FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.1 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :49: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1113. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Miettinen, Anneli: Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 [elektroninen aineisto]. FSD1113, versio 1.1 ( ). Helsinki: Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitos [tuottaja], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake 369 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Aineiston nimi englanniksi: Paid and Unpaid Work in Families 1998 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.1 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Muu materiaali Kyselylomake: pdf-tiedosto suomeksi Tekijät Miettinen, Anneli (Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitos) Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitos 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat ajankäyttö; ansiotyö; asenteet; hoitovapaa; kotityö; lastenhoito; perhe; perhe-elämä; sosiaaliset suhteet; sukupuoliroolit; tasa-arvo; työnjako Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: naistutkimus; perhetutkimus; sosiaalipolitiikka; sosiologia CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: perhe-elämä, avioliitto, perhetyypit ja sukupolvet; sosiaalipolitiikka; sukupuoli ja sukupuoliroolit Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Yksittäiset aineistot Yksittäisiin aineistoihin on luokiteltu ne aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällönkuvaus Tutkimuksessa selvitetään palkallisen ja palkattoman työn jakaantumista perheessä sekä työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyviä ongelmia. Vastaajalta kysyttiin aluksi useita omaan ja puolison työhön ja työtehtäviin liittyviä kysymyksiä sekä vastaajan talodellisiin oloihin liittyviä kysymyksiä. Ajankäyttöä, kotitöiden ja vastuun jakamista tutkittiin pyytämällä vastaajaa arvioimaan, kuinka paljon aikaa hän käyttää erilaisiin päivittäisiin toimintoihin ja kuinka erilaiset kotona tehtävät toimet, kuten esimerkiksi ruoanlaitto, siivous, lastenhoito, ostokset, pihatyöt, laskujen maksaminen, viranomaisasiointi ja poissaolot ansiotyöstä lapsen sairauden vuoksi, on jaettu vastaajan taloudessa. Ansiotyön ja perheen vuorovaikutusta tutkittiin pyytämällä vastaajaa arvioimaan kuinka hyvin erilaiset perhe-elämään ja perheen ja työn yhteensovittamiseen liittyvät väitteet pitävät hänen kohdallaan paikkansa. Vastaajalle esitettiin myös useita erilaisia työhön ja perheeseen liittyviä yleisiä väittämiä ja pyydettiin kertomaan, missä määrin hän on väitteiden kanssa samaa tai eri mieltä. Lisäksi vastaajalta kysyttiin, keneltä hän voisi pyytää apua, jos häntä tai hänen talouttaan kohtaisi jokin odottamaton ongelma, ja kuinka monta hyvää ystävää tai läheistä sukulaista hänellä on. Taustatietoina on vastaajan ja puolison syntymävuosi, koulutus, asumismuoto, asumiskulut, asunnon koko, talouden jäsenten lukumäärä, perhesuhteet ja lasten iät. Aineisto kerättiin osana yhteiseurooppalaista hanketta, joka käynnistyi vuonna 1995 ja jota johtaa prof. Tineke Willemsen Tilburgin yliopistosta Hollannista. Yhteistyöhankkeeseen osallistui 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu 11 eri Euroopan maata (Irlanti, UK, Portugali, Espanja, Hollanti, Saksa, Ranska, Belgia, Suomi, Kreikka, Italia). Tutkimukseen osallistuvista maista 7 suoritti samanlaisen kyselytutkimuksen vuosien aikana (otosten N vaihteli maittain noin hengen välillä), loput maat tekivät nk. delphitutkimuksen (asiantuntija-arvioihin perustuva analyysi). 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Perhe Perusjoukko/otos: vuotiaat Suomessa asuvat suomalaiset henkilöt, jotka asuvat vähintään kahden hengen talouksissa, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: Aineiston kerääjät: Miettinen, Anneli (Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitos) Aineiston tuottajat: Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitos Keruumenetelmä: Kirjekysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 1998 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 56,60 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 459 muuttujaa ja 1416 havaintoa. Otantamenetelmä: Satunnaisotanta. Otoskoko Aineiston käyttö Julkaisut Miettinen, Anneli (2008). Kotityöt, sukupuoli ja tasa-arvo. Palkattoman työn jakamiseen liittyvät käytännöt ja asenteet Suomessa. Helsinki: Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja; E 32/2008. Miettinen, Anneli (2010). Tasapainossa vai ei? Suomalaisten naisten ja miesten käsityksiä kotitöiden jakaantumisesta perheessään. Yhteiskuntapolitiikka 75(2), Palenius, Minna (2014). Isä yksin arkea hallitsemassa. Tapaustutkimus yksinhuoltajaisän kokemasta arjen hallinnasta ja tämän tekemästä kotityön määrästä. Savonlinna: Itä-Suomen yliopisto. Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto. Kotitaloustieteen pro gradu -tutkielma. Pynnönen, Kati (2009). Lasten kotihoidon tuen käyttö ja asenteet. Tampere: Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma. 3

10 1. Aineiston kuvailu Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Erityisluvat Jatkokäyttäjien tulee lähettää yksi kappale valmista tutkimusjulkaisua osoitteeseen: Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos, PL 849, HELSINKI. Käyttörajoitukset Aineisto on käytettävissä tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1416 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1416 minimi 1.10 maksimi 1.10 keskiarvo 1.10 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1416 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [NRO] Tapausnumero Tapausnumero Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1416 minimi 1.00 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1] Sukupuoli Kysymyksen esiteksti OSA A. TAUSTAKYSYMYKSET Sukupuolesi mies nainen tieto puuttuu (User missing) [Q2] Siviilisääty Siviilisäätysi naimaton asun avoliitossa avioliitossa asumuserossa tai eronnut leski

14 2. Muuttujat [Q3] Asuinpaikka Asuinpaikkasi Helsinki, Espoo tai Vantaa muu yli asukkaan kaupunki asukkaan kaupunki alle asukkaan kaupunki maaseudun asutuskeskus tai taajama muu maaseutu tieto puuttuu (User missing) [Q4] Äidinkieli Äidinkielesi suomi ruotsi muu tieto puuttuu (User missing) [Q5_1] Vastaajan syntymävuosi Seuraavat taustakysymykset (5-7) koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa/asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Syntymävuotesi (vastaaja) 8

15 Q6_1 Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1409 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 7.86 [Q5_2] Puolison syntymävuosi Seuraavat taustakysymykset (5-7) koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa/asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Syntymävuosi (puoliso/kumppani) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1184 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 8.82 [Q6_1] Vastaajan peruskoulutus Seuraavat taustakysymykset (5-7) koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa/asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Peruskoulutus (vastaaja) 9

16 2. Muuttujat kansakoulu tai kansalaiskoulu, tai osa peruskoulu tai keskikoulu, tai osa lukio (ylioppilastutkinto) tai osa lukiota tieto puuttuu (User missing) [Q6_2] Puolison peruskoulutus Seuraavat taustakysymykset (5-7) koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa/asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Peruskoulutus (puoliso/kumppani) kansakoulu tai kansalaiskoulu, tai osa peruskoulu tai keskikoulu, tai osa lukio (ylioppilastutkinto) tai osa lukiota tieto puuttuu (User missing) [Q7_1] Vastaajan muu koulutus Seuraavat taustakysymykset (5-7) koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa/asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Mikäli opiskelet tai puolisosi opiskelee parhaillaan, merkitse suoritettava tutkinto kohtiin 1-5. Muu koulutus (vastaaja) 10

17 Q8_1_1 ammatillisen kurssin tai kursseja ammatillisen koulun ammatillisen opiston, amm.korkeakoulun yliopisto- tai korkeakoulututkinnon jokin muu, mikä ei mitään näistä tieto puuttuu (User missing) [Q7_2] Puolison muu koulutus Seuraavat taustakysymykset (5-7) koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa/asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Mikäli opiskelet tai puolisosi opiskelee parhaillaan, merkitse suoritettava tutkinto kohtiin 1-5. Muu koulutus (puoliso/kumppani) ammatillisen kurssin tai kursseja ammatillisen koulun ammatillisen opiston, amm.korkeakoulun yliopisto- tai korkeakoulututkinnon jokin muu, mikä ei mitään näistä tieto puuttuu (User missing) tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti SEURAAVAKSI OSA B. ANSIOTYÖHÖN LIITTYVÄT KYSYMYKSET [Q8_1_1] Oletko tällä hetkellä pääasiallisesti... Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa kos- 11

18 2. Muuttujat keviin kohtiin. Mikäli olet tai puolisosi/kumppanisi on väliaikaisesti poissa päätoimesta, merkitse kohta 9 sekä pääasiallista toimintaa kuvaava kohta. Toimi (vastaaja) palkansaaja kokopäivätyössä (30 tuntia tai enemmän/ vko) palkansaaja osa-aikatyössä (alle 30 tuntia/vko) maatalousyrittäjä tai työssä perheen maatilalla muu yrittäjä työtön (tai lomautettu ilman palkkaa) eläkkeellä tai pitkäaikaisesti sairaana opiskelija hoidan kotia päätoimisesti väliaikaisesti poissa päätoimesta, syy tieto puuttuu (User missing) [Q8_1_2] Onko vastaaja väliaikaisesti poissa päätoimesta Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Mikäli olet tai puolisosi/kumppanisi on väliaikaisesti poissa päätoimesta, merkitse kohta 9 sekä pääasiallista toimintaa kuvaava kohta. Onko vastaaja väliaikaisesti poissa päätoimesta? kyllä, on väliaik. poissa päätoimesta (rasti) ei (ei rastia)

19 Q8_2_1 [Q8_1_3] Päätoimesta poissaolon syy vastaajalla Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Mikäli olet tai puolisosi/kumppanisi on väliaikaisesti poissa päätoimesta, merkitse kohta 9 sekä pääasiallista toimintaa kuvaava kohta. Päätoimesta poissaolon syy vastaajalla äitiys/isyysloma sairasloma virkavapaalla lomautus vuorotteluvapaa hoitovapaalla opiskelu muu syy tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_2_1] Onko puoliso tällä hetkellä pääasiallisesti... Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Mikäli olet tai puolisosi/kumppanisi on väliaikaisesti poissa päätoimesta, merkitse kohta 9 sekä pääasiallista toimintaa kuvaava kohta. Toimi (puoliso/kumppani) 13

20 2. Muuttujat palkansaaja kokopäivätyössä (30 tuntia tai enemmän/ vko) palkansaaja osa-aikatyössä (alle 30 tuntia/vko) maatalousyrittäjä tai työssä perheen maatilalla muu yrittäjä työtön (tai lomautettu ilman palkkaa) eläkkeellä tai pitkäaikaisesti sairaana opiskelija hoitaa kotia päätoimisesti väliaikaisesti poissa päätoimesta, syy tieto puuttuu (User missing) [Q8_2_2] Onko puoliso väliaikaisesti poissa päätoimesta Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Mikäli olet tai puolisosi/kumppanisi on väliaikaisesti poissa päätoimesta, merkitse kohta 9 sekä pääasiallista toimintaa kuvaava kohta. Onko puoliso/kumppani väliaikaisesti poissa päätoimesta? kyllä, on väliaikaisesti poissa (rasti) ei (ei rastia) [Q8_2_3] Päätoimesta poissaolon syy puolisolla Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Mikäli olet tai puolisosi/kumppanisi on väliaikaisesti poissa päätoimesta, merkitse kohta 9 sekä pääasiallista toimintaa kuvaava kohta. 14

21 Q9_1 Päätoimesta poissaolon syy puolisolla/kumppanilla äitiys/isyysloma sairasloma virkavapaalla lomautus vuorotteluvapaa hoitovapaalla opiskelu muu syy tieto puuttuu (User missing) [Q9_1] Mikäli et ole tällä hetkellä töissä päätoimisesti, etsitkö työpaikkaa? Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Mikäli et ole tai puolisosi ei ole tällä hetkellä töissä päätoimisesti, etsittekö työpaikkaa? Työpaikan etsintä (vastaaja) ei kyllä, kokopäivätyötä kyllä, osa-aikatyötä tieto puuttuu (User missing)

22 2. Muuttujat [Q9_2] Mikäli puolisosi ei tällä hetkellä töissä päätoimisesti, etsiikö hän työpaikkaa? Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Mikäli et ole tai puolisosi ei ole tällä hetkellä töissä päätoimisesti, etsittekö työpaikkaa? Työpaikan etsintä (puoliso/kumppani) ei kyllä, kokopäivätyötä kyllä, osa-aikatyötä tieto puuttuu (User missing) [Q9_3] Mikäli vastaaja ei etsi, syy Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Mikäli et ole tai puolisosi ei ole tällä hetkellä töissä päätoimisesti, etsittekö työpaikkaa? Mikäli vastaaja ei etsi työpaikkaa, syy opiskelu hoitaa kotia/lapsia eläkkeellä/sairas (taulukko jatkuu seur. sivulla) 16

23 Q11_1_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) raskaana ei halua mennä töihin tulee toimeen muuten eläke odottaa työpaikka odottaa etsii oppisopimuspaikkaa tieto puuttuu (User missing) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10] Jos itse etsit osa-aikatyötä, mistä syystä? Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Jos itse etsit osa-aikatyötä, mistä syystä? lasten hoito opiskelu kodin hoitoon aikaa sairaus/työkyvyttömyys sairaan/vanhuksen/muun hoito vapaa-aika/muu käyttö vapaa-ajalle lisäansiot tieto puuttuu (User missing) [Q11_1_1] Onko työsuhteesi... Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Onko työsuhteesi /puolisosi työsuhde vakituinen/määräaikainen 17

24 2. Muuttujat Työsuhteen laatu (vastaaja) vakituinen/toistaiseksi määräaikainen tieto puuttuu (User missing) [Q11_1_2] Vastaajan määräaikaisen työsuhteen pituus (kk) Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Onko työsuhteesi /puolisosi työsuhde vakituinen/määräaikainen Vastaajan määräaikaisen työsuhteen pituus (kk) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 113 minimi 2.00 maksimi keskiarvo 9.95 keskihajonta 8.97 [Q11_2_1] Onko puolisosi työsuhde... Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Onko työsuhteesi /puolisosi työsuhde vakituinen/määräaikainen Työsuhteen laatu (puoliso/kumppani) 18

25 Q12_1_1 vakituinen/toistaiseksi määräaikainen ei osaa sanoa tieto puuttuu (User missing) [Q11_2_2] Puolison määräaikaisen työsuhteen pituus (kk) Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Onko työsuhteesi /puolisosi työsuhde vakituinen/määräaikainen Puolison/kumppanin määräaikaisen työsuhteen pituus (kk) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 64 minimi 2.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q12_1_1] Vastaajan päivittäinen työaika tunneissa Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Ilmoita, kuinka monta tuntia on säännöllinen (normaali, ilman ylitöitä) työaikasi sekä puolisosi työaika. Päivittäisen työajan sijaan voit myös ilmoittaa viikon ajalta keskimääräisen säännöllisen työajan. Päivittäinen työaika tunneissa (vastaaja) 19

26 2. Muuttujat Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 752 minimi 2.75 maksimi keskiarvo 7.93 keskihajonta 1.30 [Q12_1_2] Vastaajan viikottainen työaika tunneissa Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Ilmoita, kuinka monta tuntia on säännöllinen (normaali, ilman ylitöitä) työaikasi sekä puolisosi työaika. Päivittäisen työajan sijaan voit myös ilmoittaa viikon ajalta keskimääräisen säännöllisen työajan. Viikottainen työaika tunneissa (vastaaja) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 670 minimi 4.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 9.85 [Q12_2_1] Puolison päivittäinen työaika tunneissa Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Ilmoita, kuinka monta tuntia on säännöllinen (normaali, ilman ylitöitä) työaikasi sekä puolisosi työaika. Päivittäisen työajan sijaan voit myös ilmoittaa viikon ajalta keskimääräisen säännöllisen työajan. Päivittäinen työaika tunneissa (puoliso/kumppani) 20

27 Q13_1_1 Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 617 minimi 4.00 maksimi keskiarvo 8.20 keskihajonta 1.48 [Q12_2_2] Puolison viikottainen työaika tunneissa Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Ilmoita, kuinka monta tuntia on säännöllinen (normaali, ilman ylitöitä) työaikasi sekä puolisosi työaika. Päivittäisen työajan sijaan voit myös ilmoittaa viikon ajalta keskimääräisen säännöllisen työajan. Viikottainen työaika tunneissa (puoliso/kumppani) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 527 minimi 5.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 7.92 [Q13_1_1] Kuvaavatko seuraavat tekijät työtäsi? Olen esimiestehtävissä Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Kuvaavatko seuraavat tekijät työtäsi tai puolisosi työtä? Rastita jokaiselta riviltä 1-5 Kyllä/Ei sen mukaan, miten hyvin ne sopivat työhösi/puolisosi työhön. Olen esimiestehtävissä (vastaaja) 21

28 2. Muuttujat kyllä ei tieto puuttuu (User missing) [Q13_1_2] Kuvaavatko seuraavat tekijät työtäsi? Teen säännöllistä päivätyötä Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Kuvaavatko seuraavat tekijät työtäsi tai puolisosi työtä? Rastita jokaiselta riviltä 1-5 Kyllä/Ei sen mukaan, miten hyvin ne sopivat työhösi/puolisosi työhön. Teen säännöllistä päivätyötä (vastaaja) kyllä ei tieto puuttuu (User missing) [Q13_1_3] Kuvaavatko seuraavat tekijät työtäsi? Teen säännöllistä ilta/yötyötä Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Kuvaavatko seuraavat tekijät työtäsi tai puolisosi työtä? Rastita jokaiselta riviltä 1-5 Kyllä/Ei sen mukaan, miten hyvin ne sopivat työhösi/puolisosi työhön. Teen säännöllistä ilta/yötyötä (vastaaja) 22

29 Q13_1_5 kyllä ei tieto puuttuu (User missing) [Q13_1_4] Kuvaavatko seuraavat tekijät työtäsi? Teen kaksi/kolmivuorotyötä Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Kuvaavatko seuraavat tekijät työtäsi tai puolisosi työtä? Rastita jokaiselta riviltä 1-5 Kyllä/Ei sen mukaan, miten hyvin ne sopivat työhösi/puolisosi työhön. Teen kaksi/kolmivuorotyötä (vastaaja) kyllä ei tieto puuttuu (User missing) [Q13_1_5] Kuvaavatko seuraavat tekijät työtäsi? Työaikani on epäsäännöllistä Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Kuvaavatko seuraavat tekijät työtäsi tai puolisosi työtä? Rastita jokaiselta riviltä 1-5 Kyllä/Ei sen mukaan, miten hyvin ne sopivat työhösi/puolisosi työhön. Työaikani on epäsäännöllistä (vastaaja) 23

30 2. Muuttujat kyllä ei tieto puuttuu (User missing) [Q13_2_1] Kuvaavatko seuraavat tekijät puolisosi työtä? Puoliso on esimiestehtävissä Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Kuvaavatko seuraavat tekijät työtäsi tai puolisosi työtä? Rastita jokaiselta riviltä 1-5 Kyllä/Ei sen mukaan, miten hyvin ne sopivat työhösi/puolisosi työhön. On esimiestehtävissä (puoliso/kumppani) kyllä ei en osaa sanoa tieto puuttuu (User missing) [Q13_2_2] Kuvaavatko seuraavat tekijät puolisosi työtä? Puoliso tekee säännöllistä päivätyötä Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Kuvaavatko seuraavat tekijät työtäsi tai puolisosi työtä? Rastita jokaiselta riviltä 1-5 Kyllä/Ei sen mukaan, miten hyvin ne sopivat työhösi/puolisosi työhön. Tekee säännöllistä päivätyötä (puoliso/kumppani) 24

31 Q13_2_4 kyllä ei en osaa sanoa tieto puuttuu (User missing) [Q13_2_3] Kuvaavatko seuraavat tekijät puolisosi työtä? Puoliso tekee säännöllistä ilta/yötyötä Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Kuvaavatko seuraavat tekijät työtäsi tai puolisosi työtä? Rastita jokaiselta riviltä 1-5 Kyllä/Ei sen mukaan, miten hyvin ne sopivat työhösi/puolisosi työhön. Tekee säännöllistä ilta/yötyötä (puoliso/kumppani) kyllä ei en osaa sanoa tieto puuttuu (User missing) [Q13_2_4] Kuvaavatko seuraavat tekijät puolisosi työtä? Puoliso tekee kaksi/kolmivuorotyötä Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Kuvaavatko seuraavat tekijät työtäsi tai puolisosi työtä? Rastita jokaiselta riviltä 1-5 Kyllä/Ei sen mukaan, miten hyvin ne sopivat työhösi/puolisosi työhön. 25

32 2. Muuttujat Tekee kaksi/kolmivuorotyötä (puoliso/kumppani) kyllä ei en osaa sanoa tieto puuttuu (User missing) [Q13_2_5] Kuvaavatko seuraavat tekijät puolisosi työtä? Puolison työaika on epäsäännöllistä Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Kuvaavatko seuraavat tekijät työtäsi tai puolisosi työtä? Rastita jokaiselta riviltä 1-5 Kyllä/Ei sen mukaan, miten hyvin ne sopivat työhösi/puolisosi työhön. Työaika on epäsäännöllistä (puoliso/kumppani) kyllä ei en osaa sanoa tieto puuttuu (User missing) [Q14_1] Mihin sosiaaliryhmään katsot kuuluvasi ammatin/toimen perusteella? Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Mihin seuraavista sosiaaliryhmistä katsot itse kuuluvasi ammattisi/toimesi pe- 26

33 Q14_2 rusteella sekä mihin sosiaaliryhmään katsot puolisosi kuuluvan ammattinsa perusteella? Mikäli olet itse tai puolisosi on tällä hetkellä työtön tai lomautettu merkitse viimeisimmän ammatin perusteella. Sosiaaliryhmä (vastaaja) ylempi toimihenkilö alempi toimihenkilö työntekijä maanviljelijä muu yksityisyrittäjä ei työssä tieto puuttuu (User missing) [Q14_2] Mihin sosiaaliryhmään katsot puolisosi kuuluvan ammattinsa perusteella? Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Mihin seuraavista sosiaaliryhmistä katsot itse kuuluvasi ammattisi/toimesi perusteella sekä mihin sosiaaliryhmään katsot puolisosi kuuluvan ammattinsa perusteella? Mikäli olet itse tai puolisosi on tällä hetkellä työtön tai lomautettu merkitse viimeisimmän ammatin perusteella. Sosiaaliryhmä (puoliso/kumppani) ylempi toimihenkilö alempi toimihenkilö työntekijä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 27

34 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) maanviljelijä muu yksityisyrittäjä ei työssä tieto puuttuu (User missing) [Q16_A_1] Miten hyvin seuraavat seikat kuvaavat mielestäsi työtäsi tai tehtäviäsi työpaikalla? Joudun usein jäämään ylitöihin Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Miten hyvin seuraavat seikat kuvaavat mielestäsi työtäsi tai tehtäviäsi työpaikalla? (yksi rengastus jokaiselle vaakariville) Joudun usein jäämään ylitöihin. kuvaa hyvin melko hyvin siltä väliltä melko huonosti ei lainkaan tieto puuttuu (User missing) [Q16_A_2] Miten hyvin seuraavat seikat kuvaavat mielestäsi työtäsi tai tehtäviäsi työpaikalla? Teen usein työhöni liittyviä töitä kotona Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Miten hyvin seuraavat seikat kuvaavat mielestäsi työtäsi tai tehtäviäsi työpaikalla? (yksi rengastus jokaiselle vaakariville) 28

35 Q16_A_3 Teen usein työhöni liittyviä töitä kotona. kuvaa hyvin melko hyvin siltä väliltä melko huonosti ei lainkaan tieto puuttuu (User missing) [Q16_A_3] Miten hyvin seuraavat seikat kuvaavat mielestäsi työtäsi tai tehtäviäsi työpaikalla? Olen usein työmatkalla Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Miten hyvin seuraavat seikat kuvaavat mielestäsi työtäsi tai tehtäviäsi työpaikalla? (yksi rengastus jokaiselle vaakariville) Olen usein työmatkoilla. kuvaa hyvin melko hyvin siltä väliltä melko huonosti ei lainkaan tieto puuttuu (User missing)

36 2. Muuttujat [Q16_A_4] Miten hyvin seuraavat seikat kuvaavat mielestäsi työtäsi tai tehtäviäsi työpaikalla? Voin joustaa työpäivän aloittamisessa tai lopettamisessa Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Miten hyvin seuraavat seikat kuvaavat mielestäsi työtäsi tai tehtäviäsi työpaikalla? (yksi rengastus jokaiselle vaakariville) Voin joustaa työpäivän aloittamisessa tai lopettamisessa. kuvaa hyvin melko hyvin siltä väliltä melko huonosti ei lainkaan tieto puuttuu (User missing) [Q16_A_5] Miten hyvin seuraavat seikat kuvaavat mielestäsi työtäsi tai tehtäviäsi työpaikalla? Työni on fyysisesti hyvin kuormittavaa Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Miten hyvin seuraavat seikat kuvaavat mielestäsi työtäsi tai tehtäviäsi työpaikalla? (yksi rengastus jokaiselle vaakariville) Työni on fyysisesti hyvin kuormittavaa. 30

37 Q16_A_7 kuvaa hyvin melko hyvin siltä väliltä melko huonosti ei lainkaan tieto puuttuu (User missing) [Q16_A_6] Miten hyvin seuraavat seikat kuvaavat mielestäsi työtäsi tai tehtäviäsi työpaikalla? Työni on henkisesti hyvin kuormittavaa Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Miten hyvin seuraavat seikat kuvaavat mielestäsi työtäsi tai tehtäviäsi työpaikalla? (yksi rengastus jokaiselle vaakariville) Työni on henkisesti hyvin kuormittavaa. kuvaa hyvin melko hyvin siltä väliltä melko huonosti ei lainkaan tieto puuttuu (User missing) [Q16_A_7] Miten hyvin seuraavat seikat kuvaavat mielestäsi työtäsi tai tehtäviäsi työpaikalla? Pystyn vaikuttamaan omaan työhöni liittyviin asioihin Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Miten hyvin seuraavat seikat kuvaavat mielestäsi työtäsi tai tehtäviäsi työpaikalla? (yksi rengastus jokaiselle vaakariville) 31

38 2. Muuttujat Pystyn vaikuttamaan omaan työhöni liittyviin asioihin. kuvaa hyvin melko hyvin siltä väliltä melko huonosti ei lainkaan tieto puuttuu (User missing) [Q16_A_8] Miten hyvin seuraavat seikat kuvaavat mielestäsi työtäsi tai tehtäviäsi työpaikalla? Saan hyvin tietoja työtäni koskevista asioista ja pystyn vaikuttamaan muutoksiin Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Miten hyvin seuraavat seikat kuvaavat mielestäsi työtäsi tai tehtäviäsi työpaikalla? (yksi rengastus jokaiselle vaakariville) Saan hyvin tietoja työtäni koskevista asioista ja pystyn vaikuttamaan muutoksiin. kuvaa hyvin melko hyvin siltä väliltä melko huonosti ei lainkaan tieto puuttuu (User missing)

39 Q16_A_10 [Q16_A_9] Miten hyvin seuraavat seikat kuvaavat mielestäsi työtäsi tai tehtäviäsi työpaikalla? Yleisesti ottaen olen hyvin tyytyväinen työhöni Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Miten hyvin seuraavat seikat kuvaavat mielestäsi työtäsi tai tehtäviäsi työpaikalla? (yksi rengastus jokaiselle vaakariville) Yleisesti ottaen olen hyvin tyytyväinen työhöni. kuvaa hyvin melko hyvin siltä väliltä melko huonosti ei lainkaan tieto puuttuu (User missing) [Q16_A_10] Miten hyvin seuraavat seikat kuvaavat mielestäsi työtäsi tai tehtäviäsi työpaikalla? Työpanostani arvostetaan työpaikallani Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Miten hyvin seuraavat seikat kuvaavat mielestäsi työtäsi tai tehtäviäsi työpaikalla? (yksi rengastus jokaiselle vaakariville) Työpanostani arvostetaan työpaikallani. 33

40 2. Muuttujat kuvaa hyvin melko hyvin siltä väliltä melko huonosti ei lainkaan tieto puuttuu (User missing) [Q16_A_11] Miten hyvin seuraavat seikat kuvaavat mielestäsi työtäsi tai tehtäviäsi työpaikalla? Työsuhteeni jatkuminen on epävarmaa Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Miten hyvin seuraavat seikat kuvaavat mielestäsi työtäsi tai tehtäviäsi työpaikalla? (yksi rengastus jokaiselle vaakariville) Työsuhteeni jatkuminen on epävarmaa. kuvaa hyvin melko hyvin siltä väliltä melko huonosti ei lainkaan tieto puuttuu (User missing) [Q16_B_1] Entä kuinka hyvin seuraavat seikat kuvaavat mielestäsi puolisosi/kumppanisi työtä? Puolisoni joutuu usein jäämään ylitöihin Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Entä kuinka hyvin seuraavat seikat kuvaavat mielestäsi puolisosi/kumppanisi työtä? (yksi rengastus jokaiselle vaakariville) 34

41 Q16_B_2 Puolisoni joutuu usein jäämään ylitöihin. kuvaa hyvin melko hyvin siltä väliltä melko huonosti ei lainkaan ei osaa sanoa tieto puuttuu (User missing) [Q16_B_2] Entä kuinka hyvin seuraavat seikat kuvaavat mielestäsi puolisosi/kumppanisi työtä? Puolisoni tekee usein työhönsä liittyviä töitä kotona Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Entä kuinka hyvin seuraavat seikat kuvaavat mielestäsi puolisosi/kumppanisi työtä? (yksi rengastus jokaiselle vaakariville) Puolisoni tekee usein työhönsä liittyviä töitä kotona. kuvaa hyvin melko hyvin siltä väliltä melko huonosti ei lainkaan ei osaa sanoa tieto puuttuu (User missing)

42 2. Muuttujat [Q16_B_3] Entä kuinka hyvin seuraavat seikat kuvaavat mielestäsi puolisosi/kumppanisi työtä? Puolisoni on usein työmatkoilla Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Entä kuinka hyvin seuraavat seikat kuvaavat mielestäsi puolisosi/kumppanisi työtä? (yksi rengastus jokaiselle vaakariville) Puolisoni on usein työmatkoilla. kuvaa hyvin melko hyvin siltä väliltä melko huonosti ei lainkaan ei osaa sanoa tieto puuttuu (User missing) [Q16_B_4] Entä kuinka hyvin seuraavat seikat kuvaavat mielestäsi puolisosi/kumppanisi työtä? Puolisoni voi joustaa työpäivän aloittamisessa tai lopettamisessa Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Entä kuinka hyvin seuraavat seikat kuvaavat mielestäsi puolisosi/kumppanisi työtä? (yksi rengastus jokaiselle vaakariville) Puolisoni voi joustaa työpäivän aloittamisessa tai lopettamisessa. 36

43 Q17_1 kuvaa hyvin melko hyvin siltä väliltä melko huonosti ei lainkaan ei osaa sanoa tieto puuttuu (User missing) [Q16_B_5] Entä kuinka hyvin seuraavat seikat kuvaavat mielestäsi puolisosi/kumppanisi työtä? Työsuhteen jatkuminen on epävarmaa Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Entä kuinka hyvin seuraavat seikat kuvaavat mielestäsi puolisosi/kumppanisi työtä? (yksi rengastus jokaiselle vaakariville) Työsuhteen jatkuminen on epävarmaa. kuvaa hyvin melko hyvin siltä väliltä melko huonosti ei lainkaan ei osaa sanoa tieto puuttuu (User missing) [Q17_1] Minkä suuruiset ovat keskimäärin käteen jäävät henkilökohtaiset tulosi kuukaudessa (mk)? HUOM! Tuloiksi lasketaan palkkatulojen lisäksi myös yrittäjätulot, äitiys-, isyys- tai vanhempainlomakorvaus, työttömyyspäiväraha sekä eläke. Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa kos- 37

44 2. Muuttujat keviin kohtiin. Minkä suuruiset ovat keskimäärin käteen jäävät (kun verot on vähennetty) henkilökohtaiset tulosi sekä puolisosi tulot kuukaudessa? HUOM! Tuloiksi lasketaan palkkatulojen lisäksi myös yrittäjätulot, äitiys-, isyys- tai vanhempainlomakorvaus, työttömyyspäiväraha sekä eläke. Vastaajan tulot mk/kk Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1319 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q17_2] Minkä suuruiset ovat keskimäärin käteen jäävät puolisosi tulot kuukaudessa (mk)? HUOM! Tuloiksi lasketaan palkkatulojen lisäksi myös yrittäjätulot, äitiys-, isyys- tai vanhempainlomakorvaus, työttömyyspäiväraha sekä eläke. Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Minkä suuruiset ovat keskimäärin käteen jäävät (kun verot on vähennetty) henkilökohtaiset tulosi sekä puolisosi tulot kuukaudessa? HUOM! Tuloiksi lasketaan palkkatulojen lisäksi myös yrittäjätulot, äitiys-, isyys- tai vanhempainlomakorvaus, työttömyyspäiväraha sekä eläke. Puolison/kumppanin tulot mk/kk Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1081 minimi 0.00 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 38

45 Q18_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo keskihajonta [Q18_1] Saako kotitaloutesi muita säännöllisiä tuloja? (Korkotuloja, muita pääomatuloja, muiden kotitalouden jäsenten tuloja, muita tuloja) Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Saako kotitaloutesi muita säännöllisiä tuloja? (Korkotuloja, muita pääomatuloja, muiden kotitalouden jäsenten tuloja, muita tuloja) ei kyllä tieto puuttuu (User missing) [Q18_2] Saako kotitaloutesi muita säännöllisiä tuloja? (Korkotuloja, muita pääomatuloja, muiden kotitalouden jäsenten tuloja, muita tuloja) Kyllä, keskimäärin mk/kk Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Saako kotitaloutesi muita säännöllisiä tuloja? (Korkotuloja, muita pääomatuloja, muiden kotitalouden jäsenten tuloja, muita tuloja) JOS KYLLÄ: Kyllä, keskimäärin mk/kk 39

46 2. Muuttujat Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 199 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q19_1_1] Oletko itse viimeisen 5 vuoden aikana käyttänyt mitään seuraavista palvelu- tai tukimuodoista? Alle 3-vuotiaan lapsen hoitoon tarkoitettua hoitovapaata Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Oletko itse tai onko puolisosi/kumppanisi viimeisen 5 vuoden aikana käyttänyt mitään seuraavista palvelu- tai tukimuodoista? Rastita ne kohdat, joita olet itse käyttänyt sekä ne, joita puolisosi on käyttänyt. Alle 3-vuotiaan lapsen hoitoon tarkoitettua hoitovapaata (vastaaja) kyllä ei [Q19_1_2] Oletko itse viimeisen 5 vuoden aikana käyttänyt mitään seuraavista palvelu- tai tukimuodoista? Lyhennettyä työaikaa alle kouluikäisen lapsen hoidon järjestämiseksi Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Oletko itse tai onko puolisosi/kumppanisi viimeisen 5 vuoden aikana käyttänyt mitään seuraavista palvelu- tai tukimuodoista? Rastita ne kohdat, joita olet itse käyttänyt sekä ne, joita puolisosi on käyttänyt. 40

47 Q19_2_1 Lyhennettyä työaikaa alle kouluikäisen lapsen hoidon järjestämiseksi (vastaaja) kyllä ei [Q19_1_3] Oletko itse viimeisen 5 vuoden aikana käyttänyt mitään seuraavista palvelu- tai tukimuodoista? Äitiys-, isyys- tai vanhempainlomaa Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Oletko itse tai onko puolisosi/kumppanisi viimeisen 5 vuoden aikana käyttänyt mitään seuraavista palvelu- tai tukimuodoista? Rastita ne kohdat, joita olet itse käyttänyt sekä ne, joita puolisosi on käyttänyt. Äitiys-, isyys- tai vanhempainlomaa (vastaaja) kyllä ei [Q19_2_1] Onko puolisosi/kumppanisi viimeisen 5 vuoden aikana käyttänyt mitään seuraavista palvelu- tai tukimuodoista? Alle 3-vuotiaan lapsen hoitoon tarkoitettua hoitovapaata Ansiotyöhön sekä ammattiin liittyvät kysymykset 8-19 koskevat sekä vastaajaa että vastaajan puolisoa tai asuinkumppania. Mikäli et ole avio- tai avoliitossa, jätä vastaamatta puolisoa koskeviin kohtiin. Oletko itse tai onko puolisosi/kumppanisi viimeisen 5 vuoden aikana käyttänyt mitään seuraavista palvelu- tai tukimuodoista? Rastita ne kohdat, joita olet itse käyttänyt sekä ne, joita puolisosi on käyttänyt. 41

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sopimuspalokuntatutkimus

Lisätiedot

FSD1323. Hyvinvointi 2000. Koodikirja

FSD1323. Hyvinvointi 2000. Koodikirja FSD1323 Hyvinvointi 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi 2000 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja FSD2534 Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja FSD2522 Nuorisobarometri kevät 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri kevät 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2482. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely. Koodikirja

FSD2482. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely. Koodikirja FSD2482 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1112. Aikuiset avunsaajina Koodikirja

FSD1112. Aikuiset avunsaajina Koodikirja FSD1112 Aikuiset avunsaajina 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Aikuiset avunsaajina 1996 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2458. Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002. Koodikirja

FSD2458. Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002. Koodikirja FSD2458 Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perheyritysten

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja FSD2052 Poliisin turvallisuusbarometri 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Poliisin turvallisuusbarometri

Lisätiedot

FSD1202. Kaupunkipalvelututkimus 1989. Koodikirja

FSD1202. Kaupunkipalvelututkimus 1989. Koodikirja FSD1202 Kaupunkipalvelututkimus 1989 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 1989 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2480. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely. Koodikirja

FSD2480. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely. Koodikirja FSD2480 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1266. Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990. Koodikirja

FSD1266. Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990. Koodikirja FSD1266 Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990

Lisätiedot

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja FSD2145 KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2320. Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1996. Koodikirja

FSD2320. Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1996. Koodikirja FSD2320 Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen terveys- ja sosiaalikysely

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja FSD2130 Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2481. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Limingan Tupoksen asukaskysely. Koodikirja

FSD2481. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Limingan Tupoksen asukaskysely. Koodikirja FSD2481 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Limingan Tupoksen asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Limingan Tupoksen asukaskysely [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1139. Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988. Koodikirja

FSD1139. Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988. Koodikirja FSD1139 Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ammattirakenteen

Lisätiedot

FSD1179. Perhebarometri 1997 : suomalaisten perhekäsitykset. Koodikirja

FSD1179. Perhebarometri 1997 : suomalaisten perhekäsitykset. Koodikirja FSD1179 Perhebarometri 1997 : suomalaisten perhekäsitykset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen

Lisätiedot

FSD1213. Nuorisorikollisuus 2001. Koodikirja

FSD1213. Nuorisorikollisuus 2001. Koodikirja FSD1213 Nuorisorikollisuus 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisorikollisuus 2001 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2371. Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001. Aineisto-opas

FSD2371. Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001. Aineisto-opas FSD2371 Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001 [aineisto-opas].

Lisätiedot

FSD2043. Maaseudun naiset 1993. Koodikirja

FSD2043. Maaseudun naiset 1993. Koodikirja FSD2043 Maaseudun naiset 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Maaseudun naiset 1993 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2469. Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD2469. Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset. Koodikirja FSD2469 Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2379. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla Koodikirja

FSD2379. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla Koodikirja FSD2379 Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja FSD2723 Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2053. Poliisin turvallisuusbarometri 2001. Koodikirja

FSD2053. Poliisin turvallisuusbarometri 2001. Koodikirja FSD2053 Poliisin turvallisuusbarometri 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Poliisin turvallisuusbarometri

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja FSD2916 Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2015 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1309. Energia-asennetutkimus 1996. Koodikirja

FSD1309. Energia-asennetutkimus 1996. Koodikirja FSD1309 Energia-asennetutkimus 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Energia-asennetutkimus 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot