FSD2350. Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2350. Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2350 Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :46: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2350. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Mäkinen, Jukka (Tampereen yliopisto): Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. FSD2350 Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 67 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Aineiston nimi englanniksi: Employment Survey of Tampere University Postgraduates 2005 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Muu materiaali Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalveluiden uraseurantasivut 1 Tekijät Mäkinen, Jukka (Tampereen yliopisto. Ura- ja rekrytointipalvelut) Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Mäkinen, Jukka (Tampereen yliopisto. Ura- ja rekrytointipalvelut) 1 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat akateeminen työvoima; jatkokoulutus; jatkotutkinnot; korkeakoulututkinnot; lisensiaatit; tohtorit; tutkijakoulutus; työhönsijoittuminen; työllistyminen; yliopistot Tieteenala / Aihealue CESSDAn luokitus: toisen asteen ja ylempi koulutus; työllisyys Muu luokitus: koulutustutkimus; koulutustutkimus; sosiaalipolitiikka; sosiologia Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Tampereen yliopistosta valmistuneiden sijoittumisseuranta Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut on seurannut vastavalmistuneiden työllistymistä nk. sijoittumis- ja uraseurantatutkimuksilla, joissa tarkastellaan Tampereen yliopistosta valmistuneiden työllisyystilannetta noin vuoden kuluttua valmistumisesta. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistymistä on tutkittu vuonna 1994 valmistuneista alkaen vuosittain kahdessa erässä: keväällä ja syksyllä valmistuneet erikseen. Siten perustutkinnon suorittaneet ovat saaneet työllisyystilannetta koskevan kyselyn vastattavakseen noin vuosi valmistumisensa jälkeen. Lisäksi kandidaatiksi valmistuneiden työelämään sijoittumista koskevia aineistoja on arkistoitu vuoden 2010 kandidaateista alkaen. Jokaisessa aineistossa on useita nykyiseen työtilanteeseen, työnantajaan ja työnhakuun liittyviä kysymyksiä. Taustatietoina ovat mm. vastaajan sukupuoli ja koulutusala. Jatkotutkinnon suorittaneille on tehty vastaavia kyselyjä vuodesta 1996 alkaen. Sisällön kuvaus Tutkimuksessa selvitettiin Tampereen yliopistossa jatkotutkinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään, työnhakuun liittyviä tekijöitä sekä jatkotutkinnon vaikutusta työelämässä. Kyselyssä kartoitettiin senhetkistä työtilannetta ja työnhakuun liittyviä asioita. Vastaajaa pyydettiin mm. erittelemään kuinka pitkään hän on ollut vakituisessa, osa-aikaisessa tai määräaikaisessa työssä, opiskelijana, työttömänä tai yrittäjänä. Lisäksi kysyttiin missä eri työnantajasektoreilla hän on työskennellyt, onko hän keskeyttänyt ansiotyön jatko-opiskelujen takia, miten hän rahoitti keskeytysajan ja työskentelikö hän ulkomailla. Työnhakuun liittyen kysyttiin miten vastaaja sai nykyisen työpaikkansa, mitä työnhakumenetelmiä hän on käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen, minkälaisia töitä hän on hakenut ja mistä. Edelleen kysyttiin, onko jatkotutkinnosta ollut hyötyä vai haittaa työnhaussa, miksi vastaaja alkoi jatko-opiskella ja uskooko hän jatkotutkinnosta olevan hyötyä työuralla. Taustamuuttujina olivat sukupuoli ja koulutusala. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneet henkilöt Aineistonkeruun ajankohta: kevät 2007 Kerääjät: Tampereen yliopisto. Ura- ja rekrytointipalvelut Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2007 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 63 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 103 muuttujaa ja 88 havaintoa. Otantamenetelmä: Kokonaisaineisto Kyselylomakkeet lähetettiin kaikille Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneille (yht. 140 henkilöä). Tiedot kerättiin keväällä Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineistosta on poistettu tunnisteellisuuden vuoksi kaikki muut avomuuttujat pl. jatkotutkinnon hyötyjä työhaussa käsittelevät avokysymykset: q22_2, q24_2, q23_2 ja q28_2 ja työnhakusuunnitelmiin liittyvät kysymykset: q30_2 ja q25_2. Samasta syystä tiedot aikaisemmista tutkinnoista on poistettu ja koulutusalan pienimpiä aloja yhdistetty. Kaikki aineistoon jätetyt avomuuttujat on anonymisoitu niin, ettei vastaaja tai kolmannet henkilöt ole tunnistettavissa niistä. Tietoarkiston merkinnät on merkitty [hakasulkein]. Julkaisut Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen (2007) [verkkodokumentti]. Tampere: Tampereen yliopisto. [viitattu ]. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa 3

10 1. Aineiston kuvailu Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 88 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 88 minimi 2.00 maksimi 2.00 keskiarvo 2.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 88 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [BV3] Sukupuoli Sukupuoli Nainen Mies [BV4] Koulutusala Koulutusala Humanistiset ja taidealat sekä luonnontieteet Kasvatusalat Yhteiskunta-, hallinto ja kauppatieteet Lääke- ja terveystieteet

13 Q4_1 [Q3_1] Työtilanne tällä hetkellä Työtilanne tällä hetkellä Vakituisessa työssä Määräaikaisessa työssä Osa-aikaisessa tai keikkatyössä Itsenäinen yrittäjä/ ammatinharjoittaja Työskentely apurahalla Työllistetty Lyhennetyllä työviikolla/ lomautettuna Työtön työnhakija Työvoimapol. tai vast. koul Päätoiminen opiskelija Muuten työelämän ulkopuolella, esim. hoitovapaalla [Q3_2] Mikä seuraavista parhaiten kuvaa työtilannettasi tällä hetkellä: Osaaika- tai keikkatyö, montako tuntia / vk? Mikä seuraavista parhaiten kuvaa työtilannettasi tällä hetkellä: Osa-aika- tai keikkatyö, montako tuntia / vk? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q4_1] Nykyinen työnantajasi? Nykyinen työnantajasi? 7

14 2. Muuttujat Yksityinen yritys Ammattikorkeakoulu Muu kuntasektori kuin ammattikorkeakoulu Yliopisto Muu valtiosektori kuin yliopisto Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu työnantaja tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_2] Nykyinen työnantajasi? (jos useita) Nykyinen työnantajasi? (jos useita) Yksityinen yritys Ammattikorkeakoulu Muu kuntasektori kuin ammattikorkeakoulu Yliopisto Muu valtiosektori kuin yliopisto Muu julk. hall. organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vast.otto tms Muu työnantaja tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6] Kuulutko tutkijakouluun? Kuulutko tutkijakouluun? 8

15 Q8_2 Kyllä En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_1] Työskenteletkö / opiskeletko kokonaan tai osittain ulkomailla? Työskenteletkö / opiskeletko kokonaan tai osittain ulkomailla? Kyllä En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_1] Mikä on tämänhetkisen päätyösi luonne: Tutkimus Mikä on tämänhetkisen päätyösi luonne? Tutkimus Ei mainittu Mainittu [Q8_2] Mikä on tämänhetkisen päätyösi luonne: Opetus tai koulutus Mikä on tämänhetkisen päätyösi luonne? 9

16 2. Muuttujat Opetus tai koulutus Ei mainittu Mainittu [Q8_3] Mikä on tämänhetkisen päätyösi luonne: Johto- ja esimiestehtävät Mikä on tämänhetkisen päätyösi luonne? Johto- ja esimiestehtävät Ei mainittu Mainittu [Q8_4] Mikä on tämänhetkisen päätyösi luonne: Konsultointi Mikä on tämänhetkisen päätyösi luonne? Konsultointi 10

17 Q8_6 Ei mainittu Mainittu [Q8_5] Mikä on tämänhetkisen päätyösi luonne: Markkinointi ja myynti Mikä on tämänhetkisen päätyösi luonne? Markkinointi ja myynti Ei mainittu Mainittu [Q8_6] Mikä on tämänhetkisen päätyösi luonne: Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Mikä on tämänhetkisen päätyösi luonne? Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Ei mainittu Mainittu

18 2. Muuttujat [Q8_7] Mikä on tämänhetkisen päätyösi luonne: Muu Mikä on tämänhetkisen päätyösi luonne? Muu Ei mainittu Mainittu [Q9] Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan suorittamaasi jatkotutkintoa? Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan suorittamaasi jatkotutkintoa? Kyllä Osittain Ei [Q10] Onko suoritettu jatkotutkinto edellytys nykyisen tehtäväsi hoidossa? Onko suoritettu jatkotutkinto edellytys nykyisen tehtäväsi hoidossa? 12

19 Q11_2 Ehdottomasti kyllä Käytännössä kyllä, mutta alemmatkin tutkinnot kelpaavat Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_1] Työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Vakituisessa työssä (vv,kk) Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. Vakituisessa työssä (vv,kk) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 53 minimi 0.09 maksimi keskiarvo keskihajonta 9.23 [Q11_2] Työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Määräaikaisessa työssä (vv,kk) Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. Määräaikaisessa työssä (vv,kk) Kuvailevat tunnusluvut 13

20 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 49 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 4.51 keskihajonta 3.01 [Q11_3_1] Työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Osa-aika- / keikkatyössä (vv,kk) Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. Osa-aika- / keikkatyössä (vv,kk) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 15 minimi 0.04 maksimi keskiarvo 1.93 keskihajonta 2.78 [Q11_3_2] Työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Osa-aika- / keikkatyössä h/vko Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. Osa-aika- / keikkatyössä h/vko 14

21 Q11_5 [Q11_4] Työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Itsen. yrittäjänä / ammatinharj. (vv,kk) Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. Itsen. yrittäjänä / ammatinharj. (vv,kk) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 6 minimi 0.03 maksimi 6.00 keskiarvo 2.68 keskihajonta 2.05 [Q11_5] Työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Työskentely apurahalla (vv,kk) Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. Työskentely apurahalla (vv,kk) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 28 minimi 0.03 maksimi 6.00 keskiarvo 1.67 keskihajonta

22 2. Muuttujat [Q11_6] Työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Työllistettynä (vv,kk) Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. Työllistettynä (vv,kk) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1 minimi 0.06 maksimi 0.06 keskiarvo 0.06 keskihajonta [Q11_7] Työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Lyhenn. työviikolla / lomautettuna (vv,kk) Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. Lyhenn. työviikolla / lomautettuna (vv,kk) Ei valideja arvoja [Q11_8] Työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Työttömänä työnhakijana (vv,kk) Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. 16

23 Q11_9 Työttömänä työnhakijana (vv,kk) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 10 minimi 0.02 maksimi 3.00 keskiarvo 0.84 keskihajonta 1.12 [Q11_9] Työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Työvoimapoliittisessa tai vast. koulutuksessa (vv,kk) Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. Työvoimapoliittisessa tai vast. koulutuksessa (vv,kk) Ei valideja arvoja [Q11_10] Työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Päätoimisena opiskelijana (vv,kk) Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. Päätoimisena opiskelijana (vv,kk) Kuvailevat tunnusluvut 17

24 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 8 minimi 0.03 maksimi 9.06 keskiarvo 3.02 keskihajonta 3.03 [Q11_11_1] Työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Muuten työelämän ulkopuolella, esim. hoitovap. (vv,kk) Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. Muuten työelämän ulkopuolella, esim. hoitovap. (vv,kk) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 17 minimi 0.06 maksimi 4.03 keskiarvo 1.28 keskihajonta 1.07 [Q12_1] Aika, jonka työskennellyt perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Yksityisessä yrityksessä Täytä seuraaviin kohtiin ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. Yksityisessä yrityksessä Kuvailevat tunnusluvut 18

25 Q12_3 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 24 minimi 0.06 maksimi keskiarvo 4.94 keskihajonta 5.36 [Q12_2] Aika, jonka työskennellyt perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Kuntasektorilla, kuntayhtymässä: ammattikorkeakoulussa Täytä seuraaviin kohtiin ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. Kuntasektorilla, kuntayhtymässä: ammattikorkeakoulussa Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 8 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 8.26 keskihajonta 4.60 [Q12_3] Aika, jonka työskennellyt perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Kuntasektorilla, kuntayhtymässä: muualla Täytä seuraaviin kohtiin ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. Kuntasektorilla, kuntayhtymässä: muualla Kuvailevat tunnusluvut 19

26 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 25 minimi 0.06 maksimi keskiarvo keskihajonta 9.34 [Q12_4] Aika, jonka työskennellyt perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Valtiosektorilla: yliopisto Täytä seuraaviin kohtiin ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. Valtiosektorilla: yliopisto Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 45 minimi 0.05 maksimi keskiarvo 5.54 keskihajonta 6.04 [Q12_5] Aika, jonka työskennellyt perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Valtiosektorilla: muualla Täytä seuraaviin kohtiin ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. Valtiosektorilla: muualla Kuvailevat tunnusluvut 20

27 Q12_7 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 9 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 7.56 keskihajonta 6.87 [Q12_6] Aika, jonka työskennellyt perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Muussa julk.hall. organisaatiossa Täytä seuraaviin kohtiin ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. Muussa julk.hall. organisaatiossa Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 10 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 9.41 keskihajonta 8.66 [Q12_7] Aika, jonka työskennellyt perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Järjestössä tai vastaavassa Täytä seuraaviin kohtiin ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. Järjestössä tai vastaavassa Kuvailevat tunnusluvut 21

28 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4 minimi 2.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q12_8] Aika, jonka työskennellyt perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Omassa yrityksessä, vastaanotolla tms. Täytä seuraaviin kohtiin ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. Omassa yrityksessä, vastaanotolla tms. Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 5.60 keskihajonta 5.59 [Q12_9_1] Aika, jonka työskennellyt perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Muualla Täytä seuraaviin kohtiin ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. Muualla Kuvailevat tunnusluvut 22

29 Q13_2 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 3 minimi 2.00 maksimi keskiarvo 7.35 keskihajonta 6.10 [Q13_1] Keskeytitkö varsinaisen ansiotyösi jossain vaiheessa väitöskirjan / lisensiaattityön tekemiseksi? Mikäli vastasit edelliseen kyllä, miten rahoitit keskeytysajan? Keskeytitkö varsinaisen ansiotyösi jossain vaiheessa väitöskirjan / lisensiaattityön tekemiseksi? Kyllä Osittain Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_2] Keskeytitkö varsinaisen ansiotyösi jossain vaiheessa väitöskirjan / lisensiaattityön tekemiseksi: Kyllä, vuodeksi Mikäli vastasit edelliseen kyllä, miten rahoitit keskeytysajan? Keskeytitkö varsinaisen ansiotyösi jossain vaiheessa väitöskirjan / lisensiaattityön tekemiseksi: Kyllä, vuodeksi Kuvailevat tunnusluvut 23

30 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 26 minimi 0.01 maksimi 4.00 keskiarvo 1.55 keskihajonta 1.19 [Q14_1] Mikäli vastasit edelliseen kyllä, miten rahoitit keskeytysajan: Olin toisessa työssä, jossa oli mahdollisuus tehdä tutkimustyötä Mikäli vastasit edelliseen kyllä, miten rahoitit keskeytysajan? Olin toisessa työssä, jossa oli mahdollisuus tehdä tutkimustyötä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_2] Mikäli vastasit edelliseen kyllä, miten rahoitit keskeytysajan: Tutkimusapurahalla Mikäli vastasit edelliseen kyllä, miten rahoitit keskeytysajan? Tutkimusapurahalla Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 24

31 Q14_4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_3] Mikäli vastasit edelliseen kyllä, miten rahoitit keskeytysajan: Säästöilläni Mikäli vastasit edelliseen kyllä, miten rahoitit keskeytysajan? Säästöilläni Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_4] Mikäli vastasit edelliseen kyllä, miten rahoitit keskeytysajan: Työnantajani sopi työaikajärjestelyistä Mikäli vastasit edelliseen kyllä, miten rahoitit keskeytysajan? Työnantajani sopi työaikajärjestelyistä Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 25

32 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_5] Mikäli vastasit edelliseen kyllä, miten rahoitit keskeytysajan: Muuten Mikäli vastasit edelliseen kyllä, miten rahoitit keskeytysajan? Muuten Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15] Kuuluitko tutkijakouluun viimeisintä jatkotutkintoa suorittaessasi? Kuuluitko tutkijakouluun viimeisintä jatkotutkintoa suorittaessasi? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS)

33 Q17_1 [Q16_1] Työskentelitkö / opiskelitko ulkomailla perustutkinnon ja viimeisen jatkotutkinnon välissä? Työskentelitkö / opiskelitko ulkomailla perustutkinnon ja viimeisen jatkotutkinnon välissä? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_2] Työskentelitkö / opiskelitko ulkomailla perustutkinnon ja viimeisen jatkotutkinnon välissä: Kyllä, yhteensä montako vuotta ja kuukautta? (vv,kk) Työskentelitkö / opiskelitko ulkomailla perustutkinnon ja viimeisen jatkotutkinnon välissä: Kyllä, yhteensä montako vuotta ja kuukautta? (vv,kk) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 19 minimi 0.01 maksimi 3.02 keskiarvo 1.14 keskihajonta 1.08 [Q17_1] Miten sait nykyisen työpaikkasi: Normaalin hakumenettelyn kautta Miten sait nykyisen työpaikkasi? Normaalin hakumenettelyn kautta 27

34 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_2] Miten sait nykyisen työpaikkasi: Edellisen työn / henk.koht. suhteiden kautta Miten sait nykyisen työpaikkasi? Edellisen työn / henk.koht. suhteiden kautta Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_3] Miten sait nykyisen työpaikkasi: Omalla aktiivisuudella Miten sait nykyisen työpaikkasi? Omalla aktiivisuudella Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 28

35 Q17_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_4] Miten sait nykyisen työpaikkasi: Kutsumenettelyllä Miten sait nykyisen työpaikkasi? Kutsumenettelyllä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_5] Miten sait nykyisen työpaikkasi: Muuten Miten sait nykyisen työpaikkasi? Muuten Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

36 2. Muuttujat [Q18_1] Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Vastannut lehti-ilmoituksiin Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Vastannut lehti-ilmoituksiin Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_2] Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Ottanut yhteyttä entisiin työnantajiini Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Ottanut yhteyttä entisiin työnantajiini Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

37 Q18_4 [Q18_3] Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Tehnyt aktiivista yhteydenottotyötä / käyttänyt henkilökohtaisia suhteita (networking, puhelut, avoimet hakemukset, keskustelukäynnit jne.) Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Tehnyt aktiivista yhteydenottotyötä / käyttänyt henkilökohtaisia suhteita (networking, puhelut, avoimet hakemukset, keskustelukäynnit jne.) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_4] Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Käyttänyt laitoksen / ohjaajien suhteita Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Käyttänyt laitoksen / ohjaajien suhteita Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

38 2. Muuttujat [Q18_5] Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Käyttänyt työvoimatoimistojen palveluja Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Käyttänyt työvoimatoimistojen palveluja Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_6] Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Jotakin muuta Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Jotakin muuta Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

39 Q19_2 [Q19_1] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Järjestö- ja uskonnollinen toiminta Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Järjestö- ja uskonnollinen toiminta Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_2] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Julkinen hallinto ja maanpuolustus Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Julkinen hallinto ja maanpuolustus Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

40 2. Muuttujat [Q19_3] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Palvelut Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Palvelut Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_4] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Teollisuus Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Teollisuus Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

41 Q19_6 [Q19_5] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Koulutus ja tutkimus Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Koulutus ja tutkimus Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_6] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Terveys- ja sosiaalipalvelut Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Terveys- ja sosiaalipalvelut Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

42 2. Muuttujat [Q19_7] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Muualta Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Muualta Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_9] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Muu Miltä työantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Muu Ei valideja arvoja [Q20_1] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Yksityinen yritys Miltä työantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Yksityinen yritys 36

43 Q20_3 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_2] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Kunta, kuntayhtymä: ammattikorkeakoulu Miltä työantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Kunta, kuntayhtymä: ammattikorkeakoulu Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_3] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Kunta, kuntayhtymä: muu kuin ammattikorkeakoulu Miltä työantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Kunta, kuntayhtymä: muu kuin ammattikorkeakoulu 37

44 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_4] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Valtio: yliopisto Miltä työantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Valtio: yliopisto Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_5] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Valtio: muu kuin yliopisto Miltä työantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Valtio: muu kuin yliopisto Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 38

45 Q20_7 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_6] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Muu julkisen hallinnon organisaatio Miltä työantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Muu julkisen hallinnon organisaatio Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_7] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Järjestö tai vastaava Miltä työantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Järjestö tai vastaava Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 39

46 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_8] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Oma yritys, vastaanotto tms. Miltä työantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Oma yritys, vastaanotto tms. Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21] Mistä olet työtä hakenut? Mistä olet työtä hakenut? Suomesta Ulkomailta Suomesta ja ulkomailta tieto puuttuu (SYSMIS)

47 Q23_1 [Q22_1] Oletko kohdannut ongelmia jatkotutkinnon jälkeisessä työnhaussa? Oletko kohdannut ongelmia jatkotutkinnon jälkeisessä työnhaussa? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22_2] Oletko kohdannut ongelmia jatkotutkinnon jälkeisessä työnhaussa: Kyllä, mitä ongelmia? Oletko kohdannut ongelmia jatkotutkinnon jälkeisessä työnhaussa: Kyllä, mitä ongelmia? [Q23_1] Oletko kokenut suorittamastasi jatkotutkinnosta olevan erityistä hyötyä työnhaussa? Oletko kokenut suorittamastasi jatkotutkinnosta olevan erityistä hyötyä työnhaussa? Kyllä Ei Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

48 2. Muuttujat [Q23_2] Oletko kokenut suorittamastasi jatkotutkinnosta olevan erityistä hyötyä työnhaussa: Kyllä, minkälaista hyötyä? Oletko kokenut suorittamastasi jatkotutkinnosta olevan erityistä hyötyä työnhaussa: Kyllä, minkälaista hyötyä? [Q24_1] Oletko kokenut suorittamastasi jatkotutkinnosta olevan haittaa työnhaussa? Oletko kokenut suorittamastasi jatkotutkinnosta olevan haittaa työnhaussa? Kyllä Ei Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24_2] Oletko kokenut suorittamastasi jatkotutkinnosta olevan haittaa työnhaussa: Kyllä, minkälaista haittaa? Oletko kokenut suorittamastasi jatkotutkinnosta olevan haittaa työnhaussa: Kyllä, minkälaista haittaa? [Q25_1] Onko työnhaku / työpaikanvaihto tällä hetkellä ajankohtainen? Onko työnhaku / työpaikanvaihto tällä hetkellä ajankohtainen? 42

49 Q26_2 Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q25_2] Mikäli työnhaku / työpaikanhaku ei tällä hetkellä ole ajankohtainen, uskotko sen tulevan ajankohtaiseksi lähivuosina? Mikäli työnhaku / työpaikanhaku ei tällä hetkellä ole ajankohtainen, uskotko sen tulevan ajankohtaiseksi lähivuosina? [Q26_1] Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa: Yliopistolta, rekrytointipalveluilta Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työhakuun liittyvissä ongelmissa? Yliopistolta, rekrytointipalveluilta Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_2] Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa: Työvoimatoimistolta Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työhakuun liittyvissä ongelmissa? Työvoimatoimistolta 43

50 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_3] Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa: Omalta lähipiiriltä / työyhteisöltä Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työhakuun liittyvissä ongelmissa? Omalta lähipiiriltä / työyhteisöltä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_4] Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa: Ammattiliitolta Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työhakuun liittyvissä ongelmissa? Ammattiliitolta 44

51 Q27_1 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_5] Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa: Muualta Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työhakuun liittyvissä ongelmissa? Muualta Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_1] Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa: Kiinnostus tutkimukseen / tutkijan uralle Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa? Kiinnostus tutkimukseen / tutkijan uralle Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 45

52 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q27_2] Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa: Oma kehittämistarve / halu näyttää itselle Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa? Oma kehittämistarve / halu näyttää itselle Ei mainittu Mainittu [Q27_3] Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa: Urakehitys / pätevöityminen tiettyihin virkoihin Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa? Urakehitys / pätevöityminen tiettyihin virkoihin Ei mainittu Mainittu

53 Q27_6 [Q27_4] Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa: Luonnollinen jatko opinnoille / työlle Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa? Luonnollinen jatko opinnoille / työlle Ei mainittu Mainittu [Q27_5] Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa: Huono työllisyystilanne valmistuessa Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa? Huono työllisyystilanne valmistuessa Ei mainittu Mainittu [Q27_6] Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa: Muut syyt Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa? 47

54 2. Muuttujat Muut syyt Ei mainittu Mainittu [Q28_1] Uskotko jatkotutkinnosta olevan erityistä hyötyä työelämän tai työurasi kehityksen kannalta? Uskotko jatkotutkinnosta olevan erityistä hyötyä työelämän tai työurasi kehityksen kannalta? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q28_2] Uskotko jatkotutkinnosta olevan erityistä hyötyä työelämän tai työurasi kehityksen kannalta: Kyllä, mitä hyötyä? Uskotko jatkotutkinnosta olevan erityistä hyötyä työelämän tai työurasi kehityksen kannalta: Kyllä, mitä hyötyä? [Q29] Miten koet tulleesi vastaanotetuksi työelämässä jatkotutkinnon suorittaneena? Onko suhtautuminen ollut pääasiassa positiivista vai negatiivista? (Avokysymys luokiteltuna) Miten koet tulleesi vastaanotetuksi työelämässä jatkotutkinnon suorittaneena? Onko suhtautuminen ollut pääasiassa positiivista vai negatiivista? (Avokysymys luokiteltuna) 48

55 Q30_2 Myönteisesti Kielteisesti Myönteisesti ja kielteisesti Neutraalisti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q30_1] Ovatko näkemyksesi ja suunnitelmasi työurasta merkittävästi muuttuneet jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen verrattuna perustutkinnon jälkeiseen aikaan? Ovatko näkemyksesi ja suunnitelmasi työurasta merkittävästi muuttuneet jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen verrattuna perustutkinnon jälkeiseen aikaan? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q30_2] Ovatko näkemyksesi ja suunnitelmasi työurasta merkittävästi muuttuneet jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen verrattuna perustutkinnon jälkeiseen aikaan: Kyllä, miten? Ovatko näkemyksesi ja suunnitelmasi työurasta merkittävästi muuttuneet jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen verrattuna perustutkinnon jälkeiseen aikaan: Kyllä, miten? 49

56

57 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Sukupuoli [BV3] Koulutusala [BV4] Työtilanne tällä hetkellä [Q3_1] Mikä seuraavista parhaiten kuvaa työtilannettasi tällä hetkellä: Osa-aika- tai keikkatyö, montako tuntia / vk? [Q3_2] Nykyinen työnantajasi? [Q4_1] Nykyinen työnantajasi? (jos useita) [Q4_2] Kuulutko tutkijakouluun? [Q6] Työskenteletkö / opiskeletko kokonaan tai osittain ulkomailla? [Q7_1] Mikä on tämänhetkisen päätyösi luonne: Tutkimus [Q8_1] Mikä on tämänhetkisen päätyösi luonne: Opetus tai koulutus [Q8_2] Mikä on tämänhetkisen päätyösi luonne: Johto- ja esimiestehtävät [Q8_3] Mikä on tämänhetkisen päätyösi luonne: Konsultointi [Q8_4] Mikä on tämänhetkisen päätyösi luonne: Markkinointi ja myynti [Q8_5] Mikä on tämänhetkisen päätyösi luonne: Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät [Q8_6]. 11 Mikä on tämänhetkisen päätyösi luonne: Muu [Q8_7] Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan suorittamaasi jatkotutkintoa? [Q9] Onko suoritettu jatkotutkinto edellytys nykyisen tehtäväsi hoidossa? [Q10] Työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Vakituisessa työssä (vv,kk) [Q11_1]

58 3. Hakemistot Työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Määräaikaisessa työssä (vv,kk) [Q11_2] Työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Osa-aika- / keikkatyössä (vv,kk) [Q11_3_1] Työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Osa-aika- / keikkatyössä h/vko [Q11_3_2] Työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Itsen. yrittäjänä / ammatinharj. (vv,kk) [Q11_4] Työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Työskentely apurahalla (vv,kk) [Q11_5] Työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Työllistettynä (vv,kk) [Q11_6] Työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Lyhenn. työviikolla / lomautettuna (vv,kk) [Q11_7] Työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Työttömänä työnhakijana (vv,kk) [Q11_8] Työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Työvoimapoliittisessa tai vast. koulutuksessa (vv,kk) [Q11_9] Työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Päätoimisena opiskelijana (vv,kk) [Q11_10] Työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Muuten työelämän ulkopuolella, esim. hoitovap. (vv,kk) [Q11_11_1] Aika, jonka työskennellyt perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Yksityisessä yrityksessä [Q12_1] Aika, jonka työskennellyt perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Kuntasektorilla, kuntayhtymässä: ammattikorkeakoulussa [Q12_2] Aika, jonka työskennellyt perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Kuntasektorilla, kuntayhtymässä: muualla [Q12_3] Aika, jonka työskennellyt perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Valtiosektorilla: yliopisto [Q12_4] Aika, jonka työskennellyt perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Valtiosektorilla: muualla [Q12_5] Aika, jonka työskennellyt perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Muussa julk.hall. organisaatiossa [Q12_6] Aika, jonka työskennellyt perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Järjestössä tai vastaavassa [Q12_7] Aika, jonka työskennellyt perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Omassa yrityksessä, vastaanotolla tms. [Q12_8] Aika, jonka työskennellyt perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä: Muualla [Q12_9_1] 22 52

59 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Keskeytitkö varsinaisen ansiotyösi jossain vaiheessa väitöskirjan / lisensiaattityön tekemiseksi? [Q13_1] Keskeytitkö varsinaisen ansiotyösi jossain vaiheessa väitöskirjan / lisensiaattityön tekemiseksi: Kyllä, vuodeksi [Q13_2] Mikäli vastasit edelliseen kyllä, miten rahoitit keskeytysajan: Olin toisessa työssä, jossa oli mahdollisuus tehdä tutkimustyötä [Q14_1] Mikäli vastasit edelliseen kyllä, miten rahoitit keskeytysajan: Tutkimusapurahalla [Q14_2].24 Mikäli vastasit edelliseen kyllä, miten rahoitit keskeytysajan: Säästöilläni [Q14_3] Mikäli vastasit edelliseen kyllä, miten rahoitit keskeytysajan: Työnantajani sopi työaikajärjestelyistä [Q14_4] Mikäli vastasit edelliseen kyllä, miten rahoitit keskeytysajan: Muuten [Q14_5] Kuuluitko tutkijakouluun viimeisintä jatkotutkintoa suorittaessasi? [Q15] Työskentelitkö / opiskelitko ulkomailla perustutkinnon ja viimeisen jatkotutkinnon välissä? [Q16_1] Työskentelitkö / opiskelitko ulkomailla perustutkinnon ja viimeisen jatkotutkinnon välissä: Kyllä, yhteensä montako vuotta ja kuukautta? (vv,kk) [Q16_2] Miten sait nykyisen työpaikkasi: Normaalin hakumenettelyn kautta [Q17_1] Miten sait nykyisen työpaikkasi: Edellisen työn / henk.koht. suhteiden kautta [Q17_2] Miten sait nykyisen työpaikkasi: Omalla aktiivisuudella [Q17_3] Miten sait nykyisen työpaikkasi: Kutsumenettelyllä [Q17_4] Miten sait nykyisen työpaikkasi: Muuten [Q17_5] Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Vastannut lehti-ilmoituksiin [Q18_1] Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Ottanut yhteyttä entisiin työnantajiini [Q18_2] Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Tehnyt aktiivista yhteydenottotyötä / käyttänyt henkilökohtaisia suhteita (networking, puhelut, avoimet hakemukset, keskustelukäynnit jne.) [Q18_3] Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Käyttänyt laitoksen / ohjaajien suhteita [Q18_4] Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Käyttänyt työvoimatoimistojen palveluja [Q18_5] Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Jotakin muuta [Q18_6] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Järjestö- ja uskonnollinen toiminta [Q19_1] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Julkinen hallinto ja maanpuolustus [Q19_2] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Palvelut [Q19_3] 34 53

60 3. Hakemistot Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Teollisuus [Q19_4] 34 Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Koulutus ja tutkimus [Q19_5] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Terveys- ja sosiaalipalvelut [Q19_6] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Muualta [Q19_7] 36 Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Muu [Q20_9] 36 Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Yksityinen yritys [Q20_1] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Kunta, kuntayhtymä: ammattikorkeakoulu [Q20_2] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Kunta, kuntayhtymä: muu kuin ammattikorkeakoulu [Q20_3] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Valtio: yliopisto [Q20_4] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Valtio: muu kuin yliopisto [Q20_5] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Muu julkisen hallinnon organisaatio [Q20_6] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Järjestö tai vastaava [Q20_7] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen: Oma yritys, vastaanotto tms. [Q20_8] Mistä olet työtä hakenut? [Q21] Oletko kohdannut ongelmia jatkotutkinnon jälkeisessä työnhaussa? [Q22_1] Oletko kohdannut ongelmia jatkotutkinnon jälkeisessä työnhaussa: Kyllä, mitä ongelmia? [Q22_2] 41 Oletko kokenut suorittamastasi jatkotutkinnosta olevan erityistä hyötyä työnhaussa? [Q23_1] 41 Oletko kokenut suorittamastasi jatkotutkinnosta olevan erityistä hyötyä työnhaussa: Kyllä, minkälaista hyötyä? [Q23_2] Oletko kokenut suorittamastasi jatkotutkinnosta olevan haittaa työnhaussa? [Q24_1] Oletko kokenut suorittamastasi jatkotutkinnosta olevan haittaa työnhaussa: Kyllä, minkälaista haittaa? [Q24_2] Onko työnhaku / työpaikanvaihto tällä hetkellä ajankohtainen? [Q25_1] Mikäli työnhaku / työpaikanhaku ei tällä hetkellä ole ajankohtainen, uskotko sen tulevan ajankohtaiseksi lähivuosina? [Q25_2]

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2071 Tampereen yliopistossa vuonna 1999 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2071 Tampereen yliopistossa vuonna 1999 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2071 Tampereen yliopistossa vuonna 1999 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2070. Tampereen yliopistossa vuonna 1998 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2070. Tampereen yliopistossa vuonna 1998 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2070 Tampereen yliopistossa vuonna 1998 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2004 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2004 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2004 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Huhtikuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1. TAMPEREEN YLIOPISTOSSA

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2002 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN. TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2002 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN. TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2002 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut Huhtikuu 2004 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1. TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUOSINA

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2000 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2000 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2000 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut Toukokuu 2002 SISÄLLYS ALKUSANAT 3 1 TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUOSINA 1996

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2001 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2001 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2001 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut Huhtikuu 2003 SISÄLLYS ALKUSANAT 3 1. TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUOSINA 1997

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja FSD3159 Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3050. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3050. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3050 Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3051 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3052. Tampereen yliopistosta 2012 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3052. Tampereen yliopistosta 2012 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3052 Tampereen yliopistosta 2012 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2012 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD3053. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3053. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3053 Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3051 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD1326. Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1326. Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1326 Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD3059. Tampereen yliopistossa vuosina jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3059. Tampereen yliopistossa vuosina jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3059 Tampereen yliopistossa vuosina 2008-2009 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuosina 2008-2009

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3078. Tohtorin tutkinnon vuosina suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja

FSD3078. Tohtorin tutkinnon vuosina suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja FSD3078 Tohtorin tutkinnon vuosina 2008-2009 suorittaneiden työelämään sijoittuminen 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorin tutkinnon vuosina 2008-2009 suorittaneiden työelämään

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD3050. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3050. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3050 Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3045. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3045. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3045 Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2676. Yliopistoista vuonna 2005 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja

FSD2676. Yliopistoista vuonna 2005 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja FSD2676 Yliopistoista vuonna 2005 valmistuneiden työelämään sijoittuminen 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Yliopistoista vuonna 2005 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2709. Tohtorin tutkinnon vuosina suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja

FSD2709. Tohtorin tutkinnon vuosina suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja FSD2709 Tohtorin tutkinnon vuosina 2004-2005 suorittaneiden työelämään sijoittuminen 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorin tutkinnon vuosina 2004-2005 suorittaneiden työelämään

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2983. Tohtorin tutkinnon vuosina suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja

FSD2983. Tohtorin tutkinnon vuosina suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja FSD2983 Tohtorin tutkinnon vuosina 2006-2007 suorittaneiden työelämään sijoittuminen 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorin tutkinnon vuosina 2006-2007 suorittaneiden työelämään

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2917. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2917. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2917 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD3045. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3045. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3045 Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3113. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD3113. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD3113 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2909. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2909. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2909 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3122. Tampereen yliopistosta 2014 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3122. Tampereen yliopistosta 2014 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3122 Tampereen yliopistosta 2014 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2014 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2906. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2906. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2906 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD3054. Yliopistoista vuonna 2009 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja

FSD3054. Yliopistoista vuonna 2009 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja FSD3054 Yliopistoista vuonna 2009 valmistuneiden työelämään sijoittuminen 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Yliopistoista vuonna 2009 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3111. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD3111. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD3111 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2779. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2779. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2779 Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja FSD2382 Nuorisobarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2897. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2897. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2897 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2007 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot