FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax fsd@uta.fi URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :39: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2774. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Collin, Helena & Gad, Taha & Juntunen, Anssi & Tamminen, Markku & Tirkkonen, Esko: Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 [elektroninen aineisto]. FSD2774, versio 1.0 ( ). Tampere: Unipoli Tampere [tuottaja], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 53 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Aineiston nimi englanniksi: Sport and Exercise Survey for Tampere Universities 2012 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Muu materiaali Kyselylomake: pdf-tiedosto suomeksi Tekijät Collin, Helena (Tampereen yliopisto) Gad, Taha (Tampereen teknillinen yliopisto) Juntunen, Anssi (Tampereen teknillinen yliopisto) Tamminen, Markku (Tampereen teknillinen yliopisto) Tirkkonen, Esko (Tampereen ammattikorkeakoulu) 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Tirkkonen, Esko (Tampereen ammattikorkeakoulu) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat ammattikorkeakoulut; harrastukset; korkeakoulut; korkeakoulutetut; liikunta; liikuntapalvelut; opiskelijat; yliopistot Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: kuluttajatutkimus; sosiologia CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: fyysinen kunto ja liikunta; kulutus ja kuluttajakäyttäytyminen; sosiaalinen käyttäytyminen ja asenteet; toisen asteen ja ylempi koulutus Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Yksittäiset aineistot Yksittäisiin aineistoihin on luokiteltu ne aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällönkuvaus Tutkimuksessa selvitettiin Tampereen korkeakoulujen (Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto) opiskelijoiden ja henkilökunnan liikuntatottumuksia ja näkemyksiä korkeakoulujen liikuntapalveluiden yhdistämiseen liittyen. Tampereen korkeakoulut suunnittelivat keväällä 2012 yhteisiä liikuntapalveluja kaikkien korkeakoulujen opiskelijoille ja henkilöstölle niin, että kaikkien kampusten liikuntapalvelut olisivat käytössä yhdellä liikuntamaksulla. Aluksi kartoitettiin vastaajien nykyisiä liikuntatottumuksia. Kysyttiin, montako kertaa vastaajat harrastavat liikuntaa viikossa ja kuinka monta minuuttia keskimäärin kerralla. Liikuntaa harrastavilta kysyttiin, paljonko he käyttävät kuntosalia, ohjatun ryhmäliikunnan palveluita, pe- 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu livuoroja liikuntasaleissa ja muita liikuntapalveluita omalla korkeakoulullaan. Niiltä, jotka ilmoittivat harrastavansa liikuntaa myös muualla kuin oman korkeakoulunsa liikuntapalveluissa kysyttiin, paljonko he käyttävät näitä palveluita muiden tahojen tarjoamina. Lisäksi kysyttiin, mitä muuta liikuntaa he harrastavat ja siirtyisivätkö he harrastamaan muualla harrastamiaan lajeja omalla korkeakoulullaan, jos niitä tarjottaisiin. Muiden tahojen tarjoamia liikuntapalveluita verrattiin korkeakoulujen liikuntapalveluihin erilaisilla väittämillä, jotka liittyivät muun muassa palveluiden sisältöön, sijaintiin, aikatauluihin, laatuun, ruuhkaisuuteen ja hintaan. Niiltä vastaajilta, jotka olivat ilmoittaneet liikkuvansa satunnaisesti tai eivät ollenkaan, tiedusteltiin väittämien ja avokysymysten avulla syitä vähäiseen liikuntaharrastukseen sekä lisäksi asioita, jotka saisivat heidät harrastamaan enemmän liikuntaa. Väittämissä esitettyjä syitä olivat sairaus tai muu terveydentilaan liittyvä asia, se, ettei pidä liikunnasta, huonot kokemukset liikunnasta, ajan puute, liikunnan kalleus sekä halu käyttää vapaa-aikansa mieluummin johonkin muuhun. Tämän jälkeen kyselyssä esitettiin, että Tampereen korkeakoulujen liikuntapalveluiden yhdistyminen olisi tapahtunut ja kysyttiin, millä kampuksella ja kuinka usein vastaajat käyttäisivät mainitun tyyppisiä liikuntapalveluita yhdistymisen jälkeen. Lisäksi tiedusteltiin, minkä valintaperusteiden, kuten sijainnin, ruuhkaisuuden, laadun tai sosiaalisten syiden, pohjalta vastaajat valitsisivat liikuntapaikkansa palveluiden yhdistymisen jälkeen. Yhdistymisen vaikutuksista liikuntatottumuksiin kysyttiin vielä, muuttuisiko vastaajien harrastetun liikunnan tai lajien määrä yhdistymisen myötä ja miten muutos vaikuttaisi liikkumiseen muista korkeakouluista tulevien kavereiden tai tuttavien kanssa. Lopuksi kysyttiin vastaajien näkemyksiä liikuntapalveluiden yhdistymisen vaikutuksista. Tiedusteltiin, miten vastaajat uskovat muutoksen vaikuttavan kävijämääriin ja palveluiden laatuun eri kampuksilla ja mikä on heidän yleinen mielipiteensä korkeakoulujen liikuntapalveluiden yhdistämisestä. Tämän jälkeen vastaajat saivat vielä esittää vapaita kommentteja. Taustamuuttujina tutkimuksessa kysyttiin vastaajan sukupuolta, syntymävuotta, pääasiallista työ- tai opiskelukorkeakoulua ja pääasiallista toimintaa. Sijaintiin liittyen kysyttiin, mitä korkeakoulua lähimpänä vastaaja asuu ja pyydettiin asettamaan korkeakoulujen sijainnit paremmuusjärjestykseen omiin olosuhteisiin nähden. Perustutkinto-opiskelijoilta kysyttiin lisäksi vuosikurssia. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen teknillisen yliopiston sekä Tampereen yliopiston opiskelijat ja henkilökunta Aineistonkeruun ajankohta: Aineiston kerääjät: Collin, Helena (Tampereen yliopisto); Gad, Taha (Tampereen teknillinen yliopisto); Juntunen, Anssi (Tampereen teknillinen yliopisto); Tamminen, Markku (Tampereen teknillinen yliopisto); Tirkkonen, Esko (Tampereen ammattikorkeakoulu) Aineiston tuottajat: Unipoli Tampere 3

10 1. Aineiston kuvailu Keruumenetelmä: Internet-kysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2012 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 75 muuttujaa ja 1755 havaintoa. Otantamenetelmä: Itsevalikoitunut näyte. Kyselyä mainostettiin korkeakoulujen ja niiden liikuntapalveluiden verkkosivuilla sekä sähköpostilistoilla. Vastaamisesta muistutettiin kertaalleen viikon kuluttua kyselyn avaamisesta. Vastauksia kertyi 1755 kappaletta. 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön; FSD:n lupamenettely. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1755 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1755 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1755 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1] Sukupuoli Sukupuoli Nainen Mies tieto puuttuu (SYSMIS)

13 Q4 [Q2] Syntymävuosi Syntymävuosi Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1741 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 9.54 [Q3] Missä korkeakoulussa opiskelet tai työskentelet? Missä korkeakoulussa opiskelet tai työskentelet? Jos opiskelet tai työskentelet monessa korkeakoulussa, valitse pääasiallinen vaihtoehto. Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tampereen yliopisto (TAY) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4] Mitä korkeakoulua lähimpänä asut? Mitä korkeakoulua lähimpänä asut? TAMK (Kauppi) TTY (Hervanta) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 7

14 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) TAY (keskusta) Asun Tampereen ulkopuolella [Q5_1] Korkeakoulujen sijaintien paremmuusjärjestys: TAMK Minkä Tampereen korkeakoulun sijainti on sinulle omiin olosuhteisiisi nähden paras (esim. helpoimpien kulkuyhteyksien päässä)? Aseta Tampereen korkeakoulujen sijainnit paremmuusjärjestykseen. TAMK Paras sijainti Toiseksi paras sijainti Huonoin sijanti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_2] Korkeakoulujen sijaintien paremmuusjärjestys: TTY Minkä Tampereen korkeakoulun sijainti on sinulle omiin olosuhteisiisi nähden paras (esim. helpoimpien kulkuyhteyksien päässä)? Aseta Tampereen korkeakoulujen sijainnit paremmuusjärjestykseen. TTY 8

15 Q6 Paras sijainti Toiseksi paras sijainti Huonoin sijanti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_3] Korkeakoulujen sijaintien paremmuusjärjestys: TAY Minkä Tampereen korkeakoulun sijainti on sinulle omiin olosuhteisiisi nähden paras (esim. helpoimpien kulkuyhteyksien päässä)? Aseta Tampereen korkeakoulujen sijainnit paremmuusjärjestykseen. TAY Paras sijainti Toiseksi paras sijainti Huonoin sijanti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6] Mikä seuraavista parhaiten kuvaa pääasiallista toimintaasi? Mikä seuraavista parhaiten kuvaa pääasiallista toimintaasi? Perustutkinto-opiskelija Jatko-opiskelija Työntekijä tieto puuttuu (SYSMIS)

16 2. Muuttujat [Q7] Mikä on vuosikurssisi nykyisissä pääasiallisissa opinnoissasi? Kysymyksen esiteksti JOS q6 = 1 Mikä on vuosikurssisi nykyisissä pääasiallisissa opinnoissasi? tai korkeampi tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8] Kuinka monta kertaa viikossa keskimäärin harrastat liikuntaa niin, että hengästyt ja hikoilet? Kuinka monta kertaa viikossa keskimäärin harrastat liikuntaa niin, että hengästyt ja hikoilet? Kerran viikossa kertaa viikossa kertaa viikossa kertaa viikossa tai enemmän Satunnaisesti En ollenkaan tieto puuttuu (SYSMIS)

17 Q10_1 [Q9] Kuinka monta minuuttia keskimäärin harrastat liikuntaa kerralla? Kuinka monta minuuttia keskimäärin harrastat liikuntaa kerralla? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1698 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q10_1] Liikuntapalveluiden käyttö omalla korkeakoululla: Kuntosali (JOS q8 muu kuin 6) Kuinka paljon käytät seuraavia liikuntapalveluita omalla korkeakoulullasi? Kysymyksen esiteksti Nämä kysymykset on tarkoitettu henkilöille, jotka harrastavat liikuntaa satunnaisesti tai useammin. Kuntosali Kerran viikossa kertaa viikossa kertaa viikossa kertaa viikossa tai enemmän Satunnaisesti En ollenkaan tieto puuttuu (SYSMIS)

18 2. Muuttujat [Q10_2] Liikuntapalveluiden käyttö omalla korkeakoululla: Ohjattu ryhmäliikunta (JOS q8 muu kuin 6) Kuinka paljon käytät seuraavia liikuntapalveluita omalla korkeakoulullasi? Ohjattu ryhmäliikunta Kerran viikossa kertaa viikossa kertaa viikossa kertaa viikossa tai enemmän Satunnaisesti En ollenkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_3] Liikuntapalveluiden käyttö omalla korkeakoululla: Pelivuorot liikuntasaleissa (JOS q8 muu kuin 6) Kuinka paljon käytät seuraavia liikuntapalveluita omalla korkeakoulullasi? Pelivuorot liikuntasaleissa Kerran viikossa kertaa viikossa kertaa viikossa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 12

19 Q11 (taulukko jatkuu ed. sivulta) 4 kertaa viikossa tai enemmän Satunnaisesti En ollenkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_4] Liikuntapalveluiden käyttö omalla korkeakoululla: Muut (JOS q8 muu kuin 6) Kuinka paljon käytät seuraavia liikuntapalveluita omalla korkeakoulullasi? Muut Kerran viikossa kertaa viikossa kertaa viikossa kertaa viikossa tai enemmän Satunnaisesti En ollenkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11] Liikutko muualla kuin korkeakoulujen liikuntapalveluissa? Kysymyksen esiteksti JOS q8 muu kuin 6 Liikutko muualla kuin korkeakoulujen liikuntapalveluissa? 13

20 2. Muuttujat Kyllä En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_1] Ulkopuolisten liikuntapalveluiden käyttö: Kuntosali (JOS q11 = 1) Kuinka paljon käytät muiden tahojen kuin korkeakoulujen tarjoamia liikuntapalveluita? Kysymyksen esiteksti Nämä kysymykset on tarkoitettu henkilöille, jotka liikkuvat (myös) muualla kuin korkeakoulujen liikuntapalveluissa. Kuntosali Kerran viikossa kertaa viikossa kertaa viikossa kertaa viikossa tai enemmän Satunnaisesti En ollenkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_2] Ulkopuolisten liikuntapalveluiden käyttö: Ohjattu ryhmäliikunta (JOS q11 = 1) Kuinka paljon käytät muiden tahojen kuin korkeakoulujen tarjoamia liikuntapalveluita? Ohjattu ryhmäliikunta 14

21 Q13 Kerran viikossa kertaa viikossa kertaa viikossa kertaa viikossa tai enemmän Satunnaisesti En ollenkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_3] Ulkopuolisten liikuntapalveluiden käyttö: Pelivuorot liikuntasaleissa (JOS q11 = 1) Kuinka paljon käytät muiden tahojen kuin korkeakoulujen tarjoamia liikuntapalveluita? Pelivuorot liikuntasaleissa Kerran viikossa kertaa viikossa kertaa viikossa kertaa viikossa tai enemmän Satunnaisesti En ollenkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13] Mitä muuta liikuntaa harrastat? (Avokysymys) Kysymyksen esiteksti JOS q11 = 1 Mitä muuta liikuntaa harrastat? (Avokysymys) 15

22 2. Muuttujat [Q14] Jos korkeakoulullasi tarjottaisiin muualla harrastamiasi lajeja, siirtyisitkö niiden käyttäjäksi? Kysymyksen esiteksti JOS q11 = 1 Jos korkeakoulullasi tarjottaisiin muualla harrastamiasi lajeja, siirtyisitkö niiden käyttäjäksi? Kyllä, täysin Kyllä, osittain En En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_1] Käyttämiäni muiden tahojen tarjoamia liikuntapalveluita ei tarjota korkeakoululla (JOS q11 = 1) Mitä mieltä olet seuraavista, käyttämiäsi muiden tahojen tarjoamia liikuntapalveluita koskevista väittämistä? Mieti käyttämiäsi muiden tahojen tarjoamia liikuntapalveluita kokonaisuutena. Jos jokin kohta ei sovi miettimiisi palveluihin, vastaa en osaa sanoa. Käyttämiäni muiden tahojen tarjoamia liikuntapalveluita ei tarjota korkeakoululla Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 16

23 Q15_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_2] Palveluiden sijainti on sopivampi minulle kuin vastaavan korkeakoululiikuntapalvelun (JOS q11 = 1) Mitä mieltä olet seuraavista, käyttämiäsi muiden tahojen tarjoamia liikuntapalveluita koskevista väittämistä? Mieti käyttämiäsi muiden tahojen tarjoamia liikuntapalveluita kokonaisuutena. Jos jokin kohta ei sovi miettimiisi palveluihin, vastaa en osaa sanoa. Palveluiden sijainti on sopivampi minulle kuin vastaavan korkeakoululiikuntapalvelun Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_3] Muualla on sopivammat aikataulut (JOS q11 = 1) Mitä mieltä olet seuraavista, käyttämiäsi muiden tahojen tarjoamia liikuntapalveluita koskevista väittämistä? Mieti käyttämiäsi muiden tahojen tarjoamia liikuntapalveluita kokonaisuutena. Jos jokin kohta ei sovi miettimiisi palveluihin, vastaa en osaa sanoa. Muualla on sopivammat aikataulut 17

24 2. Muuttujat Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_4] Palvelut on järjestetty laadukkaammissa tiloissa kuin vastaava korkeakoululiikuntapalvelu (JOS q11 = 1) Mitä mieltä olet seuraavista, käyttämiäsi muiden tahojen tarjoamia liikuntapalveluita koskevista väittämistä? Mieti käyttämiäsi muiden tahojen tarjoamia liikuntapalveluita kokonaisuutena. Jos jokin kohta ei sovi miettimiisi palveluihin, vastaa en osaa sanoa. Palvelut on järjestetty laadukkaammissa tiloissa kuin vastaava korkeakoululiikuntapalvelu Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_5] Henkilökunta on osaavampaa kuin korkeakoululiikunnassa (JOS q11 = 1) Mitä mieltä olet seuraavista, käyttämiäsi muiden tahojen tarjoamia liikuntapalveluita koskevista väittämistä? Mieti käyttämiäsi muiden tahojen tarjoamia liikuntapalveluita kokonaisuutena. Jos jokin kohta ei sovi miettimiisi palveluihin, vastaa en osaa sanoa. Henkilökunta on osaavampaa kuin korkeakoululiikunnassa 18

25 Q15_7 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_6] Laitteet ovat laadukkaampia kuin korkeakoululiikunnassa (JOS q11 = 1) Mitä mieltä olet seuraavista, käyttämiäsi muiden tahojen tarjoamia liikuntapalveluita koskevista väittämistä? Mieti käyttämiäsi muiden tahojen tarjoamia liikuntapalveluita kokonaisuutena. Jos jokin kohta ei sovi miettimiisi palveluihin, vastaa en osaa sanoa. Laitteet ovat laadukkaampia kuin korkeakoululiikunnassa Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_7] Palveluissa on vähemmän ruuhkia kuin korkeakoululiikunnassa (JOS q11 = 1) Mitä mieltä olet seuraavista, käyttämiäsi muiden tahojen tarjoamia liikuntapalveluita koskevista väittämistä? Mieti käyttämiäsi muiden tahojen tarjoamia liikuntapalveluita kokonaisuutena. Jos jokin kohta ei sovi miettimiisi palveluihin, vastaa en osaa sanoa. Palveluissa on vähemmän ruuhkia kuin korkeakoululiikunnassa 19

26 2. Muuttujat Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_8] Ystävänikin käyttävät muita palveluita (JOS q11 = 1) Mitä mieltä olet seuraavista, käyttämiäsi muiden tahojen tarjoamia liikuntapalveluita koskevista väittämistä? Mieti käyttämiäsi muiden tahojen tarjoamia liikuntapalveluita kokonaisuutena. Jos jokin kohta ei sovi miettimiisi palveluihin, vastaa en osaa sanoa. Ystävänikin käyttävät muita palveluita Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_9] Yleinen ilmapiiri on parempi kuin korkeakoululiikunnassa (JOS q11 = 1) Mitä mieltä olet seuraavista, käyttämiäsi muiden tahojen tarjoamia liikuntapalveluita koskevista väittämistä? Mieti käyttämiäsi muiden tahojen tarjoamia liikuntapalveluita kokonaisuutena. Jos jokin kohta ei sovi miettimiisi palveluihin, vastaa en osaa sanoa. Yleinen ilmapiiri on parempi kuin korkeakoululiikunnassa 20

27 Q16_1 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_10] Saan muualla parempaa vastinetta rahoilleni (JOS q11 = 1) Mitä mieltä olet seuraavista, käyttämiäsi muiden tahojen tarjoamia liikuntapalveluita koskevista väittämistä? Mieti käyttämiäsi muiden tahojen tarjoamia liikuntapalveluita kokonaisuutena. Jos jokin kohta ei sovi miettimiisi palveluihin, vastaa en osaa sanoa. Saan muualla parempaa vastinetta rahoilleni Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_1] Sairaus tai muu terveydentilaani liittyvä asia estää liikuntaharrastukseni (JOS q8 = 5 TAI 6) Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? 21

28 2. Muuttujat Kysymyksen esiteksti Nämä kysymykset on tarkoitettu henkilöille, jotka harrastavat liikuntaa satunnaisesti tai eivät ollenkaan. Jos vastasit harrastavasi liikuntaa vähintään kerran viikossa, voit siirtyä seuraavalle sivulle. Sairaus tai muu terveydentilaani liittyvä asia estää liikuntaharrastukseni Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_2] En pidä liikunnasta (JOS q8 = 5 TAI 6) Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? En pidä liikunnasta Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

29 Q16_4 [Q16_3] Minulla on huonoja kokemuksia liikunnasta (JOS q8 = 5 TAI 6) Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Minulla on huonoja kokemuksia liikunnasta Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_4] Minulla ei ole aikaa liikkua (JOS q8 = 5 TAI 6) Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Minulla ei ole aikaa liikkua Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

30 2. Muuttujat [Q16_5] Liikunta on liian kallista (JOS q8 = 5 TAI 6) Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Liikunta on liian kallista Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_6] Käytän vapaa-aikaani mieluummin johonkin muuhun kuin liikuntaan (JOS q8 = 5 TAI 6) Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Käytän vapaa-aikaani mieluummin johonkin muuhun kuin liikuntaan Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

31 Q17 [Q17] Minkä muun syyn vuoksi et harrasta liikuntaa tai harrastat sitä vain satunnaisesti? (Avokysymys) Kysymyksen esiteksti (JOS q8 = 5 TAI 6) Minkä muun syyn vuoksi et harrasta liikuntaa tai harrastat sitä vain satunnaisesti? (Avokysymys) [Q18] Mikä saisi sinut harrastamaan enemmän liikuntaa? (Avokysymys) Kysymyksen esiteksti (JOS q8 = 5 TAI 6) Mikä saisi sinut harrastamaan enemmän liikuntaa? (Avokysymys) [Q19_1] Palvelujen käyttö muutoksen jälkeen: Kuntosali: TAMK Kuntosali Kysymyksen esiteksti Kuvitellaan, että Tampereen korkeakoulujen liikuntapalvelut on yhdistetty niin, että niiden opiskelijat ja henkilökunta saavat käyttää kaikkien tarjoamia palveluita yhdellä liikuntamaksulla. Lisäksi korkeakoulujen palvelut on kehitetty vastaamaan ja täydentämään toisiaan. Kerro, mitä alla olevia palveluita uskoisit muutoksen jälkeen käyttäväsi, missä korkeakouluissa ja kuinka paljon. Huomaa, että voisit siis harrastaa myös samaa lajia useammalla kampuksella mieltymystesi mukaisesti. TAMK 25

32 2. Muuttujat 1-2 kertaa viikossa kertaa viikossa Yli 4 kertaa viikossa Satunnaisesti En käyttäisi palvelua tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_2] Palvelujen käyttö muutoksen jälkeen: Kuntosali: TTY Kuntosali TTY 1-2 kertaa viikossa kertaa viikossa Yli 4 kertaa viikossa Satunnaisesti En käyttäisi palvelua tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_3] Palvelujen käyttö muutoksen jälkeen: Kuntosali: TAY Kuntosali TAY 26

33 Q20_2 1-2 kertaa viikossa kertaa viikossa Yli 4 kertaa viikossa Satunnaisesti En käyttäisi palvelua tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_1] Palvelujen käyttö muutoksen jälkeen: Ohjattu ryhmäliikunta: TAMK Ohjattu ryhmäliikunta (kamppailulajit, jumpat, tanssi, aerobic, kehonhuolto yms.) TAMK 1-2 kertaa viikossa kertaa viikossa Yli 4 kertaa viikossa Satunnaisesti En käyttäisi palvelua tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_2] Palvelujen käyttö muutoksen jälkeen: Ohjattu ryhmäliikunta: TTY Ohjattu ryhmäliikunta (kamppailulajit, jumpat, tanssi, aerobic, kehonhuolto yms.) TTY 27

34 2. Muuttujat 1-2 kertaa viikossa kertaa viikossa Yli 4 kertaa viikossa Satunnaisesti En käyttäisi palvelua tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_3] Palvelujen käyttö muutoksen jälkeen: Ohjattu ryhmäliikunta: TAY Ohjattu ryhmäliikunta (kamppailulajit, jumpat, tanssi, aerobic, kehonhuolto yms.) TAY 1-2 kertaa viikossa kertaa viikossa Yli 4 kertaa viikossa Satunnaisesti En käyttäisi palvelua tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_1] Palvelujen käyttö muutoksen jälkeen: Pelivuorot liikuntasaleissa: TAMK Pelivuorot liikuntasaleissa (salibandy, sulkapallo, lentopallo, futsal yms.) TAMK 28

35 Q21_3 1-2 kertaa viikossa kertaa viikossa Yli 4 kertaa viikossa Satunnaisesti En käyttäisi palvelua tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_2] Palvelujen käyttö muutoksen jälkeen: Pelivuorot liikuntasaleissa: TTY Pelivuorot liikuntasaleissa (salibandy, sulkapallo, lentopallo, futsal yms.) TTY 1-2 kertaa viikossa kertaa viikossa Yli 4 kertaa viikossa Satunnaisesti En käyttäisi palvelua tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_3] Palvelujen käyttö muutoksen jälkeen: Pelivuorot liikuntasaleissa: TAY Pelivuorot liikuntasaleissa (salibandy, sulkapallo, lentopallo, futsal yms.) TAY 29

36 2. Muuttujat 1-2 kertaa viikossa kertaa viikossa Yli 4 kertaa viikossa Satunnaisesti En käyttäisi palvelua tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22_1] Palvelujen käyttö muutoksen jälkeen: Muut: TAMK Muut (liikuntakurssit yms.) TAMK 1-2 kertaa viikossa kertaa viikossa Yli 4 kertaa viikossa Satunnaisesti En käyttäisi palvelua tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22_2] Palvelujen käyttö muutoksen jälkeen: Muut: TTY Muut (liikuntakurssit yms.) TTY 30

37 Q23_1 1-2 kertaa viikossa kertaa viikossa Yli 4 kertaa viikossa Satunnaisesti En käyttäisi palvelua tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22_3] Palvelujen käyttö muutoksen jälkeen: Muut: TAY Muut (liikuntakurssit yms.) TAY 1-2 kertaa viikossa kertaa viikossa Yli 4 kertaa viikossa Satunnaisesti En käyttäisi palvelua tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_1] Valintaperusteet muutoksen jälkeen: Sijainnin helppous Millä perusteella valitset käyttämäsi liikuntapalvelut korkeakoulujen välillä, kun korkeakoululiikuntapalveluiden muutos on toteutunut? Määrittele, miten tärkeitä seuraavat valintaperusteet sinulle ovat. Sijainnin helppous 31

38 2. Muuttujat Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei ollenkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_2] Valintaperusteet muutoksen jälkeen: Henkilökunnan pätevyys Millä perusteella valitset käyttämäsi liikuntapalvelut korkeakoulujen välillä, kun korkeakoululiikuntapalveluiden muutos on toteutunut? Määrittele, miten tärkeitä seuraavat valintaperusteet sinulle ovat. Henkilökunnan pätevyys Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei ollenkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_3] Valintaperusteet muutoksen jälkeen: Mahdollisuus liikkua ystävien kanssa Millä perusteella valitset käyttämäsi liikuntapalvelut korkeakoulujen välillä, kun korkeakoululiikuntapalveluiden muutos on toteutunut? Määrittele, miten tärkeitä seuraavat valintaperusteet sinulle ovat. Mahdollisuus liikkua ystävien kanssa 32

39 Q23_5 Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei ollenkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_4] Valintaperusteet muutoksen jälkeen: Ruuhkaisten palveluiden välttäminen Millä perusteella valitset käyttämäsi liikuntapalvelut korkeakoulujen välillä, kun korkeakoululiikuntapalveluiden muutos on toteutunut? Määrittele, miten tärkeitä seuraavat valintaperusteet sinulle ovat. Ruuhkaisten palveluiden välttäminen Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei ollenkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_5] Valintaperusteet muutoksen jälkeen: Laitteiden tai välineiden laatu Millä perusteella valitset käyttämäsi liikuntapalvelut korkeakoulujen välillä, kun korkeakoululiikuntapalveluiden muutos on toteutunut? Määrittele, miten tärkeitä seuraavat valintaperusteet sinulle ovat. 33

40 2. Muuttujat Laitteiden tai välineiden laatu Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei ollenkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_6] Valintaperusteet muutoksen jälkeen: Se, että voin harrastaa juuri haluamaani lajia Millä perusteella valitset käyttämäsi liikuntapalvelut korkeakoulujen välillä, kun korkeakoululiikuntapalveluiden muutos on toteutunut? Määrittele, miten tärkeitä seuraavat valintaperusteet sinulle ovat. Se, että voin harrastaa juuri haluamaani lajia Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei ollenkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

41 Q23_8 [Q23_7] Valintaperusteet muutoksen jälkeen: Liikuntatilojen laatu Millä perusteella valitset käyttämäsi liikuntapalvelut korkeakoulujen välillä, kun korkeakoululiikuntapalveluiden muutos on toteutunut? Määrittele, miten tärkeitä seuraavat valintaperusteet sinulle ovat. Liikuntatilojen laatu Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei ollenkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_8] Valintaperusteet muutoksen jälkeen: Käyttäjien sukupuolijakauma Millä perusteella valitset käyttämäsi liikuntapalvelut korkeakoulujen välillä, kun korkeakoululiikuntapalveluiden muutos on toteutunut? Määrittele, miten tärkeitä seuraavat valintaperusteet sinulle ovat. Käyttäjien sukupuolijakauma Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 35

42 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei ollenkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_9] Valintaperusteet muutoksen jälkeen: Yleinen ilmapiiri Millä perusteella valitset käyttämäsi liikuntapalvelut korkeakoulujen välillä, kun korkeakoululiikuntapalveluiden muutos on toteutunut? Määrittele, miten tärkeitä seuraavat valintaperusteet sinulle ovat. Yleinen ilmapiiri Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei ollenkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24] Kuinka uskot liikuntakäyttäytymisesi muuttuvan muutoksen myötä? Kuinka uskot liikuntakäyttäytymisesi muuttuvan muutoksen myötä? Harrastaisin enemmän liikuntaa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 36

43 Q26 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Harrastaisin vähemmän liikuntaa Pysyisi ennallaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q25] Harrastaisitko useampaa lajia korkeakouluilla kuin tällä hetkellä? Harrastaisitko useampaa lajia korkeakouluilla kuin tällä hetkellä? Kyllä En En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26] Miten muutos vaikuttaisi liikkumiseesi muista korkeakouluista tulevien kavereiden tai tuttavien kanssa? Miten muutos vaikuttaisi liikkumiseesi muista korkeakouluista tulevien kavereiden tai tuttavien kanssa? Liikkuisin enemmän kavereideni kanssa Muutos ei vaikuttaisi kavereideni kanssa harrastamaani liikuntaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

44 2. Muuttujat [Q27_1] Uskon muutoksen vaikuttavan kävijämääriin niin, että kävijämäärät: TAMK:ssa Uskon muutoksen vaikuttavan kävijämääriin niin, että... Kävijämäärät: TAMK:ssa Kasvavat Vähenevät Pysyvät ennallaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_2] Uskon muutoksen vaikuttavan kävijämääriin niin, että kävijämäärät: TTY:lla Uskon muutoksen vaikuttavan kävijämääriin niin, että... Kävijämäärät: TTY:lla Kasvavat Vähenevät Pysyvät ennallaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

45 Q28_1 [Q27_3] Uskon muutoksen vaikuttavan kävijämääriin niin, että kävijämäärät: TAY:lla Uskon muutoksen vaikuttavan kävijämääriin niin, että... Kävijämäärät: TAY:lla Kasvavat Vähenevät Pysyvät ennallaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q28_1] Uskon muutoksen vaikuttavan palveluiden laatuun niin, että palveluiden laatu: TAMK:ssa Uskon muutoksen vaikuttavan palveluiden laatuun niin, että... Palveluiden laatu: TAMK:ssa Paranee Huonontuu Pysyy ennallaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

46 2. Muuttujat [Q28_2] Uskon muutoksen vaikuttavan palveluiden laatuun niin, että palveluiden laatu: TTY:lla Uskon muutoksen vaikuttavan palveluiden laatuun niin, että... Palveluiden laatu: TTY:lla Paranee Huonontuu Pysyy ennallaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q28_3] Uskon muutoksen vaikuttavan palveluiden laatuun niin, että palveluiden laatu: TAY:lla Uskon muutoksen vaikuttavan palveluiden laatuun niin, että... Palveluiden laatu: TAY:lla Paranee Huonontuu Pysyy ennallaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

47 Q30 [Q29] Mikä on yleinen mielipiteesi korkeakoulujen liikuntapalveluiden yhdistämisestä? Mikä on yleinen mielipiteesi korkeakoulujen liikuntapalveluiden yhdistämisestä? Suhtautumiseni muutokseen on erittäin positiivinen Suhtautumiseni muutokseen on melko positiivinen Suhtautumiseni muutokseen on melko negatiivinen Suhtautumiseni muutokseen on erittäin negatiivinen En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q30] Kommentit (Avokysymys) Kiitos vastauksestasi! Voit vielä halutessasi kommentoida vapaasti kyselyä tai liikuntapalveluiden yhdistämistä alla olevaan kenttään. (Avokysymys) 41

48

49 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) [FSD_PRO] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Sukupuoli [Q1] Syntymävuosi [Q2] Missä korkeakoulussa opiskelet tai työskentelet? [Q3] Mitä korkeakoulua lähimpänä asut? [Q4] Korkeakoulujen sijaintien paremmuusjärjestys: TAMK [Q5_1] Korkeakoulujen sijaintien paremmuusjärjestys: TTY [Q5_2] Korkeakoulujen sijaintien paremmuusjärjestys: TAY [Q5_3] Mikä seuraavista parhaiten kuvaa pääasiallista toimintaasi? [Q6] Mikä on vuosikurssisi nykyisissä pääasiallisissa opinnoissasi? [Q7] Kuinka monta kertaa viikossa keskimäärin harrastat liikuntaa niin, että hengästyt ja hikoilet? [Q8] Kuinka monta minuuttia keskimäärin harrastat liikuntaa kerralla? [Q9] Liikuntapalveluiden käyttö omalla korkeakoululla: Kuntosali [Q10_1] Liikuntapalveluiden käyttö omalla korkeakoululla: Ohjattu ryhmäliikunta [Q10_2] Liikuntapalveluiden käyttö omalla korkeakoululla: Pelivuorot liikuntasaleissa [Q10_3] Liikuntapalveluiden käyttö omalla korkeakoululla: Muut [Q10_4] Liikutko muualla kuin korkeakoulujen liikuntapalveluissa? [Q11] Ulkopuolisten liikuntapalveluiden käyttö: Kuntosali [Q12_1] Ulkopuolisten liikuntapalveluiden käyttö: Ohjattu ryhmäliikunta [Q12_2]

50 3. Hakemistot Ulkopuolisten liikuntapalveluiden käyttö: Pelivuorot liikuntasaleissa [Q12_3] Mitä muuta liikuntaa harrastat? (Avokysymys) [Q13] Jos korkeakoulullasi tarjottaisiin muualla harrastamiasi lajeja, siirtyisitkö niiden käyttäjäksi? [Q14] Käyttämiäni muiden tahojen tarjoamia liikuntapalveluita ei tarjota korkeakoululla [Q15_1] 16 Palveluiden sijainti on sopivampi minulle kuin vastaavan korkeakoululiikuntapalvelun [Q15_2] 17 Muualla on sopivammat aikataulut [Q15_3] Palvelut on järjestetty laadukkaammissa tiloissa kuin vastaava korkeakoululiikuntapalvelu [Q15_4] 18 Henkilökunta on osaavampaa kuin korkeakoululiikunnassa [Q15_5] Laitteet ovat laadukkaampia kuin korkeakoululiikunnassa [Q15_6] Palveluissa on vähemmän ruuhkia kuin korkeakoululiikunnassa [Q15_7] Ystävänikin käyttävät muita palveluita [Q15_8] Yleinen ilmapiiri on parempi kuin korkeakoululiikunnassa [Q15_9] Saan muualla parempaa vastinetta rahoilleni [Q15_10] Sairaus tai muu terveydentilaani liittyvä asia estää liikuntaharrastukseni [Q16_1] En pidä liikunnasta [Q16_2] Minulla on huonoja kokemuksia liikunnasta [Q16_3] Minulla ei ole aikaa liikkua [Q16_4] Liikunta on liian kallista [Q16_5] Käytän vapaa-aikaani mieluummin johonkin muuhun kuin liikuntaan [Q16_6] Minkä muun syyn vuoksi et harrasta liikuntaa tai harrastat sitä vain satunnaisesti? (Avokysymys) [Q17] Mikä saisi sinut harrastamaan enemmän liikuntaa? (Avokysymys) [Q18] Palvelujen käyttö muutoksen jälkeen: Kuntosali: TAMK [Q19_1] Palvelujen käyttö muutoksen jälkeen: Kuntosali: TTY [Q19_2] Palvelujen käyttö muutoksen jälkeen: Kuntosali: TAY [Q19_3] Palvelujen käyttö muutoksen jälkeen: Ohjattu ryhmäliikunta: TAMK [Q20_1] Palvelujen käyttö muutoksen jälkeen: Ohjattu ryhmäliikunta: TTY [Q20_2] Palvelujen käyttö muutoksen jälkeen: Ohjattu ryhmäliikunta: TAY [Q20_3] Palvelujen käyttö muutoksen jälkeen: Pelivuorot liikuntasaleissa: TAMK [Q21_1] Palvelujen käyttö muutoksen jälkeen: Pelivuorot liikuntasaleissa: TTY [Q21_2] Palvelujen käyttö muutoksen jälkeen: Pelivuorot liikuntasaleissa: TAY [Q21_3] Palvelujen käyttö muutoksen jälkeen: Muut: TAMK [Q22_1]

51 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Palvelujen käyttö muutoksen jälkeen: Muut: TTY [Q22_2] Palvelujen käyttö muutoksen jälkeen: Muut: TAY [Q22_3] Valintaperusteet muutoksen jälkeen: Sijainnin helppous [Q23_1] Valintaperusteet muutoksen jälkeen: Henkilökunnan pätevyys [Q23_2] Valintaperusteet muutoksen jälkeen: Mahdollisuus liikkua ystävien kanssa [Q23_3] Valintaperusteet muutoksen jälkeen: Ruuhkaisten palveluiden välttäminen [Q23_4] Valintaperusteet muutoksen jälkeen: Laitteiden tai välineiden laatu [Q23_5] Valintaperusteet muutoksen jälkeen: Se, että voin harrastaa juuri haluamaani lajia [Q23_6]. 34 Valintaperusteet muutoksen jälkeen: Liikuntatilojen laatu [Q23_7] Valintaperusteet muutoksen jälkeen: Käyttäjien sukupuolijakauma [Q23_8] Valintaperusteet muutoksen jälkeen: Yleinen ilmapiiri [Q23_9] Kuinka uskot liikuntakäyttäytymisesi muuttuvan muutoksen myötä? [Q24] Harrastaisitko useampaa lajia korkeakouluilla kuin tällä hetkellä? [Q25] Miten muutos vaikuttaisi liikkumiseesi muista korkeakouluista tulevien kavereiden tai tuttavien kanssa? [Q26] Uskon muutoksen vaikuttavan kävijämääriin niin, että kävijämäärät: TAMK:ssa [Q27_1].. 38 Uskon muutoksen vaikuttavan kävijämääriin niin, että kävijämäärät: TTY:lla [Q27_2] Uskon muutoksen vaikuttavan kävijämääriin niin, että kävijämäärät: TAY:lla [Q27_3] Uskon muutoksen vaikuttavan palveluiden laatuun niin, että palveluiden laatu: TAMK:ssa [Q28_1] 39 Uskon muutoksen vaikuttavan palveluiden laatuun niin, että palveluiden laatu: TTY:lla [Q28_2] 40 Uskon muutoksen vaikuttavan palveluiden laatuun niin, että palveluiden laatu: TAY:lla [Q28_3] 40 Mikä on yleinen mielipiteesi korkeakoulujen liikuntapalveluiden yhdistämisestä? [Q29] Kommentit (Avokysymys) [Q30]

52 3. Hakemistot 3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) En pidä liikunnasta Harrastaisitko useampaa lajia korkeakouluilla kuin tällä hetkellä? Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Henkilökunta on osaavampaa kuin korkeakoululiikunnassa Jos korkeakoulullasi tarjottaisiin muualla harrastamiasi lajeja, siirtyisitkö niiden käyttäjäksi? 16 Kommentit (Avokysymys) Korkeakoulujen sijaintien paremmuusjärjestys: TAMK Korkeakoulujen sijaintien paremmuusjärjestys: TAY Korkeakoulujen sijaintien paremmuusjärjestys: TTY Kuinka monta kertaa viikossa keskimäärin harrastat liikuntaa niin, että hengästyt ja hikoilet? 10 Kuinka monta minuuttia keskimäärin harrastat liikuntaa kerralla? Kuinka uskot liikuntakäyttäytymisesi muuttuvan muutoksen myötä? Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Käyttämiäni muiden tahojen tarjoamia liikuntapalveluita ei tarjota korkeakoululla Käytän vapaa-aikaani mieluummin johonkin muuhun kuin liikuntaan Laitteet ovat laadukkaampia kuin korkeakoululiikunnassa Liikunta on liian kallista Liikuntapalveluiden käyttö omalla korkeakoululla: Kuntosali Liikuntapalveluiden käyttö omalla korkeakoululla: Muut Liikuntapalveluiden käyttö omalla korkeakoululla: Ohjattu ryhmäliikunta Liikuntapalveluiden käyttö omalla korkeakoululla: Pelivuorot liikuntasaleissa Liikutko muualla kuin korkeakoulujen liikuntapalveluissa? Mikä on vuosikurssisi nykyisissä pääasiallisissa opinnoissasi? Mikä on yleinen mielipiteesi korkeakoulujen liikuntapalveluiden yhdistämisestä? Mikä saisi sinut harrastamaan enemmän liikuntaa? (Avokysymys) Mikä seuraavista parhaiten kuvaa pääasiallista toimintaasi? Minkä muun syyn vuoksi et harrasta liikuntaa tai harrastat sitä vain satunnaisesti? (Avokysymys) Minulla ei ole aikaa liikkua Minulla on huonoja kokemuksia liikunnasta Missä korkeakoulussa opiskelet tai työskentelet?

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2774 TAMPEREEN KORKEAKOULUJEN LIIKUNTAKYSELY 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2774 SPORT AND EXERCISE SURVEY FOR TAMPERE UNIVERSITIES 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2774 TAMPEREEN KORKEAKOULUJEN LIIKUNTAKYSELY 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2774 SPORT AND EXERCISE SURVEY FOR TAMPERE UNIVERSITIES 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2774 TAMPEREEN KORKEAKOULUJEN LIIKUNTAKYSELY 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2774 SPORT AND EXERCISE SURVEY FOR TAMPERE UNIVERSITIES 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen

Lisätiedot

FSD2821. Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä Koodikirja

FSD2821. Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä Koodikirja FSD2821 Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja FSD2613 Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Opiskelijan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

FSD2290. Erilaiset oppijat ja oppimateriaalit verkko-opiskelussa Koodikirja

FSD2290. Erilaiset oppijat ja oppimateriaalit verkko-opiskelussa Koodikirja FSD2290 Erilaiset oppijat ja oppimateriaalit verkko-opiskelussa 2002-2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja FSD1255 Aikuisten lasten äidit 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Aikuisten lasten äidit 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja FSD2879 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1181. Tiedebarometri Koodikirja

FSD1181. Tiedebarometri Koodikirja FSD1181 Tiedebarometri 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedebarometri 2001 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2005 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2379. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla Koodikirja

FSD2379. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla Koodikirja FSD2379 Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueet ja kunnallisdemokratia

Lisätiedot

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja FSD2136 Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1115. Opiskelijabarometri Koodikirja

FSD1115. Opiskelijabarometri Koodikirja FSD1115 Opiskelijabarometri 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Opiskelijabarometri 1997 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2178 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2490. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : välittäjäorganisaatiot. Koodikirja

FSD2490. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : välittäjäorganisaatiot. Koodikirja FSD2490 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : välittäjäorganisaatiot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2377. Yhdeksäsluokkalaisten käsitykset seksuaalivähemmistöistä Koodikirja

FSD2377. Yhdeksäsluokkalaisten käsitykset seksuaalivähemmistöistä Koodikirja FSD2377 Yhdeksäsluokkalaisten käsitykset seksuaalivähemmistöistä 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Yhdeksäsluokkalaisten

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot