FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :15: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3221. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Mäki, Kati (Tampereen yliopisto) & Huuskonen, Saila (Tampereen yliopisto) & Leppänen, Sari (Tampereen yliopisto) & Toikko, Tomi (Tampereen yliopisto): Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. FSD3221 Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 57 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Aineiston nimi englanniksi: University of Tampere Open Science Survey 2017 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Mäki, Kati (Tampereen yliopisto. Kirjasto) Huuskonen, Saila (Tampereen yliopisto. Kirjasto) Leppänen, Sari (Tampereen yliopisto. Kirjasto) Toikko, Tomi (Tampereen yliopisto. Kirjasto) Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Niemi-Grundström, Minna (Tampereen yliopisto. Kirjasto) Aineisto luovutettu arkistoon

8 1. Aineiston kuvailu Asiasanat arkistointi; avoin tieto; datapolitiikka; julkaisuarkistot; open access; palvelutarpeet; rinnakkaisjulkaiseminen; sähköiset julkaisut; tieteellinen julkaisutoiminta; tietoarkistot; tietokannat; tutkijuus; tutkimus; tutkimusaineisto Tieteenala / Aihealue OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet CESSDAn luokitus: tietoyhteiskunta Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällön kuvaus Avoin tiede kyselyssä kartoitettiin Tampereen yliopiston tutkijoiden näkemyksiä avoimesta julkaisemisesta ja tutkimusaineiston avaamisesta. Kyselyssä pyrittiin selvittämään, millaisia avoimuuden käytäntöjä Tampereen yliopistossa on ja miten tähän liittyviä palveluja tulisi kehittää. Kyselyn alussa selvitettiin näkemyksiä avoimesta julkaisemisesta kysymällä rinnakkaistallentamiseen tai avoimeen julkaisemiseen kannustavia syitä. Lisäksi kysyttiin, mikä estää julkaisujen rinnakkaistallentamisen yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon ja onko tutkimusjulkaisun avoimesta julkaisemisesta maksettu. Tutkimusaineiston avaamista kartoitettiin tiedustelemalla, mitä digitaaliselle aineistolle tapahtuu tutkimuksen päätyttyä ja kysyttiin mihin data-arkistoihin tai palveluihin tutkimusaineistoa on tallennettu. Lisäksi selvitettiin syitä ja esteitä tutkimusaineiston avaamiselle ja kysyttiin, onko vastaaja käyttänyt muiden avaamaa tai jakamaa tutkimusaineistoa. Lopuksi tiedusteltiin palveluntarpeita tutkimusaineiston hallintaan ja avaamiseen sekä avoimeen julkaisemiseen. Taustamuuttujina olivat tiedekunta/yksikkö, tutkijanuran vaihe ja työskentelytapa. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi, Tampere Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö 2

9 1.4. Aineiston käyttö Perusjoukko/otos: Tampereen yliopiston tutkijat Aineistonkeruun ajankohta: Kerääjät: Mäki, Kati (Tampereen yliopisto. Kirjasto); Huuskonen, Saila (Tampereen yliopisto. Kirjasto); Leppänen, Sari (Tampereen yliopisto. Kirjasto); Toikko, Tomi (Tampereen yliopisto. Kirjasto) Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: verkkolomake Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2017 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 12 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 87 muuttujaa ja 146 havaintoa. Otantamenetelmä: Kokonaisaineisto Havaintoyksikköjen valitsemisessa käytettiin Tampereen yliopiston tietohallinnon kokoamaa listaa Tampereen yliopiston tutkijoista. Kysely lähetettiin sähköpostitse 1300 tutkijalle. Lisäksi kyselyä markkinoitiin Tampereen yliopiston intranetissä, jatko-opiskelijoiden työpöydällä ja kirjaston kotisivulla. Avoin tiede työryhmä Seppo Parkkilan johdolla kannusti tutkijoita osallistumaan kyselyyn. Vastauksia kyselyyn saatiin Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Tunnisteellisuussyistä datasta on poistettu tiedekuntaa, tutkijanuran vaihetta ja tutkimusaineiston tallennuspaikkaa kuvaavat "muu, mikä" tyyppiset avomuuttujat q1_7_1, q3_5_1 ja q9_10_1 sekä OKM-luokituksen mukainen tieteenalamuuttuja q2. Lisäksi avomuuttujista q6_2_1, q6_8_1, q6_9_1, q7_3_1, q8_9_1, q10_5_1, q11_8_1, q12_3_1 ja q13 on poistettu tunnisteellista tietoa kuten kolmansiin osapuoliin ja tarkkoihin tutkinto-ohjelmiin liittyviä kohtia. Myös kaikki englanninkieliset avovastaukset on tunnisteellisuuden vuoksi poistettu tai muokattu muuten tunnisteettomiksi. Tietoarkiston merkinnät on tehty [hakasulkein]. Julkaisut Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Liittyvät aineistot FSD2840 Tampereen yliopiston Open Access -kysely

10 1. Aineiston kuvailu Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 146 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 146 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 146 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1_1] Tiedekunta/yksikkö: Johtamiskorkeakoulu Tiedekunta/yksikkö Johtamiskorkeakoulu Ei mainittu Mainittu [Q1_2] Tiedekunta/yksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta Tiedekunta/yksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 6

13 Q1_4 Ei mainittu Mainittu [Q1_3] Tiedekunta/yksikkö: Luonnontieteiden tiedekunta Tiedekunta/yksikkö Luonnontieteiden tiedekunta Ei mainittu Mainittu [Q1_4] Tiedekunta/yksikkö: Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta Tiedekunta/yksikkö Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta Ei mainittu Mainittu

14 2. Muuttujat [Q1_5] Tiedekunta/yksikkö: Viestintätieteiden tiedekunta Tiedekunta/yksikkö Viestintätieteiden tiedekunta Ei mainittu Mainittu [Q1_6] Tiedekunta/yksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekunta/yksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Ei mainittu Mainittu [Q1_7] Tiedekunta/yksikkö: Muu Tiedekunta/yksikkö Muu, vastaa alla olevaan tekstikenttään 8

15 Q3_2 Ei mainittu Mainittu [Q3_1] Tutkijanuran vaihe: Väitöskirjatutkija Tutkijanuran vaihe Väitöskirjatutkija Ei mainittu Mainittu [Q3_2] Tutkijanuran vaihe: Tutkijatohtori Tutkijanuran vaihe Tutkijatohtori Ei mainittu Mainittu

16 2. Muuttujat [Q3_3] Tutkijanuran vaihe: Yliopistotutkija / Yliopistonlehtori Tutkijanuran vaihe Yliopistotutkija / Yliopistonlehtori Ei mainittu Mainittu [Q3_4] Tutkijanuran vaihe: Professori / Apulaisprofessori / Tutkimusjohtaja Tutkijanuran vaihe Professori / Apulaisprofessori / Tutkimusjohtaja Ei mainittu Mainittu [Q3_5] Tutkijanuran vaihe: Muu Tutkijanuran vaihe 10

17 Q4_2 Muu, vastaa alla olevaan tekstikenttään Ei mainittu Mainittu [Q4_1] Työskentelytapa: Yksin Työskentelytapa Yksin Ei mainittu Mainittu [Q4_2] Työskentelytapa: Ryhmässä oman yliopiston sisällä Työskentelytapa Ryhmässä oman yliopiston sisällä 11

18 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q4_3] Työskentelytapa: Kansallisessa ryhmässä Työskentelytapa Kansallisessa ryhmässä Ei mainittu Mainittu [Q4_4] Työskentelytapa: Kansainvälisessä ryhmässä Työskentelytapa Kansainvälisessä ryhmässä Ei mainittu Mainittu

19 Q5_3 [Q5_1] Mikä kannustaa sinua julkaisemaan avoimesti tai rinnakkaistallentamaan? Haluan edistää avointa tiedettä Mikä kannustaa sinua julkaisemaan avoimesti tai rinnakkaistallentamaan? Haluan edistää avointa tiedettä Ei mainittu Mainittu [Q5_2] Mikä kannustaa sinua julkaisemaan avoimesti tai rinnakkaistallentamaan? Tutkimukseni saa enemmän näkyvyyttä ja vaikuttavuutta, kun se on avoimesti saatavilla Mikä kannustaa sinua julkaisemaan avoimesti tai rinnakkaistallentamaan? Tutkimukseni saa enemmän näkyvyyttä ja vaikuttavuutta, kun se on avoimesti saatavilla Ei mainittu Mainittu [Q5_3] Mikä kannustaa sinua julkaisemaan avoimesti tai rinnakkaistallentamaan? Rahoittaja vaatii avointa julkaisemista Mikä kannustaa sinua julkaisemaan avoimesti tai rinnakkaistallentamaan? 13

20 2. Muuttujat Rahoittaja vaatii avointa julkaisemista Ei mainittu Mainittu [Q5_4] Mikä kannustaa sinua julkaisemaan avoimesti tai rinnakkaistallentamaan? Yliopiston julkaisu- ja datapolitiikka sekä rehtorin päätös edellyttävät sitä Mikä kannustaa sinua julkaisemaan avoimesti tai rinnakkaistallentamaan? Yliopiston julkaisu- ja datapolitiikka sekä rehtorin päätös edellyttävät sitä Ei mainittu Mainittu [Q5_5] Mikä kannustaa sinua julkaisemaan avoimesti tai rinnakkaistallentamaan? Muu syy Mikä kannustaa sinua julkaisemaan avoimesti tai rinnakkaistallentamaan? Muu syy. Vastaa alla olevaan tekstikenttään 14

21 Q6_2 Ei mainittu Mainittu [Q5_5_1] Mikä kannustaa sinua julkaisemaan avoimesti tai rinnakkaistallentamaan? Muu syy, mikä? (avokysymys) Mikä kannustaa sinua julkaisemaan avoimesti tai rinnakkaistallentamaan? Muu syy, mikä? [Q6_1] Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? Ei mikään, rinnakkaistallennan julkaisuni Tam- Pubiin Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? Ei mikään, rinnakkaistallennan julkaisuni TamPubiin Ei mainittu Mainittu [Q6_2] Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? Tallennan julkaisuni muualle Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? 15

22 2. Muuttujat Tallennan julkaisuni muualle. Vastaa alla olevaan tekstikenttään Ei mainittu Mainittu [Q6_2_1] Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? Tallennan julkaisuni muualle, minne? (avokysymys) Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? Tallennan julkaisuni muualle, minne? [Q6_3] Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? En tiedä salliiko kustantaja rinnakkaistallentamisen Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? En tiedä salliiko kustantaja rinnakkaistallentamisen Ei mainittu Mainittu

23 Q6_5 [Q6_4] Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? Minulla ei ole artikkelin viimeisintä käsikirjoitusversiota (post print, final draft) Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? Minulla ei ole artikkelin viimeisintä käsikirjoitusversiota (post print, final draft) Ei mainittu Mainittu [Q6_5] Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? Kustantaja sallii käsikirjoitusversion tallentamisen, mutta haluan rinnakkaistallentaa vain lopullisen eli kustantajan version Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? Kustantaja sallii käsikirjoitusversion tallentamisen, mutta haluan rinnakkaistallentaa vain lopullisen eli kustantajan version Ei mainittu Mainittu

24 2. Muuttujat [Q6_6] Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? Kustantajan määrittelemä julkaisuviive (embargo) on liian pitkä, jotta rinnakkaistallentamisesta olisi hyötyä Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? Kustantajan määrittelemä julkaisuviive (embargo) on liian pitkä, jotta rinnakkaistallentamisesta olisi hyötyä Ei mainittu Mainittu [Q6_7] Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? En tiedä mitä rinnakkaistallentaminen on Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? En tiedä mitä rinnakkaistallentaminen on Ei mainittu Mainittu

25 Q6_8_1 [Q6_8] Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? En pidä rinnakkaistallentamista hyödyllisenä Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? En pidä rinnakkaistallentamista hyödyllisenä. Vastaa alla olevaan tekstikenttään. Ei mainittu Mainittu [Q6_8_1] Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? En pidä rinnakkaistallentamista hyödyllisenä, miksi? (avokysymys) Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? En pidä rinnakkaistallentamista hyödyllisenä, miksi? [Q6_9] Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? Muu syy Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? Muu syy. Vastaa alla olevaan tekstikenttään 19

26 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q6_9_1] Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? Muu syy, mikä? (avokysymys) Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? Muu syy, mikä? [Q7_1] Oletko sinä/ onko tutkimusryhmäsi maksanut tutkimusjulkaisun avoimesta julkaisemisesta? Avoimesta julkaisemisesta ei ole maksettu Oletko sinä/ onko tutkimusryhmäsi maksanut tutkimusjulkaisun avoimesta julkaisemisesta? Avoimesta julkaisemisesta ei ole maksettu Ei mainittu Mainittu [Q7_2] Oletko sinä/ onko tutkimusryhmäsi maksanut tutkimusjulkaisun avoimesta julkaisemisesta? Kirjoittajamaksuja on maksettu Open Access -lehdille (joiden kaikki artikkelit ovat avoimesti saatavilla) Oletko sinä/ onko tutkimusryhmäsi maksanut tutkimusjulkaisun avoimesta julkaisemisesta? 20

27 Q7_3_1 Kirjoittajamaksuja on maksettu Open Access -lehdille (joiden kaikki artikkelit ovat avoimesti saatavilla) Ei mainittu Mainittu [Q7_3] Oletko sinä/ onko tutkimusryhmäsi maksanut tutkimusjulkaisun avoimesta julkaisemisesta? Kirjoittajamaksuja on maksettu hybridiartikkeleiden julkaisemisesta (tilausmaksullisessa lehdessä julkaistava artikkeli ostetaan erikseen avoimeksi) Oletko sinä/ onko tutkimusryhmäsi maksanut tutkimusjulkaisun avoimesta julkaisemisesta? Kirjoittajamaksuja on maksettu hybridiartikkeleiden julkaisemisesta (tilausmaksullisessa lehdessä julkaistava artikkeli ostetaan erikseen avoimeksi). Vastaa alla olevaan tekstikenttään Ei mainittu Mainittu [Q7_3_1] Oletko sinä/ onko tutkimusryhmäsi maksanut tutkimusjulkaisun avoimesta julkaisemisesta? Mistä syystä päädyttiin hybridiartikkelin julkaisemiseen? (avokysymys) Oletko sinä/ onko tutkimusryhmäsi maksanut tutkimusjulkaisun avoimesta julkaisemisesta? 21

28 2. Muuttujat Mistä syystä päädyttiin hybridiartikkelin julkaisemiseen? [Q7_4] Oletko sinä/ onko tutkimusryhmäsi maksanut tutkimusjulkaisun avoimesta julkaisemisesta? On maksettu kirjojen avoimesta julkaisemisesta (Book processing charge) Oletko sinä/ onko tutkimusryhmäsi maksanut tutkimusjulkaisun avoimesta julkaisemisesta? On maksettu kirjojen avoimesta julkaisemisesta (Book processing charge) Ei mainittu Mainittu [Q7_5] Oletko sinä/ onko tutkimusryhmäsi maksanut tutkimusjulkaisun avoimesta julkaisemisesta? En tiedä Oletko sinä/ onko tutkimusryhmäsi maksanut tutkimusjulkaisun avoimesta julkaisemisesta? En tiedä Ei mainittu Mainittu

29 Q8_3 [Q8_1] Mitä digitaaliselle tutkimusaineistollesi tapahtuu tutkimuksen päätyttyä? Jaan tutkimusaineistoa henkilökohtaisesti muille tutkijoille Mitä digitaaliselle tutkimusaineistollesi tapahtuu tutkimuksen päätyttyä? Jaan tutkimusaineistoa henkilökohtaisesti muille tutkijoille Ei mainittu Mainittu [Q8_2] Mitä digitaaliselle tutkimusaineistollesi tapahtuu tutkimuksen päätyttyä? Jaan tutkimusaineistoa henkilökohtaisesti opiskelijoille Mitä digitaaliselle tutkimusaineistollesi tapahtuu tutkimuksen päätyttyä? Jaan tutkimusaineistoa henkilökohtaisesti opiskelijoille Ei mainittu Mainittu [Q8_3] Mitä digitaaliselle tutkimusaineistollesi tapahtuu tutkimuksen päätyttyä? Tutkimusaineisto tuhotaan Mitä digitaaliselle tutkimusaineistollesi tapahtuu tutkimuksen päätyttyä? 23

30 2. Muuttujat Tutkimusaineisto tuhotaan Ei mainittu Mainittu [Q8_4] Mitä digitaaliselle tutkimusaineistollesi tapahtuu tutkimuksen päätyttyä? Tutkimusaineisto jää henkilökohtaiselle, paikalliselle tallennusvälineelle (esim. kovalevylle, muistitikulle) Mitä digitaaliselle tutkimusaineistollesi tapahtuu tutkimuksen päätyttyä? Tutkimusaineisto jää henkilökohtaiselle, paikalliselle tallennusvälineelle (esim. kovalevylle, muistitikulle) Ei mainittu Mainittu [Q8_5] Mitä digitaaliselle tutkimusaineistollesi tapahtuu tutkimuksen päätyttyä? Tutkimusaineisto jää yliopiston verkkolevylle Mitä digitaaliselle tutkimusaineistollesi tapahtuu tutkimuksen päätyttyä? Tutkimusaineisto jää yliopiston verkkolevylle 24

31 Q8_7 Ei mainittu Mainittu [Q8_6] Mitä digitaaliselle tutkimusaineistollesi tapahtuu tutkimuksen päätyttyä? Tutkimusaineisto jää/tallennetaan kaupallisen toimijan pilvipalveluun Mitä digitaaliselle tutkimusaineistollesi tapahtuu tutkimuksen päätyttyä? Tutkimusaineisto jää/tallennetaan kaupallisen toimijan pilvipalveluun Ei mainittu Mainittu [Q8_7] Mitä digitaaliselle tutkimusaineistollesi tapahtuu tutkimuksen päätyttyä? Tutkimusaineisto tallennetaan kansalliseen data-arkistoon Mitä digitaaliselle tutkimusaineistollesi tapahtuu tutkimuksen päätyttyä? Tutkimusaineisto tallennetaan kansalliseen data-arkistoon Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 25

32 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q8_8] Mitä digitaaliselle tutkimusaineistollesi tapahtuu tutkimuksen päätyttyä? Tutkimusaineisto tallennetaan kansainväliseen data-arkistoon Mitä digitaaliselle tutkimusaineistollesi tapahtuu tutkimuksen päätyttyä? Tutkimusaineisto tallennetaan kansainväliseen data-arkistoon Ei mainittu Mainittu [Q8_9] Mitä digitaaliselle tutkimusaineistollesi tapahtuu tutkimuksen päätyttyä? Tutkimusaineisto tallennetaan muualle Mitä digitaaliselle tutkimusaineistollesi tapahtuu tutkimuksen päätyttyä? Tutkimusaineisto tallennetaan muualle. Vastaa alla olevaan tekstikenttään Ei mainittu Mainittu

33 Q9_1 [Q8_9_1] Mitä digitaaliselle tutkimusaineistollesi tapahtuu tutkimuksen päätyttyä? Tutkimusaineisto tallennetaan muualle, minne? (avokysymys) Mitä digitaaliselle tutkimusaineistollesi tapahtuu tutkimuksen päätyttyä? Tutkimusaineisto tallennetaan muualle, minne? [Q8_10] Mitä digitaaliselle tutkimusaineistollesi tapahtuu tutkimuksen päätyttyä? En tiedä Mitä digitaaliselle tutkimusaineistollesi tapahtuu tutkimuksen päätyttyä? En tiedä Ei mainittu Mainittu [Q9_1] Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? Tietoarkisto (FSD) Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? Tietoarkisto (FSD) 27

34 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q9_2] Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? Kielipankki (FIN-CLARIN) Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? Kielipankki (FIN-CLARIN) Ei mainittu 0 Mainittu [Q9_3] Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? IDA Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? IDA Ei mainittu Mainittu

35 Q9_6 [Q9_4] Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? Biopankit Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? Biopankit Ei mainittu Mainittu [Q9_5] Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? EUDAT Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? EUDAT Ei mainittu 0 Mainittu [Q9_6] Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? Zenodo Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? 29

36 2. Muuttujat Zenodo Ei mainittu Mainittu [Q9_7] Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? Figshare Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? Figshare Ei mainittu 0 Mainittu [Q9_8] Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? Dryad Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? Dryad 30

37 Q9_10 Ei mainittu 0 Mainittu [Q9_9] Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? GitHub Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? GitHub Ei mainittu Mainittu [Q9_10] Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? Muu data-arkisto tai palvelu Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? Muu, vastaa alla olevaan tekstikenttään Ei mainittu Mainittu

38 2. Muuttujat [Q9_11] Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? En ole tallentanut tutkimusaineistoani data-arkistoihin Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? En ole tallentanut tutkimusaineistoani data-arkistoihin Ei mainittu Mainittu [Q10_1] Miksi olet avannut tutkimusaineistoasi? Aineiston avaaminen kuuluu mielestäni tieteen tekemiseen Miksi olet avannut tutkimusaineistoasi? Aineiston avaaminen kuuluu mielestäni tieteen tekemiseen Ei mainittu Mainittu [Q10_2] Miksi olet avannut tutkimusaineistoasi? Aineiston avaaminen on vakiintunut käytäntö tieteenalallani Miksi olet avannut tutkimusaineistoasi? 32

39 Q10_4 Aineiston avaaminen on vakiintunut käytäntö tieteenalallani Ei mainittu Mainittu [Q10_3] Miksi olet avannut tutkimusaineistoasi? Rahoittajan vaatimuksesta Miksi olet avannut tutkimusaineistoasi? Rahoittajan vaatimuksesta Ei mainittu Mainittu [Q10_4] Miksi olet avannut tutkimusaineistoasi? Lehden vaatimuksesta Miksi olet avannut tutkimusaineistoasi? Lehden vaatimuksesta 33

40 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q10_5] Miksi olet avannut tutkimusaineistoasi? Muu syy Miksi olet avannut tutkimusaineistoasi? Muu syy. Vastaa alla olevaan tekstikenttään Ei mainittu Mainittu [Q10_5_1] Miksi olet avannut tutkimusaineistoasi? Muu syy, mikä? (avokysymys) Miksi olet avannut tutkimusaineistoasi? Muu syy, mikä? [Q10_6] Miksi olet avannut tutkimusaineistoasi? En ole avannut tutkimusaineistoani Miksi olet avannut tutkimusaineistoasi? En ole avannut tutkimusaineistoani 34

41 Q11_2 Ei mainittu Mainittu [Q11_1] Millaisia esteitä näet tutkimusaineistosi avaamiselle? Lainsäädäntö estää aineiston avaamisen Millaisia esteitä näet tutkimusaineistosi avaamiselle? Lainsäädäntö estää aineiston avaamisen Ei mainittu Mainittu [Q11_2] Millaisia esteitä näet tutkimusaineistosi avaamiselle? Tutkimuseettiset syyt estävät aineiston avaamisen Millaisia esteitä näet tutkimusaineistosi avaamiselle? Tutkimuseettiset syyt estävät aineiston avaamisen Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 35

42 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q11_3] Millaisia esteitä näet tutkimusaineistosi avaamiselle? Kaupalliset syyt (immateriaalioikeudet) estävät aineiston avaamisen Millaisia esteitä näet tutkimusaineistosi avaamiselle? Kaupalliset syyt (immateriaalioikeudet) estävät aineiston avaamisen Ei mainittu Mainittu [Q11_4] Millaisia esteitä näet tutkimusaineistosi avaamiselle? Tutkimusryhmässäni ei ole selvää sopimusta aineiston avaamisesta Millaisia esteitä näet tutkimusaineistosi avaamiselle? Tutkimusryhmässäni ei ole selvää sopimusta aineiston avaamisesta Ei mainittu Mainittu

43 Q11_7 [Q11_5] Millaisia esteitä näet tutkimusaineistosi avaamiselle? Aineiston avaamisessa on liikaa työtä Millaisia esteitä näet tutkimusaineistosi avaamiselle? Aineiston avaamisessa on liikaa työtä Ei mainittu Mainittu [Q11_6] Millaisia esteitä näet tutkimusaineistosi avaamiselle? En tiedä aineiston avaamisesta riittävästi Millaisia esteitä näet tutkimusaineistosi avaamiselle? En tiedä aineiston avaamisesta riittävästi Ei mainittu Mainittu [Q11_7] Millaisia esteitä näet tutkimusaineistosi avaamiselle? Aineiston avaaminen ei ole mielestäni hyödyllistä Millaisia esteitä näet tutkimusaineistosi avaamiselle? 37

44 2. Muuttujat Aineiston avaaminen ei ole mielestäni hyödyllistä Ei mainittu Mainittu [Q11_8] Millaisia esteitä näet tutkimusaineistosi avaamiselle? Muu syy Millaisia esteitä näet tutkimusaineistosi avaamiselle? Muu syy. Vastaa alla olevaan tekstikenttään Ei mainittu Mainittu [Q11_8_1] Millaisia esteitä näet tutkimusaineistosi avaamiselle? Muu syy, mikä? (avokysymys) Millaisia esteitä näet tutkimusaineistosi avaamiselle? Muu syy, mikä? 38

45 Q12_3 [Q12_1] Miten olet käyttänyt muiden avaamaa tai jakamaa tutkimusaineistoa? Olen käyttänyt muiden tutkimusaineistoa opetuksessa Miten olet käyttänyt muiden avaamaa tai jakamaa tutkimusaineistoa? Olen käyttänyt muiden tutkimusaineistoa opetuksessa Ei mainittu Mainittu [Q12_2] Miten olet käyttänyt muiden avaamaa tai jakamaa tutkimusaineistoa? Olen käyttänyt muiden tutkimusaineistoa tutkimuksessa Miten olet käyttänyt muiden avaamaa tai jakamaa tutkimusaineistoa? Olen käyttänyt muiden tutkimusaineistoa tutkimuksessa Ei mainittu Mainittu [Q12_3] Miten olet käyttänyt muiden avaamaa tai jakamaa tutkimusaineistoa? Muulla tavoin Miten olet käyttänyt muiden avaamaa tai jakamaa tutkimusaineistoa? 39

46 2. Muuttujat Muulla tavoin. Vastaa alla olevaan tekstikenttään Ei mainittu Mainittu [Q12_3_1] Miten olet käyttänyt muiden avaamaa tai jakamaa tutkimusaineistoa? Muulla tavoin, miten? (avokysymys) Miten olet käyttänyt muiden avaamaa tai jakamaa tutkimusaineistoa? Muulla tavoin, miten? [Q12_4] Miten olet käyttänyt muiden avaamaa tai jakamaa tutkimusaineistoa? En ole käyttänyt muiden tutkimusaineistoa Miten olet käyttänyt muiden avaamaa tai jakamaa tutkimusaineistoa? En ole käyttänyt muiden tutkimusaineistoa Ei mainittu Mainittu

47 Q13 [Q13] Millaisia palveluita toivoisit saavasi tutkimusaineiston hallintaan ja avaamiseen sekä avoimeen julkaisemiseen? (avokysymys) Millaisia palveluita toivoisit saavasi tutkimusaineiston hallintaan ja avaamiseen sekä avoimeen julkaisemiseen? 41

48

49 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Tiedekunta/yksikkö: Johtamiskorkeakoulu [Q1_1] Tiedekunta/yksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta [Q1_2] Tiedekunta/yksikkö: Luonnontieteiden tiedekunta [Q1_3] Tiedekunta/yksikkö: Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta [Q1_4] Tiedekunta/yksikkö: Viestintätieteiden tiedekunta [Q1_5] Tiedekunta/yksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta [Q1_6] Tiedekunta/yksikkö: Muu [Q1_7] Tutkijanuran vaihe: Väitöskirjatutkija [Q3_1] Tutkijanuran vaihe: Tutkijatohtori [Q3_2] Tutkijanuran vaihe: Yliopistotutkija / Yliopistonlehtori [Q3_3] Tutkijanuran vaihe: Professori / Apulaisprofessori / Tutkimusjohtaja [Q3_4] Tutkijanuran vaihe: Muu [Q3_5] Työskentelytapa: Yksin [Q4_1] Työskentelytapa: Ryhmässä oman yliopiston sisällä [Q4_2] Työskentelytapa: Kansallisessa ryhmässä [Q4_3] Työskentelytapa: Kansainvälisessä ryhmässä [Q4_4] Mikä kannustaa sinua julkaisemaan avoimesti tai rinnakkaistallentamaan? Haluan edistää avointa tiedettä [Q5_1] Mikä kannustaa sinua julkaisemaan avoimesti tai rinnakkaistallentamaan? Tutkimukseni saa enemmän näkyvyyttä ja vaikuttavuutta, kun se on avoimesti saatavilla [Q5_2]

50 3. Hakemistot Mikä kannustaa sinua julkaisemaan avoimesti tai rinnakkaistallentamaan? Rahoittaja vaatii avointa julkaisemista [Q5_3] Mikä kannustaa sinua julkaisemaan avoimesti tai rinnakkaistallentamaan? Yliopiston julkaisuja datapolitiikka sekä rehtorin päätös edellyttävät sitä [Q5_4] Mikä kannustaa sinua julkaisemaan avoimesti tai rinnakkaistallentamaan? Muu syy [Q5_5] 14 Mikä kannustaa sinua julkaisemaan avoimesti tai rinnakkaistallentamaan? Muu syy, mikä? (avokysymys) [Q5_5_1] Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? Ei mikään, rinnakkaistallennan julkaisuni TamPubiin [Q6_1] Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? Tallennan julkaisuni muualle [Q6_2] Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? Tallennan julkaisuni muualle, minne? (avokysymys) [Q6_2_1] Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? En tiedä salliiko kustantaja rinnakkaistallentamisen [Q6_3] Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? Minulla ei ole artikkelin viimeisintä käsikirjoitusversiota (post print, final draft) [Q6_4] Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? Kustantaja sallii käsikirjoitusversion tallentamisen, mutta haluan rinnakkaistallentaa vain lopullisen eli kustantajan version [Q6_5] Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? Kustantajan määrittelemä julkaisuviive (embargo) on liian pitkä, jotta rinnakkaistallentamisesta olisi hyötyä [Q6_6] Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? En tiedä mitä rinnakkaistallentaminen on [Q6_7] Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? En pidä rinnakkaistallentamista hyödyllisenä [Q6_8] Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? En pidä rinnakkaistallentamista hyödyllisenä, miksi? (avokysymys) [Q6_8_1] Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? Muu syy [Q6_9] Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? Muu syy, mikä? (avokysymys) [Q6_9_1] Oletko sinä/ onko tutkimusryhmäsi maksanut tutkimusjulkaisun avoimesta julkaisemisesta? Avoimesta julkaisemisesta ei ole maksettu [Q7_1] Oletko sinä/ onko tutkimusryhmäsi maksanut tutkimusjulkaisun avoimesta julkaisemisesta? Kirjoittajamaksuja on maksettu Open Access -lehdille (joiden kaikki artikkelit ovat avoimesti saatavilla) [Q7_2] Oletko sinä/ onko tutkimusryhmäsi maksanut tutkimusjulkaisun avoimesta julkaisemisesta? Kirjoittajamaksuja on maksettu hybridiartikkeleiden julkaisemisesta (tilausmaksullisessa lehdessä julkaistava artikkeli ostetaan erikseen avoimeksi) [Q7_3]

51 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Oletko sinä/ onko tutkimusryhmäsi maksanut tutkimusjulkaisun avoimesta julkaisemisesta? Mistä syystä päädyttiin hybridiartikkelin julkaisemiseen? (avokysymys) [Q7_3_1] Oletko sinä/ onko tutkimusryhmäsi maksanut tutkimusjulkaisun avoimesta julkaisemisesta? On maksettu kirjojen avoimesta julkaisemisesta (Book processing charge) [Q7_4] Oletko sinä/ onko tutkimusryhmäsi maksanut tutkimusjulkaisun avoimesta julkaisemisesta? En tiedä [Q7_5] Mitä digitaaliselle tutkimusaineistollesi tapahtuu tutkimuksen päätyttyä? Jaan tutkimusaineistoa henkilökohtaisesti muille tutkijoille [Q8_1] Mitä digitaaliselle tutkimusaineistollesi tapahtuu tutkimuksen päätyttyä? Jaan tutkimusaineistoa henkilökohtaisesti opiskelijoille [Q8_2] Mitä digitaaliselle tutkimusaineistollesi tapahtuu tutkimuksen päätyttyä? Tutkimusaineisto tuhotaan [Q8_3] Mitä digitaaliselle tutkimusaineistollesi tapahtuu tutkimuksen päätyttyä? Tutkimusaineisto jää henkilökohtaiselle, paikalliselle tallennusvälineelle (esim. kovalevylle, muistitikulle) [Q8_4] 24 Mitä digitaaliselle tutkimusaineistollesi tapahtuu tutkimuksen päätyttyä? Tutkimusaineisto jää yliopiston verkkolevylle [Q8_5] Mitä digitaaliselle tutkimusaineistollesi tapahtuu tutkimuksen päätyttyä? Tutkimusaineisto jää/ tallennetaan kaupallisen toimijan pilvipalveluun [Q8_6] Mitä digitaaliselle tutkimusaineistollesi tapahtuu tutkimuksen päätyttyä? Tutkimusaineisto tallennetaan kansalliseen data-arkistoon [Q8_7] Mitä digitaaliselle tutkimusaineistollesi tapahtuu tutkimuksen päätyttyä? Tutkimusaineisto tallennetaan kansainväliseen data-arkistoon [Q8_8] Mitä digitaaliselle tutkimusaineistollesi tapahtuu tutkimuksen päätyttyä? Tutkimusaineisto tallennetaan muualle [Q8_9] Mitä digitaaliselle tutkimusaineistollesi tapahtuu tutkimuksen päätyttyä? Tutkimusaineisto tallennetaan muualle, minne? (avokysymys) [Q8_9_1] Mitä digitaaliselle tutkimusaineistollesi tapahtuu tutkimuksen päätyttyä? En tiedä [Q8_10].27 Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? Tietoarkisto (FSD) [Q9_1] Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? Kielipankki (FIN- CLARIN) [Q9_2] Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? IDA [Q9_3] Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? Biopankit [Q9_4] 29 Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? EUDAT [Q9_5].29 Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? Zenodo [Q9_6]. 29 Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? Figshare [Q9_7] 30 Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? Dryad [Q9_8].. 30 Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? GitHub [Q9_9]. 31 Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? Muu data-arkisto tai 45

52 3. Hakemistot palvelu [Q9_10] Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? En ole tallentanut tutkimusaineistoani data-arkistoihin [Q9_11] Miksi olet avannut tutkimusaineistoasi? Aineiston avaaminen kuuluu mielestäni tieteen tekemiseen [Q10_1] Miksi olet avannut tutkimusaineistoasi? Aineiston avaaminen on vakiintunut käytäntö tieteenalallani [Q10_2] Miksi olet avannut tutkimusaineistoasi? Rahoittajan vaatimuksesta [Q10_3] Miksi olet avannut tutkimusaineistoasi? Lehden vaatimuksesta [Q10_4] Miksi olet avannut tutkimusaineistoasi? Muu syy [Q10_5] Miksi olet avannut tutkimusaineistoasi? Muu syy, mikä? (avokysymys) [Q10_5_1] Miksi olet avannut tutkimusaineistoasi? En ole avannut tutkimusaineistoani [Q10_6] Millaisia esteitä näet tutkimusaineistosi avaamiselle? Lainsäädäntö estää aineiston avaamisen [Q11_1] Millaisia esteitä näet tutkimusaineistosi avaamiselle? Tutkimuseettiset syyt estävät aineiston avaamisen [Q11_2] Millaisia esteitä näet tutkimusaineistosi avaamiselle? Kaupalliset syyt (immateriaalioikeudet) estävät aineiston avaamisen [Q11_3] Millaisia esteitä näet tutkimusaineistosi avaamiselle? Tutkimusryhmässäni ei ole selvää sopimusta aineiston avaamisesta [Q11_4] Millaisia esteitä näet tutkimusaineistosi avaamiselle? Aineiston avaamisessa on liikaa työtä [Q11_5] Millaisia esteitä näet tutkimusaineistosi avaamiselle? En tiedä aineiston avaamisesta riittävästi [Q11_6] Millaisia esteitä näet tutkimusaineistosi avaamiselle? Aineiston avaaminen ei ole mielestäni hyödyllistä [Q11_7] Millaisia esteitä näet tutkimusaineistosi avaamiselle? Muu syy [Q11_8] Millaisia esteitä näet tutkimusaineistosi avaamiselle? Muu syy, mikä? (avokysymys) [Q11_8_1] 38 Miten olet käyttänyt muiden avaamaa tai jakamaa tutkimusaineistoa? Olen käyttänyt muiden tutkimusaineistoa opetuksessa [Q12_1] Miten olet käyttänyt muiden avaamaa tai jakamaa tutkimusaineistoa? Olen käyttänyt muiden tutkimusaineistoa tutkimuksessa [Q12_2] Miten olet käyttänyt muiden avaamaa tai jakamaa tutkimusaineistoa? Muulla tavoin [Q12_3] 39 Miten olet käyttänyt muiden avaamaa tai jakamaa tutkimusaineistoa? Muulla tavoin, miten? (avokysymys) [Q12_3_1] Miten olet käyttänyt muiden avaamaa tai jakamaa tutkimusaineistoa? En ole käyttänyt muiden tutkimusaineistoa [Q12_4]

53 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Millaisia palveluita toivoisit saavasi tutkimusaineiston hallintaan ja avaamiseen sekä avoimeen julkaisemiseen? (avokysymys) [Q13]

54 3. Hakemistot 3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? Biopankit Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? Dryad Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? En ole tallentanut tutkimusaineistoani data-arkistoihin Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? EUDAT Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? Figshare Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? GitHub Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? IDA Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? Kielipankki (FIN- CLARIN) Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? Muu data-arkisto tai palvelu Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? Tietoarkisto (FSD) 27 Mihin data-arkistoihin tai palveluihin olet tallentanut tutkimusaineistoasi? Zenodo Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? Ei mikään, rinnakkaistallennan julkaisuni TamPubiin Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? En pidä rinnakkaistallentamista hyödyllisenä Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? En pidä rinnakkaistallentamista hyödyllisenä, miksi? (avokysymys) Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? En tiedä mitä rinnakkaistallentaminen on Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? En tiedä salliiko kustantaja rinnakkaistallentamisen Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? Kustantaja sallii käsikirjoitusversion tallentamisen, mutta haluan rinnakkaistallentaa vain lopullisen eli kustantajan version Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? Kustantajan määrittelemä julkaisuviive (embargo) on liian pitkä, jotta rinnakkaistallentamisesta olisi hyötyä Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? Minulla ei ole artikkelin viimeisintä käsikirjoitusversiota (post print, final draft) Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? Muu 48

55 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä syy Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? Muu syy, mikä? (avokysymys) Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? Tallennan julkaisuni muualle Mikä estää sinua rinnakkaistallentamasta julkaisujasi yliopiston TamPub-julkaisuarkistoon? Tallennan julkaisuni muualle, minne? (avokysymys) Mikä kannustaa sinua julkaisemaan avoimesti tai rinnakkaistallentamaan? Haluan edistää avointa tiedettä Mikä kannustaa sinua julkaisemaan avoimesti tai rinnakkaistallentamaan? Muu syy Mikä kannustaa sinua julkaisemaan avoimesti tai rinnakkaistallentamaan? Muu syy, mikä? (avokysymys) Mikä kannustaa sinua julkaisemaan avoimesti tai rinnakkaistallentamaan? Rahoittaja vaatii avointa julkaisemista Mikä kannustaa sinua julkaisemaan avoimesti tai rinnakkaistallentamaan? Tutkimukseni saa enemmän näkyvyyttä ja vaikuttavuutta, kun se on avoimesti saatavilla Mikä kannustaa sinua julkaisemaan avoimesti tai rinnakkaistallentamaan? Yliopiston julkaisuja datapolitiikka sekä rehtorin päätös edellyttävät sitä Miksi olet avannut tutkimusaineistoasi? Aineiston avaaminen kuuluu mielestäni tieteen tekemiseen Miksi olet avannut tutkimusaineistoasi? Aineiston avaaminen on vakiintunut käytäntö tieteenalallani Miksi olet avannut tutkimusaineistoasi? En ole avannut tutkimusaineistoani Miksi olet avannut tutkimusaineistoasi? Lehden vaatimuksesta Miksi olet avannut tutkimusaineistoasi? Muu syy Miksi olet avannut tutkimusaineistoasi? Muu syy, mikä? (avokysymys) Miksi olet avannut tutkimusaineistoasi? Rahoittajan vaatimuksesta Millaisia esteitä näet tutkimusaineistosi avaamiselle? Aineiston avaaminen ei ole mielestäni hyödyllistä Millaisia esteitä näet tutkimusaineistosi avaamiselle? Aineiston avaamisessa on liikaa työtä 37 Millaisia esteitä näet tutkimusaineistosi avaamiselle? En tiedä aineiston avaamisesta riittävästi 37 Millaisia esteitä näet tutkimusaineistosi avaamiselle? Kaupalliset syyt (immateriaalioikeudet) estävät aineiston avaamisen Millaisia esteitä näet tutkimusaineistosi avaamiselle? Lainsäädäntö estää aineiston avaamisen 35 Millaisia esteitä näet tutkimusaineistosi avaamiselle? Muu syy Millaisia esteitä näet tutkimusaineistosi avaamiselle? Muu syy, mikä? (avokysymys)

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

Avoimen tieteen palvelujen kehittäminen Tampereen yliopiston kirjastossa. Tampereen kirjastopäivät

Avoimen tieteen palvelujen kehittäminen Tampereen yliopiston kirjastossa. Tampereen kirjastopäivät Avoimen tieteen palvelujen kehittäminen Tampereen yliopiston kirjastossa Tampereen kirjastopäivät 11.5.2017 Avoin tiede Tampereen yliopistossa: julkaisu- ja datapolitiikka Hyväksytty rehtorin päätöksellä

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3113. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD3113. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD3113 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja FSD3189 Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja FSD3159 Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3111. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD3111. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD3111 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon

Lisätiedot

FSD2350. Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2350. Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2350 Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3043 Sosiaalibarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2390. Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat Koodikirja

FSD2390. Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat Koodikirja FSD2390 Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2850 Sosiaalibarometri 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD3160. Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3160. Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa Koodikirja FSD3160 Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2909. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2909. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2909 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja FSD2164 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2992 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3107. Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely Koodikirja

FSD3107. Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely Koodikirja FSD3107 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja FSD3014 Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja FSD2130 Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2970. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2970. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2970 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot