FSD2501. Nuorisobarometri 2009: vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2501 Nuorisobarometri 2009: vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :11: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2501. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Nuorisobarometri 2009: vuotiaiden vertailuaineisto [elektroninen aineisto]. FSD2501, versio 2.0 ( ). Helsinki: Innolink Research [aineistonkeruu], Helsinki: Opetusministeriö. Nuorisoasiain neuvottelukunta (NUORA) & Helsinki: Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto [tuottajat], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 57 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Nuorisobarometri 2009: vuotiaiden vertailuaineisto Aineiston nimi englanniksi: Finnish Youth Survey 2009: Comparative Sample of Year- Olds Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Muu materiaali Kyselylomake: pdf-tiedosto suomeksi Tekijät Opetusministeriö. Nuorisoasiain neuvottelukunta (NUORA) Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineisto luovutettu arkistoon

8 1. Aineiston kuvailu Asiasanat aikuisuus; arvot; keski-ikäiset; kulttuuri; kulttuuripalvelut; taide Tieteenala / Aihealue FSDn sanaston mukainen luokittelu: kulttuurintutkimus; sosiologia CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: kulttuuritoiminta ja -osallistuminen; sosiaalinen käyttäytyminen ja asenteet Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Nuorisobarometrit Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora) on teettänyt vuodesta 1994 alkaen nuorisobarometreja. Niissä kartoitetaan säännöllisesti vuotiaiden nuorten asenteiden ja odotusten kehittymistä. Barometreissa on sekä ajankohtaisia että toistuvia kysymyksiä, joiden avulla voidaan seurata pidemmän aikavälin asennemuutoksia. Barometreissa on selvitetty muun muassa nuorten koulutukseen, työhön, sosiaaliturvaan, kuluttamiseen, huumeisiin, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja kansalaisaktiivisuuteen liittyviä asenteita. Sisällön kuvaus Vuoden 2009 Nuorisobarometrin yhteydessä kerättiin vertailuaineisto vuotiaiden ikäryhmästä. Vastaajilta kysyttiin, kuinka samanlaisiksi tai erilaisiksi he arvioivat joko omien lastensa tai yleensä nuorten mielipiteet erilaisista asioista, kuten taide, uskonto, koulutus ja työnteko. He kertoivat myös, milloin ihminen heidän mielestään on aikuinen. Vastausvaihtoehtoja olivat muun muassa täysi-ikäisyys, vanhempien luota pois muuttaminen ja avo- tai avioliitto. Vastaajat kertoivat kuinka samaa tai eri mieltä he ovat erilaisten väittämien kanssa, jotka liittyivät esimerkiksi kansainvälistymiseen, kulttuuripalveluihin ja taiteeseen. Lopuksi vastaajat kertoivat mielipiteensä erilaisista taiteen merkitystä koskevista väittämistä. Taustamuuttujia olivat mm. sukupuoli, ikä, ammattiasema ja koulutustaso. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: vuotiaat suomalaiset, poislukien ahvenanmaalaiset Aineistonkeruun ajankohta: huhtikuu 2009 toukokuu

9 1.4. Aineiston käyttö Kerääjät: Innolink Research Oy Aineiston tuottajat: Opetusministeriö. Nuorisoasiain neuvottelukunta (NUORA); Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto Keruumenetelmä: Puhelinkysely Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2009 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 78 muuttujaa ja 200 havaintoa. Otantamenetelmä: Muu otantamenetelmä. Tutkimuksessa haastateltiin vuotiasta suomalaista. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineistoon on arkistoinnin yhteydessä luokiteltu uudet muuttujat bv3_1 (suuralue) ja bv3_2 (tilastollinen kuntaryhmitys 2009) aineistosta pudotetun kuntamuuttujan perusteella. Tarkemmat otantatiedot eivät toistaiseksi ole saatavilla. Julkaisut Myllyniemi, Sami (2009). Taidekohtia. Nuorisobarometri Helsinki: Opetusministeriö. Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora), julkaisuja; 41 & Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura, julkaisuja; 97. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Liittyvät aineistot FSD2484 Nuorisobarometri 2009 Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Myllyniemi, Sami (2009). Taidekohtia. Nuorisobarometri Helsinki : Opetusministeriö. Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora), julkaisuja; 41 & Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.Nuorisotutkimusse julkaisuja; 97. 3

10 1. Aineiston kuvailu Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 200 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 200 minimi 2.00 maksimi 2.00 keskiarvo 2.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 200 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [LNO] Lomakenumero Lomakenumero Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 200 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [BV1] Sukupuoli Sukupuoli Ohjeet haastattelijalle Merkitään kysymättä 6

13 BV3_2 Nainen Mies [BV2] Ikä Aluksi kysyisin ikääsi? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 200 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 1.64 [BV3_1] Suuralue Suuralue Helsinki-Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi [BV3_2] Tilastollinen kuntaryhmitys 2009 Tilastollinen kuntaryhmitys

14 2. Muuttujat Kaupunkimaiset kunnat Taajaan asutut kunnat Maaseutumaiset kunnat [BV4] Mikä on tällä hetkellä pääasiallinen toimintasi? Mikä on tällä hetkellä pääasiallinen toimintasi? Oletko... Palkkatyössä Yrittäjä Työtön tai lomautettu Eläkeläinen [BV5] Mikä on koulutustasosi? Mikä on koulutustasosi? Ohjeet haastattelijalle Luettele (merkitse ylin) Ammatillinen perustutkinto Opisto tai ylioppilastutkinto Korkeakoulututkinto Ei tutkintoa tieto puuttuu (SYSMIS)

15 BV7_2 [BV6] Onko sinulla lapsia? Onko sinulla lapsia? Kyllä Ei [BV7_1] Minkä ikäisiä lapsesi ovat: 1. lapsi? Minkä ikäisiä lapsesi ovat? (kunkin lapsen ikä vuosina) 1. lapsi? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 150 minimi 3.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 5.41 [BV7_2] Minkä ikäisiä lapsesi ovat: 2. lapsi? Minkä ikäisiä lapsesi ovat? (kunkin lapsen ikä vuosina) 2. lapsi? Kuvailevat tunnusluvut 9

16 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 95 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 4.51 [BV7_3] Minkä ikäisiä lapsesi ovat: 3. lapsi? Minkä ikäisiä lapsesi ovat? (kunkin lapsen ikä vuosina) 3. lapsi? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 10 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 4.50 [Q1A_1] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Taide JOS ON LAPSIA (bv6 = 1) Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Taide (taulukko jatkuu seur. sivulla) 10

17 Q1A_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1A_2] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Uskonto JOS ON LAPSIA (bv6 = 1) Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Uskonto Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1A_3] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Koulutus ja työnteko JOS ON LAPSIA (bv6 = 1) Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? 11

18 2. Muuttujat Koulutus ja työnteko Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1A_4] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Vapaa-ajan viettotavat JOS ON LAPSIA (bv6 = 1) Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Vapaa-ajan viettotavat Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS)

19 Q1A_6 [Q1A_5] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Sukupuolten välinen tasa-arvo JOS ON LAPSIA (bv6 = 1) Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Sukupuolten välinen tasa-arvo Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1A_6] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Sukupolvien välinen tasa-arvo JOS ON LAPSIA (bv6 = 1) Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Sukupolvien välinen tasa-arvo Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset (taulukko jatkuu seur. sivulla) 13

20 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1A_7] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Seksi JOS ON LAPSIA (bv6 = 1) Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Seksi Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1A_8] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Alkoholi JOS ON LAPSIA (bv6 = 1) Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Alkoholi 14

21 Q1A_10 Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1A_9] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Huumeet JOS ON LAPSIA (bv6 = 1) Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Huumeet Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1A_10] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Internetin käyttö JOS ON LAPSIA (bv6 = 1) Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Internetin käyttö 15

22 2. Muuttujat Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1A_11] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Politiikka JOS ON LAPSIA (bv6 = 1) Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Politiikka Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1A_12] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Suomalaisuus JOS ON LAPSIA (bv6 = 1) Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? 16

23 Q1A_13 Suomalaisuus Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1A_13] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Kansainvälisyys JOS ON LAPSIA (bv6 = 1) Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Kansainvälisyys Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS)

24 2. Muuttujat [Q1A_14] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Maahanmuutto JOS ON LAPSIA (bv6 = 1) Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Maahanmuutto Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1A_15] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Monikulttuurisuus JOS ON LAPSIA (bv6 = 1) Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Monikulttuurisuus Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset (taulukko jatkuu seur. sivulla) 18

25 Q1B_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1B_1] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Taide JOS EI OLE LAPSIA (bv6 = 2) Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Taide Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1B_2] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Uskonto JOS EI OLE LAPSIA (bv6 = 2) Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Uskonto 19

26 2. Muuttujat Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1B_3] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Koulutus ja työnteko JOS EI OLE LAPSIA (bv6 = 2) Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Koulutus ja työnteko Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1B_4] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Vapaa-ajan viettotavat JOS EI OLE LAPSIA (bv6 = 2) Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Vapaa-ajan viettotavat 20

27 Q1B_6 Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1B_5] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Sukupuolten välinen tasa-arvo JOS EI OLE LAPSIA (bv6 = 2) Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Sukupuolten välinen tasa-arvo Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1B_6] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Sukupolvien välinen tasa-arvo JOS EI OLE LAPSIA (bv6 = 2) Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? 21

28 2. Muuttujat Sukupolvien välinen tasa-arvo Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1B_7] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Seksi JOS EI OLE LAPSIA (bv6 = 2) Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Seksi Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS)

29 Q1B_9 [Q1B_8] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Alkoholi JOS EI OLE LAPSIA (bv6 = 2) Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Alkoholi Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1B_9] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Huumeet JOS EI OLE LAPSIA (bv6 = 2) Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Huumeet Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset (taulukko jatkuu seur. sivulla) 23

30 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1B_10] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Internetin käyttö JOS EI OLE LAPSIA (bv6 = 2) Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Internetin käyttö Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1B_11] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Politiikka JOS EI OLE LAPSIA (bv6 = 2) Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Politiikka 24

31 Q1B_13 Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1B_12] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Suomalaisuus JOS EI OLE LAPSIA (bv6 = 2) Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Suomalaisuus Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1B_13] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Kansainvälisyys JOS EI OLE LAPSIA (bv6 = 2) Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Kansainvälisyys 25

32 2. Muuttujat Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1B_14] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Maahanmuutto JOS EI OLE LAPSIA (bv6 = 2) Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Maahanmuutto Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1B_15] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Monikulttuurisuus JOS EI OLE LAPSIA (bv6 = 2) Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? 26

33 Q2_2 Monikulttuurisuus Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_1] Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hän on virallisesti täysi-ikäinen Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen? Kun hän on virallisesti täysi-ikäinen Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q2_2] Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hän on muuttanut vanhempiensa luota Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen? 27

34 2. Muuttujat Kun hän on muuttanut vanhempiensa luota Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q2_3] Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hän on avo- tai avioliitossa Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen? Kun hän on avo- tai avioliitossa Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q2_4] Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hänellä on lapsia Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen? 28

35 Q2_6 Kun hänellä on lapsia Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q2_5] Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hän tietää mitä tahtoo elämältään Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen? Kun hän tietää mitä tahtoo elämältään Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q2_6] Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hän pystyy elättämään itsensä Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen? 29

36 2. Muuttujat Kun hän pystyy elättämään itsensä Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q2_7] Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hän päättänyt opintonsa Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen? Kun hän päättänyt opintonsa Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q2_8] Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hän on löytänyt identiteettinsä Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen? 30

37 Q2_10 Kun hän on löytänyt identiteettinsä Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q2_9] Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hän ottaa vastuun omista päätöksistään Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen? Kun hän ottaa vastuun omista päätöksistään Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q2_10] Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hän itse päättää olla aikuinen Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen? 31

38 2. Muuttujat Kun hän itse päättää olla aikuinen Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q3_1] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Ulkomaalaiset ovat monipuolistaneet suomalaista kulttuuria Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen Ulkomaalaiset ovat monipuolistaneet suomalaista kulttuuria Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q3_2] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Kansainvälistyvässä maailmassa kulttuuri vahvistaa kansallista identiteettiä Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen 32

39 Q3_4 Kansainvälistyvässä maailmassa kulttuuri vahvistaa kansallista identiteettiä Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q3_3] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Ulkomaalaiset ovat monipuolistaneet suomalaista kulttuuria Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen Ulkomaalaiset ovat monipuolistaneet suomalaista kulttuuria Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q3_4] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Minulla ei riitä aikaa käydä kulttuuritilaisuuksissa (teatteriesitykset, konsertit, näyttelyt yms.) Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen 33

40 2. Muuttujat Minulla ei riitä aikaa käydä kulttuuritilaisuuksissa (teatteriesitykset, konsertit, näyttelyt yms.) Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q3_5] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Kirjastojen palvelut ja kokoelmat vastaavat odotuksiani ja tarpeitani Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen Kirjastojen palvelut ja kokoelmat vastaavat odotuksiani ja tarpeitani Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q3_6] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Kulttuuripalveluiden (teatteriesitysten, konserttien, näyttelyiden yms.) sisältö vastaa odotuksiani ja tarpeitani Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen 34

41 Q3_7 Kulttuuripalveluiden (teatteriesitysten, konserttien, näyttelyiden yms.) sisältö vastaa odotuksiani ja tarpeitani Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q3_7] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Kulttuuripalveluiden (teatteriesitysten, konserttien, näyttelyiden yms.) lippujen hinnat ovat liian korkeita Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen Kulttuuripalveluiden (teatteriesitysten, konserttien, näyttelyiden yms.) lippujen hinnat ovat liian korkeita Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos

42 2. Muuttujat [Q3_8] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Peruskoulussa pitäisi olla enemmän taideopetusta Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen Peruskoulussa pitäisi olla enemmän taideopetusta Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q3_9] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Graffitien tekijöillä pitää olla laillinen paikka tehdä graffiteja Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen Graffitien tekijöillä pitää olla laillinen paikka tehdä graffiteja Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos (taulukko jatkuu seur. sivulla) 36

43 Q3_11 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q3_10] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Graffitit tulee ymmärtää taiteena eikä rikoksena Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen Graffitit tulee ymmärtää taiteena eikä rikoksena Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q3_11] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Netissä pitäisi voida vapaasti jakaa kaikkea musiikkia ilmaiseksi Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen Netissä pitäisi voida vapaasti jakaa kaikkea musiikkia ilmaiseksi 37

44 2. Muuttujat Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q3_12] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: On väärin jakaa tekijänoikeuslain alaista musiikkia netissä ilmaiseksi Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen On väärin jakaa tekijänoikeuslain alaista musiikkia netissä ilmaiseksi Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q3_13] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Yhteiskunnan varojen ohjaaminen taiteeseen ja kulttuuriin on rahan tuhlausta Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen Yhteiskunnan varojen ohjaaminen taiteeseen ja kulttuuriin on rahan tuhlausta 38

45 Q4_2 Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q4_1] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taiteella voi vaikuttaa yhteiskunnan asioihin Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä? Taiteella voi vaikuttaa yhteiskunnan asioihin Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q4_2] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taide voi toimia kriittisten näkökulmien ilmaisukanavana Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä? Taide voi toimia kriittisten näkökulmien ilmaisukanavana 39

46 2. Muuttujat Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q4_3] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taide tuottaa elämyksiä Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä? Taide tuottaa elämyksiä Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q4_4] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taide avaa uusia näkökulmia maailmaan Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä? Taide avaa uusia näkökulmia maailmaan 40

47 Q4_6 Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q4_5] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taide ja kulttuuri voivat lähentää eri kansoja ja etnisiä ryhmiä Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä? Taide ja kulttuuri voivat lähentää eri kansoja ja etnisiä ryhmiä Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q4_6] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taide on tärkeä suomalaiselle identiteetille Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä? Taide on tärkeä suomalaiselle identiteetille 41

48 2. Muuttujat Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q4_7] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taiteen harrastaminen kasvattaa itsetuntemusta Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä? Taiteen harrastaminen kasvattaa itsetuntemusta Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q4_8] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Ilmaisu on perustarve Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä? Ilmaisu on perustarve 42

49 Q4_10 Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q4_9] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taiteesta on taloudellista hyötyä Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä? Taiteesta on taloudellista hyötyä Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q4_10] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taiteesta ei tarvitse olla hyötyä, vaan se on itseisarvo Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä? Taiteesta ei tarvitse olla hyötyä, vaan se on itseisarvo 43

50 2. Muuttujat Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q4_11] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taiteella ei ole merkitystä Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä? Taiteella ei ole merkitystä Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos

51 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Lomakenumero [LNO] Sukupuoli [BV1] Ikä [BV2] Suuralue [BV3_1] Tilastollinen kuntaryhmitys 2009 [BV3_2] Mikä on tällä hetkellä pääasiallinen toimintasi? [BV4] Mikä on koulutustasosi? [BV5] Onko sinulla lapsia? [BV6] Minkä ikäisiä lapsesi ovat: 1. lapsi? [BV7_1] Minkä ikäisiä lapsesi ovat: 2. lapsi? [BV7_2] Minkä ikäisiä lapsesi ovat: 3. lapsi? [BV7_3] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Taide [Q1A_1] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Uskonto [Q1A_2] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Koulutus ja työnteko [Q1A_3] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Vapaaajan viettotavat [Q1A_4] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Sukupuolten välinen tasa-arvo [Q1A_5]

52 3. Hakemistot Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Sukupolvien välinen tasa-arvo [Q1A_6] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Seksi [Q1A_7] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Alkoholi [Q1A_8] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Huumeet [Q1A_9] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Internetin käyttö [Q1A_10] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Politiikka [Q1A_11] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Suomalaisuus [Q1A_12] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Kansainvälisyys [Q1A_13] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Maahanmuutto [Q1A_14] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Monikulttuurisuus [Q1A_15] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Taide [Q1B_1] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Uskonto [Q1B_2] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Koulutus ja työnteko [Q1B_3] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Vapaaajan viettotavat [Q1B_4] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Sukupuolten välinen tasa-arvo [Q1B_5] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Sukupolvien välinen tasa-arvo [Q1B_6] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Seksi [Q1B_7] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Alkoholi [Q1B_8] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Huumeet [Q1B_9] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Internetin käyttö [Q1B_10]

53 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Politiikka [Q1B_11] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Suomalaisuus [Q1B_12] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Kansainvälisyys [Q1B_13] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Maahanmuutto [Q1B_14] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Monikulttuurisuus [Q1B_15] Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hän on virallisesti täysi-ikäinen [Q2_1] Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hän on muuttanut vanhempiensa luota [Q2_2] 27 Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hän on avo- tai avioliitossa [Q2_3] Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hänellä on lapsia [Q2_4] Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hän tietää mitä tahtoo elämältään [Q2_5] Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hän pystyy elättämään itsensä [Q2_6] Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hän päättänyt opintonsa [Q2_7] Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hän on löytänyt identiteettinsä [Q2_8] Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hän ottaa vastuun omista päätöksistään [Q2_9] 31 Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hän itse päättää olla aikuinen [Q2_10] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Ulkomaalaiset ovat monipuolistaneet suomalaista kulttuuria [Q3_1] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Kansainvälistyvässä maailmassa kulttuuri vahvistaa kansallista identiteettiä [Q3_2] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Ulkomaalaiset ovat monipuolistaneet suomalaista kulttuuria [Q3_3] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Minulla ei riitä aikaa käydä kulttuuritilaisuuksissa (teatteriesitykset, konsertit, näyttelyt yms.) [Q3_4] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Kirjastojen palvelut ja kokoelmat vastaavat odotuksiani ja tarpeitani [Q3_5] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Kulttuuripalveluiden (teatteriesitysten, konserttien, näyttelyiden yms.) sisältö vastaa odotuksiani ja tarpeitani [Q3_6] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Kulttuuripalveluiden (teatteriesitysten, konserttien, näyttelyiden yms.) lippujen hinnat ovat liian korkeita [Q3_7] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Peruskoulussa pitäisi olla enemmän taideopetusta [Q3_8] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Graffitien tekijöillä pitää olla laillinen paikka tehdä graffiteja [Q3_9]

54 3. Hakemistot Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Graffitit tulee ymmärtää taiteena eikä rikoksena [Q3_10] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Netissä pitäisi voida vapaasti jakaa kaikkea musiikkia ilmaiseksi [Q3_11] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: On väärin jakaa tekijänoikeuslain alaista musiikkia netissä ilmaiseksi [Q3_12] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Yhteiskunnan varojen ohjaaminen taiteeseen ja kulttuuriin on rahan tuhlausta [Q3_13] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taiteella voi vaikuttaa yhteiskunnan asioihin [Q4_1] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taide voi toimia kriittisten näkökulmien ilmaisukanavana [Q4_2] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taide tuottaa elämyksiä [Q4_3] 40 Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taide avaa uusia näkökulmia maailmaan [Q4_4] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taide ja kulttuuri voivat lähentää eri kansoja ja etnisiä ryhmiä [Q4_5] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taide on tärkeä suomalaiselle identiteetille [Q4_6] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taiteen harrastaminen kasvattaa itsetuntemusta [Q4_7] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Ilmaisu on perustarve [Q4_8] 42 Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taiteesta on taloudellista hyötyä [Q4_9] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taiteesta ei tarvitse olla hyötyä, vaan se on itseisarvo [Q4_10] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taiteella ei ole merkitystä [Q4_11]

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2484. Nuorisobarometri 2009. Koodikirja

FSD2484. Nuorisobarometri 2009. Koodikirja FSD2484 Nuorisobarometri 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2015. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja FSD2522 Nuorisobarometri kevät 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri kevät 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja FSD2382 Nuorisobarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sopimuspalokuntatutkimus

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja FSD2534 Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2480. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely. Koodikirja

FSD2480. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely. Koodikirja FSD2480 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja FSD2052 Poliisin turvallisuusbarometri 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Poliisin turvallisuusbarometri

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2482. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely. Koodikirja

FSD2482. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely. Koodikirja FSD2482 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2458. Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002. Koodikirja

FSD2458. Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002. Koodikirja FSD2458 Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perheyritysten

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2469. Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD2469. Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset. Koodikirja FSD2469 Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2371. Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001. Aineisto-opas

FSD2371. Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001. Aineisto-opas FSD2371 Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001 [aineisto-opas].

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2053. Poliisin turvallisuusbarometri 2001. Koodikirja

FSD2053. Poliisin turvallisuusbarometri 2001. Koodikirja FSD2053 Poliisin turvallisuusbarometri 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Poliisin turvallisuusbarometri

Lisätiedot

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja FSD2145 KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi

Lisätiedot

FSD1266. Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990. Koodikirja

FSD1266. Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990. Koodikirja FSD1266 Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja FSD2916 Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2015 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2090. Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD2090. Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD2090 Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2481. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Limingan Tupoksen asukaskysely. Koodikirja

FSD2481. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Limingan Tupoksen asukaskysely. Koodikirja FSD2481 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Limingan Tupoksen asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Limingan Tupoksen asukaskysely [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja FSD2130 Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1323. Hyvinvointi 2000. Koodikirja

FSD1323. Hyvinvointi 2000. Koodikirja FSD1323 Hyvinvointi 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi 2000 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1213. Nuorisorikollisuus 2001. Koodikirja

FSD1213. Nuorisorikollisuus 2001. Koodikirja FSD1213 Nuorisorikollisuus 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisorikollisuus 2001 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2523. Nuorisobarometri syksy Koodikirja

FSD2523. Nuorisobarometri syksy Koodikirja FSD2523 Nuorisobarometri syksy 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri syksy 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2428. Nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD2428. Nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD2428 Nuorten vapaa-aika 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten vapaa-aika 2009 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD1202. Kaupunkipalvelututkimus 1989. Koodikirja

FSD1202. Kaupunkipalvelututkimus 1989. Koodikirja FSD1202 Kaupunkipalvelututkimus 1989 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 1989 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2846. Nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD2846. Nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD2846 Nuorten vapaa-aika 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten vapaa-aika 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2015. Nuorisobarometri Koodikirja

FSD2015. Nuorisobarometri Koodikirja FSD2015 Nuorisobarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja FSD3014 Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1139. Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988. Koodikirja

FSD1139. Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988. Koodikirja FSD1139 Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ammattirakenteen

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot