FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :39: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3150. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Sariola, Heikki (Lastensuojelun keskusliitto): Lasten kuritusväkivalta 2014 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Lasten kuritusväkivalta 2014 Aineiston nimi englanniksi: Attitudes towards Corporal Punishment of Children in Finland 2014 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Sariola, Heikki (Lastensuojelun keskusliitto) Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Heinonen, Hanna (Lastensuojelun keskusliitto) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat kasvatus; kuritus; lapset; lastensuojelu; pahoinpitely; perheväkivalta; vanhemmat; väkivalta 1

8 1. Aineiston kuvailu Tieteenala / Aihealue FSDn sanaston mukainen luokittelu: lapsitutkimus; perhetutkimus CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: lapset; sosiaalinen käyttäytyminen ja asenteet Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Lasten kuritusväkivalta Lastensuojelun keskusliitto on kartoittanut lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan ja siihen liittyvien asenteiden kehitystä Suomessa 1980-luvulta lähtien. Kyselyissä on kartoitettu myös vanhempien raportoimaa itse käyttämäänsä kuritusväkivaltaa. Tietoarkistoon on arkistoitu aineistoja vuodesta Sisällön kuvaus Aineisto jatkaa Lastensuojelun keskusliiton tekemää lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan ja siihen liittyvien asenteiden kehitystä seuraavaa tutkimusta. Aineistonkeruu toteutettiin talvella 2014 henkilökohtaisina haastatteluina osana Taloustutkimuksen kuukausittain tekemää Omnibustutkimusta. Tutkimuksessa selvitettiin, onko vastaajien mielestä lasten ruumiillinen kuritus ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävä kasvatuskeino. Edelleen vastaajilta tiedusteltiin, onko joissakin tilanteissa oikeutettua ratkoa lasten ja vanhempien tai vanhempien keskinäisiä ristiriitoja fyysisellä väkivallalla. Vanhemmilta kysyttiin myös, ovatko he käyttäneet omien lastensa kasvatuksessa esimerkiksi tukistamista, läimäytystä, piiskaa, nipistystä tai väkivallalla uhkailua. Kysely sisälsi lisäksi kysymyksen, salliiko laki lapsen ruumiillisen kurituksen. Taustatietoina ovat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, asuinpaikkakunta, ammatti, siviilisääty, elämäntilanne sekä kotona asuvien lasten iät ja lukumäärä. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: Suomen vuotias väestö, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: Kerääjät: Taloustutkimus Oy Keruumenetelmä: Kasvokkainen haastattelu Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake 2

9 1.4. Aineiston käyttö Aineiston ajallinen kattavuus: 2014 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 62 muuttujaa ja 1062 havaintoa. Otantamenetelmä: Ei-todennäköisyysotanta: kiintiöpoiminta Otos muodostettiin kiintiöpoiminnalla, jossa kiintiöinä olivat kohderyhmän valtakunnallinen ikä-, sukupuoli-, lääni- ja kuntatyyppijakauma. 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Sariola, Heikki (2014). Herra Koivuniemi pantu viralta - 30 vuotta ruumiillisen kurittamisen kieltämisestä. Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto. urn:isbn: Seppälä, Mire (2017). Korvapuusteista kasvatuskeskusteluihin. Vanhempien kuritusväkivaltaasenteiden ja lasten kuritusväkivaltakokemusten muutos Jyväskylä: Jyväskylän avoin yliopisto. Sosiaalityön kandidaatintutkielma. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto sisältää painomuuttujan pkerr, joka painottaa otoksen kohderyhmää vastaavaksi iän, sukupuolen, asuinpaikan mukaan. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 3

10

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1062 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1062 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1062 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [ID] Lomakenumero Lomakenumero Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1062 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1] Lasten ruumiillinen kuritus on ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävä kasvatuskeino Lasten ruumiillinen kuritus on ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävä kasvatuskeino Ehdottomasti samaa mieltä Melkein samaa mieltä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Vaikea sanoa Hiukan eri mieltä Ehdottomasti eri mieltä Ei osaa sanoa [Q2] Lapsen tukistaminen tai luunapin antaminen on ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävää Lapsen tukistaminen tai luunapin antaminen on ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävää Ehdottomasti samaa mieltä Melkein samaa mieltä Vaikea sanoa Hiukan eri mieltä Ehdottomasti eri mieltä Ei osaa sanoa [Q3] Lasten ja vanhempien välillä esiintyviä ristiriitoja on ainakin poikkeustapauksissa oikeutettua ratkoa kohtuullista väkivaltaa käyttäen Lasten ja vanhempien välillä esiintyy joskus ristiriitoja, joita ratkaistaan eri tavoin. Mitä mieltä olette seuraavasta väittämästä: Lasten ja vanhempien välillä esiintyviä ristiriitoja on ainakin poikkeustapauksissa oikeutettua ratkoa kohtuullista väkivaltaa käyttäen. Ehdottomasti samaa mieltä Melkein samaa mieltä Vaikea sanoa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 7

14 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hiukan eri mieltä Ehdottomasti eri mieltä Ei osaa sanoa [Q4] On ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävää, että vanhemmat käyttävät lapsiinsa lievää tai kohtuullista kuritusväkivaltaa On ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävää, että vanhemmat käyttävät lapsiinsa lievää tai kohtuullista kuritusväkivaltaa Ehdottomasti samaa mieltä Melkein samaa mieltä Vaikea sanoa Hiukan eri mieltä Ehdottomasti eri mieltä Ei osaa sanoa [Q5_1] Oletteko käyttänyt omien lastenne kasvatuksessa: Tukistamista Oletteko käyttänyt omien lastenne kasvatuksessa... Tukistamista Ei Joskus (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q5_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Usein Ei vastausta/ei osaa sanoa [Q5_2] Oletteko käyttänyt omien lastenne kasvatuksessa: Läimäytystä Oletteko käyttänyt omien lastenne kasvatuksessa... Läimäytystä Ei Joskus Usein Ei vastausta/ei osaa sanoa [Q5_3] Oletteko käyttänyt omien lastenne kasvatuksessa: Piiskaa Oletteko käyttänyt omien lastenne kasvatuksessa... Piiskaa Ei (taulukko jatkuu seur. sivulla) 9

16 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Joskus Usein Ei vastausta/ei osaa sanoa [Q5_4] Oletteko käyttänyt omien lastenne kasvatuksessa: Sormille näpäytystä Oletteko käyttänyt omien lastenne kasvatuksessa... Sormille näpäytystä Ei Joskus Usein Ei vastausta/ei osaa sanoa [Q5_5] Oletteko käyttänyt omien lastenne kasvatuksessa: Kovakouraista kiinni tarttumista tai kovakouraista retuuttamista Oletteko käyttänyt omien lastenne kasvatuksessa... Kovakouraista kiinni tarttumista tai kovakouraista retuuttamista 10

17 Q6 Ei Joskus Usein Ei vastausta/ei osaa sanoa [Q5_6] Oletteko käyttänyt omien lastenne kasvatuksessa: Väkivallalla uhkailua Oletteko käyttänyt omien lastenne kasvatuksessa... Väkivallalla uhkailua Ei Joskus Usein Ei vastausta/ei osaa sanoa [Q6] Salliiko laki lapsen ruumiillisen kurituksen? Salliiko laki lapsen ruumiillisen kurituksen? Sallii Ei salli Ei osaa sanoa

18 2. Muuttujat [Q7] Parisuhteessa esiintyviä ristiriitoja on ainkin poikkeustapauksissa oikeutettua ratkoa kohtuullista väkivaltaa käyttäen Parisuhteessa esiintyviä ristiriitoja on ainkin poikkeustapauksissa oikeutettua ratkoa kohtuullista väkivaltaa käyttäen Ehdottomasti samaa mieltä Melkein samaa mieltä Vaikea sanoa Hiukan eri mieltä Ehdottomasti eri mieltä Ei osaa sanoa [BV1] Sukupuoli Sukupuoli Ohjeet haastattelijalle MERKITSE VASTAAJAN SUKUPUOLI (ÄLÄ KYSY). Nainen Mies [BV2] Ikä Vastaajan ikä? Kuvailevat tunnusluvut 12

19 BV4 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1062 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [BV3] Työstatus Oletteko... Kokopäivätyössä Osapäivätyössä Ei ansiotyössä [BV4] Ammatti/asema Vastaajan ammatti/asema? Maanviljelijä Työntekijä Alempi toimihenkilö Ylempi toimihenkilö/asiantuntija Yrittäjä Johtava asema Kotiäiti/-isä Opiskelija, koululainen Eläkeläinen Työtön

20 2. Muuttujat [BV5] Mikä on siviilisäätynne? Mikä on siviilisäätynne? Avioliitossa tai avoliitossa Naimaton Eronnut Leski Ei halua vastata [BV6] Perheen eniten ansaitsevan henkilön ammatti/asema? Perheen eniten ansaitsevan henkilön ammatti/asema? Maanviljelijä Työntekijä Alempi toimihenkilö Ylempi toimihenkilö/asiantuntija Yrittäjä Johtava asema Kotiäiti/-isä Opiskelija, koululainen Eläkeläinen Työtön [BV7] Oletteko perheen eniten ansaitseva henkilö? Oletteko perheen eniten ansaitseva henkilö? 14

21 BV10_0 Kyllä Ei Molemmilla yhtä suuret tulot tieto puuttuu (SYSMIS) [BV8] Kuka Teidän taloudessanne pääasiassa tekee elintarvike- ja muut päivittäistavaraostokset? Kuka Teidän taloudessanne pääasiassa tekee elintarvike- ja muut päivittäistavaraostokset? Vastaaja itse Vastaaja yhdessä jonkun muun kanssa Joku muu kuin vastaaja tieto puuttuu (SYSMIS) [BV9] Talouden tämänhetkinen elämäntilanne? Talouden tämänhetkinen elämäntilanne? Yksinäistalous Lapseton pari Muu aikuistalous (vain yli 18-vuotiaita) Talous, jossa lapsia [BV10_0] Kotona olevien lasten iät: 0 v Kotona olevien lasten iät? 15

22 2. Muuttujat 0 v Ei mainittu Mainittu [BV10_1] Kotona olevien lasten iät: 1 v Kotona olevien lasten iät? 1 v Ei mainittu Mainittu [BV10_2] Kotona olevien lasten iät: 2 v Kotona olevien lasten iät? 2 v 16

23 BV10_4 Ei mainittu Mainittu [BV10_3] Kotona olevien lasten iät: 3 v Kotona olevien lasten iät? 3 v Ei mainittu Mainittu [BV10_4] Kotona olevien lasten iät: 4 v Kotona olevien lasten iät? 4 v Ei mainittu Mainittu

24 2. Muuttujat [BV10_5] Kotona olevien lasten iät: 5 v Kotona olevien lasten iät? 5 v Ei mainittu Mainittu [BV10_6] Kotona olevien lasten iät: 6 v Kotona olevien lasten iät? 6 v Ei mainittu Mainittu [BV10_7] Kotona olevien lasten iät: 7 v Kotona olevien lasten iät? 18

25 BV10_9 7 v Ei mainittu Mainittu [BV10_8] Kotona olevien lasten iät: 8 v Kotona olevien lasten iät? 8 v Ei mainittu Mainittu [BV10_9] Kotona olevien lasten iät: 9 v Kotona olevien lasten iät? 9 v 19

26 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [BV10_10] Kotona olevien lasten iät: 10 v Kotona olevien lasten iät? 10 v Ei mainittu Mainittu [BV10_11] Kotona olevien lasten iät: 11 v Kotona olevien lasten iät? 11 v Ei mainittu Mainittu

27 BV10_14 [BV10_12] Kotona olevien lasten iät: 12 v Kotona olevien lasten iät? 12 v Ei mainittu Mainittu [BV10_13] Kotona olevien lasten iät: 13 v Kotona olevien lasten iät? 13 v Ei mainittu Mainittu [BV10_14] Kotona olevien lasten iät: 14 v Kotona olevien lasten iät? 21

28 2. Muuttujat 14 v Ei mainittu Mainittu [BV10_15] Kotona olevien lasten iät: 15 v Kotona olevien lasten iät? 15 v Ei mainittu Mainittu [BV10_16] Kotona olevien lasten iät: 16 v Kotona olevien lasten iät? 16 v 22

29 BV11 Ei mainittu Mainittu [BV10_17] Kotona olevien lasten iät: 17 v Kotona olevien lasten iät? 17 v Ei mainittu Mainittu [BV11] Alle 18-vuotiaiden kotona asuvien lasten lukumäärä Alle 18-vuotiaiden kotona asuvien lasten lukumäärä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 266 minimi 1.00 maksimi 5.00 keskiarvo 1.93 keskihajonta

30 2. Muuttujat [BV12] Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä? Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä? Alle euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi Yli euroa/vuosi Eos/ei halua vastata [BV13] Montako henkilöä kuuluu ruokakuntaanne Te itse mukaanluettuna? Montako henkilöä kuuluu ruokakuntaanne Te itse mukaanluettuna? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1060 minimi 1.00 maksimi 7.00 keskiarvo 2.16 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 24

31 BV15 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskihajonta 1.30 [BV14] Mikä on koulutuksenne? Mikä on koulutuksenne? Perus-/keski-/kansa-/kansalaiskoulu Ammatti-/tekninen-/kauppakoulu Ylioppilas/lukio Opistotaso Ammattikorkeakoulu Yliopisto, korkeakoulu Ei halua vastata [BV15] Asunnon tyyppi Asunnon tyyppi Ohjeet haastattelijalle MERKITSE Omakotitalo/maatila-asunto Rivitalo/paritalo Kerrostalo

32 2. Muuttujat [BV16] Paikkakunnan asukasmäärä Paikkakunnan asukasmäärä Yli asukasta asukasta asukasta asukasta Alle asukasta [BV17] Paikkakunnan tyyppi Paikkakunnan tyyppi Kaupunki Muu kunta [BV18] Suuralue Suuralue Hki-Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi/Pohjois-Suomi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 26

33 BV21 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [BV20] Maakunta Maakunta Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi [BV21] Onko Teillä itsellänne käytössä matkapuhelin? Onko Teillä itsellänne käytössä matkapuhelin? 27

34 2. Muuttujat Kyllä Ei [BV22_1] Mistä olette yhteydessä internetiin: Kotoa? Mistä olette yhteydessä internetiin? Kotoa? Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV22_2] Mistä olette yhteydessä internetiin: Työpaikalta? Mistä olette yhteydessä internetiin? Työpaikalta? Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

35 BV22_5 [BV22_3] Mistä olette yhteydessä internetiin: Opiskelupaikalta? Mistä olette yhteydessä internetiin? Opiskelupaikalta? Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV22_4] Mistä olette yhteydessä internetiin: Sukulaisen tai tuttavan luota? Mistä olette yhteydessä internetiin? Sukulaisen tai tuttavan luota? Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV22_5] Mistä olette yhteydessä internetiin: Kirjastosta? Mistä olette yhteydessä internetiin? 29

36 2. Muuttujat Kirjastosta? Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV22_6] Mistä olette yhteydessä internetiin: Mobiililaitteesta? Mistä olette yhteydessä internetiin? Mobiililaitteesta? Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV22_7] Mistä olette yhteydessä internetiin: Muualta? Mistä olette yhteydessä internetiin? Muualta? 30

37 PKERR Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV23] Kuinka usein olette yhteydessä Internetiin? Kuinka usein olette yhteydessä Internetiin? Päivittäin tai lähes päivittäin (vähintään 20 päivää/kk) n. 3-4 päivänä viikossa (12-19 päivää/kk) n. 1-2 päivänä viikossa (4-11 päivää/kk) n. 1-3 päivänä kuukaudessa (1-3 päivää/kk) Harvemmin Ei lainkaan Eos [PKERR] Painokerroin Painokerroin Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1062 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 31

38

39 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Lomakenumero [ID] Lasten ruumiillinen kuritus on ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävä kasvatuskeino [Q1] 6 Lapsen tukistaminen tai luunapin antaminen on ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävää [Q2] Lasten ja vanhempien välillä esiintyviä ristiriitoja on ainakin poikkeustapauksissa oikeutettua ratkoa kohtuullista väkivaltaa käyttäen [Q3] On ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävää, että vanhemmat käyttävät lapsiinsa lievää tai kohtuullista kuritusväkivaltaa [Q4] Oletteko käyttänyt omien lastenne kasvatuksessa: Tukistamista [Q5_1] Oletteko käyttänyt omien lastenne kasvatuksessa: Läimäytystä [Q5_2] Oletteko käyttänyt omien lastenne kasvatuksessa: Piiskaa [Q5_3] Oletteko käyttänyt omien lastenne kasvatuksessa: Sormille näpäytystä [Q5_4] Oletteko käyttänyt omien lastenne kasvatuksessa: Kovakouraista kiinni tarttumista tai kovakouraista retuuttamista [Q5_5] Oletteko käyttänyt omien lastenne kasvatuksessa: Väkivallalla uhkailua [Q5_6] Salliiko laki lapsen ruumiillisen kurituksen? [Q6] Parisuhteessa esiintyviä ristiriitoja on ainkin poikkeustapauksissa oikeutettua ratkoa kohtuullista väkivaltaa käyttäen [Q7] Sukupuoli [BV1] Ikä [BV2] Työstatus [BV3]

40 3. Hakemistot Ammatti/asema [BV4] Mikä on siviilisäätynne? [BV5] Perheen eniten ansaitsevan henkilön ammatti/asema? [BV6] Oletteko perheen eniten ansaitseva henkilö? [BV7] Kuka Teidän taloudessanne pääasiassa tekee elintarvike- ja muut päivittäistavaraostokset? [BV8] 15 Talouden tämänhetkinen elämäntilanne? [BV9] Kotona olevien lasten iät: 0 v [BV10_0] Kotona olevien lasten iät: 1 v [BV10_1] Kotona olevien lasten iät: 2 v [BV10_2] Kotona olevien lasten iät: 3 v [BV10_3] Kotona olevien lasten iät: 4 v [BV10_4] Kotona olevien lasten iät: 5 v [BV10_5] Kotona olevien lasten iät: 6 v [BV10_6] Kotona olevien lasten iät: 7 v [BV10_7] Kotona olevien lasten iät: 8 v [BV10_8] Kotona olevien lasten iät: 9 v [BV10_9] Kotona olevien lasten iät: 10 v [BV10_10] Kotona olevien lasten iät: 11 v [BV10_11] Kotona olevien lasten iät: 12 v [BV10_12] Kotona olevien lasten iät: 13 v [BV10_13] Kotona olevien lasten iät: 14 v [BV10_14] Kotona olevien lasten iät: 15 v [BV10_15] Kotona olevien lasten iät: 16 v [BV10_16] Kotona olevien lasten iät: 17 v [BV10_17] Alle 18-vuotiaiden kotona asuvien lasten lukumäärä [BV11] Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä? [BV12] Montako henkilöä kuuluu ruokakuntaanne Te itse mukaanluettuna? [BV13] Mikä on koulutuksenne? [BV14] Asunnon tyyppi [BV15] Paikkakunnan asukasmäärä [BV16] Paikkakunnan tyyppi [BV17] Suuralue [BV18] Maakunta [BV20]

41 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Onko Teillä itsellänne käytössä matkapuhelin? [BV21] Mistä olette yhteydessä internetiin: Kotoa? [BV22_1] Mistä olette yhteydessä internetiin: Työpaikalta? [BV22_2] Mistä olette yhteydessä internetiin: Opiskelupaikalta? [BV22_3] Mistä olette yhteydessä internetiin: Sukulaisen tai tuttavan luota? [BV22_4] Mistä olette yhteydessä internetiin: Kirjastosta? [BV22_5] Mistä olette yhteydessä internetiin: Mobiililaitteesta? [BV22_6] Mistä olette yhteydessä internetiin: Muualta? [BV22_7] Kuinka usein olette yhteydessä Internetiin? [BV23] Painokerroin [PKERR]

42 3. Hakemistot 3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Alle 18-vuotiaiden kotona asuvien lasten lukumäärä Ammatti/asema Asunnon tyyppi Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Ikä Kotona olevien lasten iät: 0 v Kotona olevien lasten iät: 1 v Kotona olevien lasten iät: 10 v Kotona olevien lasten iät: 11 v Kotona olevien lasten iät: 12 v Kotona olevien lasten iät: 13 v Kotona olevien lasten iät: 14 v Kotona olevien lasten iät: 15 v Kotona olevien lasten iät: 16 v Kotona olevien lasten iät: 17 v Kotona olevien lasten iät: 2 v Kotona olevien lasten iät: 3 v Kotona olevien lasten iät: 4 v Kotona olevien lasten iät: 5 v Kotona olevien lasten iät: 6 v Kotona olevien lasten iät: 7 v Kotona olevien lasten iät: 8 v Kotona olevien lasten iät: 9 v Kuinka usein olette yhteydessä Internetiin? Kuka Teidän taloudessanne pääasiassa tekee elintarvike- ja muut päivittäistavaraostokset?. 15 Lapsen tukistaminen tai luunapin antaminen on ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävää. 7 Lasten ja vanhempien välillä esiintyviä ristiriitoja on ainakin poikkeustapauksissa oikeutettua ratkoa kohtuullista väkivaltaa käyttäen Lasten ruumiillinen kuritus on ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävä kasvatuskeino Lomakenumero Maakunta

43 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä? Mikä on koulutuksenne? Mikä on siviilisäätynne? Mistä olette yhteydessä internetiin: Kirjastosta? Mistä olette yhteydessä internetiin: Kotoa? Mistä olette yhteydessä internetiin: Mobiililaitteesta? Mistä olette yhteydessä internetiin: Muualta? Mistä olette yhteydessä internetiin: Opiskelupaikalta? Mistä olette yhteydessä internetiin: Sukulaisen tai tuttavan luota? Mistä olette yhteydessä internetiin: Työpaikalta? Montako henkilöä kuuluu ruokakuntaanne Te itse mukaanluettuna? Oletteko käyttänyt omien lastenne kasvatuksessa: Kovakouraista kiinni tarttumista tai kovakouraista retuuttamista Oletteko käyttänyt omien lastenne kasvatuksessa: Läimäytystä Oletteko käyttänyt omien lastenne kasvatuksessa: Piiskaa Oletteko käyttänyt omien lastenne kasvatuksessa: Sormille näpäytystä Oletteko käyttänyt omien lastenne kasvatuksessa: Tukistamista Oletteko käyttänyt omien lastenne kasvatuksessa: Väkivallalla uhkailua Oletteko perheen eniten ansaitseva henkilö? On ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävää, että vanhemmat käyttävät lapsiinsa lievää tai kohtuullista kuritusväkivaltaa Onko Teillä itsellänne käytössä matkapuhelin? Paikkakunnan asukasmäärä Paikkakunnan tyyppi Painokerroin Parisuhteessa esiintyviä ristiriitoja on ainkin poikkeustapauksissa oikeutettua ratkoa kohtuullista väkivaltaa käyttäen Perheen eniten ansaitsevan henkilön ammatti/asema? Salliiko laki lapsen ruumiillisen kurituksen? Sukupuoli Suuralue Talouden tämänhetkinen elämäntilanne? Työstatus

44 3. Hakemistot 3.3 Muuttujaryhmät Muuttujaryhmä Oletteko käyttänyt omien lastenne kasvatuksessa... [Q5_1] Oletteko käyttänyt omien lastenne kasvatuksessa: Tukistamista [Q5_2] Oletteko käyttänyt omien lastenne kasvatuksessa: Läimäytystä [Q5_3] Oletteko käyttänyt omien lastenne kasvatuksessa: Piiskaa [Q5_4] Oletteko käyttänyt omien lastenne kasvatuksessa: Sormille näpäytystä [Q5_5] Oletteko käyttänyt omien lastenne kasvatuksessa: Kovakouraista kiinni tarttumista tai kovakouraista retuuttamista [Q5_6] Oletteko käyttänyt omien lastenne kasvatuksessa: Väkivallalla uhkailua Muuttujaryhmä Kotona olevien lasten iät? [BV10_0] Kotona olevien lasten iät: 0 v [BV10_1] Kotona olevien lasten iät: 1 v [BV10_2] Kotona olevien lasten iät: 2 v [BV10_3] Kotona olevien lasten iät: 3 v [BV10_4] Kotona olevien lasten iät: 4 v [BV10_5] Kotona olevien lasten iät: 5 v [BV10_6] Kotona olevien lasten iät: 6 v [BV10_7] Kotona olevien lasten iät: 7 v [BV10_8] Kotona olevien lasten iät: 8 v [BV10_9] Kotona olevien lasten iät: 9 v [BV10_10] Kotona olevien lasten iät: 10 v [BV10_11] Kotona olevien lasten iät: 11 v [BV10_12] Kotona olevien lasten iät: 12 v [BV10_13] Kotona olevien lasten iät: 13 v [BV10_14] Kotona olevien lasten iät: 14 v [BV10_15] Kotona olevien lasten iät: 15 v [BV10_16] Kotona olevien lasten iät: 16 v [BV10_17] Kotona olevien lasten iät: 17 v

45 3.3. Muuttujaryhmät Muuttujaryhmä Mistä olette yhteydessä internetiin? [BV22_1] Mistä olette yhteydessä internetiin: Kotoa? [BV22_2] Mistä olette yhteydessä internetiin: Työpaikalta? [BV22_3] Mistä olette yhteydessä internetiin: Opiskelupaikalta? [BV22_4] Mistä olette yhteydessä internetiin: Sukulaisen tai tuttavan luota? [BV22_5] Mistä olette yhteydessä internetiin: Kirjastosta? [BV22_6] Mistä olette yhteydessä internetiin: Mobiililaitteesta? [BV22_7] Mistä olette yhteydessä internetiin: Muualta?

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2763. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD2763. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD2763 Lasten kuritusväkivalta 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2019.

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3154. Lasten kuritusväkivalta: kesä Koodikirja

FSD3154. Lasten kuritusväkivalta: kesä Koodikirja FSD3154 Lasten kuritusväkivalta: kesä 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta: kesä 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2763. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD2763. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD2763 Lasten kuritusväkivalta 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2766. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD2766. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD2766 Lasten kuritusväkivalta 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2019.

Lisätiedot

FSD2764. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD2764. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD2764 Lasten kuritusväkivalta 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2552. Lasten oikeudet Koodikirja

FSD2552. Lasten oikeudet Koodikirja FSD2552 Lasten oikeudet 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten oikeudet 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2766. Lasten kuritusväkivalta 2007. Koodikirja

FSD2766. Lasten kuritusväkivalta 2007. Koodikirja FSD2766 Lasten kuritusväkivalta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2007 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2764. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD2764. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD2764 Lasten kuritusväkivalta 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2553. Lasten oikeudet Koodikirja

FSD2553. Lasten oikeudet Koodikirja FSD2553 Lasten oikeudet 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten oikeudet 2009 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja FSD2130 Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD1112. Aikuiset avunsaajina Koodikirja

FSD1112. Aikuiset avunsaajina Koodikirja FSD1112 Aikuiset avunsaajina 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Aikuiset avunsaajina 1996 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3062. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely Koodikirja

FSD3062. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely Koodikirja FSD3062 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2554. Lasten oikeudet 2010. Koodikirja

FSD2554. Lasten oikeudet 2010. Koodikirja FSD2554 Lasten oikeudet 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten oikeudet 2010 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2546. Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen : Suomi. Koodikirja

FSD2546. Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen : Suomi. Koodikirja FSD2546 Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen 2009-2010: Suomi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen 2009-2010: Suomi [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja FSD2382 Nuorisobarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3318. Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus Koodikirja

FSD3318. Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus Koodikirja FSD3318 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2018 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2018 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1180. Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa. Koodikirja

FSD1180. Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa. Koodikirja FSD1180 Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3151. Lapsiperheiden avuntarpeet Koodikirja

FSD3151. Lapsiperheiden avuntarpeet Koodikirja FSD3151 Lapsiperheiden avuntarpeet 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsiperheiden avuntarpeet 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2992 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne TALOUSTUTKIMUS OY 20080919 09:10:34 TYÖ 2338.21 TAULUKKO 2002 ss N-LUVUT Aineistonrakenne Painottamaton Painotettu (.000) n= % N= % Kaikki 1008 100 4156 100 Taustatiedot Sukupuoli Nainen 505 50 2095 50

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD2415. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja

FSD2415. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja FSD2415 Suomalaisten alkoholiasenteet 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten alkoholiasenteet 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot