FSD2501. Nuorisobarometri 2009: vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2501 Nuorisobarometri 2009: vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: https://services.fsd.uta.fi/ Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :11: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2501. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Nuorisobarometri 2009: vuotiaiden vertailuaineisto [elektroninen aineisto]. FSD2501, versio 2.0 ( ). Helsinki: Innolink Research [aineistonkeruu], Helsinki: Opetusministeriö. Nuorisoasiain neuvottelukunta (NUORA) & Helsinki: Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto [tuottajat], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 57 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Nuorisobarometri 2009: vuotiaiden vertailuaineisto Aineiston nimi englanniksi: Finnish Youth Survey 2009: Comparative Sample of Year- Olds Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Muu materiaali Kyselylomake: pdf-tiedosto suomeksi Tekijät Opetusministeriö. Nuorisoasiain neuvottelukunta (NUORA) Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineisto luovutettu arkistoon

8 1. Aineiston kuvailu Asiasanat aikuisuus; arvot; keski-ikäiset; kulttuuri; kulttuuripalvelut; taide Tieteenala / Aihealue FSDn sanaston mukainen luokittelu: kulttuurintutkimus; sosiologia CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: kulttuuritoiminta ja -osallistuminen; sosiaalinen käyttäytyminen ja asenteet Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Nuorisobarometrit Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora) on teettänyt vuodesta 1994 alkaen nuorisobarometreja. Niissä kartoitetaan säännöllisesti vuotiaiden nuorten asenteiden ja odotusten kehittymistä. Barometreissa on sekä ajankohtaisia että toistuvia kysymyksiä, joiden avulla voidaan seurata pidemmän aikavälin asennemuutoksia. Barometreissa on selvitetty muun muassa nuorten koulutukseen, työhön, sosiaaliturvaan, kuluttamiseen, huumeisiin, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja kansalaisaktiivisuuteen liittyviä asenteita. Sisällön kuvaus Vuoden 2009 Nuorisobarometrin yhteydessä kerättiin vertailuaineisto vuotiaiden ikäryhmästä. Vastaajilta kysyttiin, kuinka samanlaisiksi tai erilaisiksi he arvioivat joko omien lastensa tai yleensä nuorten mielipiteet erilaisista asioista, kuten taide, uskonto, koulutus ja työnteko. He kertoivat myös, milloin ihminen heidän mielestään on aikuinen. Vastausvaihtoehtoja olivat muun muassa täysi-ikäisyys, vanhempien luota pois muuttaminen ja avo- tai avioliitto. Vastaajat kertoivat kuinka samaa tai eri mieltä he ovat erilaisten väittämien kanssa, jotka liittyivät esimerkiksi kansainvälistymiseen, kulttuuripalveluihin ja taiteeseen. Lopuksi vastaajat kertoivat mielipiteensä erilaisista taiteen merkitystä koskevista väittämistä. Taustamuuttujia olivat mm. sukupuoli, ikä, ammattiasema ja koulutustaso. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: vuotiaat suomalaiset, poislukien ahvenanmaalaiset Aineistonkeruun ajankohta: huhtikuu 2009 toukokuu

9 1.4. Aineiston käyttö Kerääjät: Innolink Research Oy Aineiston tuottajat: Opetusministeriö. Nuorisoasiain neuvottelukunta (NUORA); Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto Keruumenetelmä: Puhelinkysely Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2009 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 78 muuttujaa ja 200 havaintoa. Otantamenetelmä: Muu otantamenetelmä. Tutkimuksessa haastateltiin vuotiasta suomalaista. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineistoon on arkistoinnin yhteydessä luokiteltu uudet muuttujat bv3_1 (suuralue) ja bv3_2 (tilastollinen kuntaryhmitys 2009) aineistosta pudotetun kuntamuuttujan perusteella. Tarkemmat otantatiedot eivät toistaiseksi ole saatavilla. Julkaisut Myllyniemi, Sami (2009). Taidekohtia. Nuorisobarometri Helsinki: Opetusministeriö. Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora), julkaisuja; 41 & Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura, julkaisuja; 97. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa https://services.fsd.uta.fi/catalogue/fsd2501 Liittyvät aineistot FSD2484 Nuorisobarometri 2009 Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Myllyniemi, Sami (2009). Taidekohtia. Nuorisobarometri Helsinki : Opetusministeriö. Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora), julkaisuja; 41 & Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.Nuorisotutkimusse julkaisuja; 97. 3

10 1. Aineiston kuvailu Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 200 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 200 minimi 2.00 maksimi 2.00 keskiarvo 2.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 200 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [LNO] Lomakenumero Lomakenumero Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 200 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [BV1] Sukupuoli Sukupuoli Ohjeet haastattelijalle Merkitään kysymättä 6

13 BV3_2 Nainen Mies [BV2] Ikä Aluksi kysyisin ikääsi? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 200 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 1.64 [BV3_1] Suuralue Suuralue Helsinki-Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi [BV3_2] Tilastollinen kuntaryhmitys 2009 Tilastollinen kuntaryhmitys

14 2. Muuttujat Kaupunkimaiset kunnat Taajaan asutut kunnat Maaseutumaiset kunnat [BV4] Mikä on tällä hetkellä pääasiallinen toimintasi? Mikä on tällä hetkellä pääasiallinen toimintasi? Oletko... Palkkatyössä Yrittäjä Työtön tai lomautettu Eläkeläinen [BV5] Mikä on koulutustasosi? Mikä on koulutustasosi? Ohjeet haastattelijalle Luettele (merkitse ylin) Ammatillinen perustutkinto Opisto tai ylioppilastutkinto Korkeakoulututkinto Ei tutkintoa tieto puuttuu (SYSMIS)

15 BV7_2 [BV6] Onko sinulla lapsia? Onko sinulla lapsia? Kyllä Ei [BV7_1] Minkä ikäisiä lapsesi ovat: 1. lapsi? Minkä ikäisiä lapsesi ovat? (kunkin lapsen ikä vuosina) 1. lapsi? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 150 minimi 3.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 5.41 [BV7_2] Minkä ikäisiä lapsesi ovat: 2. lapsi? Minkä ikäisiä lapsesi ovat? (kunkin lapsen ikä vuosina) 2. lapsi? Kuvailevat tunnusluvut 9

16 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 95 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 4.51 [BV7_3] Minkä ikäisiä lapsesi ovat: 3. lapsi? Minkä ikäisiä lapsesi ovat? (kunkin lapsen ikä vuosina) 3. lapsi? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 10 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 4.50 [Q1A_1] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Taide JOS ON LAPSIA (bv6 = 1) Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Taide (taulukko jatkuu seur. sivulla) 10

17 Q1A_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1A_2] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Uskonto JOS ON LAPSIA (bv6 = 1) Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Uskonto Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1A_3] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Koulutus ja työnteko JOS ON LAPSIA (bv6 = 1) Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? 11

18 2. Muuttujat Koulutus ja työnteko Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1A_4] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Vapaa-ajan viettotavat JOS ON LAPSIA (bv6 = 1) Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Vapaa-ajan viettotavat Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS)

19 Q1A_6 [Q1A_5] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Sukupuolten välinen tasa-arvo JOS ON LAPSIA (bv6 = 1) Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Sukupuolten välinen tasa-arvo Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1A_6] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Sukupolvien välinen tasa-arvo JOS ON LAPSIA (bv6 = 1) Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Sukupolvien välinen tasa-arvo Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset (taulukko jatkuu seur. sivulla) 13

20 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1A_7] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Seksi JOS ON LAPSIA (bv6 = 1) Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Seksi Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1A_8] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Alkoholi JOS ON LAPSIA (bv6 = 1) Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Alkoholi 14

21 Q1A_10 Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1A_9] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Huumeet JOS ON LAPSIA (bv6 = 1) Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Huumeet Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1A_10] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Internetin käyttö JOS ON LAPSIA (bv6 = 1) Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Internetin käyttö 15

22 2. Muuttujat Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1A_11] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Politiikka JOS ON LAPSIA (bv6 = 1) Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Politiikka Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1A_12] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Suomalaisuus JOS ON LAPSIA (bv6 = 1) Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? 16

23 Q1A_13 Suomalaisuus Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1A_13] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Kansainvälisyys JOS ON LAPSIA (bv6 = 1) Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Kansainvälisyys Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS)

24 2. Muuttujat [Q1A_14] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Maahanmuutto JOS ON LAPSIA (bv6 = 1) Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Maahanmuutto Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1A_15] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Monikulttuurisuus JOS ON LAPSIA (bv6 = 1) Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Monikulttuurisuus Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset (taulukko jatkuu seur. sivulla) 18

25 Q1B_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1B_1] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Taide JOS EI OLE LAPSIA (bv6 = 2) Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Taide Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1B_2] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Uskonto JOS EI OLE LAPSIA (bv6 = 2) Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Uskonto 19

26 2. Muuttujat Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1B_3] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Koulutus ja työnteko JOS EI OLE LAPSIA (bv6 = 2) Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Koulutus ja työnteko Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1B_4] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Vapaa-ajan viettotavat JOS EI OLE LAPSIA (bv6 = 2) Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Vapaa-ajan viettotavat 20

27 Q1B_6 Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1B_5] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Sukupuolten välinen tasa-arvo JOS EI OLE LAPSIA (bv6 = 2) Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Sukupuolten välinen tasa-arvo Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1B_6] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Sukupolvien välinen tasa-arvo JOS EI OLE LAPSIA (bv6 = 2) Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? 21

28 2. Muuttujat Sukupolvien välinen tasa-arvo Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1B_7] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Seksi JOS EI OLE LAPSIA (bv6 = 2) Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Seksi Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS)

29 Q1B_9 [Q1B_8] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Alkoholi JOS EI OLE LAPSIA (bv6 = 2) Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Alkoholi Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1B_9] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Huumeet JOS EI OLE LAPSIA (bv6 = 2) Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Huumeet Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset (taulukko jatkuu seur. sivulla) 23

30 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1B_10] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Internetin käyttö JOS EI OLE LAPSIA (bv6 = 2) Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Internetin käyttö Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1B_11] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Politiikka JOS EI OLE LAPSIA (bv6 = 2) Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Politiikka 24

31 Q1B_13 Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1B_12] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Suomalaisuus JOS EI OLE LAPSIA (bv6 = 2) Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Suomalaisuus Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1B_13] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Kansainvälisyys JOS EI OLE LAPSIA (bv6 = 2) Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Kansainvälisyys 25

32 2. Muuttujat Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1B_14] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Maahanmuutto JOS EI OLE LAPSIA (bv6 = 2) Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? Maahanmuutto Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1B_15] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Monikulttuurisuus JOS EI OLE LAPSIA (bv6 = 2) Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa? 26

33 Q2_2 Monikulttuurisuus Täysin erilaiset Jokseenkin erilaiset Jokseenkin samanlaiset Täysin samanlaiset Eos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_1] Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hän on virallisesti täysi-ikäinen Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen? Kun hän on virallisesti täysi-ikäinen Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q2_2] Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hän on muuttanut vanhempiensa luota Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen? 27

34 2. Muuttujat Kun hän on muuttanut vanhempiensa luota Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q2_3] Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hän on avo- tai avioliitossa Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen? Kun hän on avo- tai avioliitossa Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q2_4] Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hänellä on lapsia Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen? 28

35 Q2_6 Kun hänellä on lapsia Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q2_5] Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hän tietää mitä tahtoo elämältään Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen? Kun hän tietää mitä tahtoo elämältään Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q2_6] Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hän pystyy elättämään itsensä Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen? 29

36 2. Muuttujat Kun hän pystyy elättämään itsensä Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q2_7] Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hän päättänyt opintonsa Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen? Kun hän päättänyt opintonsa Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q2_8] Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hän on löytänyt identiteettinsä Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen? 30

37 Q2_10 Kun hän on löytänyt identiteettinsä Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q2_9] Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hän ottaa vastuun omista päätöksistään Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen? Kun hän ottaa vastuun omista päätöksistään Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q2_10] Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hän itse päättää olla aikuinen Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen? 31

38 2. Muuttujat Kun hän itse päättää olla aikuinen Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q3_1] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Ulkomaalaiset ovat monipuolistaneet suomalaista kulttuuria Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen Ulkomaalaiset ovat monipuolistaneet suomalaista kulttuuria Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q3_2] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Kansainvälistyvässä maailmassa kulttuuri vahvistaa kansallista identiteettiä Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen 32

39 Q3_4 Kansainvälistyvässä maailmassa kulttuuri vahvistaa kansallista identiteettiä Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q3_3] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Ulkomaalaiset ovat monipuolistaneet suomalaista kulttuuria Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen Ulkomaalaiset ovat monipuolistaneet suomalaista kulttuuria Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q3_4] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Minulla ei riitä aikaa käydä kulttuuritilaisuuksissa (teatteriesitykset, konsertit, näyttelyt yms.) Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen 33

40 2. Muuttujat Minulla ei riitä aikaa käydä kulttuuritilaisuuksissa (teatteriesitykset, konsertit, näyttelyt yms.) Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q3_5] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Kirjastojen palvelut ja kokoelmat vastaavat odotuksiani ja tarpeitani Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen Kirjastojen palvelut ja kokoelmat vastaavat odotuksiani ja tarpeitani Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q3_6] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Kulttuuripalveluiden (teatteriesitysten, konserttien, näyttelyiden yms.) sisältö vastaa odotuksiani ja tarpeitani Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen 34

41 Q3_7 Kulttuuripalveluiden (teatteriesitysten, konserttien, näyttelyiden yms.) sisältö vastaa odotuksiani ja tarpeitani Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q3_7] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Kulttuuripalveluiden (teatteriesitysten, konserttien, näyttelyiden yms.) lippujen hinnat ovat liian korkeita Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen Kulttuuripalveluiden (teatteriesitysten, konserttien, näyttelyiden yms.) lippujen hinnat ovat liian korkeita Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos

42 2. Muuttujat [Q3_8] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Peruskoulussa pitäisi olla enemmän taideopetusta Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen Peruskoulussa pitäisi olla enemmän taideopetusta Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q3_9] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Graffitien tekijöillä pitää olla laillinen paikka tehdä graffiteja Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen Graffitien tekijöillä pitää olla laillinen paikka tehdä graffiteja Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos (taulukko jatkuu seur. sivulla) 36

43 Q3_11 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q3_10] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Graffitit tulee ymmärtää taiteena eikä rikoksena Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen Graffitit tulee ymmärtää taiteena eikä rikoksena Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q3_11] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Netissä pitäisi voida vapaasti jakaa kaikkea musiikkia ilmaiseksi Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen Netissä pitäisi voida vapaasti jakaa kaikkea musiikkia ilmaiseksi 37

44 2. Muuttujat Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q3_12] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: On väärin jakaa tekijänoikeuslain alaista musiikkia netissä ilmaiseksi Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen On väärin jakaa tekijänoikeuslain alaista musiikkia netissä ilmaiseksi Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q3_13] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Yhteiskunnan varojen ohjaaminen taiteeseen ja kulttuuriin on rahan tuhlausta Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen Yhteiskunnan varojen ohjaaminen taiteeseen ja kulttuuriin on rahan tuhlausta 38

45 Q4_2 Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q4_1] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taiteella voi vaikuttaa yhteiskunnan asioihin Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä? Taiteella voi vaikuttaa yhteiskunnan asioihin Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q4_2] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taide voi toimia kriittisten näkökulmien ilmaisukanavana Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä? Taide voi toimia kriittisten näkökulmien ilmaisukanavana 39

46 2. Muuttujat Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q4_3] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taide tuottaa elämyksiä Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä? Taide tuottaa elämyksiä Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q4_4] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taide avaa uusia näkökulmia maailmaan Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä? Taide avaa uusia näkökulmia maailmaan 40

47 Q4_6 Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q4_5] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taide ja kulttuuri voivat lähentää eri kansoja ja etnisiä ryhmiä Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä? Taide ja kulttuuri voivat lähentää eri kansoja ja etnisiä ryhmiä Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q4_6] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taide on tärkeä suomalaiselle identiteetille Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä? Taide on tärkeä suomalaiselle identiteetille 41

48 2. Muuttujat Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q4_7] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taiteen harrastaminen kasvattaa itsetuntemusta Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä? Taiteen harrastaminen kasvattaa itsetuntemusta Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q4_8] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Ilmaisu on perustarve Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä? Ilmaisu on perustarve 42

49 Q4_10 Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q4_9] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taiteesta on taloudellista hyötyä Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä? Taiteesta on taloudellista hyötyä Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q4_10] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taiteesta ei tarvitse olla hyötyä, vaan se on itseisarvo Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä? Taiteesta ei tarvitse olla hyötyä, vaan se on itseisarvo 43

50 2. Muuttujat Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos [Q4_11] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taiteella ei ole merkitystä Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä? Taiteella ei ole merkitystä Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Eos

51 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Lomakenumero [LNO] Sukupuoli [BV1] Ikä [BV2] Suuralue [BV3_1] Tilastollinen kuntaryhmitys 2009 [BV3_2] Mikä on tällä hetkellä pääasiallinen toimintasi? [BV4] Mikä on koulutustasosi? [BV5] Onko sinulla lapsia? [BV6] Minkä ikäisiä lapsesi ovat: 1. lapsi? [BV7_1] Minkä ikäisiä lapsesi ovat: 2. lapsi? [BV7_2] Minkä ikäisiä lapsesi ovat: 3. lapsi? [BV7_3] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Taide [Q1A_1] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Uskonto [Q1A_2] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Koulutus ja työnteko [Q1A_3] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Vapaaajan viettotavat [Q1A_4] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Sukupuolten välinen tasa-arvo [Q1A_5]

52 3. Hakemistot Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Sukupolvien välinen tasa-arvo [Q1A_6] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Seksi [Q1A_7] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Alkoholi [Q1A_8] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Huumeet [Q1A_9] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Internetin käyttö [Q1A_10] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Politiikka [Q1A_11] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Suomalaisuus [Q1A_12] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Kansainvälisyys [Q1A_13] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Maahanmuutto [Q1A_14] Kuinka samanlaiseksi arvioit lastesi mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Monikulttuurisuus [Q1A_15] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Taide [Q1B_1] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Uskonto [Q1B_2] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Koulutus ja työnteko [Q1B_3] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Vapaaajan viettotavat [Q1B_4] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Sukupuolten välinen tasa-arvo [Q1B_5] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Sukupolvien välinen tasa-arvo [Q1B_6] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Seksi [Q1B_7] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Alkoholi [Q1B_8] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Huumeet [Q1B_9] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Internetin käyttö [Q1B_10]

53 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Politiikka [Q1B_11] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Suomalaisuus [Q1B_12] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Kansainvälisyys [Q1B_13] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Maahanmuutto [Q1B_14] Kuinka samanlaiseksi arvioit nuorten mielipiteet verrattuna omiisi seuraavissa asioissa: Monikulttuurisuus [Q1B_15] Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hän on virallisesti täysi-ikäinen [Q2_1] Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hän on muuttanut vanhempiensa luota [Q2_2] 27 Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hän on avo- tai avioliitossa [Q2_3] Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hänellä on lapsia [Q2_4] Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hän tietää mitä tahtoo elämältään [Q2_5] Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hän pystyy elättämään itsensä [Q2_6] Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hän päättänyt opintonsa [Q2_7] Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hän on löytänyt identiteettinsä [Q2_8] Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hän ottaa vastuun omista päätöksistään [Q2_9] 31 Milloin ihminen on mielestäsi aikuinen: Kun hän itse päättää olla aikuinen [Q2_10] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Ulkomaalaiset ovat monipuolistaneet suomalaista kulttuuria [Q3_1] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Kansainvälistyvässä maailmassa kulttuuri vahvistaa kansallista identiteettiä [Q3_2] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Ulkomaalaiset ovat monipuolistaneet suomalaista kulttuuria [Q3_3] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Minulla ei riitä aikaa käydä kulttuuritilaisuuksissa (teatteriesitykset, konsertit, näyttelyt yms.) [Q3_4] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Kirjastojen palvelut ja kokoelmat vastaavat odotuksiani ja tarpeitani [Q3_5] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Kulttuuripalveluiden (teatteriesitysten, konserttien, näyttelyiden yms.) sisältö vastaa odotuksiani ja tarpeitani [Q3_6] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Kulttuuripalveluiden (teatteriesitysten, konserttien, näyttelyiden yms.) lippujen hinnat ovat liian korkeita [Q3_7] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Peruskoulussa pitäisi olla enemmän taideopetusta [Q3_8] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Graffitien tekijöillä pitää olla laillinen paikka tehdä graffiteja [Q3_9]

54 3. Hakemistot Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Graffitit tulee ymmärtää taiteena eikä rikoksena [Q3_10] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Netissä pitäisi voida vapaasti jakaa kaikkea musiikkia ilmaiseksi [Q3_11] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: On väärin jakaa tekijänoikeuslain alaista musiikkia netissä ilmaiseksi [Q3_12] Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väitteiden suhteen: Yhteiskunnan varojen ohjaaminen taiteeseen ja kulttuuriin on rahan tuhlausta [Q3_13] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taiteella voi vaikuttaa yhteiskunnan asioihin [Q4_1] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taide voi toimia kriittisten näkökulmien ilmaisukanavana [Q4_2] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taide tuottaa elämyksiä [Q4_3] 40 Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taide avaa uusia näkökulmia maailmaan [Q4_4] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taide ja kulttuuri voivat lähentää eri kansoja ja etnisiä ryhmiä [Q4_5] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taide on tärkeä suomalaiselle identiteetille [Q4_6] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taiteen harrastaminen kasvattaa itsetuntemusta [Q4_7] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Ilmaisu on perustarve [Q4_8] 42 Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taiteesta on taloudellista hyötyä [Q4_9] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taiteesta ei tarvitse olla hyötyä, vaan se on itseisarvo [Q4_10] Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä: Taiteella ei ole merkitystä [Q4_11]

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2484. Nuorisobarometri 2009. Koodikirja

FSD2484. Nuorisobarometri 2009. Koodikirja FSD2484 Nuorisobarometri 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2015. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja FSD2522 Nuorisobarometri kevät 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri kevät 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja FSD2534 Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä

Lisätiedot

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sopimuspalokuntatutkimus

Lisätiedot

FSD2480. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely. Koodikirja

FSD2480. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely. Koodikirja FSD2480 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja FSD2052 Poliisin turvallisuusbarometri 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Poliisin turvallisuusbarometri

Lisätiedot

FSD2482. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely. Koodikirja

FSD2482. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely. Koodikirja FSD2482 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2458. Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002. Koodikirja

FSD2458. Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002. Koodikirja FSD2458 Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perheyritysten

Lisätiedot

FSD2053. Poliisin turvallisuusbarometri 2001. Koodikirja

FSD2053. Poliisin turvallisuusbarometri 2001. Koodikirja FSD2053 Poliisin turvallisuusbarometri 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Poliisin turvallisuusbarometri

Lisätiedot

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja FSD2145 KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi

Lisätiedot

FSD2469. Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD2469. Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset. Koodikirja FSD2469 Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja FSD2916 Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2015 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden

Lisätiedot

FSD2090. Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD2090. Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD2090 Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD1213. Nuorisorikollisuus 2001. Koodikirja

FSD1213. Nuorisorikollisuus 2001. Koodikirja FSD1213 Nuorisorikollisuus 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisorikollisuus 2001 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2481. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Limingan Tupoksen asukaskysely. Koodikirja

FSD2481. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Limingan Tupoksen asukaskysely. Koodikirja FSD2481 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Limingan Tupoksen asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Limingan Tupoksen asukaskysely [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1323. Hyvinvointi 2000. Koodikirja

FSD1323. Hyvinvointi 2000. Koodikirja FSD1323 Hyvinvointi 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi 2000 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2371. Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001. Aineisto-opas

FSD2371. Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001. Aineisto-opas FSD2371 Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001 [aineisto-opas].

Lisätiedot

FSD1202. Kaupunkipalvelututkimus 1989. Koodikirja

FSD1202. Kaupunkipalvelututkimus 1989. Koodikirja FSD1202 Kaupunkipalvelututkimus 1989 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 1989 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1139. Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988. Koodikirja

FSD1139. Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988. Koodikirja FSD1139 Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ammattirakenteen

Lisätiedot

FSD2939. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: isännöitsijät. Koodikirja

FSD2939. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: isännöitsijät. Koodikirja FSD2939 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: isännöitsijät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD1309. Energia-asennetutkimus 1996. Koodikirja

FSD1309. Energia-asennetutkimus 1996. Koodikirja FSD1309 Energia-asennetutkimus 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Energia-asennetutkimus 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2257. Kirkkomonitor 2004. Koodikirja

FSD2257. Kirkkomonitor 2004. Koodikirja FSD2257 Kirkkomonitor 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirkkomonitor 2004 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja FSD2723 Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2915. Kehyskuntiin muuttaneiden asumisvalinnat Turun seudulla 2013. Koodikirja

FSD2915. Kehyskuntiin muuttaneiden asumisvalinnat Turun seudulla 2013. Koodikirja FSD2915 Kehyskuntiin muuttaneiden asumisvalinnat Turun seudulla 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kehyskuntiin

Lisätiedot

FSD2473. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Oulunsalon asukaskysely. Koodikirja

FSD2473. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Oulunsalon asukaskysely. Koodikirja FSD2473 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Oulunsalon asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004 : Oulunsalon asukaskysely [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2937. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: osakkaat. Koodikirja

FSD2937. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: osakkaat. Koodikirja FSD2937 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: osakkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2463. European Social Survey 2008: Suomen aineisto. Koodikirja

FSD2463. European Social Survey 2008: Suomen aineisto. Koodikirja FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: European Social Survey 2008: Suomen aineisto [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2901. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2009. Koodikirja

FSD2901. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2009. Koodikirja FSD2901 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2009 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2884. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2004. Koodikirja

FSD2884. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2004. Koodikirja FSD2884 Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten hyvinvointi

Lisätiedot

FSD3048. Kehitysyhteistyötutkimus 2015. Koodikirja

FSD3048. Kehitysyhteistyötutkimus 2015. Koodikirja FSD3048 Kehitysyhteistyötutkimus 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kehitysyhteistyötutkimus 2015 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2554. Lasten oikeudet 2010. Koodikirja

FSD2554. Lasten oikeudet 2010. Koodikirja FSD2554 Lasten oikeudet 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten oikeudet 2010 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2837. New age -lehti Ultran lukijoiden henkisyys ja henkisyyden harjoittaminen 2011. Koodikirja

FSD2837. New age -lehti Ultran lukijoiden henkisyys ja henkisyyden harjoittaminen 2011. Koodikirja FSD2837 New age -lehti Ultran lukijoiden henkisyys ja henkisyyden harjoittaminen 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1224. Nuorten suhde järjestöihin ja globalisaatioon 2001. Koodikirja

FSD1224. Nuorten suhde järjestöihin ja globalisaatioon 2001. Koodikirja FSD1224 Nuorten suhde järjestöihin ja globalisaatioon 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten suhde järjestöihin

Lisätiedot

FSD2907. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2011. Koodikirja

FSD2907. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2011. Koodikirja FSD2907 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1089. Korkeakoulujen tutkimustoiminnan dynamiikka ja tuloksellisuus 1990. Koodikirja

FSD1089. Korkeakoulujen tutkimustoiminnan dynamiikka ja tuloksellisuus 1990. Koodikirja FSD1089 Korkeakoulujen tutkimustoiminnan dynamiikka ja tuloksellisuus 1990 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2985. Suomalaisten internetin käyttö 2013. Koodikirja

FSD2985. Suomalaisten internetin käyttö 2013. Koodikirja FSD2985 Suomalaisten internetin käyttö 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2013 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja

Lisätiedot

FSD2043. Maaseudun naiset 1993. Koodikirja

FSD2043. Maaseudun naiset 1993. Koodikirja FSD2043 Maaseudun naiset 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Maaseudun naiset 1993 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD1001. Puolueiden ajankohtaistutkimus 1974. Koodikirja

FSD1001. Puolueiden ajankohtaistutkimus 1974. Koodikirja FSD1001 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1974 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 1999 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD2986. Vapaaehtoistoiminnan esteet 2014. Koodikirja

FSD2986. Vapaaehtoistoiminnan esteet 2014. Koodikirja FSD2986 Vapaaehtoistoiminnan esteet 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Vapaaehtoistoiminnan esteet 2014 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja

Lisätiedot

FSD2731. Päihdeongelmaisten hoitoseuranta 1995-1997. Koodikirja

FSD2731. Päihdeongelmaisten hoitoseuranta 1995-1997. Koodikirja FSD2731 Päihdeongelmaisten hoitoseuranta 1995-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Päihdeongelmaisten hoitoseuranta 1995-1997 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2719. Lasten mediabarometri 2011. Koodikirja

FSD2719. Lasten mediabarometri 2011. Koodikirja FSD2719 Lasten mediabarometri 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten mediabarometri 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1219. Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 1995. Koodikirja

FSD1219. Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 1995. Koodikirja FSD1219 Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 1995 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2251. Nuorten rahapelaaminen 2006. Koodikirja

FSD2251. Nuorten rahapelaaminen 2006. Koodikirja FSD2251 Nuorten rahapelaaminen 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2024. Eduskuntavaalien 2003 seuranta. Koodikirja

FSD2024. Eduskuntavaalien 2003 seuranta. Koodikirja FSD2024 Eduskuntavaalien 2003 seuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalien 2003 seuranta [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1192. Kunnalliset säästöstrategiat Suomessa 1998. Koodikirja

FSD1192. Kunnalliset säästöstrategiat Suomessa 1998. Koodikirja FSD1192 Kunnalliset säästöstrategiat Suomessa 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnalliset säästöstrategiat

Lisätiedot

FSD2487. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2002-2008. Koodikirja

FSD2487. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2002-2008. Koodikirja FSD2487 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2002-2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen

Lisätiedot

FSD3015. Asumisen turvallisuus Kuopiossa 2004-2005. Koodikirja

FSD3015. Asumisen turvallisuus Kuopiossa 2004-2005. Koodikirja FSD3015 Asumisen turvallisuus Kuopiossa 2004-2005 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asumisen turvallisuus Kuopiossa 2004-2005 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3020. Sateenkaarinuorena nyt ja ennen 2014. Aineisto-opas

FSD3020. Sateenkaarinuorena nyt ja ennen 2014. Aineisto-opas FSD3020 Sateenkaarinuorena nyt ja ennen 2014 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Sateenkaarinuorena nyt ja ennen 2014 [aineisto-opas]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1320. Toimeentulotukiasiakkaiden elinolot ja sosiaalityö 1987. Koodikirja

FSD1320. Toimeentulotukiasiakkaiden elinolot ja sosiaalityö 1987. Koodikirja FSD1320 Toimeentulotukiasiakkaiden elinolot ja sosiaalityö 1987 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Toimeentulotukiasiakkaiden

Lisätiedot

FSD2331. Vapaa-ajan asuminen Järvi-Suomessa 2004. Koodikirja

FSD2331. Vapaa-ajan asuminen Järvi-Suomessa 2004. Koodikirja FSD2331 Vapaa-ajan asuminen Järvi-Suomessa 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Vapaa-ajan asuminen Järvi-Suomessa

Lisätiedot

FSD2569. Maaseutubarometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2569. Maaseutubarometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2569 Maaseutubarometri 2009: kansalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Maaseutubarometri 2009: kansalaiset

Lisätiedot

FSD3004. Eduskuntavaalit 2015: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD3004. Eduskuntavaalit 2015: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD3004 Eduskuntavaalit 2015: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2015: Eduskuntavaalit 2015: ehdokkaiden vastaukset

Lisätiedot

FSD2543. Työaikapankki 2004. Koodikirja

FSD2543. Työaikapankki 2004. Koodikirja FSD2543 Työaikapankki 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työaikapankki 2004 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2261. Nuoret ja eduskuntavaalit 2007. Koodikirja

FSD2261. Nuoret ja eduskuntavaalit 2007. Koodikirja FSD2261 Nuoret ja eduskuntavaalit 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuoret ja eduskuntavaalit 2007 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2041. Nuorten kulutuskulttuurit tietoyhteiskunnassa 2001. Koodikirja

FSD2041. Nuorten kulutuskulttuurit tietoyhteiskunnassa 2001. Koodikirja FSD2041 Nuorten kulutuskulttuurit tietoyhteiskunnassa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten kulutuskulttuurit

Lisätiedot

FSD2286. Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2286. Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2286 Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2766. Lasten kuritusväkivalta 2007. Koodikirja

FSD2766. Lasten kuritusväkivalta 2007. Koodikirja FSD2766 Lasten kuritusväkivalta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2007 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3044. Suomalaisten ruokapäiväkirjat 2013. Aineisto-opas

FSD3044. Suomalaisten ruokapäiväkirjat 2013. Aineisto-opas FSD3044 Suomalaisten ruokapäiväkirjat 2013 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Suomalaisten ruokapäiväkirjat 2013 [aineisto-opas]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2229. Uskonto ja suomalaiset 2006. Koodikirja

FSD2229. Uskonto ja suomalaiset 2006. Koodikirja FSD2229 Uskonto ja suomalaiset 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uskonto ja suomalaiset 2006 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2794. Nuoret Helsingissä 2011. Koodikirja

FSD2794. Nuoret Helsingissä 2011. Koodikirja FSD2794 Nuoret Helsingissä 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuoret Helsingissä 2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2990. Kuntavaalit 2008: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2990. Kuntavaalit 2008: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2990 Kuntavaalit 2008: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntavaalit 2008: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2484 Nuorisobarometri 2009 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2575. Lähihoitajakoulutuksen etnografia: kenttäpäiväkirjat 2007-2010. Aineisto-opas

FSD2575. Lähihoitajakoulutuksen etnografia: kenttäpäiväkirjat 2007-2010. Aineisto-opas FSD2575 Lähihoitajakoulutuksen etnografia: kenttäpäiväkirjat 2007-2010 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Lähihoitajakoulutuksen etnografia: kenttäpäiväkirjat 2007-2010 [aineisto-opas].

Lisätiedot

FSD1229. Elämäntyylitutkimus 1995. Koodikirja

FSD1229. Elämäntyylitutkimus 1995. Koodikirja FSD1229 Elämäntyylitutkimus 1995 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Elämäntyylitutkimus 1995 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2605. CP-vammaisten aikuisten elämänhallinta 2008-2010. Aineisto-opas

FSD2605. CP-vammaisten aikuisten elämänhallinta 2008-2010. Aineisto-opas FSD2605 CP-vammaisten aikuisten elämänhallinta 2008-2010 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: CP-vammaisten aikuisten elämänhallinta 2008-2010 [aineisto-opas]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2608. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008. Koodikirja

FSD2608. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008. Koodikirja FSD2608 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakouluopiskelijoiden

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2527 Nuorisobarometri syksy 1998 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2022. Varsinaissuomalaisten ympäristöasenteet ja -käyttäytyminen 1999. Koodikirja

FSD2022. Varsinaissuomalaisten ympäristöasenteet ja -käyttäytyminen 1999. Koodikirja FSD2022 Varsinaissuomalaisten ympäristöasenteet ja -käyttäytyminen 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Varsinaissuomalaisten

Lisätiedot

FSD2690. Suomalainen päihdehoito: laitosten terapeutit 2008. Koodikirja

FSD2690. Suomalainen päihdehoito: laitosten terapeutit 2008. Koodikirja FSD2690 Suomalainen päihdehoito: laitosten terapeutit 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalainen päihdehoito:

Lisätiedot

FSD1321. Toimeentulotukiasiakkaiden elinolot ja sosiaalityö 1996. Koodikirja

FSD1321. Toimeentulotukiasiakkaiden elinolot ja sosiaalityö 1996. Koodikirja FSD1321 Toimeentulotukiasiakkaiden elinolot ja sosiaalityö 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Toimeentulotukiasiakkaiden

Lisätiedot

Lapset ja nuoret tietoarkistossa. 31.10.2008 Tampereen yliopisto helena.laaksonen (at) uta.fi

Lapset ja nuoret tietoarkistossa. 31.10.2008 Tampereen yliopisto helena.laaksonen (at) uta.fi Lapset ja nuoret tietoarkistossa 31.10.2008 Tampereen yliopisto helena.laaksonen (at) uta.fi Taustaa Valtakunnallinen palveluresurssi Toiminta alkoi v. 1999 alussa Perustettiin Suomen Akatemian aloitteesta

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2587. Juomatapatutkimus 2008. Koodikirja

FSD2587. Juomatapatutkimus 2008. Koodikirja FSD2587 Juomatapatutkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Juomatapatutkimus 2008 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2550. Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 2008. Koodikirja

FSD2550. Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 2008. Koodikirja FSD2550 Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen terveys- ja sosiaalikysely

Lisätiedot

FSD2342. European Social Survey 2006: Suomen aineisto. Koodikirja

FSD2342. European Social Survey 2006: Suomen aineisto. Koodikirja FSD2342 European Social Survey 2006: Suomen aineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: European Social Survey 2006 : Suomen aineisto [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1358. Alkoholiongelmat ja -politiikka: ryhmähaastattelut 1995. Aineisto-opas

FSD1358. Alkoholiongelmat ja -politiikka: ryhmähaastattelut 1995. Aineisto-opas FSD1358 Alkoholiongelmat ja -politiikka: ryhmähaastattelut 1995 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Alkoholiongelmat ja -politiikka : ryhmähaastattelut 1995 [aineisto-opas].

Lisätiedot

Nuorten asennoituminen työhön ja työttömyyteen

Nuorten asennoituminen työhön ja työttömyyteen Artikkeleita Työpoliittinen Aikakauskirja 2/2009 Nuorten asennoituminen työhön ja työttömyyteen Mirkka Danielsbacka 1 Antti Tanskanen 2 Johdanto Tässä artikkelissa käsittelemme säännöllisin väliajoin julkisessa

Lisätiedot

FSD1355. Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 2002. Koodikirja

FSD1355. Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 2002. Koodikirja FSD1355 Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen terveys- ja sosiaalikysely

Lisätiedot

FSD3037. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2013. Koodikirja

FSD3037. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2013. Koodikirja FSD3037 Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2013 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2889. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2009: ikääntyneiden käyntihaastattelut. Koodikirja

FSD2889. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2009: ikääntyneiden käyntihaastattelut. Koodikirja FSD2889 Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2009: ikääntyneiden käyntihaastattelut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2009: ikääntyneiden käyntihaastattelut

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014 RIGHT MA Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja A TNS 0 RIGHT MA Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

FSD2717. Nuorten aikuisten avohoidollinen mielenterveyskuntoutus 2010-2012: yhteistyökumppaneiden haastattelut. Aineisto-opas

FSD2717. Nuorten aikuisten avohoidollinen mielenterveyskuntoutus 2010-2012: yhteistyökumppaneiden haastattelut. Aineisto-opas FSD2717 Nuorten aikuisten avohoidollinen mielenterveyskuntoutus 2010-2012: yhteistyökumppaneiden haastattelut Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Nuorten aikuisten avohoidollinen

Lisätiedot

Juomatapatutkimus ja muut alkoholiaineistot tietoarkistossa

Juomatapatutkimus ja muut alkoholiaineistot tietoarkistossa Juomatapatutkimus ja muut alkoholiaineistot tietoarkistossa Juomatavat Venäjällä ja Suomessa Alkoholitutkimussäätiö 4.12.2013 Helena Laaksonen, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Taustaa Tutkimuksen

Lisätiedot

Nuorten ajatuksia oppimisesta ja koulunkäynnistä Helsinki 14.1.2010. Pääsihteeri Tuomas Kurttila Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta

Nuorten ajatuksia oppimisesta ja koulunkäynnistä Helsinki 14.1.2010. Pääsihteeri Tuomas Kurttila Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuorten ajatuksia oppimisesta ja koulunkäynnistä Helsinki 4..200 Pääsihteeri Tuomas Kurttila Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Valtioneuvoston asettama lapsi-

Lisätiedot

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD2207. Kehitysvammaisten elämänlaatu 1991: lievemmin kehitysvammaiset. Koodikirja

FSD2207. Kehitysvammaisten elämänlaatu 1991: lievemmin kehitysvammaiset. Koodikirja FSD2207 Kehitysvammaisten elämänlaatu 1991: lievemmin kehitysvammaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kehitysvammaisten

Lisätiedot