FSD3042. Sosiaalibarometri Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD3042. Sosiaalibarometri Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD3042 Sosiaalibarometri 2014 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :13: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3042. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry: Sosiaalibarometri 2014 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. /urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:t-fsd3042 Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 7 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Muuttujaluettelo 219 B Kyselylomakkeet suomeksi 223 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Sosiaalibarometri 2014 Aineiston nimi englanniksi: Sociobarometer 2014 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Lehtinen, Timo (Suomen sosiaali ja terveys ry. Vaikuttamisen tuen yksikkö) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat asiakastyö; hyvinvointikertomukset; hyvinvointipalvelut; Kansaneläkelaitos; nuorisotakuu; resurssit; sosiaali- ja terveysjärjestöt; sosiaalietuudet; sosiaalihuolto; sosiaalipalvelut; sosiaalitoi- 1

8 1. Aineiston kuvailu mi; terveydenhuolto; terveyspalvelut; työ- ja elinkeinotoimistot; uudistukset; viranomaisyhteistyö; yhteispalvelu Tieteenala / Aihealue OKMn sanaston mukainen luokittelu: yhteiskuntatieteet CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: sosiaalipalveluiden käyttö ja tarjonta; sosiaalipolitiikka; sosiaaliturvajärjestelmät; terveydenhuolto; terveyspolitiikka Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Sosiaalibarometrit SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (ent. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto) on tehnyt sosiaalibarometriä vuosittain vuodesta Sarjassa eri palveluiden tuottajat (esimerkiksi kuntien sosiaalitoimi, terveyskeskukset, työ- ja elinkeinotoimistot ja Kelan toimistot) arvioivat palveluiden tilaa ja kansalaisten hyvinvoinnin muutoksia. Lisäksi käsitellään ajankohtaisia sosiaalipoliittisia teemoja. Tietoarkistoon on arkistoitu sosiaalibarometrejä vuodesta Sisällön kuvaus Sosiaalibarometrit ovat tutkimuksellisia ajankohtaisselvityksiä, joiden tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman ajan tasalla olevaa tietoa hyvinvointipalvelujen, palvelujärjestelmän ja hyvinvoinnin tilanteesta ja niiden muutossuunnista. Vuoden 2014 Sosiaalibarometri-kyselyssä ajankohtaisteemoina ovat muun muassa palveluiden nykytilanne ja tulevaisuus, hyvinvointikertomus, etuuksien uudistaminen, yhteispalvelut, nuorten tukeminen ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen rooli palveluissa. Kyselyssä vastaajina ovat kuntien sosiaali- ja terveysjohtajat sekä Kansaneläkelaitoksen toimistojen ja työ- ja elinkeinotoimistojen johtavissa asemissa olevat työntekijät. Kyselyssä kartoitetaan laaja-alaisesti vastaajien taustaorganisaatioiden tilannetta. Ensimmäisenä teemana kyselyssä oli hyvinvoinnin tilanne ja voimavarat, joihin liittyen kartoitettiin vastaajien alueen väestön hyvinvoinnin tilannetta ja kuntalaisten tarvitsemien sosiaalija terveyspalveluiden turvaamista nykyisillä resursseilla. Lisäksi sosiaali- ja terveysjohtajilta kysyttiin, mihin palveluihin sosiaali- ja terveyspalveluissa panostetaan kuluvalla vuosikymmenellä sekä miten he arvioivat eri tekijöiden muokkaavan sosiaali- ja terveyspalveluja vuoteen 2020 mennessä. TE-toimistojen johtajilta taas kysyttiin henkilöresurssien riittävyydestä sekä kartoitettiin uudistuneiden TE-palveluiden vaikutusta muun muassa palveluiden saatavuuteen eri asiakasryhmien näkökulmasta, puhelinpalveluun ja henkilökohtaiseen palveluun, sekä yhteistyöhön eri tahojen, kuten ELY-keskuksen, Kelan, sosiaalitoimen ja järjestöjen kanssa. Seuraavaksi tarkasteltiin hyvinvointikertomusta kunnan työvälineenä sekä taloudellisten vaikutusten seurantaa. Hyvinvointikertomukseen liittyen sosiaali- ja terveysjohtajilta kysyttiin muun muassa alueen asukkaiden tiedon hyödyntämistä hyvinvointikertomuksessa, järjestöjen osallistumista kertomuksen laatimiseen, hyvinvointikertomuksen vaikutusta eri tahojen väliseen yh- 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu teistyöhön ja esimerkiksi kunnan palvelujen pitkäjänteiseen suunnitteluun, kuntalaisten tarpeiden parempaan tuntemukseen sekä palveluvajeiden havaitsemiseen. Taloudellisten vaikutusten seurantaan liittyen kartoitettiin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusvaikutusten arviointia sekä ehkäisevään toimintaan suunnattuja resursseja. Kyselyssä kartoitettiin myös etuuksien uudistamista. Sosiaalijohtajilta ja Kelan toimistojen johtajilta kysyttiin muun muassa, pitäisikö perustoimeentulotuki siirtää Kelan hoidettavaksi, sekä kuinka todennäköisenä vastaaja pitäisi Kela-siirrosta mahdollisesti aiheutuvia seurauksia, kuten toimeentulotukeen liittyvän byrokratian vähenemistä, etuusmenojen lisääntymistä tai kansalaisten yhdenvertaisuuden lisääntymistä. Seuraavaksi kaikilta vastaajilta tiedusteltiin yhteispalveluista. Heitä pyydettiin arvioimaan oman alueensa yhteispalvelupisteen toimivuutta organisaationsa näkökulmasta sekä organisaation soveltuvuutta yhteispalvelupisteeseen. Lopuksi kyselyssä oli teemana nuorten tukeminen ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen rooli palveluissa. Nuoriin liittyen vastaajia pyydettiin arvioimaan nuorisotakuun tavoitteiden toteutumista alueellaan sekä sen toteuttamiseksi valittuja keinoja. Lisäksi sosiaali- ja terveysjohtajilta sekä TE-toimistojen johtajilta kysyttiin nuorten ohjaus- ja palveluverkostoista muun muassa siitä näkökulmasta, kuinka hyvin verkostolle asetetut tehtävät ovat toteutuneet. Viimeiseksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen rooliin liittyen kartoitettiin vastaajien näkemyksiä esimerkiksi eri tahojen nykyisestä ja tulevasta merkityksestä kansalaisten hyvinvoinnin toteuttamisessa. Heitä pyydettiin myös arvioimaan, miten sosiaali- ja terveysjärjestöt edistävät esimerkiksi kuntalaisten osallistumista päätöksentekoon, sosiaalisten ongelmien ehkäisyä tai työmahdollisuuksien tarjoamista vaikeasti työllistyville. Taustatietoina ovat vastaajaryhmästä riippuen muun muassa vastaajan organisaatio, organisaation sijaintialue sekä kunnan asukaslukumäärä. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Organisaatio Perusjoukko/otos: Suomen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollot, Kelan toimistot ja työ- ja elinkeinotoimistot, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: Kerääjät: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Aineiston tuottajat: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: verkkolomake, Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2014 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 44 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 267 muuttujaa ja 296 havaintoa. 3

10 1. Aineiston kuvailu Otantamenetelmä: Kokonaisaineisto Kysely toteutettiin Manner-Suomessa siten, että vastaajina ovat jokaisen kunnan, kuntayhtymän tai yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveysjohtajat, jokaisen Kelan toimiston johtaja sekä kaikkien TE-toimistojen johtotehtävissä työskentelevät henkilöt. Sosiaali- ja terveysjohtajien nimet ja yhteystiedot poimittiin organisaatioiden verkkosivuilta. TE-toimistojen vastaajien yhteystiedot saatiin työ- ja elinkeinoministeriöstä ja Kelan toimistojen johtajien yhteystiedot Kelasta. Vastaajat määrittyivät vuoden 2013 kunta- ja toimipistejaon sekä lokakuussa 2013 käytettävissä olleiden yhteystietojen pohjalta. Sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaava johtajajoukko on poimittu jokaisesta 304:stä Manner-Suomen kunnasta. Viime vuosikymmenen aikana sosiaalija terveyspalvelujen organisointi on monimuotoistunut, mikä tekee haasteelliseksi yhteismitallisten vastaajien poiminnan valtakunnallisesti kattavasti. Tämän vuoksi vastaajien poimintakriteerinä on ollut lisäksi kunnan organisaatiorakenne, jolloin erityisesti suurimmista kaupungeista ja kuntayhtymistä on useampi vastaaja. Kelan toimistoja oli vuonna 2013 yhteensä 200. Kelan toimistojen johtajille osoitettuja kyselyjä lähetettiin kuitenkin 162, sillä osalla johtajista on vastuullaan useampi Kelan toimisto. TE-toimistojen vastaajiksi valikoitiin organisaatiouudistuksen vuoksi vastausten monipuolistamiseksi kaikkien 15 toimiston johtajien lisäksi palvelulinjojen johtajat sekä palveluesimiehet tai -päälliköt. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineistosta on arkistoinnin yhteydessä pudotettu tunnisteellisuussyistä kuntamuuttuja sekä muita kunnista yksityiskohtaisempaa tietoa antavia muuttujia, kuten seutukunta, maakunta, sosiaalija terveysjohdon vastuualueeseen ja Kelan toimiston toiminta-alueeseen kuuluvien kuntien lukumäärä sekä TE-toimiston nimi. Asukaslukumäärä on luokiteltu. Avovastaukset eivät ole saatavilla Tietoarkistosta, mutta niistä voi kysyä lisätietoa SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:ltä. Terveysjohtajien kyselylomake on nimetty E:ksi edellisten vuosien Sosiaalibarometrien terveyskeskusten johtajien tilalle, mutta datassa sosiaali- ja terveysjohtajia (lomake A) ja pelkkiä terveysjohtajia (lomake E) käsitellään yhtenä ryhmänä. Julkaisut Eronen, Anne & Hakkarainen, Tyyne & Londén, Pia & Peltosalmi, Juha (2014). Sosiaalibarometri Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta. Helsinki: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Eronen, Anne & Hakkarainen, Tyyne & Londén, Pia & Peltosalmi, Juha (2014). Sosiaalibarometri Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutok- 4

11 1.4. Aineiston käyttö sesta. Helsinki: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Erityisehdot Jatkokäyttäjien tulee lähettää Suomen sosiaali ja terveys ry:lle yksi kappale kaikista raporteista, opinnäytetöistä, artikkeleista ja muista julkaisuista ja materiaaleista, joissa ovat käyttäneet tätä aineistoa. Julkaisujen postitusosoite on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Tutkimus, Yliopistonkatu 5, HELSINKI ja sähköisten julkaisujen osoite Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). 5

12

13 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 296 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 296 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

14 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 296 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [LOMAKE] Vastaajataho Vastaajataho Sosiaalijohto Kelan toimistonjohtaja TE-toimiston johtaja Järjestöjohtaja Terveyskeskusjohtaja Lautakunnan pj Sotejohtaja [Q2_1] (A) Mitkä seuraavista kuuluvat vastuualueeseenne? Koko sosiaalitoimi SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Mitkä seuraavista kuuluvat vastuualueeseenne? (Voitte valita useita vaihtoehtoja.) SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Koko sosiaalitoimi 8

15 Q2_3 Ei mainittu Mainittu [Q2_2] (AE) Mitkä seuraavista kuuluvat vastuualueeseenne? Koko terveystoimi SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Mitkä seuraavista kuuluvat vastuualueeseenne? (Voitte valita useita vaihtoehtoja.) SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Koko terveystoimi Ei mainittu Mainittu [Q2_3] (A) Mitkä seuraavista kuuluvat vastuualueeseenne? Osa sosiaalitoimesta SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Mitkä seuraavista kuuluvat vastuualueeseenne? (Voitte valita useita vaihtoehtoja.) SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Osa sosiaalitoimesta 9

16 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q2_4] (AE) Mitkä seuraavista kuuluvat vastuualueeseenne? Osa terveystoimesta SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Mitkä seuraavista kuuluvat vastuualueeseenne? (Voitte valita useita vaihtoehtoja.) SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Osa terveystoimesta Ei mainittu Mainittu [Q2_5] (AE) Mitkä seuraavista kuuluvat vastuualueeseenne? Muu SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Mitkä seuraavista kuuluvat vastuualueeseenne? (Voitte valita useita vaihtoehtoja.) SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Muu Ei mainittu Mainittu

17 Q3_2 [Q3_1] (AE) Miten kuvailisitte em. vastuualueenne tilannetta alueellanne tällä hetkellä? Ei muutosta - voimakas muutos SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Miten kuvailisitte em. vastuualueenne tilannetta alueellanne tällä hetkellä? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Ei muutosta - voimakas muutos Ei muutosta Voimakas muutos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_2] (AE) Miten kuvailisitte em. vastuualueenne tilannetta alueellanne tällä hetkellä? Hallitsematon muutos - hallittu muutos SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Miten kuvailisitte em. vastuualueenne tilannetta alueellanne tällä hetkellä? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Hallitsematon muutos - hallittu muutos 11

18 2. Muuttujat Hallitsematon muutos Hallittu muutos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_1] (ABCE) Millainen on arvionne mukaan alueenne/toiminta-alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanne? Tällä hetkellä SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TERVEYSJOHTO: Millainen on arvionne mukaan alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanne? KELAN TOIMISTO: Millainen on arvionne mukaan toiminta-alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanne? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TER- VEYSJOHTO: Tällä hetkellä Huono Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS)

19 Q5_1 [Q4_2] (ABCE) Millainen on arvionne mukaan alueenne/toiminta-alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanne? 12 kuukauden kuluttua SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TERVEYSJOHTO: Millainen on arvionne mukaan alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanne? KELAN TOIMISTO: Millainen on arvionne mukaan toiminta-alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanne? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TER- VEYSJOHTO: 12 kuukauden kuluttua Huono Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_1] (AE) Miten arvioitte hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuvan alueellanne? Tällä hetkellä SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Miten arvioitte hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuvan alueellanne? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Tällä hetkellä 13

20 2. Muuttujat Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_2] (AE) Miten arvioitte hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuvan alueellanne? Neljän vuoden kuluttua SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Miten arvioitte hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuvan alueellanne? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Neljän vuoden kuluttua Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_1_1] (A) Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? Tällä hetkellä: Sosiaalipalvelut SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? 14

21 Q7_1_2 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Sosiaalipalvelut Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_1_2] (AE) Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut / terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? Tällä hetkellä: Terveyspalvelut yleensä SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? TERVEYSJOHTO: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Terveyspalvelut yleensä Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS)

22 2. Muuttujat [Q7_1_3] (AE) Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut / terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? Tällä hetkellä: Perusterveydenhuollon palvelut SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? TERVEYSJOHTO: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Perusterveydenhuollon palvelut Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_1_4] (AE) Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut / terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? Tällä hetkellä: Erikoissairaanhoidon palvelut SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? TERVEYSJOHTO: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Erikoissairaanhoidon palvelut 16

23 Q7_2_2 Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_2_1] (A) Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? 12 kuukauden kuluttua: Sosiaalipalvelut SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Sosiaalipalvelut Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_2_2] (AE) Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut / terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? 12 kuukauden kuluttua: Terveyspalvelut yleensä SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? 17

24 2. Muuttujat TERVEYSJOHTO: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Terveyspalvelut yleensä Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_2_3] (AE) Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut / terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? 12 kuukauden kuluttua: Perusterveydenhuollon palvelut SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? TERVEYSJOHTO: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Perusterveydenhuollon palvelut Huonosti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 18

25 Q8 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_2_4] (AE) Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut / terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? 12 kuukauden kuluttua: Erikoissairaanhoidon palvelut SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? TERVEYSJOHTO: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat terveyspalvelut kuntien nykyisillä voimavaroilla? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Erikoissairaanhoidon palvelut Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8] (AE) Arvioitteko säästöpaineiden näkyvän vuonna 2014 alueenne sosiaalija terveyspalveluissa / terveyspalveluissa? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Kuntatalouteen kohdistuu paineita mm. veropohjan kaventumisen ja valtionosuuksien leikkausten vuoksi. Arvioitteko säästöpaineiden näkyvän vuonna 2014 alueenne sosiaali- ja terveyspalveluissa? TERVEYSJOHTO: Kuntatalouteen kohdistuu paineita mm. veropohjan kaventumisen ja valtionosuuksien leikkausten vuoksi. Arvioitteko säästöpaineiden näkyvän vuonna 2014 alueenne 19

26 2. Muuttujat terveyspalveluissa? En Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10] (AE) Missä määrin kunnan säästötoimet vaikuttavat arvionne mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen alueellanne vuonna 2014? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Missä määrin kunnan säästötoimet vaikuttavat arvionne mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen alueellanne vuonna 2014? Ei lainkaan Vähän Paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_1] (AE) Missä määrin alueenne sosiaali- ja terveyspalveluissa / terveyspalveluissa panostetaan seuraaviin palveluihin tällä vuosikymmenellä? Sähköiset palvelut (palvelutiedot, neuvonta, omahoito, ajanvaraus, etäkonsultaatio jne.) SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Missä määrin alueenne sosiaali- ja terveyspalveluissa panostetaan seuraaviin palveluihin tällä vuosikymmenellä? TERVEYSJOHTO: Missä määrin alueenne terveyspalveluissa panostetaan seuraaviin palveluihin tällä vuosikymmenellä? 20

27 Q12_2 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Sähköiset palvelut (palvelutiedot, neuvonta, omahoito, ajanvaraus, etäkonsultaatio jne.) Ei lainkaan Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_2] (AE) Missä määrin alueenne sosiaali- ja terveyspalveluissa / terveyspalveluissa panostetaan seuraaviin palveluihin tällä vuosikymmenellä? Liikkuvat palvelut (pyörien päällä terveystarkastukset, rokotukset, laboratoriokokeet, hammashoitola jne.) SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Missä määrin alueenne sosiaali- ja terveyspalveluissa panostetaan seuraaviin palveluihin tällä vuosikymmenellä? TERVEYSJOHTO: Missä määrin alueenne terveyspalveluissa panostetaan seuraaviin palveluihin tällä vuosikymmenellä? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Liikkuvat palvelut (pyörien päällä terveystarkastukset, rokotukset, laboratoriokokeet, hammashoitola, kriisipalvelut, sosiaalityöntekijän vastaanotto jne.) TERVEYSJOHTO: Liikkuvat palvelut (pyörien päällä terveystarkastukset, rokotukset, laboratoriokokeet, hammashoitola, kriisipalvelut jne.) Ei lainkaan (taulukko jatkuu seur. sivulla) 21

28 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_3] (AE) Missä määrin alueenne sosiaali- ja terveyspalveluissa / terveyspalveluissa panostetaan seuraaviin palveluihin tällä vuosikymmenellä? Kotiin tarjottavat palvelut toimintakykyä ja arjessa selviytymistä tukemaan (kotihoito, ensihoito jne.) SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Missä määrin alueenne sosiaali- ja terveyspalveluissa panostetaan seuraaviin palveluihin tällä vuosikymmenellä? TERVEYSJOHTO: Missä määrin alueenne terveyspalveluissa panostetaan seuraaviin palveluihin tällä vuosikymmenellä? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Kotiin tarjottavat palvelut toimintakykyä ja arjessa selviytymistä tukemaan (kotihoito, perhetyö, ensihoito, kotikuntoutus jne.) TERVEYSJOHTO: Kotiin tarjottavat palvelut toimintakykyä ja arjessa selviytymistä tukemaan (kotihoito, ensihoito, kotikuntoutus jne.) Ei lainkaan Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

29 Q13_1 [Q12_4] (AE) Missä määrin alueenne sosiaali- ja terveyspalveluissa / terveyspalveluissa panostetaan seuraaviin palveluihin tällä vuosikymmenellä? Lähellä tarjottavat palvelut (matalan kynnyksen palvelupisteet, neuvolat, lääkärin vastaanotto jne.) SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Missä määrin alueenne sosiaali- ja terveyspalveluissa panostetaan seuraaviin palveluihin tällä vuosikymmenellä? TERVEYSJOHTO: Missä määrin alueenne terveyspalveluissa panostetaan seuraaviin palveluihin tällä vuosikymmenellä? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Lähellä tarjottavat palvelut (matalan kynnyksen palvelupisteet, neuvolat, perhekeskukset, hoitajan ja lääkärin vastaanotto, sosiaalityö jne.) TERVEYSJOHTO: Lähellä tarjottavat palvelut (matalan kynnyksen palvelupisteet, neuvolat, hoitajan ja lääkärin vastaanotto jne.) Ei lainkaan Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_1] (AE) Onko alueellanne käytössä liikkuvia palveluja sosiaali- ja terveyspalveluissa / terveyspalveluissa? Ei SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Onko alueellanne käytössä liikkuvia palveluja sosiaali- ja terveyspalveluissa? TERVEYSJOHTO: Onko alueellanne käytössä liikkuvia palveluja terveyspalveluissa? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Ei 23

30 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q13_2] (AE) Onko alueellanne käytössä liikkuvia palveluja sosiaali- ja terveyspalveluissa / terveyspalveluissa? Suunnitteilla SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Onko alueellanne käytössä liikkuvia palveluja sosiaali- ja terveyspalveluissa? TERVEYSJOHTO: Onko alueellanne käytössä liikkuvia palveluja terveyspalveluissa? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Suunnitteilla Ei mainittu Mainittu [Q13_3] (AE) Onko alueellanne käytössä liikkuvia palveluja sosiaali- ja terveyspalveluissa / terveyspalveluissa? Kyllä SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Onko alueellanne käytössä liikkuvia palveluja sosiaali- ja terveyspalveluissa? TERVEYSJOHTO: Onko alueellanne käytössä liikkuvia palveluja terveyspalveluissa? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Kyllä 24

31 Q15_2 Ei mainittu Mainittu [Q15_1] (A) Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan sosiaalipalveluja ja etuuksia vuoteen 2020 mennessä? Omaisten ja läheisten vastuun lisääntyminen asiakkaan hoidosta SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan sosiaalipalveluja ja etuuksia vuoteen 2020 mennessä? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Omaisten ja läheisten vastuun lisääntyminen asiakkaan hoidosta Ei lainkaan Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_2] (A) Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan sosiaalipalveluja ja etuuksia vuoteen 2020 mennessä? Asiakkaiden vaatimustason nousu SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan sosiaalipalveluja ja etuuksia vuoteen 2020 mennessä? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Asiakkaiden vaatimustason nousu 25

32 2. Muuttujat Ei lainkaan Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_3] (A) Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan sosiaalipalveluja ja etuuksia vuoteen 2020 mennessä? Asiakkaan omavastuuosuuden kasvu maksuista SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan sosiaalipalveluja ja etuuksia vuoteen 2020 mennessä? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Asiakkaan omavastuuosuuden kasvu maksuista Ei lainkaan Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

33 Q15_5 [Q15_4] (A) Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan sosiaalipalveluja ja etuuksia vuoteen 2020 mennessä? Sähköisen asioinnin lisääntyminen SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan sosiaalipalveluja ja etuuksia vuoteen 2020 mennessä? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Sähköisen asioinnin lisääntyminen Ei lainkaan Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_5] (A) Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan sosiaalipalveluja ja etuuksia vuoteen 2020 mennessä? Puhelinpalvelujen kehittäminen SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan sosiaalipalveluja ja etuuksia vuoteen 2020 mennessä? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Puhelinpalvelujen kehittäminen 27

34 2. Muuttujat Ei lainkaan Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_6] (A) Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan sosiaalipalveluja ja etuuksia vuoteen 2020 mennessä? Asiakkaiden osallistaminen palvelujen kehittämiseen (mm. asiakasraadit) SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan sosiaalipalveluja ja etuuksia vuoteen 2020 mennessä? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Asiakkaiden osallistaminen palvelujen kehittämiseen (mm. asiakasraadit) Ei lainkaan Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

35 Q15_8 [Q15_7] (A) Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan sosiaalipalveluja ja etuuksia vuoteen 2020 mennessä? Omien tai ostopalvelujen korvautuminen asiakkaille tarjottavilla palveluseteleillä SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan sosiaalipalveluja ja etuuksia vuoteen 2020 mennessä? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Omien tai ostopalvelujen korvautuminen asiakkaille tarjottavilla palveluseteleillä Ei lainkaan Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_8] (A) Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan sosiaalipalveluja ja etuuksia vuoteen 2020 mennessä? Etuuksien tason heikentyminen SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan sosiaalipalveluja ja etuuksia vuoteen 2020 mennessä? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Etuuksien tason heikentyminen 29

36 2. Muuttujat Ei lainkaan Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_9] (A) Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan sosiaalipalveluja ja etuuksia vuoteen 2020 mennessä? Etuuksien saantiehtojen kiristyminen SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan sosiaalipalveluja ja etuuksia vuoteen 2020 mennessä? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Etuuksien saantiehtojen kiristyminen Ei lainkaan Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_10] (A) Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan sosiaalipalveluja ja etuuksia vuoteen 2020 mennessä? Etuuksien vastikkeellisuuden lisääminen SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan sosiaalipalveluja ja etuuksia vuoteen 2020 mennessä? 30

37 Q15_11 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Etuuksien vastikkeellisuuden lisääminen Ei lainkaan Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_11] (A) Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan sosiaalipalveluja ja etuuksia vuoteen 2020 mennessä? Harkinnanvaraisten sosiaalipalvelujen ja etuuksien karsiminen SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan sosiaalipalveluja ja etuuksia vuoteen 2020 mennessä? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Harkinnanvaraisten sosiaalipalvelujen ja etuuksien karsiminen Ei lainkaan Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 31

38 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q15_12] (A) Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan sosiaalipalveluja ja etuuksia vuoteen 2020 mennessä? Hyvinvointierot SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan sosiaalipalveluja ja etuuksia vuoteen 2020 mennessä? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO: Hyvinvointierot Ei lainkaan Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_1] (AE) Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan terveyspalveluja vuoteen 2020 mennessä? Mahdollisuus valita terveyskeskus SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan terveyspalveluja vuoteen 2020 mennessä? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Mahdollisuus valita terveyskeskus 32

39 Q16_2 Ei lainkaan Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_2] (AE) Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan terveyspalveluja vuoteen 2020 mennessä? Mahdollisuus valita terveyspalvelut toisesta kunnasta SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan terveyspalveluja vuoteen 2020 mennessä? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Mahdollisuus valita terveyspalvelut toisesta kunnasta Ei lainkaan Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

40 2. Muuttujat [Q16_3] (AE) Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan terveyspalveluja vuoteen 2020 mennessä? Mahdollisuus valita terveyspalveluja toisesta maasta SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan terveyspalveluja vuoteen 2020 mennessä? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Mahdollisuus valita terveyspalveluja toisesta maasta Ei lainkaan Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_4] (AE) Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan terveyspalveluja vuoteen 2020 mennessä? Mahdollisuus valita hoitopaikaksi yksityinen tai julkinen palvelu (raha seuraa potilasta) SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan terveyspalveluja vuoteen 2020 mennessä? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Mahdollisuus valita hoitopaikaksi yksityinen tai julkinen palvelu (raha seuraa potilasta) 34

41 Q16_5 Ei lainkaan Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_5] (AE) Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan terveyspalveluja vuoteen 2020 mennessä? Omien tai ostopalvelujen korvautuminen potilaille tarjottavilla palveluseteleillä SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan terveyspalveluja vuoteen 2020 mennessä? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Omien tai ostopalvelujen korvautuminen potilaille tarjottavilla palveluseteleillä Ei lainkaan Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

42 2. Muuttujat [Q16_6] (AE) Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan terveyspalveluja vuoteen 2020 mennessä? Itsehoidon lisääntyminen SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan terveyspalveluja vuoteen 2020 mennessä? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Itsehoidon lisääntyminen Ei lainkaan Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_7] (AE) Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan terveyspalveluja vuoteen 2020 mennessä? Omaisten ja läheisten vastuun lisääntyminen potilaan hoidosta SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan terveyspalveluja vuoteen 2020 mennessä? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Omaisten ja läheisten vastuun lisääntyminen potilaan hoidosta 36

43 Q16_9 Ei lainkaan Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_8] (AE) Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan terveyspalveluja vuoteen 2020 mennessä? Potilaiden vaatimustason nousu SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan terveyspalveluja vuoteen 2020 mennessä? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Potilaiden vaatimustason nousu Ei lainkaan Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_9] (AE) Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan terveyspalveluja vuoteen 2020 mennessä? Potilaan omavastuuosuuden kasvu maksuista SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan terveyspalveluja vuoteen 2020 mennessä? 37

44 2. Muuttujat SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Potilaan omavastuuosuuden kasvu maksuista Ei lainkaan Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_10] (AE) Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan terveyspalveluja vuoteen 2020 mennessä? Sähköisen asioinnin lisääntyminen SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan terveyspalveluja vuoteen 2020 mennessä? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Sähköisen asioinnin lisääntyminen Ei lainkaan Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 38

45 Q16_12 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q16_11] (AE) Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan terveyspalveluja vuoteen 2020 mennessä? Puhelinpalvelujen kehittäminen SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan terveyspalveluja vuoteen 2020 mennessä? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Puhelinpalvelujen kehittäminen Ei lainkaan Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_12] (AE) Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan terveyspalveluja vuoteen 2020 mennessä? Potilaiden osallistaminen palvelujen kehittämiseen (mm. asiakasraadit) SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan terveyspalveluja vuoteen 2020 mennessä? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Potilaiden osallistaminen palvelujen kehittämiseen (mm. asiakasraadit) 39

46 2. Muuttujat Ei lainkaan Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_13] (AE) Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan terveyspalveluja vuoteen 2020 mennessä? Terveyspalvelujen karsiminen SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan terveyspalveluja vuoteen 2020 mennessä? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Terveyspalvelujen karsiminen Ei lainkaan Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

47 Q18 [Q16_14] (AE) Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan terveyspalveluja vuoteen 2020 mennessä? Terveyserot SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Kuinka merkittävästi arvioitte seuraavien seikkojen muokkaavan terveyspalveluja vuoteen 2020 mennessä? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Terveyserot Ei lainkaan Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18] (AE) Onko kunnassanne laadittu hyvinvointikertomus? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Onko kunnassanne laadittu hyvinvointikertomus? Ei Kyllä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Jos vastasitte ei, voitte siirtyä kysymykseen

48 2. Muuttujat [Q19] (AE) Onko kuntanne hyvinvointikertomuksessa hyödynnetty alueen asukkaiden kokemustietoa hyvinvoinnista? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Onko kuntanne hyvinvointikertomuksessa hyödynnetty alueen asukkaiden kokemustietoa hyvinvoinnista? Ei Kyllä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20] (AE) Onko kuntanne hyvinvointikertomuksessa hyödynnetty järjestöjen toimintaa kuvaavaa tietoa? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Onko kuntanne hyvinvointikertomuksessa hyödynnetty järjestöjen toimintaa kuvaavaa tietoa? Ei Kyllä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21] (AE) Ovatko alueenne järjestöt olleet mukana hyvinvointikertomuksen laatimisessa? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Ovatko alueenne järjestöt olleet mukana hyvinvointikertomuksen laatimisessa? 42

49 Q22_2 Ei Kyllä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22_1] (AE) Miten arvioitte hyvinvointikertomuksen laatimisen vaikuttaneen seuraavien tahojen yhteistyöhön? Kunnan virkamiesjohdon ja luottamushenkilöiden välinen yhteistyö SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Miten arvioitte hyvinvointikertomuksen laatimisen vaikuttaneen seuraavien tahojen yhteistyöhön? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Kunnan virkamiesjohdon ja luottamushenkilöiden välinen yhteistyö Heikentänyt selvästi Heikentänyt jonkin verran Säilynyt ennallaan Parantanut jonkin verran Parantanut selvästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22_2] (AE) Miten arvioitte hyvinvointikertomuksen laatimisen vaikuttaneen seuraavien tahojen yhteistyöhön? Kunnan eri hallinnonalojen välinen yhteistyö SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Miten arvioitte hyvinvointikertomuksen laatimisen vaikuttaneen seuraavien tahojen yhteistyöhön? 43

50 2. Muuttujat SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Kunnan eri hallinnonalojen välinen yhteistyö Heikentänyt selvästi Heikentänyt jonkin verran Säilynyt ennallaan Parantanut jonkin verran Parantanut selvästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22_3] (AE) Miten arvioitte hyvinvointikertomuksen laatimisen vaikuttaneen seuraavien tahojen yhteistyöhön? Kunnan ja valtiollisten toimijoiden välinen yhteistyö SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Miten arvioitte hyvinvointikertomuksen laatimisen vaikuttaneen seuraavien tahojen yhteistyöhön? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Kunnan ja valtiollisten toimijoiden välinen yhteistyö Heikentänyt selvästi Heikentänyt jonkin verran Säilynyt ennallaan Parantanut jonkin verran Parantanut selvästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

51 Q23_1 [Q22_4] (AE) Miten arvioitte hyvinvointikertomuksen laatimisen vaikuttaneen seuraavien tahojen yhteistyöhön? Kunnan ja järjestöjen välinen yhteistyö SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Miten arvioitte hyvinvointikertomuksen laatimisen vaikuttaneen seuraavien tahojen yhteistyöhön? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Kunnan ja järjestöjen välinen yhteistyö Heikentänyt selvästi Heikentänyt jonkin verran Säilynyt ennallaan Parantanut jonkin verran Parantanut selvästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_1] (AE) Miten arvioitte hyvinvointikertomuksen palvelleen seuraavia seikkoja tähän mennessä? Helpottanut tiedolla johtamista SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Miten arvioitte hyvinvointikertomuksen palvelleen seuraavia seikkoja tähän mennessä? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Helpottanut tiedolla johtamista Ei lainkaan (taulukko jatkuu seur. sivulla) 45

52 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_2] (AE) Miten arvioitte hyvinvointikertomuksen palvelleen seuraavia seikkoja tähän mennessä? Kunnan palvelujen pitkäjänteinen suunnittelu SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Miten arvioitte hyvinvointikertomuksen palvelleen seuraavia seikkoja tähän mennessä? SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTO, TERVEYSJOHTO: Kunnan palvelujen pitkäjänteinen suunnittelu Ei lainkaan Vähän Paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3043 Sosiaalibarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2850 Sosiaalibarometri 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2848. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2848. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2848 Sosiaalibarometri 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2813. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2813. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2813 Sosiaalibarometri 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2849. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2849. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2849 Sosiaalibarometri 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3188. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3188. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3188 Sosiaalibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1134. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1134. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1134 Sosiaalibarometri 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1999 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD2225. Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat. Koodikirja

FSD2225. Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat. Koodikirja FSD2225 Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1129. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1129. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1129 Sosiaalibarometri 1994 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1994 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2650. Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat. Koodikirja

FSD2650. Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat. Koodikirja FSD2650 Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2329. Terveyden edistämisen barometri 2007: jäsenjärjestöt. Koodikirja

FSD2329. Terveyden edistämisen barometri 2007: jäsenjärjestöt. Koodikirja FSD2329 Terveyden edistämisen barometri 2007: jäsenjärjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2007: jäsenjärjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon

Lisätiedot

FSD2228. Terveyden edistämisen barometri 2006: jäsenjärjestöt. Koodikirja

FSD2228. Terveyden edistämisen barometri 2006: jäsenjärjestöt. Koodikirja FSD2228 Terveyden edistämisen barometri 2006: jäsenjärjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2006: jäsenjärjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja FSD3014 Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2909. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2909. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2909 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD3130 Kaupunkipalvelututkimus 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD1275. Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely Koodikirja

FSD1275. Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely Koodikirja FSD1275 Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely 1995 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely 1995 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja FSD2164 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja FSD3189 Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2350. Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2350. Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2350 Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot