FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :18: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2873. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [elektroninen aineisto]. FSD2873, versio 1.0 ( ). Helsinki: Kansalliskirjasto. Kansalliset kirjastoverkkopalvelut [tuottaja], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 57 B Kyselylomake ruotsiksi 67 C Kyselylomake englanniksi 77 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Aineiston nimi englanniksi: National User Survey of Finnish Public Libraries 2013 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Muu materiaali Kyselylomake: pdf-tiedosto suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Tekijät Kansalliskirjasto. Kansalliset kirjastoverkkopalvelut Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineiston luovuttaja Hormia-Poutanen, Kristiina (Kansalliskirjasto. Kansalliset kirjastoverkkopalvelut) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat aineistot; asiakaskyselyt; asiakaspalvelu; asiakastyytyväisyys; kirjastoaineistot; kirjastoautot; kirjastonkäyttö; kirjastopalvelut; kirjastot; kirjastovirkailijat; kokoelmat; lainaustoiminta; vaikuttavuus; verkkopalvelut; www-sivut; yleiset kirjastot Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: informaatiotutkimus; sosiologia CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: lähteet; tietoyhteiskunta (myös internetin käyttö) Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely Kirjastosektoreiden yhteinen, kansallinen käyttäjäkysely kerää tietoa kirjastopalvelujen käytöstä, asiakastyytyväisyydestä ja vaikuttavuudesta. Kysely on suunnattu yleisten kirjastojen sekä korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen loppukäyttäjille. Kysely toteutettiin verkkokyselynä ja sen rakenne ja sisältö suunniteltiin yhteistyössä kirjastoverkon edustajien kanssa. Keskitetty kysely tarjoaa kirjastoille mahdollisuuden saada käyttöönsä kohtuullinen määrä asiakaspalautetta ilman suuria panostuksia. Yhteinen kyselylomake mahdollistaa vertailun sekä kirjastosektorien sisällä että välillä. Vertailemalla tuloksia aiempiin kyselyihin saadaan tietoa asiakastyytyväisyyden ja kirjastojen käyttötapojen kehitystrendeistä. Yhteisen kyselyn puitteissa kirjastot voivat myös jakaa ja vahvistaa kyselydatan tulkintaan ja hyödyntämiseen liittyvää osaamistaan. Sisällönkuvaus Yleisten kirjastojen käyttäjäkysely keräsi tietoa kirjastopalvelujen käytöstä sekä asiakastyytyväisyydestä. Kyselyllä kartoitettiin kirjastojen käyttöä yleensä, kirjastoja asiointiympäristöinä, kokoelmia ja aineistoja, asiakaspalvelua sekä kirjastojen hyötyjä ja vaikutuksia. Kirjaston käyttöä tutkittiin kysymällä kuinka usein ja miksi kirjastossa asioidaan. Tiedusteltiin myös syytä, jos vastaaja ei käy ollenkaan kirjastossa. Haluttiin myös tietää, mitä kirjaston verkkopalveluita vastaajat käyttivät. Mikäli verkkopalveluja ei käytetty, tiedusteltiin syytä tähän. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu Kirjastoa asiointiympäristönä, kirjaston kokoelmia ja aineistoja sekä asiakaspalvelua kartoitettiin esittämällä näitä palveluja koskevia väittämiä. Vastaajia pyydettiin arvioimaan palveluja niiden tärkeyden ja toimivuuden suhteen. Pyydettiin myös kokonaisarviota kirjastopalvelujen tärkeydestä ja onnistumisesta. Lopuksi kysyttiin, miten arvioidut palvelut ovat vaikuttaneet vastaajan työhön, opiskeluun tai muuhun toimintaan. Taustamuuttujina olivat sukupuoli, ikä, koulutus ja elämäntilanne. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: Kirjastojen käyttäjät Aineistonkeruun ajankohta: Aineiston kerääjät: Kansalliskirjasto. Kansalliset kirjastoverkkopalvelut Keruumenetelmä: Internet-kysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2013 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: kohortti/tapahtuma-aineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 81 muuttujaa ja havaintoa. Otantamenetelmä: Itsevalikoitunut näyte 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Kirjastojen käyttäjäkysely Saatavissa: [viitattu ]. Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 3

10 1. Aineiston kuvailu Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön; FSD:n lupamenettely. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1.1] Arvioin seuraavan kirjaston palveluja Arvioin seuraavan kirjaston palveluja Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1.2] Arvioin seuraavan toimipisteen palveluja Arvioin seuraavan toimipisteen palveluja Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm minimi 1.00 maksimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q2.2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskiarvo keskihajonta [Q2.1] Käyn arvioimassani kirjastossa Käyn arvioimassani kirjastossa Päivittäin Vähintään kerran viikossa Muutaman kerran kuukaudessa Noin kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.2] Jos et käy kirjastossa lainkaan, miksi et? (avokysymys) Jos et käy kirjastossa lainkaan, miksi et? [Q2.3_1] Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Lainaan, palautan, varaan tai uusin aineistoa Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Voit valita useamman vaihtoehdon. Lainaan, palautan, varaan tai uusin aineistoa 7

14 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q2.3_2] Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Tutustun aineistoihin Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Voit valita useamman vaihtoehdon. Tutustun aineistoihin Ei mainittu Mainittu [Q2.3_3] Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Haen tietoa tietystä aiheesta Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Voit valita useamman vaihtoehdon. Haen tietoa tietystä aiheesta Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q2.3_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q2.3_4] Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Luen kirjoja Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Voit valita useamman vaihtoehdon. Luen kirjoja Ei mainittu Mainittu [Q2.3_5] Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Luen lehtiä Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Voit valita useamman vaihtoehdon. Luen lehtiä Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 9

16 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q2.3_6] Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Kuuntelen musiikkia Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Voit valita useamman vaihtoehdon. Kuuntelen musiikkia Ei mainittu Mainittu [Q2.3_7] Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Käytän neuvonta- tai tietopalveluja Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Voit valita useamman vaihtoehdon. Käytän neuvonta- tai tietopalveluja Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 10

17 Q2.3_9 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q2.3_8] Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Käytän kaukopalvelua Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Voit valita useamman vaihtoehdon. Käytän kaukopalvelua (pyydän tilaamaan aineistoa muista kirjastoista) Ei mainittu Mainittu [Q2.3_9] Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Opiskelen tai työskentelen itsenäisesti Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Voit valita useamman vaihtoehdon. Opiskelen tai työskentelen itsenäisesti Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 11

18 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q2.3_10] Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Opiskelen tai työskentelen ryhmässä Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Voit valita useamman vaihtoehdon. Opiskelen tai työskentelen ryhmässä Ei mainittu Mainittu [Q2.3_11] Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Käytän kirjaston tietokoneita Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Voit valita useamman vaihtoehdon. Käytän kirjaston tietokoneita (esim. tekstinkäsittelyyn, sähköpostin lukemiseen, internetin käyttämiseen tai pelaamiseen) Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 12

19 Q2.3_13 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q2.3_12] Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Käytän omaa tietokonetta Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Voit valita useamman vaihtoehdon. Käytän omaa tietokonetta Ei mainittu Mainittu [Q2.3_13] Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Kopioin, tulostan tai skannaan Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Voit valita useamman vaihtoehdon. Kopioin, tulostan tai skannaan Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 13

20 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q2.3_14] Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Digitoin tai editoin Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Voit valita useamman vaihtoehdon. Digitoin tai editoin Ei mainittu Mainittu [Q2.3_15] Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Osallistun kirjaston järjestämiin koulutuksiin Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Voit valita useamman vaihtoehdon. Osallistun kirjaston järjestämiin koulutuksiin (esim. tiedonhaun opastus tai tietokoneen käytön opastus) 14

21 Q2.3_17 Ei mainittu Mainittu [Q2.3_16] Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Osallistun kirjaston järjestämiin kulttuuri- yms. tilaisuuksiin Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Voit valita useamman vaihtoehdon. Osallistun kirjaston järjestämiin kulttuuri- yms. tilaisuuksiin (esim. näyttelyt, kirjailijavierailut tai lukupiirit) Ei mainittu Mainittu [Q2.3_17] Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Vietän aikaa kirjastossa Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Voit valita useamman vaihtoehdon. Vietän aikaa kirjastossa Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 15

22 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q2.3_18] Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Tapaan ystäviä tai muita ihmisiä Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Voit valita useamman vaihtoehdon. Tapaan ystäviä tai muita ihmisiä Ei mainittu Mainittu [Q2.3_19] Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Teen jotain muuta, mitä? (avokysymys) Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Voit valita useamman vaihtoehdon. Teen jotain muuta, mitä? [Q2.4.1] Asiointi verkossa (kirjaston aineistojen haku, varaaminen ja uusiminen) Jos käytät kirjaston verkkopalveluita: mitä seuraavista verkkopalveluista käytät? 16

23 Q2.4.2 Asiointi verkossa (kirjaston aineistojen haku, varaaminen ja uusiminen) Päivittäin Vähintään kerran viikossa Muutaman kerran kuukaudessa Noin kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.4.2] Kirjastojen verkkosivut (esim. tiedonhaku aukioloajoista, tapahtumista tai muista palveluista) Jos käytät kirjaston verkkopalveluita: mitä seuraavista verkkopalveluista käytät? Kirjastojen verkkosivut (esim. tiedonhaku aukioloajoista, tapahtumista tai muista palveluista) Päivittäin Vähintään kerran viikossa Muutaman kerran kuukaudessa Noin kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS)

24 2. Muuttujat [Q2.5] Jos et käytä kohdissa ja mainittuja verkkopalveluja, miksi et? (avokysymys) Jos et käytä kohdissa ja mainittuja verkkopalveluja, miksi et? [Q2.6] Seuraatko kirjastoa sosiaalisessa mediassa? Seuraatko kirjastoa sosiaalisessa mediassa? Kyllä En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.1A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston sijainti on sopiva Kerro mielipiteesi kirjaston onnistumisesta asiointiympäristönä! Miten tärkeänä pidät kirjaston eri ominaisuuksia ja palveluja? Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston sijainti on sopiva Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 18

25 Q3.3A (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q3.2A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston aukioloajat ovat sopivat Kerro mielipiteesi kirjaston onnistumisesta asiointiympäristönä! Miten tärkeänä pidät kirjaston eri ominaisuuksia ja palveluja? Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston aukioloajat ovat sopivat Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.3A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tilat vastaavat tarpeitani Kerro mielipiteesi kirjaston onnistumisesta asiointiympäristönä! Miten tärkeänä pidät kirjaston eri ominaisuuksia ja palveluja? Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tilat vastaavat tarpeitani 19

26 2. Muuttujat Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.4A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tietokoneet vastaavat tarpeitani Kerro mielipiteesi kirjaston onnistumisesta asiointiympäristönä! Miten tärkeänä pidät kirjaston eri ominaisuuksia ja palveluja? Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tietokoneet vastaavat tarpeitani Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.5A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto tiedottaa palveluistaan riittävästi Kerro mielipiteesi kirjaston onnistumisesta asiointiympäristönä! Miten tärkeänä pidät kirjaston eri ominaisuuksia ja palveluja? 20

27 Q3.6A Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto tiedottaa palveluistaan riittävästi Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.6A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Sähköinen asiointi kirjastossa toimii hyvin Kerro mielipiteesi kirjaston onnistumisesta asiointiympäristönä! Miten tärkeänä pidät kirjaston eri ominaisuuksia ja palveluja? Arvioi palvelujen tärkeyttä: Sähköinen asiointi kirjastossa (varaukset, uusinnat, aineiston selaus jne.) toimii hyvin Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

28 2. Muuttujat [Q3.7A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Löydän kirjaston verkkosivuilta helposti etsimäni Kerro mielipiteesi kirjaston onnistumisesta asiointiympäristönä! Miten tärkeänä pidät kirjaston eri ominaisuuksia ja palveluja? Arvioi palvelujen tärkeyttä: Löydän kirjaston verkkosivuilta helposti etsimäni (esim. aukioloajat ja yhteystiedot) Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.1B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston sijainti on sopiva Kerro mielipiteesi kirjaston onnistumisesta asiointiympäristönä! Miten tärkeänä pidät kirjaston eri ominaisuuksia ja palveluja? Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston sijainti on sopiva Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 22

29 Q3.3B (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.2B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston aukioloajat ovat sopivat Kerro mielipiteesi kirjaston onnistumisesta asiointiympäristönä! Miten tärkeänä pidät kirjaston eri ominaisuuksia ja palveluja? Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston aukioloajat ovat sopivat Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.3B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tilat vastaavat tarpeitani Kerro mielipiteesi kirjaston onnistumisesta asiointiympäristönä! Miten tärkeänä pidät kirjaston eri ominaisuuksia ja palveluja? Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tilat vastaavat tarpeitani 23

30 2. Muuttujat Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.4B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tietokoneet vastaavat tarpeitani Kerro mielipiteesi kirjaston onnistumisesta asiointiympäristönä! Miten tärkeänä pidät kirjaston eri ominaisuuksia ja palveluja? Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tietokoneet vastaavat tarpeitani Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.5B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto tiedottaa palveluistaan riittävästi Kerro mielipiteesi kirjaston onnistumisesta asiointiympäristönä! Miten tärkeänä pidät kirjaston eri ominaisuuksia ja palveluja? 24

31 Q3.6B Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto tiedottaa palveluistaan riittävästi Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.6B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Sähköinen asiointi kirjastossa toimii hyvin Kerro mielipiteesi kirjaston onnistumisesta asiointiympäristönä! Miten tärkeänä pidät kirjaston eri ominaisuuksia ja palveluja? Arvioi palvelujen toimivuutta: Sähköinen asiointi kirjastossa (varaukset, uusinnat, aineiston selaus jne.) toimii hyvin Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

32 2. Muuttujat [Q3.7B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Löydän kirjaston verkkosivuilta helposti etsimäni Kerro mielipiteesi kirjaston onnistumisesta asiointiympäristönä! Miten tärkeänä pidät kirjaston eri ominaisuuksia ja palveluja? Arvioi palvelujen toimivuutta: Löydän kirjaston verkkosivuilta helposti etsimäni (esim. aukioloajat ja yhteystiedot) Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.8] Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjastoon asiointiympäristönä (avokysymys) Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjastoon asiointiympäristönä [Q4.1A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tarjoamat lehdet ja kirjat vastaavat tarpeitani Kerro mielipiteesi kirjaston kokoelmista ja aineistoista! Miten tärkeinä pidät eri aineistoja? Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tarjoamat lehdet ja kirjat vastaavat tarpeitani 26

33 Q4.3A Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.2A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tarjoamat av-tallenteet vastaavat tarpeitani Kerro mielipiteesi kirjaston kokoelmista ja aineistoista! Miten tärkeinä pidät eri aineistoja? Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tarjoamat av-tallenteet (elokuvat, musiikki, äänikirjat jne.) vastaavat tarpeitani Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.3A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tarjoamat verkkolehdet vastaavat tarpeitani Kerro mielipiteesi kirjaston kokoelmista ja aineistoista! Miten tärkeinä pidät eri aineistoja? 27

34 2. Muuttujat Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tarjoamat verkkolehdet (esim. PressDisplay) vastaavat tarpeitani Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston e-kirjat vastaavat tarpeitani Kerro mielipiteesi kirjaston kokoelmista ja aineistoista! Miten tärkeinä pidät eri aineistoja? Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston e-kirjat (esim. Ellibsin sähköiset kirjat) vastaavat tarpeitani Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

35 Q4.1B [Q4.5A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Musiikinkuuntelupalvelu Naxos Music Library vastaa tarpeitani Kerro mielipiteesi kirjaston kokoelmista ja aineistoista! Miten tärkeinä pidät eri aineistoja? Arvioi palvelujen tärkeyttä: Musiikinkuuntelupalvelu Naxos Music Library vastaa tarpeitani Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.1B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tarjoamat lehdet ja kirjat vastaavat tarpeitani Kerro mielipiteesi kirjaston kokoelmista ja aineistoista! Miten tärkeinä pidät eri aineistoja? Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tarjoamat lehdet ja kirjat vastaavat tarpeitani Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 29

36 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.2B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tarjoamat av-tallenteet vastaavat tarpeitani Kerro mielipiteesi kirjaston kokoelmista ja aineistoista! Miten tärkeinä pidät eri aineistoja? Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tarjoamat av-tallenteet (elokuvat, musiikki, äänikirjat jne.) vastaavat tarpeitani Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.3B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tarjoamat verkkolehdet vastaavat tarpeitani Kerro mielipiteesi kirjaston kokoelmista ja aineistoista! Miten tärkeinä pidät eri aineistoja? Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tarjoamat verkkolehdet (esim. PressDisplay) vastaavat tarpeitani 30

37 Q4.5B Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston e-kirjat vastaavat tarpeitani Kerro mielipiteesi kirjaston kokoelmista ja aineistoista! Miten tärkeinä pidät eri aineistoja? Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston e-kirjat (esim. Ellibsin sähköiset kirjat) vastaavat tarpeitani Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.5B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Musiikinkuuntelupalvelu Naxos Music Library vastaa tarpeitani Kerro mielipiteesi kirjaston kokoelmista ja aineistoista! Miten tärkeinä pidät eri aineistoja? Arvioi palvelujen toimivuutta: Musiikinkuuntelupalvelu Naxos Music Library vastaa tarpeitani 31

38 2. Muuttujat Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.6] Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjaston aineistoihin (avokysymys) Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjaston aineistoihin [Q5.1A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta on tarvittaessa helposti tavoitettavissa Kerro mielipiteesi kirjaston asiakaspalvelusta! Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta on tarvittaessa helposti tavoitettavissa Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

39 Q5.3A [Q5.2A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta on palveluhaluista Kerro mielipiteesi kirjaston asiakaspalvelusta! Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta on palveluhaluista Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.3A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta osaa neuvoa minua kysymyksissäni Kerro mielipiteesi kirjaston asiakaspalvelusta! Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta osaa neuvoa minua kysymyksissäni Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 33

40 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.4A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta osaa opastaa tietokoneiden ja laitteiden käytössä (esim. internetin käyttö) Kerro mielipiteesi kirjaston asiakaspalvelusta! Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta osaa opastaa tietokoneiden ja laitteiden käytössä (esim. internetin käyttö) Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.1B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta on tarvittaessa helposti tavoitettavissa Kerro mielipiteesi kirjaston asiakaspalvelusta! Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta on tarvittaessa helposti tavoitettavissa 34

41 Q5.3B Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.2B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta on palveluhaluista Kerro mielipiteesi kirjaston asiakaspalvelusta! Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta on palveluhaluista Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.3B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta osaa neuvoa minua kysymyksissäni Kerro mielipiteesi kirjaston asiakaspalvelusta! Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta osaa neuvoa minua kysymyksissäni 35

42 2. Muuttujat Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.4B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta osaa opastaa tietokoneiden ja laitteiden käytössä (esim. internetin käyttö) Kerro mielipiteesi kirjaston asiakaspalvelusta! Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta osaa opastaa tietokoneiden ja laitteiden käytössä (esim. internetin käyttö) Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.5] Kommentteja ja kehittämisehdotuksia asiakaspalveluun (avokysymys) Kommentteja ja kehittämisehdotuksia asiakaspalveluun 36

43 Q6.1B [Q6.1A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia Tässä voit antaa kokonaisarvion kirjastopalvelujen tärkeydestä ja onnistumisesta. Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6.1B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia Tässä voit antaa kokonaisarvion kirjastopalvelujen tärkeydestä ja onnistumisesta. Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 37

44 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7.1] Auttaneet löytämään tarvitsemaani tietoa (esim. työhön tai opiskeluun) Lopuksi voit kertoa, miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi. Auttaneet löytämään tarvitsemaani tietoa (esim. työhön tai opiskeluun) Ei lainkaan Jonkin verran Huomattavasti En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7.2] Kehittäneet tietoteknisiä taitojani (esim. internetin käyttö, verkkoasiointi) Lopuksi voit kertoa, miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi. Kehittäneet tietoteknisiä taitojani (esim. internetin käyttö, verkkoasiointi) 38

45 Q7.4 Ei lainkaan Jonkin verran Huomattavasti En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7.3] Tukeneet lukemis- tai kulttuuriharrastuksiani Lopuksi voit kertoa, miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi. Tukeneet lukemis- tai kulttuuriharrastuksiani Ei lainkaan Jonkin verran Huomattavasti En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7.4] Tarjonneet virikkeitä vapaa-aikaan ja harrastuksiini Lopuksi voit kertoa, miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi. Tarjonneet virikkeitä vapaa-aikaan ja harrastuksiini 39

46 2. Muuttujat Ei lainkaan Jonkin verran Huomattavasti En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7.5] Lisänneet sosiaalisia kontaktejani Lopuksi voit kertoa, miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi. Lisänneet sosiaalisia kontaktejani Ei lainkaan Jonkin verran Huomattavasti En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7.6] Parantaneet elämänlaatuani Lopuksi voit kertoa, miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi. Parantaneet elämänlaatuani 40

47 Q8.2 Ei lainkaan Jonkin verran Huomattavasti En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7.7] Muuta, mitä? (avokysymys) Lopuksi voit kertoa, miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi. Muuta, mitä? [Q8.1] Sukupuoli Sukupuoli Mies Nainen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8.2] Ikä Ikä 41

48 2. Muuttujat Alle Yli tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8.3] Koulutus Koulutus Kansakoulu Peruskoulu Ammattikoulu tai -kurssi Lukio tai ylioppilas Opistotason ammatillinen koulutus Alempi korkeakoulututkinto (amk tai kandidaatti) Ylempi korkeakoulututkinto Muu koulutus tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8.4] Elämäntilanne Elämäntilanne Työssä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 42

49 BV1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Koululainen Opiskelija Työtön Eläkeläinen Kotiäiti tai -isä Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9.1] Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjaston palveluihin yleensä (avokysymys) Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjaston palveluihin yleensä [Q9.2] Kommentteja ja kehittämisehdotuksia tähän asiakaskyselyyn (avokysymys) Kommentteja ja kehittämisehdotuksia tähän asiakaskyselyyn [BV1] Kieli Kieli Suomi Ruotsi Englanti tieto puuttuu (SYSMIS)

50

51 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Arvioin seuraavan kirjaston palveluja [Q1.1] Arvioin seuraavan toimipisteen palveluja [Q1.2] Käyn arvioimassani kirjastossa [Q2.1] Jos et käy kirjastossa lainkaan, miksi et? (avokysymys) [Q2.2] Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Lainaan, palautan, varaan tai uusin aineistoa [Q2.3_1] Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Tutustun aineistoihin [Q2.3_2] 8 Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Haen tietoa tietystä aiheesta [Q2.3_3] Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Luen kirjoja [Q2.3_4] Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Luen lehtiä [Q2.3_5] Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Kuuntelen musiikkia [Q2.3_6] 10 Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Käytän neuvonta- tai tietopalveluja [Q2.3_7] Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Käytän kaukopalvelua [Q2.3_8] 11 Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Opiskelen tai työskentelen itsenäisesti [Q2.3_9] Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Opiskelen tai työskentelen ryhmässä [Q2.3_10]

52 3. Hakemistot Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Käytän kirjaston tietokoneita [Q2.3_11] Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Käytän omaa tietokonetta [Q2.3_12] 13 Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Kopioin, tulostan tai skannaan [Q2.3_13] Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Digitoin tai editoin [Q2.3_14] 14 Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Osallistun kirjaston järjestämiin koulutuksiin [Q2.3_15] Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Osallistun kirjaston järjestämiin kulttuuri- yms. tilaisuuksiin [Q2.3_16] Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Vietän aikaa kirjastossa [Q2.3_17] 15 Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Tapaan ystäviä tai muita ihmisiä [Q2.3_18] Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Teen jotain muuta, mitä? (avokysymys) [Q2.3_19] Asiointi verkossa (kirjaston aineistojen haku, varaaminen ja uusiminen) [Q2.4.1] Kirjastojen verkkosivut (esim. tiedonhaku aukioloajoista, tapahtumista tai muista palveluista) [Q2.4.2] Jos et käytä kohdissa ja mainittuja verkkopalveluja, miksi et? (avokysymys) [Q2.5] 18 Seuraatko kirjastoa sosiaalisessa mediassa? [Q2.6] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston sijainti on sopiva [Q3.1A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston aukioloajat ovat sopivat [Q3.2A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tilat vastaavat tarpeitani [Q3.3A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tietokoneet vastaavat tarpeitani [Q3.4A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto tiedottaa palveluistaan riittävästi [Q3.5A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Sähköinen asiointi kirjastossa toimii hyvin [Q3.6A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Löydän kirjaston verkkosivuilta helposti etsimäni [Q3.7A] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston sijainti on sopiva [Q3.1B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston aukioloajat ovat sopivat [Q3.2B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tilat vastaavat tarpeitani [Q3.3B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tietokoneet vastaavat tarpeitani [Q3.4B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto tiedottaa palveluistaan riittävästi [Q3.5B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Sähköinen asiointi kirjastossa toimii hyvin [Q3.6B]

53 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Arvioi palvelujen toimivuutta: Löydän kirjaston verkkosivuilta helposti etsimäni [Q3.7B].. 26 Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjastoon asiointiympäristönä (avokysymys) [Q3.8] 26 Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tarjoamat lehdet ja kirjat vastaavat tarpeitani [Q4.1A] 26 Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tarjoamat av-tallenteet vastaavat tarpeitani [Q4.2A].. 27 Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tarjoamat verkkolehdet vastaavat tarpeitani [Q4.3A]. 27 Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston e-kirjat vastaavat tarpeitani [Q4.4A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Musiikinkuuntelupalvelu Naxos Music Library vastaa tarpeitani [Q4.5A] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tarjoamat lehdet ja kirjat vastaavat tarpeitani [Q4.1B] 29 Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tarjoamat av-tallenteet vastaavat tarpeitani [Q4.2B] 30 Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tarjoamat verkkolehdet vastaavat tarpeitani [Q4.3B] 30 Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston e-kirjat vastaavat tarpeitani [Q4.4B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Musiikinkuuntelupalvelu Naxos Music Library vastaa tarpeitani [Q4.5B] Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjaston aineistoihin (avokysymys) [Q4.6] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta on tarvittaessa helposti tavoitettavissa [Q5.1A] 32 Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta on palveluhaluista [Q5.2A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta osaa neuvoa minua kysymyksissäni [Q5.3A] 33 Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta osaa opastaa tietokoneiden ja laitteiden käytössä (esim. internetin käyttö) [Q5.4A] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta on tarvittaessa helposti tavoitettavissa [Q5.1B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta on palveluhaluista [Q5.2B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta osaa neuvoa minua kysymyksissäni [Q5.3B] 35 Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta osaa opastaa tietokoneiden ja laitteiden käytössä (esim. internetin käyttö) [Q5.4B] Kommentteja ja kehittämisehdotuksia asiakaspalveluun (avokysymys) [Q5.5] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia [Q6.1A] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia [Q6.1B] Auttaneet löytämään tarvitsemaani tietoa (esim. työhön tai opiskeluun) [Q7.1] Kehittäneet tietoteknisiä taitojani (esim. internetin käyttö, verkkoasiointi) [Q7.2] Tukeneet lukemis- tai kulttuuriharrastuksiani [Q7.3] Tarjonneet virikkeitä vapaa-aikaan ja harrastuksiini [Q7.4]

54 3. Hakemistot Lisänneet sosiaalisia kontaktejani [Q7.5] Parantaneet elämänlaatuani [Q7.6] Muuta, mitä? (avokysymys) [Q7.7] Sukupuoli [Q8.1] Ikä [Q8.2] Koulutus [Q8.3] Elämäntilanne [Q8.4] Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjaston palveluihin yleensä (avokysymys) [Q9.1].. 43 Kommentteja ja kehittämisehdotuksia tähän asiakaskyselyyn (avokysymys) [Q9.2] Kieli [BV1]

55 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä 3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto tiedottaa palveluistaan riittävästi Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston aukioloajat ovat sopivat Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston e-kirjat vastaavat tarpeitani Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta on palveluhaluista Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta on tarvittaessa helposti tavoitettavissa 34 Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta osaa neuvoa minua kysymyksissäni. 35 Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta osaa opastaa tietokoneiden ja laitteiden käytössä (esim. internetin käyttö) Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston sijainti on sopiva Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tarjoamat av-tallenteet vastaavat tarpeitani Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tarjoamat lehdet ja kirjat vastaavat tarpeitani Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tarjoamat verkkolehdet vastaavat tarpeitani Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tietokoneet vastaavat tarpeitani Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tilat vastaavat tarpeitani Arvioi palvelujen toimivuutta: Löydän kirjaston verkkosivuilta helposti etsimäni Arvioi palvelujen toimivuutta: Musiikinkuuntelupalvelu Naxos Music Library vastaa tarpeitani 31 Arvioi palvelujen toimivuutta: Sähköinen asiointi kirjastossa toimii hyvin Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto tiedottaa palveluistaan riittävästi Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston aukioloajat ovat sopivat Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston e-kirjat vastaavat tarpeitani Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta on palveluhaluista Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta on tarvittaessa helposti tavoitettavissa..32 Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta osaa neuvoa minua kysymyksissäni Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta osaa opastaa tietokoneiden ja laitteiden käytössä (esim. internetin käyttö) Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston sijainti on sopiva Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tarjoamat av-tallenteet vastaavat tarpeitani Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tarjoamat lehdet ja kirjat vastaavat tarpeitani

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek TÄRKEYS = Palvelujen tärkeys minulle TOIMIVUUS = Miten kirjasto on onnistunut Kirjaston käyttäjäkysely 2013

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2873 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH PUBLIC LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Vastauksia kielen mukaan Svar enligt språk Kieli - Språk swe fin 0 50 100 150 Vastaustapa - Svarsmetod Paperivastaus - papperssvar Sähköinen vastaus - elektroniskt

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013

Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013 Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 1. ARVIOITAVA KIRJASTO - 1.1 Arvioin seuraavan toimipisteen palveluja Jokioisten pääkirjasto 10 2 4 6 8 10 Jokioinen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja FSD2879 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2866 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH SPECIAL LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

FSD2869. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot. Koodikirja

FSD2869. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot. Koodikirja FSD2869 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Elektronisten

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen

Lisätiedot

FSD2683. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely Koodikirja

FSD2683. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely Koodikirja FSD2683 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Elektronisten aineistojen

Lisätiedot

FSD2880. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: yliopistokirjastot. Koodikirja

FSD2880. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: yliopistokirjastot. Koodikirja FSD2880 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: yliopistokirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja FSD2613 Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Opiskelijan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot