea sanoa Melko vähäistä Hyvin vähäistä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_10] Kuinka suurta luottamusta tunnette eri ministeriöitä kohtaan: Työministeriö? Kuinka suurta luottamusta tunnette eri ministeriöitä kohtaan? Arvioikaa asiaa oman tietämyksenne, kokemuksenne ja mielikuvienne perusteella. 23

30 2. Muuttujat Työministeriö (työllisyys ja työvoimapolitiikka) Hyvin suurta Melko suurta Vaikea sanoa Melko vähäistä Hyvin vähäistä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_11] Kuinka suurta luottamusta tunnette eri ministeriöitä kohtaan: Valtioneuvoston kanslia? Kuinka suurta luottamusta tunnette eri ministeriöitä kohtaan? Arvioikaa asiaa oman tietämyksenne, kokemuksenne ja mielikuvienne perusteella. Valtioneuvoston kanslia (presidentin ja hallituksen avustaminen ym.) Hyvin suurta Melko suurta Vaikea sanoa Melko vähäistä Hyvin vähäistä tieto puuttuu (SYSMIS)

31 Q3_13 [Q3_12] Kuinka suurta luottamusta tunnette eri ministeriöitä kohtaan: Valtiovarainministeriö? Kuinka suurta luottamusta tunnette eri ministeriöitä kohtaan? Arvioikaa asiaa oman tietämyksenne, kokemuksenne ja mielikuvienne perusteella. Valtiovarainministeriö (valtion talous ja verotus) Hyvin suurta Melko suurta Vaikea sanoa Melko vähäistä Hyvin vähäistä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_13] Kuinka suurta luottamusta tunnette eri ministeriöitä kohtaan: Ympäristöministeriö? Kuinka suurta luottamusta tunnette eri ministeriöitä kohtaan? Arvioikaa asiaa oman tietämyksenne, kokemuksenne ja mielikuvienne perusteella. Ympäristöministeriö (ympäristöasiat ja maankäyttö) Hyvin suurta Melko suurta Vaikea sanoa Melko vähäistä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 25

32 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvin vähäistä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_1] Kuinka suurta luottamusta tunnette yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan: Eduskunta? Entä kuinka suurta luottamusta tunnette ylipäätään erilaisia yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan? Eduskunta? Hyvin suurta Melko suurta Vaikea sanoa Melko vähäistä Hyvin vähäistä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_2] Kuinka suurta luottamusta tunnette yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan: Hallitus? Entä kuinka suurta luottamusta tunnette ylipäätään erilaisia yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan? Hallitus? 26

33 Hyvin suurta Melko suurta Vaikea sanoa Melko vähäistä Hyvin vähäistä tieto puuttuu (SYSMIS) Q4_4 [Q4_3] Kuinka suurta luottamusta tunnette yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan: Ministeriöt? Entä kuinka suurta luottamusta tunnette ylipäätään erilaisia yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan? Ministeriöt? Hyvin suurta Melko suurta Vaikea sanoa Melko vähäistä Hyvin vähäistä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_4] Kuinka suurta luottamusta tunnette yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan: Tuomioistuinlaitos/oikeuslaitos? Entä kuinka suurta luottamusta tunnette ylipäätään erilaisia yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan? Tuomioistuinlaitos/oikeuslaitos? 27

34 2. Muuttujat Hyvin suurta Melko suurta Vaikea sanoa Melko vähäistä Hyvin vähäistä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_5] Kuinka suurta luottamusta tunnette yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan: Kotikunnan päättäjät? Entä kuinka suurta luottamusta tunnette ylipäätään erilaisia yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan? Kotikunnan päättäjät? Hyvin suurta Melko suurta Vaikea sanoa Melko vähäistä Hyvin vähäistä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_6] Kuinka suurta luottamusta tunnette yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan: Kirkko? Entä kuinka suurta luottamusta tunnette ylipäätään erilaisia yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan? 28

35 Q4_7 Kirkko? Hyvin suurta Melko suurta Vaikea sanoa Melko vähäistä Hyvin vähäistä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_7] Kuinka suurta luottamusta tunnette yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan: Sanomalehdistö? Entä kuinka suurta luottamusta tunnette ylipäätään erilaisia yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan? Sanomalehdistö? Hyvin suurta Melko suurta Vaikea sanoa Melko vähäistä Hyvin vähäistä tieto puuttuu (SYSMIS)

36 2. Muuttujat [Q4_8] Kuinka suurta luottamusta tunnette yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan: Sähköiset tiedotusvälineet (televisio, radio)? Entä kuinka suurta luottamusta tunnette ylipäätään erilaisia yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan? Sähköiset tiedotusvälineet (televisio, radio)? Hyvin suurta Melko suurta Vaikea sanoa Melko vähäistä Hyvin vähäistä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_9] Kuinka suurta luottamusta tunnette yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan: Puolustusvoimat? Entä kuinka suurta luottamusta tunnette ylipäätään erilaisia yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan? Puolustusvoimat? Hyvin suurta Melko suurta Vaikea sanoa Melko vähäistä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 30

37 Q4_11 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvin vähäistä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_10] Kuinka suurta luottamusta tunnette yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan: Poliisi? Entä kuinka suurta luottamusta tunnette ylipäätään erilaisia yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan? Poliisi? Hyvin suurta Melko suurta Vaikea sanoa Melko vähäistä Hyvin vähäistä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_11] Kuinka suurta luottamusta tunnette yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan: Yliopistot ja korkeakoulut? Entä kuinka suurta luottamusta tunnette ylipäätään erilaisia yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan? Yliopistot ja korkeakoulut? 31

38 2. Muuttujat Hyvin suurta Melko suurta Vaikea sanoa Melko vähäistä Hyvin vähäistä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_12] Kuinka suurta luottamusta tunnette yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan: Ammattiyhdistysliike? Entä kuinka suurta luottamusta tunnette ylipäätään erilaisia yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan? Ammattiyhdistysliike? Hyvin suurta Melko suurta Vaikea sanoa Melko vähäistä Hyvin vähäistä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_13] Kuinka suurta luottamusta tunnette yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan: Suuryritykset? Entä kuinka suurta luottamusta tunnette ylipäätään erilaisia yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan? Suuryritykset? 32

39 Q5_1 Hyvin suurta Melko suurta Vaikea sanoa Melko vähäistä Hyvin vähäistä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_14] Kuinka suurta luottamusta tunnette yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan: Euroopan unioni, EU? Entä kuinka suurta luottamusta tunnette ylipäätään erilaisia yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan? Euroopan unioni, EU? Hyvin suurta Melko suurta Vaikea sanoa Melko vähäistä Hyvin vähäistä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_1] Kuinka tärkeänä pidätte eri ministeriöitä: Kauppa- ja teollisuusministeriö? Jos ministeriöitä arvioidaan edelleen tarkemmin, kuinka tärkeinä yhteiskunnallemme pidätte eri ministeriöitä? 33

40 2. Muuttujat Kauppa- ja teollisuusministeriö (yrittäjyys, yritystuet, elinkeinoelämän kehittäminen) Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vaikea sanoa Ei kovin tärkeä Ei (juuri) lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_2] Kuinka tärkeänä pidätte eri ministeriöitä: Liikenneministeriö? Jos ministeriöitä arvioidaan edelleen tarkemmin, kuinka tärkeinä yhteiskunnallemme pidätte eri ministeriöitä? Liikenneministeriö (liikenne ja tietoliikenne) Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vaikea sanoa Ei kovin tärkeä Ei (juuri) lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_3] Kuinka tärkeänä pidätte eri ministeriöitä: Maa- ja metsätalousministeriö? Jos ministeriöitä arvioidaan edelleen tarkemmin, kuinka tärkeinä yhteiskunnallemme pidätte eri ministeriöitä? 34

41 Q5_5 Maa- ja metsätalousministeriö (maa- ja metsätalous) Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vaikea sanoa Ei kovin tärkeä Ei (juuri) lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_4] Kuinka tärkeänä pidätte eri ministeriöitä: Oikeusministeriö? Jos ministeriöitä arvioidaan edelleen tarkemmin, kuinka tärkeinä yhteiskunnallemme pidätte eri ministeriöitä? Oikeusministeriö (oikeuslaitos, lainsäädännön kehittäminen) Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vaikea sanoa Ei kovin tärkeä Ei (juuri) lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_5] Kuinka tärkeänä pidätte eri ministeriöitä: Opetusministeriö? Jos ministeriöitä arvioidaan edelleen tarkemmin, kuinka tärkeinä yhteiskunnallemme pidätte eri ministeriöitä? 35

42 2. Muuttujat Opetusministeriö (koulutus, kulttuuri ja urheilu) Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vaikea sanoa Ei kovin tärkeä Ei (juuri) lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_6] Kuinka tärkeänä pidätte eri ministeriöitä: Puolustusministeriö? Jos ministeriöitä arvioidaan edelleen tarkemmin, kuinka tärkeinä yhteiskunnallemme pidätte eri ministeriöitä? Puolustusministeriö (maanpuolustus, ulkoinen turvallisuus) Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vaikea sanoa Ei kovin tärkeä Ei (juuri) lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_7] Kuinka tärkeänä pidätte eri ministeriöitä: Sisäasiainministeriö? Jos ministeriöitä arvioidaan edelleen tarkemmin, kuinka tärkeinä yhteiskunnallemme pidätte eri ministeriöitä? 36

43 Q5_9 Sisäasiainministeriö (kunta-asiat, poliisi, sisäinen turvallisuus) Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vaikea sanoa Ei kovin tärkeä Ei (juuri) lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_8] Kuinka tärkeänä pidätte eri ministeriöitä: Sosiaali- ja terveysministeriö? Jos ministeriöitä arvioidaan edelleen tarkemmin, kuinka tärkeinä yhteiskunnallemme pidätte eri ministeriöitä? Sosiaali- ja terveysministeriö (sosiaali- ja terveysasiat) Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vaikea sanoa Ei kovin tärkeä Ei (juuri) lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_9] Kuinka tärkeänä pidätte eri ministeriöitä: Ulkoasiainministeriö? Jos ministeriöitä arvioidaan edelleen tarkemmin, kuinka tärkeinä yhteiskunnallemme pidätte eri ministeriöitä? 37

44 2. Muuttujat Ulkoasiainministeriö (suhteet ulkomaihin) Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vaikea sanoa Ei kovin tärkeä Ei (juuri) lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_10] Kuinka tärkeänä pidätte eri ministeriöitä: Työministeriö? Jos ministeriöitä arvioidaan edelleen tarkemmin, kuinka tärkeinä yhteiskunnallemme pidätte eri ministeriöitä? Työministeriö (työllisyys ja työvoimapolitiikka) Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vaikea sanoa Ei kovin tärkeä Ei (juuri) lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_11] Kuinka tärkeänä pidätte eri ministeriöitä: Valtioneuvoston kanslia? Jos ministeriöitä arvioidaan edelleen tarkemmin, kuinka tärkeinä yhteiskunnallemme pidätte eri ministeriöitä? 38

45 Q5_13 Valtioneuvoston kanslia (presidentin ja hallituksen avustaminen ym.) Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vaikea sanoa Ei kovin tärkeä Ei (juuri) lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_12] Kuinka tärkeänä pidätte eri ministeriöitä: Valtiovarainministeriö? Jos ministeriöitä arvioidaan edelleen tarkemmin, kuinka tärkeinä yhteiskunnallemme pidätte eri ministeriöitä? Valtiovarainministeriö (valtion talous ja verotus) Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vaikea sanoa Ei kovin tärkeä Ei (juuri) lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_13] Kuinka tärkeänä pidätte eri ministeriöitä: Ympäristöministeriö? Jos ministeriöitä arvioidaan edelleen tarkemmin, kuinka tärkeinä yhteiskunnallemme pidätte eri ministeriöitä? 39

46 2. Muuttujat Ympäristöministeriö (ympäristöasiat ja maankäyttö) Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vaikea sanoa Ei kovin tärkeä Ei (juuri) lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_1] Kuinka vaikutusvaltaisina pidätte eri ministeriöitä: Kauppa- ja teollisuusministeriö? Entä kuinka vaikutusvaltaisina pidätte eri ministeriöitä? Kauppa- ja teollisuusministeriö (yrittäjyys, yritystuet, elinkeinoelämän kehittäminen) Erittäin vaikutusvaltainen Melko vaikutusvaltainen Vaikea sanoa Ei kovin vaikutusvaltainen Ei lainkaan vaikutusvaltainen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_2] Kuinka vaikutusvaltaisina pidätte eri ministeriöitä: Liikenneministeriö? Entä kuinka vaikutusvaltaisina pidätte eri ministeriöitä? 40

47 Q6_4 Liikenneministeriö (liikenne ja tietoliikenne) Erittäin vaikutusvaltainen Melko vaikutusvaltainen Vaikea sanoa Ei kovin vaikutusvaltainen Ei lainkaan vaikutusvaltainen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_3] Kuinka vaikutusvaltaisina pidätte eri ministeriöitä: Maa- ja metsätalousministeriö? Entä kuinka vaikutusvaltaisina pidätte eri ministeriöitä? Maa- ja metsätalousministeriö (maa- ja metsätalous) Erittäin vaikutusvaltainen Melko vaikutusvaltainen Vaikea sanoa Ei kovin vaikutusvaltainen Ei lainkaan vaikutusvaltainen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_4] Kuinka vaikutusvaltaisina pidätte eri ministeriöitä: Oikeusministeriö? Entä kuinka vaikutusvaltaisina pidätte eri ministeriöitä? 41

48 2. Muuttujat Oikeusministeriö (oikeuslaitos, lainsäädännön kehittäminen) Erittäin vaikutusvaltainen Melko vaikutusvaltainen Vaikea sanoa Ei kovin vaikutusvaltainen Ei lainkaan vaikutusvaltainen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_5] Kuinka vaikutusvaltaisina pidätte eri ministeriöitä: Opetusministeriö? Entä kuinka vaikutusvaltaisina pidätte eri ministeriöitä? Opetusministeriö (koulutus, kulttuuri ja urheilu) Erittäin vaikutusvaltainen Melko vaikutusvaltainen Vaikea sanoa Ei kovin vaikutusvaltainen Ei lainkaan vaikutusvaltainen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_6] Kuinka vaikutusvaltaisina pidätte eri ministeriöitä: Puolustusministeriö? Entä kuinka vaikutusvaltaisina pidätte eri ministeriöitä? 42

49 Q6_8 Puolustusministeriö (maanpuolustus, ulkoinen turvallisuus) Erittäin vaikutusvaltainen Melko vaikutusvaltainen Vaikea sanoa Ei kovin vaikutusvaltainen Ei lainkaan vaikutusvaltainen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_7] Kuinka vaikutusvaltaisina pidätte eri ministeriöitä: Sisäasiainministeriö? Entä kuinka vaikutusvaltaisina pidätte eri ministeriöitä? Sisäasiainministeriö (kunta-asiat, poliisi, sisäinen turvallisuus) Erittäin vaikutusvaltainen Melko vaikutusvaltainen Vaikea sanoa Ei kovin vaikutusvaltainen Ei lainkaan vaikutusvaltainen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_8] Kuinka vaikutusvaltaisina pidätte eri ministeriöitä: Sosiaali- ja terveysministeriö? Entä kuinka vaikutusvaltaisina pidätte eri ministeriöitä? 43

50 2. Muuttujat Sosiaali- ja terveysministeriö (sosiaali- ja terveysasiat) Erittäin vaikutusvaltainen Melko vaikutusvaltainen Vaikea sanoa Ei kovin vaikutusvaltainen Ei lainkaan vaikutusvaltainen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_9] Kuinka vaikutusvaltaisina pidätte eri ministeriöitä: Ulkoasiainministeriö? Entä kuinka vaikutusvaltaisina pidätte eri ministeriöitä? Ulkoasiainministeriö (suhteet ulkomaihin) Erittäin vaikutusvaltainen Melko vaikutusvaltainen Vaikea sanoa Ei kovin vaikutusvaltainen Ei lainkaan vaikutusvaltainen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_10] Kuinka vaikutusvaltaisina pidätte eri ministeriöitä: Työministeriö? Entä kuinka vaikutusvaltaisina pidätte eri ministeriöitä? 44

51 Q6_12 Työministeriö (työllisyys ja työvoimapolitiikka) Erittäin vaikutusvaltainen Melko vaikutusvaltainen Vaikea sanoa Ei kovin vaikutusvaltainen Ei lainkaan vaikutusvaltainen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_11] Kuinka vaikutusvaltaisina pidätte eri ministeriöitä: Valtioneuvoston kanslia? Entä kuinka vaikutusvaltaisina pidätte eri ministeriöitä? Valtioneuvoston kanslia (presidentin ja hallituksen avustaminen ym.) Erittäin vaikutusvaltainen Melko vaikutusvaltainen Vaikea sanoa Ei kovin vaikutusvaltainen Ei lainkaan vaikutusvaltainen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_12] Kuinka vaikutusvaltaisina pidätte eri ministeriöitä: Valtiovarainministeriö? Entä kuinka vaikutusvaltaisina pidätte eri ministeriöitä? 45

52 2. Muuttujat Valtiovarainministeriö (valtion talous ja verotus) Erittäin vaikutusvaltainen Melko vaikutusvaltainen Vaikea sanoa Ei kovin vaikutusvaltainen Ei lainkaan vaikutusvaltainen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_13] Kuinka vaikutusvaltaisina pidätte eri ministeriöitä: Ympäristöministeriö? Entä kuinka vaikutusvaltaisina pidätte eri ministeriöitä? Ympäristöministeriö (ympäristöasiat ja maankäyttö) Erittäin vaikutusvaltainen Melko vaikutusvaltainen Vaikea sanoa Ei kovin vaikutusvaltainen Ei lainkaan vaikutusvaltainen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_1] Mielipide väittämästä: Puolueet ovat kiinnostuneita vain ihmisten äänistä, eivät heidän mielipiteistään? Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? 46

53 Q7_3 Puolueet ovat kiinnostuneita vain ihmisten äänistä, eivät heidän mielipiteistään? Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_2] Mielipide väittämästä: Ministeriöissä virkamiehet eivät välitä paljoakaan siitä, mitä tavalliset kansalaiset ajattelevat? Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Ministeriöissä virkamiehet eivät välitä paljoakaan siitä, mitä tavalliset kansalaiset ajattelevat? Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_3] Mielipide väittämästä: Äänestämällä vaaleissa kansalaiset voivat vaikuttaa ministeriöiden toimintaan? Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? 47

54 2. Muuttujat Äänestämällä vaaleissa kansalaiset voivat vaikuttaa ministeriöiden toimintaan? Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_4] Mielipide väittämästä: Ministeriöt kuuntelevat riittävästi kansalaisia heidän tarpeistaan ja ongelmistaan? Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Ministeriöt kuuntelevat riittävästi kansalaisia heidän tarpeistaan ja ongelmistaan? Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_5] Mielipide väittämästä: Ministeriöt ottavat toiminnassaan riittävästi huomioon kansalaisten tarpeet ja ongelmat? Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? 48

55 Q7_7 Ministeriöt ottavat toiminnassaan riittävästi huomioon kansalaisten tarpeet ja ongelmat? Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_6] Mielipide väittämästä: Ministeriöt kertovat riittävästi kansalaisille ajamistaan asioista? Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Ministeriöt kertovat riittävästi kansalaisille ajamistaan asioista? Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_7] Mielipide väittämästä: Ministeriöt ajattelevat toiminnassaan kansalaisten parasta? Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? 49

56 2. Muuttujat Ministeriöt ajattelevat toiminnassaan kansalaisten parasta? Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_8] Mielipide väittämästä: Ministeriöt ovat tehneet parhaansa luodakseen kunnille riittävät edellytykset tuottaa palveluita? Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Ministeriöt ovat tehneet parhaansa luodakseen kunnille riittävät edellytykset tuottaa palveluita? Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_9] Mielipide väittämästä: Ministeriöt ovat tehneet parhaansa saadakseen eduskunnan myöntämään kunnille varoja palveluiden tuottamiseksi? Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? 50

57 Q7_11 Ministeriöt ovat tehneet parhaansa saadakseen eduskunnan myöntämään kunnille varoja palveluiden tuottamiseksi? Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_10] Mielipide väittämästä: Ministeriöt tekevät parhaansa, että eri viranomaiset kohtelevat kansalaisia asiallisesti? Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Ministeriöt tekevät parhaansa, että eri viranomaiset kohtelevat kansalaisia asiallisesti? Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_11] Mielipide väittämästä: Ministeriöt noudattavat työssään lakeja ja asetuksia oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta kunnioittaen? Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? 51

58 2. Muuttujat Ministeriöt noudattavat työssään lakeja ja asetuksia oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta kunnioittaen? Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_12] Mielipide väittämästä: Ministeriöt soveltavat lakeja niin, että kansalaiset ovat tasa-arvoisia lakien edessä? Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Ministeriöt soveltavat lakeja niin, että kansalaiset ovat tasa-arvoisia lakien edessä? Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_13] Mielipide väittämästä: Ministeriöt välttävät aiheuttamasta kansalaisille kohtuuttomia kustannuksia vetoamalla lakeihin ja asetuksiin? Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? 52

59 Q7_14 Ministeriöt välttävät aiheuttamasta kansalaisille kohtuuttomia kustannuksia vetoamalla lakeihin ja asetuksiin? Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_14] Mielipide väittämästä: Ristiriitaisissa tilanteissa ministeriöt tulkitsevat lakeja ja asetuksia kansalaisten eduksi, ei omaksi edukseen? Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Ristiriitaisissa tilanteissa ministeriöt tulkitsevat lakeja ja asetuksia kansalaisten eduksi, ei omaksi edukseen? Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

60 2. Muuttujat [Q7_15] Mielipide väittämästä: Ministeriöt ovat taloudellisia avustuksia myöntäessään tasapuolisia ja oikeudenmukaisia? Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Ministeriöt ovat taloudellisia avustuksia myöntäessään tasapuolisia ja oikeudenmukaisia? Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_16] Mielipide väittämästä: Ministeriöiden kansalaisille, järjestöille ja yrityksille antama antama taloudellinen tuki menee oikeisiin, yleisesti hyväksyttyihin tarkoituksiin? Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Ministeriöiden kansalaisille, järjestöille ja yrityksille antama antama taloudellinen tuki menee oikeisiin, yleisesti hyväksyttyihin tarkoituksiin? Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 54

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD1181. Tiedebarometri Koodikirja

FSD1181. Tiedebarometri Koodikirja FSD1181 Tiedebarometri 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedebarometri 2001 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueet ja kunnallisdemokratia

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja FSD2136 Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2294. Tiedebarometri Koodikirja

FSD2294. Tiedebarometri Koodikirja FSD2294 Tiedebarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedebarometri 2007 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2830. Jumalanpalveluskysely Koodikirja

FSD2830. Jumalanpalveluskysely Koodikirja FSD2830 Jumalanpalveluskysely 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Jumalanpalveluskysely 2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2490. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : välittäjäorganisaatiot. Koodikirja

FSD2490. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : välittäjäorganisaatiot. Koodikirja FSD2490 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : välittäjäorganisaatiot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen

Lisätiedot

FSD2023. Tiedebarometri Koodikirja

FSD2023. Tiedebarometri Koodikirja FSD2023 Tiedebarometri 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedebarometri 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2847. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja

FSD2847. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja FSD2847 Suomalaisten alkoholiasenteet 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholiasenteet 2012 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen

Lisätiedot

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sopimuspalokuntatutkimus

Lisätiedot

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja FSD2723 Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1147. Kunnallisalan ilmapuntari 1992 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1147. Kunnallisalan ilmapuntari 1992 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1147 Kunnallisalan ilmapuntari 1992 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2178 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1174. Kuntien ympäristökysely Koodikirja

FSD1174. Kuntien ympäristökysely Koodikirja FSD1174 Kuntien ympäristökysely 1994 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien ympäristökysely 1994 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja FSD1255 Aikuisten lasten äidit 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Aikuisten lasten äidit 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot