FSD2849. Sosiaalibarometri Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2849. Sosiaalibarometri Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2849 Sosiaalibarometri 2012 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :54: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2849. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry: Sosiaalibarometri 2012 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. /urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:t-fsd2849 Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 7 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Muuttujaluettelo 303 B Kyselylomakkeet suomeksi 307 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Sosiaalibarometri 2012 Aineiston nimi englanniksi: Sociobarometer 2012 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat huono-osaisuus; hyvinvointipalvelut; Kansaneläkelaitos; kuntauudistus; kuntoutus; sosiaalietuudet; sosiaalihuolto; sosiaalipalvelut; sosiaalitoimi; terveydenhuolto; terveyskeskukset; ter- 1

8 1. Aineiston kuvailu veyspalvelut; työvoiman palvelukeskukset; työvoimatoimistot; viranomaisyhteistyö; yhteispalvelu; yleishyödylliset palvelut Tieteenala / Aihealue FSDn sanaston mukainen luokittelu: hyvinvointitutkimus; sosiaalipolitiikka; sosiaalityö; terveystiede CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: sosiaalipalveluiden käyttö ja tarjonta; sosiaalipolitiikka; sosiaaliturvajärjestelmät; terveydenhuolto; terveyspolitiikka Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Sosiaalibarometrit SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (ent. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto) on tehnyt sosiaalibarometriä vuosittain vuodesta Sarjassa eri palveluiden tuottajat (esimerkiksi kuntien sosiaalitoimi, terveyskeskukset, työ- ja elinkeinotoimistot ja Kelan toimistot) arvioivat palveluiden tilaa ja kansalaisten hyvinvoinnin muutoksia. Lisäksi käsitellään ajankohtaisia sosiaalipoliittisia teemoja. Tietoarkistoon on arkistoitu sosiaalibarometrejä vuodesta Sisällön kuvaus Sosiaalibarometrit ovat tutkimuksellisia ajankohtaisselvityksiä, joiden tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman ajan tasalla olevaa tietoa hyvinvointipalvelujen, palvelujärjestelmän ja hyvinvoinnin tilanteesta ja niiden muutossuunnista. Vuoden 2012 Sosiaalibarometri-kyselyssä ajankohtaisteemoina ovat muun muassa nuorten yhteiskuntatakuu, kuntauudistus, kuntoutus ja huonoosaisuus. Lisäksi kyselyssä tarkastellaan sosiaalihuollon vaativan erityistason palvelujen järjestämisen, terveydenhuoltolain ja työvoiman palvelukeskusten toimintamallin teemoja. Kyselyssä vastaajina ovat kuntien sosiaalihuollon, Kansaneläkelaitoksen toimistojen, työ- ja elinkeinotoimistojen ja terveyskeskuksien johtavissa asemissa olevat työntekijät sekä sosiaalihuollon lautakuntien puheenjohtajat. Kyselyssä kartoitetaan laaja-alaisesti vastaajien taustaorganisaatioiden tilannetta. Ensimmäisenä teemana kyselyssä olivat voimavarat, palvelut ja hyvinvointi, joita kartoitettiin kysymällä taloudellisista resursseista, tietoisesta alibudjetoinnista ja resurssien kohdentamisesta tiettyihin palveluihin, kuten a-klinikkapalveluihin, sosiaalipäivystykseen tai vanhusten kotipalveluihin. Lisäksi vastaajilta pyydettiin arviota kansalaisten tarvitsemien palveluiden, kuten sosiaalipalveluiden, työ- ja elinkeinohallinnonpalveluiden sekä terveyspalveluiden, turvaamisesta nykyisillä resursseilla. Työ- ja elinkeinotoimiston edustajilta kysyttiin työvoiman palvelukeskus -toimintamallin myönteisistä ja kielteisistä puolista. Terveyskeskusten edustajilta kysyttiin tarkemmin terveyspalveluiden resursoinnista, tiedustelemalla onko palveluiden, kuten kotisairaanhoidon, fysioterapian tai suun terveydenhuollon, resursointia lisätty tai vähennetty vuoden 2012 talousarviossa. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu Seuraavaksi tarkasteltiin nuorten yhteiskuntatakuuta. Vastaajilta kysyttiin arviota nuorten yhteiskuntatakuun toteutumiseksi asetettujen tavoitteiden alueellisesta toteutumisesta sekä toteuttamiseksi valittujen keinojen tehosta. Lisäksi vastaajilta kysyttiin kokemuksia oman organisaation roolista nuorten yhteiskuntatakuun toteuttajana. Työ- ja elinkeinotoimiston edustajilta pyydettiin tarkemmin arviota nuorille suunnattujen palveluiden, kuten koulutusneuvonnan, ammatinvalinnanohjauksen tai oppisopimuskoulutuksen, vastaavuudesta toiminta-alueen nuorten tarpeisiin. Seuraavaksi kartoitettiin kuntauudistusta, palvelujen järjestämistä sekä rahoitusta sosiaalihuollon, terveyskeskusten ja sosiaalihuollon lautakuntien osalta. Vastaajilta kysyttiin kuntarakenteen muutosten tarpeellisuudesta ja toteutettavan muutoksen nopeudesta. Lisäksi heiltä kysyttiin erilaisten tavoite-, rakenne- ja rahoituslinjauksien kannattamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön uudistamisen kohdalla. Palvelujen järjestämiseen liittyen vastaajilta kysyttiin SGEI-palveluista, eli yleishyödyllisistä taloudellisista palveluista, niiden tuottajista ja palvelusopimuksiin sitoutumisesta. Sosiaalihuollon edustajilta kysyttiin vielä tarkemmin sosiaalihuollon vaativan erityistason palveluiden, kuten adoptiopalveluiden, erityistason päihdehuollon tai erityisryhmien laitoshoidon, rahoittamisesta ja tuottamisesta. Kuntoutusta kartoitettiin esittämällä kysymyksiä erilaisten seikkojen, kuten sosiaalisen kuntoutuksen, terveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen ja Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen, toteutumisesta vastaajan organisaation toiminta-alueella asiakkaiden kannalta. Lisäksi vastaajilta pyydettiin arviota väestöryhmistä, jotka jäävät tarvitsemansa kuntoutuksen ulkopuolelle. Lopussa vastaajilta kysyttiin vielä näkemyksiä huono-osaisuudesta kohdistaen kysymykset toimeentulotukiasiakkaisiin, työttömiin sekä sosiaalipoliittisiin ratkaisuihin. Vastaajat saivat myös määritellä miksi Suomessa elää ihmisiä köyhyydessä. Taustatietoina ovat vastaajaryhmästä riippuen muun muassa vastaajan organisaatio, virassaolo aika, koulutustausta, alueellinen kuntaryhmitys ja organisaation sijaintialue. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Organisaatio Perusjoukko/otos: Suomen kuntien sosiaalitoimet, terveyskeskukset, työ- ja elinkeinotoimistot, Kelan toimistot ja sosiaalihuollon lautakunnat, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: joulukuu Kerääjät: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Aineiston tuottajat: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: verkkolomake, Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2012 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto 3

10 1. Aineiston kuvailu Vastausprosentti: 45 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 407 muuttujaa ja 439 havaintoa. Otantamenetelmä: Kokonaisaineisto Organisaation johtavissa asemissa oleville työntekijöille osoitettu Sosiaalibarometri kysely lähetettiin Ahvenanmaata lukuun ottamatta Suomen kaikkien kuntien tai yhteistoiminta-alueiden sosiaalihuollon johdolle, terveyskeskusten johtajille, Kelan toimistojen johtajille, työ- ja elinkeinotoimistojen johtajille sekä sosiaalihuollosta vastaavien lautakuntien puheenjohtajille. Vastaajat määrittyivät vuoden 2011 kunta- ja toimipistejaon sekä vuoden 2011 lopussa käytettävissä olleiden yhteystietojen pohjalta. Kysely kerättiin henkilökohtaisesti osoitetuin internetkyselyin kultakin viranomaistaholta. Kyselyitä toimitettiin yksi kuhunkin toimipisteeseen. Ensimmäisen joulukuussa tehdyn sähköisen uusintakierroksen jälkeen vastaajille lähetettiin tammikuussa paperinen kyselylomake postitse. Kyselyyn palautui määräaikaan mennessä 439 vastausta. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Arkistoidusta aineistosta puuttuvat vastaukset muuttujalle q43_d_11 Yhteistyö sosiaalihuollon kanssa ja aineistosta on poistettu kunta-muuttuja (q1). Muuttujan q4 vastaukset on luokiteltu aineistoa arkistoitaessa. Julkaisut Hakkarainen, Tyyne & Londén, Pia & Luhtanen, Marjukka & Peltosalmi, Juha & Siltaniemi, Aki & Särkelä, Riitta (2012). Sosiaalibarometri Ajankohtainen arvio palveluista, palvelujärjestelmän muutoksesta ja kansalaisten hyvinvoinnista. Helsinki: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Hakkarainen, Tyyne & Londén, Pia & Luhtanen, Marjukka & Peltosalmi, Juha & Siltaniemi, Aki & Särkelä, Riitta (2012). Sosiaalibarometri Ajankohtainen arvio palveluista, palvelujärjestelmän muutoksesta ja kansalaisten hyvinvoinnista. Helsinki: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 4

11 1.4. Aineiston käyttö Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Erityisehdot Jatkokäyttäjien tulee lähettää Suomen sosiaali ja terveys ry:lle yksi kappale kaikista raporteista, opinnäytetöistä, artikkeleista ja muista julkaisuista ja materiaaleista, joissa ovat käyttäneet tätä aineistoa. Julkaisujen postitusosoite on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Tutkimus, Yliopistonkatu 5, HELSINKI ja sähköisten julkaisujen osoite Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). 5

12

13 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 439 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 439 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

14 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 439 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [LOMAKE] Vastaajaryhmä Vastaajaryhmä Sosiaalihuollon johto Kelan toimiston johto TE-toimiston johto Terveyskeskuksen johto Sosiaalihuollosta vastaav. lautakunnan pj [Q2] (A) Mikä on vastuualueenne? SOSIAALIHUOLTO: Mikä on vastuualueenne? Koko sosiaali- ja terveystoimi Koko sosiaalitoimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Osa sosiaalitoimen palveluista Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_1] (A) Mikä on vastuualueenne? Osa sosiaalipalveluista, mitkä? (Avokysymys) SOSIAALIHUOLTO: Mikä on vastuualueenne? Osa sosiaalipalveluista, mitkä? [Q2_2] (A) Mikä on vastuualueenne? Muu, mikä? (Avokysymys) SOSIAALIHUOLTO: Mikä on vastuualueenne? Muu, mikä? [Q3] (A) Mikä on koulutustaustanne? SOSIAALIHUOLTO: Mikä on koulutustaustanne? Sosiaalityön tai sosiaalipolitiikan koulutus Hallintotieteellinen koulutus Taloustieteellinen koulutus Muu yhteiskuntatieteellinen koulutus Lääke- tai terveystieteellinen koulutus Kasvatustieteellinen koulutus Muu, mikä tieto puuttuu (SYSMIS)

16 2. Muuttujat [Q3_1] (A) Mikä on koulutustaustanne? Muu, mikä? (Avokysymys) SOSIAALIHUOLTO: Mikä on koulutustaustanne? Muu, mikä? [Q4] (ABC) Kuinka kauan olette ollut sosiaalihuollon tai sosiaali- ja terveydenhuollon johtava viranhaltija? (vuotta) SOSIAALIHUOLTO: Kuinka kauan olette ollut sosiaalihuollon tai sosiaali- ja terveydenhuollon johtava viranhaltija? (vuotta) KELAN TOIMISTO: Kuinka kauan olette ollut Kelan toimiston johtava viranhaltija? (vuotta) TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Kuinka kauan olette ollut työ- ja elinkeinotoimiston johtava viranhaltija? (vuotta) Alle vuoden Yli 1 vuosi - 5 vuotta Yli 5 vuotta - 10 vuotta Yli 10 vuotta - 15 vuotta Yli 15 vuotta - 20 vuotta Yli 20 vuotta - 25 vuotta Yli 25 vuotta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_1] (AEF) Millaiseksi arvioitte alueenne sosiaalitoimen / terveyskeskuksen taloudellisen resursoinnin: Tällä hetkellä? SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Millaiseksi arvioitte alueenne sosiaalitoimen taloudellisen resursoinnin? TERVEYSKESKUS: Millaiseksi arvioitte terveyskeskuksen taloudellisen resursoinnin? SOSIAALIHUOLTO, TERVEYSKESKUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Tällä hetkellä? 10

17 Q5_2 Huono Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_2] (AEF) Millaiseksi arvioitte alueenne sosiaalitoimen / terveyskeskuksen taloudellisen resursoinnin: 12 kuukauden kuluttua? SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Millaiseksi arvioitte alueenne sosiaalitoimen taloudellisen resursoinnin? TERVEYSKESKUS: Millaiseksi arvioitte terveyskeskuksen taloudellisen resursoinnin? SOSIAALIHUOLTO, TERVEYSKESKUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: 12 kuukauden kuluttua Huono Hyvä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 11

18 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_1] (ABE) Kuinka alueellanne / toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata asukkaiden tarvitsemat sosiaalipalvelut / Kelan palvelu nykyisillä voimavaroilla: Tällä hetkellä? SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Kuinka alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata asukkaiden tarvitsemat sosiaalipalvelut nykyisillä voimavaroilla? KELAN TOIMISTO: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kansalaisten tarvitsema Kelan palvelu nykyisillä voimavaroilla? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Tällä hetkellä Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_2] (ABE) Kuinka alueellanne / toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata asukkaiden tarvitsemat sosiaalipalvelut / Kelan palvelu nykyisillä voimavaroilla: 12 kuukauden kuluttua? SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Kuinka alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata asukkaiden tarvitsemat sosiaalipalvelut nykyisillä voimavaroilla? KELAN TOIMISTO: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kansalaisten tarvitsema Kelan palvelu nykyisillä voimavaroilla? 12

19 Q7_1 SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: 12 kuukauden kuluttua Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_1] (A) Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavien palvelujen resursointia: Palvelut internetissä? SOSIAALIHUOLTO: Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavia alueenne asukkaille tarjottavien sosiaalipalvelujen tai -etuuksien resursointia? SOSIAALIHUOLTO: Palvelut internetissä Ei sosiaalihuollon vastuulla Vähennetty paljon Vähennetty jonkin verran Ennallaan Lisätty jonkin verran Lisätty paljon tieto puuttuu (SYSMIS)

20 2. Muuttujat [Q7_2] (A) Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavien palvelujen resursointia: Tiedonvälitys internetissä? SOSIAALIHUOLTO: Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavia alueenne asukkaille tarjottavien sosiaalipalvelujen tai -etuuksien resursointia? SOSIAALIHUOLTO: Tiedonvälitys internetissä Ei sosiaalihuollon vastuulla Vähennetty paljon Vähennetty jonkin verran Ennallaan Lisätty jonkin verran Lisätty paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_3] (A) Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavien palvelujen resursointia: Henkilökohtainen neuvonta (face-to-face)? SOSIAALIHUOLTO: Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavia alueenne asukkaille tarjottavien sosiaalipalvelujen tai -etuuksien resursointia? SOSIAALIHUOLTO: Henkilökohtainen neuvonta (face-to-face) Ei sosiaalihuollon vastuulla Vähennetty paljon Vähennetty jonkin verran (taulukko jatkuu seur. sivulla) 14

21 Q7_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ennallaan Lisätty jonkin verran Lisätty paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_4] (A) Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavien palvelujen resursointia: Lasten päivähoito? SOSIAALIHUOLTO: Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavia alueenne asukkaille tarjottavien sosiaalipalvelujen tai -etuuksien resursointia? SOSIAALIHUOLTO: Lasten päivähoito Ei sosiaalihuollon vastuulla Vähennetty paljon Vähennetty jonkin verran Ennallaan Lisätty jonkin verran Lisätty paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_5] (A) Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavien palvelujen resursointia: Lastensuojelutyö? SOSIAALIHUOLTO: Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavia alueenne asukkaille tarjottavien sosiaalipalvelujen tai -etuuksien resursointia? SOSIAALIHUOLTO: Lastensuojelutyö 15

22 2. Muuttujat Ei sosiaalihuollon vastuulla Vähennetty paljon Vähennetty jonkin verran Ennallaan Lisätty jonkin verran Lisätty paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_6] (A) Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavien palvelujen resursointia: Kasvatus- ja perheneuvonta? SOSIAALIHUOLTO: Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavia alueenne asukkaille tarjottavien sosiaalipalvelujen tai -etuuksien resursointia? SOSIAALIHUOLTO: Kasvatus- ja perheneuvonta Ei sosiaalihuollon vastuulla Vähennetty paljon Vähennetty jonkin verran Ennallaan Lisätty jonkin verran Lisätty paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_7] (A) Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavien palvelujen resursointia: Muu perhetyö? SOSIAALIHUOLTO: Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavia alueenne asukkaille tarjottavien sosiaalipalvelujen tai -etuuksien resursointia? 16

23 Q7_8 SOSIAALIHUOLTO: Muu perhetyö Ei sosiaalihuollon vastuulla Vähennetty paljon Vähennetty jonkin verran Ennallaan Lisätty jonkin verran Lisätty paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_8] (A) Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavien palvelujen resursointia: Esiopetus? SOSIAALIHUOLTO: Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavia alueenne asukkaille tarjottavien sosiaalipalvelujen tai -etuuksien resursointia? SOSIAALIHUOLTO: Esiopetus Ei sosiaalihuollon vastuulla Vähennetty paljon Vähennetty jonkin verran Ennallaan Lisätty jonkin verran Lisätty paljon tieto puuttuu (SYSMIS)

24 2. Muuttujat [Q7_9] (A) Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavien palvelujen resursointia: Lapsiperheiden kotipalvelut? SOSIAALIHUOLTO: Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavia alueenne asukkaille tarjottavien sosiaalipalvelujen tai -etuuksien resursointia? SOSIAALIHUOLTO: Lapsiperheiden kotipalvelut Ei sosiaalihuollon vastuulla Vähennetty paljon Vähennetty jonkin verran Ennallaan Lisätty jonkin verran Lisätty paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_10] (A) Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavien palvelujen resursointia: Vanhusten kotipalvelut? SOSIAALIHUOLTO: Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavia alueenne asukkaille tarjottavien sosiaalipalvelujen tai -etuuksien resursointia? SOSIAALIHUOLTO: Vanhusten kotipalvelut Ei sosiaalihuollon vastuulla Vähennetty paljon Vähennetty jonkin verran (taulukko jatkuu seur. sivulla) 18

25 Q7_12 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ennallaan Lisätty jonkin verran Lisätty paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_11] (A) Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavien palvelujen resursointia: Vanhusten palveluasuminen? SOSIAALIHUOLTO: Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavia alueenne asukkaille tarjottavien sosiaalipalvelujen tai -etuuksien resursointia? SOSIAALIHUOLTO: Vanhusten palveluasuminen Ei sosiaalihuollon vastuulla Vähennetty paljon Vähennetty jonkin verran Ennallaan Lisätty jonkin verran Lisätty paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_12] (A) Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavien palvelujen resursointia: Vanhusten laitospalvelut? SOSIAALIHUOLTO: Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavia alueenne asukkaille tarjottavien sosiaalipalvelujen tai -etuuksien resursointia? SOSIAALIHUOLTO: Vanhusten laitospalvelut 19

26 2. Muuttujat Ei sosiaalihuollon vastuulla Vähennetty paljon Vähennetty jonkin verran Ennallaan Lisätty jonkin verran Lisätty paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_13] (A) Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavien palvelujen resursointia: Päihdehuollon asumispalvelut? SOSIAALIHUOLTO: Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavia alueenne asukkaille tarjottavien sosiaalipalvelujen tai -etuuksien resursointia? SOSIAALIHUOLTO: Päihdehuollon asumispalvelut Ei sosiaalihuollon vastuulla Vähennetty paljon Vähennetty jonkin verran Ennallaan Lisätty jonkin verran Lisätty paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_14] (A) Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavien palvelujen resursointia: Päihdehuollon laitoshoito? SOSIAALIHUOLTO: Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavia alueenne asukkaille tarjottavien sosiaalipalvelujen tai -etuuksien resursointia? 20

27 Q7_15 SOSIAALIHUOLTO: Päihdehuollon laitoshoito Ei sosiaalihuollon vastuulla Vähennetty paljon Vähennetty jonkin verran Ennallaan Lisätty jonkin verran Lisätty paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_15] (A) Onko vuoden 2012 t alousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavien palvelujen resursointia: A-klinikkapalvelut? SOSIAALIHUOLTO: Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavia alueenne asukkaille tarjottavien sosiaalipalvelujen tai -etuuksien resursointia? SOSIAALIHUOLTO: A-klinikkapalvelut Ei sosiaalihuollon vastuulla Vähennetty paljon Vähennetty jonkin verran Ennallaan Lisätty jonkin verran Lisätty paljon tieto puuttuu (SYSMIS)

28 2. Muuttujat [Q7_16] (A) Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavien palvelujen resursointia: Vammaisten kuljetuspalvelut? SOSIAALIHUOLTO: Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavia alueenne asukkaille tarjottavien sosiaalipalvelujen tai -etuuksien resursointia? SOSIAALIHUOLTO: Vammaisten kuljetuspalvelut Ei sosiaalihuollon vastuulla Vähennetty paljon Vähennetty jonkin verran Ennallaan Lisätty jonkin verran Lisätty paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_17] (A) Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavien palvelujen resursointia: Vammaisten asumispalvelut? SOSIAALIHUOLTO: Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavia alueenne asukkaille tarjottavien sosiaalipalvelujen tai -etuuksien resursointia? SOSIAALIHUOLTO: Vammaisten asumispalvelut Ei sosiaalihuollon vastuulla Vähennetty paljon Vähennetty jonkin verran (taulukko jatkuu seur. sivulla) 22

29 Q7_19 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ennallaan Lisätty jonkin verran Lisätty paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_18] (A) Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavien palvelujen resursointia: Vammaisten laitoshoito? SOSIAALIHUOLTO: Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavia alueenne asukkaille tarjottavien sosiaalipalvelujen tai -etuuksien resursointia? SOSIAALIHUOLTO: Vammaisten laitoshoito Ei sosiaalihuollon vastuulla Vähennetty paljon Vähennetty jonkin verran Ennallaan Lisätty jonkin verran Lisätty paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_19] (A) Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavien palvelujen resursointia: Sosiaalipäivystys? SOSIAALIHUOLTO: Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavia alueenne asukkaille tarjottavien sosiaalipalvelujen tai -etuuksien resursointia? SOSIAALIHUOLTO: Sosiaalipäivystys 23

30 2. Muuttujat Ei sosiaalihuollon vastuulla Vähennetty paljon Vähennetty jonkin verran Ennallaan Lisätty jonkin verran Lisätty paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_20] (A) Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavien palvelujen resursointia: Kotouttamispalvelut? SOSIAALIHUOLTO: Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavia alueenne asukkaille tarjottavien sosiaalipalvelujen tai -etuuksien resursointia? SOSIAALIHUOLTO: Kotouttamispalvelut Ei sosiaalihuollon vastuulla Vähennetty paljon Vähennetty jonkin verran Ennallaan Lisätty jonkin verran Lisätty paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_21] (A) Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavien palvelujen resursointia: Omaishoidon tuki? SOSIAALIHUOLTO: Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavia alueenne asukkaille tarjottavien sosiaalipalvelujen tai -etuuksien resursointia? 24

31 Q7_22 SOSIAALIHUOLTO: Omaishoidon tuki Ei sosiaalihuollon vastuulla Vähennetty paljon Vähennetty jonkin verran Ennallaan Lisätty jonkin verran Lisätty paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_22] (A) Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavien palvelujen resursointia: Velkaneuvonta? SOSIAALIHUOLTO: Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavia alueenne asukkaille tarjottavien sosiaalipalvelujen tai -etuuksien resursointia? SOSIAALIHUOLTO: Velkaneuvonta Ei sosiaalihuollon vastuulla Vähennetty paljon Vähennetty jonkin verran Ennallaan Lisätty jonkin verran Lisätty paljon tieto puuttuu (SYSMIS)

32 2. Muuttujat [Q7_23] (A) Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavien palvelujen resursointia: Kotihoidontuen kuntalisä? SOSIAALIHUOLTO: Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavia alueenne asukkaille tarjottavien sosiaalipalvelujen tai -etuuksien resursointia? SOSIAALIHUOLTO: Kotihoidontuen kuntalisä Ei sosiaalihuollon vastuulla Vähennetty paljon Vähennetty jonkin verran Ennallaan Lisätty jonkin verran Lisätty paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_24] (A) Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavien palvelujen resursointia: Perustoimeentulotuki? SOSIAALIHUOLTO: Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavia alueenne asukkaille tarjottavien sosiaalipalvelujen tai -etuuksien resursointia? SOSIAALIHUOLTO: Perustoimeentulotuki Ei sosiaalihuollon vastuulla Vähennetty paljon Vähennetty jonkin verran (taulukko jatkuu seur. sivulla) 26

33 Q8 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ennallaan Lisätty jonkin verran Lisätty paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_25] (A) Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavien palvelujen resursointia: Ehkäisevä toimeentulotuki? SOSIAALIHUOLTO: Onko vuoden 2012 talousarviossanne vähennetty tai lisätty seuraavia alueenne asukkaille tarjottavien sosiaalipalvelujen tai -etuuksien resursointia? SOSIAALIHUOLTO: Ehkäisevä toimeentulotuki Ei sosiaalihuollon vastuulla Vähennetty paljon Vähennetty jonkin verran Ennallaan Lisätty jonkin verran Lisätty paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8] (AEF) Onko alueellanne / toiminta-alueellanne tehty sosiaalitoimen / terveyspalveluiden osalta tietoista alibudjetointia vuodelle 2012? SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Onko alueellanne tehty sosiaalitoimen osalta tietoista alibudjetointia vuodelle 2012? TERVEYSKESKUS: Onko toiminta-alueellanne tehty terveyspalveluiden osalta tietoista alibudjetointia vuodelle 2012? 27

34 2. Muuttujat Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_1] (AEF) Onko alueellanne / toiminta-alueellanne tehty sosiaalitoimen / terveyspalveluiden osalta tietoista alibudjetointia vuodelle 2012? Kyllä, mihin palveluihin se vaikuttaa eniten? (Avokysymys) SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Onko alueellanne tehty sosiaalitoimen osalta tietoista alibudjetointia vuodelle 2012? Kyllä, mihin palveluihin se vaikuttaa eniten? TERVEYSKESKUS: Onko toiminta-alueellanne tehty terveyspalveluiden osalta tietoista alibudjetointia vuodelle 2012? Kyllä, mihin palveluihin se vaikuttaa eniten? [Q9_1] (ABCEF) Millainen on arvionne mukaan alueenne / toiminta-alueellanne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanne: Tällä hetkellä? SOSIAALIHUOLTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Millainen on arvionne mukaan alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanne? KELAN TOIMISTO, TERVEYSKESKUS: Millainen on arvionne mukaan toiminta-alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanne? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TERVEYSKES- KUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Tällä hetkellä Huono (taulukko jatkuu seur. sivulla) 28

35 Q9_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_2] (ABCEF) Millainen on arvionne mukaan alueenne / toiminta-alueellanne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanne: 12 kuukauden kuluttua? SOSIAALIHUOLTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Millainen on arvionne mukaan alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanne? KELAN TOIMISTO, TERVEYSKESKUS: Millainen on arvionne mukaan toiminta-alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanne? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TERVEYSKES- KUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: 12 kuukauden kuluttua Huono Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS)

36 2. Muuttujat [Q10_1] (ABC) Miten ennakoitte yht.kuntatakuun kykenevän vastaamaan 2013 mennessä sille asetettuihin tavoitteisiin seuraavissa asioissa: Työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikan tarjoaminen jokaiselle alle 25v./ 30v. vastavalmistuneelle? SOSIAALIHUOLTO: Miten ennakoitte yhteiskuntatakuun kykenevän vastaamaan vuoteen 2013 mennessä sille asetettuihin tavoitteisiin seuraavissa asioissa omalla alueellanne? KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten ennakoitte yhteiskuntatakuun kykenevän vastaamaan vuoteen 2013 mennessä sille asetettuihin tavoitteisiin seuraavissa asioissa omalla toiminta-alueellanne? Kysymyksen esiteksti SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö valmistelevat ja toteuttavat tarvittavat toimenpiteet nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi vuoteen 2013 mennessä. Hallitusohjelman mukaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikan tarjoaminen jokaiselle alle 25v. tai alle 30v. vastavalmistuneelle Huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti Melko hyvin Hyvin En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

37 Q10_3 [Q10_2] (ABC) Miten ennakoitte yhteiskuntatakuun kykenevän vastaamaan vuoteen 2013 mennessä sille asetettuihin tavoitteisiin seuraavissa asioissa: Nuorten työttömyyden pitkittymisen ehkäisy? SOSIAALIHUOLTO: Miten ennakoitte yhteiskuntatakuun kykenevän vastaamaan vuoteen 2013 mennessä sille asetettuihin tavoitteisiin seuraavissa asioissa omalla alueellanne? KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten ennakoitte yhteiskuntatakuun kykenevän vastaamaan vuoteen 2013 mennessä sille asetettuihin tavoitteisiin seuraavissa asioissa omalla toiminta-alueellanne? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Nuorten työttömyyden pitkittymisen ehkäisy Huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti Melko hyvin Hyvin En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_3] (ABC) Miten ennakoitte yhteiskuntatakuun kykenevän vastaamaan vuoteen 2013 mennessä sille asetettuihin tavoitteisiin seuraavissa asioissa: Nuorisotyöttömyyden vähentäminen? SOSIAALIHUOLTO: Miten ennakoitte yhteiskuntatakuun kykenevän vastaamaan vuoteen 2013 mennessä sille asetettuihin tavoitteisiin seuraavissa asioissa omalla alueellanne? KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten ennakoitte yhteiskuntatakuun kykenevän vastaamaan vuoteen 2013 mennessä sille asetettuihin tavoitteisiin seuraavissa asioissa omalla toiminta-alueellanne? 31

38 2. Muuttujat SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Nuorisotyöttömyyden vähentäminen Huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti Melko hyvin Hyvin En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_4] (ABC) Miten ennakoitte yhteiskuntatakuun kykenevän vastaamaan vuoteen 2013 mennessä sille asetettuihin tavoitteisiin seuraavissa asioissa: Vastavalmistuneiden työllistyminen? SOSIAALIHUOLTO: Miten ennakoitte yhteiskuntatakuun kykenevän vastaamaan vuoteen 2013 mennessä sille asetettuihin tavoitteisiin seuraavissa asioissa omalla alueellanne? KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten ennakoitte yhteiskuntatakuun kykenevän vastaamaan vuoteen 2013 mennessä sille asetettuihin tavoitteisiin seuraavissa asioissa omalla toiminta-alueellanne? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Vastavalmistuneiden työllistyminen Huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti Melko hyvin Hyvin (taulukko jatkuu seur. sivulla) 32

39 Q10_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_5] (ABC) Miten ennakoitte yhteiskuntatakuun kykenevän vastaamaan vuoteen 2013 mennessä sille asetettuihin tavoitteisiin seuraavissa asioissa: Nuorten ohjaaminen uravalinnoissa? SOSIAALIHUOLTO: Miten ennakoitte yhteiskuntatakuun kykenevän vastaamaan vuoteen 2013 mennessä sille asetettuihin tavoitteisiin seuraavissa asioissa omalla alueellanne? KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten ennakoitte yhteiskuntatakuun kykenevän vastaamaan vuoteen 2013 mennessä sille asetettuihin tavoitteisiin seuraavissa asioissa omalla toiminta-alueellanne? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Nuorten ohjaaminen uravalinnoissa Huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti Melko hyvin Hyvin En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

40 2. Muuttujat [Q10_6] (ABC) Miten ennakoitte yhteiskuntatakuun kykenevän vastaamaan vuoteen 2013 mennessä sille asetettuihin tavoitteisiin seuraavissa asioissa: Varhainen puuttuminen nuorten syrjäytymiseen työmarkkinoilta ja koulutuksesta? SOSIAALIHUOLTO: Miten ennakoitte yhteiskuntatakuun kykenevän vastaamaan vuoteen 2013 mennessä sille asetettuihin tavoitteisiin seuraavissa asioissa omalla alueellanne? KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten ennakoitte yhteiskuntatakuun kykenevän vastaamaan vuoteen 2013 mennessä sille asetettuihin tavoitteisiin seuraavissa asioissa omalla toiminta-alueellanne? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Varhainen puuttuminen nuorten syrjäytymiseen työmarkkinoilta ja koulutuksesta Huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti Melko hyvin Hyvin En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_7] (ABC) Miten ennakoitte yhteiskuntatakuun kykenevän vastaamaan vuoteen 2013 mennessä sille asetettuihin tavoitteisiin seuraavissa asioissa: Nuorten koulutukseen hakeutumisen lisääntyminen? SOSIAALIHUOLTO: Miten ennakoitte yhteiskuntatakuun kykenevän vastaamaan vuoteen 2013 mennessä sille asetettuihin tavoitteisiin seuraavissa asioissa omalla alueellanne? KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten ennakoitte yhteiskuntatakuun kykenevän vastaamaan vuoteen 2013 mennessä sille asetettuihin tavoitteisiin seuraavissa asioissa omalla toiminta-alueellanne? 34

41 Q10_8 SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Nuorten koulutukseen hakeutumisen lisääntyminen Huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti Melko hyvin Hyvin En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_8] (ABC) Miten ennakoitte yhteiskuntatakuun kykenevän vastaamaan vuoteen 2013 mennessä sille asetettuihin tavoitteisiin seuraavissa asioissa: Koulutuksen keskeyttäneiden määrän väheneminen? SOSIAALIHUOLTO: Miten ennakoitte yhteiskuntatakuun kykenevän vastaamaan vuoteen 2013 mennessä sille asetettuihin tavoitteisiin seuraavissa asioissa omalla alueellanne? KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten ennakoitte yhteiskuntatakuun kykenevän vastaamaan vuoteen 2013 mennessä sille asetettuihin tavoitteisiin seuraavissa asioissa omalla toiminta-alueellanne? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Koulutuksen keskeyttäneiden määrän väheneminen Huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti Melko hyvin Hyvin (taulukko jatkuu seur. sivulla) 35

42 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_9] (ABC) Miten ennakoitte yhteiskuntatakuun kykenevän vastaamaan vuoteen 2013 mennessä sille asetettuihin tavoitteisiin seuraavissa asioissa: Nuorten syrjäytymispolkujen katkaisu kuntoutustoimenpiteillä? SOSIAALIHUOLTO: Miten ennakoitte yhteiskuntatakuun kykenevän vastaamaan vuoteen 2013 mennessä sille asetettuihin tavoitteisiin seuraavissa asioissa omalla alueellanne? KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten ennakoitte yhteiskuntatakuun kykenevän vastaamaan vuoteen 2013 mennessä sille asetettuihin tavoitteisiin seuraavissa asioissa omalla toiminta-alueellanne? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Nuorten syrjäytymispolkujen katkaisu kuntoutustoimenpiteillä Huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti Melko hyvin Hyvin En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

43 Q11_1 [Q10_10] (ABC) Miten ennakoitte yhteiskuntatakuun kykenevän vastaamaan vuoteen 2013 mennessä sille asetettuihin tavoitteisiin seuraavissa asioissa: Laaja-alainen eri toimijoiden yhteistyö yhteiskuntatakuun toteuttamisessa? SOSIAALIHUOLTO: Miten ennakoitte yhteiskuntatakuun kykenevän vastaamaan vuoteen 2013 mennessä sille asetettuihin tavoitteisiin seuraavissa asioissa omalla alueellanne? KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten ennakoitte yhteiskuntatakuun kykenevän vastaamaan vuoteen 2013 mennessä sille asetettuihin tavoitteisiin seuraavissa asioissa omalla toiminta-alueellanne? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Laaja-alainen eri toimijoiden yhteistyö yhteiskuntatakuun toteuttamisessa Huonosti Melko huonosti Kohtalaisesti Melko hyvin Hyvin En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_1] (ABC) Millaisiksi arvioitte seuraavat nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi valitut keinot: Lisätään nuorille suunnattua ammatillista työvoimapoliittista koulutusta tai nuorten mahdollisuuksia päästä ammatilliseen työvoimakoulutukseen? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Millaisiksi arvioitte seuraavat nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi valitut keinot? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Lisätään nuorille suunnattua ammatillista työvoimapoliittista koulutusta tai nuorten mahdollisuuksia päästä 37

44 2. Muuttujat ammatilliseen työvoimakoulutukseen Tehoton Melko tehoton Ei tehokas, ei tehoton Melko tehokas Tehokas tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_2] (ABC) Millaisiksi arvioitte seuraavat nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi valitut keinot: Parannetaan nuorten mahdollisuuksia päästä oppisopimuksen peruskoulutukseen? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Millaisiksi arvioitte seuraavat nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi valitut keinot? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Parannetaan nuorten mahdollisuuksia päästä oppisopimuksen peruskoulutukseen Tehoton Melko tehoton Ei tehokas, ei tehoton Melko tehokas Tehokas tieto puuttuu (SYSMIS)

45 Q11_4 [Q11_3] (ABC) Millaisiksi arvioitte seuraavat nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi valitut keinot: Parannetaan pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia palkata nuoria oppisopimuskoulutukseen? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Millaisiksi arvioitte seuraavat nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi valitut keinot? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Parannetaan pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia palkata nuoria oppisopimuskoulutukseen Tehoton Melko tehoton Ei tehokas, ei tehoton Melko tehokas Tehokas tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_4] (ABC) Millaisiksi arvioitte seuraavat nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi valitut keinot: Edistetään vaihtoehtoisten ammatillisen koulutuksen muotojen toteuttamista? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Millaisiksi arvioitte seuraavat nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi valitut keinot? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Edistetään vaihtoehtoisten ammatillisen koulutuksen muotojen toteuttamista 39

46 2. Muuttujat Tehoton Melko tehoton Ei tehokas, ei tehoton Melko tehokas Tehokas tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_5] (ABC) Millaisiksi arvioitte seuraavat nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi valitut keinot: Etsivä nuorisotyö laajennetaan koko maahan? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Millaisiksi arvioitte seuraavat nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi valitut keinot? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Etsivä nuorisotyö laajennetaan koko maahan Tehoton Melko tehoton Ei tehokas, ei tehoton Melko tehokas Tehokas tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_6] (ABC) Millaisiksi arvioitte seuraavat nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi valitut keinot: Edistetään nuorten yrittäjyyttä? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Millaisiksi arvioitte seuraavat nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi valitut keinot? 40

47 Q11_7 SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Edistetään nuorten yrittäjyyttä Tehoton Melko tehoton Ei tehokas, ei tehoton Melko tehokas Tehokas tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_7] (ABC) Millaisiksi arvioitte seuraavat nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi valitut keinot: Lisätään yhteistyötä eri toimijoiden välillä nuorten tuen tarpeiden tunnistamisessa? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Millaisiksi arvioitte seuraavat nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi valitut keinot? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Lisätään yhteistyötä eri toimijoiden välillä nuorten tuen tarpeiden tunnistamisessa Tehoton Melko tehoton Ei tehokas, ei tehoton Melko tehokas Tehokas tieto puuttuu (SYSMIS)

48 2. Muuttujat [Q11_8] (ABC) Millaisiksi arvioitte seuraavat nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi valitut keinot: Varmistetaan riittävät opiskelupaikat eri koulutusasteille? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Millaisiksi arvioitte seuraavat nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi valitut keinot? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Varmistetaan riittävät opiskelupaikat eri koulutusasteille Tehoton Melko tehoton Ei tehokas, ei tehoton Melko tehokas Tehokas tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_9] (ABC) Millaisiksi arvioitte seuraavat nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi valitut keinot: Varmistetaan työpajojen riittävyys? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Millaisiksi arvioitte seuraavat nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi valitut keinot? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Varmistetaan työpajojen riittävyys Tehoton (taulukko jatkuu seur. sivulla) 42

49 Q11_11 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Melko tehoton Ei tehokas, ei tehoton Melko tehokas Tehokas tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_10] (ABC) Millaisiksi arvioitte seuraavat nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi valitut keinot: Varmistetaan sosiaalisen ja ammatillisen kuntoutuksen saatavuus? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Millaisiksi arvioitte seuraavat nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi valitut keinot? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Varmistetaan sosiaalisen ja ammatillisen kuntoutuksen saatavuus Tehoton Melko tehoton Ei tehokas, ei tehoton Melko tehokas Tehokas tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_11] (ABC) Millaisiksi arvioitte seuraavat nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi valitut keinot: Tunnistetaan nuorten erilaiset tarpeet? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Millaisiksi arvioitte seuraavat nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi valitut keinot? 43

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2850 Sosiaalibarometri 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3043 Sosiaalibarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2848. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2848. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2848 Sosiaalibarometri 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2813. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2813. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2813 Sosiaalibarometri 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD3042. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3042. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3042 Sosiaalibarometri 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD1129. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1129. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1129 Sosiaalibarometri 1994 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1994 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3188. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3188. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3188 Sosiaalibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1134. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1134. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1134 Sosiaalibarometri 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1999 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD3130 Kaupunkipalvelututkimus 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2909. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2909. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2909 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2650. Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat. Koodikirja

FSD2650. Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat. Koodikirja FSD2650 Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1275. Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely Koodikirja

FSD1275. Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely Koodikirja FSD1275 Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely 1995 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely 1995 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3113. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD3113. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD3113 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja FSD2164 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2225. Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat. Koodikirja

FSD2225. Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat. Koodikirja FSD2225 Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2970. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2970. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2970 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja FSD3014 Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2390. Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat Koodikirja

FSD2390. Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat Koodikirja FSD2390 Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot