FSD2848. Sosiaalibarometri Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2848. Sosiaalibarometri Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2848 Sosiaalibarometri 2011 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :57: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2848. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL): Sosiaalibarometri 2011 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 7 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Muuttujaluettelo 193 B Kyselylomakkeet suomeksi 197 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Sosiaalibarometri 2011 Aineiston nimi englanniksi: Sociobarometer 2011 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL) Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat asiakaslähtöisyys; henkilöstöresurssit; hyvinvointipalvelut; Kansaneläkelaitos; kilpailuttaminen; sosiaalietuudet; sosiaalihuolto; sosiaalipalvelut; sosiaalitoimi; sähköiset palvelut; terveyskes- 1

8 1. Aineiston kuvailu kukset; terveyspalvelut; työvoiman palvelukeskukset; työvoimatoimistot; viranomaisyhteistyö; yhteispalvelu Tieteenala / Aihealue OKM:n tieteenalaluokitus: lääke- ja terveystieteet; yhteiskuntatieteet CESSDAn luokitus: sosiaalipalveluiden käyttö ja saatavuus; sosiaalipolitiikka; sosiaaliturvajärjestelmät; terveyspalvelut ja terveyspolitiikka Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Sosiaalibarometrit SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (ent. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto) on tehnyt sosiaalibarometriä vuosittain vuodesta Sarjassa eri palveluiden tuottajat (esimerkiksi kuntien sosiaalitoimi, terveyskeskukset, työ- ja elinkeinotoimistot ja Kelan toimistot) arvioivat palveluiden tilaa ja kansalaisten hyvinvoinnin muutoksia. Lisäksi käsitellään ajankohtaisia sosiaalipoliittisia teemoja. Tietoarkistoon on arkistoitu sosiaalibarometrejä vuodesta Sisällön kuvaus Sosiaalibarometrit kartoittavat laaja-alaisesti vastaajien organisaatioiden tilannetta ja palveluiden vastaavuutta organisaation toiminta-alueen asukkaiden tarpeisiin. Vuoden 2011 sosiaalibarometrissä vastaajina olivat kuntien sosiaalihuollon, Kansaneläkelaitoksen toimistojen, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä terveyskeskuksien johtavissa asemissa olevat työntekijät. Vastaajilta kysyttiin organisaation henkilöstöresursseista mm. henkilökunnan määrän muutosta, henkilöstön riittävyyttä ja uusien työntekijöiden rekrytoinnin onnistuneisuutta. Kelan toimistoilta pyydettiin arvioita asiakaspalvelun eri osa-alueiden, kuten tiedottamisen ja neuvonnan, toimivuudesta toimistossa ja toimistoverkon muutosten seurauksista henkilöstön jaksamiseen. Kelan toimistoilta ja TE-toimistoilta kysyttiin myös verkkopalveluiden vaikutuksia asiakkaiden palveluun. Organisaatioiden toiminta-alueiden tilanteesta tiedusteltiin kuntien voimavarojen riittävyyttä palvelujen (mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen) tuottamiseen sekä väestön hyvinvoinnin kokonaistilannetta. Vastaajilta kysyttiin, onko joidenkin väestöryhmien hyvinvoinnin tila kehittynyt myönteisesti tai heikentynyt alueella ja mikäli on, miksi. Sosiaalihuollon johdolta kysyttiin myös onko alueella karsittu sosiaalipalveluita tai onko karsintoja suunnitteilla. Seuraavaksi kartoitettiin hyvinvointia tuottavia tahoja. Vastaajilta kysyttiin, millaisena he näkivät eri tahojen, kuten omatoimisuuden, perheen, ystävien sekä eri järjestöjen ja organisaatioiden kuten Kelan ja kunnan sosiaalitoimen nykyisen ja tulevan merkityksen hyvinvoinnin toteuttamisessa. Mikäli vastaajat arvioivat ihmisten oman vastuun tulevaisuudessa suureksi, tiedusteltiin heiltä myös mitä se tarkoittaa käytännössä ja millaisia muutoksia se edellyttää palvelujärjestelmältä. Sosiaalijohdon, Kelan toimistojen, terveyskeskusten ja TE-toimistojen vastaajilta kysyttiin mielipidettä näiden tahojen yhteistyön toimimisesta heikossa työmarkkina-asemassa olevien palveluissa. Heikossa työmarkkina-asemassa oleviin liittyen kysyttiin myös, millä taholla 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu tulisi vastaajien mielestä olla heistä ensisijainen kokonaisvastuu ja vaatiiko heidän palveluidensa työnjako selkiyttämistä. Lisäksi näiltä tahoilta tiedusteltiin, katsoivatko he että työvoiman palvelukeskusten toimintamallia tulisi laajentaa. Vastaajia pyydettiin kertomaan, näkivätkö he yhteispalvelupisteet toimivana ratkaisuna palveluiden saatavuuteen julkisia toimipisteitä karsittaessa sekä olivatko he mukana yhteispalvelupisteessä. Sosiaalijohdon, Kelan toimistojen ja TE-toimistojen edustajia pyydettiin myös arvioimaan yhteispalvelupisteiden toimivuutta ja palveluidensa sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan soveltuvuutta yhteispalvelupisteisiin. Sosiaalihuollon ja terveyskeskusten edustajilta kysyttiin myös sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailuttamisen toteuttamisesta ja vaikutuksista omalla alueellaan. Palveluhankintoihin liittyen kysyttiin, oliko niissä käytetty kahden viime vuoden aikana neuvottelumenettelyä, suorahankintaa tai kumppanuussopimuksia. Näiltä tahoilta kysyttiin myös heidän mielipiteitään sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoittamis- ja järjestämisvastuista sekä Kaste-ohjelman tärkeimmistä painopisteistä. Lisäksi sosiaalijohtoa, terveyskeskusten johtoa ja sosiaalihuollon lautakuntien puheenjohtajia pyydettiin kertomaan, miten he arvioivat sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteen vastaavan alueen pitkän aikavälin muutoshaasteisiin. Kelan toimistojen vastaajilta kysyttiin vielä, millä perustein he tutustuivat saamiinsa eri tahojen tutkimusraportteihin. Terveyskeskuksilta taas tiedusteltiin, olivatko he varautuneet uuden terveydenhuoltolain antamaan asiakkaan mahdollisuuteen valita haluamansa terveyskeskuksen ja terveydenhuollon ammattilaisen. Taustatietoina olivat vastaajan organisaatio, vastuualue, koulutustausta, organisaation sijaintialue ja alueen kuntaryhmitys. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Organisaatio Perusjoukko/otos: Suomen kuntien sosiaalitoimet, terveyskeskukset, työ- ja elinkeinotoimistot, Kelan toimistot ja sosiaalihuollon lautakunnat, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: Kerääjät: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Aineiston tuottajat: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake, Itsetäytettävä lomake: verkkolomake Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2010 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 46 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 268 muuttujaa ja 468 havaintoa. Otantamenetelmä: Kokonaisaineisto 3

10 1. Aineiston kuvailu Organisaation johtavissa asemissa oleville työntekijöille osoitettu Sosiaalibarometri kysely lähetettiin Ahvenanmaata lukuun ottamatta Suomen kaikkien kuntien tai yhteistoiminta-alueiden sosiaalihuollon johdolle, itsenäisiin terveyskeskuksiin (kuntayhtymissä pääterveyskeskus), täyden palvelun työ- ja elinkeinotoimistoihin, päivittäin avoinna oleviin Kansaneläkelaitoksen toimistoihin ja sosiaalihuollosta vastaavien lautakuntien puheenjohtajille. Kysely kerättiin henkilökohtaisesti osoitetuin internetkyselyin kultakin viranomaistaholta lukuun ottamatta Kelan toimistojen johtajia, joille toimitettiin ainoastaan paperinen lomake. Kyselyitä toimitettiin yksi kuhunkin toimipisteeseen. Uusintakierroksella joulu - helmikuussa kaikille vastaajille lähetettiin myös paperinen kyselylomake postitse. Kyselyyn palautui määräaikaan mennessä 468 vastausta. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineistosta on arkistoinnin yhteydessä poistettu kuntamuuttuja. Julkaisut Eronen, Anne & Londén, Pia & Peltosalmi, Juha & Perälahti, Anne & Siltaniemi, Aki & Särkelä, Riitta (2011). Sosiaalibarometri Ajankohtainen arvio palveluista, palvelujärjestelmän muutoksesta ja kansalaisten hyvinvoinnista. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto. Sarviaho, Anna & Sarviaho, Lauri (2015). Altavastaajan asemassa. Sosiaalityön haasteet ja mahdollisuudet sosiaali- ja terveydenhuollon välisessä yhteistyössä. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa [Käytän ja kuvailun oheismateriaalit] Eronen, Anne & Londén, Pia & Peltosalmi, Juha & Perälahti, Anne & Siltaniemi, Aki & Särkelä, Riitta (2011). Sosiaalibarometri Ajankohtainen arvio palveluista, palvelujärjestelmän muutoksesta ja kansalaisten hyvinvoinnista. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto. Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. 4

11 1.4. Aineiston käyttö Erityisehdot Jatkokäyttäjien tulee lähettää Suomen sosiaali ja terveys ry:lle yksi kappale kaikista raporteista, opinnäytetöistä, artikkeleista ja muista julkaisuista ja materiaaleista, joissa ovat käyttäneet tätä aineistoa. Julkaisujen postitusosoite on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Tutkimus, Yliopistonkatu 5, HELSINKI ja sähköisten julkaisujen osoite Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). 5

12

13 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 468 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 468 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

14 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 468 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [LOMAKE] Vastaajaryhmä Vastaajaryhmä Sosiaalihuollon johto Kelan toimisto Työ- ja elinkeinotoimisto Järjestö Terveyskeskus Sosiaalihuollon lautakunta [SUURALUE] Suuralue 2010 Suuralue 2010 Etelä-Suomi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q2_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi [KUNRYH] Tilastollinen kuntaryhmittely 2010 Tilastollinen kuntaryhmittely 2010 Kaupunkimaiset kunnat Taajaan asutut kunnat Maaseutumaiset kunnat Alueen kunnat kuuluvat eri kuntaryhmiin [Q2_1] (A) Mikä on vastuualueenne? SOSIAALIHUOLTO: Mikä on vastuualueenne? Koko sosiaali- ja terveystoimi Koko sosiaalitoimi Osa sosiaalitoimen palveluista Muu tieto puuttuu (SYSMIS)

16 2. Muuttujat [Q2_1_1] (A) Mikä on vastuualueenne: Osa sosiaalitoimen palveluista, mitkä? (Avokysymys) SOSIAALIHUOLTO: Mikä on vastuualueenne: Osa sosiaalitoimen palveluista, mitkä? [Q2_1_2] (A) Mikä on vastuualueenne: Muu; mikä? (Avokysymys) SOSIAALIHUOLTO: Mikä on vastuualueenne: Muu; mikä? [Q2_2] (F) Mikä tai mitkä seuraavista kuuluvat lautakuntanne vastuualueeseen vuonna 2010? SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Mikä tai mitkä seuraavista kuuluvat lautakuntanne vastuualueeseen vuonna 2010? Sosiaali- ja terveyshuolto kokonaisuudessaan Sosiaalihuolto kokonaisuudessaan Osa sosiaalihuollosta Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_2_1] (F) Mikä tai mitkä seuraavista kuuluvat lautakuntanne vastuualueeseen vuonna 2010: Muu; mikä? (Avokysymys) SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Mikä tai mitkä seuraavista kuuluvat lautakuntanne vastuualueeseen vuonna 2010? Muu; mikä? [Q3] (A) Mikä on koulutustaustanne? SOSIAALIHUOLTO: Mikä on koulutustaustanne? 10

17 Q3_1 Sosiaalityön tai sosiaalipolitiikan koulutus Hallintotieteellinen koulutus Taloustieteellinen koulutus Muu yhteiskuntatieteellinen koulutus Lääke- tai terveystieteellinen koulutus Kasvatustieteellinen koulutus Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_1] (A) Mikä on koulutustaustanne: Muu; mikä? (Avokysymys) SOSIAALIHUOLTO: Mikä on koulutustaustanne? Muu; mikä? [Q4_1] (AEF) Millaiseksi arvioitte alueenne sosiaalitoimen taloudellisen resursoinnin: Tällä hetkellä SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Millaiseksi arvioitte alueenne sosiaalitoimen taloudellisen resursoinnin? TERVEYSKESKUS: Millaiseksi arvioitte terveyskeskuksenne taloudellisen resursoinnin? SOSIAALIHUOLTO, TERVEYSKESKUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Tällä hetkellä Huono (taulukko jatkuu seur. sivulla) 11

18 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_2] (AEF) Millaiseksi arvioitte alueenne sosiaalitoimen taloudellisen resursoinnin: 12 kuukauden kuluttua SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Millaiseksi arvioitte alueenne sosiaalitoimen taloudellisen resursoinnin? TERVEYSKESKUS: Millaiseksi arvioitte terveyskeskuksenne taloudellisen resursoinnin? SOSIAALIHUOLTO, TERVEYSKESKUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: 12 kuukauden kuluttua Huono Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS)

19 Q5_2 [Q5_1] (ABF) Kuinka alueella voidaan turvata asukkaiden tarvitsemat sosiaalipalvelut / Kelan palvelu nykyisillä voimavaroilla: Tällä hetkellä SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Kuinka alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata asukkaiden tarvitsemat sosiaalipalvelut nykyisillä voimavaroilla? KELAN TOIMISTO: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kansalaisten tarvitsema Kelan palvelu nykyisillä voimavaroilla? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Tällä hetkellä Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_2] (ABF) Kuinka alueella voidaan turvata asukkaiden tarvitsemat sosiaalipalvelut / Kelan palvelu nykyisillä voimavaroilla: 12 kuukauden kuluttua SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Kuinka alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata asukkaiden tarvitsemat sosiaalipalvelut nykyisillä voimavaroilla? KELAN TOIMISTO: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kansalaisten tarvitsema Kelan palvelu nykyisillä voimavaroilla? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: 12 kuukauden kuluttua 13

20 2. Muuttujat Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_1] (AF) Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssien riittävän kunnassanne kaikkien sosiaalitoimen tehtävien hoitamiseen: Tällä hetkellä SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssien riittävän kunnassanne kaikkien sosiaalitoimen tehtävien hoitamiseen? SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Tällä hetkellä Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_2] (AF) Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssien riittävän kunnassanne kaikkien sosiaalitoimen tehtävien hoitamiseen: 4v kuluttua SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssien riittävän kunnassanne kaikkien sosiaalitoimen tehtävien hoitamiseen? 14

21 Q8 SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: 4v kuluttua Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7] (A) Mistä henkilöstöryhmistä alueenne sosiaalipalveluissa on ollut kuluneen vuoden aikana vajetta? (Avokysymys) SOSIAALIHUOLTO: Mistä henkilöstöryhmistä alueenne sosiaalipalveluissa on ollut kuluneen vuoden aikana vajetta? [Q8] (AEF) Onko alueellanne / toiminta-alueellanne tehty sosiaalitoimen / perusterveydenhuollon osalta tietoista alibudjetointia vuodelle 2011? SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Onko alueellanne tehty sosiaalitoimen osalta tietoista alibudjetointia vuodelle 2011? TERVEYSKESKUS: Onko toiminta-alueellanne tehty perusterveydenhuollon osalta tietoista alibudjetointia vuodelle 2011? Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS)

22 2. Muuttujat [Q8_1] (AEF) Onko alueellanne / toiminta-alueellanne tehty sosiaalitoimen / perusterveydenhuollon osalta tietoista alibudjetointia vuodelle 2011: Kyllä, mihin palveluihin se vaikuttaa eniten? (Avokysymys) SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Onko alueellanne tehty sosiaalitoimen osalta tietoista alibudjetointia vuodelle 2011? Kyllä, mihin palveluihin se vaikuttaa eniten? TERVEYSKESKUS: Onko toiminta-alueellanne tehty perusterveydenhuollon osalta tietoista alibudjetointia vuodelle 2011? Kyllä, mihin palveluihin se vaikuttaa eniten? [Q9] (AEF) Tarvitsisitteko johonkin alueenne / toiminta-alueenne sosiaalitoimen / perusterveydenhuollon palveluun tai tukimuotoon erityisen kiireellisesti lisäresursointia vuonna 2011? SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Tarvitsisitteko johonkin alueenne sosiaalitoimen palveluun tai tukimuotoon erityisen kiireellisesti lisäresursointia vuonna 2011? TERVEYSKESKUS: Tarvitsisitteko johonkin toiminta-alueenne perusterveydenhuollon palveluun tai tukimuotoon erityisen kiireellisesti lisäresursointia vuonna 2011? Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_1] (AEF) Tarvitsisitteko johonkin alueenne / toiminta-alueenne sosiaalitoimen / perusterveydenhuollon palveluun tai tukimuotoon erityisen kiireellisesti lisäresursointia vuonna 2011: Kyllä, mihin? (Avokysymys) SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Tarvitsisitteko johonkin alueenne sosiaalitoimen palveluun tai tukimuotoon erityisen kiireellisesti lisäresursointia vuonna 2011? Kyllä, mihin? TERVEYSKESKUS: Tarvitsisitteko johonkin toiminta-alueenne perusterveydenhuollon palveluun tai tukimuotoon erityisen kiireellisesti lisäresursointia vuonna 2011? Kyllä, mihin? 16

23 Q10_2 [Q10_1] (AE) Onko vuonna 2010 karsittu joitakin alueenne asukkaille tarjottavia sosiaalipalveluja tai -etuuksia / terveyskeskuksenne toiminta-alueen asukkaille tarjottavia perusterveydenhuollon palveluja: Ei SOSIAALIHUOLTO: Onko vuonna 2010 karsittu joitakin alueenne asukkaille tarjottavia sosiaalipalveluja tai -etuuksia? Ei TERVEYSKESKUS: Onko vuonna 2010 karsittu joitakin terveyskeskuksenne toiminta-alueen asukkaille tarjottavia perusterveyden-huollon palveluja? Ei Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_2] (AE) Onko vuonna 2010 karsittu joitakin alueenne asukkaille tarjottavia sosiaalipalveluja tai -etuuksia / terveyskeskuksenne toiminta-alueen asukkaille tarjottavia perusterveydenhuollon palveluja: Kyllä, palveluja SOSIAALIHUOLTO: Onko vuonna 2010 karsittu joitakin alueenne asukkaille tarjottavia sosiaalipalveluja tai -etuuksia? Kyllä, palveluja TERVEYSKESKUS: Onko vuonna 2010 karsittu joitakin terveyskeskuksenne toiminta-alueen asukkaille tarjottavia perusterveyden-huollon palveluja? Kyllä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

24 2. Muuttujat [Q10_2_1] (AE) Onko vuonna 2010 karsittu joitakin alueenne / terveyskeskuksenne toiminta-alueen asukkaille tarjottavia sosiaalipalveluja tai - etuuksia / perusterveydenhuollon palveluja: Kyllä; mitä palveluja? (Avokysymys) SOSIAALIHUOLTO: Onko vuonna 2010 karsittu joitakin alueenne / terveyskeskuksenne toimintaalueen asukkaille tarjottavia sosiaalipalveluja tai -etuuksia / perusterveydenhuollon palveluja? Kyllä; mitä palveluja? TERVEYSKESKUS: Onko vuonna 2010 karsittu joitakin terveyskeskuksenne toiminta-alueen asukkaille tarjottavia perusterveyden-huollon palveluja? Kyllä; mitä palveluja? [Q10_3] (A) Onko vuonna 2010 karsittu joitakin alueenne asukkaille tarjottavia sosiaalipalveluja tai -etuuksia: Kyllä, etuuksia SOSIAALIHUOLTO: Onko vuonna 2010 karsittu joitakin alueenne asukkaille tarjottavia sosiaalipalveluja tai -etuuksia? Kyllä, etuuksia Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_3_1] (A) Onko vuonna 2010 karsittu joitakin alueenne asukkaille tarjottavia sosiaalipalveluja tai -etuuksia: Kyllä; mitä etuuksia? (Avokysymys) SOSIAALIHUOLTO: Onko vuonna 2010 karsittu joitakin alueenne asukkaille tarjottavia sosiaalipalveluja tai -etuuksia? Kyllä; mitä etuuksia? 18

25 Q11_2 [Q11_1] (AE) Onko alueellanne tarjottaviin sosiaalipalveluihin tai -etuuksiin / perusterveydenhuollon palveluihin suunnitteilla karsintoja vuonna 2011: Ei SOSIAALIHUOLTO: Onko alueellanne tarjottaviin sosiaalipalveluihin tai -etuuksiin suunnitteilla karsintoja vuonna 2011? Ei TERVEYSKESKUS: Onko terveyskeskuksenne toiminta-alueella tarjottaviin perusterveydenhuollon palveluihin suunnitteilla karsintoja vuonna 2011? Ei Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_2] (AE) Onko alueellanne tarjottaviin sosiaalipalveluihin tai -etuuksiin / perusterveydenhuollon palveluihin suunnitteilla karsintoja vuonna 2011: Kyllä, palveluihin SOSIAALIHUOLTO: Onko alueellanne tarjottaviin sosiaalipalveluihin tai -etuuksiin suunnitteilla karsintoja vuonna 2011? Kyllä, palveluihin TERVEYSKESKUS: Onko terveyskeskuksenne toiminta-alueella tarjottaviin perusterveydenhuollon palveluihin suunnitteilla karsintoja vuonna 2011? Kyllä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

26 2. Muuttujat [Q11_2_1] (AE) Onko alueellanne / terveyskeskuksenne toiminta-alueella tarjottaviin sosiaalipalveluihin tai -etuuksiin / perusterveydenhuollon palveluihin suunnitteilla karsintoja vuonna 2011: Kyllä; mihin palveluihin? (Avokysymys) SOSIAALIHUOLTO: Onko alueellanne tarjottaviin sosiaalipalveluihin tai -etuuksiin suunnitteilla karsintoja vuonna 2011? Kyllä; mihin palveluihin? TERVEYSKESKUS: Onko terveyskeskuksenne toiminta-alueella tarjottaviin perusterveydenhuollon palveluihin suunnitteilla karsintoja vuonna 2011? Kyllä; mihin palveluihin? [Q11_3] (A) Onko alueellanne tarjottaviin sosiaalipalveluihin tai -etuuksiin suunnitteilla karsintoja vuonna 2011: Kyllä, etuuksiin SOSIAALIHUOLTO: Onko alueellanne tarjottaviin sosiaalipalveluihin tai -etuuksiin suunnitteilla karsintoja vuonna 2011? Kyllä, etuuksiin Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_3_1] (A) Onko alueellanne tarjottaviin sosiaalipalveluihin tai -etuuksiin suunnitteilla karsintoja vuonna 2011: Kyllä; mihin etuuksiin? (Avokysymys) SOSIAALIHUOLTO: Onko alueellanne tarjottaviin sosiaalipalveluihin tai -etuuksiin suunnitteilla karsintoja vuonna 2011? Kyllä; mihin etuuksiin? 20

27 Q12_2 [Q12_1] (ABCEF) Miten asiakaskeskeisyys toteutuu: Asiakkaan tilanteen ja tarpeiden huolellinen kartoittaminen SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa? KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat toimistonne käytännön toiminnassa? TERVEYSKESKUS: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa toiminta-alueenne perusterveydenhuollossa? KUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Asiakkaan tilanteen ja tarpeiden huolellinen kartoittaminen Ei lainkaan Huonosti Hyvin Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_2] (ABCEF) Miten asiakaskeskeisyys toteutuu: Asiakkaan osallistuminen palvelu- ja hoitosuunnitelmien tekemiseen SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa? KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat toimistonne käytännön toiminnassa? TERVEYSKESKUS: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa toiminta-alueenne perusterveydenhuollossa? 21

28 2. Muuttujat KUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Asiakkaan osallistuminen palvelu- ja hoitosuunnitelmien tekemiseen Ei lainkaan Huonosti Hyvin Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_3] (ABCEF) Miten asiakaskeskeisyys toteutuu: Asiakkaan valinnanvapaus SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa? KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat toimistonne käytännön toiminnassa? TERVEYSKESKUS: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa toiminta-alueenne perusterveydenhuollossa? KUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Asiakkaan valinnanvapaus Ei lainkaan Huonosti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 22

29 Q12_4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvin Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_4] (ABCEF) Miten asiakaskeskeisyys toteutuu: Asiakkaan kannalta toimivan palveluprosessin rakentaminen SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa? KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat toimistonne käytännön toiminnassa? TERVEYSKESKUS: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa toiminta-alueenne perusterveydenhuollossa? KUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Asiakkaan kannalta toimivan palveluprosessin rakentaminen Ei lainkaan Huonosti Hyvin Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS)

30 2. Muuttujat [Q12_5] (ABCEF) Miten asiakaskeskeisyys toteutuu: Sujuva yhteistyö eri viranomaisten kesken SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa? KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat toimistonne käytännön toiminnassa? TERVEYSKESKUS: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa toiminta-alueenne perusterveydenhuollossa? KUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Sujuva yhteistyö eri viranomaisten kesken Ei lainkaan Huonosti Hyvin Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_6] (ABCEF) Miten asiakaskeskeisyys toteutuu: Systemaattinen asiakaspalautteen kerääminen SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa? KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat toimistonne käytännön toiminnassa? TERVEYSKESKUS: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa toiminta-alueenne perusterveydenhuollossa? 24

31 Q12_7 KUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Systemaattinen asiakaspalautteen kerääminen Ei lainkaan Huonosti Hyvin Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_7] (ABCEF) Miten asiakaskeskeisyys toteutuu: Asiakkaiden osallistuminen palvelujen kehittämiseen SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa? KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat toimistonne käytännön toiminnassa? TERVEYSKESKUS: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa toiminta-alueenne perusterveydenhuollossa? KUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Asiakkaiden osallistuminen palvelujen kehittämiseen Ei lainkaan Huonosti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 25

32 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvin Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_8] (ABCEF) Miten asiakaskeskeisyys toteutuu: Tiedottaminen olemassa olevista palveluista SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa? KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat toimistonne käytännön toiminnassa? TERVEYSKESKUS: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa toiminta-alueenne perusterveydenhuollossa? KUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Tiedottaminen olemassa olevista palveluista Ei lainkaan Huonosti Hyvin Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS)

33 Q12_10 [Q12_9] (ABCEF) Miten asiakaskeskeisyys toteutuu: Ohjaus ja neuvonta palveluihin SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa? KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat toimistonne käytännön toiminnassa? TERVEYSKESKUS: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa toiminta-alueenne perusterveydenhuollossa? KUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Ohjaus ja neuvonta palveluihin Ei lainkaan Huonosti Hyvin Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_10] (ABCEF) Miten asiakaskeskeisyys toteutuu: Pääsy vastaanotolle määräajassa SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa? KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat toimistonne käytännön toiminnassa? TERVEYSKESKUS: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa toiminta-alueenne perusterveydenhuollossa? 27

34 2. Muuttujat KUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Pääsy vastaanotolle määräajassa Ei lainkaan Huonosti Hyvin Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_11] (ABCEF) Miten asiakaskeskeisyys toteutuu: Palvelujen ja etuuksien avoimet ja ymmärrettävät myöntämiskriteerit SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa? KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat toimistonne käytännön toiminnassa? TERVEYSKESKUS: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa toiminta-alueenne perusterveydenhuollossa? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, SOSIAALIHUOL- LON LAUTAKUNTA: Palvelujen ja etuuksien avoimet ja ymmärrettävät myöntämiskriteerit Ei lainkaan Huonosti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 28

35 Q12_12 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvin Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_12] (ABCF) Miten asiakaskeskeisyys toteutuu: Etuus- ja palvelupäätösten nopea saaminen SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa? KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat toimistonne käytännön toiminnassa? TERVEYSKESKUS: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa toiminta-alueenne perusterveydenhuollossa? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, SOSIAALIHUOL- LON LAUTAKUNTA: Etuus- ja palvelupäätösten nopea saaminen Ei lainkaan Huonosti Hyvin Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS)

36 2. Muuttujat [Q12_13] (ABCF) Miten asiakaskeskeisyys toteutuu: Päätösten selkeäkielisyys SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa? KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat toimistonne käytännön toiminnassa? TERVEYSKESKUS: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa toiminta-alueenne perusterveydenhuollossa? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, SOSIAALIHUOL- LON LAUTAKUNTA: Päätösten selkeäkielisyys Ei lainkaan Huonosti Hyvin Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_14] (ABCEF) Miten asiakaskeskeisyys toteutuu: Yhdenvertaisuus palvelujen ja etuuksien saamisessa SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa? KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat toimistonne käytännön toiminnassa? TERVEYSKESKUS: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa toiminta-alueenne perusterveydenhuollossa? 30

37 Q12_15 KUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Yhdenvertaisuus palvelujen ja etuuksien saamisessa Ei lainkaan Huonosti Hyvin Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_15] (ABCEF) Miten asiakaskeskeisyys toteutuu: Palvelujen saatavuus SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa? KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat toimistonne käytännön toiminnassa? TERVEYSKESKUS: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa toiminta-alueenne perusterveydenhuollossa? KUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Palvelujen saatavuus Ei lainkaan Huonosti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 31

38 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvin Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_16] (ABCEF) Miten asiakaskeskeisyys toteutuu: Arvioidaan säännöllisesti palvelun vaikutuksia asiakkaan kanssa SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa? KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat toimistonne käytännön toiminnassa? TERVEYSKESKUS: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa toiminta-alueenne perusterveydenhuollossa? KUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Arvioidaan säännöllisesti palvelun vaikutuksia asiakkaan kanssa Ei lainkaan Huonosti Hyvin Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS)

39 Q12_18 [Q12_17] (ABCEF) Miten asiakaskeskeisyys toteutuu: Kohennuksen aikaansaaminen asiakkaan tilanteeseen SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa? KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat toimistonne käytännön toiminnassa? TERVEYSKESKUS: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa toiminta-alueenne perusterveydenhuollossa? KUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Kohennuksen aikaansaaminen asiakkaan tilanteeseen Ei lainkaan Huonosti Hyvin Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_18] (ABCEF) Miten asiakaskeskeisyys toteutuu: Asiakkaan omien voimavarojen vahvistaminen SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa? KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat toimistonne käytännön toiminnassa? TERVEYSKESKUS: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa toiminta-alueenne perusterveydenhuollossa? 33

40 2. Muuttujat KUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Asiakkaan omien voimavarojen vahvistaminen Ei lainkaan Huonosti Hyvin Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_19] (ABCEF) Miten asiakaskeskeisyys toteutuu: Toimitilojen esteettömyys SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa? KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat toimistonne käytännön toiminnassa? TERVEYSKESKUS: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa toiminta-alueenne perusterveydenhuollossa? KUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Toimitilojen esteettömyys Ei lainkaan Huonosti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 34

41 Q12_20 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvin Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_20] (ABCEF) Miten asiakaskeskeisyys toteutuu: Tulkkipalvelujen saatavuus SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa? KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat toimistonne käytännön toiminnassa? TERVEYSKESKUS: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa toiminta-alueenne perusterveydenhuollossa? KUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Tulkkipalvelujen saatavuus Ei lainkaan Huonosti Hyvin Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS)

42 2. Muuttujat [Q12_21] (ABCEF) Miten asiakaskeskeisyys toteutuu: Vaikeimmassa tilanteessa olevien positiivinen erityiskohtelu SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa? KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat toimistonne käytännön toiminnassa? TERVEYSKESKUS: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa toiminta-alueenne perusterveydenhuollossa? KUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Vaikeimmassa tilanteessa olevien positiivinen erityiskohtelu Ei lainkaan Huonosti Hyvin Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13] (AE) Missä määrin alueenne sosiaalipalveluissa / perusterveydenhuollossa hyödynnetään internetin tarjoamia mahdollisuuksia? SOSIAALIHUOLTO: Missä määrin alueenne sosiaalipalveluissa hyödynnetään internetin tarjoamia mahdollisuuksia? TERVEYSKESKUS: Missä määrin alueenne perusterveydenhuollossa hyödynnetään internetin tarjoamia mahdollisuuksia? 36

43 Q14 Ei lainkaan Vähän Paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14] (AE) Miten hyödynnätte internetin tarjoamia mahdollisuuksia käytännössä? (Avokysymys) SOSIAALIHUOLTO, TERVEYSKESKUS: Miten hyödynnätte internetin tarjoamia mahdollisuuksia käytännössä? [Q15] (AE) Mitä muita palveluja tai toimintaa voisi sosiaali- ja terveydenhuollossa / perusterveydenhuollossa näkemyksenne mukaan tarjota internetissä? (Avokysymys) SOSIAALIHUOLTO: Mitä muita palveluja tai toimintaa voisi sosiaali- ja terveydenhuollossa näkemyksenne mukaan tarjota internetissä? TERVEYSKESKUS: Mitä muita palveluja tai toimintaa voisi perusterveydenhuollossa näkemyksenne mukaan tarjota internetissä? [Q16_1] (ABCEF) Väestön hyvinvoinnin kokonaistilanne: Tällä hetkellä SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Millainen on arvionne mukaan alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanne? KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TERVEYSKESKUS: Millainen on arvionne mukaan toiminta-alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanne? KUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Tällä hetkellä 37

44 2. Muuttujat Huono Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_2] (ABCEF) Väestön hyvinvoinnin kokonaistilanne: 12 kk kuluttua SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Millainen on arvionne mukaan alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanne? KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TERVEYSKESKUS: Millainen on arvionne mukaan toiminta-alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanne? KUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: 12 kk kuluttua Huono Hyvä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 38

45 Q17_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17] (ABCEF) Onko jonkin/joidenkin väestöryhmien tilanne kehittynyt neljän viime vuoden aikana myönteisesti alueellanne / toiminta-alueellanne? SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Onko jonkin/joidenkin väestöryhmien tilanne kehittynyt neljän viime vuoden aikana myönteisesti alueellanne? KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TERVEYSKESKUS: Onko jonkin/joidenkin väestöryhmien tilanne kehittynyt neljän viime vuoden aikana myönteisesti toimintaalueellanne? Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_1] (ABCEF) Onko jonkin/joidenkin väestöryhmien tilanne kehittynyt neljän viime vuoden aikana myönteisesti alueellanne / toiminta-alueellanne: Kyllä, minkä? (Avokysymys) SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Onko jonkin/joidenkin väestöryhmien tilanne kehittynyt neljän viime vuoden aikana myönteisesti alueellanne? KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TERVEYSKESKUS: Onko jonkin/joidenkin väestöryhmien tilanne kehittynyt neljän viime vuoden aikana myönteisesti toimintaalueellanne? [Q18] (ABCE) Miksi em. väestöryhmien tilanne on kehittynyt myönteisesti toiminta-alueellanne? (Avokysymys) KUS: Miksi em. väestöryhmien tilanne on kehittynyt myönteisesti toiminta-alueellanne? 39

46 2. Muuttujat [Q19] (ABCEF) Onko jonkin/joidenkin väestöryhmien tilanne alueellanne / toiminta-alueellanne erityisesti heikentynyt neljän viime vuoden aikana? SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Onko jonkin/joidenkin väestöryhmien tilanne alueellanne erityisesti heikentynyt neljän viime vuoden aikana? KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TERVEYSKESKUS: Onko jonkin/joidenkin väestöryhmien tilanne toiminta-alueellanne erityisesti heikentynyt neljän viime vuoden aikana? Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_1] (ABCEF) Onko jonkin/joidenkin väestöryhmien tilanne alueellanne / toiminta-alueellanne erityisesti heikentynyt neljän viime vuoden aikana: Kyllä, minkä? (Avokysymys) SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Onko jonkin/joidenkin väestöryhmien tilanne alueellanne erityisesti heikentynyt neljän viime vuoden aikana? Kyllä, minkä? KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TERVEYSKESKUS: Onko jonkin/joidenkin väestöryhmien tilanne toiminta-alueellanne erityisesti heikentynyt neljän viime vuoden aikana? Kyllä, minkä? [Q20] (ABCE) Miksi em. väestöryhmien tilanne on heikentynyt toimintaalueellanne? (Avokysymys) KUS: Miksi em. väestöryhmien tilanne on heikentynyt toiminta-alueellanne? 40

47 Q21A_2 [Q21A_1] (ABCEF) Nykyinen merkitys kansalaisten hyvinvoinnin toteuttamisessa: Omatoimisuus, itseapu KUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Millaiseksi arvioitte seuraavien tahojen nykyisen merkityksen kansalaisten hyvinvoinnin toteuttamisessa ja millaiseksi arvioitte sen muodostuvan tulevaisuudessa vuoteen 2020 mennessä? Nykyinen merkitys: KUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Omatoimisuus, itseapu Pieni Suuri tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21A_2] (ABCEF) Nykyinen merkitys kansalaisten hyvinvoinnin toteuttamisessa: Oma perhe KUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Millaiseksi arvioitte seuraavien tahojen nykyisen merkityksen kansalaisten hyvinvoinnin toteuttamisessa ja millaiseksi arvioitte sen muodostuvan tulevaisuudessa vuoteen 2020 mennessä? Nykyinen merkitys: KUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Oma perhe 41

48 2. Muuttujat Pieni Suuri tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21A_3] (ABCEF) Nykyinen merkitys kansalaisten hyvinvoinnin toteuttamisessa: Muut omaiset KUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Millaiseksi arvioitte seuraavien tahojen nykyisen merkityksen kansalaisten hyvinvoinnin toteuttamisessa ja millaiseksi arvioitte sen muodostuvan tulevaisuudessa vuoteen 2020 mennessä? Nykyinen merkitys: KUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Muut omaiset Pieni Suuri tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21A_4] (ABCEF) Nykyinen merkitys kansalaisten hyvinvoinnin toteuttamisessa: Ystävät KUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Millaiseksi arvioitte seuraavien tahojen nykyisen merkityksen kansalaisten hyvinvoinnin toteuttamisessa ja millaiseksi arvioitte sen muodostuvan tulevaisuudessa vuoteen 2020 mennessä? Nykyinen merkitys: 42

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2850 Sosiaalibarometri 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2813. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2813. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2813 Sosiaalibarometri 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3043 Sosiaalibarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2849. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2849. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2849 Sosiaalibarometri 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3042. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3042. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3042 Sosiaalibarometri 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3188. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3188. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3188 Sosiaalibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2848 SOSIAALIBAROMETRI 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2848 SOCIOBAROMETER 2011

KYSELYLOMAKE: FSD2848 SOSIAALIBAROMETRI 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2848 SOCIOBAROMETER 2011 KYSELYLOMAKE: FSD848 SOSIAALIBAROMETRI 011 QUESTIONNAIRE: FSD848 SOCIOBAROMETER 011 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1134. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1134. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1134 Sosiaalibarometri 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1999 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1129. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1129. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1129 Sosiaalibarometri 1994 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1994 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD1275. Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely Koodikirja

FSD1275. Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely Koodikirja FSD1275 Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely 1995 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely 1995 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2848 SOSIAALIBAROMETRI 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2848 SOCIOBAROMETER 2011

KYSELYLOMAKE: FSD2848 SOSIAALIBAROMETRI 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2848 SOCIOBAROMETER 2011 KYSELYLOMAKE: FSD2848 SOSIAALIBAROMETRI 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2848 SOCIOBAROMETER 2011 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja FSD2164 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1276. Alueellinen hyvinvointi: Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely Koodikirja

FSD1276. Alueellinen hyvinvointi: Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely Koodikirja FSD1276 Alueellinen hyvinvointi: Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja FSD3014 Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2848 SOSIAALIBAROMETRI 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2848 SOCIOBAROMETER 2011

KYSELYLOMAKE: FSD2848 SOSIAALIBAROMETRI 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2848 SOCIOBAROMETER 2011 KYSELYLOMAKE: FSD848 SOSIAALIBAROMETRI 011 QUESTIONNAIRE: FSD848 SOCIOBAROMETER 011 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD2650. Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat. Koodikirja

FSD2650. Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat. Koodikirja FSD2650 Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1277. Alueellinen hyvinvointi: Pohjois-Karjalan kansalaiskysely Koodikirja

FSD1277. Alueellinen hyvinvointi: Pohjois-Karjalan kansalaiskysely Koodikirja FSD1277 Alueellinen hyvinvointi: Pohjois-Karjalan kansalaiskysely 1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Pohjois-Karjalan kansalaiskysely 1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon

Lisätiedot

FSD2390. Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat Koodikirja

FSD2390. Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat Koodikirja FSD2390 Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD3130 Kaupunkipalvelututkimus 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSAINEISTON KUVAILU

KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSAINEISTON KUVAILU 1 KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSAINEISTON KUVAILU Eliisa Haanpää Tietoarkisto 6.6.2017 Kuva: Unsplash CC0 2 Esityksen sisältö Yleinen Tutkimusaineiston metadata Kuvaileva metadata 3 Yleinen Tietoarkisto www.fsd.uta.fi

Lisätiedot

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja FSD3159 Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja FSD3189 Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot