FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :56: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2180. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Isosaari, Ulla (Vaasan yliopisto): KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. FSD2180 Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake 119 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Aineiston nimi englanniksi: Finnish Local Government 2004: Primary Health Care 2003: Local Authorities Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Isosaari, Ulla (Vaasan yliopisto) Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Pekola-Sjöblom, Marianne (Kuntaliitto) Aineisto luovutettu arkistoon

8 1. Aineiston kuvailu Asiasanat hammashuolto; kehittäminen; kehitysstrategiat; kilpailuttaminen; kunnat; luottamushenkilöt; palveluntuottajat; palvelut; perusterveydenhuolto; resurssit; sairaanhoitopiirit; toimintamallit Tieteenala / Aihealue OKM:n tieteenalaluokitus: lääke- ja terveystieteet; yhteiskuntatieteet CESSDAn luokitus: terveyspalvelut ja terveyspolitiikka Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: KuntaSuomi 2004 KuntaSuomi tutkimusohjelma on Kuntaliiton, yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteinen tutkimuskokonaisuus, jossa analysoidaan kuntien kehitystä ajanjaksolla Ohjelmassa oli mukana 47 kuntaa, jotka edustivat mahdollisimman hyvin suomalaista kuntakenttää. Tutkimusohjelman rahoituksesta vastasivat tutkimukseen osallistuneet kunnat yhdessä Kuntaliiton kanssa. Tutkimusohjelma jakaantuu 14 tutkimusmoduuliin. Useimpien moduulien tieto kerättiin kirjekyselyillä. Tiedot ovat yhdistettävissä toisiinsa (horisontaalisuus). Tiedot voi yhdistää myös aikasarjoittain (vertikaalisuus). Sisällön kuvaus Tämä tutkimus on osa KuntaSuomi 2004 tutkimusohjelman Sosiaali- ja terveyspalvelujen tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat kuntien perusterveydenhuollon ohjaus ja johtaminen, palvelutuotanto, tapahtuneet muutokset sekä kehittämispolitiikka. Tämä kysely tehtiin itsenäistä perusterveydenhuoltoa harjoittaville kunnille ja vastaaja oli terveystoimesta vastaava viranhaltija. Perusterveydenhuoltoa on tutkittu myös vuosina 1997 ja Ensimmäisenä kartoitettiin kuntien palveluiden tuotantoa. Kysyttiin, mitkä tahot tuottavat perusterveydenhuoltoon kuuluvia palveluita kunnassa ja onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa. Kysyttiin myös, onko kunta käyttänyt ns. keikkalääkäreitä ja jos on, niin mihin tehtäviin. Seuraavaksi tiedusteltiin, onko kunnassa oma vuodeosasto tai sairaala, mitä erikoisaloja kunnan terveyskeskuksessa on ja mitä erikoissairaanhoidon tehtäviä on siirretty vuoden 2000 jälkeen kunnan perusterveydenhuollolle. Haluttiin myös tietää, onko kansanterveystyön kuntayhtymään liittyminen kunnassa ajankohtaista ja pyydettiin arvioimaan eri tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon järjestämiseen. Kyselyssä kerättiin tietoa myös erikoissairaanhoitoon liittyvistä asioista. Kysyttiin, millä tavoin kunta ohjeistaa sairaanhoitopiiriä ja pyydettiin arvioimaan väittämiä, jotka koskevat sen sairaanhoitopiirin toimintaa, johon kunta kuuluu. Kunnallisen terveydenhuollon kehittämisstrategioita kartoitettiin kysymällä, mitä toimintamalleja kunnan kansanterveystyön kuntayhtymässä käytössä, onko kunnassa meneillään/suunnitteilla perusterveydenhuoltoon liittyviä kokeiluja 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu tai uudistuksia, onko kunnassa laadittu kokonaisvaltainen hyvinvointipoliittinen ohjelma, onko kunnanvaltuusto asettanut sitovia terveystoimen palvelutasovaatimuksia ja onko kunnassa tehty henkilöstötilinpäätöksiä. Tiedusteltiin myös, onko kunnassa tehty erityinen terveyspalveluiden kehittämisohjelma tai strategia, onko kunnassa toteutettu terveystoimen asiakastyytyväisyyskyselyjä ja onko kunnan terveystoimessa käytössä väestövastuujärjestelmä. Seuraavaksi kysyttiin terveystoimen resursseihin liittyviä asioita esittämällä erilaisia väittämiä kunnan terveystoimeen liittyen sekä kysyttiin, onko kuntayhtymässä vuonna 2000 tai sen jälkeen siirretty tehtäviä lääkäreiltä hoitohenkilökunnalle. Kartoitettiin myös, miten hammashuollon laajentaminen vuonna 2000 on vaikuttanut kunnassa, miten kunta pystyy vastaamaan muuttuneeseen tilanteeseen, onko kunnan hammashuollossa käytössä jonotusjärjestelmä ja mille ryhmille kunta tarjoaa maksuttomia hammashuollon palveluja. Lopuksi pyydettiin arviota kunnan luottamushenkilöelimen merkityksestä tai roolista eri terveystoimea koskevien asioiden hoitamisessa, luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyvistä ominaisuuksista sekä eri tahojen vaikutuksesta kunnan terveystoimeen. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Maantieteellinen alue (Kunta) Perusjoukko/otos: Suomen kunnat, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: 2003 Kerääjät: Isosaari, Ulla (Vaasan yliopisto) Aineiston tuottajat: Suomen Kuntaliitto Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2003 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 92 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 174 muuttujaa ja 23 havaintoa. Otantamenetelmä: Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otanta Kaksivaiheinen ositettu otanta KuntaSuomi-projektikuntien valinnassa. Kuntaotokset valittiin erikseen alle asukkaan kunnista (28 kuntaa) ja yli asukkaan kunnista (19 kuntaa). Valinnassa pyrittiin edustavuuteen kummankin kuntajoukon sisällä suhteessa kokoluokan kaikkiin kuntiin. Suurten kuntien lukumäärä on tapausjoukossa suurempi kuin niiden osuus kaikista kunnista, koska niissä asuu 70 prosenttia maan väestöstä. Edustavuuskriteereinä käytettiin lisäksi mm. alueellista sijaintia, väestön ikä- ja koulutusrakennetta, elinkeinorakennetta ja kuntatalouden tunnuslukuja, poliittisia voimasuhteita sekä kunnan toimintapolitiikkaa kuvaavia muuttujia. Ahvenanmaan kunnat jätettiin valinnan ulkopuolelle niiden maakunnallisesta itsehallinnosta johtuvien erityispiirteiden takia. 3

10 1. Aineiston kuvailu Kyselylomake lähetettiin itsenäistä perusterveydenhuoltoa harjoittavien kuntien terveystoimesta vastaavalle viranhaltijalle (N=25). Vastaukset saatiin 23 kunnasta. 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Isosaari, Ulla (2004). Perusterveydenhuolto koetuksella. Tutkimus kunnallisesta perusterveydenhuollosta Helsinki: Kuntaliitto. KuntaSuomi tutkimuksia; nro 47 & Acta nro 167. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Liittyvät aineistot FSD2177 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 FSD2178 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2000: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat FSD2179 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2000: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Isosaari, Ulla (2004). Perusterveydenhuolto koetuksella. Tutkimus kunnallisesta perusterveydenhuollosta Helsinki: Kuntaliitto. - (KuntaSuomi2004 -tutkimuksia; nro 47 & Acta nro 167). Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 23 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 23 minimi 2.00 maksimi 2.00 keskiarvo 2.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 23 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 6.78 [KUNTA] Kunta Kunta [KUNTANRO] Kunnan numero Kunnan numero Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 23 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [VIRHA] Terveystoimesta vastaava viranhaltija Terveystoimesta vastaava viranhaltija 6

13 Q1_2 [Q1_1] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Perhesuunnittelu- ja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? Kysymyksen esiteksti Rengastakaa yksi tai useampi vaihtoehto tilanteen mukaan Perhesuunnittelu- ja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelut ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja (mikä?) [Q1_2] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Neuvolapalvelut (äitiys ja lasten) Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? 7

14 2. Muuttujat Neuvolapalvelut (äitiys ja lasten) Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelut ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja (mikä?) [Q1_3] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Kouluterveydenhuolto Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? Kouluterveydenhuolto Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun 2 Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q1_4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelut ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja (mikä?) [Q1_4] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Opiskelijaterveydenhuolto Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? Opiskelijaterveydenhuolto Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelut ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja (mikä?) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 9

16 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q1_5] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Työterveys Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? Työterveys Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelut ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja (mikä?)

17 Q1_7 [Q1_6] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Kotisairaanhoito Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? Kotisairaanhoito Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelut ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja (mikä?) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_7] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Sairaankuljetus Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? Sairaankuljetus 11

18 2. Muuttujat Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelut ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja (mikä?) [Q1_8] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Mielenterveyspalvelut Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? Mielenterveyspalvelut Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelut ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja (mikä?) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 12

19 Q1_9 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q1_9] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Hammashuolto Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? Hammashuolto Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun 2 Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelut ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja (mikä?)

20 2. Muuttujat [Q1_10] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Lääkinnällinen kuntoutus / Fysioterapia Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? Lääkinnällinen kuntoutus / Fysioterapia Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelut ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja (mikä?) [Q1_11] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Laboratoriopalvelut Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? Laboratoriopalvelut 14

21 Q1_12 Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelut ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja (mikä?) [Q1_12] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Röntgen Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? Röntgen Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelut ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja (mikä?) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 15

22 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q1_13] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Vuodeosastopalvelut Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? Vuodeosastopalvelut Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelut ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja (mikä?)

23 Q1_15 [Q1_14] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Päiväsairaanhoitopalvelut Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? Päiväsairaanhoitopalvelut Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelut ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja (mikä?) [Q1_15] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Lääkäripäivystys Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? Lääkäripäivystys 17

24 2. Muuttujat Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelut ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja (mikä?) [Q1_16] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Kotisairaalatoiminta Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? Kotisairaalatoiminta Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelut ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja (mikä?) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 18

25 Q1_17 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_17] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Ympäristöterveydenhuolto Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? Ympäristöterveydenhuolto Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelut ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja (mikä?)

26 2. Muuttujat [Q1_18] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Muu Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? Muu Palvelua ei ole lainkaan 1 0 Kunta tuottaa palvelun 2 0 Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa 3 0 Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä 4 0 Palvelut ostetaan yksityiseltä tuottajalta 5 0 Muu tuottaja (mikä?) tieto puuttuu (SYSMIS). 23 [Q1_19] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Kommentit (Avokysymys) Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? Kommentit (Avokysymys) 20

27 Q2_2 [Q2_1] Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa?: Perhesuunnittelu- ja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa? Perhesuunnittelu- ja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut Ei lainkaan Jonkin verran Noin puolet Lähes kaikki Kaikki tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_2] Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa?: Neuvolapalvelut (äitiys ja lasten) Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa? Neuvolapalvelut (äitiys ja lasten) Ei lainkaan Jonkin verran Noin puolet Lähes kaikki Kaikki tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 21

28 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q2_3] Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa?: Kouluterveydenhuolto Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa? Kouluterveydenhuolto Ei lainkaan Jonkin verran Noin puolet Lähes kaikki Kaikki tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_4] Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa?: Opiskelijaterveydenhuolto Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa? Opiskelijaterveydenhuolto 22

29 Q2_6 Ei lainkaan Jonkin verran Noin puolet Lähes kaikki Kaikki tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_5] Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa?: Työterveys Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa? Työterveys Ei lainkaan Jonkin verran Noin puolet Lähes kaikki Kaikki tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_6] Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa?: Kotisairaanhoito Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa? Kotisairaanhoito 23

30 2. Muuttujat Ei lainkaan Jonkin verran Noin puolet Lähes kaikki Kaikki tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_7] Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa?: Sairaankuljetus Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa? Sairaankuljetus Ei lainkaan Jonkin verran Noin puolet Lähes kaikki Kaikki tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_8] Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa?: Mielenterveyspalvelut Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa? Mielenterveyspalvelut 24

31 Q2_10 Ei lainkaan Jonkin verran Noin puolet Lähes kaikki Kaikki tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_9] Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa?: Hammashuolto Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa? Hammashuolto Ei lainkaan Jonkin verran Noin puolet Lähes kaikki Kaikki tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_10] Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa?: Lääkinnällinen kuntoutus / Fysioterapia Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa? Lääkinnällinen kuntoutus / Fysioterapia 25

32 2. Muuttujat Ei lainkaan Jonkin verran Noin puolet Lähes kaikki Kaikki tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_11] Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa?: Laboratoriopalvelut Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa? Laboratoriopalvelut Ei lainkaan Jonkin verran Noin puolet Lähes kaikki Kaikki [Q2_12] Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa?: Röntgen Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa? Röntgen 26

33 Q2_14 Ei lainkaan Jonkin verran Noin puolet Lähes kaikki Kaikki [Q2_13] Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa?: Vuodeosastopalvelut Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa? Vuodeosastopalvelut Ei lainkaan Jonkin verran Noin puolet Lähes kaikki Kaikki [Q2_14] Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa?: Päiväsairaanhoitopalvelut Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa? Päiväsairaanhoitopalvelut 27

34 2. Muuttujat Ei lainkaan Jonkin verran Noin puolet Lähes kaikki Kaikki tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_15] Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa?: Lääkäripäivystys Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa? Lääkäripäivystys Ei lainkaan Jonkin verran Noin puolet Lähes kaikki Kaikki tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_16] Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa?: Kotisairaalatoiminta Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa? Kotisairaalatoiminta 28

35 Q2_18 Ei lainkaan Jonkin verran Noin puolet Lähes kaikki Kaikki tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_17] Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa?: Ympäristöterveydenhuolto Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa? Ympäristöterveydenhuolto Ei lainkaan Jonkin verran Noin puolet Lähes kaikki Kaikki tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_18] Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa?: Muu, mikä? Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa? Muu, mikä? 29

36 2. Muuttujat Ei lainkaan 1 0 Jonkin verran 2 0 Noin puolet 3 0 Lähes kaikki 4 0 Kaikki 5 0 tieto puuttuu (SYSMIS). 23 [Q3_1] Onko kunnassanne käytetty keikkalääkäreitä? Onko kunnassanne käytetty keikkalääkäreitä? Ei Kyllä [Q3_2] Onko kunnassanne käytetty keikkalääkäreitä?: Mihin tehtäviin? (Avokysymys) Onko kunnassanne käytetty keikkalääkäreitä? Mihin tehtäviin? (Avokysymys) [Q4_1] Onko kunnallanne oma: vuodeosasto Onko kunnallanne oma vuodeosasto 30

37 Q4_3 Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_2] Onko kunnallanne oma: sairaala Onko kunnallanne oma sairaala Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_3] Onko kunnallanne oma: kommentit (Avokysymys) Onko kunnallanne oma kommentit (Avokysymys) [Q5_1] Mitä erikoisaloja kuntanne terveyskeskuksessa on (ilman tukipalveluja)?: Yleislääketiede Mitä erikoisaloja kuntanne terveyskeskuksessa on (ilman tukipalveluja)? 31

38 2. Muuttujat Yleislääketiede Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_2] Mitä erikoisaloja kuntanne terveyskeskuksessa on (ilman tukipalveluja)?: Kirurgia Mitä erikoisaloja kuntanne terveyskeskuksessa on (ilman tukipalveluja)? Kirurgia Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_3] Mitä erikoisaloja kuntanne terveyskeskuksessa on (ilman tukipalveluja)?: Geriatria Mitä erikoisaloja kuntanne terveyskeskuksessa on (ilman tukipalveluja)? Geriatria 32

39 Q5_5 Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_4] Mitä erikoisaloja kuntanne terveyskeskuksessa on (ilman tukipalveluja)?: Lastentaudit Mitä erikoisaloja kuntanne terveyskeskuksessa on (ilman tukipalveluja)? Lastentaudit Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_5] Mitä erikoisaloja kuntanne terveyskeskuksessa on (ilman tukipalveluja)?: Psykiatria Mitä erikoisaloja kuntanne terveyskeskuksessa on (ilman tukipalveluja)? Psykiatria Ei Kyllä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 33

40 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_6] Mitä erikoisaloja kuntanne terveyskeskuksessa on (ilman tukipalveluja)?: Sisätaudit Mitä erikoisaloja kuntanne terveyskeskuksessa on (ilman tukipalveluja)? Sisätaudit Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_7] Mitä erikoisaloja kuntanne terveyskeskuksessa on (ilman tukipalveluja)?: Kuntoutus Mitä erikoisaloja kuntanne terveyskeskuksessa on (ilman tukipalveluja)? Kuntoutus Ei Kyllä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 34

41 Q5_9 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_8] Mitä erikoisaloja kuntanne terveyskeskuksessa on (ilman tukipalveluja)?: Synnytykset Mitä erikoisaloja kuntanne terveyskeskuksessa on (ilman tukipalveluja)? Synnytykset Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_9] Mitä erikoisaloja kuntanne terveyskeskuksessa on (ilman tukipalveluja)?: Naistentaudit Mitä erikoisaloja kuntanne terveyskeskuksessa on (ilman tukipalveluja)? Naistentaudit Ei Kyllä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 35

42 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_10] Mitä erikoisaloja kuntanne terveyskeskuksessa on (ilman tukipalveluja)?: Työterveyshuolto Mitä erikoisaloja kuntanne terveyskeskuksessa on (ilman tukipalveluja)? Työterveyshuolto Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_11] Mitä erikoisaloja kuntanne terveyskeskuksessa on (ilman tukipalveluja)?: Radiologia Mitä erikoisaloja kuntanne terveyskeskuksessa on (ilman tukipalveluja)? Radiologia Ei Kyllä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 36

43 Q7_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_12] Mitä erikoisaloja kuntanne terveyskeskuksessa on (ilman tukipalveluja)?: Muu kommentti (Avokysymys) Mitä erikoisaloja kuntanne terveyskeskuksessa on (ilman tukipalveluja)? Muu kommentti (Avokysymys) [Q6] Mitä erikoissairaanhoidon tehtäviä on siirretty vuoden 2000 jälkeen kuntanne perusterveydenhuollolle? (Avokysymys) Mitä erikoissairaanhoidon tehtäviä on siirretty vuoden 2000 jälkeen kuntanne perusterveydenhuollolle? (Avokysymys) [Q7_1] Onko kansanterveystyön kuntayhtymään liittyminen kunnassanne ajankohtaista? Onko kansanterveystyön kuntayhtymään liittyminen kunnassanne ajankohtaista? Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS)

44 2. Muuttujat [Q7_2] Onko kansanterveystyön kuntayhtymään liittyminen kunnassanne ajankohtaista? Jos on, niin missä vaiheessa asia etenee? Onko kansanterveystyön kuntayhtymään liittyminen kunnassanne ajankohtaista? Jos on, niin missä vaiheessa asia etenee? Liittymisestä on keskusteltu Liittyminen on vireillä Liittymisestä on päätetty tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_1] Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon (PTH) järjestämiseen: Oma toiminta on taloudellisempaa kansanterveystyön kuntayhtymän jäsenyyteen verrattuna Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon (PHT) järjestämiseen (Arviointi asteikolla 1=täysin eri mieltä - 5=täysin samaa mieltä) Oma toiminta on taloudellisempaa kansanterveystyön kuntayhtymän jäsenyyteen verrattuna Täysin eri mieltä Melko eri mieltä Siltä väliltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

45 Q8_3 [Q8_2] Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon (PTH) järjestämiseen: Oman toiminnan taloudellinen valvonta on kunnallemme helpompaa kuntayhtymän jäsenyyteen verrattuna Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon (PHT) järjestämiseen (Arviointi asteikolla 1=täysin eri mieltä - 5=täysin samaa mieltä) Oman toiminnan taloudellinen valvonta on kunnallemme helpompaa kuntayhtymän jäsenyyteen verrattuna Täysin eri mieltä Melko eri mieltä Siltä väliltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_3] Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon (PTH) järjestämiseen: Saavutamme kustannustehokkuutta sos. ja terveyspalveluiden yhteistyön kautta Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon (PHT) järjestämiseen (Arviointi asteikolla 1=täysin eri mieltä - 5=täysin samaa mieltä) Saavutamme kustannustehokkuutta sos. ja terveyspalveluiden yhteistyön kautta (taulukko jatkuu seur. sivulla) 39

46 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Täysin eri mieltä Melko eri mieltä Siltä väliltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_4] Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon (PTH) järjestämiseen: Oma toiminta tekee mahdolliseksi synergia-etujen saavuttamisen kunnan sosiaalitoimen kanssa Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon (PHT) järjestämiseen (Arviointi asteikolla 1=täysin eri mieltä - 5=täysin samaa mieltä) Oma toiminta tekee mahdolliseksi synergia-etujen saavuttamisen kunnan sosiaalitoimen kanssa Täysin eri mieltä Melko eri mieltä Siltä väliltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

47 Q8_6 [Q8_5] Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon (PTH) järjestämiseen: Oma toiminta tekee mahdolliseksi synergia-etujen saavuttamisen kunnan muun toiminnan kanssa (kiinteistöt, tekniset palvelut jne.) Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon (PHT) järjestämiseen (Arviointi asteikolla 1=täysin eri mieltä - 5=täysin samaa mieltä) Oma toiminta tekee mahdolliseksi synergia-etujen saavuttamisen kunnan muun toiminnan kanssa (kiinteistöt, tekniset palvelut jne.) Täysin eri mieltä Melko eri mieltä Siltä väliltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_6] Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon (PTH) järjestämiseen: Omassa toiminnassa pystymme paremmin huomioimaan paikalliset tarpeet Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon (PHT) järjestämiseen (Arviointi asteikolla 1=täysin eri mieltä - 5=täysin samaa mieltä) Omassa toiminnassa pystymme paremmin huomioimaan paikalliset tarpeet 41

48 2. Muuttujat Täysin eri mieltä Melko eri mieltä Siltä väliltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_7] Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon (PTH) järjestämiseen: Oman PTH:n toiminnan avulla pystymme tarjoamaan korkeampaa hoidon laatua kuntayhtymän jäsenyyteen verrattuna Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon (PHT) järjestämiseen (Arviointi asteikolla 1=täysin eri mieltä - 5=täysin samaa mieltä) Oman PTH:n toiminnan avulla pystymme tarjoamaan korkeampaa hoidon laatua kuntayhtymän jäsenyyteen verrattuna Täysin eri mieltä Melko eri mieltä Siltä väliltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_8] Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon (PTH) järjestämiseen: Terveystoimen päätösvallan säilyminen kunnassa on keskeinen oman toiminnan perusta Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon (PHT) järjestämiseen (Arviointi asteikolla 1=täysin eri mieltä - 5=täysin samaa mieltä) 42

49 Q8_9 Terveystoimen päätösvallan säilyminen kunnassa on keskeinen oman toiminnan perusta Täysin eri mieltä Melko eri mieltä Siltä väliltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_9] Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon (PTH) järjestämiseen: Omien toimintamallien soveltamismahdollisuus terveydenhuollon kehittämisessä on keskeisesti vaikuttanut päätökseen harjoittaa omaa toimintaa Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon (PHT) järjestämiseen (Arviointi asteikolla 1=täysin eri mieltä - 5=täysin samaa mieltä) Omien toimintamallien soveltamismahdollisuus terveydenhuollon kehittämisessä on keskeisesti vaikuttanut päätökseen harjoittaa omaa toimintaa Täysin eri mieltä Melko eri mieltä Siltä väliltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

50 2. Muuttujat [Q8_10] Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon (PTH) järjestämiseen: Muut syyt (Avokysymys) Arvioikaa seuraavien tekijöiden vaikutusta perusterveydenhuollon (PHT) järjestämiseen (Arviointi asteikolla 1=täysin eri mieltä - 5=täysin samaa mieltä) Muut syyt (Avokysymys) [Q9_1] Arvioikaa seuraavia väittämiä, jotka koskevat sen sairaanhoitopiirin toimintaa, johon kuntanne kuuluu: Sairaanhoitopiirin toiminta on taloudellisesti tehokasta Arvioikaa seuraavia väittämiä, jotka koskevat sen sairaanhoitopiirin toimintaa, johon kuntanne kuuluu (asteikolla 1=täysin eri mieltä - 5=täysin samaa mieltä) Sairaanhoitopiirin toiminta on taloudellisesti tehokasta Täysin eri mieltä Melko eri mieltä Siltä väliltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä [Q9_2] Arvioikaa seuraavia väittämiä, jotka koskevat sen sairaanhoitopiirin toimintaa, johon kuntanne kuuluu: Sairaanhoitopiirin toimintamallit aiheuttavat kunnallemme liikaa byrokratiaa/paperityötä Arvioikaa seuraavia väittämiä, jotka koskevat sen sairaanhoitopiirin toimintaa, johon kuntanne kuuluu (asteikolla 1=täysin eri mieltä - 5=täysin samaa mieltä) 44

51 Q9_3 Sairaanhoitopiirin toimintamallit aiheuttavat kunnallemme liikaa byrokratiaa/paperityötä Täysin eri mieltä Melko eri mieltä Siltä väliltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä [Q9_3] Arvioikaa seuraavia väittämiä, jotka koskevat sen sairaanhoitopiirin toimintaa, johon kuntanne kuuluu: Sairaanhoitopiirin toiminnasta on saatavissa riittävästi informaatiota Arvioikaa seuraavia väittämiä, jotka koskevat sen sairaanhoitopiirin toimintaa, johon kuntanne kuuluu (asteikolla 1=täysin eri mieltä - 5=täysin samaa mieltä) Sairaanhoitopiirin toiminnasta on saatavissa riittävästi informaatiota Täysin eri mieltä Melko eri mieltä Siltä väliltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä

52 2. Muuttujat [Q9_4] Arvioikaa seuraavia väittämiä, jotka koskevat sen sairaanhoitopiirin toimintaa, johon kuntanne kuuluu: Yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa on ollut ongelmia Arvioikaa seuraavia väittämiä, jotka koskevat sen sairaanhoitopiirin toimintaa, johon kuntanne kuuluu (asteikolla 1=täysin eri mieltä - 5=täysin samaa mieltä) Yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa on ollut ongelmia Täysin eri mieltä Melko eri mieltä Siltä väliltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä [Q9_5] Arvioikaa seuraavia väittämiä, jotka koskevat sen sairaanhoitopiirin toimintaa, johon kuntanne kuuluu: Mitkä ovat suurimmat ongelmat? (Avokysymys) Arvioikaa seuraavia väittämiä, jotka koskevat sen sairaanhoitopiirin toimintaa, johon kuntanne kuuluu (asteikolla 1=täysin eri mieltä - 5=täysin samaa mieltä) Mitkä ovat suurimmat ongelmat? (Avokysymys) [Q10] Millä tavoin kunta ohjeistaa sairaanhoitopiiriä? Millä tavoin kunta ohjeistaa sairaanhoitopiiriä? 46

53 Q11_2 [Q11_1] Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja: Tulosyksikkörakenne Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja Tulosyksikkörakenne Ei lainkaan Kokeiluyksikössä Merkittävässä osassa organisaatiota Koko organisaatiossa [Q11_2] Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja: Palvelujen osto yksityiseltä tuottajalta Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja Palvelujen osto yksityiseltä tuottajalta Ei lainkaan Kokeiluyksikössä Merkittävässä osassa organisaatiota Koko organisaatiossa tieto puuttuu (SYSMIS)

54 2. Muuttujat [Q11_3] Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja: Tilaaja-tuottajamalli (terveystoimen sisäinen) Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja Tilaaja-tuottajamalli (terveystoimen sisäinen) Ei lainkaan Kokeiluyksikössä Merkittävässä osassa organisaatiota Koko organisaatiossa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_4] Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja: Kustannustehokkuuslukujen hyödyntäminen Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja Kustannustehokkuuslukujen hyödyntäminen Ei lainkaan Kokeiluyksikössä Merkittävässä osassa organisaatiota Koko organisaatiossa

55 Q11_6 [Q11_5] Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja: Tulospalkkaus Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja Tulospalkkaus Ei lainkaan Kokeiluyksikössä Merkittävässä osassa organisaatiota Koko organisaatiossa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_6] Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja: Sisäinen laskutus Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja Sisäinen laskutus Ei lainkaan Kokeiluyksikössä Merkittävässä osassa organisaatiota Koko organisaatiossa

56 2. Muuttujat [Q11_7] Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja: Palvelusitoumukset Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja Palvelusitoumukset Ei lainkaan Kokeiluyksikössä Merkittävässä osassa organisaatiota Koko organisaatiossa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_8] Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja: Laatumittarien käyttö Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja Laatumittarien käyttö Ei lainkaan Kokeiluyksikössä Merkittävässä osassa organisaatiota Koko organisaatiossa

57 Q11_10 [Q11_9] Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja: Jokin muu uusi toimintamalli Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja Jokin muu uusi toimintamalli Ei lainkaan 1 0 Kokeiluyksikössä 2 0 Merkittävässä osassa organisaatiota 3 0 Koko organisaatiossa 4 0 tieto puuttuu (SYSMIS). 23 [Q11_10] Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja: Mikä uusi toimintamalli? (Avokysymys) Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja Mikä uusi toimintamalli? (Avokysymys) [Q11_11] Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja: Kommentit (Avokysymys) Onko kuntanne terveystoimessa käytössä seuraavia toimintamalleja Kommentit (Avokysymys) 51

58 2. Muuttujat [Q12_1] Onko kunnassanne meneillään/suunnitteilla perusterveydenhuoltoon liittyviä kokeiluja tai uudistuksia? Onko kunnassanne meneillään/suunnitteilla perusterveydenhuoltoon liittyviä kokeiluja tai uudistuksia? Ei Kyllä [Q12_2] Onko kunnassanne meneillään/suunnitteilla perusterveydenhuoltoon liittyviä kokeiluja tai uudistuksia?: Uudistusten tai kokeilujen kohde (Avokysymys) Onko kunnassanne meneillään/suunnitteilla perusterveydenhuoltoon liittyviä kokeiluja tai uudistuksia? Uudistusten tai kokeilujen kohde (Avokysymys) [Q13_1] Onko kunnassanne laadittu kokonaisvaltainen hyvinvointipoliittinen tms. ohjelma? Onko kunnassanne laadittu kokonaisvaltainen hyvinvointipoliittinen tms. ohjelma? Ei Kyllä

59 Q14_2 [Q13_2] Onko kunnassanne laadittu kokonaisvaltainen hyvinvointipoliittinen tms. ohjelma?: Jos on, millä tavoin terveystoimi on mukana? (Avokysymys) Onko kunnassanne laadittu kokonaisvaltainen hyvinvointipoliittinen tms. ohjelma? Jos on, millä tavoin terveystoimi on mukana? (Avokysymys) [Q14_1] Onko kuntanne valtuusto asettanut sitovia terveystoimen palvelutasovaatimuksia? Onko kuntanne valtuusto asettanut sitovia terveystoimen palvelutasovaatimuksia? Ei Kyllä [Q14_2] Onko kuntanne valtuusto asettanut sitovia terveystoimen palvelutasovaatimuksia?: Minkälaisia? (Avokysymys) Onko kuntanne valtuusto asettanut sitovia terveystoimen pavelutasovaatimuksia? Minkälaisia? (Avokysymys) [Q15_1] Onko kuntanne terveystoimessa tehty henkilöstötilinpäätöksiä? Onko kuntanne terveystoimessa tehty henkilöstötilinpäätöksiä? 53

60 2. Muuttujat Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_2] Onko kuntanne terveystoimessa tehty henkilöstötilinpäätöksiä?: Mikä vaikutus niillä on ollut (esim. henkilöstökoulutukseen)? (Avokysymys) Onko kuntanne terveystoimessa tehty henkilöstötilinpäätöksiä? Mikä vaikutus niillä on ollut (esim. henkilöstökoulutukseen)? (Avokysymys) [Q15_3] Onko kuntanne terveystoimessa tehty henkilöstötilinpäätöksiä? Kommentit (Avokysymys) Onko kuntanne terveystoimessa tehty henkilöstötilinpäätöksiä? Kommentit (Avokysymys) [Q16_1] Onko kunnassanne tehty erityinen terveyspalveluiden kehittämisohjelma tai -strategia? Onko kunnassanne tehty erityinen terveyspalveluiden kehittämisohjelma tai -strategia? Ei Kyllä

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2178 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2178 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2180 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2003 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2179 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja FSD2164 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2172. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 1997: palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2172. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 1997: palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2172 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 1997: palvelulaitosten johtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 1997: palvelulaitosten

Lisätiedot

FSD2160. KuntaSuomi 2004: koulutoimi 2002: ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja aikuiskoulutus. Koodikirja

FSD2160. KuntaSuomi 2004: koulutoimi 2002: ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja aikuiskoulutus. Koodikirja FSD2160 KuntaSuomi 2004: koulutoimi 2002: ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja aikuiskoulutus Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: koulutoimi 2002: ammatilliset oppilaitokset,

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3043 Sosiaalibarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2148. KuntaSuomi 2004: kulttuuritoimi Koodikirja

FSD2148. KuntaSuomi 2004: kulttuuritoimi Koodikirja FSD2148 KuntaSuomi 2004: kulttuuritoimi 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: kulttuuritoimi 1996 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD3130 Kaupunkipalvelututkimus 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD2165. KuntaSuomi 2004 : lasten päivähoito 1999 : päiväkodit. Koodikirja

FSD2165. KuntaSuomi 2004 : lasten päivähoito 1999 : päiväkodit. Koodikirja FSD2165 KuntaSuomi 2004 : lasten päivähoito 1999 : päiväkodit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2151. KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi Koodikirja

FSD2151. KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi Koodikirja FSD2151 KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2850 Sosiaalibarometri 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja FSD3189 Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSAINEISTON KUVAILU

KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSAINEISTON KUVAILU 1 KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSAINEISTON KUVAILU Eliisa Haanpää Tietoarkisto 6.6.2017 Kuva: Unsplash CC0 2 Esityksen sisältö Yleinen Tutkimusaineiston metadata Kuvaileva metadata 3 Yleinen Tietoarkisto www.fsd.uta.fi

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2272. KuntaSuomi 2004: kuntalaiskysely Koodikirja

FSD2272. KuntaSuomi 2004: kuntalaiskysely Koodikirja FSD2272 KuntaSuomi 2004: kuntalaiskysely 2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: kuntalaiskysely 2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1193. KuntaSuomi 2004: kuntatyöyhteisötutkimus Koodikirja

FSD1193. KuntaSuomi 2004: kuntatyöyhteisötutkimus Koodikirja FSD1193 KuntaSuomi 2004: kuntatyöyhteisötutkimus 1995 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: kuntatyöyhteisötutkimus 1995 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD1207. KuntaSuomi 2004: kuntalaiskysely Koodikirja

FSD1207. KuntaSuomi 2004: kuntalaiskysely Koodikirja FSD1207 KuntaSuomi 2004: kuntalaiskysely 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: kuntalaiskysely 1996 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3032. Pieksämäkeläisten kaupunkikuva Koodikirja

FSD3032. Pieksämäkeläisten kaupunkikuva Koodikirja FSD3032 Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot