FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :03: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Terveyden edistämisen keskus: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 57 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Aineiston nimi englanniksi: Health Promotion Barometer 2009: Municipalities Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Terveyden edistämisen keskus Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Parviainen, Heikki (Terveyden edistämisen keskus) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat asuinympäristö; kunnat; kuntajohtajat; lainsäädäntö; päättäjät; terveyden edistäminen; terveys 1

8 1. Aineiston kuvailu Tieteenala / Aihealue FSDn sanaston mukainen luokittelu: hyvinvointitutkimus; terveystiede CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: terveydenhuolto; terveyspolitiikka Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Terveyden edistämisen barometrit Terveyden edistämisen barometrit, aikaisemmalta nimeltään terveysbarometrit, kartoittavat kuntaja järjestöpäättäjien näkemyksiä terveyden edistämisen nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Ne kuvaavat myös vastaajien käsityksiä terveyden ja sen edistämisen kannalta ajankohtaisista ilmiöistä hallinnollisesta näkökulmasta. Terveyden edistämisen keskuksen, Tekryn, (nykyisin SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry) barometreja kerättiin vuosittain Tietoarkistossa on aineistoja vuosilta Sisällön kuvaus Tutkimuksessa tarkasteltiin kuntien terveyden edistämisen sisältöä, nykytilaa ja tulevaisuutta. Kyselyssä tiedusteltiin terveyden edistämisen eri osa-alueiden yleistilannetta asuinympäristön, kunnan palveluiden ja esim. päihdetyön tiimoilta nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi ajankohtaisia kysymyksiä esitettiin muiden muassa terveyden edistämisen näkyvyydestä, merkityksestä yhteiskunnassa, terveyspalveluiden resursoinnista, sekä Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueiden kehityssuunnasta. Kysyttiin myös kuinka vastaajat näkevät terveyden edistämisen johtajuuden sekä yhteistyön toteutumisen kunnassa/kuntayhtymässä. Kyselyyn vastasivat kuntien kunta- ja terveysjohtajat. Samoja kysymyksiä on esitetty myös jäsenjärjestöille (FSD2439). Taustamuuttujina ovat informantin virkanimike (kunnanjohtaja, terveysjohtaja), lääni ja kunnan asukasluku. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Maantieteellinen alue (Kunta/kuntayhtymä) Perusjoukko/otos: Suomen kunnat, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: tammikuu 2009 maaliskuu 2009 Kerääjät: Terveyden edistämisen keskus Keruumenetelmä: Puhelinhaastattelu 2

9 1.4. Aineiston käyttö Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2009 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 75 muuttujaa ja 160 havaintoa. Otantamenetelmä: Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotanta Kuntaliiton kuntalistasta poimittiin 100 kuntaa. Informantteina olivat kunnanjohtajat sekä kuntien ja kuntayhtymien terveysasioista vastaavat johtajat. 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Lindfors, Sofia (2010). Hälsofrämjande i teorin och praktiken. Olika modeller för hälsofrämjande samt stödet för dem i kommuner och organisationer. Vasa: Åbo Akademi. Pro gradu avhandling i socialpolitik. Parviainen, Heikki & Laari, Liisa & Litja, Heli (2009). Terveyden edistämisen barometri Ajankohtaiskatsaus kuntien ja järjestöjen terveyden edistämiseen. Helsinki: Terveyden edistämisen keskus. - (Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja; 3/2009). Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Erityisehdot Jatkokäyttäjien tulee lähettää Suomen sosiaali ja terveys ry:lle yksi kappale kaikista raporteista, opinnäytetöistä, artikkeleista ja muista julkaisuista ja materiaaleista, joissa ovat käyttäneet tätä aineistoa. Julkaisujen postitusosoite on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Tutkimus, Yliopistonkatu 5, HELSINKI ja sähköisten julkaisujen osoite Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). 3

10

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 160 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 160 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 160 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [TALLENNR] Tallennusnumero Tallennusnumero Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 160 minimi 1.00 maksimi keskiarvo (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 K3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskihajonta [K1] Miltä terveyden edistämisen tulevaisuus mielestänne näyttää Suomessa? Miltä terveyden edistämisen tulevaisuus mielestänne näyttää Suomessa? Ei osaa sanoa Synkältä Pysyy ennallaan Valoistalta Ristiriitaiselta [K3] Miten terveyden edistäminen mielestänne kehittyy kunnassanne tänä vuonna (2009) viime vuoteen (2008) verrattuna? Miten terveyden edistäminen mielestänne kehittyy kunnassanne tänä vuonna (2009) viime vuoteen (2008) verrattuna? Tilanne heikkenee Pysyy ennallaan Tilanne paranee En osaa sanoa

14 2. Muuttujat [K5] Mikä näkemyksenne mukaan on hyödyllisintä terveyden edistämisessä seuraavan 5 vuoden aikana? Mikä näkemyksenne mukaan on hyödyllisintä terveyden edistämisessä seuraavan 5 vuoden aikana? Valitkaa yksi tärkein tekijä. Koulutus terveyden edistämisen käytännön työhön Interventiot/ohjelmat kunnissa ja järjestöissä Kuntatason terveyden edistämisen indikaattorien kehittäminen Terveyden edistämisen hallinnon ja ohjauksen kehittäminen Verkostoituminen Terveyden edistämisen palvelujen kehittäminen Muu, mikä tieto puuttuu (SYSMIS) [K6] Onko terveyden edistämistyöhön kunnassanne/kuntayhtymässänne kohdistetun työajan määrässä odotettavissa muutoksia tänä vuonna (2009) viime vuoteen (2008) verrattuna? Onko terveyden edistämistyöhön kunnassanne/kuntayhtymässänne kohdistetun työajan määrässä odotettavissa muutoksia tänä vuonna (2009) viime vuoteen (2008) verrattuna? Vähennetään Ei muutosta Lisätään En osaa sanoa

15 K7A_2 [K7A_1] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Asuinympäristön terveellisyys Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla a) tällä hetkellä? Asuinympäristön terveellisyys En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko [K7A_2] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Asuinympäristön viihtyisyys Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla a) tällä hetkellä? Asuinympäristön viihtyisyys En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko

16 2. Muuttujat [K7A_3] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Asuinympäristön turvallisuus Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla a) tällä hetkellä? Asuinympäristön turvallisuus En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko [K7A_4] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Toimivat liikenneyhteydet kunnan palveluihin Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla a) tällä hetkellä? Toimivat liikenneyhteydet kunnan palveluihin En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko

17 K7A_6 [K7A_5] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Kunnan tuki lapsiperheille Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla a) tällä hetkellä? Kunnan tuki lapsiperheille En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko [K7A_6] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Kunnan tuki ikääntyville Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla a) tällä hetkellä? Kunnan tuki ikääntyville En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko

18 2. Muuttujat [K7A_7] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Tuki alkoholinkäytön vähentämiseen Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla a) tällä hetkellä? Tuki alkoholinkäytön vähentämiseen En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko [K7A_8] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Tuki tupakoinnin lopettamiselle Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla a) tällä hetkellä? Tuki tupakoinnin lopettamiselle En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko

19 K7A_10 [K7A_9] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Kuntalaisten tasavertainen kohtelu Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla a) tällä hetkellä? Kuntalaisten tasavertainen kohtelu En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko [K7A_10] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla a) tällä hetkellä? Kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko

20 2. Muuttujat [K7A_11] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Liikunta- ja liikkumismahdollisuudet Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla a) tällä hetkellä? Liikunta- ja liikkumismahdollisuudet En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko [K7A_12] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Muiden kuin liikuntaharrastusmahdollisuuksien tarjonta Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla a) tällä hetkellä? Muiden kuin liikuntaharrastusmahdollisuuksien tarjonta En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko

21 K7A_14 [K7A_13] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Kuntalaisten mahdollisuudet järjestötoimintaan osallistumiseen Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla a) tällä hetkellä? Kuntalaisten mahdollisuudet järjestötoimintaan osallistumiseen En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko [K7A_14] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Järjestöt ajavat kuntalaisten asioita Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla a) tällä hetkellä? Järjestöt ajavat kuntalaisten asioita En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko

22 2. Muuttujat [K7A_15] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Muu, mikä Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla a) tällä hetkellä? Muu, mikä En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko tieto puuttuu (SYSMIS) [K7B_1] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Asuinympäristön terveellisyys Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla b) tulevaisuudessa? Asuinympäristön terveellisyys En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko

23 K7B_3 [K7B_2] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Asuinympäristön viihtyisyys Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla b) tulevaisuudessa? Asuinympäristön viihtyisyys En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko [K7B_3] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Asuinympäristön turvallisuus Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla b) tulevaisuudessa? Asuinympäristön turvallisuus En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko

24 2. Muuttujat [K7B_4] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Toimivat liikenneyhteydet kunnan palveluihin Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla b) tulevaisuudessa? Toimivat liikenneyhteydet kunnan palveluihin En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko [K7B_5] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Kunnan tuki lapsiperheille Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla b) tulevaisuudessa? Kunnan tuki lapsiperheille En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko

25 K7B_7 [K7B_6] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Kunnan tuki ikääntyville Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla b) tulevaisuudessa? Kunnan tuki ikääntyville En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko [K7B_7] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Tuki alkoholinkäytön vähentämiseen Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla b) tulevaisuudessa? Tuki alkoholinkäytön vähentämiseen En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko

26 2. Muuttujat [K7B_8] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Tuki tupakoinnin lopettamiselle Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla b) tulevaisuudessa? Tuki tupakoinnin lopettamiselle En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko [K7B_9] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Kuntalaisten tasavertainen kohtelu Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla b) tulevaisuudessa? Kuntalaisten tasavertainen kohtelu En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko

27 K7B_11 [K7B_10] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla b) tulevaisuudessa? Kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko [K7B_11] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Liikunta- ja liikkumismahdollisuudet Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla b) tulevaisuudessa? Liikunta- ja liikkumismahdollisuudet En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko

28 2. Muuttujat [K7B_12] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Muiden kuin liikuntaharrastusmahdollisuuksien tarjonta Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla b) tulevaisuudessa? Muiden kuin liikuntaharrastusmahdollisuuksien tarjonta En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko [K7B_13] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Kuntalaisten mahdollisuudet järjestötoimintaan osallistumiseen Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla b) tulevaisuudessa? Kuntalaisten mahdollisuudet järjestötoimintaan osallistumiseen En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko

29 K7B_15 [K7B_14] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Järjestöt ajavat kuntalaisten asioita Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla b) tulevaisuudessa? Järjestöt ajavat kuntalaisten asioita En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko [K7B_15] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Muu, mikä Miten arvioitte yleistilannetta kunnassanne/kuntayhtymässänne alla luetelluilla terveyden edistämisen osa-alueilla b) tulevaisuudessa? Muu, mikä En osaa sanoa Hyvä Kohtalainen Heikko tieto puuttuu (SYSMIS)

30 2. Muuttujat [K8_1] Mielipide terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä: Lainsäädäntö (esim. Kansanterveyslaki, Kuntalaki, erilaiset rajoitukset ja kiellot) on tehokas väline terveyden edistämisessä Mitä mieltä olette seuraavista terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä? (3 täysin samaa mieltä, 2 osittain samaa mieltä, 1 ei lainkaan samaa mieltä, 0 en osaa sanoa) Lainsäädäntö (esim. Kansanterveyslaki, Kuntalaki, erilaiset rajoitukset ja kiellot) on tehokas väline terveyden edistämisessä En osaa sanoa Ei lainkaan samaa mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä [K8_2] Mielipide terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä: Valtakunnalliset suositukset ja ohjelmat (esimerkiksi Terveys 2015, PARAS) vaikuttavat kansalaisten terveyteen Mitä mieltä olette seuraavista terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä? (3 täysin samaa mieltä, 2 osittain samaa mieltä, 1 ei lainkaan samaa mieltä, 0 en osaa sanoa) Valtakunnalliset suositukset ja ohjelmat (esimerkiksi Terveys 2015, PARAS) vaikuttavat kansalaisten terveyteen En osaa sanoa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 24

31 K8_4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei lainkaan samaa mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä [K8_3] Mielipide terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä: Kunnalliset suositukset (Hyvinvointiohjelmat, järjestyssäännöt), vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen Mitä mieltä olette seuraavista terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä? (3 täysin samaa mieltä, 2 osittain samaa mieltä, 1 ei lainkaan samaa mieltä, 0 en osaa sanoa) Kunnalliset suositukset (Hyvinvointiohjelmat, järjestyssäännöt), vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen En osaa sanoa Ei lainkaan samaa mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä [K8_4] Mielipide terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä: Terveysasioita esille nostavat kampanjat (Kunnossa kaiken ikää, Vesiturvallisuuskampanja jne.) ovat hyödyllisiä Mitä mieltä olette seuraavista terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä? (3 täysin samaa mieltä, 2 osittain samaa mieltä, 1 ei lainkaan samaa mieltä, 0 en osaa sanoa) Terveysasioita esille nostavat kampanjat (Kunnossa kaiken ikää, Vesiturvallisuuskampanja jne.) ovat hyödyllisiä 25

32 2. Muuttujat En osaa sanoa Ei lainkaan samaa mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä [K8_5] Mielipide terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä: Terveysvaikutusten ennakkoarviointi tulisi saada osaksi päätöksentekoa Mitä mieltä olette seuraavista terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä? (3 täysin samaa mieltä, 2 osittain samaa mieltä, 1 ei lainkaan samaa mieltä, 0 en osaa sanoa) Terveysvaikutusten ennakkoarviointi tulisi saada osaksi päätöksentekoa En osaa sanoa Ei lainkaan samaa mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä [K8_6] Mielipide terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä: Kuntien oma terveyttä edistävä toiminta tehokasta Mitä mieltä olette seuraavista terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä? (3 täysin samaa mieltä, 2 osittain samaa mieltä, 1 ei lainkaan samaa mieltä, 0 en osaa sanoa) Kuntien oma terveyttä edistävä toiminta tehokasta 26

33 K9_1 En osaa sanoa Ei lainkaan samaa mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä [K8_7] Mielipide terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä: Järjestöjen toiminta edistää kuntalaisten terveyttä Mitä mieltä olette seuraavista terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä? (3 täysin samaa mieltä, 2 osittain samaa mieltä, 1 ei lainkaan samaa mieltä, 0 en osaa sanoa) Järjestöjen toiminta edistää kuntalaisten terveyttä En osaa sanoa Ei lainkaan samaa mieltä Osittain samaa mieltä Täysin samaa mieltä [K9_1] Terveyden edistämisen politiikkaohjelman odotuksien toteutuminen: Poikkihallinnollinen yhteistyö Vuoden 2008 Terveyden edistämisen barometrissa tiedusteltiin vastaajien odotuksia Terveyden edistämisen politiikkaohjelmalle. Miten ne ovat mielestänne toteutuneet? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Poikkihallinnollinen yhteistyö 27

34 2. Muuttujat En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K9_2] Terveyden edistämisen politiikkaohjelman odotuksien toteutuminen: Seutuyhteistyö Vuoden 2008 Terveyden edistämisen barometrissa tiedusteltiin vastaajien odotuksia Terveyden edistämisen politiikkaohjelmalle. Miten ne ovat mielestänne toteutuneet? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Seutuyhteistyö En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K9_3] Terveyden edistämisen politiikkaohjelman odotuksien toteutuminen: Eri toimijoiden tasa-arvo Vuoden 2008 Terveyden edistämisen barometrissa tiedusteltiin vastaajien odotuksia Terveyden edistämisen politiikkaohjelmalle. Miten ne ovat mielestänne toteutuneet? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Eri toimijoiden tasa-arvo 28

35 K9_5 En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K9_4] Terveyden edistämisen politiikkaohjelman odotuksien toteutuminen: Vastuiden selkiyttäminen Vuoden 2008 Terveyden edistämisen barometrissa tiedusteltiin vastaajien odotuksia Terveyden edistämisen politiikkaohjelmalle. Miten ne ovat mielestänne toteutuneet? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Vastuiden selkiyttäminen En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K9_5] Terveyden edistämisen politiikkaohjelman odotuksien toteutuminen: Näkyvyys ja merkitys yhteiskunnassa Vuoden 2008 Terveyden edistämisen barometrissa tiedusteltiin vastaajien odotuksia Terveyden edistämisen politiikkaohjelmalle. Miten ne ovat mielestänne toteutuneet? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Näkyvyys ja merkitys yhteiskunnassa 29

36 2. Muuttujat En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K9_6] Terveyden edistämisen politiikkaohjelman odotuksien toteutuminen: Terveyden edistämisen resursointi Vuoden 2008 Terveyden edistämisen barometrissa tiedusteltiin vastaajien odotuksia Terveyden edistämisen politiikkaohjelmalle. Miten ne ovat mielestänne toteutuneet? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Terveyden edistämisen resursointi En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K9_7] Terveyden edistämisen politiikkaohjelman odotuksien toteutuminen: Terveyspalvelujen resursointi Vuoden 2008 Terveyden edistämisen barometrissa tiedusteltiin vastaajien odotuksia Terveyden edistämisen politiikkaohjelmalle. Miten ne ovat mielestänne toteutuneet? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Terveyspalvelujen resursointi 30

37 K10_2 En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K10_1] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteiden osalta: Terveyden edistämisen rakenteiden vahvistaminen Mihin suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavien Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteiden osalta? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Terveyden edistämisen rakenteiden vahvistaminen En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K10_2] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteiden osalta: Kansansairauksien ehkäisyyn vaikuttavien elintapamuutosten aikaansaaminen Mihin suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavien Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteiden osalta? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Kansansairauksien ehkäisyyn vaikuttavien elintapamuutosten aikaansaaminen 31

38 2. Muuttujat En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K10_3] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteiden osalta: Lasten ja nuorten sekä työikäisen väestön ylipainoisuuden vähentäminen Mihin suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavien Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteiden osalta? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Lasten ja nuorten sekä työikäisen väestön ylipainoisuuden vähentäminen En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K10_4] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteiden osalta: Päihteiden käytön ja tupakoinnin vähentäminen Mihin suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavien Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteiden osalta? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) 32

39 K10_6 Päihteiden käytön ja tupakoinnin vähentäminen En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K10_5] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteiden osalta: Terveitä elämäntapavalintoja edistävien työ- ja elinolosuhteiden kehittäminen Mihin suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavien Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteiden osalta? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Terveitä elämäntapavalintoja edistävien työ- ja elinolosuhteiden kehittäminen En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K10_6] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteiden osalta: Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen Mihin suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavien Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteiden osalta? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 hei- 33

40 2. Muuttujat kentynyt, 0 en osaa sanoa) Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K10_7] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteiden osalta: Terveyden edistämisen uusien työmuotojen kehittäminen Mihin suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavien Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteiden osalta? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Terveyden edistämisen uusien työmuotojen kehittäminen En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut

41 K11_1 [K10_8] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteiden osalta: Järjestöjen toiminnan ja roolin vahvistaminen erityisesti osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukena Mihin suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavien Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteiden osalta? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Järjestöjen toiminnan ja roolin vahvistaminen erityisesti osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukena En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K11_1] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla: Lasten ja nuorten luovuuden ja lahjakkuuden kehittäminen Miten suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavilla Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Lasten ja nuorten luovuuden ja lahjakkuuden kehittäminen En osaa sanoa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 35

42 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K11_2] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla: Kestävän elämäntavan oppiminen Miten suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavilla Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Kestävän elämäntavan oppiminen En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K11_3] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla: Turvallinen mediaympäristö Miten suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavilla Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Turvallinen mediaympäristö 36

43 K11_5 En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K11_4] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla: Lasten ja nuorten vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmän kehittäminen Miten suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavilla Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Lasten ja nuorten vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmän kehittäminen En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K11_5] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla: Lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen Miten suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavilla Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) 37

44 2. Muuttujat Lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K11_6] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla: Perheiden tukeminen kasvatuksessa Miten suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavilla Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Perheiden tukeminen kasvatuksessa En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut

45 K11_8 [K11_7] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla: Lasten ja lapsiperheiden kanssa työskentelevien järjestöjen toimintaedellytysten parantaminen Miten suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavilla Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Lasten ja lapsiperheiden kanssa työskentelevien järjestöjen toimintaedellytysten parantaminen En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K11_8] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla: Kasvuympäristön turvallisuuden parantaminen Miten suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavilla Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Kasvuympäristön turvallisuuden parantaminen 39

46 2. Muuttujat En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K11_9] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla: Kouluterveydenhuolto Miten suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavilla Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Kouluterveydenhuolto En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K11_10] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla: Lapsien ja lapsiperheiden terveyserojen kaventaminen Miten suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavilla Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Lapsien ja lapsiperheiden terveyserojen kaventaminen 40

47 BV1 En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [K11_11] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla: Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen parantaminen Miten suuntaan tilanne on mielestänne muuttunut viime vuoden aikana seuraavilla Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman painopistealueilla? (3 tilanne parantunut, 2 ennallaan, 1 heikentynyt, 0 en osaa sanoa) Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen parantaminen En osaa sanoa Heikentynyt Ennallaan Parantunut [BV1] Vastaaja Vastaaja Terveysjohtaja (taulukko jatkuu seur. sivulla) 41

48 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kunnanjohtaja [BV2] Lääni Lääni Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni Lapin lääni [BV3] Kuntakoko/Kuntaryhmän koko Kuntakoko/Kuntaryhmän koko Alle Yli

49 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) [FSD_PRO] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Tallennusnumero [TALLENNR] Miltä terveyden edistämisen tulevaisuus mielestänne näyttää Suomessa? [K1] Miten terveyden edistäminen mielestänne kehittyy kunnassanne tänä vuonna (2009) viime vuoteen (2008) verrattuna? [K3] Mikä näkemyksenne mukaan on hyödyllisintä terveyden edistämisessä seuraavan 5 vuoden aikana? [K5] Onko terveyden edistämistyöhön kunnassanne/kuntayhtymässänne kohdistetun työajan määrässä odotettavissa muutoksia tänä vuonna (2009) viime vuoteen (2008) verrattuna? [K6] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Asuinympäristön terveellisyys [K7A_1] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Asuinympäristön viihtyisyys [K7A_2] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Asuinympäristön turvallisuus [K7A_3] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Toimivat liikenneyhteydet kunnan palveluihin [K7A_4] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Kunnan tuki lapsiperheille [K7A_5] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Kunnan tuki ikääntyville [K7A_6] 11 Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Tuki alkoholinkäytön vähen- 43

50 3. Hakemistot tämiseen [K7A_7] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Tuki tupakoinnin lopettamiselle [K7A_8] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Kuntalaisten tasavertainen kohtelu [K7A_9] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon [K7A_10] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Liikunta- ja liikkumismahdollisuudet [K7A_11] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Muiden kuin liikuntaharrastusmahdollisuuksien tarjonta [K7A_12] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Kuntalaisten mahdollisuudet järjestötoimintaan osallistumiseen [K7A_13] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Järjestöt ajavat kuntalaisten asioita [K7A_14] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla: Muu, mikä [K7A_15] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Asuinympäristön terveellisyys [K7B_1] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Asuinympäristön viihtyisyys [K7B_2] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Asuinympäristön turvallisuus [K7B_3] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Toimivat liikenneyhteydet kunnan palveluihin [K7B_4] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Kunnan tuki lapsiperheille [K7B_5] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Kunnan tuki ikääntyville [K7B_6] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Tuki alkoholinkäytön vähentämiseen [K7B_7] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Tuki tupakoinnin lopettamiselle [K7B_8] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Kuntalaisten tasavertainen kohtelu [K7B_9] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon [K7B_10] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Liikunta- ja liikkumismahdollisuudet [K7B_11] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Muiden kuin liikuntaharrastusmahdollisuuksien tarjonta [K7B_12]

51 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Kuntalaisten mahdollisuudet järjestötoimintaan osallistumiseen [K7B_13] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Järjestöt ajavat kuntalaisten asioita [K7B_14] Arvio kunnan yleistilanteesta terveyden edistämisen osa-alueilla tulevaisuudessa: Muu, mikä [K7B_15] Mielipide terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä: Lainsäädäntö (esim. Kansanterveyslaki, Kuntalaki, erilaiset rajoitukset ja kiellot) on tehokas väline terveyden edistämisessä [K8_1] Mielipide terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä: Valtakunnalliset suositukset ja ohjelmat (esimerkiksi Terveys 2015, PARAS) vaikuttavat kansalaisten terveyteen [K8_2].. 24 Mielipide terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä: Kunnalliset suositukset (Hyvinvointiohjelmat, järjestyssäännöt), vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen [K8_3] Mielipide terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä: Terveysasioita esille nostavat kampanjat (Kunnossa kaiken ikää, Vesiturvallisuuskampanja jne.) ovat hyödyllisiä [K8_4]. 25 Mielipide terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä: Terveysvaikutusten ennakkoarviointi tulisi saada osaksi päätöksentekoa [K8_5] Mielipide terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä: Kuntien oma terveyttä edistävä toiminta tehokasta [K8_6] Mielipide terveyden edistämisen toimia koskevista väittämistä: Järjestöjen toiminta edistää kuntalaisten terveyttä [K8_7] Terveyden edistämisen politiikkaohjelman odotuksien toteutuminen: Poikkihallinnollinen yhteistyö [K9_1] Terveyden edistämisen politiikkaohjelman odotuksien toteutuminen: Seutuyhteistyö [K9_2] 28 Terveyden edistämisen politiikkaohjelman odotuksien toteutuminen: Eri toimijoiden tasa-arvo [K9_3] Terveyden edistämisen politiikkaohjelman odotuksien toteutuminen: Vastuiden selkiyttäminen [K9_4] Terveyden edistämisen politiikkaohjelman odotuksien toteutuminen: Näkyvyys ja merkitys yhteiskunnassa [K9_5] Terveyden edistämisen politiikkaohjelman odotuksien toteutuminen: Terveyden edistämisen resursointi [K9_6] Terveyden edistämisen politiikkaohjelman odotuksien toteutuminen: Terveyspalvelujen resursointi [K9_7] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteiden osalta: Terveyden edistämisen rakenteiden vahvistaminen [K10_1] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tavoitteiden osalta: Kansansairauksien ehkäisyyn vaikuttavien elintapamuutosten aikaansaaminen [K10_2] Arvio viime vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta Terveyden edistämisen politiikkaohjel- 45

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2650. Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat. Koodikirja

FSD2650. Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat. Koodikirja FSD2650 Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2329. Terveyden edistämisen barometri 2007: jäsenjärjestöt. Koodikirja

FSD2329. Terveyden edistämisen barometri 2007: jäsenjärjestöt. Koodikirja FSD2329 Terveyden edistämisen barometri 2007: jäsenjärjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2007: jäsenjärjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2225. Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat. Koodikirja

FSD2225. Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat. Koodikirja FSD2225 Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2228. Terveyden edistämisen barometri 2006: jäsenjärjestöt. Koodikirja

FSD2228. Terveyden edistämisen barometri 2006: jäsenjärjestöt. Koodikirja FSD2228 Terveyden edistämisen barometri 2006: jäsenjärjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2006: jäsenjärjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3043 Sosiaalibarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2850 Sosiaalibarometri 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD1180. Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa. Koodikirja

FSD1180. Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa. Koodikirja FSD1180 Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja FSD3189 Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja FSD2130 Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD2813. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2813. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2813 Sosiaalibarometri 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3032. Pieksämäkeläisten kaupunkikuva Koodikirja

FSD3032. Pieksämäkeläisten kaupunkikuva Koodikirja FSD3032 Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2970. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2970. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2970 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2013 [koodikirja].

Lisätiedot