FSD2813. Sosiaalibarometri Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2813. Sosiaalibarometri Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2813 Sosiaalibarometri 2009 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :59: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2813. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL): Sosiaalibarometri 2009 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 7 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Muuttujaluettelo 235 B Kyselylomakkeet suomeksi 239 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Sosiaalibarometri 2009 Aineiston nimi englanniksi: Sociobarometer 2009 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL) Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat asiakaslähtöisyys; elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset; hyvinvointipalvelut; Kansaneläkelaitos; sosiaalietuudet; sosiaalihuolto; sosiaalipalvelut; sosiaalitoimi; terveyskeskukset; ter- 1

8 1. Aineiston kuvailu veyspalvelut; työvoimatoimistot; viranomaisyhteistyö Tieteenala / Aihealue FSDn sanaston mukainen luokittelu: hyvinvointitutkimus; sosiaalipolitiikka; sosiaalityö; terveystiede CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: sosiaalipalveluiden käyttö ja tarjonta; sosiaalipolitiikka; sosiaaliturvajärjestelmät; terveydenhuolto; terveyspolitiikka Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Sosiaalibarometrit SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (ent. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto) on tehnyt sosiaalibarometriä vuosittain vuodesta Sarjassa eri palveluiden tuottajat (esimerkiksi kuntien sosiaalitoimi, terveyskeskukset, työ- ja elinkeinotoimistot ja Kelan toimistot) arvioivat palveluiden tilaa ja kansalaisten hyvinvoinnin muutoksia. Lisäksi käsitellään ajankohtaisia sosiaalipoliittisia teemoja. Tietoarkistoon on arkistoitu sosiaalibarometrejä vuodesta Sisällön kuvaus Sosiaalibarometrit kartoittavat laaja-alaisesti vastaajien organisaatioiden tilannetta ja palveluiden vastaavuutta organisaation toiminta-alueen asukkaiden tarpeisiin. Vuoden 2009 sosiaalibarometrissä vastaajina olivat kuntien sosiaalitoimen, Kansaneläkelaitoksen toimistojen, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä terveyskeskuksien johtavissa asemissa olevat työntekijät ja sosiaalihuollon lautakuntien puheenjohtajat. Aluksi vastaajille esitettiin kysymyksiä alueen ja organisaation kokonaistilanteesta. Organisaatioilta kysyttiin muutoksen voimakkuudesta ja hallittavuudesta, kyvystä turvata asiakkaiden tarvitsemat palvelut, hyvinvoinnin kokonaistilanteesta alueella sekä seikoista, joista vastaaja oli väestön hyvinvoinnin kannalta huolissaan tai tyytyväinen. Sosiaalitoimelta ja terveyskeskuksilta pyydettiin lisäksi arvioita sosiaali- ja terveydenhuollon taloudellisesta resursoinnista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksien ohjautumisesta ja riittävyydestä. Sosiaalitoimelta ja sen lautakunnilta kysyttiin myös, tulisiko toimeentulotuen perusosa siirtää heidän mielestään kelan hoidettavaksi. Lisäksi työvoimatoimistojen johdolta pyydettiin arvioita esimerkiksi henkilöstöresurssien riittävyydestä ja työhyvinvoinnista. Työvoimatoimistoilta ja Kelan toimistoilta tiedusteltiin myös omien palveluiden ja organisaation nykytilanteista. Kelan palveluihin liittyen kysyttiin, oliko joissain etuuksissa tai palveluissa niiden käyttäjien kannalta erityisen suuria pulmia, oliko jokin palvelu kehittynyt erityisen myönteisesti sekä miten vastaaja arvioi erilaisten seikkojen, kuten palvelun tehokkuuden tai asiakkaiden oikeusturvan toteutumisen Kelan palveluissa tällä hetkellä. Niin ikään tiedusteltiin, kuinka asiakkaan asemaa voisi parantaa tilanteissa, joissa asiakas ei tunne etuuksia, joihin hän olisi oikeutettu sekä sitä, kuinka toimistossa kyetään tukemaan toiminnan piiriin tulevia asiakkaita erilaisissa asioissa. Kelan vastaajilta pyydettiin myös arvioita asiakaspalvelun 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu osa-alueiden, kuten viestinnän, esitteiden, lomakkeiden ja muutoksenhaun toimivuudesta sekä onko Kelassa toteutettu toimenpiteitä tiedonsaannin parantamiseksi. Lisäksi tiedusteltiin vielä puhelin- ja internetpalveluihin siirtymisestä aiheutuvia seurauksia. Työvoimatoimistoilta tiedusteltiin, millaisia vaikutuksia he arvioivat tulevalla organisaatiomuutoksella työ- ja elinkeinotoimistoiksi olevan eri tahojen kanssa tehtyyn yhteistyöhön sekä esimerkiksi nuorten, pitkäaikaistyöttömien tai osakykyisten työnhakijapalveluihin ja työnantajapalveluihin. Sosiaalitoimilta ja niiden lautakunnilta sekä terveyskeskuksilta tiedusteltiin seuraavaksi muuttuvista palvelurakenteista. Sosiaali- ja terveyspalveluista kysyttiin, mikä taho niitä tuotti ja oliko kunta mukana yhteistoiminta-alueessa. Sosiaalitoimilta ja lautakunnilta tiedusteltiin yhteistoimintaalueisiin liittyen myös arvioita kuntien vaikutusmahdollisuuksista niissä sekä niiden pysyvyydestä. Sosiaalitoimilta ja terveyskeskuksilta kysyttiin, oliko palvelut organisoitu tilaaja-tuottajamallin mukaisesti ja minä vuonna malli on otettu käyttöön. Sosiaalitoimilta tiedusteltiin niin ikään elämänkaarimallin käytöstä palveluiden järjestämisessä. Kaikilta organisaatioilta kysyttiin erilaisten seikkojen, kuten palvelujen laadun, palvelukokonaisuuksien eheyden ja ehkäisevän työn toteutumisesta alueen palveluissa. Sosiaalitoimelta ja lautakunnalta kysyttiin myös palvelun laadun ja muiden seikkojen toteutumisesta ostopalveluissa sekä arvioita Paras-uudistuksen vaikutuksista alueella. Sosiaalitoimille esitettiin myös kysymyksiä kunnan johtamisesta. Esimerkiksi kysyttiin eri tahojen, kuten Kaste-ohjelman ja Sosiaali- ja terveysministeriön ohjausvaikutuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksentekoon. Terveyskeskusvastaajilta pyydettiin myös arvioita perusterveydenhuollon järjestämisestä terveyspiirimallin tai yhteistoimintaalueeseen perustuvan mallin pohjalta. Sosiaalitoimet, niiden lautakunnat sekä terveyskeskukset vastasivat myös kysymyksiin sosiaalija terveydenhuollon yhteistyöstä sekä palvelujen saatavuudesta alueella. Heiltä tiedusteltiin muun muassa yhteistoiminnan laatua ja siinä tapahtunutta muutosta sekä yhteistyöhön vaikuttavia seikkoja. Palveluihin liittyen kysyttiin, mitkä palvelut olivat kehittyneet erityisen myönteisesti sekä olivatko jotkin palvelut riittämättömiä. Lisäksi tiedusteltiin Paras-lain oletetusta vaikutuksesta useiden eri tahojen palvelua tarvitsevien ihmisten palvelujen saatavuuteen. Sosiaalitoimilta ja terveyskeskuksilta tiedusteltiin myös tiedonsaantiin liittyen, esimerkiksi kuinka he arvioivat tiedonsaannin ja asiakkaiden osallistumismahdollisuuksien toteutuvan alueella sekä onko alueella toteutettu tai käynnistymässä toimenpiteitä, joilla varmistetaan kuntalaisten tiedonsaanti palveluista. Lopuksi sosiaalitoimille esitettiin kysymyksiä kuntien ja sosiaalija terveysjärjestöjen suhteista, kuten oliko kunnassa yhteistyötä määrittävää strategiaa ja olisiko kunnalla mahdollisuus korvata järjestöjen toteuttamia päihdepalveluja, erityisryhmien asumispalveluja, lastenhuollon avopalveluja tai ensi- ja turvakoteja mikäli järjestöt palveluiden tuottamisesta luopuisivat. Lisäksi tiedusteltiin, miten sosiaalitoimet arvioivat esimerkiksi ostopalvelujen tuottamisen ja hankeyhteistyön toteutuvan kunnan ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyössä. Taustatietoina ovat vastaajan organisaatio, virka-asema ja vastuualue, organisaation sijaintialue, lääni ja alueen kuntaryhmitys. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi 3

10 1. Aineiston kuvailu Havaintoyksikkötyyppi: Organisaatio Perusjoukko/otos: Suomen kuntien tai yhteistoiminta-alueiden sosiaalitoimet, terveyskeskukset, työvoimatoimistot, Kelan toimistot ja sosiaalihuollon lautakunnat, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: marraskuu Kerääjät: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Aineiston tuottajat: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake, Itsetäytettävä lomake: verkkolomake Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2008 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 46 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 318 muuttujaa ja 630 havaintoa. Otantamenetelmä: Kokonaisaineisto Organisaation johtavissa asemissa oleville työntekijöille osoitettu Sosiaalibarometri kysely lähetettiin Ahvenanmaata lukuun ottamatta Suomen kaikkien kuntien tai yhteistoiminta-alueiden sosiaalihuollon johdolle, itsenäisiin terveyskeskuksiin (kuntayhtymissä pääterveyskeskus), työvoimatoimistoihin, Kansaneläkelaitoksen toimistoihin ja sosiaalihuollosta vastaavien lautakuntien puheenjohtajille. Joihinkin suurten kaupunkien sosiaalitoimiin, terveyskeskuksiin ja sosiaalitoimen lautakuntiin kysely lähetettiin organisaatiorakenteen mukaisesti useammalle kuin yhdelle vastaajalle. Kysely kerättiin henkilökohtaisesti osoitetuin internetkyselyin kultakin viranomaistaholta. Uusintakierroksella tammi - helmikuussa kaikille vastaajille lähetettiin myös paperinen kyselylomake postitse. Kyselyyn palautui määräaikaan mennessä 360 vastausta. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineistosta on arkistoinnin yhteydessä poistettu kuntamuuttuja. Aineistoon ei sisälly muuttujan q82_2 (terveyskeskuskyselyn 29. kysymys) vastauksia. Julkaisut Eronen, Anne & Londén Pia & Perälahti, Anne & Siltaniemi, Aki &Särkelä, Riitta (2009). Sosiaalibarometri Ajankohtainen arvio kansalaisten hyvinvoinnista, palveluista ja palvelujärjestelmän muutoksesta. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa 4

11 1.4. Aineiston käyttö Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Eronen, Anne & Londén Pia & Perälahti, Anne & Siltaniemi, Aki &Särkelä, Riitta (2009). Sosiaalibarometri Ajankohtainen arvio kansalaisten hyvinvoinnista, palveluista ja palvelujärjestelmän muutoksesta. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto. Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Erityisehdot Jatkokäyttäjien tulee lähettää Suomen sosiaali ja terveys ry:lle yksi kappale kaikista raporteista, opinnäytetöistä, artikkeleista ja muista julkaisuista ja materiaaleista, joissa ovat käyttäneet tätä aineistoa. Julkaisujen postitusosoite on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Tutkimus, Yliopistonkatu 5, HELSINKI ja sähköisten julkaisujen osoite Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 5

12

13 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 630 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 630 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

14 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 630 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [LOMAKE] Vastaajaryhmä Vastaajaryhmä Sosiaalitoimi Kelan toimisto Työvoimatoimisto Järjestö Terveyskeskus Lautakunta [SUURALUE] Suuralue 2008 Suuralue 2008 Etelä-Suomi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi tieto puuttuu (SYSMIS) [LAANI] Lääni 2008 Lääni 2008 Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Oulu Lappi [KUNRYH] Tilastollinen kuntaryhmitys 2004 Tilastollinen kuntaryhmitys 2004 Kaupunkimainen Taajaan asuttu Maaseutumainen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2] (A) Mikä on virka-asemanne tai -nimikkeenne? SOSIAALITOIMI: Mikä on virka-asemanne tai -nimikkeenne? 9

16 2. Muuttujat Toimialajohtaja Sosiaali- ja terveysjohtaja Perusturvajohtaja Sosiaalijohtaja Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_1] (A) Mikä on virka-asemanne tai -nimikkeenne: muu, mikä? (Avokysymys) SOSIAALITOIMI: Mikä on virka-asemanne tai -nimikkeenne: muu, mikä? [Q3] (A) Mikä on vastuualueenne? SOSIAALITOIMI: Mikä on vastuualueenne? Koko sosiaali- ja terveystoimi Koko sosiaalitoimi Osa sosiaalitoimen palveluista Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_1] (A) Mikä on vastuualueenne: muu, mikä? (Avokysymys) SOSIAALITOIMI: Mikä on vastuualueenne: muu, mikä? 10

17 Q4_1 [Q4] (A) Mikä toimielin vastaa kuntanne sosiaali- ja terveydenhuollosta? SOSIAALITOIMI: Mikä toimielin vastaa kuntanne sosiaali- ja terveydenhuollosta? Sosiaalihuollosta sosiaalilautakunta, kansanterveystyöstä kuntayhtymä Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen lautakunta Sosiaalihuollosta sosiaalilautakunta, terveydenhuollosta terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaa toisen kunnan toimielin (isäntäkuntamalli yhteistoiminta-alueella) Sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaa kuntayhtymä (yhteistoiminta-alueella) Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_1] (A) Mikä toimielin vastaa kuntanne sosiaali- ja terveydenhuollosta: muu, mikä? (Avokysymys) SOSIAALITOIMI: Mikä toimielin vastaa kuntanne sosiaali- ja terveydenhuollosta: muu, mikä? [Q5_1] (ABCEF) Miten kuvailisitte sosiaalitoimen tilannetta kunnassanne / toimistonne tilannetta / terveyskeskuksenne tilannetta tällä hetkellä? muutoksen voimakkuus SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Miten kuvailisitte sosiaalitoimen tilannetta kunnassanne tällä hetkellä? KELAN TOIMISTO: Miten kuvailisitte toimistonne tilannetta tällä hetkellä? TYÖVOIMATOIMISTO: Miten kuvailisitte toimistonne tilannetta tällä hetkellä? TERVEYSKESKUS: Miten kuvailisitte terveyskeskuksenne tilannetta tällä hetkellä? 11

18 2. Muuttujat SOSIAALITOIMI, KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO, TERVEYSKESKUS, SOSIAA- LITOIMEN LAUTAKUNTA: Ei muutosta - voimakas muutos Ei muutosta Voimakas muutos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_2] (ABCEF) Miten kuvailisitte sosiaalitoimen tilannetta kunnassanne / toimistonne tilannetta / terveyskeskuksenne tilannetta tällä hetkellä? muutoksen hallinta SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Miten kuvailisitte sosiaalitoimen tilannetta kunnassanne tällä hetkellä? KELAN TOIMISTO: Miten kuvailisitte toimistonne tilannetta tällä hetkellä? TYÖVOIMATOIMISTO: Miten kuvailisitte toimistonne tilannetta tällä hetkellä? TERVEYSKESKUS: Miten kuvailisitte terveyskeskuksenne tilannetta tällä hetkellä? SOSIAALITOIMI, KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO, TERVEYSKESKUS, SOSIAA- LITOIMEN LAUTAKUNTA: Hallitsematon muutos - Hallittu muutos 12

19 Q6_1 Hallitsematon muutos Hallittu muutos tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_1] (AF) Kuinka kunnassanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaalipalvelut kunnan nykyisillä voimavaroilla: Tällä hetkellä? SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Kuinka kunnassanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaalipalvelut kunnan nykyisillä voimavaroilla? SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Tällä hetkellä? Huonosti Hyvin

20 2. Muuttujat [Q6_2] (AF) Kuinka kunnassanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaalipalvelut kunnan nykyisillä voimavaroilla: 12 kuukauden kuluttua? SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Kuinka kunnassanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaalipalvelut kunnan nykyisillä voimavaroilla? SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: 12 kuukauden kuluttua? Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_1] (AEF) Millaiseksi arvioitte kuntanne sosiaalitoimen / terveyskeskuksenne taloudellisen resursoinnin: Tällä hetkellä? SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Millaiseksi arvioitte kuntanne sosiaalitoimen taloudellisen resursoinnin? TERVEYSKESKUS: Millaiseksi arvioitte terveyskeskuksenne taloudellisen resursoinnin? SOSIAALITOIMI, TERVEYSKESKUS, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Tällä hetkellä? Huono (taulukko jatkuu seur. sivulla) 14

21 Q7_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_2] (AEF) Millaiseksi arvioitte kuntanne sosiaalitoimen / terveyskeskuksenne taloudellisen resursoinnin: 12 kuukauden kuluttua? SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Millaiseksi arvioitte kuntanne sosiaalitoimen taloudellisen resursoinnin? TERVEYSKESKUS: Millaiseksi arvioitte terveyskeskuksenne taloudellisen resursoinnin? SOSIAALITOIMI, TERVEYSKESKUS, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: 12 kuukauden kuluttua? Huono Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 15

22 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q8_1] (AEF) Millaiseksi arvioitte sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisten valtionosuuksien ohjautumisen ja riittävyyden tällä hetkellä: Resurssien ohjautuminen sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta? SOSIAALITOIMI, TERVEYSKESKUS, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Millaiseksi arvioitte sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisten valtionosuuksien ohjautumisen ja riittävyyden sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta tällä hetkellä? SOSIAALITOIMI, TERVEYSKESKUS, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Resurssien ohjautuminen sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta? Huono Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_2] (AEF) Millaiseksi arvioitte sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisten valtionosuuksien ohjautumisen ja riittävyyden tällä hetkellä: Valtionosuuksien riittävyys sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta? SOSIAALITOIMI, TERVEYSKESKUS, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Millaiseksi arvioitte sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisten valtionosuuksien ohjautumisen ja riittävyyden sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta tällä hetkellä? 16

23 Q9_1 SOSIAALITOIMI, TERVEYSKESKUS, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Valtionosuuksien riittävyys sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta? Huono Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_1] (AEF) Millaiseksi ennakoitte sosiaali- ja terveydenhuollon resursoinnin muutoksen jälkeen: Resurssien ohjautuminen sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta? SOSIAALITOIMI, TERVEYSKESKUS, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Vuonna 2010 valtionosuusjärjestelmä siirtyy kokonaisuudessaan valtiovarainministeriön vastuulle ja tehtäväkohtaisista valtionosuuksista luovutaan. Millaiseksi ennakoitte sosiaali- ja terveydenhuollon resursoinnin muutoksen jälkeen? SOSIAALITOIMI, TERVEYSKESKUS, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Resurssien ohjautuminen sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta? Huono (taulukko jatkuu seur. sivulla) 17

24 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_2] (AEF) Millaiseksi ennakoitte sosiaali- ja terveydenhuollon resursoinnin muutoksen jälkeen: Valtionosuuksien riittävyys sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta? SOSIAALITOIMI, TERVEYSKESKUS, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Vuonna 2010 valtionosuusjärjestelmä siirtyy kokonaisuudessaan valtiovarainministeriön vastuulle ja tehtäväkohtaisista valtionosuuksista luovutaan. Millaiseksi ennakoitte sosiaali- ja terveydenhuollon resursoinnin muutoksen jälkeen? SOSIAALITOIMI, TERVEYSKESKUS, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Valtionosuuksien riittävyys sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta? Huono Hyvä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 18

25 Q10_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10] (AF) Tulisiko mielestänne toimeentulotuen perusosa siirtää Kelan hoidettavaksi? SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Tulisiko mielestänne toimeentulotuen perusosa siirtää Kelan hoidettavaksi? Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_1] (AF) Tulisiko mielestänne toimeentulotuen perusosa siirtää Kelan hoidettavaksi: Ei, miksi? (Avokysymys) SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Tulisiko mielestänne toimeentulotuen perusosa siirtää Kelan hoidettavaksi: Ei, miksi? [Q10_2] (AF) Tulisiko mielestänne toimeentulotuen perusosa siirtää Kelan hoidettavaksi: Kyllä, miksi? (Avokysymys) SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Tulisiko mielestänne toimeentulotuen perusosa siirtää Kelan hoidettavaksi: Kyllä, miksi? [Q11] (A) Mikä hallintokunta vastaa kuntanne päivähoidosta? SOSIAALITOIMI: Mikä hallintokunta vastaa kuntanne päivähoidosta? 19

26 2. Muuttujat Sosiaalitoimi Opetus-/sivistystoimi Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_1] (A) Mikä hallintokunta vastaa kuntanne päivähoidosta: muu, mikä? (Avokysymys) SOSIAALITOIMI: Mikä hallintokunta vastaa kuntanne päivähoidosta: muu, mikä? [Q12] (A) Onko kuntanne siirtänyt tai aikooko jatkossa siirtää sosiaalipalvelut yhteistoiminta-alueelle? SOSIAALITOIMI: Paras-uudistuksen puitelain velvoitteiden täyttämiseksi muodostetaan myös yhteistoiminta-alueita. Muutamilla alueilla ne ovat jo toiminnassa. Onko kuntanne siirtänyt tai aikooko jatkossa siirtää sosiaalipalvelut yhteistoimintaalueelle? Kunta ei ole mukana yhteistoiminta-alueessa Tilanne avoin Ei aio siirtää sosiaalipalveluja Kyllä, kaikki sosiaalipalvelut Kyllä, kaikki sosiaalipalvelut paitsi päivähoito Kyllä, osa sosiaalipalveluista tieto puuttuu (SYSMIS)

27 Q12_1 [Q12_1] (A) Onko kuntanne siirtänyt tai aikooko jatkossa siirtää sosiaalipalvelut yhteistoiminta-alueelle: Kyllä, osa sosiaalipalveluista, mitkä palvelut? (Avokysymys) SOSIAALITOIMI: Paras-uudistuksen puitelain velvoitteiden täyttämiseksi muodostetaan myös yhteistoiminta-alueita. Muutamilla alueilla ne ovat jo toiminnassa. Onko kuntanne siirtänyt tai aikooko jatkossa siirtää sosiaalipalvelut yhteistoimintaalueelle: Kyllä, osa sosiaalipalveluista, mitkä palvelut? [Q13_1] (AF) Millaiseksi arvioitte kuntien mahdollisuudet vaikuttaa seuraaviin seikkoihin sosiaalipalveluissa yhteistoiminta-alueella: kustannusten hallinta SOSIAALITOIMI: Millaiseksi arvioitte kuntien mahdollisuudet vaikuttaa seuraaviin seikkoihin sosiaalipalveluissa yhteistoiminta-alueella? SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Osassa kuntia yhteistoiminta-alueet vastaavat sosiaalipalveluista tällä hetkellä tai jatkossa. Millaiseksi arvioitte kuntien mahdollisuudet vaikuttaa seuraaviin seikkoihin sosiaalipalveluissa yhteistoiminta-alueella? SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: kustannusten hallinta Huonot Hyvät En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 21

28 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q13_2] (AF) Millaiseksi arvioitte kuntien mahdollisuudet vaikuttaa seuraaviin seikkoihin sosiaalipalveluissa yhteistoiminta-alueella: palvelutarjonnan suuntaaminen eri väestöryhmille SOSIAALITOIMI: Millaiseksi arvioitte kuntien mahdollisuudet vaikuttaa seuraaviin seikkoihin sosiaalipalveluissa yhteistoiminta-alueella? SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Osassa kuntia yhteistoiminta-alueet vastaavat sosiaalipalveluista tällä hetkellä tai jatkossa. Millaiseksi arvioitte kuntien mahdollisuudet vaikuttaa seuraaviin seikkoihin sosiaalipalveluissa yhteistoiminta-alueella? SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: palvelutarjonnan suuntaaminen eri väestöryhmille Huonot Hyvät En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

29 Q13_4 [Q13_3] (AF) Millaiseksi arvioitte kuntien mahdollisuudet vaikuttaa seuraaviin seikkoihin sosiaalipalveluissa yhteistoiminta-alueella: palvelujen saatavuus SOSIAALITOIMI: Millaiseksi arvioitte kuntien mahdollisuudet vaikuttaa seuraaviin seikkoihin sosiaalipalveluissa yhteistoiminta-alueella? SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Osassa kuntia yhteistoiminta-alueet vastaavat sosiaalipalveluista tällä hetkellä tai jatkossa. Millaiseksi arvioitte kuntien mahdollisuudet vaikuttaa seuraaviin seikkoihin sosiaalipalveluissa yhteistoiminta-alueella? SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: palvelujen saatavuus Huonot Hyvät En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_4] (AF) Millaiseksi arvioitte kuntien mahdollisuudet vaikuttaa seuraaviin seikkoihin sosiaalipalveluissa yhteistoiminta-alueella: palvelujen laatu SOSIAALITOIMI: Millaiseksi arvioitte kuntien mahdollisuudet vaikuttaa seuraaviin seikkoihin sosiaalipalveluissa yhteistoiminta-alueella? SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Osassa kuntia yhteistoiminta-alueet vastaavat sosiaalipalveluista tällä hetkellä tai jatkossa. Millaiseksi arvioitte kuntien mahdollisuudet vaikuttaa seuraaviin seikkoihin sosiaalipalveluissa yhteistoiminta-alueella? 23

30 2. Muuttujat SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: palvelujen laatu Huonot Hyvät En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_5] (AF) Millaiseksi arvioitte kuntien mahdollisuudet vaikuttaa seuraaviin seikkoihin sosiaalipalveluissa yhteistoiminta-alueella: asiakkaan oikeuksien turvaaminen SOSIAALITOIMI: Millaiseksi arvioitte kuntien mahdollisuudet vaikuttaa seuraaviin seikkoihin sosiaalipalveluissa yhteistoiminta-alueella? SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Osassa kuntia yhteistoiminta-alueet vastaavat sosiaalipalveluista tällä hetkellä tai jatkossa. Millaiseksi arvioitte kuntien mahdollisuudet vaikuttaa seuraaviin seikkoihin sosiaalipalveluissa yhteistoiminta-alueella? SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: asiakkaan oikeuksien turvaaminen Huonot (taulukko jatkuu seur. sivulla) 24

31 Q13_6 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvät En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_6] (AF) Millaiseksi arvioitte kuntien mahdollisuudet vaikuttaa seuraaviin seikkoihin sosiaalipalveluissa yhteistoiminta-alueella: johtamisen selkeys SOSIAALITOIMI: Millaiseksi arvioitte kuntien mahdollisuudet vaikuttaa seuraaviin seikkoihin sosiaalipalveluissa yhteistoiminta-alueella? SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Osassa kuntia yhteistoiminta-alueet vastaavat sosiaalipalveluista tällä hetkellä tai jatkossa. Millaiseksi arvioitte kuntien mahdollisuudet vaikuttaa seuraaviin seikkoihin sosiaalipalveluissa yhteistoiminta-alueella? SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: johtamisen selkeys Huonot (taulukko jatkuu seur. sivulla) 25

32 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvät En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14] (AF) Yhteistoiminta-alue on yksi ratkaisu puitelain tavoitteiden saavuttamisessa. Miten arvioitte yhteistoiminta-alueita ja niiden tulevaisuutta? SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Yhteistoiminta-alue on yksi ratkaisu puitelain tavoitteiden saavuttamisessa. Miten arvioitte yhteistoiminta-alueita ja niiden tulevaisuutta? Pitkäaikainen ratkaisu Välivaihe uusiin kuntaliitoksiin Välivaihe uusiin laajempiin toiminta-alueratkaisuihin Välivaihe maakunnallisiin ratkaisuihin Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_1] (AF) Yhteistoiminta-alue on yksi ratkaisu puitelain tavoitteiden saavuttamisessa. Miten arvioitte yhteistoiminta-alueita ja niiden tulevaisuutta: muu, mikä? (Avokysymys) SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Yhteistoiminta-alue on yksi ratkaisu puitelain tavoitteiden saavuttamisessa. Miten arvioitte yhteistoiminta-alueita ja niiden tulevaisuutta: muu, mikä? 26

33 Q15_2 [Q15_1] (AF) Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan sosiaalipalveluissa muodostuvassa uudessa kunnassa: kustannusten hallinta SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Seuraava kysymys koskee vain niitä kuntia, joissa tapahtuu kuntaliitos vuoden 2009 alussa tai joissa on tehty päätös myöhemmin toteutettavasta kuntaliitoksesta. Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan sosiaalipalveluissa muodostuvassa uudessa kunnassa? SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: kustannusten hallinta Huonosti Hyvin Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_2] (AF) Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan sosiaalipalveluissa muodostuvassa uudessa kunnassa: palvelutarjonnan suuntaaminen eri väestöryhmille SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Seuraava kysymys koskee vain niitä kuntia, joissa tapahtuu kuntaliitos vuoden 2009 alussa tai joissa on tehty päätös myöhemmin toteutettavasta kuntaliitoksesta. Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan sosiaalipalveluissa muodostuvassa uudessa kunnassa? 27

34 2. Muuttujat SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: palvelutarjonnan suuntaaminen eri väestöryhmille Huonosti Hyvin Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_3] (AF) Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan sosiaalipalveluissa muodostuvassa uudessa kunnassa: palvelujen saatavuus SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Seuraava kysymys koskee vain niitä kuntia, joissa tapahtuu kuntaliitos vuoden 2009 alussa tai joissa on tehty päätös myöhemmin toteutettavasta kuntaliitoksesta. Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan sosiaalipalveluissa muodostuvassa uudessa kunnassa? SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: palvelujen saatavuus Huonosti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 28

35 Q15_4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvin Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_4] (AF) Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan sosiaalipalveluissa muodostuvassa uudessa kunnassa: palvelujen laatu SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Seuraava kysymys koskee vain niitä kuntia, joissa tapahtuu kuntaliitos vuoden 2009 alussa tai joissa on tehty päätös myöhemmin toteutettavasta kuntaliitoksesta. Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan sosiaalipalveluissa muodostuvassa uudessa kunnassa? SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: palvelujen laatu Huonosti Hyvin Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

36 2. Muuttujat [Q15_5] (AF) Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan sosiaalipalveluissa muodostuvassa uudessa kunnassa: asiakkaan oikeuksien turvaaminen SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Seuraava kysymys koskee vain niitä kuntia, joissa tapahtuu kuntaliitos vuoden 2009 alussa tai joissa on tehty päätös myöhemmin toteutettavasta kuntaliitoksesta. Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan sosiaalipalveluissa muodostuvassa uudessa kunnassa? SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: asiakkaan oikeuksien turvaaminen Huonosti Hyvin Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_6] (AF) Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan sosiaalipalveluissa muodostuvassa uudessa kunnassa: johtamisen selkeys SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Seuraava kysymys koskee vain niitä kuntia, joissa tapahtuu kuntaliitos vuoden 2009 alussa tai joissa on tehty päätös myöhemmin toteutettavasta kuntaliitoksesta. Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan sosiaalipalveluissa muodostuvassa uudessa kunnassa? SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: johtamisen selkeys 30

37 Q16A Huonosti Hyvin Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16A] (A) Onko kuntanne julkiset sosiaalipalvelut organisoitu tilaajatuottajamallin tai sitä vastaavan mallin mukaisesti? SOSIAALITOIMI: Tilaaja-tuottajamallilla tarkoitetaan seuraavassa julkisten palvelujen tuotannon organisoimista niin, että palvelujen tilaajan ja tuottajan roolit erotetaan hallinnollisesti toisistaan. Tilaajana toimii julkinen taho. Tuottajana voi toimia julkinen tai yksityinen palveluntuottaja. SOSIAALITOIMI: kuntanne julkiset sosiaalipalvelut organisoitu tilaaja-tuottajamallin tai sitä vastaavan mallin mukaisesti? Ei Suunnitteilla Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS)

38 2. Muuttujat [Q16B] (A) Milloin tilaaja-tuottajamalli on otettu tai suunnitellaan otettavan kunnassanne käyttöön? (vuonna) (Avokysymys) SOSIAALITOIMI: Tilaaja-tuottajamallilla tarkoitetaan seuraavassa julkisten palvelujen tuotannon organisoimista niin, että palvelujen tilaajan ja tuottajan roolit erotetaan hallinnollisesti toisistaan. Tilaajana toimii julkinen taho. Tuottajana voi toimia julkinen tai yksityinen palveluntuottaja. SOSIAALITOIMI: Milloin tilaaja-tuottajamalli on otettu tai suunnitellaan otettavan kunnassanne käyttöön? (vuonna) [Q17A] (A) Onko kuntanne sosiaalipalvelut organisoitu elämänkaarimallin mukaisesti? SOSIAALITOIMI: Onko kuntanne sosiaalipalvelut organisoitu elämänkaarimallin mukaisesti? Ei Kyllä Suunnitteilla tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17B] (A) Onko elämänkaarimallissa mukana muiden hallinnonalojen palveluja? SOSIAALITOIMI: Onko elämänkaarimallissa mukana muiden hallinnonalojen palveluja? (taulukko jatkuu seur. sivulla) 32

39 Q17B_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17B_1] (A) Onko elämänkaarimallissa mukana muiden hallinnonalojen palveluja: kyllä, mitä? (Avokysymys) SOSIAALITOIMI: Onko elämänkaarimallissa mukana muiden hallinnonalojen palveluja: kyllä, mitä? [Q18_1] (AF) Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen kuntanne sosiaalipalveluissa tällä hetkellä: kuntalaisten palvelutarpeiden tuntemus SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen kuntanne sosiaalipalveluissa tällä hetkellä? SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: kuntalaisten palvelutarpeiden tuntemus Huono (taulukko jatkuu seur. sivulla) 33

40 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_2] (AEF) Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen kuntanne / toiminta-alueenne sosiaalipalveluissa / perusterveydenhuollon palveluissa tällä hetkellä: palvelukokonaisuuksien eheys SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen kuntanne sosiaalipalveluissa tällä hetkellä? TERVEYSKESKUS: Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen toiminta-alueenne perusterveydenhuollon palveluissa tällä hetkellä? SOSIAALITOIMI, TERVEYSKESKUS, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: palvelukokonaisuuksien eheys Huono Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS)

41 Q18_4 [Q18_3] (ABCEF) Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen kuntanne / toiminta-alueenne sosiaalipalveluissa / Kelan / toimistonne / perusterveydenhuollon palveluissa tällä hetkellä: palvelujen tehokkuus SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen kuntanne sosiaalipalveluissa tällä hetkellä? TERVEYSKESKUS: Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen toiminta-alueenne perusterveydenhuollon palveluissa tällä hetkellä? KELAN TOIMISTO: Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen toiminta-alueenne Kelan palvelussa tällä hetkellä? TYÖVOIMATOIMISTO: Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen toimistonne palveluissa toiminta-alueellanne tällä hetkellä? SOSIAALITOIMI, KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO, TERVEYSKESKUS, SOSIAA- LITOIMEN LAUTAKUNTA: palvelujen tehokkuus Huono Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_4] (ACEF) Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen kuntanne / toiminta-alueenne sosiaalipalveluissa / toimistonne / perusterveydenhuollon palveluissa tällä hetkellä: kustannustietoisuus SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen kuntanne sosiaalipalveluissa tällä hetkellä? 35

42 2. Muuttujat TERVEYSKESKUS: Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen toiminta-alueenne perusterveydenhuollon palveluissa tällä hetkellä? TYÖVOIMATOIMISTO: Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen toimistonne palveluissa toiminta-alueellanne tällä hetkellä? SOSIAALITOIMI, TYÖVOIMATOIMISTO, TERVEYSKESKUS, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUN- TA: kustannustietoisuus Huono Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_5] (ABCEF) Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen kuntanne / toiminta-alueenne sosiaalipalveluissa / Kelan / toimistonne / perusterveydenhuollon palveluissa tällä hetkellä: organisoinnin selkeys SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen kuntanne sosiaalipalveluissa tällä hetkellä? TERVEYSKESKUS: Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen toiminta-alueenne perusterveydenhuollon palveluissa tällä hetkellä? KELAN TOIMISTO: Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen toiminta-alueenne Kelan palvelussa tällä hetkellä? TYÖVOIMATOIMISTO: Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen toimistonne palveluissa toiminta-alueellanne tällä hetkellä? 36

43 Q18_6 SOSIAALITOIMI, KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO, TERVEYSKESKUS, SOSIAA- LITOIMEN LAUTAKUNTA: organisoinnin selkeys Huono Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_6] (ABCF) Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen kuntanne / toiminta-alueenne sosiaalipalveluissa / Kelan / toimistonne palveluissa tällä hetkellä: asiakkaiden oikeusturva SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen kuntanne sosiaalipalveluissa tällä hetkellä? TERVEYSKESKUS: Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen toiminta-alueenne perusterveydenhuollon palveluissa tällä hetkellä? KELAN TOIMISTO: Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen toiminta-alueenne Kelan palvelussa tällä hetkellä? SOSIAALITOIMI, KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO, SOSIAALITOIMEN LAUTA- KUNTA: asiakkaiden oikeusturva 37

44 2. Muuttujat Huono Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_7] (ABCF) Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen kuntanne / toiminta-alueenne sosiaalipalveluissa / Kelan / toimistonne palveluissa tällä hetkellä: palvelujen laatu SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen kuntanne sosiaalipalveluissa tällä hetkellä? TERVEYSKESKUS: Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen toiminta-alueenne perusterveydenhuollon palveluissa tällä hetkellä? KELAN TOIMISTO: Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen toiminta-alueenne Kelan palvelussa tällä hetkellä? SOSIAALITOIMI, KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO, SOSIAALITOIMEN LAUTA- KUNTA: palvelujen laatu Huono (taulukko jatkuu seur. sivulla) 38

45 Q18_8 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_8] (ABCEF) Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen kuntanne / toiminta-alueenne sosiaalipalveluissa / Kelan / toimistonne / perusterveydenhuollon palveluissa tällä hetkellä: palvelujen kehittäminen SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen kuntanne sosiaalipalveluissa tällä hetkellä? TERVEYSKESKUS: Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen toiminta-alueenne perusterveydenhuollon palveluissa tällä hetkellä? KELAN TOIMISTO: Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen toiminta-alueenne Kelan palvelussa tällä hetkellä? TYÖVOIMATOIMISTO: Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen toimistonne palveluissa toiminta-alueellanne tällä hetkellä? SOSIAALITOIMI, KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO, TERVEYSKESKUS, SOSIAA- LITOIMEN LAUTAKUNTA: palvelujen kehittäminen Huono Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 39

46 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q18_9] (AEF) Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen kuntanne / toiminta-alueenne sosiaalipalveluissa / perusterveydenhuollon palveluissa tällä hetkellä: ehkäisevän työn toteuttaminen SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen kuntanne sosiaalipalveluissa tällä hetkellä? TERVEYSKESKUS: Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen toiminta-alueenne perusterveydenhuollon palveluissa tällä hetkellä? SOSIAALITOIMI, TERVEYSKESKUS, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: ehkäisevän työn toteuttaminen Huono Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS)

47 Q18_11 [Q18_10] (AF) Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen kuntanne sosiaalipalveluissa tällä hetkellä: kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttaminen SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen kuntanne sosiaalipalveluissa tällä hetkellä? SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttaminen Huono Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_11] (ABCEF) Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen kuntanne / toiminta-alueenne sosiaalipalveluissa / Kelan / toimistonne / perusterveydenhuollon palveluissa tällä hetkellä: asiakaspalautejärjestelmät SOSIAALITOIMI, SOSIAALITOIMEN LAUTAKUNTA: Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen kuntanne sosiaalipalveluissa tällä hetkellä? TERVEYSKESKUS: Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen toiminta-alueenne perusterveydenhuollon palveluissa tällä hetkellä? KELAN TOIMISTO: Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen toiminta-alueenne Kelan palvelussa tällä hetkellä? TYÖVOIMATOIMISTO: Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen toimistonne palveluissa toiminta-alueellanne tällä hetkellä? 41

48 2. Muuttujat SOSIAALITOIMI, KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO, TERVEYSKESKUS, SOSIAA- LITOIMEN LAUTAKUNTA: asiakaspalautejärjestelmät Huono Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_12] (B) Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen toimistonne palveluissa toiminta-alueellanne tällä hetkellä: tiedonsaanti Kelan etuuksista ja palveluista KELAN TOIMISTO: Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen toiminta-alueenne Kelan palvelussa tällä hetkellä? KELAN TOIMISTO: tiedonsaanti Kelan etuuksista ja palveluista Huono (taulukko jatkuu seur. sivulla) 42

49 Q18_13 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_13] (BC) Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen toimistonne palveluissa toiminta-alueellanne tällä hetkellä: asiakkaiden osallistumismahdollisuudet palvelujen kehittämiseen KELAN TOIMISTO: Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen toiminta-alueenne Kelan palvelussa tällä hetkellä? TYÖVOIMATOIMISTO: Millaiseksi arvioitte seuraavien seikkojen toteutumisen toimistonne palveluissa toiminta-alueellanne tällä hetkellä? KELAN TOIMISTO, TYÖVOIMATOIMISTO: asiakkaiden osallistumismahdollisuudet palvelujen kehittämiseen Huono Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS)

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2848. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2848. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2848 Sosiaalibarometri 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2850 Sosiaalibarometri 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3043 Sosiaalibarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2849. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2849. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2849 Sosiaalibarometri 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD3042. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3042. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3042 Sosiaalibarometri 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3188. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3188. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3188 Sosiaalibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1134. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1134. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1134 Sosiaalibarometri 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1999 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1129. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1129. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1129 Sosiaalibarometri 1994 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1994 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2813 SOSIAALIBAROMETRI 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2813 SOCIOBAROMETER 2009

KYSELYLOMAKE: FSD2813 SOSIAALIBAROMETRI 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2813 SOCIOBAROMETER 2009 KYSELYLOMAKE: FSD2813 SOSIAALIBAROMETRI 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2813 SOCIOBAROMETER 2009 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja FSD2164 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2650. Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat. Koodikirja

FSD2650. Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat. Koodikirja FSD2650 Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2813 SOSIAALIBAROMETRI 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2813 SOCIOBAROMETER 2009

KYSELYLOMAKE: FSD2813 SOSIAALIBAROMETRI 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2813 SOCIOBAROMETER 2009 KYSELYLOMAKE: FSD2813 SOSIAALIBAROMETRI 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2813 SOCIOBAROMETER 2009 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD1275. Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely Koodikirja

FSD1275. Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely Koodikirja FSD1275 Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely 1995 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely 1995 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja FSD3014 Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2225. Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat. Koodikirja

FSD2225. Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat. Koodikirja FSD2225 Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja FSD3159 Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1277. Alueellinen hyvinvointi: Pohjois-Karjalan kansalaiskysely Koodikirja

FSD1277. Alueellinen hyvinvointi: Pohjois-Karjalan kansalaiskysely Koodikirja FSD1277 Alueellinen hyvinvointi: Pohjois-Karjalan kansalaiskysely 1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Pohjois-Karjalan kansalaiskysely 1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD3130 Kaupunkipalvelututkimus 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2350. Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2350. Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2350 Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1276. Alueellinen hyvinvointi: Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely Koodikirja

FSD1276. Alueellinen hyvinvointi: Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely Koodikirja FSD1276 Alueellinen hyvinvointi: Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely

Lisätiedot

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot