FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :36: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3121. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Mikkonen, Paula (Kansalliskirjasto) & Peltonen, Iina (Kansalliskirjasto): E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. FSD3121 Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 41 B Kyselylomake ruotsiksi 63 C Kyselylomake englanniksi 83 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Aineiston nimi englanniksi: E-books Supporting Teaching: Higher Education Teacher Survey 2016 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Mikkonen, Paula (Kansalliskirjasto. FinElib) Peltonen, Iina (Kansalliskirjasto. FinElib) Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Tuuliniemi, Arja (Kansalliskirjasto. FinElib) Aineisto luovutettu arkistoon

8 1. Aineiston kuvailu Asiasanat ammattikorkeakoulukirjastot; ammattikorkeakoulut; e-kirjat; kirjastot; korkeakoulukirjastot; korkeakouluopetus; lukulaitteet (näyttölaitteet); opetus; opetushenkilöstö; yliopistokirjastot; yliopistot Tieteenala / Aihealue FSDn sanaston mukainen luokittelu: informaatiotutkimus; koulutustutkimus CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: toisen asteen ja ylempi koulutus Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällön kuvaus Kyselyllä kartoitettiin yliopisto- ja ammattikorkeakouluopettajien kokemuksia e-kirjojen käytöstä opetuksessa. Kysymyksillä selvitettiin mm. ovatko korkeakouluopettajat lukeneet, lainanneet ja ostaneet opetuksessa tarvittavia e-kirjoja, onko e-kirjoja käytetty osana opetusta, millä perusteilla opetuksessa käytettävät e-kirjat on valittu, millä laitteilla e-kirjoja on luettu, onko e-kirjojen käytöstä ollut hyötyä opetuksessa ja millaisia e-kirjojen käyttöön liittyviä ongelmia vastaajat ovat kohdanneet. Vastaajia pyydettiin myös kertomaan, millaisia e-kirjojen pitäisi olla, että ne toimisivat hyvin osana opetusta. Taustamuuttujina olivat äidinkieli, oppilaitos ja oppiala. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: Suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat Aineistonkeruun ajankohta: Kerääjät: Kansalliskirjasto. FinElib Aineiston tuottajat: Kansalliskirjasto. FinElib 2

9 1.4. Aineiston käyttö Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: verkkolomake Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2016 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 63 muuttujaa ja 456 havaintoa. Otantamenetelmä: Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyte Verkkokyselyn linkki lähetettiin kaikille yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastoille, jotka päättivät kyselyn avaamisesta omassa organisaatiossaan. Kyselyn aukioloaika ja tiedottaminen kyselystä vaihtelee korkeakouluittain. Kyselyyn osallistuneet opettajat valitsivat itse, osallistuivatko kyselyyn 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineistosta on arkistoinnin yhteydessä poistettu Syntymävuosi (bv1) -muuttuja koska se on kysytty avokysymyksenä ja siihen on tallennettu niin tarkkoja tietoja, että niistä voisi aiheutua tunnistettavuusriski. Julkaisut Mikkonen, Paula & Peltonen, Iina (2016). FinELibin e-kirjakysely korkeakouluopiskelijoille ja -opettajille. Helsinki: Kansalliskirjasto Raportteja ja selvityksiä 3/ Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Liittyvät aineistot FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Mikkonen, Paula & Peltonen, Iina (2016). FinELibin e-kirjakysely korkeakouluopiskelijoille ja -opettajille. Helsinki: Kansalliskirjasto. Raportteja ja selvityksiä 3/ Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 3

10 1. Aineiston kuvailu Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 456 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 456 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 456 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1_1] Kun valitset opetuksessa käytettäviä kirjoja, mitä lähteitä käytät valintasi apuna? Kollegat Kysymysryhmän esiteksti Kun valitset opetuksessa käytettäviä kirjoja, mitä lähteitä käytät valintasi apuna? Kollegat Frekvenssit selite arvo n % v. % Ei mainittu Mainittu [Q1_2] Kun valitset opetuksessa käytettäviä kirjoja, mitä lähteitä käytät valintasi apuna? Oppilaitokseni kirjasto Kysymysryhmän esiteksti Kun valitset opetuksessa käytettäviä kirjoja, mitä lähteitä käytät valintasi apuna? Oppilaitokseni kirjasto 6

13 Q1_4 Frekvenssit selite arvo n % v. % Ei mainittu Mainittu [Q1_3] Kun valitset opetuksessa käytettäviä kirjoja, mitä lähteitä käytät valintasi apuna? Kustantajat Kysymysryhmän esiteksti Kun valitset opetuksessa käytettäviä kirjoja, mitä lähteitä käytät valintasi apuna? Kustantajat Frekvenssit selite arvo n % v. % Ei mainittu Mainittu [Q1_4] Kun valitset opetuksessa käytettäviä kirjoja, mitä lähteitä käytät valintasi apuna? Kirjakaupat Kysymysryhmän esiteksti Kun valitset opetuksessa käytettäviä kirjoja, mitä lähteitä käytät valintasi apuna? Kirjakaupat Frekvenssit selite arvo n % v. % Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 7

14 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) selite arvo n % v. % [Q1_5] Kun valitset opetuksessa käytettäviä kirjoja, mitä lähteitä käytät valintasi apuna? Opiskelijat Kysymysryhmän esiteksti Kun valitset opetuksessa käytettäviä kirjoja, mitä lähteitä käytät valintasi apuna? Opiskelijat Frekvenssit selite arvo n % v. % Ei mainittu Mainittu [Q1_6] Kun valitset opetuksessa käytettäviä kirjoja, mitä lähteitä käytät valintasi apuna? Muut, mitkä? (avokysymys) Kysymysryhmän esiteksti Kun valitset opetuksessa käytettäviä kirjoja, mitä lähteitä käytät valintasi apuna? Muut, mitkä? [Q1_7] Kun valitset opetuksessa käytettäviä kirjoja, mitä lähteitä käytät valintasi apuna? En itse valitse opetuksessa käytettäviä kirjoja Kysymysryhmän esiteksti Kun valitset opetuksessa käytettäviä kirjoja, mitä lähteitä käytät valintasi apuna? 8

15 Q3 En itse valitse opetuksessa käytettäviä kirjoja Frekvenssit selite arvo n % v. % Ei mainittu Mainittu [Q2] Oletko valinnut opetuksessa käytettäviksi kirjoiksi sellaisia kirjoja, jotka ovat saatavissa e-kirjoina? Oletko valinnut opetuksessa käytettäviksi kirjoiksi sellaisia kirjoja, jotka ovat saatavissa e- kirjoina? Frekvenssit selite arvo n % v. % Kyllä Ei En tiedä En itse valitse opetuksessa käytettäviä kirjoja tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3] Mitkä tekijät vaikuttavat siihen mitä kirjoja valitset opetuksessa käytettäviksi kirjoiksi? (avokysymys) Mitkä tekijät vaikuttavat siihen mitä kirjoja valitset opetuksessa käytettäviksi kirjoiksi? [Q4] Vaikuttaako opetuksessa käytettävien kirjojen valintaasi se, että kirja on saatavissa e-kirjana? Miten? (avokysymys) Vaikuttaako opetuksessa käytettävien kirjojen valintaasi se, että kirja on saatavissa e-kirjana? Miten? 9

16 2. Muuttujat [Q5] Oletko käyttänyt e-kirjoja osana opetustilannetta? Oletko käyttänyt e-kirjoja osana opetustilannetta? Frekvenssit selite arvo n % v. % Kyllä, usein Kyllä, joskus En ole, enkä aio käyttää jatkossakaan En ole, mutta aion käyttää jatkossa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_1] Oletko itse lukenut e-kirjoja? Kyllä, olen lukenut opetukseen liittyviä e-kirjoja Kysymysryhmän esiteksti Oletko itse lukenut e-kirjoja? Kyllä, olen lukenut opetukseen liittyviä e-kirjoja Frekvenssit selite arvo n % v. % Ei mainittu Mainittu [Q6_2] Oletko itse lukenut e-kirjoja? Kyllä, olen lukenut muita kuin opetukseen liittyviä kirjoja Kysymysryhmän esiteksti Oletko itse lukenut e-kirjoja? Kyllä, olen lukenut muita kuin opetukseen liittyviä kirjoja 10

17 Q6_4 Frekvenssit selite arvo n % v. % Ei mainittu Mainittu [Q6_3] Oletko itse lukenut e-kirjoja? Olen yrittänyt, mutta se ei onnistunut Kysymysryhmän esiteksti Oletko itse lukenut e-kirjoja? Olen yrittänyt, mutta se ei onnistunut Frekvenssit selite arvo n % v. % Ei mainittu Mainittu [Q6_4] Oletko itse lukenut e-kirjoja? En ole lukenut, enkä aiokaan lukea Kysymysryhmän esiteksti Oletko itse lukenut e-kirjoja? En ole lukenut, enkä aiokaan lukea Frekvenssit selite arvo n % v. % Ei mainittu Mainittu

18 2. Muuttujat [Q6_5] Oletko itse lukenut e-kirjoja? En ole lukenut, mutta aion lukea jatkossa opetukseen liittyviä kirjoja Kysymysryhmän esiteksti Oletko itse lukenut e-kirjoja? En ole lukenut, mutta aion lukea jatkossa opetukseen liittyviä kirjoja Frekvenssit selite arvo n % v. % Ei mainittu Mainittu [Q6_6] Oletko itse lukenut e-kirjoja? En ole lukenut, mutta aion lukea jatkossa muita kuin opetukseen liittyviä e-kirjoja Kysymysryhmän esiteksti Oletko itse lukenut e-kirjoja? En ole lukenut, mutta aion lukea jatkossa muita kuin opetukseen liittyviä e-kirjoja Frekvenssit selite arvo n % v. % Ei mainittu Mainittu [Q7] Jos e-kirjojen lukemiseen on liittynyt ongelmia, kerro millaisia (avokysymys) Jos e-kirjojen lukemiseen on liittynyt ongelmia, kerro millaisia 12

19 Q9_2 [Q8] Jos olet lukenut opetukseen liittyviä e-kirjoja, mitä e-kirjoja olet lukenut viimeksi? Nimeä esimerkkejä (avokysymys) Jos olet lukenut opetukseen liittyviä e-kirjoja, mitä e-kirjoja olet lukenut viimeksi? Nimeä esimerkkejä [Q9_1] Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? Kyllä, olen lainannut opetukseen liittyviä e-kirjoja Kysymysryhmän esiteksti Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? Kyllä, olen lainannut opetukseen liittyviä e-kirjoja Frekvenssit selite arvo n % v. % Ei mainittu Mainittu [Q9_2] Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? Kyllä, olen lainannut muita kuin opetukseen liittyviä e-kirjoja Kysymysryhmän esiteksti Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? Kyllä, olen lainannut muita kuin opetukseen liittyviä e-kirjoja Frekvenssit selite arvo n % v. % Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 13

20 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) selite arvo n % v. % Mainittu [Q9_3] Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? Olen yrittänyt lainata e- kirjoja, mutta se ei onnistunut Kysymysryhmän esiteksti Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? Olen yrittänyt lainata e-kirjoja, mutta se ei onnistunut Frekvenssit selite arvo n % v. % Ei mainittu Mainittu [Q9_4] Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? En ole lainannut enkä aiokaan lainata Kysymysryhmän esiteksti Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? En ole lainannut enkä aiokaan lainata Frekvenssit selite arvo n % v. % Ei mainittu Mainittu

21 Q10 [Q9_5] Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? En ole lainannut, mutta aion lainata jatkossa opetukseen liittyviä e-kirjoja Kysymysryhmän esiteksti Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? En ole lainannut, mutta aion lainata jatkossa opetukseen liittyviä e-kirjoja Frekvenssit selite arvo n % v. % Ei mainittu Mainittu [Q9_6] Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? En ole lainannut, mutta aion lainata jatkossa muita kuin opetukseen liittyviä e-kirjoja Kysymysryhmän esiteksti Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? En ole lainannut, mutta aion lainata jatkossa muita kuin opetukseen liittyviä e-kirjoja Frekvenssit selite arvo n % v. % Ei mainittu Mainittu [Q10] Jos e-kirjojen lainaamiseen on liittynyt ongelmia, kerro millaisia (avokysymys) Jos e-kirjojen lainaamiseen on liittynyt ongelmia, kerro millaisia 15

22 2. Muuttujat [Q11_1] Oletko ostanut e-kirjoja? Kyllä, olen ostanut opetukseen liittyviä e-kirjoja Kysymysryhmän esiteksti Oletko ostanut e-kirjoja? Kyllä, olen ostanut opetukseen liittyviä e-kirjoja Frekvenssit selite arvo n % v. % Ei mainittu Mainittu [Q11_2] Oletko ostanut e-kirjoja? Kyllä, olen ostanut muita kuin opetukseen liittyviä e-kirjoja Kysymysryhmän esiteksti Oletko ostanut e-kirjoja? Kyllä, olen ostanut muita kuin opetukseen liittyviä e-kirjoja Frekvenssit selite arvo n % v. % Ei mainittu Mainittu [Q11_3] Oletko ostanut e-kirjoja? Olen yrittänyt, mutta se ei onnistunut Kysymysryhmän esiteksti Oletko ostanut e-kirjoja? 16

23 Q11_5 Olen yrittänyt, mutta se ei onnistunut Frekvenssit selite arvo n % v. % Ei mainittu Mainittu [Q11_4] Oletko ostanut e-kirjoja? En ole ostanut, enkä aiokaan ostaa Kysymysryhmän esiteksti Oletko ostanut e-kirjoja? En ole ostanut, enkä aiokaan ostaa Frekvenssit selite arvo n % v. % Ei mainittu Mainittu [Q11_5] Oletko ostanut e-kirjoja? En ole ostanut, mutta aion ostaa jatkossa opetukseen liittyviä e-kirjoja Kysymysryhmän esiteksti Oletko ostanut e-kirjoja? En ole ostanut, mutta aion ostaa jatkossa opetukseen liittyviä e-kirjoja Frekvenssit 17

24 2. Muuttujat selite arvo n % v. % Ei mainittu Mainittu [Q11_6] Oletko ostanut e-kirjoja? En ole ostanut, mutta aion ostaa jatkossa muita kuin opetukseen liittyviä e-kirjoja Kysymysryhmän esiteksti Oletko ostanut e-kirjoja? En ole ostanut, mutta aion ostaa jatkossa muita kuin opetukseen liittyviä e-kirjoja Frekvenssit selite arvo n % v. % Ei mainittu Mainittu [Q12] Jos e-kirjojen ostamiseen on liittynyt ongelmia, kerro millaisia (avokysymys) Jos e-kirjojen ostamiseen on liittynyt ongelmia, kerro millaisia [Q13_1] Millä laitteilla olet lukenut e-kirjoja? Älypuhelin Kysymysryhmän esiteksti Millä laitteilla olet lukenut e-kirjoja? Älypuhelin Frekvenssit 18

25 Q13_3 selite arvo n % v. % Ei mainittu Mainittu [Q13_2] Millä laitteilla olet lukenut e-kirjoja? Tietokone Kysymysryhmän esiteksti Millä laitteilla olet lukenut e-kirjoja? Tietokone Frekvenssit selite arvo n % v. % Ei mainittu Mainittu [Q13_3] Millä laitteilla olet lukenut e-kirjoja? Tablettitietokone Kysymysryhmän esiteksti Millä laitteilla olet lukenut e-kirjoja? Tablettitietokone Frekvenssit selite arvo n % v. % Ei mainittu Mainittu

26 2. Muuttujat [Q13_4] Millä laitteilla olet lukenut e-kirjoja? E-kirjojen lukulaite Kysymysryhmän esiteksti Millä laitteilla olet lukenut e-kirjoja? E-kirjojen lukulaite Frekvenssit selite arvo n % v. % Ei mainittu Mainittu [Q13_5] Millä laitteilla olet lukenut e-kirjoja? Muu, mikä? (avokysymys) Kysymysryhmän esiteksti Millä laitteilla olet lukenut e-kirjoja? Muu, mikä? [Q13_6] Millä laitteilla olet lukenut e-kirjoja? En ole lukenut e-kirjoja Kysymysryhmän esiteksti Millä laitteilla olet lukenut e-kirjoja? En ole lukenut e-kirjoja Frekvenssit selite arvo n % v. % Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 20

27 Q14_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) selite arvo n % v. % Mainittu [Q14_1] Opetusalaani liittyvät kirjat ovat usein saatavilla e-muodossa Kysymysryhmän esiteksti Alla esitetään sarja väittämiä, jotka liittyvät e-kurssikirjoihin. Vastaa väittämiin annetulla asteikolla sen mukaan, miten tarkasti väittämät vastaavat omaa kokemustasi. Opetusalaani liittyvät kirjat ovat usein saatavilla e-muodossa Frekvenssit selite arvo n % v. % Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_2] Saan oppilaitokseni kirjastosta helposti tietoa siitä, mitkä kirjat ovat saatavilla e-kirjoina Kysymysryhmän esiteksti Alla esitetään sarja väittämiä, jotka liittyvät e-kurssikirjoihin. Vastaa väittämiin annetulla asteikolla sen mukaan, miten tarkasti väittämät vastaavat omaa kokemustasi. Saan oppilaitokseni kirjastosta helposti tietoa siitä, mitkä kirjat ovat saatavilla e-kirjoina Frekvenssit 21

28 2. Muuttujat selite arvo n % v. % Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_3] E-kirjojen lukemiseen tarvittavien lukuohjelmien käyttöönottaminen on helppoa Kysymysryhmän esiteksti Alla esitetään sarja väittämiä, jotka liittyvät e-kurssikirjoihin. Vastaa väittämiin annetulla asteikolla sen mukaan, miten tarkasti väittämät vastaavat omaa kokemustasi. E-kirjojen lukemiseen tarvittavien lukuohjelmien käyttöönottaminen on helppoa Frekvenssit selite arvo n % v. % Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_4] E-kurssikirjojen lukeminen on helppoa Kysymysryhmän esiteksti Alla esitetään sarja väittämiä, jotka liittyvät e-kurssikirjoihin. Vastaa väittämiin annetulla asteikolla sen mukaan, miten tarkasti väittämät vastaavat omaa kokemustasi. E-kurssikirjojen lukeminen on helppoa Frekvenssit 22

29 Q14_6 selite arvo n % v. % Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_5] E-kurssikirjojen käyttö opetustilanteessa on helppoa Kysymysryhmän esiteksti Alla esitetään sarja väittämiä, jotka liittyvät e-kurssikirjoihin. Vastaa väittämiin annetulla asteikolla sen mukaan, miten tarkasti väittämät vastaavat omaa kokemustasi. E-kurssikirjojen käyttö opetustilanteessa on helppoa Frekvenssit selite arvo n % v. % Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_6] Minulle on tärkeää, että opiskelijat voivat tehdä e-kurssikirjaan muistiinpanoja ja merkintöjä Kysymysryhmän esiteksti Alla esitetään sarja väittämiä, jotka liittyvät e-kurssikirjoihin. Vastaa väittämiin annetulla asteikolla sen mukaan, miten tarkasti väittämät vastaavat omaa kokemustasi. Minulle on tärkeää, että opiskelijat voivat tehdä e-kurssikirjaan muistiinpanoja ja merkintöjä Frekvenssit 23

30 2. Muuttujat selite arvo n % v. % Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_7] Saan tarvittaessa apua e-kurssikirjojen käyttöön liittyvissä ongelmissa oppilaitokseni kirjastosta Kysymysryhmän esiteksti Alla esitetään sarja väittämiä, jotka liittyvät e-kurssikirjoihin. Vastaa väittämiin annetulla asteikolla sen mukaan, miten tarkasti väittämät vastaavat omaa kokemustasi. Saan tarvittaessa apua e-kurssikirjojen käyttöön liittyvissä ongelmissa oppilaitokseni kirjastosta Frekvenssit selite arvo n % v. % Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15] Tarkenna halutessasi vastauksiasi (avokysymys) Tarkenna halutessasi vastauksiasi 24

31 BV3_1 [Q16] Ovatko opetus ja opiskelu mielestäsi hyötyneet siitä, että opintoihin liittyviä kirjoja on saatavissa e-muodossa? Miten? (avokysymys) Ovatko opetus ja opiskelu mielestäsi hyötyneet siitä, että opintoihin liittyviä kirjoja on saatavissa e-muodossa? Miten? [Q17] Millaisia e-kirjojen pitäisi mielestäsi olla, jotta ne toimisivat hyvin osana opintoja ja opetusta? (avokysymys) Millaisia e-kirjojen pitäisi mielestäsi olla, jotta ne toimisivat hyvin osana opintoja ja opetusta? [Q18] Mitä oppialaasi liittyviä kirjoja haluaisit saataville e-kirjoina? (avokysymys) Mitä oppialaasi liittyviä kirjoja haluaisit saataville e-kirjoina? [BV2] Äidinkieli Äidinkieli Frekvenssit selite arvo n % v. % Suomi Ruotsi Englanti Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV3_1] Oppilaitos: Valitse yliopisto Kysymysryhmän esiteksti Oppilaitos 25

32 2. Muuttujat Valitse yliopisto Frekvenssit selite arvo n % v. % Aalto-yliopisto Hanken Svenska handelshögskolan Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Oulun yliopisto Taideyliopisto Tampereen yliopisto Turun yliopisto Vaasan yliopisto Åbo Akademi tieto puuttuu (SYSMIS) [BV3_2] Oppilaitos: Valitse ammattikorkeakoulu Kysymysryhmän esiteksti Oppilaitos Valitse ammattikorkeakoulu Frekvenssit selite arvo n % v. % Centria ammattikoulu Diakonia-ammattikorkeakoulu HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu Högskolan på Åland Jyväskylän ammattikorkeakoulu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 26

33 BV4_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) selite arvo n % v. % Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lahden ammattikorkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu Saimaan ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu Yrkeshögskolan Novia tieto puuttuu (SYSMIS) [BV4_1] Oppiala: Yliopisto Kysymysryhmän esiteksti Oppiala Yliopisto Frekvenssit selite arvo n % v. % Eläinlääketieteellinen Farmasia Hammaslääketieteellinen Humanistinen Kasvatustieteellinen Kauppatieteellinen Liikuntatieteellinen Luonnontieteellinen Lääketieteellinen Maatalous-metsätieteellinen Musiikkiala (taulukko jatkuu seur. sivulla) 27

34 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) selite arvo n % v. % Oikeustieteellinen Psykologia Taideteollinen Teatteri- ja tanssiala Teknillistieteellinen Teologinen Terveystieteet Yhteiskuntatieteellinen tieto puuttuu (SYSMIS) [BV4_2] Oppiala: Ammattikorkeakoulu Kysymysryhmän esiteksti Oppiala Ammattikorkeakoulu Frekvenssit selite arvo n % v. % Humanistinen ja kasvatusala Kulttuuriala Luonnontieteiden ala Luonnonvara- ja ympäristöala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Tekniikan ja liikenteen ala Turvallisuusala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala tieto puuttuu (SYSMIS) [BV5] Muita kommentteja e-kurssikirjoista, muista e-kirjoista ja tästä kyselystä (avoin palaute) Muita kommentteja e-kurssikirjoista, muista e-kirjoista ja tästä kyselystä 28

35 BV9 [BV6] Vastaamisen aloittamisaika Vastaamisen aloittamisaika [BV7] Vastaamisen lopettamisaika Vastaamisen lopettamisaika [BV8] Vastaamisen kesto minuutteina Vastaamisen kesto minuutteina Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 456 minimi 2.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [BV9] Lomakkeen kieli Lomakkeen kieli Frekvenssit selite arvo n % v. % Suomi Ruotsi Englanti

36

37 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Kun valitset opetuksessa käytettäviä kirjoja, mitä lähteitä käytät valintasi apuna? Kollegat [Q1_1] 6 Kun valitset opetuksessa käytettäviä kirjoja, mitä lähteitä käytät valintasi apuna? Oppilaitokseni kirjasto [Q1_2] Kun valitset opetuksessa käytettäviä kirjoja, mitä lähteitä käytät valintasi apuna? Kustantajat [Q1_3] Kun valitset opetuksessa käytettäviä kirjoja, mitä lähteitä käytät valintasi apuna? Kirjakaupat [Q1_4] Kun valitset opetuksessa käytettäviä kirjoja, mitä lähteitä käytät valintasi apuna? Opiskelijat [Q1_5] Kun valitset opetuksessa käytettäviä kirjoja, mitä lähteitä käytät valintasi apuna? Muut, mitkä? (avokysymys) [Q1_6] Kun valitset opetuksessa käytettäviä kirjoja, mitä lähteitä käytät valintasi apuna? En itse valitse opetuksessa käytettäviä kirjoja [Q1_7] Oletko valinnut opetuksessa käytettäviksi kirjoiksi sellaisia kirjoja, jotka ovat saatavissa e- kirjoina? [Q2] Mitkä tekijät vaikuttavat siihen mitä kirjoja valitset opetuksessa käytettäviksi kirjoiksi? (avokysymys) [Q3] Vaikuttaako opetuksessa käytettävien kirjojen valintaasi se, että kirja on saatavissa e-kirjana? Miten? (avokysymys) [Q4] Oletko käyttänyt e-kirjoja osana opetustilannetta? [Q5] Oletko itse lukenut e-kirjoja? Kyllä, olen lukenut opetukseen liittyviä e-kirjoja [Q6_1]

38 3. Hakemistot Oletko itse lukenut e-kirjoja? Kyllä, olen lukenut muita kuin opetukseen liittyviä kirjoja [Q6_2] 10 Oletko itse lukenut e-kirjoja? Olen yrittänyt, mutta se ei onnistunut [Q6_3] Oletko itse lukenut e-kirjoja? En ole lukenut, enkä aiokaan lukea [Q6_4] Oletko itse lukenut e-kirjoja? En ole lukenut, mutta aion lukea jatkossa opetukseen liittyviä kirjoja [Q6_5] Oletko itse lukenut e-kirjoja? En ole lukenut, mutta aion lukea jatkossa muita kuin opetukseen liittyviä e-kirjoja [Q6_6] Jos e-kirjojen lukemiseen on liittynyt ongelmia, kerro millaisia (avokysymys) [Q7] Jos olet lukenut opetukseen liittyviä e-kirjoja, mitä e-kirjoja olet lukenut viimeksi? Nimeä esimerkkejä (avokysymys) [Q8] Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? Kyllä, olen lainannut opetukseen liittyviä e-kirjoja [Q9_1] 13 Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? Kyllä, olen lainannut muita kuin opetukseen liittyviä e- kirjoja [Q9_2] Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? Olen yrittänyt lainata e-kirjoja, mutta se ei onnistunut [Q9_3] Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? En ole lainannut enkä aiokaan lainata [Q9_4] Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? En ole lainannut, mutta aion lainata jatkossa opetukseen liittyviä e-kirjoja [Q9_5] Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? En ole lainannut, mutta aion lainata jatkossa muita kuin opetukseen liittyviä e-kirjoja [Q9_6] Jos e-kirjojen lainaamiseen on liittynyt ongelmia, kerro millaisia (avokysymys) [Q10] Oletko ostanut e-kirjoja? Kyllä, olen ostanut opetukseen liittyviä e-kirjoja [Q11_1] Oletko ostanut e-kirjoja? Kyllä, olen ostanut muita kuin opetukseen liittyviä e-kirjoja [Q11_2] 16 Oletko ostanut e-kirjoja? Olen yrittänyt, mutta se ei onnistunut [Q11_3] Oletko ostanut e-kirjoja? En ole ostanut, enkä aiokaan ostaa [Q11_4] Oletko ostanut e-kirjoja? En ole ostanut, mutta aion ostaa jatkossa opetukseen liittyviä e-kirjoja [Q11_5] Oletko ostanut e-kirjoja? En ole ostanut, mutta aion ostaa jatkossa muita kuin opetukseen liittyviä e-kirjoja [Q11_6] Jos e-kirjojen ostamiseen on liittynyt ongelmia, kerro millaisia (avokysymys) [Q12] Millä laitteilla olet lukenut e-kirjoja? Älypuhelin [Q13_1] Millä laitteilla olet lukenut e-kirjoja? Tietokone [Q13_2] Millä laitteilla olet lukenut e-kirjoja? Tablettitietokone [Q13_3] Millä laitteilla olet lukenut e-kirjoja? E-kirjojen lukulaite [Q13_4] Millä laitteilla olet lukenut e-kirjoja? Muu, mikä? (avokysymys) [Q13_5]

39 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Millä laitteilla olet lukenut e-kirjoja? En ole lukenut e-kirjoja [Q13_6] Opetusalaani liittyvät kirjat ovat usein saatavilla e-muodossa [Q14_1] Saan oppilaitokseni kirjastosta helposti tietoa siitä, mitkä kirjat ovat saatavilla e-kirjoina [Q14_2] 21 E-kirjojen lukemiseen tarvittavien lukuohjelmien käyttöönottaminen on helppoa [Q14_3].. 22 E-kurssikirjojen lukeminen on helppoa [Q14_4] E-kurssikirjojen käyttö opetustilanteessa on helppoa [Q14_5] Minulle on tärkeää, että opiskelijat voivat tehdä e-kurssikirjaan muistiinpanoja ja merkintöjä [Q14_6] Saan tarvittaessa apua e-kurssikirjojen käyttöön liittyvissä ongelmissa oppilaitokseni kirjastosta [Q14_7] Tarkenna halutessasi vastauksiasi (avokysymys) [Q15] Ovatko opetus ja opiskelu mielestäsi hyötyneet siitä, että opintoihin liittyviä kirjoja on saatavissa e-muodossa? Miten? (avokysymys) [Q16] Millaisia e-kirjojen pitäisi mielestäsi olla, jotta ne toimisivat hyvin osana opintoja ja opetusta? (avokysymys) [Q17] Mitä oppialaasi liittyviä kirjoja haluaisit saataville e-kirjoina? (avokysymys) [Q18] Äidinkieli [BV2] Oppilaitos: Valitse yliopisto [BV3_1] Oppilaitos: Valitse ammattikorkeakoulu [BV3_2] Oppiala: Yliopisto [BV4_1] Oppiala: Ammattikorkeakoulu [BV4_2] Muita kommentteja e-kurssikirjoista, muista e-kirjoista ja tästä kyselystä (avoin palaute) [BV5] 28 Vastaamisen aloittamisaika [BV6] Vastaamisen lopettamisaika [BV7] Vastaamisen kesto minuutteina [BV8] Lomakkeen kieli [BV9]

40 3. Hakemistot 3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) E-kirjojen lukemiseen tarvittavien lukuohjelmien käyttöönottaminen on helppoa E-kurssikirjojen käyttö opetustilanteessa on helppoa E-kurssikirjojen lukeminen on helppoa Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Jos e-kirjojen lainaamiseen on liittynyt ongelmia, kerro millaisia (avokysymys) Jos e-kirjojen lukemiseen on liittynyt ongelmia, kerro millaisia (avokysymys) Jos e-kirjojen ostamiseen on liittynyt ongelmia, kerro millaisia (avokysymys) Jos olet lukenut opetukseen liittyviä e-kirjoja, mitä e-kirjoja olet lukenut viimeksi? Nimeä esimerkkejä (avokysymys) Kun valitset opetuksessa käytettäviä kirjoja, mitä lähteitä käytät valintasi apuna? En itse valitse opetuksessa käytettäviä kirjoja Kun valitset opetuksessa käytettäviä kirjoja, mitä lähteitä käytät valintasi apuna? Kirjakaupat 7 Kun valitset opetuksessa käytettäviä kirjoja, mitä lähteitä käytät valintasi apuna? Kollegat...6 Kun valitset opetuksessa käytettäviä kirjoja, mitä lähteitä käytät valintasi apuna? Kustantajat 7 Kun valitset opetuksessa käytettäviä kirjoja, mitä lähteitä käytät valintasi apuna? Muut, mitkä? (avokysymys) Kun valitset opetuksessa käytettäviä kirjoja, mitä lähteitä käytät valintasi apuna? Opiskelijat 8 Kun valitset opetuksessa käytettäviä kirjoja, mitä lähteitä käytät valintasi apuna? Oppilaitokseni kirjasto Lomakkeen kieli Millaisia e-kirjojen pitäisi mielestäsi olla, jotta ne toimisivat hyvin osana opintoja ja opetusta? (avokysymys) Millä laitteilla olet lukenut e-kirjoja? E-kirjojen lukulaite Millä laitteilla olet lukenut e-kirjoja? En ole lukenut e-kirjoja Millä laitteilla olet lukenut e-kirjoja? Muu, mikä? (avokysymys) Millä laitteilla olet lukenut e-kirjoja? Tablettitietokone Millä laitteilla olet lukenut e-kirjoja? Tietokone Millä laitteilla olet lukenut e-kirjoja? Älypuhelin Minulle on tärkeää, että opiskelijat voivat tehdä e-kurssikirjaan muistiinpanoja ja merkintöjä 23 Mitkä tekijät vaikuttavat siihen mitä kirjoja valitset opetuksessa käytettäviksi kirjoiksi? (avokysymys) Mitä oppialaasi liittyviä kirjoja haluaisit saataville e-kirjoina? (avokysymys)

41 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muita kommentteja e-kurssikirjoista, muista e-kirjoista ja tästä kyselystä (avoin palaute) Oletko itse lukenut e-kirjoja? En ole lukenut, enkä aiokaan lukea Oletko itse lukenut e-kirjoja? En ole lukenut, mutta aion lukea jatkossa muita kuin opetukseen liittyviä e-kirjoja Oletko itse lukenut e-kirjoja? En ole lukenut, mutta aion lukea jatkossa opetukseen liittyviä kirjoja Oletko itse lukenut e-kirjoja? Kyllä, olen lukenut muita kuin opetukseen liittyviä kirjoja Oletko itse lukenut e-kirjoja? Kyllä, olen lukenut opetukseen liittyviä e-kirjoja Oletko itse lukenut e-kirjoja? Olen yrittänyt, mutta se ei onnistunut Oletko käyttänyt e-kirjoja osana opetustilannetta? Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? En ole lainannut enkä aiokaan lainata Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? En ole lainannut, mutta aion lainata jatkossa muita kuin opetukseen liittyviä e-kirjoja Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? En ole lainannut, mutta aion lainata jatkossa opetukseen liittyviä e-kirjoja Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? Kyllä, olen lainannut muita kuin opetukseen liittyviä e- kirjoja Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? Kyllä, olen lainannut opetukseen liittyviä e-kirjoja.. 13 Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? Olen yrittänyt lainata e-kirjoja, mutta se ei onnistunut 14 Oletko ostanut e-kirjoja? En ole ostanut, enkä aiokaan ostaa Oletko ostanut e-kirjoja? En ole ostanut, mutta aion ostaa jatkossa muita kuin opetukseen liittyviä e-kirjoja Oletko ostanut e-kirjoja? En ole ostanut, mutta aion ostaa jatkossa opetukseen liittyviä e-kirjoja 17 Oletko ostanut e-kirjoja? Kyllä, olen ostanut muita kuin opetukseen liittyviä e-kirjoja Oletko ostanut e-kirjoja? Kyllä, olen ostanut opetukseen liittyviä e-kirjoja Oletko ostanut e-kirjoja? Olen yrittänyt, mutta se ei onnistunut Oletko valinnut opetuksessa käytettäviksi kirjoiksi sellaisia kirjoja, jotka ovat saatavissa e- kirjoina? Opetusalaani liittyvät kirjat ovat usein saatavilla e-muodossa Oppiala: Ammattikorkeakoulu Oppiala: Yliopisto Oppilaitos: Valitse ammattikorkeakoulu Oppilaitos: Valitse yliopisto Ovatko opetus ja opiskelu mielestäsi hyötyneet siitä, että opintoihin liittyviä kirjoja on saatavissa e-muodossa? Miten? (avokysymys) Saan oppilaitokseni kirjastosta helposti tietoa siitä, mitkä kirjat ovat saatavilla e-kirjoina

42 3. Hakemistot Saan tarvittaessa apua e-kurssikirjojen käyttöön liittyvissä ongelmissa oppilaitokseni kirjastosta 24 Tarkenna halutessasi vastauksiasi (avokysymys) Vaikuttaako opetuksessa käytettävien kirjojen valintaasi se, että kirja on saatavissa e-kirjana? Miten? (avokysymys) Vastaamisen aloittamisaika Vastaamisen kesto minuutteina Vastaamisen lopettamisaika Äidinkieli

43 3.3. Muuttujaryhmät 3.3 Muuttujaryhmät Muuttujaryhmä Kun valitset opetuksessa käytettäviä kirjoja, mitä lähteitä käytät valintasi apuna? [Q1_1] Kun valitset opetuksessa käytettäviä kirjoja, mitä lähteitä käytät valintasi apuna? Kollegat [Q1_2] Kun valitset opetuksessa käytettäviä kirjoja, mitä lähteitä käytät valintasi apuna? Oppilaitokseni kirjasto [Q1_3] Kun valitset opetuksessa käytettäviä kirjoja, mitä lähteitä käytät valintasi apuna? Kustantajat [Q1_4] Kun valitset opetuksessa käytettäviä kirjoja, mitä lähteitä käytät valintasi apuna? Kirjakaupat [Q1_5] Kun valitset opetuksessa käytettäviä kirjoja, mitä lähteitä käytät valintasi apuna? Opiskelijat [Q1_6] Kun valitset opetuksessa käytettäviä kirjoja, mitä lähteitä käytät valintasi apuna? Muut, mitkä? (avokysymys) [Q1_7] Kun valitset opetuksessa käytettäviä kirjoja, mitä lähteitä käytät valintasi apuna? En itse valitse opetuksessa käytettäviä kirjoja Muuttujaryhmä Oletko itse lukenut e-kirjoja? [Q6_1] Oletko itse lukenut e-kirjoja? Kyllä, olen lukenut opetukseen liittyviä e-kirjoja [Q6_2] Oletko itse lukenut e-kirjoja? Kyllä, olen lukenut muita kuin opetukseen liittyviä kirjoja 10 [Q6_3] Oletko itse lukenut e-kirjoja? Olen yrittänyt, mutta se ei onnistunut [Q6_4] Oletko itse lukenut e-kirjoja? En ole lukenut, enkä aiokaan lukea [Q6_5] Oletko itse lukenut e-kirjoja? En ole lukenut, mutta aion lukea jatkossa opetukseen liittyviä kirjoja [Q6_6] Oletko itse lukenut e-kirjoja? En ole lukenut, mutta aion lukea jatkossa muita kuin opetukseen liittyviä e-kirjoja Muuttujaryhmä Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? [Q9_1] Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? Kyllä, olen lainannut opetukseen liittyviä e- kirjoja [Q9_2] Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? Kyllä, olen lainannut muita kuin opetukseen liittyviä e-kirjoja

44 3. Hakemistot [Q9_3] Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? Olen yrittänyt lainata e-kirjoja, mutta se ei onnistunut [Q9_4] Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? En ole lainannut enkä aiokaan lainata [Q9_5] Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? En ole lainannut, mutta aion lainata jatkossa opetukseen liittyviä e-kirjoja [Q9_6] Oletko lainannut e-kirjoja kirjastosta? En ole lainannut, mutta aion lainata jatkossa muita kuin opetukseen liittyviä e-kirjoja Muuttujaryhmä Oletko ostanut e-kirjoja? [Q11_1] Oletko ostanut e-kirjoja? Kyllä, olen ostanut opetukseen liittyviä e-kirjoja [Q11_2] Oletko ostanut e-kirjoja? Kyllä, olen ostanut muita kuin opetukseen liittyviä e-kirjoja 16 [Q11_3] Oletko ostanut e-kirjoja? Olen yrittänyt, mutta se ei onnistunut [Q11_4] Oletko ostanut e-kirjoja? En ole ostanut, enkä aiokaan ostaa [Q11_5] Oletko ostanut e-kirjoja? En ole ostanut, mutta aion ostaa jatkossa opetukseen liittyviä e-kirjoja [Q11_6] Oletko ostanut e-kirjoja? En ole ostanut, mutta aion ostaa jatkossa muita kuin opetukseen liittyviä e-kirjoja Muuttujaryhmä Millä laitteilla olet lukenut e-kirjoja? [Q13_1] Millä laitteilla olet lukenut e-kirjoja? Älypuhelin [Q13_2] Millä laitteilla olet lukenut e-kirjoja? Tietokone [Q13_3] Millä laitteilla olet lukenut e-kirjoja? Tablettitietokone [Q13_4] Millä laitteilla olet lukenut e-kirjoja? E-kirjojen lukulaite [Q13_5] Millä laitteilla olet lukenut e-kirjoja? Muu, mikä? (avokysymys) [Q13_6] Millä laitteilla olet lukenut e-kirjoja? En ole lukenut e-kirjoja Muuttujaryhmä Alla esitetään sarja väittämiä, jotka liittyvät e-kurssikirjoihin. Vastaa väittämiin annetulla asteikolla sen mukaan, miten tarkasti väittämät vastaavat omaa kokemustasi. [Q14_1] Opetusalaani liittyvät kirjat ovat usein saatavilla e-muodossa [Q14_2] Saan oppilaitokseni kirjastosta helposti tietoa siitä, mitkä kirjat ovat saatavilla e-kirjoina 21 38

45 3.3. Muuttujaryhmät [Q14_3] E-kirjojen lukemiseen tarvittavien lukuohjelmien käyttöönottaminen on helppoa.. 22 [Q14_4] E-kurssikirjojen lukeminen on helppoa [Q14_5] E-kurssikirjojen käyttö opetustilanteessa on helppoa [Q14_6] Minulle on tärkeää, että opiskelijat voivat tehdä e-kurssikirjaan muistiinpanoja ja merkintöjä [Q14_7] Saan tarvittaessa apua e-kurssikirjojen käyttöön liittyvissä ongelmissa oppilaitokseni kirjastosta Muuttujaryhmä Oppilaitos [BV3_1] Oppilaitos: Valitse yliopisto [BV3_2] Oppilaitos: Valitse ammattikorkeakoulu Muuttujaryhmä Oppiala [BV4_1] Oppiala: Yliopisto [BV4_2] Oppiala: Ammattikorkeakoulu

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2992 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja FSD2879 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3074. Amisbarometri Koodikirja

FSD3074. Amisbarometri Koodikirja FSD3074 Amisbarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Amisbarometri 2015 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2016. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja FSD3189 Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja FSD2130 Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja FSD3014 Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja FSD3159 Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon

Lisätiedot

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

Korkeakoulujen talouden tunnusluvut Johtaja Hannu Sirén

Korkeakoulujen talouden tunnusluvut Johtaja Hannu Sirén 1 Korkeakoulujen talouden tunnusluvut 2015-2016 Johtaja Hannu Sirén Vakavaraisuus, ammattikorkeakoulut Omavaraisuusaste Centria ammattikorkeakoulu 74 % 73 % Diakonia ammattikorkeakoulu 79 % 82 % Haaga

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD3113. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD3113. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD3113 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD2350. Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2350. Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2350 Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2390. Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat Koodikirja

FSD2390. Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat Koodikirja FSD2390 Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot