FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :12: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2737. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Heikkilä, Anssi: Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 [elektroninen aineisto]. FSD2737, versio 1.0 ( ). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Historian ja etnologian laitos [tuottaja], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 45 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Aineiston nimi englanniksi: Classification of Local Government Functions and Use of Records Management Plans in Finnish Municipalities 2011 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Muu materiaali Kyselylomake: pdf-tiedosto suomeksi Tekijät Heikkilä, Anssi (Jyväskylän yliopisto. Historian ja etnologian laitos) Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineiston luovuttaja Heikkilä, Anssi (Vihdin kunta) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat aineistot; arkistotoimi; asiakirjahallinto; asiakirjat; kunnat; kuntayhtymät; luokitukset; sähköinen arkistointi; tiedonhallintajärjestelmät Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: hallintotiede; informaatiotutkimus; kunnallistiede Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Yksittäiset aineistot Yksittäisiin aineistoihin on luokiteltu ne aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällönkuvaus Tutkimuksessa selvitettiin kuntien yhteisen tehtäväluokituksen käyttöönoton ja sähköisten arkistonmuodostussuunnitelmien (eams) tilannetta kunnissa ja kuntayhtymissä. Aluksi kysyttiin, onko kunnassa/kuntayhtymässä käytössä asianhallintajärjestelmä ja kuka on tämän toimittaja. Arkistonmuodostussuunnitelmaan (AMS) liittyen kysyttiin, onko kunnilla/ kuntayhtymillä käytössä AMS, milloin se on otettu käyttöön ja miten aineistot on siinä luokiteltu. Seuraavaksi tiedusteltiin käytetäänkö kunnassa/kuntayhtymässä kuntien yhteistä tehtäväluokitusta, milloin se otettiin käyttöön ja onko tehtäväluokitus käytössä päätehtävä-, tehtävä-, alatehtävätasolla vai vielä alemmilla tasoilla. Jos yhteinen tehtäväluokitus aiottiin ottaa käyttöön, kysyttiin milloin se oli suunniteltu tapahtuvaksi. Kuntien yhteiseen tehtäväluokitukseen liittyen kysyttiin lisäksi, miten tehtäväluokitus soveltuu kuntien/kuntayhtymien käyttöön sekä mitä etuja ja haittoja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella on. Seuraavassa osiossa käsiteltiin sähköistä arkistonmuodostussuunnitelmaa (eams). Kysyttiin muun muassa, onko kunnassa/kuntayhtymässä käytössä eams, minä vuonna se on otettu käyttöön, miten se on toteutettu ja jos eams:n tekeminen on vasta suunnitelmissa, niin milloin se aiotaan ottaa käyttöön. Lisäksi pyydettiin arvioimaan eams:n toimivuutta, hyödyllisyyttä, integroitavuutta muihin hallinnon järjestelmiin, etuja ja vahvuuksia, puutteita sekä pyydettiin 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu esittämään parannusehdotuksia eams:n kehittämiseksi. Lopuksi kysyttiin, mikä on tehtävä/ toimintaprosessien mallinnusvaihe kunnissa ja kuntayhtymissä; onko prosesseista mallinnettu kaikki, keskeisimmät, joitakin, pieni osa vai ei lainkaan. Taustatietoina aineistossa ovat muun muassa kunnan/kuntayhtymän muoto, arkistopiiri, asukasmäärä, työntekijöiden määrä sekä asiakirjahallinnon ja arkiston henkilötyövuodet 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Kunta/kuntayhtymä Perusjoukko/otos: Suomen kunnat ja kuntayhtymät Aineistonkeruun ajankohta: Aineiston kerääjät: Heikkilä, Anssi (Jyväskylän yliopisto. Historian ja etnologian laitos) Aineiston tuottajat: Jyväskylän yliopisto. Historian ja etnologian laitos Keruumenetelmä: Internet-kysely Keruuväline: Puolistrukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2011 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 72 muuttujaa ja 204 havaintoa. Otantamenetelmä: Kokonaistutkimus/harkinnanvarainen näyte. Kysely lähetettiin kaikille Suomen 336 kunnalle ja lisäksi 96 kuntayhtymälle (kaikkiaan 184 kuntayhtymästä saatiin 96 kuntayhtymän yhteystiedot). 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineistosta on poistettu kuntien ja kuntayhtymien nimet sisältävä muuttuja sekä anonymisoitu avovastauksia. Julkaisut Heikkilä, Anssi (2012). Kuntaorganisaatioiden näkemykset kuntien yhteisestä tehtäväluokituksesta sekä sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Historian ja etnologian laitos. Arkistonhallinnan pro gradu -tutkielma [viitattu ]. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa 3

10 1. Aineiston kuvailu Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Heikkilä, Anssi (2012). Kuntaorganisaatioiden näkemykset kuntien yhteisestä tehtäväluokituksesta sekä sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Historian ja etnologian laitos. Arkistonhallinnan pro gradu -tutkielma [viitattu ]. Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön; FSD:n lupamenettely. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 204 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 204 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 204 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q2] Muoto Muoto * Kunta Kuntayhtymä (myös kunnalliset liikelaitokset)

13 Q5 [Q3] Arkistopiiri, johon kunta/kuntayhtymä kuuluu Arkistopiiri, johon kunta/kuntayhtymä kuuluu * Hämeenlinnan maakunta-arkisto/kansallisarkisto Joensuun maakunta-arkisto Jyväskylän maakunta-arkisto Mikkelin maakunta-arkisto Oulun maakunta-arkisto Turun maakunta-arkisto Vaasan maakunta-arkisto [Q4] Kunnan/kuntayhtymän asukasmäärä Kunnan/kuntayhtymän asukasmäärä * alle yli [Q5] Kuinka paljon työntekijöitä kunnassa/kuntayhtymässä on yhteensä? Kuinka paljon työntekijöitä kunnassa/kuntayhtymässä on yhteensä? * 7

14 2. Muuttujat alle yli [Q6] Kunnan/kuntayhtymän asiakirjahallinnon ja arkiston henkilötyövuodet Kunnan/kuntayhtymän asiakirjahallinnon ja arkiston henkilötyövuodet * alle yli [Q7] Arvio kunnan/kuntayhtymän päätearkistossa olevien asiakirjojen hyllymetrimäärästä? (Avokysymys) Arvio kunnan/kuntayhtymän päätearkistossa olevien asiakirjojen hyllymetrimäärästä? (Avokysymys) [Q8] Kunnan/kuntayhtymän päätearkistossa olevan asiakirja-aineiston alkamisvuosi? (Avokysymys) Kunnan/kuntayhtymän päätearkistossa olevan asiakirja-aineiston alkamisvuosi? (Avokysymys) 8

15 Q10_1 [Q9] Onko kunnassa/ kuntayhtymässä asianhallintajärjestelmä käytössä? Kysymyksen esiteksti Tässä osiossa esitetään kysymyksiä asianhallintajärjestelmästä/asiankäsittelyjärjestelmästä: Asianhallintajärjestelmä on asioiden, asiakirjojen ja töiden hallinnan, valmistelun, päätöksenteon ja arkistoinnin tietojärjestelmä. Asianhallintajärjestelmässä asiakirjat liittyvät aina toimenpiteen/ käsittelyvaiheen kautta asiaan. Onko kunnassa/kuntayhtymässä asianhallintajärjestelmä käytössä? * ei on [Q10_1] Kuka on mahdollisen asianhallintajärjestelmän toimittaja? Kuka on mahdollisen asianhallintajärjestelmän toimittaja? Kuka on mahdollisen asianhallintajärjestelmän toimittaja? Documenta itse rakennettu järjestelmä muu toimittaja, mikä? Triplan tieto puuttuu (SYSMIS)

16 2. Muuttujat [Q10_2] Kuka on mahdollisen asianhallintajärjestelmän toimittaja: Muu toimittaja, mikä? (Avokysymys) Kuka on mahdollisen asianhallintajärjestelmän toimittaja? Muu toimittaja, mikä? (Avokysymys) [Q11_1] Onko kunnassanne/kuntayhtymässänne AMS: Käytössä Onko kunnassanne/kuntayhtymässänne AMS? (Voitte tarvittaessa valita useamman vastausvaihtoehdon) * Kysymyksen esiteksti Tässä osiossa esitetään kysymyksiä liittyen arkistonmuodostussuunnitelmaan (AMS): AMS:aan merkitään tehtävittäin arkistonmuodostajan asiakirjat ja asiakirjalliset tietoaineistot. AMS ohjaa asiakirjojen ja tietoaineistojen arkistointia, rekisteröintiä ja seulontaa. Käytössä mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_2] Onko kunnassanne/kuntayhtymässänne AMS: Ei ole käytössä Onko kunnassanne/kuntayhtymässänne AMS? (Voitte tarvittaessa valita useamman vastausvaihtoehdon) * 10

17 Q11_4 Ei ole käytössä mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_3] Onko kunnassanne/kuntayhtymässänne AMS: Ajan tasalla Onko kunnassanne/kuntayhtymässänne AMS? (Voitte tarvittaessa valita useamman vastausvaihtoehdon) * Ajan tasalla mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_4] Onko kunnassanne/kuntayhtymässänne AMS: Osittain ajan tasalla Onko kunnassanne/kuntayhtymässänne AMS? (Voitte tarvittaessa valita useamman vastausvaihtoehdon) * Osittain ajan tasalla 11

18 2. Muuttujat mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_5] Onko kunnassanne/kuntayhtymässänne AMS: Vanhentunut Onko kunnassanne/kuntayhtymässänne AMS? (Voitte tarvittaessa valita useamman vastausvaihtoehdon) * Vanhentunut mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_6] Onko kunnassanne/kuntayhtymässänne AMS: Paperinen Onko kunnassanne/kuntayhtymässänne AMS? (Voitte tarvittaessa valita useamman vastausvaihtoehdon) * Paperinen mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

19 Q13_1 [Q11_7] Onko kunnassanne/kuntayhtymässänne AMS: Sähköinen Onko kunnassanne/kuntayhtymässänne AMS? (Voitte tarvittaessa valita useamman vastausvaihtoehdon) * Sähköinen mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12] Jos AMS on käytössä, niin milloin ensimmäinen paperinen AMS on otettu käyttöön? Jos AMS on käytössä, niin milloin ensimmäinen paperinen AMS on otettu käyttöön? 1980-luvulla luvulla luvulla tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_1] Miten aineistot on luokiteltu AMS:ssa? Miten aineistot on luokiteltu AMS:ssa? Miten aineistot on luokiteltu AMS:ssa? 13

20 2. Muuttujat asiapohjaisesti (esim. asioittain luokiteltu) ei luokitusta jotenkin muuten, miten? kaavapohjaisesti (esim. ABC-kaava) tehtäväpohjaisesti (esim. kunnan/toimialan tehtävien mukaan) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_2] Miten aineistot on luokiteltu AMS:ssa: Jotenkin muuten, miten? (Avokysymys) Miten aineistot on luokiteltu AMS:ssa? Jotenkin muuten, miten? (Avokysymys) [Q14_1] Käytättekö kunnasanne/kuntayhtymässänne kuntien yhteistä tehtäväluokitusta: Käytössä Käytättekö kunnasanne/kuntayhtymässänne kuntien yhteistä tehtäväluokitusta? (Voitte valita useamman vastausvaihtoehdon) * Kysymyksen esiteksti Tässä osiossa esitetään kysymyksiä koskien kuntien yhteistä tehtäväluokitusta: Kuntien yhteinen tehtäväluokitus on laadittu arkistolaitoksen ja kunnallisten organisaatioiden yhteistyönä (2008). Tehtäväluokituksen tavoitteena on arkistolaitoksen mukaan nopeuttaa siirtymistä sähköiseen arkistointiin. Tehtäväluokitus on edellytys eams-mallin käyttöönotolle. Käytössä 14

21 Q14_3 mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_2] Käytättekö kunnasanne/kuntayhtymässänne kuntien yhteistä tehtäväluokitusta: Käytössä sovellettuna versiona Käytättekö kunnasanne/kuntayhtymässänne kuntien yhteistä tehtäväluokitusta? (Voitte valita useamman vastausvaihtoehdon) * Käytössä sovellettuna versiona mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_3] Käytättekö kunnasanne/kuntayhtymässänne kuntien yhteistä tehtäväluokitusta: Ei ole käytössä Käytättekö kunnasanne/kuntayhtymässänne kuntien yhteistä tehtäväluokitusta? (Voitte valita useamman vastausvaihtoehdon) * Ei ole käytössä mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 15

22 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q14_4] Käytättekö kunnasanne/kuntayhtymässänne kuntien yhteistä tehtäväluokitusta: On suunnitelmissa ottaa käyttöön Käytättekö kunnasanne/kuntayhtymässänne kuntien yhteistä tehtäväluokitusta? (Voitte valita useamman vastausvaihtoehdon) * On suunnitelmissa ottaa käyttöön mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_5] Käytättekö kunnasanne/kuntayhtymässänne kuntien yhteistä tehtäväluokitusta: Ei ole suunnitelmissa ottaa käyttöön Käytättekö kunnasanne/kuntayhtymässänne kuntien yhteistä tehtäväluokitusta? (Voitte valita useamman vastausvaihtoehdon) * Ei ole suunnitelmissa ottaa käyttöön mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 16

23 Q17 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q15] Milloin kuntien yhteinen tehtäväluokitus otettiin käyttöön? Milloin kuntien yhteinen tehtäväluokitus otettiin käyttöön? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 72 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 1.18 [Q16] Millä tasolla kuntien yhteinen tehtäväluokitus on käytössä? Millä tasolla kuntien yhteinen tehtäväluokitus on käytössä? alatehtävätasolla päätehtävätasolla tehtävätasolla vielä alemmilla tasoilla tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17] Jos kuntien yhteinen tehtäväluokitus aiotaan ottaa käyttöön, niin milloin se on suunniteltu tapahtuvaksi? Jos kuntien yhteinen tehtäväluokitus aiotaan ottaa käyttöön, niin milloin se on suunniteltu tapahtuvaksi? 17

24 2. Muuttujat 1-2 vuoden sisään parhaillaan tulevaisuudessa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18] Miten kuntien yhteinen tehtäväluokitus soveltuu kuntanne/kuntayhtymänne omaan käyttöön? Kysymyksen esiteksti Tässä osiossa käydään läpi kuntien yhteisen tehtäväluokituksen käyttöön liittyviä tekijöitä: Mikäli kuntien yhteinen tehtäväluokitus ei ole teillä käytössä, vastatkaa sen mukaan kysymyksiin millainen mielikuva teillä on asiasta. Miten kuntien yhteinen tehtäväluokitus soveltuu kuntanne/kuntayhtymänne omaan käyttöön? * en osaa sanoa soveltuu erinomaisesti soveltuu heikosti soveltuu hyvin soveltuu kohtalaisesti [Q19] Miksi mielestänne kuntien yhteinen tehtäväluokitus soveltuu käyttöönne edellisessä vastauksessa tekemänne arvion mukaan? (Avokysymys) Miksi mielestänne kuntien yhteinen tehtäväluokitus soveltuu käyttöönne edellisessä vastauksessa tekemänne arvion mukaan? (Avokysymys) 18

25 Q20_2 [Q20_1] Mitä etuja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: Tehostaa kuntien arkistointia ja asiakirjahallintoa Mitä etuja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on? (Voitte valita useamman vastausvaihtoehdon) * Tehostaa kuntien arkistointia ja asiakirjahallintoa mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_2] Mitä etuja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: Edesauttaa kuntien välistä yhteistyötä arkistoinnin ja asiakirjahallinnon osalta Mitä etuja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on? (Voitte valita useamman vastausvaihtoehdon) * Edesauttaa kuntien välistä yhteistyötä arkistoinnin ja asiakirjahallinnon osalta mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

26 2. Muuttujat [Q20_3] Mitä etuja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: Helpottaa tiedon löytymistä ja parantaa hallinnon läpinäkyvyyttä Mitä etuja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on? (Voitte valita useamman vastausvaihtoehdon) * Helpottaa tiedon löytymistä ja parantaa hallinnon läpinäkyvyyttä mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_4] Mitä etuja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: Helpottaa toimintojen yhtenäistämistä ja yhdistämistä Mitä etuja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on? (Voitte valita useamman vastausvaihtoehdon) * Helpottaa toimintojen yhtenäistämistä ja yhdistämistä mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

27 Q20_5_2 [Q20_5_1] Mitä etuja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: Muuta Mitä etuja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on? (Voitte valita useamman vastausvaihtoehdon) * Muuta mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_5_2] Mitä etuja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: Muuta, mitä? (Avokysymys) Mitä etuja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on? (Voitte valita useamman vastausvaihtoehdon) * Muuta, mitä? (Avokysymys) [Q20_6] Mitä etuja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: En osaa sanoa Mitä etuja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on? (Voitte valita useamman vastausvaihtoehdon) * En osaa sanoa 21

28 2. Muuttujat mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_1] Mitä haittoja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: Byrokratisoi ja vaikeuttaa kuntien arkistointia ja asiakirjahallintoa Mitä haittoja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on? (Voitte valita useamman vastausvaihtoehdon) * Byrokratisoi ja vaikeuttaa kuntien arkistointia ja asiakirjahallintoa mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_2] Mitä haittoja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: Kaventaa kuntien vapautta arkistoinnin ja asiakirjahallinnon suhteen Mitä haittoja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on? (Voitte valita useamman vastausvaihtoehdon) * Kaventaa kuntien vapautta arkistoinnin ja asiakirjahallinnon suhteen 22

29 Q21_4 mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_3] Mitä haittoja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: Vaikeuttaa tiedon löytymistä Mitä haittoja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on? (Voitte valita useamman vastausvaihtoehdon) * Vaikeuttaa tiedon löytymistä mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_4] Mitä haittoja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: Pakottaa toimintojen yhtenäistämiseen ja yhdistämiseen Mitä haittoja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on? (Voitte valita useamman vastausvaihtoehdon) * Pakottaa toimintojen yhtenäistämiseen ja yhdistämiseen mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 23

30 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q21_5_1] Mitä haittoja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: Muuta Mitä haittoja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on? (Voitte valita useamman vastausvaihtoehdon) * Muuta mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_5_2] Mitä haittoja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: Muuta, mitä? (Avokysymys) Mitä haittoja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on? (Voitte valita useamman vastausvaihtoehdon) * Muuta, mitä? (Avokysymys) [Q21_6] Mitä haittoja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: En osaa sanoa Mitä haittoja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on? (Voitte valita useamman vastausvaihtoehdon) * 24

31 Q22 En osaa sanoa mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22] Omia näkemyksiä, kommentteja ja mielipiteitä kuntien yhteisestä tehtäväluokituksesta (Avokysymys) Omia näkemyksiä, kommentteja ja mielipiteitä kuntien yhteisestä tehtäväluokituksesta (Avokysymys) [Q23_1] Onko eams käytössä kunnassanne/kuntayhtymässänne: Käytössä Onko eams käytössä kunnassanne/kuntayhtymässänne? (Voitte valita useamman vastausvaihtoehdon) * Kysymyksen esiteksti Tässä osiossa käydään läpi earkistonmuodostussuunnitelman (eams) tilanne: Sähköisen arkistonmuodostussuunnitelman tulisi arkistolaitoksen mukaan ohjata tietojärjestelmillä tuotettujen asiakirjatietojen sähköistä hallintaa, käsittelyä ja säilytystä niiden koko elinkaaren ajan. eams toimii keskitettynä asiakirjatietojen hallintavälineenä. Sen avulla myös tarpeettoman tiedon hävittäminen tapahtuu luotettavasti. Käytössä 25

32 2. Muuttujat mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_2] Onko eams käytössä kunnassanne/kuntayhtymässänne: Ei ole käytössä Onko eams käytössä kunnassanne/kuntayhtymässänne? (Voitte valita useamman vastausvaihtoehdon) * Ei ole käytössä mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_3] Onko eams käytössä kunnassanne/kuntayhtymässänne: On suunnitelmissa ottaa käyttöön Onko eams käytössä kunnassanne/kuntayhtymässänne? (Voitte valita useamman vastausvaihtoehdon) * On suunnitelmissa ottaa käyttöön mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 26

33 Q25_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q23_4] Onko eams käytössä kunnassanne/kuntayhtymässänne: Ei ole suunnitelmissa ottaa käyttöön Onko eams käytössä kunnassanne/kuntayhtymässänne? (Voitte valita useamman vastausvaihtoehdon) * Ei ole suunnitelmissa ottaa käyttöön mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24] Minä vuonna eams otettiin käyttöön? Minä vuonna eams otettiin käyttöön? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 27 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 1.21 [Q25_1] Missä/Miten eams on toteutettu? Missä/Miten eams on toteutettu? 27

34 2. Muuttujat Missä/Miten eams on toteutettu? Documentan Dynasty Tiedonohjausjärjestelmässä muuten, miten? Triplanin Arkki-sovelluksessa ylläpidetyssä sähköisessä eams:ssa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q25_2] Missä/Miten eams on toteutettu: Muuten, miten? (Avokysymys) Missä/Miten eams on toteutettu? Muuten, miten? (Avokysymys) [Q26] Jos eams:n tekeminen on suunnitelmissa, niin milloin se aiotaan ottaa käyttöön? Jos eams:n tekeminen on suunnitelmissa, niin milloin se aiotaan ottaa käyttöön? 1-2 vuoden sisään parhaillaan tulevaisuudessa tieto puuttuu (SYSMIS)

35 Q28_2 [Q27] Jos eams:n käyttöä ei kunnassanne pidetä tarpeellisena, mitkä tekijät vaikuttavat tähän? (Avokysymys) Jos eams:n käyttöä ei kunnassanne pidetä tarpeellisena, mitkä tekijät vaikuttavat tähän? (Avokysymys) [Q28_1] Jos olette siirtymässä/siirtyneet eams käyttöön, aiotteko hankkia/ hankitteko ulkopuolista apua: Arkistolaitokselta Jos olette siirtymässä/siirtyneet eams käyttöön, aiotteko hankkia/hankitteko ulkopuolista apua? (Voitte valita useamman vastausvaihtoehdon) Kysymyksen esiteksti Tässä osiossa käsitellään eams:an käyttöön liittyviä tekijöitä: Mikäli eams ei ole teillä käytössä, vastatkaa sen mukaan kysymyksiin millainen mielikuva teillä on asiasta. Arkistolaitokselta mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q28_2] Jos olette siirtymässä/siirtyneet eams käyttöön, aiotteko hankkia/ hankitteko ulkopuolista apua: Kuntayhteistyöllä Jos olette siirtymässä/siirtyneet eams käyttöön, aiotteko hankkia/hankitteko ulkopuolista apua? (Voitte valita useamman vastausvaihtoehdon) Kuntayhteistyöllä 29

36 2. Muuttujat mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q28_3] Jos olette siirtymässä/siirtyneet eams käyttöön, aiotteko hankkia/ hankitteko ulkopuolista apua: Konsultilta Jos olette siirtymässä/siirtyneet eams käyttöön, aiotteko hankkia/hankitteko ulkopuolista apua? (Voitte valita useamman vastausvaihtoehdon) Konsultilta mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q28_4_1] Jos olette siirtymässä/siirtyneet eams käyttöön, aiotteko hankkia/hankitteko ulkopuolista apua: Muualta Jos olette siirtymässä/siirtyneet eams käyttöön, aiotteko hankkia/hankitteko ulkopuolista apua? (Voitte valita useamman vastausvaihtoehdon) Muualta 30

37 Q29 mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q28_4_2] Jos olette siirtymässä/siirtyneet eams käyttöön, aiotteko hankkia/hankitteko ulkopuolista apua: Muualta, mistä? (Avokysymys) Jos olette siirtymässä/siirtyneet eams käyttöön, aiotteko hankkia/hankitteko ulkopuolista apua? (Voitte valita useamman vastausvaihtoehdon) Muualta, mistä? (Avokysymys) [Q28_5] Jos olette siirtymässä/siirtyneet eams käyttöön, aiotteko hankkia/ hankitteko ulkopuolista apua: Ei aikomusta hankkia/hankittu ulkopuolista apua Jos olette siirtymässä/siirtyneet eams käyttöön, aiotteko hankkia/hankitteko ulkopuolista apua? (Voitte valita useamman vastausvaihtoehdon) Ei aikomusta hankkia/hankittu ulkopuolista apua mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q29] Millainen on mielestänne eams:n toimivuus? Millainen on mielestänne eams:n toimivuus? * 31

38 2. Muuttujat erinomainen hyvä kohtalainen heikko en osaa sanoa [Q30] Millainen on mielestänne eams:n hyödyllisyys? Millainen on mielestänne eams:n hyödyllisyys? * erinomainen hyvä kohtalainen heikko en osaa sanoa [Q31] Millainen on mielestänne eams:n integroitavuus muihin hallinnon järjestelmiin? Millainen on mielestänne eams:n integroitavuus muihin hallinnon järjestelmiin? * erinomainen hyvä kohtalainen heikko en osaa sanoa

39 Q32 [Q32] Jos organisaatiossanne on jo eams integroitu muihin hallinnon järjestelmiin, niin miten integrointi onnistui käytännössä? (Avokysymys) Jos organisaatiossanne on jo eams integroitu muihin hallinnon järjestelmiin, niin miten integrointi onnistui käytännössä? (Avokysymys) [Q33] Mitä etuja ja vahvuuksia eams:lla on? (Avokysymys) Mitä etuja ja vahvuuksia eams:lla on? (Avokysymys) [Q34] Mitä puutteita eams:lla on? (Avokysymys) Mitä puutteita eams:lla on? (Avokysymys) [Q35] Mitä parannusehdotuksia haluat esittää eams:n kehittämiseksi? (Avokysymys) Mitä parannusehdotuksia haluat esittää eams:n kehittämiseksi? (Avokysymys) [Q36] Tehtävä/toimintaprosessien mallinnusvaihe kunnassanne/kuntayhtymässänne? Tehtävä/toimintaprosessien mallinnusvaihe kunnassanne/kuntayhtymässänne? * ei mallinnettu lainkaan joitakin prosesseja mallinnettu kaikki prosessit mallinnettu keskeisimmät prosessit mallinnettu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 33

40 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) pieni osa prosesseista mallinnettu

41 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) [FSD_PRO] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Muoto [Q2] Arkistopiiri, johon kunta/kuntayhtymä kuuluu [Q3] Kunnan/kuntayhtymän asukasmäärä [Q4] Kuinka paljon työntekijöitä kunnassa/kuntayhtymässä on yhteensä? [Q5] Kunnan/kuntayhtymän asiakirjahallinnon ja arkiston henkilötyövuodet [Q6] Arvio kunnan/kuntayhtymän päätearkistossa olevien asiakirjojen hyllymetrimäärästä? (Avokysymys) [Q7] Kunnan/kuntayhtymän päätearkistossa olevan asiakirja-aineiston alkamisvuosi? (Avokysymys) [Q8] Onko kunnassa/ kuntayhtymässä asianhallintajärjestelmä käytössä? [Q9] Kuka on mahdollisen asianhallintajärjestelmän toimittaja? [Q10_1] Kuka on mahdollisen asianhallintajärjestelmän toimittaja: Muu toimittaja, mikä? (Avokysymys) [Q10_2] Onko kunnassanne/kuntayhtymässänne AMS: Käytössä [Q11_1] Onko kunnassanne/kuntayhtymässänne AMS: Ei ole käytössä [Q11_2] Onko kunnassanne/kuntayhtymässänne AMS: Ajan tasalla [Q11_3] Onko kunnassanne/kuntayhtymässänne AMS: Osittain ajan tasalla [Q11_4] Onko kunnassanne/kuntayhtymässänne AMS: Vanhentunut [Q11_5] Onko kunnassanne/kuntayhtymässänne AMS: Paperinen [Q11_6]

42 3. Hakemistot Onko kunnassanne/kuntayhtymässänne AMS: Sähköinen [Q11_7] Jos AMS on käytössä, niin milloin ensimmäinen paperinen AMS on otettu käyttöön? [Q12] 13 Miten aineistot on luokiteltu AMS:ssa? [Q13_1] Miten aineistot on luokiteltu AMS:ssa: Jotenkin muuten, miten? (Avokysymys) [Q13_2].. 14 Käytättekö kunnasanne/kuntayhtymässänne kuntien yhteistä tehtäväluokitusta: Käytössä [Q14_1] 14 Käytättekö kunnasanne/kuntayhtymässänne kuntien yhteistä tehtäväluokitusta: Käytössä sovellettuna versiona [Q14_2] Käytättekö kunnasanne/kuntayhtymässänne kuntien yhteistä tehtäväluokitusta: Ei ole käytössä [Q14_3] Käytättekö kunnasanne/kuntayhtymässänne kuntien yhteistä tehtäväluokitusta: On suunnitelmissa ottaa käyttöön [Q14_4] Käytättekö kunnasanne/kuntayhtymässänne kuntien yhteistä tehtäväluokitusta: Ei ole suunnitelmissa ottaa käyttöön [Q14_5] Milloin kuntien yhteinen tehtäväluokitus otettiin käyttöön? [Q15] Millä tasolla kuntien yhteinen tehtäväluokitus on käytössä? [Q16] Jos kuntien yhteinen tehtäväluokitus aiotaan ottaa käyttöön, niin milloin se on suunniteltu tapahtuvaksi? [Q17] Miten kuntien yhteinen tehtäväluokitus soveltuu kuntanne/kuntayhtymänne omaan käyttöön? [Q18] Miksi mielestänne kuntien yhteinen tehtäväluokitus soveltuu käyttöönne edellisessä vastauksessa tekemänne arvion mukaan? (Avokysymys) [Q19] Mitä etuja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: Tehostaa kuntien arkistointia ja asiakirjahallintoa [Q20_1] Mitä etuja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: Edesauttaa kuntien välistä yhteistyötä arkistoinnin ja asiakirjahallinnon osalta [Q20_2] Mitä etuja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: Helpottaa tiedon löytymistä ja parantaa hallinnon läpinäkyvyyttä [Q20_3] Mitä etuja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: Helpottaa toimintojen yhtenäistämistä ja yhdistämistä [Q20_4] Mitä etuja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: Muuta [Q20_5_1] Mitä etuja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: Muuta, mitä? (Avokysymys) [Q20_5_2] Mitä etuja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: En osaa sanoa [Q20_6]. 21 Mitä haittoja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: Byrokratisoi ja vaikeuttaa kuntien arkistointia ja asiakirjahallintoa [Q21_1] Mitä haittoja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: Kaventaa kuntien vapautta arkistoinnin ja asiakirjahallinnon suhteen [Q21_2] Mitä haittoja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: Vaikeuttaa tiedon löyty- 36

43 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä mistä [Q21_3] Mitä haittoja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: Pakottaa toimintojen yhtenäistämiseen ja yhdistämiseen [Q21_4] Mitä haittoja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: Muuta [Q21_5_1] Mitä haittoja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: Muuta, mitä? (Avokysymys) [Q21_5_2] Mitä haittoja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: En osaa sanoa [Q21_6] 24 Omia näkemyksiä, kommentteja ja mielipiteitä kuntien yhteisestä tehtäväluokituksesta (Avokysymys) [Q22] Onko eams käytössä kunnassanne/kuntayhtymässänne: Käytössä [Q23_1] Onko eams käytössä kunnassanne/kuntayhtymässänne: Ei ole käytössä [Q23_2] Onko eams käytössä kunnassanne/kuntayhtymässänne: On suunnitelmissa ottaa käyttöön [Q23_3] 26 Onko eams käytössä kunnassanne/kuntayhtymässänne: Ei ole suunnitelmissa ottaa käyttöön [Q23_4] Minä vuonna eams otettiin käyttöön? [Q24] Missä/Miten eams on toteutettu? [Q25_1] Missä/Miten eams on toteutettu: Muuten, miten? (Avokysymys) [Q25_2] Jos eams:n tekeminen on suunnitelmissa, niin milloin se aiotaan ottaa käyttöön? [Q26] Jos eams:n käyttöä ei kunnassanne pidetä tarpeellisena, mitkä tekijät vaikuttavat tähän? (Avokysymys) [Q27] Jos olette siirtymässä/siirtyneet eams käyttöön, aiotteko hankkia/hankitteko ulkopuolista apua: Arkistolaitokselta [Q28_1] Jos olette siirtymässä/siirtyneet eams käyttöön, aiotteko hankkia/hankitteko ulkopuolista apua: Kuntayhteistyöllä [Q28_2] Jos olette siirtymässä/siirtyneet eams käyttöön, aiotteko hankkia/hankitteko ulkopuolista apua: Konsultilta [Q28_3] Jos olette siirtymässä/siirtyneet eams käyttöön, aiotteko hankkia/hankitteko ulkopuolista apua: Muualta [Q28_4_1] Jos olette siirtymässä/siirtyneet eams käyttöön, aiotteko hankkia/hankitteko ulkopuolista apua: Muualta, mistä? (Avokysymys) [Q28_4_2] Jos olette siirtymässä/siirtyneet eams käyttöön, aiotteko hankkia/hankitteko ulkopuolista apua: Ei aikomusta hankkia/hankittu ulkopuolista apua [Q28_5] Millainen on mielestänne eams:n toimivuus? [Q29] Millainen on mielestänne eams:n hyödyllisyys? [Q30] Millainen on mielestänne eams:n integroitavuus muihin hallinnon järjestelmiin? [Q31] Jos organisaatiossanne on jo eams integroitu muihin hallinnon järjestelmiin, niin miten integrointi onnistui käytännössä? (Avokysymys) [Q32]

44 3. Hakemistot Mitä etuja ja vahvuuksia eams:lla on? (Avokysymys) [Q33] Mitä puutteita eams:lla on? (Avokysymys) [Q34] Mitä parannusehdotuksia haluat esittää eams:n kehittämiseksi? (Avokysymys) [Q35] Tehtävä/toimintaprosessien mallinnusvaihe kunnassanne/kuntayhtymässänne? [Q36]

45 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä 3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Arkistopiiri, johon kunta/kuntayhtymä kuuluu Arvio kunnan/kuntayhtymän päätearkistossa olevien asiakirjojen hyllymetrimäärästä? (Avokysymys) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Jos AMS on käytössä, niin milloin ensimmäinen paperinen AMS on otettu käyttöön? Jos eams:n käyttöä ei kunnassanne pidetä tarpeellisena, mitkä tekijät vaikuttavat tähän? (Avokysymys) Jos eams:n tekeminen on suunnitelmissa, niin milloin se aiotaan ottaa käyttöön? Jos kuntien yhteinen tehtäväluokitus aiotaan ottaa käyttöön, niin milloin se on suunniteltu tapahtuvaksi? Jos olette siirtymässä/siirtyneet eams käyttöön, aiotteko hankkia/hankitteko ulkopuolista apua: Arkistolaitokselta Jos olette siirtymässä/siirtyneet eams käyttöön, aiotteko hankkia/hankitteko ulkopuolista apua: Ei aikomusta hankkia/hankittu ulkopuolista apua Jos olette siirtymässä/siirtyneet eams käyttöön, aiotteko hankkia/hankitteko ulkopuolista apua: Konsultilta Jos olette siirtymässä/siirtyneet eams käyttöön, aiotteko hankkia/hankitteko ulkopuolista apua: Kuntayhteistyöllä Jos olette siirtymässä/siirtyneet eams käyttöön, aiotteko hankkia/hankitteko ulkopuolista apua: Muualta Jos olette siirtymässä/siirtyneet eams käyttöön, aiotteko hankkia/hankitteko ulkopuolista apua: Muualta, mistä? (Avokysymys) Jos organisaatiossanne on jo eams integroitu muihin hallinnon järjestelmiin, niin miten integrointi onnistui käytännössä? (Avokysymys) Kuinka paljon työntekijöitä kunnassa/kuntayhtymässä on yhteensä? Kuka on mahdollisen asianhallintajärjestelmän toimittaja? Kuka on mahdollisen asianhallintajärjestelmän toimittaja: Muu toimittaja, mikä? (Avokysymys) 10 Kunnan/kuntayhtymän asiakirjahallinnon ja arkiston henkilötyövuodet Kunnan/kuntayhtymän asukasmäärä Kunnan/kuntayhtymän päätearkistossa olevan asiakirja-aineiston alkamisvuosi? (Avokysymys) 8 Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Käytättekö kunnasanne/kuntayhtymässänne kuntien yhteistä tehtäväluokitusta: Ei ole käytössä 39

46 3. Hakemistot 15 Käytättekö kunnasanne/kuntayhtymässänne kuntien yhteistä tehtäväluokitusta: Ei ole suunnitelmissa ottaa käyttöön Käytättekö kunnasanne/kuntayhtymässänne kuntien yhteistä tehtäväluokitusta: Käytössä.. 14 Käytättekö kunnasanne/kuntayhtymässänne kuntien yhteistä tehtäväluokitusta: Käytössä sovellettuna versiona Käytättekö kunnasanne/kuntayhtymässänne kuntien yhteistä tehtäväluokitusta: On suunnitelmissa ottaa käyttöön Miksi mielestänne kuntien yhteinen tehtäväluokitus soveltuu käyttöönne edellisessä vastauksessa tekemänne arvion mukaan? (Avokysymys) Millainen on mielestänne eams:n hyödyllisyys? Millainen on mielestänne eams:n integroitavuus muihin hallinnon järjestelmiin? Millainen on mielestänne eams:n toimivuus? Milloin kuntien yhteinen tehtäväluokitus otettiin käyttöön? Millä tasolla kuntien yhteinen tehtäväluokitus on käytössä? Minä vuonna eams otettiin käyttöön? Missä/Miten eams on toteutettu? Missä/Miten eams on toteutettu: Muuten, miten? (Avokysymys) Miten aineistot on luokiteltu AMS:ssa? Miten aineistot on luokiteltu AMS:ssa: Jotenkin muuten, miten? (Avokysymys) Miten kuntien yhteinen tehtäväluokitus soveltuu kuntanne/kuntayhtymänne omaan käyttöön? 18 Mitä etuja ja vahvuuksia eams:lla on? (Avokysymys) Mitä etuja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: Edesauttaa kuntien välistä yhteistyötä arkistoinnin ja asiakirjahallinnon osalta Mitä etuja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: En osaa sanoa Mitä etuja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: Helpottaa tiedon löytymistä ja parantaa hallinnon läpinäkyvyyttä Mitä etuja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: Helpottaa toimintojen yhtenäistämistä ja yhdistämistä Mitä etuja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: Muuta Mitä etuja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: Muuta, mitä? (Avokysymys) 21 Mitä etuja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: Tehostaa kuntien arkistointia ja asiakirjahallintoa Mitä haittoja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: Byrokratisoi ja vaikeuttaa kuntien arkistointia ja asiakirjahallintoa

47 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä Mitä haittoja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: En osaa sanoa Mitä haittoja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: Kaventaa kuntien vapautta arkistoinnin ja asiakirjahallinnon suhteen Mitä haittoja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: Muuta Mitä haittoja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: Muuta, mitä? (Avokysymys) Mitä haittoja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: Pakottaa toimintojen yhtenäistämiseen ja yhdistämiseen Mitä haittoja kuntien yhteisellä tehtäväluokituksella mielestänne on: Vaikeuttaa tiedon löytymistä Mitä parannusehdotuksia haluat esittää eams:n kehittämiseksi? (Avokysymys) Mitä puutteita eams:lla on? (Avokysymys) Muoto Omia näkemyksiä, kommentteja ja mielipiteitä kuntien yhteisestä tehtäväluokituksesta (Avokysymys) Onko eams käytössä kunnassanne/kuntayhtymässänne: Ei ole käytössä Onko eams käytössä kunnassanne/kuntayhtymässänne: Ei ole suunnitelmissa ottaa käyttöön 27 Onko eams käytössä kunnassanne/kuntayhtymässänne: Käytössä Onko eams käytössä kunnassanne/kuntayhtymässänne: On suunnitelmissa ottaa käyttöön. 26 Onko kunnassa/ kuntayhtymässä asianhallintajärjestelmä käytössä? Onko kunnassanne/kuntayhtymässänne AMS: Ajan tasalla Onko kunnassanne/kuntayhtymässänne AMS: Ei ole käytössä Onko kunnassanne/kuntayhtymässänne AMS: Käytössä Onko kunnassanne/kuntayhtymässänne AMS: Osittain ajan tasalla Onko kunnassanne/kuntayhtymässänne AMS: Paperinen Onko kunnassanne/kuntayhtymässänne AMS: Sähköinen Onko kunnassanne/kuntayhtymässänne AMS: Vanhentunut Tehtävä/toimintaprosessien mallinnusvaihe kunnassanne/kuntayhtymässänne?

48 3. Hakemistot 3.3 Muuttujaryhmät Muuttujaryhmä Kuka on mahdollisen asianhallintajärjestelmän toimittaja? [Q10_1] Kuka on mahdollisen asianhallintajärjestelmän toimittaja? [Q10_2] Kuka on mahdollisen asianhallintajärjestelmän toimittaja: Muu toimittaja, mikä? (Avokysymys) Muuttujaryhmä Onko kunnassanne/kuntayhtymässänne AMS? (Voitte tarvittaessa valita useamman vastausvaihtoehdon) * [Q11_1] Onko kunnassanne/kuntayhtymässänne AMS: Käytössä [Q11_2] Onko kunnassanne/kuntayhtymässänne AMS: Ei ole käytössä [Q11_3] Onko kunnassanne/kuntayhtymässänne AMS: Ajan tasalla [Q11_4] Onko kunnassanne/kuntayhtymässänne AMS: Osittain ajan tasalla [Q11_5] Onko kunnassanne/kuntayhtymässänne AMS: Vanhentunut [Q11_6] Onko kunnassanne/kuntayhtymässänne AMS: Paperinen [Q11_7] Onko kunnassanne/kuntayhtymässänne AMS: Sähköinen Muuttujaryhmä Miten aineistot on luokiteltu AMS:ssa? [Q13_1] Miten aineistot on luokiteltu AMS:ssa? [Q13_2] Miten aineistot on luokiteltu AMS:ssa: Jotenkin muuten, miten? (Avokysymys) Muuttujaryhmä Käytättekö kunnasanne/kuntayhtymässänne kuntien yhteistä tehtäväluokitusta? (Voitte valita useamman vastausvaihtoehdon) * [Q14_1] Käytättekö kunnasanne/kuntayhtymässänne kuntien yhteistä tehtäväluokitusta: Käytössä [Q14_2] Käytättekö kunnasanne/kuntayhtymässänne kuntien yhteistä tehtäväluokitusta: Käytössä sovellettuna versiona [Q14_3] Käytättekö kunnasanne/kuntayhtymässänne kuntien yhteistä tehtäväluokitusta: Ei ole käytössä [Q14_4] Käytättekö kunnasanne/kuntayhtymässänne kuntien yhteistä tehtäväluokitusta: On suunnitelmissa ottaa käyttöön

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2737 KUNTIEN YHTEISEN TEHTÄVÄLUOKITUKSEN JA EAMS:N KÄYT- TÖ 2011

KYSELYLOMAKE: FSD2737 KUNTIEN YHTEISEN TEHTÄVÄLUOKITUKSEN JA EAMS:N KÄYT- TÖ 2011 KYSELYLOMAKE: FSD2737 KUNTIEN YHTEISEN TEHTÄVÄLUOKITUKSEN JA EAMS:N KÄYT- TÖ 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2737 CLASSIFICATION OF LOCAL GOVERNMENT FUNCTIONS AND USE OF RECORDS MANAGEMENT PLANS IN FINNISH MUNICIPALITIES

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja FSD2136 Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2005 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueet ja kunnallisdemokratia

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1256. Masennuskysely Koodikirja

FSD1256. Masennuskysely Koodikirja FSD1256 Masennuskysely 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Masennuskysely 2002 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2178 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja FSD1255 Aikuisten lasten äidit 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Aikuisten lasten äidit 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2151. KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi Koodikirja

FSD2151. KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi Koodikirja FSD2151 KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi

Lisätiedot

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja FSD2879 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2830. Jumalanpalveluskysely Koodikirja

FSD2830. Jumalanpalveluskysely Koodikirja FSD2830 Jumalanpalveluskysely 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Jumalanpalveluskysely 2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1181. Tiedebarometri Koodikirja

FSD1181. Tiedebarometri Koodikirja FSD1181 Tiedebarometri 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedebarometri 2001 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot