FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2385 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :32: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2385. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Eronen, Anne & Luomala, Juha: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [elektroninen aineisto]. FSD2385, versio 1.0 ( ). Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto [aineistonkeruu], Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, Helsinki: Helsingin kaupunki & Helsinki: Heikki Waris -instituutti [tuottajat], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 7 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 221 B Kyselylomake venäjäksi 241 C Kyselylomake ruotsiksi 263 D Kyselylomake viroksi 283 E Kyselylomake somaliksi 301 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Aineiston nimi englanniksi: Inhabitants Welfare Survey : East Helsinki 2001 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Muu materiaali Kyselylomake: pdf-tiedosto suomeksi, venäjäksi, ruotsiksi, viroksi ja somaliksi Tekijät Eronen, Anne (Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto) Luomala, Juha (Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto) Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineiston luovuttaja Särkelä, Riitta (Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat alueellisuus; asuinympäristö; elinolot; hyvinvointi; julkiset palvelut; kansalaisjärjestöt; osallistuminen; peruspalvelut; sosiaalinen tuki; sosiaalipalvelut; sosiaaliset verkostot; terveyspalvelut; tietoverkot; toimeentulo Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: hyvinvointitutkimus; sosiaalipolitiikka; sosiologia CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: asuminen; kulutus ja kuluttajakäyttäytyminen; sosiaalipalveluiden käyttö ja tarjonta; sosiaalipolitiikka; sosiaaliturvajärjestelmät; tietoyhteiskunta (myös internetin käyttö) Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Yksittäiset aineistot Yksittäisiin aineistoihin on luokiteltu ne aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällönkuvaus STKL:n toteuttaman tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa itähelsinkiläisten hyvinvointia. Kysely tehtiin yhteistyössä Helsingin kaupungin sekä Heikki Waris -instituutin kanssa. Kysely jakaantui kuuteen eri aihealueeseen. Näistä ensimmäisessä tiedusteltiin asumisesta ja tyytyväisyydestä omaan asuinalueeseen. Toinen osa käsitteli vastaajien kokemuksia omasta elämäntilanteestaan ja eri tahoilta saatavasta avusta ja tuesta. Kolmanneksi kartoitettiin mielipiteitä palveluista. Neljäs teema liittyi vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksiin, ja tämän jälkeen tiedusteltiin tietoverkkojen käytöstä. Lopuksi esitettiin joitakin kysymyksiä vastaajien taloudellisesta toimeentulosta. Asumiseen liittyen vastaajilta kysyttiin muun muassa asumistyyppiä sekä kuinka kauan he olivat asuneet yhtäjaksoisesti asuinalueellaan. Lisäksi tiedusteltiin mille alueelle erilaiset tapahtumat kuten ruokaostokset ja kirjastokäynnit yleensä sijoittuvat vastaajien perheissä, sekä mitä 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu mieltä he olivat asuinalueestaan lasten kannalta. Edelleen kysyttiin mahdollisista muuttoaikeista sekä näiden syistä. Elämäntilanteeseen liittyen vastaajia pyydettiin arvioimaan oman elämän erilaisia osa-alueita, esimerkiksi perhesuhteita ja asuinympäristön viihtyisyyttä, tällä hetkellä sekä sitä, millaisena näkee nämä asiat viiden vuoden kuluttua nykyiseen verrattuna. Edelleen vastaajilta tiedusteltiin eri tahojen (mm. ystävät, naapurit, järjestöt ja yhdistykset, seurakunnat, yksityiset palveluntuottajat) merkitystä erilaisissa tukea ja apua vaativissa tilanteissa. Kokemuksia sosiaali- ja terveyspalveluista kartoitettiin esittämällä vastaajille luettelo erilaisista sosiaali- ja terveyspalveluista, ja pyytämällä heitä arvioimaan sitä, miten kyseiset palvelut vastaavat omia ja perheen tarpeita. Samaa kysyttiin vielä yleisemmin työvoimatoimiston ja Kelan palveluista. Lisäksi tiedusteltiin tiedotuksen ja neuvonnan riittävyyttä kunkin palveluntarjoajan kohdalta. Myös yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä kartoitettiin. Osallistumiseen liittyen vastaajilta pyydettiin arviota erilaisten vapaa-aikaan liittyvien asioiden (esimerkiksi lemmikkieläimet ja teatterit) merkityksestä omassa elämässä. Vaikuttamista kartoitettiin kysymällä, kuinka usein vastaajat olivat käyttäneet erilaisia vaikuttamistapoja, sekä kuuluvatko he joihinkin järjestöihin tai yhdistyksiin ja minkälaisissa tehtävissä niissä toimivat. Edelleen haluttiin tietää yhdistyksissä toimimisen syyt. Tietoverkkojen käyttöä selvitettiin kysymällä, onko vastaajan perheellä käytettävissään tietokonetta tai internet-yhteyttä, sekä minkä verran perheen aikuisilla on kokemusta tietokoneen käytöstä ja mitä sähköisiä palveluja he ovat käyttäneet tai haluaisivat käyttää internetin avulla. Lisäksi kysyttiin, tarvitsisivatko vastaajat opastusta internetin käytössä. Vastaajien taloudellista tilannetta kartoitettiin kysymällä vastaajien sekä heidän mahdollisten puolisoidensa työmarkkina-asemaa sekä käytettävissä olleita tuloja viimeisen vuoden aikana. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan perheidensä tulojen riittävyyttä erilaisten asioiden hankkimiseen. Taustamuuttujina aineistossa on mm. vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, koulutus, asumismuoto, kotitalouden koko, kieli ja asuinkaupunginosa. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi, Itä-Helsinki Havaintoyksikkö: HenkilöKotitalous Perusjoukko/otos: Seitsemän itähelsinkiläisen kaupunginosan täysi-ikäiset asukkaat Aineistonkeruun ajankohta: Aineiston kerääjät: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Aineiston tuottajat: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto; Helsingin kaupunki. Itäinen sosiaalikeskus; Heikki Waris -instituutti Keruumenetelmä: Kirjekysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus:

10 1. Aineiston kuvailu Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 43,4 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 322 muuttujaa ja 1518 havaintoa. Otantamenetelmä: Ositettu otanta. Kysely lähetettiin 3500 kohdealueella asuvalle täysi-ikäiselle henkilölle siten, että yksittäiseen kotitalouteen osoitettiin vain yksi kysely. Vastaajat poimittiin satunnaisesti Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Tutkimuskohteeksi valikoitiin Itäkeskuksen, Kallahden, Kivikon, Kontulan, Meri-Rastilan ja Myllypuron kaupunginosien asukkaat. Vastaajien motivoimiseksi tutkimukseen osallistuneiden alueiden asukkaita informoitiin ennen tutkimuksen aloittamista paikallislehdissä ja -radiossa. Maahanmuuttajien tavoittamiseksi tutkimuksen tekemisestä tiedotettiin ennakkoon myös maahanmuuttajien neuvontapisteen ja heidän omien yhteisöjensä ja tiedotusvälineidensä kautta. Lisäksi kyselylomake käännettiin ruotsin, venäjän, viron ja somalin kielelle. Lomakkeita palautui määräaikaan mennessä 1518, joten kokonaisvastausprosentiksi saatiin 43,4 %. Naisten osuus vastanneiden joukossa on 59 %. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineisto ei sisällä avokysymysten vastauksia. Kysymyksissä 4, 16a, 37, 40, 43 ja 46 on jälkeenpäin konstruoituja ylimääräisiä vastausvaihtoehtoja. Kysymykseen 16b on tallennettu korkeintaan kaksi vaihtoehtoa yhdeltä vastaajalta. Julkaisut Eronen, Anne & Luomala, Juha & Paju, Elina (2002). Metron tuomat: itähelsinkiläisten kokemuksia hyvinvoinnistaan. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Liittyvät aineistot FSD1275 Alueellinen hyvinvointi : Oulun ja Joensuun kansalaiskysely 1995 FSD1276 Alueellinen hyvinvointi : Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely 1996 FSD1277 Alueellinen hyvinvointi : Pohjois-Karjalan kansalaiskysely 1998 FSD1278 Alueellinen hyvinvointi : Keski-Suomen kansalaiskysely 1999 FSD2386 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Lapin kansalaiskysely

11 1.4. Aineiston käyttö Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Eronen, Anne & Luomala, Juha & Paju, Elina (2002). Metron tuomat: Itähelsinkiläisten kokemuksia hyvinvoinnistaan. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto. Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön; FSD:n lupamenettely. Rajoitettu käyttöoikeus. 5

12

13 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1518 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1518 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

14 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1518 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [ID] Alkuperäinen havaintotunnus Alkuperäinen havaintotunnus Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1518 minimi 2.00 maksimi keskiarvo (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q3_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskihajonta [Q1] Sukupuoli Mikä on sukupuolesi? Nainen Mies tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2] Syntymävuosi Minä vuonna olet syntynyt? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1493 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q3_1] Koulutus Mikä on oma ja mahdollisen puolisosi koulutus? Oma koulutuksesi 9

16 2. Muuttujat Kansakoulu, oppikoulu tai peruskoulu Ylioppilastutkinto Ammatillinen kurssi Kansanopistotutkinto Ammattikoulututkinto Opistotason tutkinto Ammattikorkeakoulututkinto Yliopistotutkinto Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_2] Puolison koulutus Mikä on oma ja mahdollisen puolisosi koulutus? Avio- / avopuolison koulutus Kansakoulu, oppikoulu tai peruskoulu Ylioppilastutkinto Ammatillinen kurssi Kansanopistotutkinto Ammattikoulututkinto Opistotason tutkinto Ammattikorkeakoulututkinto Yliopistotutkinto Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4] Perhemuoto Miten asut? 10

17 Q5B_1 Yksin Vanhempien kanssa Avio-/avopuolison kanssa Avio-/avopuolison ja lapsen/lasten kanssa Lapsen/lasten kanssa Jonkun muun/muiden kanssa Opiskelija-asunnossa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5A] Montako henkilöä taloudessasi asuu? Montako henkilöä taloudessasi asuu? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1496 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 2.07 keskihajonta 1.20 [Q5B_1] Kuinka moni heistä on alle 7-vuotias? Kuinka moni heistä on alle 7-vuotias? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 630 minimi 0.00 maksimi 4.00 keskiarvo 0.48 keskihajonta

18 2. Muuttujat [Q5B_2] Kuinka moni heistä on 7-17-vuotias? Kuinka moni heistä on 7-17-vuotias? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 659 minimi 0.00 maksimi 7.00 keskiarvo 0.62 keskihajonta 0.88 [Q6A] Mistä vuodesta lähtien olet asunut Suomessa? Mistä vuodesta lähtien olet asunut yhtäjaksoisesti Suomessa? Vuodesta lähtien Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1412 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q6B] Mistä vuodesta lähtien olet asunut Helsingissä? Mistä vuodesta lähtien olet asunut yhtäjaksoisesti Helsingissä? Vuodesta lähtien 12

19 Q6D Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1451 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q6C] Mistä vuodesta lähtien olet asunut nykyisellä asuinalueellasi? Mistä vuodesta lähtien olet asunut yhtäjaksoisesti Nykyisellä asuinalueellasi? Vuodesta lähtien Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1453 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q6D] Mistä vuodesta lähtien olet asunut nykyisessä osoitteessasi? Mistä vuodesta lähtien olet asunut yhtäjaksoisesti Nykyisessä osoitteessasi? Vuodesta lähtien Kuvailevat tunnusluvut (taulukko jatkuu seur. sivulla) 13

20 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1464 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q7A] Syntymäkunta Missä kunnassa olet syntynyt? Taulukkoa ei esitetä, koska muuttuja saa yli 50 arvoa, eikä kyseessä ole jatkuva muuttuja. [Q7B] Jos olet asunut muualla, niin mistä kunnasta olet muuttanut Helsinkiin? Jos olet asunut muualla, niin mistä kunnasta olet muuttanut Helsinkiin? Taulukkoa ei esitetä, koska muuttuja saa yli 50 arvoa, eikä kyseessä ole jatkuva muuttuja. [Q8] Asumismuoto Miten asut tällä hetkellä? Omistusasunnossa Asumisoikeusasunnossa Vuokra-asunnossa tai työsuhdeasunnossa Alivuokralaisena Palveluasunnossa Muuten tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 14

21 Q11_1_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q11_1_0] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Ruokaostokset: En käytä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Ruokaostokset En käytä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_1_1] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Ruokaostokset: Omassa kaupunginosassa Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Ruokaostokset Omassa kaupunginosassa 15

22 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_1_2] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Ruokaostokset: Muualla Itä- Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Ruokaostokset Muualla Itä-Helsingissä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_1_3] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Ruokaostokset: Muualla Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Ruokaostokset Muualla Helsingissä 16

23 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) Q11_2_0 [Q11_1_4] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Ruokaostokset: Kauempana Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Ruokaostokset Kauempana Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_2_0] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Vaatteiden ja jalkineiden hankinta: En käytä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Vaatteiden ja jalkineiden hankinta En käytä 17

24 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_2_1] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Vaatteiden ja jalkineiden hankinta: Omassa kaupunginosassa Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Vaatteiden ja jalkineiden hankinta Omassa kaupunginosassa Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_2_2] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Vaatteiden ja jalkineiden hankinta: Muualla Itä-Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Vaatteiden ja jalkineiden hankinta Muualla Itä-Helsingissä 18

25 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) Q11_2_4 [Q11_2_3] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Vaatteiden ja jalkineiden hankinta: Muualla Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Vaatteiden ja jalkineiden hankinta Muualla Helsingissä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_2_4] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Vaatteiden ja jalkineiden hankinta: Kauempana Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Vaatteiden ja jalkineiden hankinta Kauempana 19

26 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_3_0] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Kodin muiden hankintojen tekeminen: En käytä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Kodin muiden hankintojen tekeminen En käytä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_3_1] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Kodin muiden hankintojen tekeminen: Omassa kaupunginosassa Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Kodin muiden hankintojen tekeminen Omassa kaupunginosassa 20

27 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) Q11_3_3 [Q11_3_2] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Kodin muiden hankintojen tekeminen: Muualla Itä-Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Kodin muiden hankintojen tekeminen Muualla Itä-Helsingissä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_3_3] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Kodin muiden hankintojen tekeminen: Muualla Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Kodin muiden hankintojen tekeminen Muualla Helsingissä 21

28 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_3_4] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Kodin muiden hankintojen tekeminen: Kauempana Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Kodin muiden hankintojen tekeminen Kauempana Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_4_0] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Lasten päivähoito: En käytä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Lasten päivähoito En käytä 22

29 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) Q11_4_2 [Q11_4_1] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Lasten päivähoito: Omassa kaupunginosassa Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Lasten päivähoito Omassa kaupunginosassa Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_4_2] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Lasten päivähoito: Muualla Itä- Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Lasten päivähoito Muualla Itä-Helsingissä 23

30 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_4_3] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Lasten päivähoito: Muualla Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Lasten päivähoito Muualla Helsingissä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_4_4] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Lasten päivähoito: Kauempana Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Lasten päivähoito Kauempana 24

31 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) Q11_5_1 [Q11_5_0] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Lasten koulu(t): En käytä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Lasten koulu(t) En käytä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_5_1] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Lasten koulu(t): Omassa kaupunginosassa Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Lasten koulu(t) Omassa kaupunginosassa 25

32 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_5_2] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Lasten koulu(t): Muualla Itä- Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Lasten koulu(t) Muualla Itä-Helsingissä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_5_3] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Lasten koulu(t): Muualla Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Lasten koulu(t) Muualla Helsingissä 26

33 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) Q11_6_0 [Q11_5_4] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Lasten koulu(t): Kauempana Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Lasten koulu(t) Kauempana Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_6_0] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Työssäkäynti: En käytä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Työssäkäynti En käytä 27

34 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_6_1] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Työssäkäynti: Omassa kaupunginosassa Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Työssäkäynti Omassa kaupunginosassa Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_6_2] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Työssäkäynti: Muualla Itä-Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Työssäkäynti Muualla Itä-Helsingissä 28

35 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) Q11_6_4 [Q11_6_3] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Työssäkäynti: Muualla Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Työssäkäynti Muualla Helsingissä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_6_4] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Työssäkäynti: Kauempana Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Työssäkäynti Kauempana 29

36 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_7_0] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Opiskelu, kurssit: En käytä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Opiskelu, kurssit En käytä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_7_1] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Opiskelu, kurssit: Omassa kaupunginosassa Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Opiskelu, kurssit Omassa kaupunginosassa 30

37 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) Q11_7_3 [Q11_7_2] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Opiskelu, kurssit: Muualla Itä- Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Opiskelu, kurssit Muualla Itä-Helsingissä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_7_3] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Opiskelu, kurssit: Muualla Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Opiskelu, kurssit Muualla Helsingissä 31

38 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_7_4] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Opiskelu, kurssit: Kauempana Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Opiskelu, kurssit Kauempana Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_8_0] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Ystävien tapaaminen: En käytä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Ystävien tapaaminen En käytä 32

39 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) Q11_8_2 [Q11_8_1] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Ystävien tapaaminen: Omassa kaupunginosassa Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Ystävien tapaaminen Omassa kaupunginosassa Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_8_2] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Ystävien tapaaminen: Muualla Itä-Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Ystävien tapaaminen Muualla Itä-Helsingissä 33

40 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_8_3] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Ystävien tapaaminen: Muualla Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Ystävien tapaaminen Muualla Helsingissä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_8_4] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Ystävien tapaaminen: Kauempana Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Ystävien tapaaminen Kauempana 34

41 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) Q11_9_1 [Q11_9_0] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Kirjastokäynnit: En käytä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Kirjastokäynnit En käytä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_9_1] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Kirjastokäynnit: Omassa kaupunginosassa Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Kirjastokäynnit Omassa kaupunginosassa 35

42 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_9_2] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Kirjastokäynnit: Muualla Itä- Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Kirjastokäynnit Muualla Itä-Helsingissä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_9_3] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Kirjastokäynnit: Muualla Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Kirjastokäynnit Muualla Helsingissä 36

43 Q11_10_0 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_9_4] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Kirjastokäynnit: Kauempana Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Kirjastokäynnit Kauempana Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_10_0] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Kampaajalla/parturissa käyminen: En käytä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Kampaajalla/parturissa käyminen En käytä 37

44 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_10_1] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Kampaajalla/parturissa käyminen: Omassa kaupunginosassa Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Kampaajalla/parturissa käyminen Omassa kaupunginosassa Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_10_2] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Kampaajalla/parturissa käyminen: Muualla Itä-Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Kampaajalla/parturissa käyminen Muualla Itä-Helsingissä 38

45 Q11_10_4 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_10_3] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Kampaajalla/parturissa käyminen: Muualla Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Kampaajalla/parturissa käyminen Muualla Helsingissä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_10_4] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Kampaajalla/parturissa käyminen: Kauempana Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Kampaajalla/parturissa käyminen Kauempana 39

46 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_11_0] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Terveydenhoito: En käytä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Terveydenhoito En käytä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_11_1] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Terveydenhoito: Omassa kaupunginosassa Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Terveydenhoito Omassa kaupunginosassa 40

47 Q11_11_3 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_11_2] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Terveydenhoito: Muualla Itä- Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Terveydenhoito Muualla Itä-Helsingissä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_11_3] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Terveydenhoito: Muualla Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Terveydenhoito Muualla Helsingissä 41

48 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_11_4] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Terveydenhoito: Kauempana Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Terveydenhoito Kauempana Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_12_0] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Lasten harrastukset: En käytä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Lasten harrastukset En käytä 42

49 Q11_12_2 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_12_1] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Lasten harrastukset: Omassa kaupunginosassa Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Lasten harrastukset Omassa kaupunginosassa Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_12_2] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Lasten harrastukset: Muualla Itä-Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Lasten harrastukset Muualla Itä-Helsingissä 43

50 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_12_3] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Lasten harrastukset: Muualla Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Lasten harrastukset Muualla Helsingissä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_12_4] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Lasten harrastukset: Kauempana Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Lasten harrastukset Kauempana 44

51 Q11_13_1 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_13_0] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Liikuntaharrastukset: En käytä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Liikuntaharrastukset En käytä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_13_1] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Liikuntaharrastukset: Omassa kaupunginosassa Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Liikuntaharrastukset Omassa kaupunginosassa 45

52 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_13_2] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Liikuntaharrastukset: Muualla Itä-Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Liikuntaharrastukset Muualla Itä-Helsingissä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_13_3] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Liikuntaharrastukset: Muualla Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Liikuntaharrastukset Muualla Helsingissä 46

53 Q11_14_0 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_13_4] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Liikuntaharrastukset: Kauempana Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Liikuntaharrastukset Kauempana Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_14_0] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Teatterissa, konserteissa, museoissa käynti: En käytä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Teatterissa, konserteissa, museoissa käynti En käytä 47

54 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_14_1] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Teatterissa, konserteissa, museoissa käynti: Omassa kaupunginosassa Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Teatterissa, konserteissa, museoissa käynti Omassa kaupunginosassa Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_14_2] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Teatterissa, konserteissa, museoissa käynti: Muualla Itä-Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Teatterissa, konserteissa, museoissa käynti Muualla Itä-Helsingissä 48

55 Q11_14_4 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_14_3] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Teatterissa, konserteissa, museoissa käynti: Muualla Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Teatterissa, konserteissa, museoissa käynti Muualla Helsingissä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_14_4] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Teatterissa, konserteissa, museoissa käynti: Kauempana Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Teatterissa, konserteissa, museoissa käynti Kauempana 49

56 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_15_0] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Elokuvissa käyminen: En käytä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Elokuvissa käyminen En käytä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_15_1] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Elokuvissa käyminen: Omassa kaupunginosassa Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Elokuvissa käyminen Omassa kaupunginosassa 50

57 Q11_15_3 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_15_2] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Elokuvissa käyminen: Muualla Itä-Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Elokuvissa käyminen Muualla Itä-Helsingissä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_15_3] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Elokuvissa käyminen: Muualla Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Elokuvissa käyminen Muualla Helsingissä 51

58 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_15_4] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Elokuvissa käyminen: Kauempana Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Elokuvissa käyminen Kauempana Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_16_0] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Ravintolassa, kahvilassa käyminen: En käytä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Ravintolassa, kahvilassa käyminen En käytä 52

59 Q11_16_2 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_16_1] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Ravintolassa, kahvilassa käyminen: Omassa kaupunginosassa Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Ravintolassa, kahvilassa käyminen Omassa kaupunginosassa Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_16_2] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Ravintolassa, kahvilassa käyminen: Muualla Itä-Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Ravintolassa, kahvilassa käyminen Muualla Itä-Helsingissä 53

60 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_16_3] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Ravintolassa, kahvilassa käyminen: Muualla Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Ravintolassa, kahvilassa käyminen Muualla Helsingissä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_16_4] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Ravintolassa, kahvilassa käyminen: Kauempana Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Ravintolassa, kahvilassa käyminen Kauempana 54

61 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) Q12_2 [Q12_1] Asuinalue lasten kannalta: Lasten kaveripiiri Millaiseksi koet asuinalueesi lasten kannalta seuraavissa asioissa tällä hetkellä? Lasten kaveripiiri Huono Melko huono Ei huono, ei hyvä Melko hyvä Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_2] Asuinalue lasten kannalta: Turvallisuus Millaiseksi koet asuinalueesi lasten kannalta seuraavissa asioissa tällä hetkellä? Turvallisuus Huono (taulukko jatkuu seur. sivulla) 55

62 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Melko huono Ei huono, ei hyvä Melko hyvä Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_3] Asuinalue lasten kannalta: Päivähoitopaikat Millaiseksi koet asuinalueesi lasten kannalta seuraavissa asioissa tällä hetkellä? Päivähoitopaikat Huono Melko huono Ei huono, ei hyvä Melko hyvä Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_4] Asuinalue lasten kannalta: Iltapäiväkerhot Millaiseksi koet asuinalueesi lasten kannalta seuraavissa asioissa tällä hetkellä? Iltapäiväkerhot 56

63 Huono Melko huono Ei huono, ei hyvä Melko hyvä Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) Q12_6 [Q12_5] Asuinalue lasten kannalta: Koulut Millaiseksi koet asuinalueesi lasten kannalta seuraavissa asioissa tällä hetkellä? Koulut Huono Melko huono Ei huono, ei hyvä Melko hyvä Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_6] Asuinalue lasten kannalta: Harrastusmahdollisuudet Millaiseksi koet asuinalueesi lasten kannalta seuraavissa asioissa tällä hetkellä? Harrastusmahdollisuudet 57

64 2. Muuttujat Huono Melko huono Ei huono, ei hyvä Melko hyvä Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_7] Asuinalue lasten kannalta: Ympäristön viihtyisyys Millaiseksi koet asuinalueesi lasten kannalta seuraavissa asioissa tällä hetkellä? Ympäristön viihtyisyys Huono Melko huono Ei huono, ei hyvä Melko hyvä Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15] Oletko aikeissa muuttaa lähiaikoina? Oletko aikeissa muuttaa lähiaikoina? En Kyllä, olen harkinnut muuttoa Kyllä, olen jo päättänyt muuttaa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 58

65 Q16B_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16A] Jos olette aikeissa muuttaa, minne suunnittelette muuttoa? Jos olet harkinnut tai aikeissa muuttaa, minne suunnittelet muuttoa? Nykyisen kaupunginosan alueelle Toiseen kaupunginosaan Helsingissä Naapurikuntaan Muualle Suomeen Ulkomaille Nykyisen kaupunginosan alueelle tai muualle Muualle kuin nykyisen kaupunginosan alueelle tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16B_1] Muuton pääasiallinen syy: Oma tai puolison työ Jos olet harkinnut tai aikeissa muuttaa, mikä on muuttosi pääasiallinen syy? Oma tai puolison työ Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

66 2. Muuttujat [Q16B_2] Muuton pääasiallinen syy: Oma tai puolison opiskelu Jos olet harkinnut tai aikeissa muuttaa, mikä on muuttosi pääasiallinen syy? Oma tai puolison opiskelu Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16B_3] Muuton pääasiallinen syy: Uuden asunnon koko tai kunto Jos olet harkinnut tai aikeissa muuttaa, mikä on muuttosi pääasiallinen syy? Uuden asunnon koko tai kunto Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16B_4] Muuton pääasiallinen syy: Huokeammat asumiskustannukset Jos olet harkinnut tai aikeissa muuttaa, mikä on muuttosi pääasiallinen syy? 60

67 Q16B_6 Huokeammat asumiskustannukset Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16B_5] Muuton pääasiallinen syy: Omistusasunnon hankkiminen Jos olet harkinnut tai aikeissa muuttaa, mikä on muuttosi pääasiallinen syy? Omistusasunnon hankkiminen Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16B_6] Muuton pääasiallinen syy: Palveluasunnon tarve Jos olet harkinnut tai aikeissa muuttaa, mikä on muuttosi pääasiallinen syy? Palveluasunnon tarve 61

68 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16B_7] Muuton pääasiallinen syy: Rauhallisempi tai turvallisempi asuinympäristö Jos olet harkinnut tai aikeissa muuttaa, mikä on muuttosi pääasiallinen syy? Rauhallisempi tai turvallisempi asuinympäristö Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16B_8] Muuton pääasiallinen syy: Muu Jos olet harkinnut tai aikeissa muuttaa, mikä on muuttosi pääasiallinen syy? Muu Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 62

69 Q17_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q17_1] Millaiseksi koet seuraavat asiat tällä hetkellä: Fyysinen terveytesi ja toimintakykysi Millaiseksi koet seuraavat elämääsi koskevat asiat tällä hetkellä? Fyysinen terveytesi ja toimintakykysi Huono Melko huono Ei huono, ei hyvä Melko hyvä Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_2] Millaiseksi koet seuraavat asiat tällä hetkellä: Henkinen vireytesi ja mielialasi Millaiseksi koet seuraavat elämääsi koskevat asiat tällä hetkellä? Henkinen vireytesi ja mielialasi 63

70 2. Muuttujat Huono Melko huono Ei huono, ei hyvä Melko hyvä Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_3] Millaiseksi koet seuraavat asiat tällä hetkellä: Perhesuhteesi Millaiseksi koet seuraavat elämääsi koskevat asiat tällä hetkellä? Perhesuhteesi Huono Melko huono Ei huono, ei hyvä Melko hyvä Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_4] Millaiseksi koet seuraavat asiat tällä hetkellä: Ystävyyssuhteesi Millaiseksi koet seuraavat elämääsi koskevat asiat tällä hetkellä? Ystävyyssuhteesi 64

71 Huono Melko huono Ei huono, ei hyvä Melko hyvä Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) Q17_6 [Q17_5] Millaiseksi koet seuraavat asiat tällä hetkellä: Taloudellinen tilanteesi Millaiseksi koet seuraavat elämääsi koskevat asiat tällä hetkellä? Taloudellinen tilanteesi Huono Melko huono Ei huono, ei hyvä Melko hyvä Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_6] Millaiseksi koet seuraavat asiat tällä hetkellä: Työllisyystilanteesi Millaiseksi koet seuraavat elämääsi koskevat asiat tällä hetkellä? Työllisyystilanteesi 65

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD1276. Alueellinen hyvinvointi: Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely Koodikirja

FSD1276. Alueellinen hyvinvointi: Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely Koodikirja FSD1276 Alueellinen hyvinvointi: Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD2379. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla Koodikirja

FSD2379. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla Koodikirja FSD2379 Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2386. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Lapin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2386. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Lapin kansalaiskysely Koodikirja FSD2386 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Lapin kansalaiskysely 2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Lapin kansalaiskysely 2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1275. Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely Koodikirja

FSD1275. Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely Koodikirja FSD1275 Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely 1995 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely 1995 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD1134. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1134. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1134 Sosiaalibarometri 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1999 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2005 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

FSD1256. Masennuskysely Koodikirja

FSD1256. Masennuskysely Koodikirja FSD1256 Masennuskysely 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Masennuskysely 2002 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2862. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset. Koodikirja

FSD2862. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset. Koodikirja FSD2862 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1179. Perhebarometri 1997 : suomalaisten perhekäsitykset. Koodikirja

FSD1179. Perhebarometri 1997 : suomalaisten perhekäsitykset. Koodikirja FSD1179 Perhebarometri 1997 : suomalaisten perhekäsitykset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja FSD2613 Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Opiskelijan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja FSD2136 Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2151. KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi Koodikirja

FSD2151. KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi Koodikirja FSD2151 KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi

Lisätiedot

FSD1276. Alueellinen hyvinvointi: Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely Koodikirja

FSD1276. Alueellinen hyvinvointi: Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely Koodikirja FSD1276 Alueellinen hyvinvointi: Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely

Lisätiedot