FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.1 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :16: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1154. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto: Verkostokartoitus 1994: kunnat [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.1 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake 145 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Verkostokartoitus 1994: kunnat Aineiston nimi englanniksi: Networking of Welfare Providers 1994: Municipalities Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.1 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat järjestöt; kunnallistaminen; muutos; priorisointi; sosiaalipalvelut; sosiaalipalvelut; terveyspalvelut; terveyspalvelut; valtion virastot; vapaaehtoistyö; verkostoituminen; verkostot; yhteistyö; 1

8 1. Aineiston kuvailu yksityistäminen Tieteenala / Aihealue FSDn sanaston mukainen luokittelu: kunnallistiede; sosiaalipolitiikka CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: sosiaalipolitiikka Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällön kuvaus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voivatko hyvinvointipalveluiden tuottajat verkostoitua alueellisesti joustavaksi tukiverkostoksi. Tutkimuksessa kysyttiin vastaajilta, onko kunnan sosiaalitoimi yhdistetty muiden hallintokuntien kanssa. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan organisaatiossaan viime vuosien aikana tapahtuneita, käynnissä tai suunnitteilla olevia muutoksia kuten henkilöstön lisääminen/vähentäminen, ostopalvelujen lisääminen/vähentäminen, yhteistyön lisääminen/vähentäminen vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan johdon tehtävien merkitystä organisaatiossa. Vastaajilta tiedusteltiin, onko kunnassa priorisoitu sosiaali- ja terveystoimen palveluja sekä ketkä priorisoinnin ovat tehneet. Vastaajilta kysyttiin myös, onko kunnassa luovuttu tai harkittu luopumista joidenkin palvelujen tuottamisessa, mikä palvelu olisi silloin kyseessä, kenelle palvelun tuottamisvastuu siirtyisi sekä onko palvelujen siirrosta jo neuvoteltu. Vastaajia pyydettiin arvioimaan eri tahojen (esim. itseapu, omaishoito, seurakunnat, kunnan sosiaalitoimi) nykyistä ja tulevaa merkitystä hyvinvointipalvelujen tuottajana. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan, ketkä ovat yhteistyökumppaneita eri asiakasryhmien kohdalla. Asiakasryhminä mainittiin mm. kotona asuvat vanhukset ja vammaiset, mielenterveysongelmaiset, päihdeongelmaiset sekä pitkäaikaissairaat. Yhteistyökumppani vaihtoehtoina olivat mm. omaishoito, vapaaehtoistoiminta ja yritykset. Lisäksi kysyttiin minkä asiakasryhmien palvelemiseksi on suunnitteilla yhteistyötä. Vastaajilta tiedusteltiin lisäksi onko olemassa ryhmiä, joille ei ole olemassa palveluja. Vastaajilta kysyttiin myös heidän virka-asemaansa. Taustamuuttujina olivat maakunta ja kunnan elinkeinorakenne sekä tilastomuuttujista tuotettu luokittelu kunnan sosiaalistaloudellisesta tilanteesta. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi 2

9 1.4. Aineiston käyttö Havaintoyksikkötyyppi: Maantieteellinen alue (Kunta) Perusjoukko/otos: Suomen kunnat, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: marraskuu 1993 maaliskuu 1994 Kerääjät: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake Keruuväline tai -ohje: Puolistrukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 57 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 208 muuttujaa ja 256 havaintoa. Otantamenetelmä: Kokonaisaineisto Aineistossa mukana 251 kuntaa (kyselyn ajankohtana manner-suomessa oli 439 kuntaa). 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa 1) Kyselylomakkeessa on monia avokysymyksiä, joista useimmista ei aineistossa ole muuttujia. 2) Kysymys 14 koostuu kolmesta samanlaisesta osasta, joissa kunkin alussa ensimmäisenä on avokysymys, johon pyydetään mainitsemaan sellainen palvelu, josta kunta on joko luopunut tai voisi luopua. Avokysymykset on luokiteltu seitsemän palveluryhmää käsittäviksi muuttujiksi. Seuraavaksi on lueteltu 11 eri tahoa, joista pyydetään ympäröimään ne, joko yksi tai useampi, jotka joko hoitavat tai voisivat hoitaa tämän palvelun. Niistä jokaisesta on laadittu oma kaksiluokkainen muuttuja (0=ei mainittu ja 1=mainittu). Nämä muuttujat eivät kuitenkaan kerro suoraan sitä, minkä nimenomaisen palvelun ko. taho hoitaa tai voisi hoitaa. Tämän selvittämiseksi ne tulee ristiintaulukoida avokysymyksestä laaditun palvelu-muuttujan kanssa. Julkaisut Eronen, Anne & Hokkanen, Liisa & Kinnunen, Petri & Lehto-Pusa, Päivi & Rönnberg, Leif & Särkelä, Riitta (1995). Hyvinvoinnin verkostoja näkyvissä: kuntien ja järjestöjen näkemyksiä sosiaalisen tuen tuottamisesta. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto Hyvinvoinnin tukiverkostot julkaisuja; 1. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Liittyvät aineistot FSD1152 Verkostokartoitus 1994 : kuntien hankkeet 3

10 1. Aineiston kuvailu FSD1153 Verkostokartoitus 1994 : järjestöt Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Eronen, Anne & Hokkanen, Liisa & Kinnunen, Petri & Lehto-Pusa, Päivi & Rönnberg, Leif & Särkelä, Riitta (1995). Hyvinvoinnin verkostoja näkyvissä : kuntien ja järjestöjen näkemyksiä sosiaalisen tuen tuottamisesta. Helsinki : Sosiaaliturvan keskusliitto - (Hyvinvoinnin tukiverkostot julkaisuja; 1) Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Erityisehdot Jatkokäyttäjien tulee lähettää Suomen sosiaali ja terveys ry:lle yksi kappale kaikista raporteista, opinnäytetöistä, artikkeleista ja muista julkaisuista ja materiaaleista, joissa ovat käyttäneet tätä aineistoa. Julkaisujen postitusosoite on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Tutkimus, Yliopistonkatu 5, HELSINKI ja sähköisten julkaisujen osoite Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 256 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 256 minimi 1.10 maksimi 1.10 keskiarvo 1.10 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 256 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q3] Onko sosiaalitoimi yhdistetty Kysymyksen esiteksti Osio I: TIEDOT VASTAAJISTA JA ORGANISAATIOSTA Onko kuntanne sosiaalitoimi yhdistetty muiden hallintokuntien kanssa? Liittäkää ystävällisesti mukaan kuntanne sosiaali- ja terveystoimen organisaatiokaavio. 6

13 Q7_1 ei yhdistetty terveystoimeen yhdistetty muuhun hallintokuntaan [Q4] Vastaajien virka-asemat Vastaajien virka-asemat: (Toivomme, että kyselyyn vastaa kuntanne sosiaali/ sosiaali- ja terveystoimen johto yhdessä): sosiaalijohtaja tai vastaava sosiaali- ja terveysjohtaja johtaja(t) + muita muu vastaaja [Q7_1] Henkilöstön lisääminen Luonnehtikaa organisaatiossanne viime vuosien aikana tapahtuneita, käynnissä tai suunnitteilla olevia muutoksia. Henkilöstön lisääminen on toteutettu suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä ei ole toteutettu ei mahdollista kunnassamme tieto puuttuu (SYSMIS)

14 2. Muuttujat [Q7_2] Henkilöstön vähentäminen Luonnehtikaa organisaatiossanne viime vuosien aikana tapahtuneita, käynnissä tai suunnitteilla olevia muutoksia. Henkilöstön vähentäminen on toteutettu suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä ei ole toteutettu ei mahdollista kunnassamme tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_3] Palvelujen alueellistaminen Luonnehtikaa organisaatiossanne viime vuosien aikana tapahtuneita, käynnissä tai suunnitteilla olevia muutoksia. Palvelujen alueellistaminen on toteutettu suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä ei ole toteutettu ei mahdollista kunnassamme tieto puuttuu (SYSMIS)

15 Q7_5 [Q7_4] Päätösvallan siirtäminen enemmän työntekijätasolle Luonnehtikaa organisaatiossanne viime vuosien aikana tapahtuneita, käynnissä tai suunnitteilla olevia muutoksia. Päätösvallan siirtäminen enemmän työntekijätasolle on toteutettu suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä ei ole toteutettu ei mahdollista kunnassamme tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_5] Päätösvallan siirtäminen enemmän johdolle Luonnehtikaa organisaatiossanne viime vuosien aikana tapahtuneita, käynnissä tai suunnitteilla olevia muutoksia. Päätösvallan siirtäminen enemmän johdolle on toteutettu suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä ei ole toteutettu ei mahdollista kunnassamme tieto puuttuu (SYSMIS)

16 2. Muuttujat [Q7_6] Lautakuntien yhdistäminen Luonnehtikaa organisaatiossanne viime vuosien aikana tapahtuneita, käynnissä tai suunnitteilla olevia muutoksia. Lautakuntien yhdistäminen on toteutettu suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä ei ole toteutettu ei mahdollista kunnassamme tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_7] Hallintokuntien yhdistäminen Luonnehtikaa organisaatiossanne viime vuosien aikana tapahtuneita, käynnissä tai suunnitteilla olevia muutoksia. Hallintokuntien yhdistäminen on toteutettu suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä ei ole toteutettu ei mahdollista kunnassamme tieto puuttuu (SYSMIS)

17 Q7_9 [Q7_8] Ostopalvelujen lisääminen Luonnehtikaa organisaatiossanne viime vuosien aikana tapahtuneita, käynnissä tai suunnitteilla olevia muutoksia. Ostopalvelujen lisääminen on toteutettu suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä ei ole toteutettu ei mahdollista kunnassamme tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_9] Ostopalvelujen vähentäminen Luonnehtikaa organisaatiossanne viime vuosien aikana tapahtuneita, käynnissä tai suunnitteilla olevia muutoksia. Ostopalvelujen vähentäminen on toteutettu suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä ei ole toteutettu ei mahdollista kunnassamme tieto puuttuu (SYSMIS)

18 2. Muuttujat [Q7_10] Palvelujen kehittäminen asiakasanalyysien pohjalta Luonnehtikaa organisaatiossanne viime vuosien aikana tapahtuneita, käynnissä tai suunnitteilla olevia muutoksia. Palvelujen kehittäminen asiakasanalyysien pohjalta on toteutettu suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä ei ole toteutettu ei mahdollista kunnassamme tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_11] Palvelujen vähentäminen Luonnehtikaa organisaatiossanne viime vuosien aikana tapahtuneita, käynnissä tai suunnitteilla olevia muutoksia. Palvelujen vähentäminen on toteutettu suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä ei ole toteutettu ei mahdollista kunnassamme tieto puuttuu (SYSMIS)

19 Q7_13 [Q7_12] Yhteisten palvelupisteiden perustaminen Luonnehtikaa organisaatiossanne viime vuosien aikana tapahtuneita, käynnissä tai suunnitteilla olevia muutoksia. Yhteisten palvelupisteiden perustaminen on toteutettu suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä ei ole toteutettu ei mahdollista kunnassamme tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_13] Yhteistyön lisääminen vapaaehtoistoimijoiden kanssa Luonnehtikaa organisaatiossanne viime vuosien aikana tapahtuneita, käynnissä tai suunnitteilla olevia muutoksia. Yhteistyön lisääminen vapaaehtoistoimijoiden kanssa on toteutettu suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä ei ole toteutettu ei mahdollista kunnassamme tieto puuttuu (SYSMIS)

20 2. Muuttujat [Q7_14] Yhteistyön vähentäminen vapaaehtoistoimijoiden kanssa Luonnehtikaa organisaatiossanne viime vuosien aikana tapahtuneita, käynnissä tai suunnitteilla olevia muutoksia. Yhteistyön vähentäminen vapaaehtoistoimijoiden kanssa on toteutettu suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä ei ole toteutettu ei mahdollista kunnassamme tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_15] Muu. Mikä? Luonnehtikaa organisaatiossanne viime vuosien aikana tapahtuneita, käynnissä tai suunnitteilla olevia muutoksia. Muu, mikä? ei muita muutoksia on muita muutoksia

21 Q8_2 [Q8_1] Työntekijöiden ohjaaminen ja motivointi Kuinka keskeisinä pidätte merkitykseltään seuraavia johdon tehtäviä organisaatiossanne? Arvioikaa kaikki tehtävät. Tarvittaessa voitte lisätä taulukon loppuun muita keskeisiksi arvioimianne tehtäviä. Työntekijöiden ohjaaminen ja motivointi erittäin keskeinen keskeinen ei keskeinen [Q8_2] Palvelujen kehittäminen kuntalaisten muuttuviin tarpeisiin Kuinka keskeisinä pidätte merkitykseltään seuraavia johdon tehtäviä organisaatiossanne? Arvioikaa kaikki tehtävät. Tarvittaessa voitte lisätä taulukon loppuun muita keskeisiksi arvioimianne tehtäviä. Palvelujen kehittäminen kuntalaisten muuttuviin tarpeisiin erittäin keskeinen keskeinen ei keskeinen

22 2. Muuttujat [Q8_3] Oman organisaation toimintaedellytysten varmistaminen Kuinka keskeisinä pidätte merkitykseltään seuraavia johdon tehtäviä organisaatiossanne? Arvioikaa kaikki tehtävät. Tarvittaessa voitte lisätä taulukon loppuun muita keskeisiksi arvioimianne tehtäviä. Oman organisaation toimintaedellytysten varmistaminen erittäin keskeinen keskeinen ei keskeinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_4] Ylhäältä tulevien päätösten toteuttaminen Kuinka keskeisinä pidätte merkitykseltään seuraavia johdon tehtäviä organisaatiossanne? Arvioikaa kaikki tehtävät. Tarvittaessa voitte lisätä taulukon loppuun muita keskeisiksi arvioimianne tehtäviä. Ylhäältä tulevien päätösten toteuttaminen erittäin keskeinen keskeinen ei keskeinen tieto puuttuu (SYSMIS)

23 Q8_6 [Q8_5] Hallintotehtävistä huolehtiminen Kuinka keskeisinä pidätte merkitykseltään seuraavia johdon tehtäviä organisaatiossanne? Arvioikaa kaikki tehtävät. Tarvittaessa voitte lisätä taulukon loppuun muita keskeisiksi arvioimianne tehtäviä. Hallintotehtävistä huolehtiminen erittäin keskeinen keskeinen ei keskeinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_6] Nykyisten palvelujen turvaaminen Kuinka keskeisinä pidätte merkitykseltään seuraavia johdon tehtäviä organisaatiossanne? Arvioikaa kaikki tehtävät. Tarvittaessa voitte lisätä taulukon loppuun muita keskeisiksi arvioimianne tehtäviä. Nykyisten palvelujen turvaaminen erittäin keskeinen keskeinen ei keskeinen tieto puuttuu (SYSMIS)

24 2. Muuttujat [Q8_7] Yhteistyö organisaatio ulkopuolisten tahojen kanssa Kuinka keskeisinä pidätte merkitykseltään seuraavia johdon tehtäviä organisaatiossanne? Arvioikaa kaikki tehtävät. Tarvittaessa voitte lisätä taulukon loppuun muita keskeisiksi arvioimianne tehtäviä. Yhteistyö organisaation ulkopuolisten tahojen kanssa erittäin keskeinen keskeinen ei keskeinen [Q8_8] Organisaation ulkoisesta kuvasta huolehtiminen Kuinka keskeisinä pidätte merkitykseltään seuraavia johdon tehtäviä organisaatiossanne? Arvioikaa kaikki tehtävät. Tarvittaessa voitte lisätä taulukon loppuun muita keskeisiksi arvioimianne tehtäviä. Organisaation ulkoisesta kuvasta huolehtiminen erittäin keskeinen keskeinen ei keskeinen tieto puuttuu (SYSMIS)

25 Q8_10 [Q8_9] Organisaatiokulttuurista huolehtiminen Kuinka keskeisinä pidätte merkitykseltään seuraavia johdon tehtäviä organisaatiossanne? Arvioikaa kaikki tehtävät. Tarvittaessa voitte lisätä taulukon loppuun muita keskeisiksi arvioimianne tehtäviä. Organisaatiokulttuurista huolehtiminen erittäin keskeinen keskeinen ei keskeinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_10] Muu. Mikä? Kuinka keskeisinä pidätte merkitykseltään seuraavia johdon tehtäviä organisaatiossanne? Arvioikaa kaikki tehtävät. Tarvittaessa voitte lisätä taulukon loppuun muita keskeisiksi arvioimianne tehtäviä. Muu, mikä? ei mainittu mainittu muita tehtäviä Kysymyksen jälkiteksti Seuraavaksi osio II: HYVINVOINTIPALVELUJEN TUOTTAMINEN 19

26 2. Muuttujat [Q10] Sosiaali- ja terveyspalvelujen priorisointi Onko kunnassanne priorisoitu eli asetettu tärkeysjärjestykseen sosiaali- ja terveystoimen palveluja? Mikäli kunnassanne on laadittu priorisoinnista kirjallista materiaalia (raportti, muistio tms), pyydämme teitä lähettämään sen meille lomakkeen mukana. ei on tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_1] Kunnan-/kaupunginvaltuusto Jos on priorisoitu, niin kuka/ketkä ovat sen tehneet? Voitte ympyröidä useita vaihtoehtoja. Kunnan-/kaupunginvaltuusto ei kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_2] Kunnan-/kaupunginhallitus Jos on priorisoitu, niin kuka/ketkä ovat sen tehneet? Voitte ympyröidä useita vaihtoehtoja. Kunnan-/kaupunginhallitus 20

27 Q11_4 ei kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_3] Lautakunta Jos on priorisoitu, niin kuka/ketkä ovat sen tehneet? Voitte ympyröidä useita vaihtoehtoja. Lautakunta ei kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_4] Kunnan virkamiesjohto Jos on priorisoitu, niin kuka/ketkä ovat sen tehneet? Voitte ympyröidä useita vaihtoehtoja. Kunnan virkamiesjohto ei kyllä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 21

28 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_5] Oman organisaationne johto Jos on priorisoitu, niin kuka/ketkä ovat sen tehneet? Voitte ympyröidä useita vaihtoehtoja. Oman organisaationne johto ei kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_6] Oman organisaationne työntekijät Jos on priorisoitu, niin kuka/ketkä ovat sen tehneet? Voitte ympyröidä useita vaihtoehtoja. Oman organisaation työntekijät ei kyllä tieto puuttuu (SYSMIS)

29 Q14_1 [Q11_7] Jokin muu taho. Mikä? Jos on priorisoitu, niin kuka/ketkä ovat sen tehneet? Voitte ympyröidä useita vaihtoehtoja. Jokin muu taho. Mikä? ei kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13] Palveluista luopuminen tai sen harkitseminen Onko kunnassanne luovuttu tai harkittu luopumista joidenkin palvelujen tuottamisesta? ei kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_1] Palvelu, josta kunta on luopunut/voisi luopua (1. maininta) Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. Ensimmäiseksi mainittu palvelu, josta kuntanne on luopunut/voisi luopua: (yliviivaa tarpeeton) 23

30 2. Muuttujat lapset ja lapsiperheet avohuolto ehkäisevä sosiaalityö sairaan- ja terveydenhoito vammaiset ja invalidit vanhukset muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_1A] Kuinka suurelta osin kunta on luopunut/voisi luopua kohdassa q14_1 mainitusta palvelusta Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. Kuinka suurelta osin kunta on luopunut/voisi luopua kohdassa q14_1 mainitusta palvelusta? voisi luopua osittain voisi luopua on luopunut osittain on luopunut tieto puuttuu (User missing) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_1B] Kuinka suurelta osin jokin muu taho hoitaa/voisi hoitaa kohdassa q14_1 mainitun palvelun Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. 24

31 Q14_1_2 Kuinka suurelta osin jokin muu taho hoitaa/voisi hoitaa kohdassa Q14_1 mainitun palvelun? voisi hoitaa osittain voisi hoitaa hoitaa osittain hoitaa tieto puuttuu (User missing) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_1_1] Kuinka monta kertaa yhteensä mainittu kohdassa q14_1 ilmoitetun palvelun korvaajana: Itseapu Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. Korvaajana itseapu ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_1_2] Kuinka monta kertaa yhteensä mainittu kohdassa q14_1 ilmoitetun palvelun korvaajana: Omaishoito Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. 25

32 2. Muuttujat Korvaajana omaishoito ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_1_3] Kuinka monta kertaa yhteensä mainittu kohdassa q14_1 ilmoitetun palvelun korvaajana: Ihmisten vapaamuotoinen keskinäinen tuki Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. Korvaajana ihmisten vapaamuotoinen keskinäinen tuki ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_1_4] Kuinka monta kertaa yhteensä mainittu kohdassa q14_1 ilmoitetun palvelun korvaajana: Järjestöjen puitteissa tapahtuva vapaaehtoistoiminta Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. 26

33 Q14_1_6 Korvaajana järjestöjen puitteissa tapahtuva vapaaehtoistoiminta ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_1_5] Kuinka monta kertaa yhteensä mainittu kohdassa q14_1 ilmoitetun palvelun korvaajana: Järjestöjen palvelutoiminta Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. Korvaajana järjestöjen palvelutoiminta ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_1_6] Kuinka monta kertaa yhteensä mainittu kohdassa q14_1 ilmoitetun palvelun korvaajana: Seurakunnat Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. 27

34 2. Muuttujat Korvaajana seurakunnat ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_1_7] Kuinka monta kertaa yhteensä mainittu kohdassa q14_1 ilmoitetun palvelun korvaajana: Sosiaali- ja terveysalan palveluyritykset Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. Korvaajana sosiaali- ja terveysalan palveluyritykset ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_1_8] Kuinka monta kertaa yhteensä mainittu kohdassa q14_1 ilmoitetun palvelun korvaajana: Kansaneläkelaitos Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. 28

35 Q14_1_10 Korvaajana Kansaneläkelaitos ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_1_9] Kuinka monta kertaa yhteensä mainittu kohdassa q14_1 ilmoitetun palvelun korvaajana: Työvoimahallinto Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. Korvaajana Työvoimahallinto ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_1_10] Kuinka monta kertaa yhteensä mainittu kohdassa q14_1 ilmoitetun palvelun korvaajana: Kunnat yhdessä Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. 29

36 2. Muuttujat Korvaajana kunnat yhdessä ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_1_11] Kuinka monta kertaa yhteensä mainittu kohdassa q14_1 ilmoitetun palvelun korvaajana: Muu. Mikä? Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. Korvaajana muu, mikä? ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_2] Palvelu, josta kunta on luopunut/voisi luopua (2. maininta) Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. Toiseksi mainittu palvelu, josta kunta on luopunut/voisi luopua 30

37 Q14_2B lapset ja lapsiperheet avohuolto ehkäisevä sosiaalityö sairaan- ja terveydenhoito vammaiset ja invalidit vanhukset muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_2A] Kuinka suurelta osin kunta on luopunut/voisi luopua kohdassa q14_2 mainitusta palvelusta Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. Kuinka suurelta osin kunta on luopunut/voisi luopua kohdassa q14_2 mainitusta palvelusta? voisi luopua osittain voisi luopua on luopunut osittain on luopunut tieto puuttuu (User missing) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_2B] Kuinka suurelta osin jokin muu taho hoitaa/voisi hoitaa kohdassa q14_2 mainitun palvelun Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. 31

38 2. Muuttujat Kuinka suurelta osin jokin muu taho hoitaa/voisi hoitaa kohdassa q14_2 mainitun palvelun? voisi hoitaa osittain voisi hoitaa hoitaa osittain hoitaa tieto puuttuu (User missing) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_2_1] Kuinka monta kertaa yhteensä mainittu kohdassa q14_2 ilmoitetun palvelun korvaajana: Itseapu Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. Korvaajana itseapu ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_2_2] Kuinka monta kertaa yhteensä mainittu kohdassa q14_2 ilmoitetun palvelun korvaajana: Omaishoito Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. 32

39 Q14_2_4 Korvaajana omaishoito ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_2_3] Kuinka monta kertaa yhteensä mainittu kohdassa q14_2 ilmoitetun palvelun korvaajana: Ihmisten vapaamuotoinen keskinäinen tuki Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. Korvaajana ihmisten vapaamuotoinen keskinäinen tuki ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_2_4] Kuinka monta kertaa yhteensä mainittu kohdassa q14_2 ilmoitetun palvelun korvaajana: Järjestöjen puitteissa tapahtuva vapaaehtoistoiminta Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. 33

40 2. Muuttujat Korvaajana järjestöjen puitteissa tapahtuva vapaaehtoistoiminta ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_2_5] Kuinka monta kertaa yhteensä mainittu kohdassa q14_2 ilmoitetun palvelun korvaajana: Järjestöjen palvelutoiminta Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. Korvaajana järjestöjen palvelutoiminta ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_2_6] Kuinka monta kertaa yhteensä mainittu kohdassa q14_2 ilmoitetun palvelun korvaajana: Seurakunnat Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. 34

41 Q14_2_8 Korvaajana seurakunnat ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_2_7] Kuinka monta kertaa yhteensä mainittu kohdassa q14_2 ilmoitetun palvelun korvaajana: Sosiaali- ja terveysalan palveluyritykset Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. Korvaajana sosiaali- ja terveysalan palveluyritykset ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_2_8] Kuinka monta kertaa yhteensä mainittu kohdassa q14_2 ilmoitetun palvelun korvaajana: Kansaneläkelaitos Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. 35

42 2. Muuttujat Korvaajana Kansaneläkelaitos ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_2_9] Kuinka monta kertaa yhteensä mainittu kohdassa q14_2 ilmoitetun palvelun korvaajana: Työvoimahallinto Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. Korvaajana Työvoimahallinto ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_2_10] Kuinka monta kertaa yhteensä mainittu kohdassa q14_2 ilmoitetun palvelun korvaajana: Kunnat yhdessä Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. 36

43 Q14_3 Korvaajana kunnat yhdessä ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_2_11] Kuinka monta kertaa yhteensä mainittu kohdassa q14_2 ilmoitetun palvelun korvaajana: Muu. Mikä? Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. Korvaajana muu, mikä? ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_3] Palvelu, josta kunta on luopunut/voisi luopua (3. maininta) Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. Kolmanneksi mainittu palvelu, josta kunta on luopunut/voisi luopua 37

44 2. Muuttujat lapset ja lapsiperheet avohuolto ehkäisevä sosiaalityö sairaan- ja terveydenhoito vammaiset ja invalidit vanhukset muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_3A] Kuinka suurelta osin kunta on luopunut/voisi luopua kohdassa q14_3 mainitusta palvelusta Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. Kuinka suurelta osin kunta on luopunut/voisi luopua kohdassa q14_3 mainitusta palvelusta? voisi luopua osittain voisi luopua on luopunut osittain on luopunut tieto puuttuu (User missing) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_3B] Kuinka suurelta osin jokin muu taho hoitaa/voisi hoitaa kohdassa q14_3 mainitun palvelun Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. 38

45 Q14_3_2 Kuinka suurelta osin jokin muu taho hoitaa/voisi hoitaa kohdassa q14_3 mainitun palvelun? voisi hoitaa osittain voisi hoitaa hoitaa osittain hoitaa tieto puuttuu (User missing) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_3_1] Kuinka monta kertaa yhteensä mainittu kohdassa q14_3 ilmoitetun palvelun korvaajana: Itseapu Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. Korvaajana itseapu ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_3_2] Kuinka monta kertaa yhteensä mainittu kohdassa q14_3 ilmoitetun palvelun korvaajana: Omaishoito Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. 39

46 2. Muuttujat Korvaajana omaishoito ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_3_3] Kuinka monta kertaa yhteensä mainittu kohdassa q14_3 ilmoitetun palvelun korvaajana: Ihmisten vapaamuotoinen keskinäinen tuki Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. Korvaajana ihmisten vapaamuotoinen keskinäinen tuki ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_3_4] Kuinka monta kertaa yhteensä mainittu kohdassa q14_3 ilmoitetun palvelun korvaajana: Järjestöjen puitteissa tapahtuva vapaaehtoistoiminta Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. 40

47 Q14_3_6 Korvaajana järjestöjen puitteissa tapahtuva vapaaehtoistoiminta ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_3_5] Kuinka monta kertaa yhteensä mainittu kohdassa q14_3 ilmoitetun palvelun korvaajana: Järjestöjen palvelutoiminta Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. Korvaajana järjestöjen palvelutoiminta ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_3_6] Kuinka monta kertaa yhteensä mainittu kohdassa q14_3 ilmoitetun palvelun korvaajana: Seurakunnat Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. 41

48 2. Muuttujat Korvaajana seurakunnat ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_3_7] Kuinka monta kertaa yhteensä mainittu kohdassa q14_3 ilmoitetun palvelun korvaajana: Sosiaali- ja terveysalan palveluyritykset Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. Korvaajana sosiaali- ja terveysalan palveluyritykset ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_3_8] Kuinka monta kertaa yhteensä mainittu kohdassa q14_3 ilmoitetun palvelun korvaajana: Kansaneläkelaitos Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. 42

49 Q14_3_10 Korvaajana kansaneläkelaitos ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_3_9] Kuinka monta kertaa yhteensä mainittu kohdassa q14_3 ilmoitetun palvelun korvaajana: Työvoimahallinto Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. Korvaajana Työvoimahallinto ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_3_10] Kuinka monta kertaa yhteensä mainittu kohdassa q14_3 ilmoitetun palvelun korvaajana: Kunnat yhdessä Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. 43

50 2. Muuttujat Korvaajana kunnat yhdessä ei kunnat tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_3_11] Kuinka monta kertaa yhteensä mainittu kohdassa q14_3 ilmoitetun palvelun korvaajana: Muu. Mikä? Minkä palvelujen tuottamisesta kuntanne ensimmäiseksi on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. Korvaajana muu, mikä? ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15] Onko mainittujen palvelujen siirrosta jo käyty neuvotteluja em. tahojen kanssa? Onko mainittujen palvelujen siirrosta jo käyty neuvotteluja em. tahojen kanssa? 44

51 Q16_2A kysymys ei relevantti ei neuvoteltu on neuvoteltu palveluja on jo siirretty neuvoteltu ja siirretty tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_1A] Itseapu (nykyinen merkitys) Millaiseksi arvioitte seuraavien tahojen nykyisen merkityksen hyvinvointipalvelujen tuottamisessa ja millaiseksi arvelette sen muodostuvan tulevan 10 vuoden aikana?ympyröikää seuraavaan taulukkoon tahojen nykyinen ja tuleva merkitys. Itseapu/nykyinen merkitys pieni kohtalainen suuri tieto puuttuu (User missing) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_2A] Omaishoito (nykyinen merkitys) Millaiseksi arvioitte seuraavien tahojen nykyisen merkityksen hyvinvointipalvelujen tuottamisessa ja millaiseksi arvelette sen muodostuvan tulevan 10 vuoden aikana?ympyröikää seuraavaan taulukkoon tahojen nykyinen ja tuleva merkitys. Omaishoito/nykyinen merkitys 45

52 2. Muuttujat pieni kohtalainen suuri tieto puuttuu (User missing) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_3A] Naapuriapu (nykyinen merkitys) Millaiseksi arvioitte seuraavien tahojen nykyisen merkityksen hyvinvointipalvelujen tuottamisessa ja millaiseksi arvelette sen muodostuvan tulevan 10 vuoden aikana?ympyröikää seuraavaan taulukkoon tahojen nykyinen ja tuleva merkitys. Naapuriapu/nykyinen merkitys pieni kohtalainen suuri tieto puuttuu (User missing) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_4A] Ihmisten vapaamuotoinen keskinäinen tuki (nykyinen merkitys) Millaiseksi arvioitte seuraavien tahojen nykyisen merkityksen hyvinvointipalvelujen tuottamisessa ja millaiseksi arvelette sen muodostuvan tulevan 10 vuoden aikana?ympyröikää seuraavaan taulukkoon tahojen nykyinen ja tuleva merkitys. Ihmisten vapaamuotoinen keskinäinen tuki/nykyinen merkitys 46

53 Q16_6A pieni kohtalainen suuri tieto puuttuu (User missing) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_5A] Järjestöjen puitteissa tapahtuva vapaaehtoistoiminta (nykyinen merkitys) Millaiseksi arvioitte seuraavien tahojen nykyisen merkityksen hyvinvointipalvelujen tuottamisessa ja millaiseksi arvelette sen muodostuvan tulevan 10 vuoden aikana?ympyröikää seuraavaan taulukkoon tahojen nykyinen ja tuleva merkitys. Järjestöjen puitteissa tapahtuva vapaaehtoistoiminta/nykyinen merkitys pieni kohtalainen suuri tieto puuttuu (User missing) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_6A] Järjestöjen palvelutoiminta (nykyinen merkitys) Millaiseksi arvioitte seuraavien tahojen nykyisen merkityksen hyvinvointipalvelujen tuottamisessa ja millaiseksi arvelette sen muodostuvan tulevan 10 vuoden aikana?ympyröikää seuraavaan taulukkoon tahojen nykyinen ja tuleva merkitys. Järjestöjen palvelutoiminta/nykyinen merkitys 47

54 2. Muuttujat pieni kohtalainen suuri tieto puuttuu (User missing) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_7A] Seurakunnat (nykyinen merkitys) Millaiseksi arvioitte seuraavien tahojen nykyisen merkityksen hyvinvointipalvelujen tuottamisessa ja millaiseksi arvelette sen muodostuvan tulevan 10 vuoden aikana?ympyröikää seuraavaan taulukkoon tahojen nykyinen ja tuleva merkitys. Seurakunnat/nykyinen merkitys pieni kohtalainen suuri tieto puuttuu (User missing) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_8A] Sosiaali- ja terveysalan palveluyritykset (nykyinen merkitys) Millaiseksi arvioitte seuraavien tahojen nykyisen merkityksen hyvinvointipalvelujen tuottamisessa ja millaiseksi arvelette sen muodostuvan tulevan 10 vuoden aikana?ympyröikää seuraavaan taulukkoon tahojen nykyinen ja tuleva merkitys. Sosiaali- ja terveysalan palveluyritykset/nykyinen merkitys 48

55 Q16_10A pieni kohtalainen suuri tieto puuttuu (User missing) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_9A] Kansaneläkelaitos (nykyinen merkitys) Millaiseksi arvioitte seuraavien tahojen nykyisen merkityksen hyvinvointipalvelujen tuottamisessa ja millaiseksi arvelette sen muodostuvan tulevan 10 vuoden aikana?ympyröikää seuraavaan taulukkoon tahojen nykyinen ja tuleva merkitys. Kansaneläkelaitos/nykyinen merkitys pieni kohtalainen suuri tieto puuttuu (User missing) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_10A] Kunnan sosiaalitoimi (nykyinen merkitys) Millaiseksi arvioitte seuraavien tahojen nykyisen merkityksen hyvinvointipalvelujen tuottamisessa ja millaiseksi arvelette sen muodostuvan tulevan 10 vuoden aikana?ympyröikää seuraavaan taulukkoon tahojen nykyinen ja tuleva merkitys. Kunnan sosiaalitoimi/nykyinen merkitys 49

56 2. Muuttujat pieni kohtalainen suuri tieto puuttuu (User missing) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_11A] Kunnan terveystoimi (nykyinen merkitys) Millaiseksi arvioitte seuraavien tahojen nykyisen merkityksen hyvinvointipalvelujen tuottamisessa ja millaiseksi arvelette sen muodostuvan tulevan 10 vuoden aikana?ympyröikää seuraavaan taulukkoon tahojen nykyinen ja tuleva merkitys. Kunnan terveystoimi/nykyinen merkitys pieni kohtalainen suuri tieto puuttuu (User missing) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_12A] Työvoimahallinto (nykyinen merkitys) Millaiseksi arvioitte seuraavien tahojen nykyisen merkityksen hyvinvointipalvelujen tuottamisessa ja millaiseksi arvelette sen muodostuvan tulevan 10 vuoden aikana?ympyröikää seuraavaan taulukkoon tahojen nykyinen ja tuleva merkitys. Työvoimahallinto/nykyinen merkitys 50

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1154 Verkostokartoitus 1994 : kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1153 Verkostokartoitus 1994 : järjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3043 Sosiaalibarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2850 Sosiaalibarometri 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2813. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2813. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2813 Sosiaalibarometri 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1275. Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely Koodikirja

FSD1275. Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely Koodikirja FSD1275 Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely 1995 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely 1995 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1129. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1129. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1129 Sosiaalibarometri 1994 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1994 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2848. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2848. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2848 Sosiaalibarometri 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1276. Alueellinen hyvinvointi: Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely Koodikirja

FSD1276. Alueellinen hyvinvointi: Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely Koodikirja FSD1276 Alueellinen hyvinvointi: Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely

Lisätiedot

FSD1277. Alueellinen hyvinvointi: Pohjois-Karjalan kansalaiskysely Koodikirja

FSD1277. Alueellinen hyvinvointi: Pohjois-Karjalan kansalaiskysely Koodikirja FSD1277 Alueellinen hyvinvointi: Pohjois-Karjalan kansalaiskysely 1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Pohjois-Karjalan kansalaiskysely 1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2650. Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat. Koodikirja

FSD2650. Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat. Koodikirja FSD2650 Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD1134. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1134. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1134 Sosiaalibarometri 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1999 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja FSD3014 Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja FSD3159 Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1276. Alueellinen hyvinvointi: Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely Koodikirja

FSD1276. Alueellinen hyvinvointi: Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely Koodikirja FSD1276 Alueellinen hyvinvointi: Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja FSD2164 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon

Lisätiedot

FSD2225. Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat. Koodikirja

FSD2225. Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat. Koodikirja FSD2225 Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot