FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :48: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2769. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Sariola, Heikki: Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta [elektroninen aineisto]. FSD2769, versio 1.0 ( ). Helsinki: Taloustutkimus Oy [aineistonkeruu], Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto [tuottaja], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Aineiston nimi englanniksi: Attitudes towards Corporal Punishment of Children in Finland, Autumn 2008: Trend Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Tekijät Sariola, Heikki (Lastensuojelun keskusliitto) Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Sariola, Heikki (Lastensuojelun keskusliitto) 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat kasvatus; kuritus; lapset; lastensuojelu; pahoinpitely; perheväkivalta; vanhemmat; väkivalta Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: lapsitutkimus; perhetutkimus CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: lapset; sosiaalinen käyttäytyminen ja asenteet Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Lasten kuritusväkivalta Lastensuojelun keskusliitto on kartoittanut lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan ja siihen liittyvien asenteiden kehitystä Suomessa 1980-luvulta lähtien. Tietoarkistoon arkistoitujen aineistojen sarja käsittää Lastensuojelun keskusliiton 2000-luvulla teettämiä, lasten kuritusväkivaltaa koskevia kyselyitä, joissa on kartoitettu myös vanhempien raportoimaa itse käyttämäänsä kuritusväkivaltaa. Sisällönkuvaus Aineisto jatkaa Lastensuojelun keskusliiton tekemää lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan ja siihen liittyvien asenteiden kehitystä seuraavaa tutkimusta. Aineistonkeruu toteutettiin syyskuussa 2008 henkilökohtaisina haastatteluina osana Taloustutkimuksen kuukausittain tekemää Omnibus-tutkimusta. Aineisto sisältää yhden sisältömuuttujan, jolla selvitettiin, mitä mieltä vastaajat olivat seuraavasta väittämästä: "Lasten ruumiillinen kuritus on ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävä kasvatuskeino." Taustatietoina aineistossa ovat muun muassa vastaajan asuinpaikkakunta, sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, tuloluokka, talouden koko ja kotona olevien lasten iät. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi 2

9 1.4. Aineiston käyttö Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: Suomen vuotias väestö, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: syyskuu 2008 Aineiston kerääjät: Taloustutkimus Oy Aineiston tuottajat: Lastensuojelun keskusliitto Keruumenetelmä: Käyntihaastattelu Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2008 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 88 muuttujaa ja 971 havaintoa. Otantamenetelmä: Ositettu otanta. Otos muodostettiin kiintiöpoiminnalla, jossa kiintiöinä olivat kohderyhmän valtakunnallinen ikä-, sukupuoli-, lääni- ja kuntatyyppijakauma. 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Sariola, Heikki (2012). Kuritusväkivaltaa koskevat asenteet ja lapsiin kohdistuvan väkivallan kehitystrendejä Suomessa. Lastensuojelun Keskusliiton Taloustutkimuksella teettämän kyselyn tulokset. Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto sisältää painomuuttujan pkerr, joka painottaa otoksen kohderyhmää vastaavaksi iän, sukupuolen, asuinpaikan mukaan. Käyttörajoitukset Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön; FSD:n lupamenettely. 3

10

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 971 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 971 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 971 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [LOMAKE] Lomakenumero Lomakenumero Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 971 minimi 1.00 maksimi keskiarvo (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 BV2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskihajonta [PKERR] Painokerroin (sukupuoli, ikä, asuinpaikka) Painokerroin (sukupuoli, ikä, asuinpaikka) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 971 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [BV1] Sukupuoli Sukupuoli Ohjeet haastattelijalle Merkitse vastaajan sukupuoli (älä kysy). Nainen Mies [BV2] Vastaajan ikä? Vastaajan ikä? 7

14 2. Muuttujat Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 971 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [BV3] Työstatus Seuraavaksi kysyisin joitakin taustatietoja Teistä ja taloudestanne tulosten ryhmittelyä varten. Oletteko... Ohjeet haastattelijalle Osa-aikaeläkeläiset ja opiskelijat, jotka osa-aikatyössä merkitään osapäivätyöhön. Kokopäivätyössä Osapäivätyössä Ei ansiotyössä [BV4] Vastaajan ammatti/asema? Vastaajan ammatti/asema? Ohjeet haastattelijalle Kokonaan eläkkeelle siirtyneet merkitään eläkeläiseen, osa-aikaeläkeläiset ammatin mukaan. Kokopäiväopiskelijat (vaikka kävisivät osa-aikatyössä) ja varusmiehet merkitään opiskelijaan. 8

15 BV6 Maanviljelijä Työntekijä Alempi toimihenkilö Ylempi toimihenkilö/asiantuntija Yrittäjä Johtava asema Kotiäiti/-isä Opiskelija, koululainen Eläkeläinen Työtön [BV5] Mikä on siviilisäätynne? Mikä on siviilisäätynne? Ohjeet haastattelijalle Tarvittaessa luettele 1-4. Avioliitossa tai avoliitossa Naimaton Eronnut Leski Ei halua vastata [BV6] Perheen eniten ansaitsevan henkilön ammatti/asema? Kysymyksen esiteksti JOS bv7 muu kuin 1 JA bv9 muu kuin 1 Perheen eniten ansaitsevan henkilön ammatti/asema? 9

16 2. Muuttujat Ohjeet haastattelijalle Kokonaan eläkkeelle siirtyneet merkitään eläkeläiseen, osa-aikaeläkeläiset ammatin mukaan. Kokopäiväopiskelijat (vaikka kävisivät osa-aikatyössä) ja varusmiehet merkitään opiskelijaan. Maanviljelijä Työntekijä Alempi toimihenkilö Ylempi toimihenkilö/asiantuntija Yrittäjä Johtava asema Kotiäiti/-isä Opiskelija, koululainen Eläkeläinen Työtön [BV7] Oletteko perheen eniten ansaitseva henkilö? Kysymyksen esiteksti JOS bv9 muu kuin 1 Oletteko perheen eniten ansaitseva henkilö? Kyllä Ei Molemmilla yhtä suuret tulot tieto puuttuu (SYSMIS) [BV8] Kuka Teidän taloudessanne pääasiassa tekee elintarvike- ja muut päivittäistavaraostokset? Kysymyksen esiteksti JOS bv9 muu kuin 1 10

17 BV10_0 Kuka Teidän taloudessanne pääasiassa tekee elintarvike- ja muut päivittäistavaraostokset? Vastaaja itse Vastaaja yhdessä jonkun muun kanssa Joku muu kuin vastaaja tieto puuttuu (SYSMIS) [BV9] Talouden tämänhetkinen elämäntilanne? Talouden tämänhetkinen elämäntilanne? Ohjeet haastattelijalle Luettele tarvittaessa. Yksinäistalous Lapseton pari Muu aikuistalous (vain yli 18-vuotiaita) Talous, jossa lapsia [BV10_0] Kotona olevien lasten iät: 0 vuotta (JOS bv9 = 4) Kotona olevien lasten iät? 0 vuotta 11

18 2. Muuttujat Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV10_1] Kotona olevien lasten iät: 1 vuotta (JOS bv9 = 4) Kotona olevien lasten iät? 1 vuotta Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV10_2] Kotona olevien lasten iät: 2 vuotta (JOS bv9 = 4) Kotona olevien lasten iät? 2 vuotta Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

19 BV10_5 [BV10_3] Kotona olevien lasten iät: 3 vuotta (JOS bv9 = 4) Kotona olevien lasten iät? 3 vuotta Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV10_4] Kotona olevien lasten iät: 4 vuotta (JOS bv9 = 4) Kotona olevien lasten iät? 4 vuotta Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV10_5] Kotona olevien lasten iät: 5 vuotta (JOS bv9 = 4) Kotona olevien lasten iät? 5 vuotta 13

20 2. Muuttujat Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV10_6] Kotona olevien lasten iät: 6 vuotta (JOS bv9 = 4) Kotona olevien lasten iät? 6 vuotta Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV10_7] Kotona olevien lasten iät: 7 vuotta (JOS bv9 = 4) Kotona olevien lasten iät? 7 vuotta Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

21 BV10_10 [BV10_8] Kotona olevien lasten iät: 8 vuotta (JOS bv9 = 4) Kotona olevien lasten iät? 8 vuotta Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV10_9] Kotona olevien lasten iät: 9 vuotta (JOS bv9 = 4) Kotona olevien lasten iät? 9 vuotta Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV10_10] Kotona olevien lasten iät: 10 vuotta (JOS bv9 = 4) Kotona olevien lasten iät? 10 vuotta 15

22 2. Muuttujat Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV10_11] Kotona olevien lasten iät: 11 vuotta (JOS bv9 = 4) Kotona olevien lasten iät? 11 vuotta Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV10_12] Kotona olevien lasten iät: 12 vuotta (JOS bv9 = 4) Kotona olevien lasten iät? 12 vuotta Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

23 BV10_15 [BV10_13] Kotona olevien lasten iät: 13 vuotta (JOS bv9 = 4) Kotona olevien lasten iät? 13 vuotta Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV10_14] Kotona olevien lasten iät: 14 vuotta (JOS bv9 = 4) Kotona olevien lasten iät? 14 vuotta Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV10_15] Kotona olevien lasten iät: 15 vuotta (JOS bv9 = 4) Kotona olevien lasten iät? 15 vuotta 17

24 2. Muuttujat Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV10_16] Kotona olevien lasten iät: 16 vuotta (JOS bv9 = 4) Kotona olevien lasten iät? 16 vuotta Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV10_17] Kotona olevien lasten iät: 17 vuotta (JOS bv9 = 4) Kotona olevien lasten iät? 17 vuotta Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

25 BV12 [BV11] Alle 18-vuotiaiden kotona asuvien lasten lukumäärä: Kysymyksen esiteksti JOS bv9 = 4 Alle 18-vuotiaiden kotona asuvien lasten lukumäärä: Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 301 minimi 1.00 maksimi 9.00 keskiarvo 1.86 keskihajonta 1.08 [BV12] Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä? Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä? Sanokaa vain numero kortilta! Ohjeet haastattelijalle Näytä tulokortti Alle euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 19

26 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi Yli euroa/vuosi Eos/ei halua vastata [BV13] Montako henkilöä kuuluu ruokakuntaanne Te itse mukaanluettuna? Kysymyksen esiteksti JOS bv9 muu kuin 1 Montako henkilöä kuuluu ruokakuntaanne Te itse mukaanluettuna? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 971 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 2.25 keskihajonta 1.33 [BV14_1] Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti: Kärkikolmikko (Helsingin Sanomat, Aamulehti, Turun Sanomat) (Näytä sanomalehtikortti) Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti? Ei tarkoiteta internetissä lukemista! Kärkikolmikko (Helsingin Sanomat, Aamulehti, Turun Sanomat) 20

27 BV14_3 Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV14_2] Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti: Maaseudun Tulevaisuus (Näytä sanomalehtikortti) Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti? Ei tarkoiteta internetissä lukemista! Maaseudun Tulevaisuus Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV14_3] Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti: Muu sanomalehti (Näytä sanomalehtikortti) Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti? Ei tarkoiteta internetissä lukemista! Muu sanomalehti 21

28 2. Muuttujat Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV14_4] Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti: Ilta- Sanomat (Näytä sanomalehtikortti) Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti? Ei tarkoiteta internetissä lukemista! Ilta-Sanomat Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV14_5] Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti: Iltalehti (Näytä sanomalehtikortti) Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti? Ei tarkoiteta internetissä lukemista! Iltalehti Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 22

29 BV14_7 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [BV14_6] Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti: Kauppalehti (Näytä sanomalehtikortti) Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti? Ei tarkoiteta internetissä lukemista! Kauppalehti Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV14_7] Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti: Ei mikään näistä (Näytä sanomalehtikortti) Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti? Ei tarkoiteta internetissä lukemista! Ei mikään näistä Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 23

30 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [BV14_8] Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti: EOS (Näytä sanomalehtikortti) Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti? Ei tarkoiteta internetissä lukemista! EOS Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV15] Mikä on koulutuksenne? Mikä on koulutuksenne? Ohjeet haastattelijalle Merkitse vain ylin aste. Perus-/keski-/kansa-/kansalaiskoulu Ammatti-/tekninen-/kauppakoulu Ylioppilas/lukio Opistotaso Ammattikorkeakoulu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 24

31 BV16_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Yliopisto, korkeakoulu Ei halua vastata [BV16_1] Mitä seuraavista taloudessanne on: Auto (Anna "taloudessa on" kortti) Mitä seuraavista taloudessanne on? Auto Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV16_2] Mitä seuraavista taloudessanne on: Teksti-TV (Anna "taloudessa on" kortti) Mitä seuraavista taloudessanne on? Teksti-TV Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

32 2. Muuttujat [BV16_3] Mitä seuraavista taloudessanne on: Kaapeli-/satelliittikanavia (Anna "taloudessa on" kortti) Mitä seuraavista taloudessanne on? Kaapeli-/satelliittikanavia Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV16_4] Mitä seuraavista taloudessanne on: Kesämökki (Anna "taloudessa on" kortti) Mitä seuraavista taloudessanne on? Kesämökki Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV16_5] Mitä seuraavista taloudessanne on: Videot (Anna "taloudessa on" kortti) Mitä seuraavista taloudessanne on? Videot 26

33 BV16_7 Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV16_6] Mitä seuraavista taloudessanne on: Tallentava DVD/tallentava Digi-boxi (Anna "taloudessa on" kortti) Mitä seuraavista taloudessanne on? Tallentava DVD/tallentava Digi-boxi Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV16_7] Mitä seuraavista taloudessanne on: Tietokone (Anna "taloudessa on" kortti) Mitä seuraavista taloudessanne on? Tietokone Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

34 2. Muuttujat [BV16_8] Mitä seuraavista taloudessanne on: Matkapuhelin (kännykkä) (Anna "taloudessa on" kortti) Mitä seuraavista taloudessanne on? Matkapuhelin (kännykkä) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV16_9] Mitä seuraavista taloudessanne on: Laajakaista Internet-yhteys (ADSL/kaapelimodeemi/kiinteistöliittymä/langaton WLAN) (Anna "taloudessa on" kortti) Mitä seuraavista taloudessanne on? Laajakaista Internet-yhteys (ADSL/kaapelimodeemi/kiinteistöliittymä/langaton WLAN) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV16_10] Mitä seuraavista taloudessanne on: Muu Internet-yhteys (tavallinen modeemi/isdn) (Anna "taloudessa on" kortti) Mitä seuraavista taloudessanne on? 28

35 BV16_12 Muu Internet-yhteys (tavallinen modeemi/isdn) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV16_11] Mitä seuraavista taloudessanne on: Kiinteä puhelin/lankapuhelin (Anna "taloudessa on" kortti) Mitä seuraavista taloudessanne on? Kiinteä puhelin/lankapuhelin Ohjeet haastattelijalle Lue tarvittaessa: Kiinteällä puhelimella/lankapuhelimella tarkoitetaan nimenomaan lankapuhelinliittymää ja sitä, että puhelimella voi myös soittaa. Ei riitä, että on vain puhelinkoje. Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV16_12] Mitä seuraavista taloudessanne on: DVD-laite (DVD-soitin tai DVD-asema tietokoneessa tai pelikoneessa) (Anna "taloudessa on" kortti) Mitä seuraavista taloudessanne on? 29

36 2. Muuttujat DVD-laite (DVD-soitin tai DVD-asema tietokoneessa tai pelikoneessa) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV16_13] Mitä seuraavista taloudessanne on: Digi-tv/Digi-boxi/Digi-sovitin (Anna "taloudessa on" kortti) Mitä seuraavista taloudessanne on? Digi-tv/Digi-boxi/Digi-sovitin Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV16_14] Mitä seuraavista taloudessanne on: Digikamera (Anna "taloudessa on" kortti) Mitä seuraavista taloudessanne on? Digikamera 30

37 BV16_16 Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV16_15] Mitä seuraavista taloudessanne on: Ei mitään näistä (Anna "taloudessa on" kortti) Mitä seuraavista taloudessanne on? Ei mitään näistä Mainittu 1 0 tieto puuttuu (SYSMIS). 971 [BV16_16] Mitä seuraavista taloudessanne on: EOS (Anna "taloudessa on" kortti) Mitä seuraavista taloudessanne on? EOS Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

38 2. Muuttujat [BV17] Kuinka monta tuntia keskimäärin viikossa Te itse katselette televisiota? Kuinka monta tuntia keskimäärin viikossa Te itse katselette televisiota? Ei yhtään tuntia tai vähemmän/vko tuntia/vko tuntia/vko tuntia/vko tuntia/vko tuntia/vko tai enemmän Taloudessa ei ole tv:tä [BV18_1] Mihin ryhmittymään kuuluvasta kaupasta ostatte yleensä elintarvikkeet: K-ryhmä (K-extra, K-market, K-supermarket, K-citymarket, Cassa) (Näytä kaupparyhmittymäkortti) Mihin ryhmittymään kuuluvasta kaupasta ostatte yleensä elintarvikkeet? K-ryhmä (K-extra, K-market, K-supermarket, K-citymarket, Cassa) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

39 BV18_3 [BV18_2] Mihin ryhmittymään kuuluvasta kaupasta ostatte yleensä elintarvikkeet: Tradeka (Euromarket, Valintatalo, Siwa, Ruokavarasto, Sesto, Etujätti) (Näytä kaupparyhmittymäkortti) Mihin ryhmittymään kuuluvasta kaupasta ostatte yleensä elintarvikkeet? Tradeka (Euromarket, Valintatalo, Siwa, Ruokavarasto, Sesto, Etujätti) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV18_3] Mihin ryhmittymään kuuluvasta kaupasta ostatte yleensä elintarvikkeet: S-ryhmä (Prisma, Sokos/S-market, Alepa, Sale, Spar) (Näytä kaupparyhmittymäkortti) Mihin ryhmittymään kuuluvasta kaupasta ostatte yleensä elintarvikkeet? S-ryhmä (Prisma, Sokos/S-market, Alepa, Sale, Spar) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

40 2. Muuttujat [BV18_4] Mihin ryhmittymään kuuluvasta kaupasta ostatte yleensä elintarvikkeet: Wihuri (Tarmo-lähikauppias) (Näytä kaupparyhmittymäkortti) Mihin ryhmittymään kuuluvasta kaupasta ostatte yleensä elintarvikkeet? Wihuri (Tarmo-lähikauppias) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV18_5] Mihin ryhmittymään kuuluvasta kaupasta ostatte yleensä elintarvikkeet: Lidl (Näytä kaupparyhmittymäkortti) Mihin ryhmittymään kuuluvasta kaupasta ostatte yleensä elintarvikkeet? Lidl Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

41 BV18_7 [BV18_6] Mihin ryhmittymään kuuluvasta kaupasta ostatte yleensä elintarvikkeet: Stockmann (Stockmann Herkku) (Näytä kaupparyhmittymäkortti) Mihin ryhmittymään kuuluvasta kaupasta ostatte yleensä elintarvikkeet? Stockmann (Stockmann Herkku) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV18_7] Mihin ryhmittymään kuuluvasta kaupasta ostatte yleensä elintarvikkeet: M-Ketju (Näytä kaupparyhmittymäkortti) Mihin ryhmittymään kuuluvasta kaupasta ostatte yleensä elintarvikkeet? M-Ketju Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

42 2. Muuttujat [BV18_8] Mihin ryhmittymään kuuluvasta kaupasta ostatte yleensä elintarvikkeet: Muu (Näytä kaupparyhmittymäkortti) Mihin ryhmittymään kuuluvasta kaupasta ostatte yleensä elintarvikkeet? Muu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV18_9] Mihin ryhmittymään kuuluvasta kaupasta ostatte yleensä elintarvikkeet: EOS (Näytä kaupparyhmittymäkortti) Mihin ryhmittymään kuuluvasta kaupasta ostatte yleensä elintarvikkeet? EOS Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV19] Asunnon tyyppi Asunnon tyyppi 36

43 BV21 Ohjeet haastattelijalle Merkitse asunnon tyyppi. Omakotitalo/maatila-asunto Rivitalo/paritalo Kerrostalo [BV20] Paikkakunnan asukasmäärä Paikkakunnan asukasmäärä Ohjeet haastattelijalle Merkitse paikkakunnan asukasmäärä. Huom! Jos olet epävarma, tarkista kuntakoodilistasta! Yli asukasta asukasta asukasta asukasta Alle asukasta [BV21] Paikkakunnan tyyppi Paikkakunnan tyyppi Ohjeet haastattelijalle Merkitse paikkakunnan tyyppi. 37

44 2. Muuttujat Kaupunki Muu kunta [BV22] Lääni Lääni Ohjeet haastattelijalle Merkitse lääni. Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni Lapin lääni [BV23] Kunta Kunta Ohjeet haastattelijalle Merkitse vastaajan asuinpaikkakunnan kuntanumero. Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 971 minimi maksimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 38

45 BV25 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskiarvo keskihajonta [BV24] Maakunta Maakunta Uusimaa Varsinais-Suomi Itä-Uusimaa Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi [BV25] Onko Teillä itsellänne käytössä matkapuhelin? Onko Teillä itsellänne käytössä matkapuhelin? 39

46 2. Muuttujat Kyllä Ei [BV26] Käytättekö itse internetiä? Käytättekö itse internetiä? Kyllä Ei [BV27_1] Mistä olette yhteydessä internetiin: Kotoa (JOS bv26 = 1) Mistä olette yhteydessä internetiin? Kotoa Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV27_2] Mistä olette yhteydessä internetiin: Työpaikalta (JOS bv26 = 1) Mistä olette yhteydessä internetiin? 40

47 BV27_4 Työpaikalta Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV27_3] Mistä olette yhteydessä internetiin: Opiskelupaikalta (JOS bv26 = 1) Mistä olette yhteydessä internetiin? Opiskelupaikalta Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV27_4] Mistä olette yhteydessä internetiin: Sukulaisen tai tuttavan luota (JOS bv26 = 1) Mistä olette yhteydessä internetiin? Sukulaisen tai tuttavan luota 41

48 2. Muuttujat Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV27_5] Mistä olette yhteydessä internetiin: Kirjastosta (JOS bv26 = 1) Mistä olette yhteydessä internetiin? Kirjastosta Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV27_6] Mistä olette yhteydessä internetiin: Muualta (JOS bv26 = 1) Mistä olette yhteydessä internetiin? Muualta Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

49 BV28 [BV27_7] Mistä olette yhteydessä internetiin: EOS (JOS bv26 = 1) Mistä olette yhteydessä internetiin? EOS Mainittu 1 0 tieto puuttuu (SYSMIS). 971 [BV28] Kuinka usein olette yhteydessä Internetiin? Kysymyksen esiteksti JOS bv26 = 1 Kuinka usein olette yhteydessä Internetiin? Päivittäin tai lähes päivittäin (vähintään 20 päivää/kk) n. 3-4 päivänä viikossa (12-19 päivää/kk) n. 1-2 päivänä viikossa (4-11 päivää/kk) n. 1-3 päivänä kuukaudessa (1-3 päivää/kk) Harvemmin En juuri lainkaan EOS tieto puuttuu (SYSMIS)

50 2. Muuttujat [Q1] Lasten ruumiillinen kuritus on ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävä kasvatuskeino Mitä mieltä olette väittämästä: Lasten ruumiillinen kuritus on ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävä kasvatuskeino Ehdottomasti samaa mieltä Melkein samaa mieltä Vaikea sanoa Hiukan eri mieltä Ehdottomasti eri mieltä Ei osaa sanoa

51 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) [FSD_PRO] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Lomakenumero [LOMAKE] Painokerroin (sukupuoli, ikä, asuinpaikka) [PKERR] Sukupuoli [BV1] Vastaajan ikä? [BV2] Työstatus [BV3] Vastaajan ammatti/asema? [BV4] Mikä on siviilisäätynne? [BV5] Perheen eniten ansaitsevan henkilön ammatti/asema? [BV6] Oletteko perheen eniten ansaitseva henkilö? [BV7] Kuka Teidän taloudessanne pääasiassa tekee elintarvike- ja muut päivittäistavaraostokset? [BV8] 10 Talouden tämänhetkinen elämäntilanne? [BV9] Kotona olevien lasten iät: 0 vuotta [BV10_0] Kotona olevien lasten iät: 1 vuotta [BV10_1] Kotona olevien lasten iät: 2 vuotta [BV10_2] Kotona olevien lasten iät: 3 vuotta [BV10_3] Kotona olevien lasten iät: 4 vuotta [BV10_4] Kotona olevien lasten iät: 5 vuotta [BV10_5] Kotona olevien lasten iät: 6 vuotta [BV10_6]

52 3. Hakemistot Kotona olevien lasten iät: 7 vuotta [BV10_7] Kotona olevien lasten iät: 8 vuotta [BV10_8] Kotona olevien lasten iät: 9 vuotta [BV10_9] Kotona olevien lasten iät: 10 vuotta [BV10_10] Kotona olevien lasten iät: 11 vuotta [BV10_11] Kotona olevien lasten iät: 12 vuotta [BV10_12] Kotona olevien lasten iät: 13 vuotta [BV10_13] Kotona olevien lasten iät: 14 vuotta [BV10_14] Kotona olevien lasten iät: 15 vuotta [BV10_15] Kotona olevien lasten iät: 16 vuotta [BV10_16] Kotona olevien lasten iät: 17 vuotta [BV10_17] Alle 18-vuotiaiden kotona asuvien lasten lukumäärä: [BV11] Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä? [BV12] Montako henkilöä kuuluu ruokakuntaanne Te itse mukaanluettuna? [BV13] Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti: Kärkikolmikko (Helsingin Sanomat, Aamulehti, Turun Sanomat) [BV14_1] Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti: Maaseudun Tulevaisuus [BV14_2] 21 Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti: Muu sanomalehti [BV14_3].. 21 Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti: Ilta-Sanomat [BV14_4] Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti: Iltalehti [BV14_5] Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti: Kauppalehti [BV14_6] Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti: Ei mikään näistä [BV14_7].. 23 Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti: EOS [BV14_8] Mikä on koulutuksenne? [BV15] Mitä seuraavista taloudessanne on: Auto [BV16_1] Mitä seuraavista taloudessanne on: Teksti-TV [BV16_2] Mitä seuraavista taloudessanne on: Kaapeli-/satelliittikanavia [BV16_3] Mitä seuraavista taloudessanne on: Kesämökki [BV16_4] Mitä seuraavista taloudessanne on: Videot [BV16_5] Mitä seuraavista taloudessanne on: Tallentava DVD/tallentava Digi-boxi [BV16_6] Mitä seuraavista taloudessanne on: Tietokone [BV16_7] Mitä seuraavista taloudessanne on: Matkapuhelin (kännykkä) [BV16_8] Mitä seuraavista taloudessanne on: Laajakaista Internet-yhteys (ADSL/kaapelimodeemi/kiin- 46

53 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä teistöliittymä/langaton WLAN) [BV16_9] Mitä seuraavista taloudessanne on: Muu Internet-yhteys (tavallinen modeemi/isdn) [BV16_10] 28 Mitä seuraavista taloudessanne on: Kiinteä puhelin/lankapuhelin [BV16_11] Mitä seuraavista taloudessanne on: DVD-laite (DVD-soitin tai DVD-asema tietokoneessa tai pelikoneessa) [BV16_12] Mitä seuraavista taloudessanne on: Digi-tv/Digi-boxi/Digi-sovitin [BV16_13] Mitä seuraavista taloudessanne on: Digikamera [BV16_14] Mitä seuraavista taloudessanne on: Ei mitään näistä [BV16_15] Mitä seuraavista taloudessanne on: EOS [BV16_16] Kuinka monta tuntia keskimäärin viikossa Te itse katselette televisiota? [BV17] Mihin ryhmittymään kuuluvasta kaupasta ostatte yleensä elintarvikkeet: K-ryhmä (K-extra, K- market, K-supermarket, K-citymarket, Cassa) [BV18_1] Mihin ryhmittymään kuuluvasta kaupasta ostatte yleensä elintarvikkeet: Tradeka (Euromarket, Valintatalo, Siwa, Ruokavarasto, Sesto, Etujätti) [BV18_2] Mihin ryhmittymään kuuluvasta kaupasta ostatte yleensä elintarvikkeet: S-ryhmä (Prisma, Sokos/S-market, Alepa, Sale, Spar) [BV18_3] Mihin ryhmittymään kuuluvasta kaupasta ostatte yleensä elintarvikkeet: Wihuri (Tarmo-lähikauppias) [BV18_4] Mihin ryhmittymään kuuluvasta kaupasta ostatte yleensä elintarvikkeet: Lidl [BV18_5] Mihin ryhmittymään kuuluvasta kaupasta ostatte yleensä elintarvikkeet: Stockmann (Stockmann Herkku) [BV18_6] Mihin ryhmittymään kuuluvasta kaupasta ostatte yleensä elintarvikkeet: M-Ketju [BV18_7] 35 Mihin ryhmittymään kuuluvasta kaupasta ostatte yleensä elintarvikkeet: Muu [BV18_8] Mihin ryhmittymään kuuluvasta kaupasta ostatte yleensä elintarvikkeet: EOS [BV18_9] Asunnon tyyppi [BV19] Paikkakunnan asukasmäärä [BV20] Paikkakunnan tyyppi [BV21] Lääni [BV22] Kunta [BV23] Maakunta [BV24] Onko Teillä itsellänne käytössä matkapuhelin? [BV25] Käytättekö itse internetiä? [BV26] Mistä olette yhteydessä internetiin: Kotoa [BV27_1] Mistä olette yhteydessä internetiin: Työpaikalta [BV27_2] Mistä olette yhteydessä internetiin: Opiskelupaikalta [BV27_3]

54 3. Hakemistot Mistä olette yhteydessä internetiin: Sukulaisen tai tuttavan luota [BV27_4] Mistä olette yhteydessä internetiin: Kirjastosta [BV27_5] Mistä olette yhteydessä internetiin: Muualta [BV27_6] Mistä olette yhteydessä internetiin: EOS [BV27_7] Kuinka usein olette yhteydessä Internetiin? [BV28] Lasten ruumiillinen kuritus on ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävä kasvatuskeino [Q1] 44 48

55 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä 3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Alle 18-vuotiaiden kotona asuvien lasten lukumäärä: Asunnon tyyppi Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kotona olevien lasten iät: 0 vuotta Kotona olevien lasten iät: 1 vuotta Kotona olevien lasten iät: 10 vuotta Kotona olevien lasten iät: 11 vuotta Kotona olevien lasten iät: 12 vuotta Kotona olevien lasten iät: 13 vuotta Kotona olevien lasten iät: 14 vuotta Kotona olevien lasten iät: 15 vuotta Kotona olevien lasten iät: 16 vuotta Kotona olevien lasten iät: 17 vuotta Kotona olevien lasten iät: 2 vuotta Kotona olevien lasten iät: 3 vuotta Kotona olevien lasten iät: 4 vuotta Kotona olevien lasten iät: 5 vuotta Kotona olevien lasten iät: 6 vuotta Kotona olevien lasten iät: 7 vuotta Kotona olevien lasten iät: 8 vuotta Kotona olevien lasten iät: 9 vuotta Kuinka monta tuntia keskimäärin viikossa Te itse katselette televisiota? Kuinka usein olette yhteydessä Internetiin? Kuka Teidän taloudessanne pääasiassa tekee elintarvike- ja muut päivittäistavaraostokset?. 10 Kunta Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Käytättekö itse internetiä? Lasten ruumiillinen kuritus on ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävä kasvatuskeino Lomakenumero Lääni Maakunta

56 3. Hakemistot Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä? Mihin ryhmittymään kuuluvasta kaupasta ostatte yleensä elintarvikkeet: EOS Mihin ryhmittymään kuuluvasta kaupasta ostatte yleensä elintarvikkeet: K-ryhmä (K-extra, K- market, K-supermarket, K-citymarket, Cassa) Mihin ryhmittymään kuuluvasta kaupasta ostatte yleensä elintarvikkeet: Lidl Mihin ryhmittymään kuuluvasta kaupasta ostatte yleensä elintarvikkeet: M-Ketju Mihin ryhmittymään kuuluvasta kaupasta ostatte yleensä elintarvikkeet: Muu Mihin ryhmittymään kuuluvasta kaupasta ostatte yleensä elintarvikkeet: S-ryhmä (Prisma, Sokos/S-market, Alepa, Sale, Spar) Mihin ryhmittymään kuuluvasta kaupasta ostatte yleensä elintarvikkeet: Stockmann (Stockmann Herkku) Mihin ryhmittymään kuuluvasta kaupasta ostatte yleensä elintarvikkeet: Tradeka (Euromarket, Valintatalo, Siwa, Ruokavarasto, Sesto, Etujätti) Mihin ryhmittymään kuuluvasta kaupasta ostatte yleensä elintarvikkeet: Wihuri (Tarmo-lähikauppias) 34 Mikä on koulutuksenne? Mikä on siviilisäätynne? Mistä olette yhteydessä internetiin: EOS Mistä olette yhteydessä internetiin: Kirjastosta Mistä olette yhteydessä internetiin: Kotoa Mistä olette yhteydessä internetiin: Muualta Mistä olette yhteydessä internetiin: Opiskelupaikalta Mistä olette yhteydessä internetiin: Sukulaisen tai tuttavan luota Mistä olette yhteydessä internetiin: Työpaikalta Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti: Ei mikään näistä Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti: EOS Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti: Iltalehti Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti: Ilta-Sanomat Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti: Kauppalehti Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti: Kärkikolmikko (Helsingin Sanomat, Aamulehti, Turun Sanomat) Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti: Maaseudun Tulevaisuus Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti: Muu sanomalehti Mitä seuraavista taloudessanne on: Auto Mitä seuraavista taloudessanne on: Digikamera

57 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä Mitä seuraavista taloudessanne on: Digi-tv/Digi-boxi/Digi-sovitin Mitä seuraavista taloudessanne on: DVD-laite (DVD-soitin tai DVD-asema tietokoneessa tai pelikoneessa) Mitä seuraavista taloudessanne on: Ei mitään näistä Mitä seuraavista taloudessanne on: EOS Mitä seuraavista taloudessanne on: Kaapeli-/satelliittikanavia Mitä seuraavista taloudessanne on: Kesämökki Mitä seuraavista taloudessanne on: Kiinteä puhelin/lankapuhelin Mitä seuraavista taloudessanne on: Laajakaista Internet-yhteys (ADSL/kaapelimodeemi/kiinteistöliittymä/langaton WLAN) Mitä seuraavista taloudessanne on: Matkapuhelin (kännykkä) Mitä seuraavista taloudessanne on: Muu Internet-yhteys (tavallinen modeemi/isdn) Mitä seuraavista taloudessanne on: Tallentava DVD/tallentava Digi-boxi Mitä seuraavista taloudessanne on: Teksti-TV Mitä seuraavista taloudessanne on: Tietokone Mitä seuraavista taloudessanne on: Videot Montako henkilöä kuuluu ruokakuntaanne Te itse mukaanluettuna? Oletteko perheen eniten ansaitseva henkilö? Onko Teillä itsellänne käytössä matkapuhelin? Paikkakunnan asukasmäärä Paikkakunnan tyyppi Painokerroin (sukupuoli, ikä, asuinpaikka) Perheen eniten ansaitsevan henkilön ammatti/asema? Sukupuoli Talouden tämänhetkinen elämäntilanne? Työstatus Vastaajan ammatti/asema? Vastaajan ikä?

58 3. Hakemistot 3.3 Muuttujaryhmät Muuttujaryhmä (JOS bv9 = 4) Kotona olevien lasten iät? [BV10_0] Kotona olevien lasten iät: 0 vuotta [BV10_1] Kotona olevien lasten iät: 1 vuotta [BV10_2] Kotona olevien lasten iät: 2 vuotta [BV10_3] Kotona olevien lasten iät: 3 vuotta [BV10_4] Kotona olevien lasten iät: 4 vuotta [BV10_5] Kotona olevien lasten iät: 5 vuotta [BV10_6] Kotona olevien lasten iät: 6 vuotta [BV10_7] Kotona olevien lasten iät: 7 vuotta [BV10_8] Kotona olevien lasten iät: 8 vuotta [BV10_9] Kotona olevien lasten iät: 9 vuotta [BV10_10] Kotona olevien lasten iät: 10 vuotta [BV10_11] Kotona olevien lasten iät: 11 vuotta [BV10_12] Kotona olevien lasten iät: 12 vuotta [BV10_13] Kotona olevien lasten iät: 13 vuotta [BV10_14] Kotona olevien lasten iät: 14 vuotta [BV10_15] Kotona olevien lasten iät: 15 vuotta [BV10_16] Kotona olevien lasten iät: 16 vuotta [BV10_17] Kotona olevien lasten iät: 17 vuotta Muuttujaryhmä (Näytä sanomalehtikortti) Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti? Ei tarkoiteta internetissä lukemista! [BV14_1] Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti: Kärkikolmikko (Helsingin Sanomat, Aamulehti, Turun Sanomat) [BV14_2] Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti: Maaseudun Tulevaisuus 21 [BV14_3] Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti: Muu sanomalehti.. 21 [BV14_4] Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti: Ilta-Sanomat [BV14_5] Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti: Iltalehti [BV14_6] Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti: Kauppalehti [BV14_7] Mitä sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä Te luette säännöllisesti: Ei mikään näistä

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2766. Lasten kuritusväkivalta 2007. Koodikirja

FSD2766. Lasten kuritusväkivalta 2007. Koodikirja FSD2766 Lasten kuritusväkivalta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2007 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2554. Lasten oikeudet 2010. Koodikirja

FSD2554. Lasten oikeudet 2010. Koodikirja FSD2554 Lasten oikeudet 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten oikeudet 2010 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2553. Lasten oikeudet Koodikirja

FSD2553. Lasten oikeudet Koodikirja FSD2553 Lasten oikeudet 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten oikeudet 2009 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

AIKUISET. 1 Lomakenumero. 2 Vastaajan sukupuoli Mies Nainen. 3 Vastaajan ikä

AIKUISET. 1 Lomakenumero. 2 Vastaajan sukupuoli Mies Nainen. 3 Vastaajan ikä AIKUISET 1 Lomakenumero 2 Vastaajan sukupuoli Mies Nainen 3 Vastaajan ikä 4 Oletteko kokoaikatyössä, osa-aikatyössä, jne? ansiotyössä Osapäivätyössä Kokopäivätyössä 5 Vastaajan ammatti/asema Alempi toimihenkilö

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2552. Lasten oikeudet Koodikirja

FSD2552. Lasten oikeudet Koodikirja FSD2552 Lasten oikeudet 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten oikeudet 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2764. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD2764. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD2764 Lasten kuritusväkivalta 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2763. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD2763. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD2763 Lasten kuritusväkivalta 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2764. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD2764. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD2764 Lasten kuritusväkivalta 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2763. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD2763. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD2763 Lasten kuritusväkivalta 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2019.

Lisätiedot

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD3154. Lasten kuritusväkivalta: kesä Koodikirja

FSD3154. Lasten kuritusväkivalta: kesä Koodikirja FSD3154 Lasten kuritusväkivalta: kesä 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta: kesä 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja FSD2522 Nuorisobarometri kevät 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri kevät 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja FSD2052 Poliisin turvallisuusbarometri 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Poliisin turvallisuusbarometri

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2458. Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002. Koodikirja

FSD2458. Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002. Koodikirja FSD2458 Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perheyritysten

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sopimuspalokuntatutkimus

Lisätiedot

FSD2766. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD2766. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD2766 Lasten kuritusväkivalta 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2019.

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2053. Poliisin turvallisuusbarometri 2001. Koodikirja

FSD2053. Poliisin turvallisuusbarometri 2001. Koodikirja FSD2053 Poliisin turvallisuusbarometri 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Poliisin turvallisuusbarometri

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2464 Kehitysyhteistyötutkimus 2009 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja FSD2534 Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1323. Hyvinvointi 2000. Koodikirja

FSD1323. Hyvinvointi 2000. Koodikirja FSD1323 Hyvinvointi 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi 2000 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1202. Kaupunkipalvelututkimus 1989. Koodikirja

FSD1202. Kaupunkipalvelututkimus 1989. Koodikirja FSD1202 Kaupunkipalvelututkimus 1989 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 1989 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2469. Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD2469. Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset. Koodikirja FSD2469 Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1266. Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990. Koodikirja

FSD1266. Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990. Koodikirja FSD1266 Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990

Lisätiedot

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja FSD2145 KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2090. Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD2090. Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD2090 Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja FSD2916 Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2015 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2480. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely. Koodikirja

FSD2480. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely. Koodikirja FSD2480 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2552. Lasten oikeudet 2008. Koodikirja

FSD2552. Lasten oikeudet 2008. Koodikirja FSD2552 Lasten oikeudet 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten oikeudet 2008 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2482. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely. Koodikirja

FSD2482. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely. Koodikirja FSD2482 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja FSD2723 Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1309. Energia-asennetutkimus 1996. Koodikirja

FSD1309. Energia-asennetutkimus 1996. Koodikirja FSD1309 Energia-asennetutkimus 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Energia-asennetutkimus 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2708. Poliisibarometri Koodikirja

FSD2708. Poliisibarometri Koodikirja FSD2708 Poliisibarometri 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Poliisibarometri 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2016. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1139. Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988. Koodikirja

FSD1139. Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988. Koodikirja FSD1139 Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ammattirakenteen

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot