FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :32: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2802. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Kansalliskirjasto: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi 63 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Aineiston nimi englanniksi: National User Survey of Finnish Special Libraries 2008 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Kansalliskirjasto. Kansalliset kirjastoverkkopalvelut Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Hormia-Poutanen, Kristiina (Kansalliskirjasto. Kansalliset kirjastoverkkopalvelut) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat aineistot; asiakaspalvelu; asiakastyytyväisyys; erikoiskirjastot; kirjastot; palvelut; sähköinen aineisto; sähköiset palvelut; tiedonhankinta; tieteelliset kirjastot 1

8 1. Aineiston kuvailu Tieteenala / Aihealue OKM:n tieteenalaluokitus: luonnontieteet; yhteiskuntatieteet CESSDAn luokitus: tietoyhteiskunta Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely Kirjastosektoreiden yhteinen, kansallinen käyttäjäkysely kerää tietoa kirjastopalvelujen käytöstä, asiakastyytyväisyydestä ja vaikuttavuudesta. Kysely on suunnattu yleisten kirjastojen sekä korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen asiakkaille. Verkkokyselyn rakenne ja sisältö suunniteltiin yhteistyössä kirjastoverkon edustajien kanssa. Kysely mahdollistaa vertailun sekä kirjastosektorien sisällä että välillä. Vertailemalla tuloksia aiempiin kyselyihin saadaan tietoa asiakastyytyväisyyden ja kirjastojen käyttötapojen kehitystrendeistä. Yhteisen kyselyn puitteissa kirjastot voivat myös jakaa ja vahvistaa kyselydatan tulkintaan ja hyödyntämiseen liittyvää osaamistaan. Sisällön kuvaus Erikoiskirjastojen käyttäjille suunnatulla kyselyllä kartoitettiin kirjastopalvelujen käyttötottumuksia, palvelujen koettua tärkeyttä sekä palveluissa onnistumista. Lisäksi kysyttiin kirjastosta asioimisympäristönä, kirjaston aineistoista, asiakaspalvelusta, neuvonnasta, opastuksesta ja tiedonhankinnan ohjauksesta. Lopuksi vastaajat kertoivat mielipiteensä kirjaston elektronisista palveluista sekä kirjastopalvelujen vaikutuksista. Kirjaston palveluita kartoitettiin kysymällä, mitä vastaaja yleensä tekee asioidessaan kirjastossa ja millaisia elektronisia palveluita hän käyttää. Esitettiin myös väittämiä kirjaston palveluista eri osa-alueilla. Näitä osa-alueita olivat kirjasto asiointiympäristönä, kirjaston aineistot, asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus, kirjaston elektroniset palvelut sekä kirjaston palvelut kokonaisuutena. Vastaajilta kysyttiin, miten tärkeinä he eri palveluita pitävät ja miten hyvin kirjasto on onnistunut palveluiden toteuttamisessa. Lisäksi tiedusteltiin miten nämä palvelut ovat vaikuttaneet vastaajan työhön, opiskeluun tai muuhun toimintaan. Taustakysymyksinä olivat erikoiskirjasto tai tutkimuslaitos, jota arvioidaan, sukupuoli, ikäryhmä ja asiakasryhmä. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: Erikoiskirjastojen asiakkaat 2

9 1.4. Aineiston käyttö Aineistonkeruun ajankohta: Kerääjät: Kansalliskirjasto. Kansalliset kirjastoverkkopalvelut Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: verkkolomake Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2008 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: kohortti/tapahtuma-aineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 88 muuttujaa ja 1248 havaintoa. Otantamenetelmä: Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyte 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Tunnisteellisuussyistä aineistosta on poistettu kaikki avomuuttujat anonymisoinnin työläyden vuoksi. Julkaisut Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 3

10

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1248 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1248 minimi 2.00 maksimi 2.00 keskiarvo 2.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1248 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1.1_1] Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit? (valitse yksi vaihtoehto) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1248 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 8.08 [Q1.2] Sukupuoli Sukupuoli Mies Nainen

13 Q1.4_1 [Q1.3] Ikä Ikä (valitse yksi vaihtoehto) Alle Yli [Q1.4_1] Mihin asiakasryhmään lähinnä kuulut? Mihin asiakasryhmään lähinnä kuulut? (valitse yksi vaihtoehto) Tutkija Jos olet organisaation työntekijä: Tutkimusta avustava henkilö Muu asiantuntija Johto tai hallinto Muu henkilökunta Jos olet ulkopuolinen asiakas: Elinkeinoelämän tai yrityksen edustaja Jos olet ulkopuolinen asiakas: Opettaja, tutkija tai vastaava Opiskelija Julkishallinnon edustaja Tiedotusvälineiden edustaja Muu asiakas Muu asiantuntija

14 2. Muuttujat [Q2.1_1] Käyn arvioimassani kirjastossa Käyn arvioimassani kirjastossa Päivittäin Viikoittain Muutaman kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.2_1] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Lainaan, palautan, varaan tai uusin aineistoa Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? (voit valita useamman vaihtoehdon) Lainaan, palautan, varaan tai uusin aineistoa Ei mainittu Mainittu [Q2.2_2] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Käytän kirjaston tarjoamia painettuja aineistoja Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? (voit valita useamman vaihtoehdon) 8

15 Q2.2_4 Käytän kirjaston tarjoamia painettuja aineistoja Ei mainittu Mainittu [Q2.2_3] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Käytän kirjaston tarjoamia elektronisia aineistoja Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? (voit valita useamman vaihtoehdon) Käytän kirjaston tarjoamia elektronisia aineistoja Ei mainittu Mainittu [Q2.2_4] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Haen tietoa tietystä aiheesta Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? (voit valita useamman vaihtoehdon) Haen tietoa tietystä aiheesta 9

16 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q2.2_5] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Käytän neuvonta- ja tietopalveluja Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? (voit valita useamman vaihtoehdon) Käytän neuvonta- ja tietopalveluja Ei mainittu Mainittu [Q2.2_6] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Käytän kaukopalvelua Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? (voit valita useamman vaihtoehdon) Käytän kaukopalvelua Ei mainittu Mainittu

17 Q2.2_9 [Q2.2_7] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Opiskelen tai työskentelen itsenäisesti Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? (voit valita useamman vaihtoehdon) Opiskelen tai työskentelen itsenäisesti Ei mainittu Mainittu [Q2.2_8] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Opiskelen tai työskentelen ryhmässä Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? (voit valita useamman vaihtoehdon) Opiskelen tai työskentelen ryhmässä Ei mainittu Mainittu [Q2.2_9] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Olen mukana lehtikierrossa Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? (voit valita useamman vaihtoehdon) 11

18 2. Muuttujat Olen mukana lehtikierrossa Ei mainittu Mainittu [Q2.2_10] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Osallistun kirjaston järjestämiin opastuksiin tai koulutuksiin Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? (voit valita useamman vaihtoehdon) Osallistun kirjaston järjestämiin opastuksiin tai koulutuksiin (esim. tiedonhankinnan opastus) Ei mainittu Mainittu [Q2.2_11] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Käytän tietokoneita Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? (voit valita useamman vaihtoehdon) Käytän tietokoneita (esim. tekstinkäsittelyä, luen sähköpostia, internetiä) 12

19 Q2.2_13 Ei mainittu Mainittu [Q2.2_12] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Kopioin tai tulostan Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? (voit valita useamman vaihtoehdon) Kopioin tai tulostan Ei mainittu Mainittu [Q2.2_13] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Muuta, mitä? Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? (voit valita useamman vaihtoehdon) Muuta, mitä? Ei mainittu Mainittu

20 2. Muuttujat [Q2.3_1] Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Kirjaston omaa kokoelmaluetteloa Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Kirjaston omaa kokoelmaluetteloa (aineiston haku, varaaminen, uusiminen) Päivittäin Viikoittain Muutaman kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.3_2] Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Kirjaston verkkosivuja tai intranetiä Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Kirjaston verkkosivuja tai intranetiä Päivittäin Viikoittain Muutaman kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin (taulukko jatkuu seur. sivulla) 14

21 Q2.3_4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.3_3] Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Tietokantoja Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Tietokantoja Päivittäin Viikoittain Muutaman kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.3_4] Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Elektronisia lehtiä Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Elektronisia lehtiä 15

22 2. Muuttujat Päivittäin Viikoittain Muutaman kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.3_5] Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Elektronisia kirjoja Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Elektronisia kirjoja Päivittäin Viikoittain Muutaman kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.3_6] Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Muuta, mitä? Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Muuta, mitä? 16

23 Q3.1_1 Päivittäin Viikoittain Muutaman kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.4] Kuinka usein asioit puhelimitse, sähköpostitse tai postitse kirjaston / tietopalvelun kanssa? Kuinka usein asioit puhelimitse, sähköpostitse tai postitse kirjaston / tietopalvelun kanssa? Päivittäin Viikoittain Muutaman kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin En lainkaan [Q3.1_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto on luonteva osa työskentelyäni ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto on luonteva osa työskentelyäni 17

24 2. Muuttujat Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.1_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto on luonteva osa työskentelyäni ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto on luonteva osa työskentelyäni Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.2_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston sijainti on sopiva ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston sijainti on sopiva 18

25 Q3.3_1 Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.2_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston sijainti on sopiva ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston sijainti on sopiva Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.3_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston aukioloajat ovat sopivat ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston aukioloajat ovat sopivat 19

26 2. Muuttujat Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.3_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston aukioloajat ovat sopivat ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston aukioloajat ovat sopivat Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.4_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tilat vastaavat tarpeitani ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tilat vastaavat tarpeitani 20

27 Q3.5_1 Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.4_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tilat vastaavat tarpeitani ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tilat vastaavat tarpeitani Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.5_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto on asioimisympäristönä selkeä ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto on asioimisympäristönä selkeä 21

28 2. Muuttujat Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.5_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto on asioimisympäristönä selkeä ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto on asioimisympäristönä selkeä Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.6_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto tarjoaa rauhallisen työ- tai opiskelutilan ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto tarjoaa rauhallisen työ- tai opiskelutilan 22

29 Q3.7_1 Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.6_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto tarjoaa rauhallisen työtai opiskelutilan ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto tarjoaa rauhallisen työ- tai opiskelutilan Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.7_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston opasteet ovat selkeitä ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston opasteet ovat selkeitä 23

30 2. Muuttujat Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.7_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston opasteet ovat selkeitä ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston opasteet ovat selkeitä Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.8_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto mahdollistaa omatoimisen tiedonhankinnan ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto mahdollistaa omatoimisen tiedonhankinnan 24

31 Q3.9_1 Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.8_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto mahdollistaa omatoimisen tiedonhankinnan ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto mahdollistaa omatoimisen tiedonhankinnan Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.9_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tietokoneet vastaavat tarpeitani ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä 25

32 2. Muuttujat Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tietokoneet vastaavat tarpeitani Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.9_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tietokoneet vastaavat tarpeitani ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tietokoneet vastaavat tarpeitani Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS)

33 Q3.10_2 [Q3.10_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto tiedottaa palveluistaan riittävästi ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto tiedottaa palveluistaan riittävästi Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.10_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto tiedottaa palveluistaan riittävästi ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto tiedottaa palveluistaan riittävästi Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 27

34 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.11_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Pystyn halutessani vaikuttamaan kirjaston toimintaan ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen tärkeyttä: Pystyn halutessani vaikuttamaan kirjaston toimintaan (esim. hankintaehdotukset, palautteen antaminen palvelusta) Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.11_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Pystyn halutessani vaikuttamaan kirjaston toimintaan ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen toimivuutta: Pystyn halutessani vaikuttamaan kirjaston toimintaan (esim. hankintaehdotukset, palautteen antaminen palvelusta) 28

35 Q4.1_2 Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.1_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston painetut aineistot vastaavat tarpeitani ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston aineistot Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston painetut aineistot vastaavat tarpeitani Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.1_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston painetut aineistot vastaavat tarpeitani ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston aineistot 29

36 2. Muuttujat Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston painetut aineistot vastaavat tarpeitani Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.2_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston elektroniset aineistot vastaavat tarpeitani ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston aineistot Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston elektroniset aineistot vastaavat tarpeitani Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS)

37 Q4.3_1 [Q4.2_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston elektroniset aineistot vastaavat tarpeitani ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston aineistot Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston elektroniset aineistot vastaavat tarpeitani Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.3_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston aineistot ovat ajantasaiset ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston aineistot Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston aineistot ovat ajantasaiset Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 31

38 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.3_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston aineistot ovat ajantasaiset ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston aineistot Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston aineistot ovat ajantasaiset Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjastossa on riittävästi lainattavaa aineistoa ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston aineistot Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjastossa on riittävästi lainattavaa aineistoa 32

39 Q5.1_1 Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjastossa on riittävästi lainattavaa aineistoa ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston aineistot Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjastossa on riittävästi lainattavaa aineistoa Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.1_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto tarjoaa riittävästi tiedonhaun opastusta ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto tarjoaa riittävästi tiedonhaun opastusta 33

40 2. Muuttujat Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.1_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto tarjoaa riittävästi tiedonhaun opastusta ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto tarjoaa riittävästi tiedonhaun opastusta Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.2_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tarjoama tiedonhankinnan opetus on kehittänyt tiedonhankintataitojani ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus 34

41 Q5.2_2 Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tarjoama tiedonhankinnan opetus on kehittänyt tiedonhankintataitojani Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.2_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tarjoama tiedonhankinnan opetus on kehittänyt tiedonhankintataitojani ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tarjoama tiedonhankinnan opetus on kehittänyt tiedonhankintataitojani Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS)

42 2. Muuttujat [Q5.3_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Saan tarvitsemani tiedon kirjaston tietopalvelusta ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus Arvioi palvelujen tärkeyttä: Saan tarvitsemani tiedon kirjaston tietopalvelusta Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.3_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Saan tarvitsemani tiedon kirjaston tietopalvelusta ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus Arvioi palvelujen toimivuutta: Saan tarvitsemani tiedon kirjaston tietopalvelusta Erittäin heikko Heikko (taulukko jatkuu seur. sivulla) 36

43 Q5.4_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.4_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Henkilökunta tuntee hyvin kirjaston aihealueet ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus Arvioi palvelujen tärkeyttä: Henkilökunta tuntee hyvin kirjaston aihealueet Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.4_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Henkilökunta tuntee hyvin kirjaston aihealueet ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus 37

44 2. Muuttujat Arvioi palvelujen toimivuutta: Henkilökunta tuntee hyvin kirjaston aihealueet Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.5_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta on helposti tavoitettavissa ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta on helposti tavoitettavissa Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS)

45 Q5.6_1 [Q5.5_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta on helposti tavoitettavissa ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta on helposti tavoitettavissa Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.6_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta on palveluhaluista ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta on palveluhaluista Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 39

46 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.6_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta on palveluhaluista ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Asiakaspalvelu, neuvonta, ohjaus ja tiedonhankinnan opetus Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta on palveluhaluista Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6.1_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tarjoamat elektroniset palvelut vastaavat tarpeitani ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston elektroniset palvelut Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tarjoamat elektroniset palvelut vastaavat tarpeitani 40

47 Q6.2_1 Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6.1_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tarjoamat elektroniset palvelut vastaavat tarpeitani ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston elektroniset palvelut Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tarjoamat elektroniset palvelut vastaavat tarpeitani Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6.2_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Asiointi elektronisten palvelujen avulla on toimivaa ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston elektroniset palvelut 41

48 2. Muuttujat Arvioi palvelujen tärkeyttä: Asiointi elektronisten palvelujen avulla on toimivaa Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6.2_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Asiointi elektronisten palvelujen avulla on toimivaa ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston elektroniset palvelut Arvioi palvelujen toimivuutta: Asiointi elektronisten palvelujen avulla on toimivaa Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS)

49 Q6.3_2 [Q6.3_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston verkkosivuilta löydän helposti etsimäni ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston elektroniset palvelut Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston verkkosivuilta löydän helposti etsimäni Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6.3_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston verkkosivuilta löydän helposti etsimäni ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston elektroniset palvelut Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston verkkosivuilta löydän helposti etsimäni Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 43

50 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6.4_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Elektronisten palvelujen käyttöohjeet ovat selkeitä ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston elektroniset palvelut Arvioi palvelujen tärkeyttä: Elektronisten palvelujen käyttöohjeet ovat selkeitä Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6.4_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Elektronisten palvelujen käyttöohjeet ovat selkeitä ja miten hyvin kirjasto on onnistunut tarjoamaan niitä? Kirjaston elektroniset palvelut Arvioi palvelujen toimivuutta: Elektronisten palvelujen käyttöohjeet ovat selkeitä 44

51 Q7.1_2 Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7.1_1] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7.1_2] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 45

52 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8.1] Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi? Helpottaneet tarvitsemieni aineistojen löytymistä Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi? Helpottaneet tarvitsemieni aineistojen löytymistä Huomattavasti Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8.2] Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi? Helpottaneet alani seuraamista Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi? Helpottaneet alani seuraamista 46

53 Q8.4 Huomattavasti Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8.3] Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi? Parantaneet työni, opiskeluni tai muun toiminnan laatua Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi? Parantaneet työni, opiskeluni tai muun toiminnan laatua Huomattavasti Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8.4] Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi? Tehostaneet työtäni, opiskeluani tai muuta toimintaani Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi? Tehostaneet työtäni, opiskeluani tai muuta toimintaani 47

54 2. Muuttujat Huomattavasti Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8.5] Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi? Edistäneet uusien ideoiden syntymistä Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi? Edistäneet uusien ideoiden syntymistä Huomattavasti Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [BV1] Kieli Kieli Suomi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 48

55 AIKA (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ruotsi Englanti [BV2] Tutkimusvuosi Tutkimusvuosi Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1248 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [AIKA] Vastausajankohta Vastausajankohta 49

56

57 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit [Q1.1_1] Sukupuoli [Q1.2] Ikä [Q1.3] Mihin asiakasryhmään lähinnä kuulut? [Q1.4_1] Käyn arvioimassani kirjastossa [Q2.1_1] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Lainaan, palautan, varaan tai uusin aineistoa [Q2.2_1] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Käytän kirjaston tarjoamia painettuja aineistoja [Q2.2_2] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Käytän kirjaston tarjoamia elektronisia aineistoja [Q2.2_3] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Haen tietoa tietystä aiheesta [Q2.2_4]. 9 Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Käytän neuvonta- ja tietopalveluja [Q2.2_5] 10 Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Käytän kaukopalvelua [Q2.2_6] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Opiskelen tai työskentelen itsenäisesti [Q2.2_7] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Opiskelen tai työskentelen ryhmässä [Q2.2_8] 11 Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Olen mukana lehtikierrossa [Q2.2_9] 11 Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Osallistun kirjaston järjestämiin opastuk- 51

58 3. Hakemistot siin tai koulutuksiin [Q2.2_10] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Käytän tietokoneita [Q2.2_11] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Kopioin tai tulostan [Q2.2_12] Mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Muuta, mitä? [Q2.2_13] Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Kirjaston omaa kokoelmaluetteloa [Q2.3_1] Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Kirjaston verkkosivuja tai intranetiä [Q2.3_2] Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Tietokantoja [Q2.3_3] Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Elektronisia lehtiä [Q2.3_4] Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Elektronisia kirjoja [Q2.3_5] Jos käytät elektronisia palveluja: Mitä seuraavista elektronisista palveluista käytät? Muuta, mitä? [Q2.3_6] Kuinka usein asioit puhelimitse, sähköpostitse tai postitse kirjaston / tietopalvelun kanssa? [Q2.4] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto on luonteva osa työskentelyäni [Q3.1_1] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto on luonteva osa työskentelyäni [Q3.1_2] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston sijainti on sopiva [Q3.2_1] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston sijainti on sopiva [Q3.2_2] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston aukioloajat ovat sopivat [Q3.3_1] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston aukioloajat ovat sopivat [Q3.3_2] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tilat vastaavat tarpeitani [Q3.4_1] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tilat vastaavat tarpeitani [Q3.4_2] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto on asioimisympäristönä selkeä [Q3.5_1] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto on asioimisympäristönä selkeä [Q3.5_2] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto tarjoaa rauhallisen työ- tai opiskelutilan [Q3.6_1] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto tarjoaa rauhallisen työ- tai opiskelutilan [Q3.6_2].. 23 Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston opasteet ovat selkeitä [Q3.7_1] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston opasteet ovat selkeitä [Q3.7_2] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto mahdollistaa omatoimisen tiedonhankinnan [Q3.8_1]. 24 Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto mahdollistaa omatoimisen tiedonhankinnan [Q3.8_2] 25 Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tietokoneet vastaavat tarpeitani [Q3.9_1] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tietokoneet vastaavat tarpeitani [Q3.9_2]

59 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto tiedottaa palveluistaan riittävästi [Q3.10_1] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto tiedottaa palveluistaan riittävästi [Q3.10_2] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Pystyn halutessani vaikuttamaan kirjaston toimintaan [Q3.11_1] 28 Arvioi palvelujen toimivuutta: Pystyn halutessani vaikuttamaan kirjaston toimintaan [Q3.11_2] 28 Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston painetut aineistot vastaavat tarpeitani [Q4.1_1] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston painetut aineistot vastaavat tarpeitani [Q4.1_2] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston elektroniset aineistot vastaavat tarpeitani [Q4.2_1]...30 Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston elektroniset aineistot vastaavat tarpeitani [Q4.2_2] 31 Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston aineistot ovat ajantasaiset [Q4.3_1] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston aineistot ovat ajantasaiset [Q4.3_2] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjastossa on riittävästi lainattavaa aineistoa [Q4.4_1] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjastossa on riittävästi lainattavaa aineistoa [Q4.4_2] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto tarjoaa riittävästi tiedonhaun opastusta [Q5.1_1] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto tarjoaa riittävästi tiedonhaun opastusta [Q5.1_2] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tarjoama tiedonhankinnan opetus on kehittänyt tiedonhankintataitojani [Q5.2_1] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tarjoama tiedonhankinnan opetus on kehittänyt tiedonhankintataitojani [Q5.2_2] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Saan tarvitsemani tiedon kirjaston tietopalvelusta [Q5.3_1] Arvioi palvelujen toimivuutta: Saan tarvitsemani tiedon kirjaston tietopalvelusta [Q5.3_2]. 36 Arvioi palvelujen tärkeyttä: Henkilökunta tuntee hyvin kirjaston aihealueet [Q5.4_1] Arvioi palvelujen toimivuutta: Henkilökunta tuntee hyvin kirjaston aihealueet [Q5.4_2] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta on helposti tavoitettavissa [Q5.5_1] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta on helposti tavoitettavissa [Q5.5_2]. 39 Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta on palveluhaluista [Q5.6_1] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta on palveluhaluista [Q5.6_2] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tarjoamat elektroniset palvelut vastaavat tarpeitani [Q6.1_1] 40 Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tarjoamat elektroniset palvelut vastaavat tarpeitani [Q6.1_2] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Asiointi elektronisten palvelujen avulla on toimivaa [Q6.2_1]. 41 Arvioi palvelujen toimivuutta: Asiointi elektronisten palvelujen avulla on toimivaa [Q6.2_2] 42 Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston verkkosivuilta löydän helposti etsimäni [Q6.3_1] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston verkkosivuilta löydän helposti etsimäni [Q6.3_2]. 43 Arvioi palvelujen tärkeyttä: Elektronisten palvelujen käyttöohjeet ovat selkeitä [Q6.4_1]

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2866 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH SPECIAL LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut. Kirjastojen käyttäjäkysely

Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut. Kirjastojen käyttäjäkysely Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen käyttäjäkysely Tämän päivän sisällöt : Kirjastojen käyttäjäkysely erikoiskirjastojen vastaukset 2010 kyselyn kehittäminen jatkossa

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

Yliopistojen kysely 2010

Yliopistojen kysely 2010 Yliopistojen kysely 2010 1 Taustatiedot 1.1 Arvioin seuraavan kirjaston palveluja (valitse yksi vaihtoehto) -> valmis valikko kirjastoista / organisaatioista 1.2 Kirjaston toimipiste, jonka palveluja arvioin

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3160. Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3160. Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa Koodikirja FSD3160 Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek TÄRKEYS = Palvelujen tärkeys minulle TOIMIVUUS = Miten kirjasto on onnistunut Kirjaston käyttäjäkysely 2013

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja FSD3159 Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2873 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH PUBLIC LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja FSD3189 Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3113. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD3113. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD3113 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2909. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2909. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2909 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

FSD3032. Pieksämäkeläisten kaupunkikuva Koodikirja

FSD3032. Pieksämäkeläisten kaupunkikuva Koodikirja FSD3032 Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2850 Sosiaalibarometri 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja FSD3014 Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot