FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2177 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :48: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2177. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Korttila, Kirsi (Vaasan yliopisto) & Kukkanen, Leea (Vaasan yliopisto): KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. FSD2177 Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 7 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 339 B Kyselylomake ruotsiksi 361 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 Aineiston nimi englanniksi: Finnish Local Government 2004: Primary Health Care 1997 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Korttila, Kirsi (Vaasan yliopisto) Kukkanen, Leea (Vaasan yliopisto) Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Pekola-Sjöblom, Marianne (Kuntaliitto) Aineisto luovutettu arkistoon

8 1. Aineiston kuvailu Asiasanat hajautus; kilpailuttaminen; kunnat; kuntayhtymät; palvelut; perusterveydenhuolto; resurssit; terveyskeskukset; toimintamallit; tuottajat Tieteenala / Aihealue OKM:n tieteenalaluokitus: lääke- ja terveystieteet; yhteiskuntatieteet CESSDAn luokitus: terveyspalvelut ja terveyspolitiikka Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: KuntaSuomi 2004 KuntaSuomi tutkimusohjelma on Kuntaliiton, yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteinen tutkimuskokonaisuus, jossa analysoidaan kuntien kehitystä ajanjaksolla Ohjelmassa oli mukana 47 kuntaa, jotka edustivat mahdollisimman hyvin suomalaista kuntakenttää. Tutkimusohjelman rahoituksesta vastasivat tutkimukseen osallistuneet kunnat yhdessä Kuntaliiton kanssa. Tutkimusohjelma jakaantuu 14 tutkimusmoduuliin. Useimpien moduulien tieto kerättiin kirjekyselyillä. Tiedot ovat yhdistettävissä toisiinsa (horisontaalisuus). Tiedot voi yhdistää myös aikasarjoittain (vertikaalisuus). Sisällön kuvaus Tämä tutkimus on osa KuntaSuomi 2004 tutkimusohjelman Sosiaali- ja terveyspalvelujen tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat kuntien perusterveydenhuollon ohjaus ja johtaminen, palvelutuotanto, tapahtuneet muutokset sekä kehittämispolitiikka. Kyselyyn vastaajat olivat tutkimuskuntien terveyskeskuksien ja niiden terveysasemien johtajia ja vastuuhenkilöitä. Perusterveydenhuoltoa on tutkittu myös vuosina 2000 ja Terveydenhuollon perustietoja selvitettiin kysymällä, onko terveyskeskuksen terveyspalvelut keskitetty yhteen toimipisteeseen vai onko niitä hajautettu, onko kunta jaettu väestövastuualueisiin ja onko terveyskeskuksessa käytössä omalääkärijärjestelmä. Tiedusteltiin myös, peritäänkö kunnassa terveyskeskusmaksua ja mitkä ryhmät saavat maksuttomia hammashuollon palveluja. Perusterveydenhuollon palveluihin liittyen kysyttiin myös, mitkä tahot järjestävät palvelut, onko palvelujen tuottajia kilpailutettu sekä mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa ja kuka päättää, miltä tuottajalta palvelut ostetaan. Kyselyn toinen osa käsitteli perustietoja terveysasemasta. Kysyttiin, miten terveysasema on sijoittunut kunnan alueella, päivystääkö terveysasema, millainen on terveysaseman toimitilojen 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu omistuspohja sekä maksaako terveysasema vuokraa käytössään olevista tiloista. Vastaajaa pyydettiin myös arvioimaan terveysaseman sijoittumista eri ominaisuuksien osalta verrattaessa sitä muihin Suomen terveysasemiin. Kysyttiin myös terveysaseman työntekijöiden lukumäärää eri tehtävissä Perusterveydenhuollon palvelutuotantoa kartoitettiin kysymällä, mitä palveluja terveysasema tuottaa sekä arvioimaan niiden toimivuutta. Seuraavaksi kysely käsitteli perusterveydenhuollon ohjausta ja johtamista. Kysyttiin mm. mikä luottamuselin pääasiassa käsittelee kunnan tasolla terveysaseman palveluihin liittyviä asioita sekä pyydettiin vastaajaa arvioimaan edellä mainitun luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia. Tiedusteltiin myös, mille tai kenelle kuuluu kunnassa/kuntayhtymässä päätösvalta erilaisissa terveysaseman toimintaan vaikuttavissa asioissa ja miten vastaaja arvioisi eri tahojen vaikutusta terveysaseman toimintaan. Tämän osion lopuksi kysyttiin, onko terveysasemalla toteutettu asiakastyytyväisyyskyselyjä ja onko terveysasemalla käytössä asiakaspalautejärjestelmä. Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus sekä palvelun laatu ja vaikuttavuus olivat seuraavan osion aiheena. Vastaajalta kysyttiin, onko terveysasemalla otettu käyttöön palvelun laatua tai vaikuttavuutta kuvaavia tulosmittareita ja arviointijärjestelmiä tai muita tulosarviointiin liittyviä tunnuslukuja. Seuraavaksi vastaajaa pyydettiin arvioimaan, mitkä tekijät estävät tai edistävät tulosmittauksen käyttöönottoa perusterveydenhuollossa ja miten tarpeellisena vastaaja näkee tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet eri toimintojen kehittämisessä. Tiedusteltiin myös, mitkä tekijät estävät ja edistävät palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista kunnassa. Kyselyn viimeinen osio käsitteli perusterveydenhuollon kehittämispolitiikkaa. Vastaajalta kysyttiin, millä toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla on tapahtunut muutoksia vuoden 1992 jälkeen ja mitä muutoksia terveysasemalla on toteutettu. Vastaajaa pyydettiin myös antamaan arvio erilaisista terveysaseman toimintaan liittyvistä tekijöistä sekä arvioimaan eri resursointikohteiden tärkeyttä toiminnan kehittämisessä tällä hetkellä. Lopuksi kysyttiin, millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua sekä mikä vastaajan mielestä terveysaseman toiminnassa on hyvää ja missä on parantamisen varaa. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Maantieteellinen alue (Kunta) Perusjoukko/otos: Suomen kunnat, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: 1997 Kerääjät: Kauppi, Ulla (Vaasan yliopisto) Aineiston tuottajat: Suomen Kuntaliitto Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus:

10 1. Aineiston kuvailu Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 457 muuttujaa ja 50 havaintoa. Otantamenetelmä: Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otanta Kaksivaiheinen ositettu otanta KuntaSuomi-projektikuntien valinnassa. Kuntaotokset valittiin erikseen alle asukkaan kunnista (28 kuntaa) ja yli asukkaan kunnista (19 kuntaa). Valinnassa pyrittiin edustavuuteen kummankin kuntajoukon sisällä suhteessa kokoluokan kaikkiin kuntiin. Suurten kuntien lukumäärä on tapausjoukossa suurempi kuin niiden osuus kaikista kunnista, koska niissä asuu 70 prosenttia maan väestöstä. Edustavuuskriteereinä käytettiin lisäksi mm. alueellista sijaintia, väestön ikä- ja koulutusrakennetta, elinkeinorakennetta ja kuntatalouden tunnuslukuja, poliittisia voimasuhteita sekä kunnan toimintapolitiikkaa kuvaavia muuttujia. Ahvenanmaan kunnat jätettiin valinnan ulkopuolelle niiden maakunnallisesta itsehallinnosta johtuvien erityispiirteiden takia. 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Korttila, Kirsi & Kukkanen, Leea (1999). Erilaistuuko kunnallinen perusterveydenhuolto?. Helsinki: Kuntaliitto - (KuntaSuomi2004 -tutkimuksia; nro 18 & Acta nro 112). Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Liittyvät aineistot FSD2178 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2000: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat FSD2179 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2000: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Korttila, Kirsi & Kukkanen, Leea (1999). Erilaistuuko kunnallinen perusterveydenhuolto?. Helsinki : Kuntaliitto - (KuntaSuomi2004 -tutkimuksia; nro 18 & Acta nro 112). Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 4

11 1.4. Aineiston käyttö Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 5

12

13 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 50 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 50 minimi 2.00 maksimi 2.00 keskiarvo 2.00 keskihajonta

14 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 50 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1_1] Kunta Kunta Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 50 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1_2] Kuntayhtymä (Avokysymys) Kuntayhtymä (Avokysymys) [Q1_3] Kuuluuko kunta kuntayhtymään? Kuuluuko kunta kuntayhtymään? 8

15 Q2 Kuuluu Ei kuulu [Q1_4] Kunnan koko Kunnan koko Alle Yli [Q1_5] Kunnan koko 2 Kunnan koko tai alle Yli [Q2] Vastaajan sukupuoli Vastaajan sukupuoli 9

16 2. Muuttujat Nainen Mies tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3] Vastaajan äidinkieli Vastaajan äidinkieli Suomi Ruotsi Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_1] Vastaajan äidinkieli. Muu, mikä? (Avokysymys) Vastaajan äidinkieli. Muu, mikä? (Avokysymys) Ei valideja arvoja [Q4] Vastaajan syntymävuosi Vastaajan syntymävuosi Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 49 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta

17 Q5_1 [Q4_1] Vastaajan ikä Vastaajan ikä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 49 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 5.42 [Q5] Vastaajan virka tai toimi (Avokysymys) Vastaajan virka tai toimi (Avokysymys) [Q5_1] Vastaajan tehtävänimike (Luokiteltu) Vastaajan tehtävänimike (Luokiteltu) Ylilääkäri Terveyskeskuslääkäri/hammaslääkäri Johtava/vastaava lääkäri Ylihoitaja/hoitotyön johtaja Vastaava terveydenhoitaja/osastonhoitaja Talouspäällikkö tieto puuttuu (SYSMIS)

18 2. Muuttujat [Q6_1] Minkälainen työkokemus Teillä on terveystoimen tehtävissä?: Terveystoimen eri työtehtävissä olen toiminut yhteensä (vuotta) Minkälainen työkokemus Teillä on terveystoimen tehtävissä? Terveystoimen eri työtehtävissä olen toiminut yhteensä (vuotta) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 48 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 5.31 [Q6_2] Minkälainen työkokemus Teillä on terveystoimen tehtävissä?: Nykyisessä työtehtävässäni olen toiminut (vuotta) Minkälainen työkokemus Teillä on terveystoimen tehtävissä? Nykyisessä työtehtävässäni olen toiminut (vuotta) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 49 minimi 0.20 maksimi keskiarvo 9.81 keskihajonta

19 Q7_1 [Q7] Mikä on koulutustasonne? Mikä on koulutustasonne? Ei peruskoulun jälkeistä tutkintoa Alempi ammatillinen keskiasteen koulutus Ylioppilas Ylempi ammatillinen keskiasteen koulutus Alempi korkea-aste tai ammattikorkeakoulu Ylempi korkea-aste tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_1] Mikäli olette suorittanut tutkinnon/tutkintoja, mikä on korkein tutkintonne, miltä alalta/pääaine ja oppilaitos, jossa tutkinto on suoritettu?: Korkein suorittamani tutkinto on (Avokysymys) Mikäli olette suorittanut tutkinnon/tutkintoja, mikä on korkein tutkintonne, miltä alalta/pääaine ja oppilaitos, jossa tutkinto on suoritettu? Korkein suorittamani tutkinto on (Avokysymys) [Q7_2] Mikäli olette suorittanut tutkinnon/tutkintoja, mikä on korkein tutkintonne, miltä alalta/pääaine ja oppilaitos, jossa tutkinto on suoritettu?: Koulutusala/pääaine oli (Avokysymys) Mikäli olette suorittanut tutkinnon/tutkintoja, mikä on korkein tutkintonne, miltä alalta/pääaine ja oppilaitos, jossa tutkinto on suoritettu? Koulutusala/pääaine oli (Avokysymys) 13

20 2. Muuttujat [Q7_3] Mikäli olette suorittanut tutkinnon/tutkintoja, mikä on korkein tutkintonne, miltä alalta/pääaine ja oppilaitos, jossa tutkinto on suoritettu?: Oppilaitos, jossa tutkintoni suoritin (Avokysymys) Mikäli olette suorittanut tutkinnon/tutkintoja, mikä on korkein tutkintonne, miltä alalta/pääaine ja oppilaitos, jossa tutkinto on suoritettu? Oppilaitos, jossa tutkintoni suoritin (Avokysymys) [Q8_1] Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.): Kunnan-/kaupunginvaltuusto Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.) Kunnan-/kaupunginvaltuusto Ei toimi Toimii jäsenenä Toimii puheenjohtajana tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_2] Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.): Kunnan-/kaupunginhallitus Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.) 14

21 Q8_4 Kunnan-/kaupunginhallitus Ei toimi Toimii jäsenenä Toimii puheenjohtajana tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_3] Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.): Lautakunta Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.) Lautakunta Ei toimi Toimii jäsenenä Toimii puheenjohtajana tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_4] Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.): Kuntayhtymän valtuusto tai hallitus Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.) 15

22 2. Muuttujat Kuntayhtymän valtuusto tai hallitus Ei toimi Toimii jäsenenä Toimii puheenjohtajana tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_5] Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.): Kunnan yhtiö/liikelaitos Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.) Kunnan yhtiö/liikelaitos Ei toimi Toimii jäsenenä Toimii puheenjohtajana tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_6] Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.): Yksityisten yritysten luottamustehtävät Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.) 16

23 Q8_8 Yksityisten yritysten luottamustehtävät Ei toimi Toimii jäsenenä Toimii puheenjohtajana tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_7] Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.): Etu- ja ammattijärjestöjen luottamustehtävät Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.) Etu- ja ammattijärjestöjen luottamustehtävät Ei toimi Toimii jäsenenä Toimii puheenjohtajana tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_8] Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.): Muiden yhteisöjen luottamustehtävät Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.) 17

24 2. Muuttujat Muiden yhteisöjen luottamustehtävät Ei toimi Toimii jäsenenä Toimii puheenjohtajana tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9A_1] Onko terveyskeskuksenne terveyspalvelut keskitetty yhteen toimipisteeseen vai hajautettu eri toimipisteisiin? Onko terveyskeskuksenne terveyspalvelut keskitetty yhteen toimipisteeseen vai hajautettu eri toimipisteisiin? Palvelut on keskitetty yhteen toimipisteeseen Palvelut on hajasijoitettu eri alueille tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9A_2] Ja mikäli hajasijoitettu, niin moneenko eri toimipisteeseen? Ja mikäli hajasijoitettu, niin moneenko eri toimipisteeseen? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 38 minimi 2.00 maksimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 18

25 Q9B_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskiarvo 8.34 keskihajonta 8.98 [Q9B_1] Mitä palveluita on hajasijoitettu?: Lääkäripalvelut Mitä palveluita on hajasijoitettu? Lääkäripalvelut Palvelut on keskitetty yhteen toimipisteeseen Palvelut on hajasijoitettu eri alueille tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9B_2] Mitä palveluita on hajasijoitettu?: Kouluterveydenhuollon palvelut Mitä palveluita on hajasijoitettu? Kouluterveydenhuollon palvelut Palvelut on keskitetty yhteen toimipisteeseen Palvelut on hajasijoitettu eri alueille tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 19

26 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q9B_3] Mitä palveluita on hajasijoitettu?: Neuvolapalvelut Mitä palveluita on hajasijoitettu? Neuvolapalvelut Palvelut on keskitetty yhteen toimipisteeseen Palvelut on hajasijoitettu eri alueille tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9B_4] Mitä palveluita on hajasijoitettu?: Muut, mitkä? Mitä palveluita on hajasijoitettu? Muut, mitkä? Palvelut on keskitetty yhteen toimipisteeseen Palvelut on hajasijoitettu eri alueille tieto puuttuu (SYSMIS)

27 Q10A_1 [Q9B_4_1] Mitä palveluita on hajasijoitettu?: Muut, mitkä? (Avokysymys) Mitä palveluita on hajasijoitettu? Muut, mitkä? (Avokysymys) [Q9B_4_2] Mitä palveluita on hajasijoitettu?: Muut, mitkä? (Luokiteltu) Mitä palveluita on hajasijoitettu? Muut, mitkä? (Luokiteltu) Hammashuolto Kotisairaanhoito/kotihoito Fysioterapia Avo- ja laitospalvelut/vuodeosasto Hammashuolto ja kotisairaanhoito Laboratoriopalvelut ja kotisairaanhoito Fysioterapia, päiväsairaala, kotisairaanhoito, hammashuolto Hammashuolto ja vuodeosasto Perhesuunnittelu, sukupuolitautien poliklinikka, laboratorio, röntgen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10A_1] Onko kuntanne jaettu väestövastuualueisiin? Onko kuntanne jaettu väestövastuualueisiin? 21

28 2. Muuttujat Ei Osittain Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10A_2] Onko kuntanne jaettu väestövastuualueisiin? Ja mikäli jaettu, niin moneenko alueeseen? Onko kuntanne jaettu väestövastuualueisiin? Ja mikäli jaettu, niin moneenko alueeseen? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 33 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q10B] Kuinka monta asukasta on keskimäärin yhden väestövastuualueen piirissä? Kuinka monta asukasta on keskimäärin yhden väestövastuualueen piirissä? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 34 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q11] Onko terveyskeskuksessanne käytössä omalääkärijärjestelmä? Onko terveyskeskuksessanne käytössä omalääkärijärjestelmä? 22

29 Q12A_2 Ei Osittain Kyllä [Q12A] Peritäänkö kunnassanne terveyskeskusmaksua? Peritäänkö kunnassanne terveyskeskusmaksua? Ei Kyllä Vain iltaisin ja viikonloppuisin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12A_1] Peritäänkö kunnassanne terveyskeskusmaksua? Kyllä, mk/käynti Peritäänkö kunnassanne terveyskeskusmaksua? Kyllä, mk/käynti Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 36 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 8.33 [Q12A_2] Peritäänkö kunnassanne terveyskeskusmaksua? Kyllä, mk/vuosi Peritäänkö kunnassanne terveyskeskusmaksua? Kyllä, mk/vuosi 23

30 2. Muuttujat Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 38 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q12B] Kuinka suuri on terveyskeskuksenne asiakkailta lyhytaikaisesta laitoshoidosta perittävä hoitopäivämaksu (mk/vrk)? Kuinka suuri on terveyskeskuksenne asiakkailta lyhytaikaisesta laitoshoidosta perittävä hoitopäivämaksu (mk/vrk)? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 40 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q13] Mitkä ryhmät kuuluvat kunnassanne järjestelmällisen hammashuollon piiriin? (Mainitkaa myös ne ryhmät, joihin sovelletaan järjestelmällisen hammashuollon periaatteita.) (Avokysymys) Mitkä ryhmät kuuluvat kunnassanne järjestelmällisen hammashuollon piiriin? (Mainitkaa myös ne ryhmät, joihin sovelletaan järjestelmällisen hammashuollon periaatteita.) (Avokysymys) [Q14] Tarjoaako terveyskeskuksenne maksuttomia hammashuollon palveluja myös muille ryhmille, kuin alle 19-vuotiaille ja sotaveteraaneille? Tarjoaako terveyskeskuksenne maksuttomia hammashuollon palveluja myös muille ryhmille, kuin alle 19-vuotiaille ja sotaveteraaneille? 24

31 Q14_1 Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_1] Tarjoaako terveyskeskuksenne maksuttomia hammashuollon palveluja myös muille ryhmille, kuin alle 19-vuotiaille ja sotaveteraaneille? Kyllä, seuraaville ryhmille, ryhmä1 (Avokysymys) Tarjoaako terveyskeskuksenne maksuttomia hammashuollon palveluja myös muille ryhmille kuin alle 19 vuotiaille ja sotaveteraaneille? Kyllä, seuraaville ryhmille, ryhmä1 (Avokysymys) [Q14_2] Tarjoaako terveyskeskuksenne maksuttomia hammashuollon palveluja myös muille ryhmille, kuin alle 19-vuotiaille ja sotaveteraaneille? Kyllä, seuraaville ryhmille, ryhmä2 (Avokysymys) Tarjoaako terveyskeskuksenne maksuttomia hammashuollon palveluja myös muille ryhmille kuin alle 19 vuotiaille ja sotaveteraaneille? Kyllä, seuraaville ryhmille, ryhmä2 (Avokysymys) [Q14_3] Tarjoaako terveyskeskuksenne maksuttomia hammashuollon palveluja myös muille ryhmille, kuin alle 19-vuotiaille ja sotaveteraaneille? Kyllä, seuraaville ryhmille, ryhmä3 Tarjoaako terveyskeskuksenne maksuttomia hammashuollon palveluja myös muille ryhmille kuin alle 19 vuotiaille ja sotaveteraaneille? 25

32 2. Muuttujat Kyllä, seuraaville ryhmille, ryhmä3 Ei valideja arvoja [Q14_4] Tarjoaako terveyskeskuksenne maksuttomia hammashuollon palveluja myös muille ryhmille, kuin alle 19-vuotiaille ja sotaveteraaneille? Kyllä, seuraaville ryhmille, ryhmä4 Tarjoaako terveyskeskuksenne maksuttomia hammashuollon palveluja myös muille ryhmille kuin alle 19 vuotiaille ja sotaveteraaneille? Kyllä, seuraaville ryhmille, ryhmä4 Ei valideja arvoja [Q15_1] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Avosairaanhoidon lääkäripalvelu Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista? Avosairaanhoidon lääkäripalvelu Ei palvelua Ei maksua Kiinteä maksu Toimenpiteen mukainen maksu Tuloihin suhteutettu maksu Joku muu maksu Kiinteä + toimenpiteen mukainen maksu Ei maksua tai kiinteä maksu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 26

33 Q15_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_2] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Tilapäinen kotisairaanhoito Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista? Tilapäinen kotisairaanhoito Ei palvelua Ei maksua Kiinteä maksu Toimenpiteen mukainen maksu Tuloihin suhteutettu maksu Joku muu maksu Kiinteä + toimenpiteen mukainen maksu Ei maksua tai kiinteä maksu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_3] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Sarjassa annettava hoito Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista? Sarjassa annettava hoito 27

34 2. Muuttujat Ei palvelua Ei maksua Kiinteä maksu Toimenpiteen mukainen maksu Tuloihin suhteutettu maksu Joku muu maksu Kiinteä + toimenpiteen mukainen maksu Ei maksua tai kiinteä maksu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_4] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Terveyskeskuksessa annettava fysioterapia Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista? Terveyskeskuksessa annettava fysioterapia Ei palvelua Ei maksua Kiinteä maksu Toimenpiteen mukainen maksu Tuloihin suhteutettu maksu Joku muu maksu Kiinteä + toimenpiteen mukainen maksu Ei maksua tai kiinteä maksu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_5] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Sairaankuljetus Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista? 28

35 Q15_6 Sairaankuljetus Ei palvelua Ei maksua Kiinteä maksu Toimenpiteen mukainen maksu Tuloihin suhteutettu maksu Joku muu maksu Kiinteä + toimenpiteen mukainen maksu Ei maksua tai kiinteä maksu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_6] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Lääkärintodistus, joka ei liity hoitoon (esimerkiksi ajokorttia varten) Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista? Lääkärintodistus, joka ei liity hoitoon (esimerkiksi ajokorttia varten) Ei palvelua Ei maksua Kiinteä maksu Toimenpiteen mukainen maksu Tuloihin suhteutettu maksu Joku muu maksu Kiinteä + toimenpiteen mukainen maksu Ei maksua tai kiinteä maksu tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 29

36 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q15_7] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Lääkärinlausunto, joka ei liity hoitoon Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista? Lääkärinlausunto, joka ei liity hoitoon Ei palvelua Ei maksua Kiinteä maksu Toimenpiteen mukainen maksu Tuloihin suhteutettu maksu Joku muu maksu Kiinteä + toimenpiteen mukainen maksu Ei maksua tai kiinteä maksu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_8] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Työterveyshuolto yksityisille Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista? Työterveyshuolto yksityisille 30

37 Q15_1_1 Ei palvelua Ei maksua Kiinteä maksu Toimenpiteen mukainen maksu Tuloihin suhteutettu maksu Joku muu maksu Kiinteä + toimenpiteen mukainen maksu Ei maksua tai kiinteä maksu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_9] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Käyttämättömästä ajasta peritty maksu Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista? Käyttämättömästä ajasta peritty maksu Ei palvelua Ei maksua Kiinteä maksu Toimenpiteen mukainen maksu Tuloihin suhteutettu maksu Joku muu maksu Kiinteä + toimenpiteen mukainen maksu Ei maksua tai kiinteä maksu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_1_1] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Avosairaanhoidon lääkäripalvelu (mk/kerta) Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista? 31

38 2. Muuttujat Avosairaanhoidon lääkäripalvelu (mk/kerta) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 38 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q15_2_1] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Tilapäinen kotisairaanhoito (mk/kerta) Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista? Tilapäinen kotisairaanhoito (mk/kerta) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 28 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 6.43 [Q15_3_1] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Sarjassa annettava hoito (mk/kerta) Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista? Sarjassa annettava hoito (mk/kerta) 32

39 Q15_5_1 Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 21 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q15_4_1] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Terveyskeskuksessa annettava fysioterapia (mk/ kerta) Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista? Terveyskeskuksessa annettava fysioterapia (mk/kerta) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 34 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 7.23 [Q15_5_1] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Sairaankuljetus (mk/kerta) Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista? Sairaankuljetus (mk/kerta) Kuvailevat tunnusluvut 33

40 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 24 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 1.47 [Q15_6_1] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Lääkärintodistus, joka ei liity hoitoon (esimerkiksi ajokorttia varten) (mk/kerta) Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista? Lääkärintodistus, joka ei liity hoitoon (esimerkiksi ajokorttia varten) (mk/kerta) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 40 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q15_7_1] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Lääkärinlausunto, joka ei liity hoitoon (mk/ kerta) Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista? Lääkärinlausunto, joka ei liity hoitoon (mk/kerta) Kuvailevat tunnusluvut 34

41 Q15_9_1 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 41 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q15_8_1] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Työterveyshuolto yksityisille (mk/kerta) Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista? Työterveyshuolto yksityisille (mk/kerta) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q15_9_1] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Käyttämättömästä ajasta peritty maksu (mk/ kerta) Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista? Käyttämättömästä ajasta peritty maksu (mk/kerta) Kuvailevat tunnusluvut 35

42 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 37 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [Q16_1] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Perhesuunnittelu- ja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit.) Perhesuunnittelu- ja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Kuntayhtymä, jossa kunta on jäsenenä, tuottaa palvelun Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Muulla tavoin Kunta tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä tuottajalta Kunta tuottaa palvelun + palvelu tuotetaan muulla tavoin Kunta tuottaa palvelun + kuntayhtymä tuottaa palvelun Kunta ja kuntayhtymä tuottavat palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun ja palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Kunta tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 36

43 Q16_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kuntayhtymä tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun, palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä palveluntuottajalta Kuntayhtymä tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Kunta tuottaa palvelun, palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä palveluntuottajalta Kuntayhtymä tuottaa palvelun, palvelu ostetaan muulta kunnalta, kuntayhtymältä tai yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun, palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta ja palvelu tuotetaan muulla tavoin [Q16_2] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Äitiysneuvolapalvelut Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit.) Äitiysneuvolapalvelut Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Kuntayhtymä, jossa kunta on jäsenenä, tuottaa palvelun (taulukko jatkuu seur. sivulla) 37

44 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Muulla tavoin Kunta tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä tuottajalta Kunta tuottaa palvelun + palvelu tuotetaan muulla tavoin Kunta tuottaa palvelun + kuntayhtymä tuottaa palvelun Kunta ja kuntayhtymä tuottavat palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun ja palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Kunta tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Kuntayhtymä tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun, palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä palveluntuottajalta Kuntayhtymä tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Kunta tuottaa palvelun, palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä palveluntuottajalta Kuntayhtymä tuottaa palvelun, palvelu ostetaan muulta kunnalta, kuntayhtymältä tai yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun, palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta ja palvelu tuotetaan muulla tavoin [Q16_3] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Lastenneuvolapalvelut Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit.) 38

45 Q16_3 Lastenneuvolapalvelut Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Kuntayhtymä, jossa kunta on jäsenenä, tuottaa palvelun Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Muulla tavoin Kunta tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä tuottajalta Kunta tuottaa palvelun + palvelu tuotetaan muulla tavoin Kunta tuottaa palvelun + kuntayhtymä tuottaa palvelun Kunta ja kuntayhtymä tuottavat palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun ja palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Kunta tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Kuntayhtymä tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun, palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä palveluntuottajalta Kuntayhtymä tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Kunta tuottaa palvelun, palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä palveluntuottajalta Kuntayhtymä tuottaa palvelun, palvelu ostetaan muulta kunnalta, kuntayhtymältä tai yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun, palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta ja palvelu tuotetaan muulla tavoin 39

46 2. Muuttujat [Q16_4] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Kouluterveydenhuollon palvelut Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit.) Kouluterveydenhuollon palvelut Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Kuntayhtymä, jossa kunta on jäsenenä, tuottaa palvelun Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Muulla tavoin Kunta tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä tuottajalta Kunta tuottaa palvelun + palvelu tuotetaan muulla tavoin Kunta tuottaa palvelun + kuntayhtymä tuottaa palvelun Kunta ja kuntayhtymä tuottavat palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun ja palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Kunta tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Kuntayhtymä tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun, palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä palveluntuottajalta (taulukko jatkuu seur. sivulla) 40

47 Q16_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kuntayhtymä tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Kunta tuottaa palvelun, palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä palveluntuottajalta Kuntayhtymä tuottaa palvelun, palvelu ostetaan muulta kunnalta, kuntayhtymältä tai yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun, palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta ja palvelu tuotetaan muulla tavoin [Q16_5] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Opiskelijaterveydenhuollon palvelut Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit.) Opiskelijaterveydenhuollon palvelut Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Kuntayhtymä, jossa kunta on jäsenenä, tuottaa palvelun Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Muulla tavoin Kunta tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä tuottajalta Kunta tuottaa palvelun + palvelu tuotetaan muulla tavoin (taulukko jatkuu seur. sivulla) 41

48 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kunta tuottaa palvelun + kuntayhtymä tuottaa palvelun Kunta ja kuntayhtymä tuottavat palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun ja palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Kunta tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Kuntayhtymä tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun, palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä palveluntuottajalta Kuntayhtymä tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Kunta tuottaa palvelun, palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä palveluntuottajalta Kuntayhtymä tuottaa palvelun, palvelu ostetaan muulta kunnalta, kuntayhtymältä tai yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun, palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta ja palvelu tuotetaan muulla tavoin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_6] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Työterveyshuollon palvelut Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit.) Työterveyshuollon palvelut 42

49 Q16_6 Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Kuntayhtymä, jossa kunta on jäsenenä, tuottaa palvelun Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Muulla tavoin Kunta tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä tuottajalta Kunta tuottaa palvelun + palvelu tuotetaan muulla tavoin Kunta tuottaa palvelun + kuntayhtymä tuottaa palvelun Kunta ja kuntayhtymä tuottavat palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun ja palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Kunta tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Kuntayhtymä tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun, palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä palveluntuottajalta Kuntayhtymä tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Kunta tuottaa palvelun, palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä palveluntuottajalta Kuntayhtymä tuottaa palvelun, palvelu ostetaan muulta kunnalta, kuntayhtymältä tai yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun, palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta ja palvelu tuotetaan muulla tavoin tieto puuttuu (SYSMIS)

50 2. Muuttujat [Q16_7] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Kotisairaanhoitopalvelut Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit.) Kotisairaanhoitopalvelut Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Kuntayhtymä, jossa kunta on jäsenenä, tuottaa palvelun Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Muulla tavoin Kunta tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä tuottajalta Kunta tuottaa palvelun + palvelu tuotetaan muulla tavoin Kunta tuottaa palvelun + kuntayhtymä tuottaa palvelun Kunta ja kuntayhtymä tuottavat palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun ja palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Kunta tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Kuntayhtymä tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun, palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä palveluntuottajalta (taulukko jatkuu seur. sivulla) 44

51 Q16_8 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kuntayhtymä tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Kunta tuottaa palvelun, palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä palveluntuottajalta Kuntayhtymä tuottaa palvelun, palvelu ostetaan muulta kunnalta, kuntayhtymältä tai yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun, palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta ja palvelu tuotetaan muulla tavoin [Q16_8] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Sairaankuljetuspalvelut Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit.) Sairaankuljetuspalvelut Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Kuntayhtymä, jossa kunta on jäsenenä, tuottaa palvelun Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Muulla tavoin Kunta tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä tuottajalta Kunta tuottaa palvelun + palvelu tuotetaan muulla tavoin (taulukko jatkuu seur. sivulla) 45

52 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kunta tuottaa palvelun + kuntayhtymä tuottaa palvelun Kunta ja kuntayhtymä tuottavat palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun ja palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Kunta tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Kuntayhtymä tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun, palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä palveluntuottajalta Kuntayhtymä tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Kunta tuottaa palvelun, palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä palveluntuottajalta Kuntayhtymä tuottaa palvelun, palvelu ostetaan muulta kunnalta, kuntayhtymältä tai yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun, palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta ja palvelu tuotetaan muulla tavoin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_9] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Mielenterveyspalvelut Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit.) Mielenterveyspalvelut 46

53 Q16_9 Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Kuntayhtymä, jossa kunta on jäsenenä, tuottaa palvelun Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Muulla tavoin Kunta tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä tuottajalta Kunta tuottaa palvelun + palvelu tuotetaan muulla tavoin Kunta tuottaa palvelun + kuntayhtymä tuottaa palvelun Kunta ja kuntayhtymä tuottavat palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun ja palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Kunta tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Kuntayhtymä tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun, palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä palveluntuottajalta Kuntayhtymä tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Kunta tuottaa palvelun, palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä palveluntuottajalta Kuntayhtymä tuottaa palvelun, palvelu ostetaan muulta kunnalta, kuntayhtymältä tai yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun, palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta ja palvelu tuotetaan muulla tavoin tieto puuttuu (SYSMIS)

54 2. Muuttujat [Q16_10] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Hammashuollon palvelut Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit.) Hammashuollon palvelut Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Kuntayhtymä, jossa kunta on jäsenenä, tuottaa palvelun Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Muulla tavoin Kunta tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä tuottajalta Kunta tuottaa palvelun + palvelu tuotetaan muulla tavoin Kunta tuottaa palvelun + kuntayhtymä tuottaa palvelun Kunta ja kuntayhtymä tuottavat palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun ja palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Kunta tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Kuntayhtymä tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun, palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä palveluntuottajalta (taulukko jatkuu seur. sivulla) 48

55 Q16_11 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kuntayhtymä tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Kunta tuottaa palvelun, palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä palveluntuottajalta Kuntayhtymä tuottaa palvelun, palvelu ostetaan muulta kunnalta, kuntayhtymältä tai yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun, palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta ja palvelu tuotetaan muulla tavoin [Q16_11] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Lääkinnällinen kuntoutus Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit.) Lääkinnällinen kuntoutus Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Kuntayhtymä, jossa kunta on jäsenenä, tuottaa palvelun Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Muulla tavoin Kunta tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä tuottajalta Kunta tuottaa palvelun + palvelu tuotetaan muulla tavoin (taulukko jatkuu seur. sivulla) 49

56 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kunta tuottaa palvelun + kuntayhtymä tuottaa palvelun Kunta ja kuntayhtymä tuottavat palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun ja palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Kunta tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Kuntayhtymä tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun, palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä palveluntuottajalta Kuntayhtymä tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Kunta tuottaa palvelun, palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä palveluntuottajalta Kuntayhtymä tuottaa palvelun, palvelu ostetaan muulta kunnalta, kuntayhtymältä tai yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun, palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta ja palvelu tuotetaan muulla tavoin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_12] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Laboratoriopalvelut Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit.) Laboratoriopalvelut 50

57 Q16_12 Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Kuntayhtymä, jossa kunta on jäsenenä, tuottaa palvelun Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Muulla tavoin Kunta tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä tuottajalta Kunta tuottaa palvelun + palvelu tuotetaan muulla tavoin Kunta tuottaa palvelun + kuntayhtymä tuottaa palvelun Kunta ja kuntayhtymä tuottavat palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun ja palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Kunta tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Kuntayhtymä tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun, palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä palveluntuottajalta Kuntayhtymä tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Kunta tuottaa palvelun, palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä palveluntuottajalta Kuntayhtymä tuottaa palvelun, palvelu ostetaan muulta kunnalta, kuntayhtymältä tai yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun, palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta ja palvelu tuotetaan muulla tavoin 51

58 2. Muuttujat [Q16_13] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Röntgenpalvelut Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit.) Röntgenpalvelut Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Kuntayhtymä, jossa kunta on jäsenenä, tuottaa palvelun Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Muulla tavoin Kunta tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä tuottajalta Kunta tuottaa palvelun + palvelu tuotetaan muulla tavoin Kunta tuottaa palvelun + kuntayhtymä tuottaa palvelun Kunta ja kuntayhtymä tuottavat palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun ja palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Kunta tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Kuntayhtymä tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun, palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä palveluntuottajalta (taulukko jatkuu seur. sivulla) 52

59 Q16_14 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kuntayhtymä tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Kunta tuottaa palvelun, palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä palveluntuottajalta Kuntayhtymä tuottaa palvelun, palvelu ostetaan muulta kunnalta, kuntayhtymältä tai yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun, palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta ja palvelu tuotetaan muulla tavoin [Q16_14] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Vuodeosastopalvelut Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit.) Vuodeosastopalvelut Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Kuntayhtymä, jossa kunta on jäsenenä, tuottaa palvelun Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Muulla tavoin Kunta tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä tuottajalta Kunta tuottaa palvelun + palvelu tuotetaan muulla tavoin (taulukko jatkuu seur. sivulla) 53

60 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kunta tuottaa palvelun + kuntayhtymä tuottaa palvelun Kunta ja kuntayhtymä tuottavat palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun ja palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Kunta tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Kuntayhtymä tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun, palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä palveluntuottajalta Kuntayhtymä tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Kunta tuottaa palvelun, palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä palveluntuottajalta Kuntayhtymä tuottaa palvelun, palvelu ostetaan muulta kunnalta, kuntayhtymältä tai yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun, palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta ja palvelu tuotetaan muulla tavoin [Q16_15] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Päiväsairaanhoitopalvelut Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit.) Päiväsairaanhoitopalvelut 54

61 Q16_15 Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Kuntayhtymä, jossa kunta on jäsenenä, tuottaa palvelun Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Muulla tavoin Kunta tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä tuottajalta Kunta tuottaa palvelun + palvelu tuotetaan muulla tavoin Kunta tuottaa palvelun + kuntayhtymä tuottaa palvelun Kunta ja kuntayhtymä tuottavat palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun ja palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Kunta tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Kuntayhtymä tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun, palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä palveluntuottajalta Kuntayhtymä tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Kunta tuottaa palvelun, palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä palveluntuottajalta Kuntayhtymä tuottaa palvelun, palvelu ostetaan muulta kunnalta, kuntayhtymältä tai yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun, palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta ja palvelu tuotetaan muulla tavoin tieto puuttuu (SYSMIS)

62 2. Muuttujat [Q16_16] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Muu, mikä? Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit.) Muu, mikä? Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Kuntayhtymä, jossa kunta on jäsenenä, tuottaa palvelun Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Muulla tavoin Kunta tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä tuottajalta Kunta tuottaa palvelun + palvelu tuotetaan muulla tavoin Kunta tuottaa palvelun + kuntayhtymä tuottaa palvelun Kunta ja kuntayhtymä tuottavat palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun ja palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Kunta tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Kuntayhtymä tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun, palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa ja palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä palveluntuottajalta (taulukko jatkuu seur. sivulla) 56

63 Q16_16_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kuntayhtymä tuottaa palvelun ja palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Kunta tuottaa palvelun, palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä ja yksityiseltä palveluntuottajalta Kuntayhtymä tuottaa palvelun, palvelu ostetaan muulta kunnalta, kuntayhtymältä tai yksityiseltä palveluntuottajalta Kunta tuottaa palvelun, palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta ja palvelu tuotetaan muulla tavoin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_16_1] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Muu, mikä? (Avokysymys) Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit.) Muu, mikä? (Avokysymys) [Q17_1] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Perhesuunnittelu- ja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja? Perhesuunnittelu- ja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut 57

64 2. Muuttujat Ei, tuottajia ei ole kilpailutettu Osittain, tuottajia on kilpailutettu osassa palveluja Kyllä, palvelujen tuottajat on kilpailutettu En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_2] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Äitiysneuvolapalvelut Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja? Äitiysneuvolapalvelut Ei, tuottajia ei ole kilpailutettu Osittain, tuottajia on kilpailutettu osassa palveluja Kyllä, palvelujen tuottajat on kilpailutettu En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_3] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Lastenneuvolapalvelut Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja? Lastenneuvolapalvelut 58

65 Q17_5 Ei, tuottajia ei ole kilpailutettu Osittain, tuottajia on kilpailutettu osassa palveluja Kyllä, palvelujen tuottajat on kilpailutettu En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_4] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Kouluterveydenhuollon palvelut Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja? Kouluterveydenhuollon palvelut Ei, tuottajia ei ole kilpailutettu Osittain, tuottajia on kilpailutettu osassa palveluja Kyllä, palvelujen tuottajat on kilpailutettu En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_5] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Opiskelijaterveydenhuollon palvelut Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja? 59

66 2. Muuttujat Opiskelijaterveydenhuollon palvelut Ei, tuottajia ei ole kilpailutettu Osittain, tuottajia on kilpailutettu osassa palveluja Kyllä, palvelujen tuottajat on kilpailutettu En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_6] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Työterveyshuollon palvelut Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja? Työterveyshuollon palvelut Ei, tuottajia ei ole kilpailutettu Osittain, tuottajia on kilpailutettu osassa palveluja Kyllä, palvelujen tuottajat on kilpailutettu En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

67 Q17_8 [Q17_7] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Kotisairaanhoitopalvelut Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja? Kotisairaanhoitopalvelut Ei, tuottajia ei ole kilpailutettu Osittain, tuottajia on kilpailutettu osassa palveluja Kyllä, palvelujen tuottajat on kilpailutettu En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_8] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Sairaankuljetuspalvelut Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja? Sairaankuljetuspalvelut Ei, tuottajia ei ole kilpailutettu Osittain, tuottajia on kilpailutettu osassa palveluja (taulukko jatkuu seur. sivulla) 61

68 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kyllä, palvelujen tuottajat on kilpailutettu En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_9] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Mielenterveyspalvelut Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja? Mielenterveyspalvelut Ei, tuottajia ei ole kilpailutettu Osittain, tuottajia on kilpailutettu osassa palveluja Kyllä, palvelujen tuottajat on kilpailutettu En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_10] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Hammashuollon palvelut Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja? Hammashuollon palvelut 62

69 Q17_12 Ei, tuottajia ei ole kilpailutettu Osittain, tuottajia on kilpailutettu osassa palveluja Kyllä, palvelujen tuottajat on kilpailutettu En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_11] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Lääkinnällinen kuntoutus Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja? Lääkinnällinen kuntoutus Ei, tuottajia ei ole kilpailutettu Osittain, tuottajia on kilpailutettu osassa palveluja Kyllä, palvelujen tuottajat on kilpailutettu En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_12] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Laboratoriopalvelut Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja? 63

70 2. Muuttujat Laboratoriopalvelut Ei, tuottajia ei ole kilpailutettu Osittain, tuottajia on kilpailutettu osassa palveluja Kyllä, palvelujen tuottajat on kilpailutettu En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_13] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Röntgenpalvelut Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja? Röntgenpalvelut Ei, tuottajia ei ole kilpailutettu Osittain, tuottajia on kilpailutettu osassa palveluja Kyllä, palvelujen tuottajat on kilpailutettu En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

71 Q17_15 [Q17_14] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Vuodeosastopalvelut Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja? Vuodeosastopalvelut Ei, tuottajia ei ole kilpailutettu Osittain, tuottajia on kilpailutettu osassa palveluja Kyllä, palvelujen tuottajat on kilpailutettu En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_15] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Päiväsairaanhoito Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja? Päiväsairaanhoito Ei, tuottajia ei ole kilpailutettu Osittain, tuottajia on kilpailutettu osassa palveluja (taulukko jatkuu seur. sivulla) 65

72 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kyllä, palvelujen tuottajat on kilpailutettu En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_16] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Muu, mikä? Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja? Muu, mikä? Ei, tuottajia ei ole kilpailutettu Osittain, tuottajia on kilpailutettu osassa palveluja Kyllä, palvelujen tuottajat on kilpailutettu En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_16_1] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Muu, mikä? (Avokysymys) Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja? Muu, mikä? (Avokysymys) 66

73 Q18A_2 [Q18A_1] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Perhesuunnitteluja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa? Perhesuunnittelu- ja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18A_2] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Äitiysneuvolapalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa? 67

74 2. Muuttujat Äitiysneuvolapalvelut Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18A_3] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Lastenneuvolapalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa? Lastenneuvolapalvelut 68

75 Q18A_4 Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18A_4] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Kouluterveydenhuollon palvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa? Kouluterveydenhuollon palvelut Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija (taulukko jatkuu seur. sivulla) 69

76 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18A_5] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Opiskelijaterveydenhuollon palvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa? Opiskelijaterveydenhuollon palvelut Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija (taulukko jatkuu seur. sivulla) 70

77 Q18A_6 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18A_6] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Työterveyshuollon palvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa? Työterveyshuollon palvelut Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta (taulukko jatkuu seur. sivulla) 71

78 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18A_7] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Kotisairaanhoitopalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa? Kotisairaanhoitopalvelut Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS)

79 Q18A_9 [Q18A_8] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Sairaankuljetuspalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa? Sairaankuljetuspalvelut Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18A_9] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Mielenterveyspalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa? 73

80 2. Muuttujat Mielenterveyspalvelut Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18A_10] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Hammashuollon palvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa? Hammashuollon palvelut 74

81 Q18A_11 Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18A_11] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Lääkinnällinen kuntoutus Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa? Lääkinnällinen kuntoutus Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija (taulukko jatkuu seur. sivulla) 75

82 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18A_12] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Laboratoriopalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa? Laboratoriopalvelut Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija (taulukko jatkuu seur. sivulla) 76

83 Q18A_13 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18A_13] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Röntgenpalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa? Röntgenpalvelut Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta (taulukko jatkuu seur. sivulla) 77

84 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18A_14] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Vuodeosastopalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa? Vuodeosastopalvelut Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS)

85 Q18A_16 [Q18A_15] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Päiväsairaanhoitopalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa? Päiväsairaanhoitopalvelut Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18A_16] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Siivous Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa? 79

86 2. Muuttujat Siivous Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18A_17] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Muu kiinteistöhuolto Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa? Muu kiinteistöhuolto 80

87 Q18A_18 Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18A_18] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Ruokailu Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa? Ruokailu Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija Muu taho (taulukko jatkuu seur. sivulla) 81

88 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18A_19] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Pesulapalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa? Pesulapalvelut Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta (taulukko jatkuu seur. sivulla) 82

89 Q18A_20 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18A_20] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Muu, mikä? Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa? Muu, mikä? Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija (taulukko jatkuu seur. sivulla) 83

90 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18A_21] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Mitkä muut palvelut? Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa? Mitkä muut palvelut? Ei tiedossa 1 0 Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus 2 0 Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta 3 0 Terveyskeskuksen johtoryhmä 4 0 Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai 5 0 kuntayhtymän viranhaltija Muu taho 6 0 Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen 7 0 johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija 8 0 Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta 9 0 Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija 10 0 Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta 11 0 Ei tiedossa/ lautakunta 12 0 Valtuusto/hallitus/johtoryhmä 13 0 Ei tiedossa/vastaava viranhaltija 14 0 tieto puuttuu (SYSMIS)

91 Q18B_2 [Q18B_1] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Perhesuunnitteluja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan? Perhesuunnittelu- ja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18B_2] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Äitiysneuvolapalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan? 85

92 2. Muuttujat Äitiysneuvolapalvelut Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18B_3] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Lastenneuvolapalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan? Lastenneuvolapalvelut 86

93 Q18B_4 Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18B_4] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Kouluterveydenhuollon palvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan? Kouluterveydenhuollon palvelut Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija (taulukko jatkuu seur. sivulla) 87

94 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18B_5] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Opiskelijaterveydenhuollon palvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan? Opiskelijaterveydenhuollon palvelut Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija (taulukko jatkuu seur. sivulla) 88

95 Q18B_6 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18B_6] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Työterveyshuollon palvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan? Työterveyshuollon palvelut Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta (taulukko jatkuu seur. sivulla) 89

96 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18B_7] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Kotisairaanhoitopalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan? Kotisairaanhoitopalvelut Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS)

97 Q18B_9 [Q18B_8] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Sairaankuljetuspalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan? Sairaankuljetuspalvelut Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18B_9] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Mielenterveyspalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan? 91

98 2. Muuttujat Mielenterveyspalvelut Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18B_10] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Hammashuollon palvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan? Hammashuollon palvelut 92

99 Q18B_11 Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18B_11] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Lääkinnällinen kuntoutus Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan? Lääkinnällinen kuntoutus Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija (taulukko jatkuu seur. sivulla) 93

100 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18B_12] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Laboratoriopalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan? Laboratoriopalvelut Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija (taulukko jatkuu seur. sivulla) 94

101 Q18B_13 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18B_13] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Röntgenpalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan? Röntgenpalvelut Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta (taulukko jatkuu seur. sivulla) 95

102 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18B_14] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Vuodeosastopalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan? Vuodeosastopalvelut Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS)

103 Q18B_16 [Q18B_15] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Päiväsairaanhoitopalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan? Päiväsairaanhoitopalvelut Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18B_16] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Siivous Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan? 97

104 2. Muuttujat Siivous Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18B_17] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Muu kiinteistöhuolto Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan? Muu kiinteistöhuolto 98

105 Q18B_18 Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18B_18] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Ruokailu Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan? Ruokailu Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija Muu taho (taulukko jatkuu seur. sivulla) 99

106 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18B_19] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Pesulapalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan? Pesulapalvelut Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta (taulukko jatkuu seur. sivulla) 100

107 Q18B_20 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18B_20] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Muu, mikä? Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan? Muu, mikä? Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija (taulukko jatkuu seur. sivulla) 101

108 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18B_21] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Mitkä muut palvelut? Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan? Mitkä muut palvelut? Ei tiedossa Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta Terveyskeskuksen johtoryhmä Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija Muu taho Terveydenhuollosta vastaava lautakunta ja terveyskeskuksen johtoryhmä Valtuusto/hallitus ja vastaava viranhaltija Valtuusto/hallitus ja terveydenhuollosta vastaava lautakunta Ei tiedossa/lautakunta/vastaava viranhaltija Ei tiedossa/valtuusto/hallitus/lautakunta Ei tiedossa/ lautakunta Valtuusto/hallitus/johtoryhmä Ei tiedossa/vastaava viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS)

109 Q20_1_1 [Q19] Miten terveysasemanne on sijoittunut kunnan alueella? Miten terveysasemanne on sijoittunut kunnan alueella? Kuntakeskuksessa/kunnanosakeskuksessa Kuntakeskuksen tuntumassa Muussa taajamassa Haja-asutusalueella Kuntakeskuksessa/muussa taajamassa/hajaasutusalueella Kuntakeskuksessa/kuntakeskuksen tuntumassa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_1] Päivystääkö terveysasemanne iltaisin? Päivystääkö terveysasemanne iltaisin? Ei Kyllä [Q20_1_1] Päivystääkö terveysasemanne iltaisin? Kyllä, kertaa/kk Päivystääkö terveysasemanne iltaisin? Kyllä, kertaa/kk [Q20_2] Päivystääkö terveysasemanne öisin? Päivystääkö terveysasemanne öisin? 103

110 2. Muuttujat Ei Kyllä [Q20_2_1] Päivystääkö terveysasemanne öisin? Kyllä, kertaa/kk Päivystääkö terveysasemanne öisin? Kyllä, kertaa/kk Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 13 minimi 9.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 7.35 [Q20_3] Päivystääkö terveysasemanne viikonloppuisin? Päivystääkö terveysasemanne viikonloppuisin? Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_3_1] Päivystääkö terveysasemanne viikonloppuisin? Kyllä, kertaa/kk Päivystääkö terveysasemanne viikonloppuisin? Kyllä, kertaa/kk Kuvailevat tunnusluvut 104

111 Q21_2 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 20 minimi 2.00 maksimi 4.00 keskiarvo 3.80 keskihajonta 0.62 [Q21_1] Millainen on terveysasemanne toimitilojen omistuspohja?: Kunta omistaa toimitilat Millainen on terveysasemanne toimitilojen omistuspohja? Kunta omistaa toimitilat Ei omista Omistaa [Q21_2] Millainen on terveysasemanne toimitilojen omistuspohja?: Kuntayhtymä omistaa toimitilat Millainen on terveysasemanne toimitilojen omistuspohja? Kuntayhtymä omistaa toimitilat Ei omista Omistaa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 105

112 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q21_3] Millainen on terveysasemanne toimitilojen omistuspohja?: Muu, mikä? Millainen on terveysasemanne toimitilojen omistuspohja? Muu, mikä? Ei omista Omistaa [Q21_4] Millainen on terveysasemanne toimitilojen omistuspohja?: Mikä muu omistaa? Millainen on terveysasemanne toimitilojen omistuspohja? Mikä muu omistaa? Ei omista 1 0 Omistaa 2 0 tieto puuttuu (SYSMIS)

113 Q23_2 [Q22] Maksaako terveysasemanne vuokraa käytössään olevista tiloista? Maksaako terveysasemanne vuokraa käytössään olevista tiloista? En tunne terveysaseman tilahallintoa Terveysasema ei maksa vuokraa tiloistaan Terveysasema maksaa vuokraa osasta tiloistaan Terveysasema maksaa vuokraa kaikista tiloistaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_1] Mikäli terveysasemanne maksaa vuokraa tiloistaan, millainen on vuokran luonne?: Vuokra hoidetaan sisäisinä siirtoina tai korkoina Mikäli terveysasemanne maksaa vuokraa tiloistaan, millainen on vuokran luonne? Vuokra hoidetaan sisäisinä siirtoina tai korkoina Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_2] Mikäli terveysasemanne maksaa vuokraa tiloistaan, millainen on vuokran luonne?: Vuokra on nimellinen ja kattaa vain osan tilojen käyttökustannuksista Mikäli terveysasemanne maksaa vuokraa tiloistaan, millainen on vuokran luonne? 107

114 2. Muuttujat Vuokra on nimellinen ja kattaa vain osan tilojen käyttökustannuksista Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_3] Mikäli terveysasemanne maksaa vuokraa tiloistaan, millainen on vuokran luonne?: Vuokra kattaa tilojen ylläpidosta aiheutuvat käyttökustannukset Mikäli terveysasemanne maksaa vuokraa tiloistaan, millainen on vuokran luonne? Vuokra kattaa tilojen ylläpidosta aiheutuvat käyttökustannukset Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_4] Mikäli terveysasemanne maksaa vuokraa tiloistaan, millainen on vuokran luonne?: Vuokra kattaa sekä tilojen käyttökustannukset että pääomakustannukset Mikäli terveysasemanne maksaa vuokraa tiloistaan, millainen on vuokran luonne? Vuokra kattaa sekä tilojen käyttökustannukset että pääomakustannukset 108

115 Q24 Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_5] Mikäli terveysasemanne maksaa vuokraa tiloistaan, millainen on vuokran luonne?: Vuokra määräytyy yleisten markkinamekanismien mukaan eli vastaa alueen yleistä hintatasoa Mikäli terveysasemanne maksaa vuokraa tiloistaan, millainen on vuokran luonne? Vuokra määräytyy yleisten markkinamekanismien mukaan eli vastaa alueen yleistä hintatasoa Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24] Toimiiko terveysasemanne kanssa samassa rakennuksessa muita palveluyksiköitä? (Esim. päiväkoti, vanhainkoti) Toimiiko terveysasemanne kanssa samassa rakennuksessa muita palveluyksiköitä? (Esim. päiväkoti, vanhainkoti) Ei Kyllä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 109

116 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q24_1] Toimiiko terveysasemanne kanssa samassa rakennuksessa muita palveluyksiköitä? (Esim. päiväkoti, vanhainkoti): Kyllä, seuraavat palveluyksiköt, 1. maininta (Avokysymys) Toimiiko terveysasemanne kanssa samassa rakennuksessa muita palveluykiköitä? (Esim. päiväkoti, vanhainkoti) Kyllä, seuraavat palveluyksiköt, 1. maininta (Avokysymys) [Q24_2] Toimiiko terveysasemanne kanssa samassa rakennuksessa muita palveluyksiköitä? (Esim. päiväkoti, vanhainkoti): Kyllä, seuraavat palveluyksiköt, 2. maininta (Avokysymys) Toimiiko terveysasemanne kanssa samassa rakennuksessa muita palveluykiköitä? (Esim. päiväkoti, vanhainkoti) Kyllä, seuraavat palveluyksiköt, 2. maininta (Avokysymys) [Q24_3] Toimiiko terveysasemanne kanssa samassa rakennuksessa muita palveluyksiköitä? (Esim. päiväkoti, vanhainkoti): Kyllä, seuraavat palveluyksiköt, 3. maininta (Avokysymys) Toimiiko terveysasemanne kanssa samassa rakennuksessa muita palveluykiköitä? (Esim. päiväkoti, vanhainkoti) Kyllä, seuraavat palveluyksiköt, 3. maininta (Avokysymys) 110

117 Q25_2 [Q25_1] Miten arvioisitte terveysasemanne sijoittuvan seuraavien ominaisuuksien osalta vertailtaessa sitä muihin Suomen terveysasemiin?: Palvelujen kattavuus Miten arvioisitte terveysasemanne sijoittuvan seuraavien ominaisuuksien osalta asteikolla 1 (erittäin huonosti) - 5 (erittäin hyvin) vertailtaessa sitä muihin Suomen terveysasemiin? Palvelujen kattavuus Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q25_2] Miten arvioisitte terveysasemanne sijoittuvan seuraavien ominaisuuksien osalta vertailtaessa sitä muihin Suomen terveysasemiin?: Palvelujen laatu Miten arvioisitte terveysasemanne sijoittuvan seuraavien ominaisuuksien osalta asteikolla 1 (erittäin huonosti) - 5 (erittäin hyvin) vertailtaessa sitä muihin Suomen terveysasemiin? Palvelujen laatu Erittäin huonosti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 111

118 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q25_3] Miten arvioisitte terveysasemanne sijoittuvan seuraavien ominaisuuksien osalta vertailtaessa sitä muihin Suomen terveysasemiin?: Palvelujen saatavuus Miten arvioisitte terveysasemanne sijoittuvan seuraavien ominaisuuksien osalta asteikolla 1 (erittäin huonosti) - 5 (erittäin hyvin) vertailtaessa sitä muihin Suomen terveysasemiin? Palvelujen saatavuus Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q25_4] Miten arvioisitte terveysasemanne sijoittuvan seuraavien ominaisuuksien osalta vertailtaessa sitä muihin Suomen terveysasemiin?: Taloudellisuus Miten arvioisitte terveysasemanne sijoittuvan seuraavien ominaisuuksien osalta asteikolla 1 (erittäin huonosti) - 5 (erittäin hyvin) vertailtaessa sitä muihin Suomen terveysasemiin? 112

119 Q26_1_2 Taloudellisuus Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_1_1] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Henkilökuntaa yhteensä Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Kokoaikaiset - Henkilökuntaa yhteensä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 35 minimi 3.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q26_1_2] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Hallinto- ja toimistohenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä

120 2. Muuttujat Kokoaikaiset - Hallinto- ja toimistohenkilökunta Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 27 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 7.41 keskihajonta 6.51 [Q26_1_3] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Lääkärit Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Kokoaikaiset - Lääkärit Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 45 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 8.14 keskihajonta 8.92 [Q26_1_4] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Sairaanhoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Kokoaikaiset - Sairaanhoitajat 114

121 Q26_1_6 Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 39 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 8.28 keskihajonta [Q26_1_5] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Terveydenhoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Kokoaikaiset - Terveydenhoitajat Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 44 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 8.97 keskihajonta 9.87 [Q26_1_6] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Perus-/lähihoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Kokoaikaiset - Perus-/lähihoitajat Kuvailevat tunnusluvut 115

122 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 35 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q26_1_7] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Terveyskeskusapulaiset Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Kokoaikaiset - Terveyskeskusapulaiset Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 40 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 5.81 keskihajonta 6.93 [Q26_1_8] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Lääkintävahtimestarit Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Kokoaikaiset - Lääkintävahtimestarit Kuvailevat tunnusluvut 116

123 Q26_1_10 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 11 minimi 0.00 maksimi 5.00 keskiarvo 2.18 keskihajonta 1.60 [Q26_1_9] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Terapiahenkilökunta (esim. toiminta-, fysio-, puhe- ja ravitsemusterapeutit) Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Kokoaikaiset - Terapiahenkilökunta (esim. toiminta-, fysio-, puhe- ja ravitsemusterapeutit) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 28 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 4.04 keskihajonta 4.65 [Q26_1_10] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Kuntohoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Kokoaikaiset - Kuntohoitajat Kuvailevat tunnusluvut 117

124 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 24 minimi 0.00 maksimi 6.00 keskiarvo 1.54 keskihajonta 1.18 [Q26_1_11] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Psykologit Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Kokoaikaiset - Psykologit Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 22 minimi 0.70 maksimi 2.00 keskiarvo 1.30 keskihajonta 0.49 [Q26_1_12] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Sosiaalityöntekijät Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Kokoaikaiset - Sosiaalityöntekijät Kuvailevat tunnusluvut 118

125 Q26_1_14 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 9 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 3.22 keskihajonta 5.59 [Q26_1_13] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Hammaslääkärit Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Kokoaikaiset - Hammaslääkärit Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 34 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 5.65 keskihajonta 6.61 [Q26_1_14] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Hammashoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Kokoaikaiset - Hammashoitajat Kuvailevat tunnusluvut 119

126 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 31 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 7.03 keskihajonta 8.09 [Q26_1_15] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Laboratoriohenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Kokoaikaiset - Laboratoriohenkilökunta Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 27 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 4.07 keskihajonta 3.27 [Q26_1_16] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Röntgenhenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Kokoaikaiset - Röntgenhenkilökunta Kuvailevat tunnusluvut 120

127 Q26_1_18 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 22 minimi 0.00 maksimi 9.00 keskiarvo 2.36 keskihajonta 1.97 [Q26_1_17] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Kotipalveluhenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Kokoaikaiset - Kotipalveluhenkilökunta Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 8 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q26_1_18] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Kiinteistönhoitohenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Kokoaikaiset - Kiinteistönhoitohenkilökunta Kuvailevat tunnusluvut 121

128 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 21 minimi 0.50 maksimi keskiarvo 9.57 keskihajonta [Q26_1_19] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Muu henkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Kokoaikaiset - Muu henkilökunta Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 25 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q26_2_1] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Henkilökuntaa yhteensä Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Osa-aikaiset - Henkilökuntaa yhteensä Kuvailevat tunnusluvut 122

129 Q26_2_3 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 18 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 6.53 keskihajonta [Q26_2_2] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Hallinto- ja toimistohenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Osa-aikaiset - Hallinto- ja toimistohenkilökunta Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 3 minimi 1.00 maksimi 2.00 keskiarvo 1.33 keskihajonta 0.58 [Q26_2_3] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Lääkärit Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Osa-aikaiset - Lääkärit Kuvailevat tunnusluvut 123

130 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 7 minimi 1.00 maksimi 6.00 keskiarvo 2.00 keskihajonta 1.83 [Q26_2_4] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Sairaanhoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Osa-aikaiset - Sairaanhoitajat Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4 minimi 1.00 maksimi 4.00 keskiarvo 1.75 keskihajonta 1.50 [Q26_2_5] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Terveydenhoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Osa-aikaiset - Terveydenhoitajat Kuvailevat tunnusluvut 124

131 Q26_2_7 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5 minimi 2.00 maksimi 9.00 keskiarvo 4.20 keskihajonta 2.95 [Q26_2_6] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Perus-/lähihoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Osa-aikaiset - Perus-/lähihoitajat Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4 minimi 1.00 maksimi 4.00 keskiarvo 2.25 keskihajonta 1.26 [Q26_2_7] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Terveyskeskusapulaiset Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Osa-aikaiset - Terveyskeskusapulaiset Kuvailevat tunnusluvut 125

132 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5 minimi 1.00 maksimi 8.00 keskiarvo 2.60 keskihajonta 3.05 [Q26_2_8] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Lääkintävahtimestarit Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Osa-aikaiset - Lääkintävahtimestarit Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1 minimi 2.00 maksimi 2.00 keskiarvo 2.00 keskihajonta [Q26_2_9] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Terapiahenkilökunta (esim. toiminta-, fysio-, puhe- ja ravitsemusterapeutit) Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Osa-aikaiset - Terapiahenkilökunta (esim. toiminta-, fysio-, puhe- ja ravitsemusterapeutit) Kuvailevat tunnusluvut 126

133 Q26_2_11 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4 minimi 1.00 maksimi 2.00 keskiarvo 1.50 keskihajonta 0.58 [Q26_2_10] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Kuntohoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Osa-aikaiset - Kuntohoitajat Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1 minimi 2.00 maksimi 2.00 keskiarvo 2.00 keskihajonta [Q26_2_11] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Psykologit Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Osa-aikaiset - Psykologit Kuvailevat tunnusluvut 127

134 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2 minimi 1.00 maksimi 2.00 keskiarvo 1.50 keskihajonta 0.71 [Q26_2_12] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Sosiaalityöntekijät Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Osa-aikaiset - Sosiaalityöntekijät Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 3 minimi 0.50 maksimi 3.00 keskiarvo 1.50 keskihajonta 1.32 [Q26_2_13] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Hammaslääkärit Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Osa-aikaiset - Hammaslääkärit Kuvailevat tunnusluvut 128

135 Q26_2_15 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5 minimi 1.00 maksimi 7.00 keskiarvo 2.40 keskihajonta 2.61 [Q26_2_14] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Hammashoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Osa-aikaiset - Hammashoitajat Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4 minimi 1.00 maksimi 2.00 keskiarvo 1.50 keskihajonta 0.58 [Q26_2_15] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Laboratoriohenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Osa-aikaiset - Laboratoriohenkilökunta Kuvailevat tunnusluvut 129

136 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 9 minimi 1.00 maksimi 3.00 keskiarvo 1.33 keskihajonta 0.71 [Q26_2_16] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Röntgenhenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Osa-aikaiset - Röntgenhenkilökunta Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5 minimi 0.30 maksimi 3.00 keskiarvo 1.25 keskihajonta 1.03 [Q26_2_17] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Kotipalveluhenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Osa-aikaiset - Kotipalveluhenkilökunta Ei valideja arvoja 130

137 Q26_2_19 [Q26_2_18] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Kiinteistönhoitohenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Osa-aikaiset - Kiinteistönhoitohenkilökunta Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 6 minimi 1.00 maksimi 5.00 keskiarvo 2.33 keskihajonta 1.75 [Q26_2_19] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Muu henkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Osa-aikaiset - Muu henkilökunta Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 7 minimi 1.00 maksimi 9.00 keskiarvo 2.43 keskihajonta

138 2. Muuttujat [Q26_3_1] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Henkilökuntaa yhteensä Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Edellisistä ei vakinaiset - Henkilökuntaa yhteensä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 10 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q26_3_2] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Hallinto- ja toimistohenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Edellisistä ei vakinaiset - Hallinto- ja toimistohenkilökunta Ei valideja arvoja [Q26_3_3] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Lääkärit Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Edellisistä ei vakinaiset - Lääkärit 132

139 Q26_3_5 Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 8 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 4.63 keskihajonta 3.20 [Q26_3_4] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Sairaanhoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Edellisistä ei vakinaiset - Sairaanhoitajat Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 7.50 keskihajonta [Q26_3_5] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Terveydenhoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Edellisistä ei vakinaiset - Terveydenhoitajat Kuvailevat tunnusluvut 133

140 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 3.60 keskihajonta 3.65 [Q26_3_6] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Perus-/lähihoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Edellisistä ei vakinaiset - Perus-/lähihoitajat Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 6 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 4.50 keskihajonta 7.64 [Q26_3_7] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Terveyskeskusapulaiset Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Edellisistä ei vakinaiset - Terveyskeskusapulaiset Kuvailevat tunnusluvut 134

141 Q26_3_9 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4 minimi 1.00 maksimi 9.00 keskiarvo 3.50 keskihajonta 3.70 [Q26_3_8] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Lääkintävahtimestarit Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Edellisistä ei vakinaiset - Lääkintävahtimestarit Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta 0.00 [Q26_3_9] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Terapiahenkilökunta (esim. toiminta-, fysio-, puhe- ja ravitsemusterapeutit) Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Edellisistä ei vakinaiset - Terapiahenkilökunta (esim. toiminta-, fysio-, puhe- ja ravitsemusterapeutit) Kuvailevat tunnusluvut 135

142 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2 minimi 0.30 maksimi 2.00 keskiarvo 1.13 keskihajonta 1.24 [Q26_3_10] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Kuntohoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Edellisistä ei vakinaiset - Kuntohoitajat Ei valideja arvoja [Q26_3_11] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Psykologit Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Edellisistä ei vakinaiset - Psykologit Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1 minimi 0.30 maksimi 0.30 keskiarvo 0.25 keskihajonta 136

143 Q26_3_13 [Q26_3_12] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Sosiaalityöntekijät Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Edellisistä ei vakinaiset - Sosiaalityöntekijät Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2 minimi 0.30 maksimi 1.00 keskiarvo 0.63 keskihajonta 0.53 [Q26_3_13] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Hammaslääkärit Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Edellisistä ei vakinaiset - Hammaslääkärit Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5 minimi 1.00 maksimi 3.00 keskiarvo 1.60 keskihajonta

144 2. Muuttujat [Q26_3_14] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Hammashoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Edellisistä ei vakinaiset - Hammashoitajat Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5 minimi 1.00 maksimi 7.00 keskiarvo 2.50 keskihajonta 2.55 [Q26_3_15] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Laboratoriohenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Edellisistä ei vakinaiset - Laboratoriohenkilökunta Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5 minimi 1.00 maksimi 5.00 keskiarvo 1.80 keskihajonta

145 Q26_3_17 [Q26_3_16] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Röntgenhenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Edellisistä ei vakinaiset - Röntgenhenkilökunta Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta 0.00 [Q26_3_17] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Kotipalveluhenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Edellisistä ei vakinaiset - Kotipalveluhenkilökunta Ei valideja arvoja [Q26_3_18] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Kiinteistönhoitohenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Edellisistä ei vakinaiset - Kiinteistönhoitohenkilökunta 139

146 2. Muuttujat Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q26_3_19] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Muu henkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Edellisistä ei vakinaiset - Muu henkilökunta Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 3 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 5.33 keskihajonta 5.86 [Q26_4_1] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Henkilökuntaa yhteensä Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Työllisyysvaroin palkatut - Henkilökuntaa yhteensä Kuvailevat tunnusluvut 140

147 Q26_4_3 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 8 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 4.13 keskihajonta 2.85 [Q26_4_2] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Hallinto- ja toimistohenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Työllisyysvaroin palkatut - Hallinto- ja toimistohenkilökunta Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4 minimi 1.00 maksimi 1.50 keskiarvo 1.13 keskihajonta 0.25 [Q26_4_3] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Lääkärit Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Työllisyysvaroin palkatut - Lääkärit Kuvailevat tunnusluvut 141

148 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1 minimi 0.50 maksimi 0.50 keskiarvo 0.50 keskihajonta [Q26_4_4] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Sairaanhoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Työllisyysvaroin palkatut - Sairaanhoitajat Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5 minimi 1.00 maksimi 2.00 keskiarvo 1.20 keskihajonta 0.45 [Q26_4_5] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Terveydenhoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Työllisyysvaroin palkatut - Terveydenhoitajat Kuvailevat tunnusluvut 142

149 Q26_4_7 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 3 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta 0.00 [Q26_4_6] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Perus-/lähihoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Työllisyysvaroin palkatut - Perus-/lähihoitajat Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 3 minimi 1.00 maksimi 4.00 keskiarvo 2.67 keskihajonta 1.53 [Q26_4_7] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Terveyskeskusapulaiset Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Työllisyysvaroin palkatut - Terveyskeskusapulaiset Kuvailevat tunnusluvut 143

150 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5 minimi 1.00 maksimi 3.00 keskiarvo 1.40 keskihajonta 0.89 [Q26_4_8] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Lääkintävahtimestarit Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Työllisyysvaroin palkatut - Lääkintävahtimestarit Ei valideja arvoja [Q26_4_9] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Terapiahenkilökunta (esim. toiminta-, fysio-, puhe- ja ravitsemusterapeutit) Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Työllisyysvaroin palkatut - Terapiahenkilökunta (esim. toiminta-, fysio-, puhe- ja ravitsemusterapeutit) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta 144

151 Q26_4_10 [Q26_4_10] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Kuntohoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Työllisyysvaroin palkatut - Kuntohoitajat Ei valideja arvoja [Q26_4_11] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Psykologit Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Työllisyysvaroin palkatut - Psykologit Ei valideja arvoja [Q26_4_12] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Sosiaalityöntekijät Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Työllisyysvaroin palkatut - Sosiaalityöntekijät Ei valideja arvoja [Q26_4_13] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Hammaslääkärit Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä

152 2. Muuttujat Työllisyysvaroin palkatut - Hammaslääkärit Ei valideja arvoja [Q26_4_14] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Hammashoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Työllisyysvaroin palkatut - Hammashoitajat Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 3 minimi 1.00 maksimi 2.00 keskiarvo 1.33 keskihajonta 0.58 [Q26_4_15] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Laboratoriohenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Työllisyysvaroin palkatut - Laboratoriohenkilökunta Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 146

153 Q26_4_17 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo minimi 0.50 maksimi 0.50 keskiarvo 0.50 keskihajonta [Q26_4_16] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Röntgenhenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Työllisyysvaroin palkatut - Röntgenhenkilökunta Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta 0.00 [Q26_4_17] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Kotipalveluhenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Työllisyysvaroin palkatut - Kotipalveluhenkilökunta Kuvailevat tunnusluvut 147

154 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [Q26_4_18] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Kiinteistönhoitohenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Työllisyysvaroin palkatut - Kiinteistönhoitohenkilökunta Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4 minimi 1.00 maksimi 4.00 keskiarvo 2.25 keskihajonta 1.50 [Q26_4_19] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Muu henkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Työllisyysvaroin palkatut - Muu henkilökunta Kuvailevat tunnusluvut 148

155 Q27_1_2 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 6 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 5.83 keskihajonta 9.02 [Q27_1_1] Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Perhesuunnitteluja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut Perhesuunnittelu- ja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut Ei palvelua On palvelu [Q27_1_2] Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Äitiysneuvolapalvelut Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut Äitiysneuvolapalvelut Ei palvelua On palvelu 2 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 149

156 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q27_1_3] Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Lastenneuvolapalvelut Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut Lastenneuvolapalvelut Ei palvelua On palvelu 2 [Q27_1_4] Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Kouluterveydenhuollon palvelut Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut Kouluterveydenhuollon palvelut Ei palvelua On palvelu

157 Q27_1_7 [Q27_1_5] Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Opiskelijaterveydenhuollon palvelut Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut Opiskelijaterveydenhuollon palvelut Ei palvelua On palvelu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_1_6] Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Työterveyshuollon palvelut Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut Työterveyshuollon palvelut Ei palvelua On palvelu [Q27_1_7] Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Kotisairaanhoitopalvelut Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut 151

158 2. Muuttujat Kotisairaanhoitopalvelut Ei palvelua On palvelu [Q27_1_8] Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Sairaankuljetuspalvelut Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut Sairaankuljetuspalvelut Ei palvelua On palvelu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_1_9] Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Mielenterveyspalvelut Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut Mielenterveyspalvelut 152

159 Q27_1_11 Ei palvelua On palvelu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_1_10] Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Hammashuollon palvelut Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut Hammashuollon palvelut Ei palvelua On palvelu [Q27_1_11] Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Lääkinnällinen kuntoutus Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut Lääkinnällinen kuntoutus Ei palvelua On palvelu

160 2. Muuttujat [Q27_1_12] Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Laboratoriopalvelut Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut Laboratoriopalvelut Ei palvelua On palvelu [Q27_1_13] Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Röntgenpalvelut Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut Röntgenpalvelut Ei palvelua On palvelu [Q27_1_14] Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Vuodeosastopalvelut Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut 154

161 Q27_1_16 Vuodeosastopalvelut Ei palvelua On palvelu [Q27_1_15] Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Päiväsairaanhoitopalvelut Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut Päiväsairaanhoitopalvelut Ei palvelua On palvelu [Q27_1_16] Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Muu Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut Muu 155

162 2. Muuttujat Ei palvelua On palvelu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_2_1] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Perhesuunnittelu- ja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1 (erittäin huonosti) - 5 (erittäin hyvin). Perhesuunnittelu- ja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_2_2] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Äitiysneuvolapalvelut Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1 (erittäin huonosti) - 5 (erittäin hyvin). Äitiysneuvolapalvelut 156

163 Q27_2_4 Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_2_3] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Lastenneuvolapalvelut Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1 (erittäin huonosti) - 5 (erittäin hyvin). Lastenneuvolapalvelut Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_2_4] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Kouluterveydenhuollon palvelut Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1 (erittäin huonosti) - 5 (erittäin hyvin). Kouluterveydenhuollon palvelut 157

164 2. Muuttujat Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_2_5] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Opiskelijaterveydenhuollon palvelut Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1 (erittäin huonosti) - 5 (erittäin hyvin). Opiskelijaterveydenhuollon palvelut Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_2_6] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Työterveyshuollon palvelut Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1 (erittäin huonosti) - 5 (erittäin hyvin). 158

165 Q27_2_7 Työterveyshuollon palvelut Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_2_7] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Kotisairaanhoitopalvelut Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1 (erittäin huonosti) - 5 (erittäin hyvin). Kotisairaanhoitopalvelut Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS)

166 2. Muuttujat [Q27_2_8] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Sairaankuljetuspalvelut Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1 (erittäin huonosti) - 5 (erittäin hyvin). Sairaankuljetuspalvelut Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_2_9] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Mielenterveyspalvelut Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1 (erittäin huonosti) - 5 (erittäin hyvin). Mielenterveyspalvelut Erittäin huonosti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 160

167 Q27_2_11 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_2_10] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Hammashuollon palvelut Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1 (erittäin huonosti) - 5 (erittäin hyvin). Hammashuollon palvelut Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_2_11] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Lääkinnällinen kuntoutus Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1 (erittäin huonosti) - 5 (erittäin hyvin). Lääkinnällinen kuntoutus 161

168 2. Muuttujat Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_2_12] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Laboratoriopalvelut Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1 (erittäin huonosti) - 5 (erittäin hyvin). Laboratoriopalvelut Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_2_13] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Röntgenpalvelut Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1 (erittäin huonosti) - 5 (erittäin hyvin). Röntgenpalvelut 162

169 Q27_2_15 Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_2_14] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Vuodeosastopalvelut Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1 (erittäin huonosti) - 5 (erittäin hyvin). Vuodeosastopalvelut Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_2_15] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Päiväsairaanhoitopalvelut Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1 (erittäin huonosti) - 5 (erittäin hyvin). 163

170 2. Muuttujat Päiväsairaanhoitopalvelut Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_2_16] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Muu Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1 (erittäin huonosti) - 5 (erittäin hyvin). Muu Erittäin huonosti Erittäin hyvin tieto puuttuu (SYSMIS)

171 Q28_1 [Q27_2_17] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Muu, mikä? (Avokysymys) Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1 (erittäin huonosti) - 5 (erittäin hyvin). Muu, mikä? (Avokysymys) [Q28] Myykö terveysasemanne perusterveydenhuollon palveluja muille julkisille tai yksityisille toimintayksiköille? Myykö terveysasemanne perusterveydenhuollon palveluja muille julkisille tai yksityisille toimintayksiköille? Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q28_1] Myykö terveysasemanne perusterveydenhuollon palveluja muille julkisille tai yksityisille toimintayksiköille?: Kyllä, seuraavia palveluita, 1. maininta (Avokysymys) Myykö terveysasemanne perusterveydenhuollon palveluja muille julkisille tai yksityisille toimintayksiköille? Kyllä, seuraavia palveluita, 1. maininta (Avokysymys) 165

172 2. Muuttujat [Q28_2] Myykö terveysasemanne perusterveydenhuollon palveluja muille julkisille tai yksityisille toimintayksiköille?: Kyllä, seuraavia palveluita, 2. maininta (Avokysymys) Myykö terveysasemanne perusterveydenhuollon palveluja muille julkisille tai yksityisille toimintayksiköille? Kyllä, seuraavia palveluita, 2. maininta (Avokysymys) [Q28_3] Myykö terveysasemanne perusterveydenhuollon palveluja muille julkisille tai yksityisille toimintayksiköille?: Kyllä, seuraavia palveluita, 3. maininta (Avokysymys) Myykö terveysasemanne perusterveydenhuollon palveluja muille julkisille tai yksityisille toimintayksiköille? Kyllä, seuraavia palveluita, 3. maininta (Avokysymys) [Q28_4] Myykö terveysasemanne perusterveydenhuollon palveluja muille julkisille tai yksityisille toimintayksiköille?: Kyllä, seuraavia palveluita, 4. maininta (Avokysymys) Myykö terveysasemanne perusterveydenhuollon palveluja muille julkisille tai yksityisille toimintayksiköille? Kyllä, seuraavia palveluita, 4. maininta (Avokysymys) 166

173 Q30_1 [Q29] Mikä luottamushenkilöelin pääasiassa käsittelee kunnan tasolla terveysasemanne palveluihin liittyviä asioita? (Avokysymys) Mikä luottamushenkilöelin pääasiassa käsittelee kunnan tasolla terveysasemanne palveluihin liittyviä asioita? (Avokysymys) [Q29_1] Mikä luottamushenkilöelin pääasiassa käsittelee kunnan tasolla terveysasemanne palveluihin liittyviä asioita? (Luokiteltu) Mikä luottamushenkilöelin pääasiassa käsittelee kunnan tasolla terveysasemanne palveluihin liittyviä asioita? (Luokiteltu) Terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Perusturvalautakunta Terveys- ja ympäristölautakunta Kunnanhallitus/valtuusto Lautakunnan alajaosto Kuntayhtymän hallitus Sosiaalilautakunta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q30_1] Arvioikaa seuraavia edellä mainitun luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia: Jäsenten oman kunnan terveydenhuollon tuntemus Arvioikaa seuraavia edellämainitun luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia. Tehkää arvionne luottamushenkilöelimestä ( ) saamanne kokonaiskuvan perusteella. Jäsenten oman kunnan terveydenhuollon tuntemus 167

174 2. Muuttujat Erittäin vähäinen Melko vähäinen Ei vähäinen eikä suuri Melko suuri Erittäin suuri tieto puuttuu (SYSMIS) [Q30_2] Arvioikaa seuraavia edellä mainitun luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia: Jäsenten yleinen terveydenhuoltoa koskeva tietotaso Arvioikaa seuraavia edellämainitun luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia. Tehkää arvionne luottamushenkilöelimestä ( ) saamanne kokonaiskuvan perusteella. Jäsenten yleinen terveydenhuoltoa koskeva tietotaso Erittäin vähäinen Melko vähäinen Ei vähäinen eikä suuri Melko suuri Erittäin suuri tieto puuttuu (SYSMIS) [Q30_3] Arvioikaa seuraavia edellä mainitun luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia: Jäsenten aktiivisuus ja aloitteellisuus terveydenhuollon kehittämisessä Arvioikaa seuraavia edellämainitun luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia. Tehkää arvionne luottamushenkilöelimestä ( ) saamanne kokonaiskuvan 168

175 Q30_4 perusteella. Jäsenten aktiivisuus ja aloitteellisuus terveydenhuollon kehittämisessä Erittäin vähäinen Melko vähäinen Ei vähäinen eikä suuri Melko suuri Erittäin suuri tieto puuttuu (SYSMIS) [Q30_4] Arvioikaa seuraavia edellä mainitun luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia: Jäsenten puoluepoliittinen sidonnaisuus Arvioikaa seuraavia edellämainitun luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia. Tehkää arvionne luottamushenkilöelimestä ( ) saamanne kokonaiskuvan perusteella. Jäsenten puoluepoliittinen sidonnaisuus Erittäin vähäinen Melko vähäinen Ei vähäinen eikä suuri Melko suuri Erittäin suuri tieto puuttuu (SYSMIS)

176 2. Muuttujat [Q30_5] Arvioikaa seuraavia edellä mainitun luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia: Jäsenten kunnallispoliittinen painoarvo Arvioikaa seuraavia edellämainitun luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia. Tehkää arvionne luottamushenkilöelimestä ( ) saamanne kokonaiskuvan perusteella. Jäsenten kunnallispoliittinen painoarvo Erittäin vähäinen Melko vähäinen Ei vähäinen eikä suuri Melko suuri Erittäin suuri tieto puuttuu (SYSMIS) [Q31_1] Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Vakituisen henkilökunnan valinta Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa? (Merkitkää kaikki päätösvaltaa käyttävät.) Vakituisen henkilökunnan valinta (taulukko jatkuu seur. sivulla) 170

177 Q31_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Lautakunta Terveyskeskuksen johtavat viranhaltijat Terveysasemien johtavat viranhaltijat Terveyskeskuksen + terveysasemien viranhaltijat Lautakunta + terveyskeskuksen viranhaltijat Lautakunta ja terveyskeskuksen ja terveysasemien viranhaltijat Valtuusto/hallitus, lautakunta ja terveyskeskuksen ja terveysasemien viranhaltijat Valtuusto/hallitus, lautakunta ja terveyskeskuksen viranhaltijat Valtuusto/hallitus + terveyskeskuksen viranhaltijat Valtuusto/hallitus + lautakunta Valtuusto/hallitus ja terveyskeskuksen ja terveysasemien viranhaltijat [Q31_2] Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Viransijaisten ja tilapäisen työvoiman valinta Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa? (Merkitkää kaikki päätösvaltaa käyttävät.) Viransijaisten ja tilapäisen työvoiman valinta Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Lautakunta Terveyskeskuksen johtavat viranhaltijat Terveysasemien johtavat viranhaltijat (taulukko jatkuu seur. sivulla) 171

178 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Terveyskeskuksen + terveysasemien viranhaltijat Lautakunta + terveyskeskuksen viranhaltijat Lautakunta ja terveyskeskuksen ja terveysasemien viranhaltijat Valtuusto/hallitus, lautakunta ja terveyskeskuksen ja terveysasemien viranhaltijat Valtuusto/hallitus, lautakunta ja terveyskeskuksen viranhaltijat Valtuusto/hallitus + terveyskeskuksen viranhaltijat Valtuusto/hallitus + lautakunta Valtuusto/hallitus ja terveyskeskuksen ja terveysasemien viranhaltijat tieto puuttuu (SYSMIS) [Q31_3] Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Henkilöstön työnjaosta päättäminen yksiköiden välillä Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa? (Merkitkää kaikki päätösvaltaa käyttävät.) Henkilöstön työnjaosta päättäminen yksiköiden välillä Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Lautakunta Terveyskeskuksen johtavat viranhaltijat Terveysasemien johtavat viranhaltijat Terveyskeskuksen + terveysasemien viranhaltijat Lautakunta + terveyskeskuksen viranhaltijat Lautakunta ja terveyskeskuksen ja terveysasemien viranhaltijat Valtuusto/hallitus, lautakunta ja terveyskeskuksen ja terveysasemien viranhaltijat (taulukko jatkuu seur. sivulla) 172

179 Q31_4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Valtuusto/hallitus, lautakunta ja terveyskeskuksen viranhaltijat Valtuusto/hallitus + terveyskeskuksen viranhaltijat Valtuusto/hallitus + lautakunta Valtuusto/hallitus ja terveyskeskuksen ja terveysasemien viranhaltijat tieto puuttuu (SYSMIS) [Q31_4] Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Henkilöstön työnjaosta päättäminen yksiköiden sisällä Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa? (Merkitkää kaikki päätösvaltaa käyttävät.) Henkilöstön työnjaosta päättäminen yksiköiden sisällä Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Lautakunta Terveyskeskuksen johtavat viranhaltijat Terveysasemien johtavat viranhaltijat Terveyskeskuksen + terveysasemien viranhaltijat Lautakunta + terveyskeskuksen viranhaltijat Lautakunta ja terveyskeskuksen ja terveysasemien viranhaltijat Valtuusto/hallitus, lautakunta ja terveyskeskuksen ja terveysasemien viranhaltijat Valtuusto/hallitus, lautakunta ja terveyskeskuksen viranhaltijat Valtuusto/hallitus + terveyskeskuksen viranhaltijat Valtuusto/hallitus + lautakunta Valtuusto/hallitus ja terveyskeskuksen ja terveysasemien viranhaltijat (taulukko jatkuu seur. sivulla) 173

180 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q31_5] Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Laite- ja kalustohankinnoista päättäminen (yli mk) Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa? (Merkitkää kaikki päätösvaltaa käyttävät.) Laite- ja kalustohankinnoista päättäminen (yli mk) Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Lautakunta Terveyskeskuksen johtavat viranhaltijat Terveysasemien johtavat viranhaltijat Terveyskeskuksen + terveysasemien viranhaltijat Lautakunta + terveyskeskuksen viranhaltijat Lautakunta ja terveyskeskuksen ja terveysasemien viranhaltijat Valtuusto/hallitus, lautakunta ja terveyskeskuksen ja terveysasemien viranhaltijat Valtuusto/hallitus, lautakunta ja terveyskeskuksen viranhaltijat Valtuusto/hallitus + terveyskeskuksen viranhaltijat Valtuusto/hallitus + lautakunta Valtuusto/hallitus ja terveyskeskuksen ja terveysasemien viranhaltijat tieto puuttuu (SYSMIS)

181 Q31_7 [Q31_6] Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Määrärahojen kohdentaminen terveystoimen sisällä Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa? (Merkitkää kaikki päätösvaltaa käyttävät.) Määrärahojen kohdentaminen terveystoimen sisällä Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Lautakunta Terveyskeskuksen johtavat viranhaltijat Terveysasemien johtavat viranhaltijat Terveyskeskuksen + terveysasemien viranhaltijat Lautakunta + terveyskeskuksen viranhaltijat Lautakunta ja terveyskeskuksen ja terveysasemien viranhaltijat Valtuusto/hallitus, lautakunta ja terveyskeskuksen ja terveysasemien viranhaltijat Valtuusto/hallitus, lautakunta ja terveyskeskuksen viranhaltijat Valtuusto/hallitus + terveyskeskuksen viranhaltijat Valtuusto/hallitus + lautakunta Valtuusto/hallitus ja terveyskeskuksen ja terveysasemien viranhaltijat tieto puuttuu (SYSMIS) [Q31_7] Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Talousseuranta ja -vastuu Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa? (Merkitkää kaikki päätösvaltaa käyttävät.) 175

182 2. Muuttujat Talousseuranta ja -vastuu Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Lautakunta Terveyskeskuksen johtavat viranhaltijat Terveysasemien johtavat viranhaltijat Terveyskeskuksen + terveysasemien viranhaltijat Lautakunta + terveyskeskuksen viranhaltijat Lautakunta ja terveyskeskuksen ja terveysasemien viranhaltijat Valtuusto/hallitus, lautakunta ja terveyskeskuksen ja terveysasemien viranhaltijat Valtuusto/hallitus, lautakunta ja terveyskeskuksen viranhaltijat Valtuusto/hallitus + terveyskeskuksen viranhaltijat Valtuusto/hallitus + lautakunta Valtuusto/hallitus ja terveyskeskuksen ja terveysasemien viranhaltijat tieto puuttuu (SYSMIS) [Q31_8] Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Taloudellistan motivointi- ja palkitsemiskeinojen käyttö Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa? (Merkitkää kaikki päätösvaltaa käyttävät.) Taloudellisten motivointi- ja palkitsemiskeinojen käyttö Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus (taulukko jatkuu seur. sivulla) 176

183 Q31_9 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Lautakunta Terveyskeskuksen johtavat viranhaltijat Terveysasemien johtavat viranhaltijat Terveyskeskuksen + terveysasemien viranhaltijat Lautakunta + terveyskeskuksen viranhaltijat Lautakunta ja terveyskeskuksen ja terveysasemien viranhaltijat Valtuusto/hallitus, lautakunta ja terveyskeskuksen ja terveysasemien viranhaltijat Valtuusto/hallitus, lautakunta ja terveyskeskuksen viranhaltijat Valtuusto/hallitus + terveyskeskuksen viranhaltijat Valtuusto/hallitus + lautakunta Valtuusto/hallitus ja terveyskeskuksen ja terveysasemien viranhaltijat tieto puuttuu (SYSMIS) [Q31_9] Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Erilaisista yhteistyömuodoista (muiden organisaatioiden, yritysten, jne kanssa) päättäminen Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa? (Merkitkää kaikki päätösvaltaa käyttävät.) Erilaisista yhteistyömuodoista (muiden organisaatioiden, yritysten, jne kanssa) päättäminen Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Lautakunta Terveyskeskuksen johtavat viranhaltijat Terveysasemien johtavat viranhaltijat Terveyskeskuksen + terveysasemien viranhaltijat (taulukko jatkuu seur. sivulla) 177

184 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Lautakunta + terveyskeskuksen viranhaltijat Lautakunta ja terveyskeskuksen ja terveysasemien viranhaltijat Valtuusto/hallitus, lautakunta ja terveyskeskuksen ja terveysasemien viranhaltijat Valtuusto/hallitus, lautakunta ja terveyskeskuksen viranhaltijat Valtuusto/hallitus + terveyskeskuksen viranhaltijat Valtuusto/hallitus + lautakunta Valtuusto/hallitus ja terveyskeskuksen ja terveysasemien viranhaltijat tieto puuttuu (SYSMIS) [Q31_10] Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Uusien toimintakäytäntöjen tai työskentelymenetelmien käyttöönotto ja kehittäminen Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa? (Merkitkää kaikki päätösvaltaa käyttävät.) Uusien toimintakäytäntöjen tai työskentelymenetelmien käyttöönotto ja kehittäminen (esim. uudet hoito- ja palvelumuodot tai ATK-sovellukset) Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai -hallitus Lautakunta Terveyskeskuksen johtavat viranhaltijat Terveysasemien johtavat viranhaltijat Terveyskeskuksen + terveysasemien viranhaltijat Lautakunta + terveyskeskuksen viranhaltijat Lautakunta ja terveyskeskuksen ja terveysasemien viranhaltijat (taulukko jatkuu seur. sivulla) 178

185 Q32_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Valtuusto/hallitus, lautakunta ja terveyskeskuksen ja terveysasemien viranhaltijat Valtuusto/hallitus, lautakunta ja terveyskeskuksen viranhaltijat Valtuusto/hallitus + terveyskeskuksen viranhaltijat Valtuusto/hallitus + lautakunta Valtuusto/hallitus ja terveyskeskuksen ja terveysasemien viranhaltijat tieto puuttuu (SYSMIS) [Q32_1] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Sosiaali- ja terveysministeriö Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan? Sosiaali- ja terveysministeriö Ei vaikuta lainkaan Vaikuttaa erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q32_2] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: STAKES Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan? 179

186 2. Muuttujat STAKES Ei vaikuta lainkaan Vaikuttaa erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q32_3] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Terveydenhuollon oikeusturvakeskus Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan? Terveydenhuollon oikeusturvakeskus Ei vaikuta lainkaan Vaikuttaa erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q32_4] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Lääninhallitus Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan? 180

187 Q32_6 Lääninhallitus Ei vaikuta lainkaan Vaikuttaa erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q32_5] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan? Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus Ei vaikuta lainkaan Vaikuttaa erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q32_6] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Toiminnasta vastaava lautakunta Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan? 181

188 2. Muuttujat Toiminnasta vastaava lautakunta Ei vaikuta lainkaan Vaikuttaa erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q32_7] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Terveydenhuollon johtava viranhaltija Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan? Terveydenhuollon johtava viranhaltija Ei vaikuta lainkaan Vaikuttaa erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q32_8] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Kuntayhtymän toimielimet Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan? 182

189 Q32_10 Kuntayhtymän toimielimet Ei vaikuta lainkaan Vaikuttaa erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q32_9] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Sairaanhoitopiirit Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan? Sairaanhoitopiirit Ei vaikuta lainkaan Vaikuttaa erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q32_10] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Terveydenhuollon henkilökunta Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan? 183

190 2. Muuttujat Terveydenhuollon henkilökunta Ei vaikuta lainkaan Vaikuttaa erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q32_11] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Palveluiden käyttäjät - asiakkaat Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan? Palveluiden käyttäjät - asiakkaat Ei vaikuta lainkaan Vaikuttaa erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q32_12] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Terveydenhuoltoalan etu- ja ammattijärjestöt Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan? 184

191 Q32_14 Terveydenhuoltoalan etu- ja ammattijärjestöt Ei vaikuta lainkaan Vaikuttaa erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q32_13] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Muut työmarkkina- ja etujärjestöt Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan? Muut työmarkkina- ja etujärjestöt Ei vaikuta lainkaan Vaikuttaa erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q32_14] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Suomen kuntaliitto Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan? 185

192 2. Muuttujat Suomen kuntaliitto Ei vaikuta lainkaan Vaikuttaa erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q32_15] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Yritykset Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan? Yritykset Ei vaikuta lainkaan Vaikuttaa erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q32_16] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Kylä- ja kaupunginosayhdistykset Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan? 186

193 Q32_18 Kylä- ja kaupunginosayhdistykset Ei vaikuta lainkaan Vaikuttaa erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q32_17] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Potilas- ja vammaisjärjestöt Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan? Potilas- ja vammaisjärjestöt Ei vaikuta lainkaan Vaikuttaa erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q32_18] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Muu yhdistys tai järjestö Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan? 187

194 2. Muuttujat Muu yhdistys tai järjestö Ei vaikuta lainkaan Vaikuttaa erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q32_18_1] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Muu yhdistys tai järjestö, mikä? Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan? Muu yhdistys tai järjestö, mikä? Ei valideja arvoja [Q33_1] Onko terveysasemallanne toteutettu asiakkaille suunnattuja kyselyitä tai haastatteluja palveluiden arvioimiseksi ja/tai kehittämiseksi? Onko terveysasemallanne toteutettu asiakkaille suunnattuja kyselyitä tai haastatteluja palveluiden arvioimiseksi ja/tai kehittämiseksi? Ei Kyllä, kyselyn on toteuttanut terveysasema itse Kyllä, kyselyn on toteuttanut kunnan terveystoimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 188

195 Q33_4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kyllä, kyselyn on toteuttanut jokin muu taho, mikä? [Q33_2] Jos kyselyn on toteuttanut jokin muu taho, niin mikä? (Avokysymys) Jos kyselyn on toteuttanut jokin muu taho, niin mikä? (Avokysymys) [Q33_3] Mikäli asiakkaille suunnattuja kyselyitä on toteutettu, niin : Toteutetaanko niitä säännöllisesti? Mikäli asiakkaille suunnattuja kyselyitä on toteutettu, niin... Toteutetaanko niitä säännöllisesti? Ei toteuteta Kyllä toteutetaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q33_4] Mikäli asiakkaille suunnattuja kyselyitä on toteutettu, niin : Milloin viimeinen kysely on toteutettu (vuosi) Mikäli asiakkaille suunnattuja kyselyitä on toteutettu, niin... Milloin viimeinen kysely on toteutettu (vuosi) 189

196 2. Muuttujat Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 44 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.99 [Q34_1] Onko terveysasemallanne käytössä asiakaspalautejärjestelmää? Onko terveysasemallanne käytössä asiakaspalautejärjestelmää? Ei ole käytössä On käytössä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q34_2] Kuvaile lyhyesti käytössä olevaa asiakaspalautejärjestelmää (Avokysymys) Kuvaile lyhyesti käytössä olevaa asiakaspalautejärjestelmää (Avokysymys) Kysymyksen jälkiteksti Seuraavissa kysymyksissä käytetään käsitteitä TOIMINNAN TUOTTAVUUS JA TALOUDEL- LISUUS sekä PALVELUN LAATU JA VAIKUTTAVUUS. Toiminnan tuottavuudella ja taloudellisuudella tarkoitetaan sitä, miten yksikkö hyödyntää käytössä olevia resursseja suhteessa tuottamiinsa suoritteisiin. Palvelun laatu on palvelun sisältöön ja toimivuuteen liittyvä tekijä ja vaikuttavuudella tarkoitetaan palvelun vaikutuksia, riittävyyttä ja kohdentuvuutta käyttäjille. 190

197 Q36_2 [Q35_1] Onko terveysasemallanne otettu käyttöön toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta kuvaavia tulosmittareita ja arviointijärjestelmiä? Onko terveysasemallanne otettu käyttöön toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta kuvaavia tulosmittareita ja arviointijärjestelmiä? Ei ole käytössä On käytössä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35_2] Millaisia tulosmittareita on käytössä? (Avokysymys) Millaisia tulosmittareita on käytössä? (Avokysymys) [Q36_1] Onko terveysasemallanne otettu käyttöön palvelun laatua tai vaikuttavuutta kuvaavia tulosmittareita ja arviointijärjestelmiä? Onko terveysasemallanne otettu käyttöön palvelun laatua tai vaikuttavuutta kuvaavia tulosmittareita ja arviointijärjestelmiä? Ei ole käytössä On käytössä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q36_2] Millaisia tulosmittareita on käytössä? (Avokysymys) Millaisia tulosmittareita on käytössä? (Avokysymys) 191

198 2. Muuttujat [Q37_1] Onko terveysasemallanne kehitetty muita terveydenhuollon tulosarviointiin liittyviä tunnuslukuja? Onko terveysasemallanne kehitetty muita terveydenhuollon tulosarviointiin liittyviä tunnuslukuja? Ei ole kehitetty On kehitetty tieto puuttuu (SYSMIS) [Q37_2] Millaisia tunnuslukuja on käytössä? (Avokysymys) Millaisia tunnuslukuja on käytössä? (Avokysymys) [Q38_1] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Terveydenhuoltotyön luonne Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa? Terveydenhuoltotyön luonne Estää merkittävästi Estää jonkin verran Ei estä eikä edistä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 192

199 Q38_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Edistää jonkin verran Edistää merkittävästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q38_2] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Käytettävän laskentajärjestelmän taso Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa? Käytettävän laskentajärjestelmän taso Estää merkittävästi Estää jonkin verran Ei estä eikä edistä Edistää jonkin verran Edistää merkittävästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q38_3] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Valtionhallinnon toimet Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa? 193

200 2. Muuttujat Valtionhallinnon toimet Estää merkittävästi Estää jonkin verran Ei estä eikä edistä Edistää jonkin verran Edistää merkittävästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q38_4] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Suomen Kuntaliiton toimet Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa? Suomen Kuntaliiton toimet Estää merkittävästi Estää jonkin verran Ei estä eikä edistä Edistää jonkin verran Edistää merkittävästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

201 Q38_6 [Q38_5] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Kunnan poliittinen ilmasto Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa? Kunnan poliittinen ilmasto Estää merkittävästi Estää jonkin verran Ei estä eikä edistä Edistää jonkin verran Edistää merkittävästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q38_6] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Luottamushenkilöiden asenteet Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa? Luottamushenkilöiden asenteet (taulukko jatkuu seur. sivulla) 195

202 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Estää merkittävästi Estää jonkin verran Ei estä eikä edistä Edistää jonkin verran Edistää merkittävästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q38_7] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Johtavien viranhaltijoiden asenteet Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa? Johtavien viranhaltijoiden asenteet Estää merkittävästi Estää jonkin verran Ei estä eikä edistä Edistää jonkin verran Edistää merkittävästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

203 Q38_9 [Q38_8] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Henkilökunnan asenteet Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa? Henkilökunnan asenteet Estää merkittävästi Estää jonkin verran Ei estä eikä edistä Edistää jonkin verran Edistää merkittävästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q38_9] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Ammattijärjestöjen asenteet Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa? Ammattijärjestöjen asenteet (taulukko jatkuu seur. sivulla) 197

204 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Estää merkittävästi Estää jonkin verran Ei estä eikä edistä Edistää jonkin verran Edistää merkittävästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q38_10] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Terveydenhuoltotyön ammatteihin liittyvät perinteet ja ammattinormit Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa? Terveydenhuoltotyön ammatteihin liittyvät perinteet ja ammattinormit Estää merkittävästi Estää jonkin verran Ei estä eikä edistä Edistää jonkin verran Edistää merkittävästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

205 Q38_12 [Q38_11] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Tulosarvioinnin mahdolliset vaikutukset työyhteisön ilmapiiriin Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa? Tulosarvioinnin mahdolliset vaikutukset työyhteisön ilmapiiriin Estää merkittävästi Estää jonkin verran Ei estä eikä edistä Edistää jonkin verran Edistää merkittävästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q38_12] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Tulosarvioinnin mahdolliset vaikutukset asiakkaiden asemaan Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa? Tulosarvioinnin mahdolliset vaikutukset asiakkaiden asemaan (taulukko jatkuu seur. sivulla) 199

206 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Estää merkittävästi Estää jonkin verran Ei estä eikä edistä Edistää jonkin verran Edistää merkittävästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q38_13] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Tulosarvioinnin mahdolliset vaikutukset palveluiden laatuun Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa? Tulosarvioinnin mahdolliset vaikutukset palveluiden laatuun Estää merkittävästi Estää jonkin verran Ei estä eikä edistä Edistää jonkin verran Edistää merkittävästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

207 Q38_15 [Q38_14] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Tulosarvioinnin mahdollinen käyttö palkkausperusteena Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa? Tulosarvioinnin mahdollinen käyttö palkkausperusteena Estää merkittävästi Estää jonkin verran Ei estä eikä edistä Edistää jonkin verran Edistää merkittävästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q38_15] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Tulosarvioinnin mahdollinen käyttö määrärahojen jakoperusteena Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa? Tulosarvioinnin mahdollinen käyttö määrärahojen jakoperusteena (taulukko jatkuu seur. sivulla) 201

208 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Estää merkittävästi Estää jonkin verran Ei estä eikä edistä Edistää jonkin verran Edistää merkittävästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q38_16] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Hoitomuotojen ja palveluyksiköiden välisen kilpailun lisääntyminen Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa? Hoitomuotojen ja palveluyksiköiden välisen kilpailun lisääntyminen Estää merkittävästi Estää jonkin verran Ei estä eikä edistä Edistää jonkin verran Edistää merkittävästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

209 Q39_2 [Q39_1] Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Toiminnan suunnittelu Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä? Toiminnan suunnittelu Ei lainkaan tarpeellista Erittäin tarpeellista tieto puuttuu (SYSMIS) [Q39_2] Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Palkkaus Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä? Palkkaus Ei lainkaan tarpeellista (taulukko jatkuu seur. sivulla) 203

210 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin tarpeellista tieto puuttuu (SYSMIS) [Q39_3] Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Toimintakertomusten laatiminen Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä? Toimintakertomusten laatiminen Ei lainkaan tarpeellista Erittäin tarpeellista tieto puuttuu (SYSMIS) [Q39_4] Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Päättäjille annettava informaatio Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä? 204

211 Q39_5 Päättäjille annettava informaatio Ei lainkaan tarpeellista Erittäin tarpeellista tieto puuttuu (SYSMIS) [Q39_5] Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Lautakunnan päätöksenteko Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä? Lautakunnan päätöksenteko Ei lainkaan tarpeellista Erittäin tarpeellista tieto puuttuu (SYSMIS)

212 2. Muuttujat [Q39_6] Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Resurssien uudelleenkohdistaminen Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä? Resurssien uudelleenkohdistaminen Ei lainkaan tarpeellista Erittäin tarpeellista tieto puuttuu (SYSMIS) [Q39_7] Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Kehittämis- ja tuloskeskustelut Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä? Kehittämis- ja tuloskeskustelut Ei lainkaan tarpeellista (taulukko jatkuu seur. sivulla) 206

213 Q39_9 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin tarpeellista tieto puuttuu (SYSMIS) [Q39_8] Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Koko henkilöstön itsearviointi Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä? Koko henkilöstön itsearviointi Ei lainkaan tarpeellista Erittäin tarpeellista tieto puuttuu (SYSMIS) [Q39_9] Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Toiminnan valvonta Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä? 207

214 2. Muuttujat Toiminnan valvonta Ei lainkaan tarpeellista Erittäin tarpeellista tieto puuttuu (SYSMIS) [Q39_10] Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Yksiköiden ja palvelumuotojen välinen vertailu Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä? Yksiköiden ja palvelumuotojen välinen vertailu Ei lainkaan tarpeellista Erittäin tarpeellista tieto puuttuu (SYSMIS)

215 Q40_2 [Q40_1] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Terveydenhuoltotyön luonne Kunnissa on viime vuosina keskusteltu palvelutuotannon kilpailuttamisesta. Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne. Terveydenhuoltotyön luonne Estää merkittävästi Estää jonkin verran Ei estä eikä edistä Edistää jonkin verran Edistää merkittävästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_2] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Kilpailuttamisen vaikutus palvelutasoon Kunnissa on viime vuosina keskusteltu palvelutuotannon kilpailuttamisesta. Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne. Kilpailuttamisen vaikutus palvelutasoon 209

216 2. Muuttujat Estää merkittävästi Estää jonkin verran Ei estä eikä edistä Edistää jonkin verran Edistää merkittävästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_3] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Valtionhallinnon toimet Kunnissa on viime vuosina keskusteltu palvelutuotannon kilpailuttamisesta. Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne. Valtionhallinnon toimet Estää merkittävästi Estää jonkin verran Ei estä eikä edistä Edistää jonkin verran Edistää merkittävästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_4] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Suomen Kuntaliiton toimet Kunnissa on viime vuosina keskusteltu palvelutuotannon kilpailuttamisesta. Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne. 210

217 Q40_5 Suomen Kuntaliiton toimet Estää merkittävästi Estää jonkin verran Ei estä eikä edistä Edistää jonkin verran Edistää merkittävästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_5] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Kunnan poliittinen ilmasto Kunnissa on viime vuosina keskusteltu palvelutuotannon kilpailuttamisesta. Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne. Kunnan poliittinen ilmasto Estää merkittävästi Estää jonkin verran Ei estä eikä edistä Edistää jonkin verran Edistää merkittävästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

218 2. Muuttujat [Q40_6] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Luottamushenkilöiden asenteet Kunnissa on viime vuosina keskusteltu palvelutuotannon kilpailuttamisesta. Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne. Luottamushenkilöiden asenteet Estää merkittävästi Estää jonkin verran Ei estä eikä edistä Edistää jonkin verran Edistää merkittävästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_7] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Johtavien viranhaltijoiden asenteet Kunnissa on viime vuosina keskusteltu palvelutuotannon kilpailuttamisesta. Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne. Johtavien viranhaltijoiden asenteet 212

219 Q40_9 Estää merkittävästi Estää jonkin verran Ei estä eikä edistä Edistää jonkin verran Edistää merkittävästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_8] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Henkilökunnan asenteet Kunnissa on viime vuosina keskusteltu palvelutuotannon kilpailuttamisesta. Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne. Henkilökunnan asenteet Estää merkittävästi Estää jonkin verran Ei estä eikä edistä Edistää jonkin verran Edistää merkittävästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_9] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Henkilökunnan riittämättömyys Kunnissa on viime vuosina keskusteltu palvelutuotannon kilpailuttamisesta. Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne. 213

220 2. Muuttujat Henkilökunnan riittämättömyys Estää merkittävästi Estää jonkin verran Ei estä eikä edistä Edistää jonkin verran Edistää merkittävästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_10] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Ammattijärjestöjen asenteet Kunnissa on viime vuosina keskusteltu palvelutuotannon kilpailuttamisesta. Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne. Ammattijärjestöjen asenteet Estää merkittävästi Estää jonkin verran Ei estä eikä edistä Edistää jonkin verran Edistää merkittävästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

221 Q40_12 [Q40_11] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Terveydenhuoltotyön ammatteihin liittyvät perinteet ja ammattinormit Kunnissa on viime vuosina keskusteltu palvelutuotannon kilpailuttamisesta. Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne. Terveydenhuoltotyön ammatteihin liittyvät perinteet ja ammattinormit Estää merkittävästi Estää jonkin verran Ei estä eikä edistä Edistää jonkin verran Edistää merkittävästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_12] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Vaikutukset työyhteisön ilmapiiriin Kunnissa on viime vuosina keskusteltu palvelutuotannon kilpailuttamisesta. Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne. Vaikutukset työyhteisön ilmapiiriin 215

222 2. Muuttujat Estää merkittävästi Estää jonkin verran Ei estä eikä edistä Edistää jonkin verran Edistää merkittävästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_13] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Kilpailuttamisen mahdolliset vaikutukset palveluiden laatuun Kunnissa on viime vuosina keskusteltu palvelutuotannon kilpailuttamisesta. Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne. Kilpailuttamisen mahdolliset vaikutukset palveluiden laatuun Estää merkittävästi Estää jonkin verran Ei estä eikä edistä Edistää jonkin verran Edistää merkittävästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

223 Q40_15 [Q40_14] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Kunnan väestömäärä Kunnissa on viime vuosina keskusteltu palvelutuotannon kilpailuttamisesta. Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne. Kunnan väestömäärä Estää merkittävästi Estää jonkin verran Ei estä eikä edistä Edistää jonkin verran Edistää merkittävästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_15] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Kunnan ikärakenne Kunnissa on viime vuosina keskusteltu palvelutuotannon kilpailuttamisesta. Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne. Kunnan ikärakenne 217

224 2. Muuttujat Estää merkittävästi Estää jonkin verran Ei estä eikä edistä Edistää jonkin verran Edistää merkittävästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_16] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Kunnan sijainti Kunnissa on viime vuosina keskusteltu palvelutuotannon kilpailuttamisesta. Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne. Kunnan sijainti Estää merkittävästi Estää jonkin verran Ei estä eikä edistä Edistää jonkin verran Edistää merkittävästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_17] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Kunnan työllistämisvelvoitteet Kunnissa on viime vuosina keskusteltu palvelutuotannon kilpailuttamisesta. Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne. 218

225 Q40_18 Kunnan työllistämisvelvoitteet Estää merkittävästi Estää jonkin verran Ei estä eikä edistä Edistää jonkin verran Edistää merkittävästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40_18] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Terveydenhuoltopalvelujen ja palveluyksiköiden välisen vertailun mahdollistuminen Kunnissa on viime vuosina keskusteltu palvelutuotannon kilpailuttamisesta. Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne. Terveydenhuoltopalvelujen ja palveluyksiköiden välisen vertailun mahdollistuminen Estää merkittävästi Estää jonkin verran Ei estä eikä edistä Edistää jonkin verran Edistää merkittävästi En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

226 2. Muuttujat [Q41_1] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Palveluyksiköiden määrä Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen? Palveluyksiköiden määrä Vähentynyt paljon Vähentynyt jonkin verran Ei muutosta Lisääntynyt jonkin verran Lisääntynyt paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q41_2] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Asiakkaiden määrä Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen? Asiakkaiden määrä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 220

227 Q41_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Vähentynyt paljon Vähentynyt jonkin verran Ei muutosta Lisääntynyt jonkin verran Lisääntynyt paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q41_3] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Asiakkaiden ikä Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen? Asiakkaiden ikä Vähentynyt paljon Vähentynyt jonkin verran Ei muutosta Lisääntynyt jonkin verran Lisääntynyt paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

228 2. Muuttujat [Q41_4] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Vuodepaikkojen määrä Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen? Vuodepaikkojen määrä Vähentynyt paljon Vähentynyt jonkin verran Ei muutosta Lisääntynyt jonkin verran Lisääntynyt paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q41_5] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Erilaisten palvelumuotojen määrä Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen? Erilaisten palvelumuotojen määrä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 222

229 Q41_6 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Vähentynyt paljon Vähentynyt jonkin verran Ei muutosta Lisääntynyt jonkin verran Lisääntynyt paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q41_6] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Virkojen ja toimien määrä Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen? Virkojen ja toimien määrä Vähentynyt paljon Vähentynyt jonkin verran Ei muutosta Lisääntynyt jonkin verran Lisääntynyt paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

230 2. Muuttujat [Q41_7] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Toimitilojen laatu Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen? Toimitilojen laatu Vähentynyt paljon Vähentynyt jonkin verran Ei muutosta Lisääntynyt jonkin verran Lisääntynyt paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q41_8] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Sijaisten käyttö vakinaisen henkilöstön poissaolon aikana Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen? Sijaisten käyttö vakinaisen henkilöstön poissaolon aikana (taulukko jatkuu seur. sivulla) 224

231 Q41_9 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Vähentynyt paljon Vähentynyt jonkin verran Ei muutosta Lisääntynyt jonkin verran Lisääntynyt paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q41_9] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Henkilökunnan ammattipätevyys Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen? Henkilökunnan ammattipätevyys Vähentynyt paljon Vähentynyt jonkin verran Ei muutosta Lisääntynyt jonkin verran Lisääntynyt paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

232 2. Muuttujat [Q41_10] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Henkilökunnan koulutus ja kurssitus Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen? Henkilökunnan koulutus ja kurssitus Vähentynyt paljon Vähentynyt jonkin verran Ei muutosta Lisääntynyt jonkin verran Lisääntynyt paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q41_11] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Taloudelliset resurssit Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen? Taloudelliset resurssit (taulukko jatkuu seur. sivulla) 226

233 Q41_12 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Vähentynyt paljon Vähentynyt jonkin verran Ei muutosta Lisääntynyt jonkin verran Lisääntynyt paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q41_12] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Erilaisten palvelumaksujen lukumäärä Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen? Erilaisten palvelumaksujen lukumäärä Vähentynyt paljon Vähentynyt jonkin verran Ei muutosta Lisääntynyt jonkin verran Lisääntynyt paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

234 2. Muuttujat [Q41_13] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Palvelumaksujen suuruus (mk) Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen? Palvelumaksujen suuruus (mk) Vähentynyt paljon Vähentynyt jonkin verran Ei muutosta Lisääntynyt jonkin verran Lisääntynyt paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q41_14] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Tulosvastuun vaatiminen palveluyksiköiltä Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen? Tulosvastuun vaatiminen palveluyksiköiltä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 228

235 Q41_15 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Vähentynyt paljon Vähentynyt jonkin verran Ei muutosta Lisääntynyt jonkin verran Lisääntynyt paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q41_15] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Kuntayhteistyö palveluissa Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen? Kuntayhteistyö palveluissa Vähentynyt paljon Vähentynyt jonkin verran Ei muutosta Lisääntynyt jonkin verran Lisääntynyt paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

236 2. Muuttujat [Q41_16] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Palveluista tiedottaminen kuntalaisille Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen? Palveluista tiedottaminen kuntalaisille Vähentynyt paljon Vähentynyt jonkin verran Ei muutosta Lisääntynyt jonkin verran Lisääntynyt paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q41_17] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Palveluyksikköjen itsenäisyys suhteessa terveydenhuoltosektorin johtoon Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen? Palveluyksikköjen itsenäisyys suhteessa terveydenhuoltosektorin johtoon (taulukko jatkuu seur. sivulla) 230

237 Q42_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Vähentynyt paljon Vähentynyt jonkin verran Ei muutosta Lisääntynyt jonkin verran Lisääntynyt paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q41_18] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Eri palvelumuotojen itsenäisyys suhteessa terveydenhuollon johtoon Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen? Eri palvelumuotojen itsenäisyys suhteessa terveydenhuollon johtoon Vähentynyt paljon Vähentynyt jonkin verran Ei muutosta Lisääntynyt jonkin verran Lisääntynyt paljon En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q42_1] Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen?: Palveluyksiköistä on muodostettu tulosyksiköitä Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen? 231

238 2. Muuttujat Palveluyksiköistä on muodostettu tulosyksiköitä Ei Kyllä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q42_2] Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen?: Terveydenhuollon laadunarviointia on kehitetty Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen? Terveydenhuollon laadunarviointia on kehitetty Ei Kyllä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q42_3] Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen?: Laatujohtamisen käyttöönotto Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen? Laatujohtamisen käyttöönotto 232

239 Q42_5 Ei Kyllä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q42_4] Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen?: Palvelusitoumusten käyttöönotto Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen? Palvelusitoumusten käyttöönotto Ei Kyllä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q42_5] Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen?: Uusien palvelu- ja hoitomuotojen käyttöönotto Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen? Uusien palvelu- ja hoitomuotojen käyttöönotto 233

240 2. Muuttujat Ei Kyllä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q42_6] Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen?: Väestövastuualueisiin jakaminen Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen? Väestövastuualueisiin jakaminen Ei Kyllä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q42_7] Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen?: Omalääkärijärjestelmään siirtyminen Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen? Omalääkärijärjestelmään siirtyminen 234

241 Q42_9 Ei Kyllä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q42_8] Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen?: Palvelujen osto yksityisiltä tuottajilta Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen? Palvelujen osto yksityisiltä tuottajilta Ei Kyllä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q42_9] Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen?: Terveydenhuollon määrärahojen jakaminen ns. könttäsummana (kehitysbudjetointiin liittyen) Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen? Terveydenhuollon määrärahojen jakaminen ns. könttäsummana (kehitysbudjetointiin liittyen) 235

242 2. Muuttujat Ei Kyllä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q43_1] Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Tulevaisuudennäkymät Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään? Tulevaisuudennäkymät Erittäin huono Melko huono Ei huono eikä hyvä Melko hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q43_2] Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Henkilöstömäärä Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään? Henkilöstömäärä 236

243 Q43_4 Erittäin huono Melko huono Ei huono eikä hyvä Melko hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q43_3] Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Henkilöstön ammattitaitoisuus Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään? Henkilöstön ammattitaitoisuus Erittäin huono Melko huono Ei huono eikä hyvä Melko hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q43_4] Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Työskentelyilmapiiri Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään? Työskentelyilmapiiri 237

244 2. Muuttujat Erittäin huono Melko huono Ei huono eikä hyvä Melko hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q43_5] Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Mahdollisuudet sijaisten käyttöön Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään? Mahdollisuudet sijaisten käyttöön Erittäin huono Melko huono Ei huono eikä hyvä Melko hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q43_6] Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Hoidon laitteiden ja apuvälineiden riittävyys Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään? 238

245 Q43_7 Hoidon laitteiden ja apuvälineiden riittävyys Erittäin huono Melko huono Ei huono eikä hyvä Melko hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q43_7] Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Hoidon laitteiden ja apuvälineiden ajanmukaisuus Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään? Hoidon laitteiden ja apuvälineiden ajanmukaisuus Erittäin huono Melko huono Ei huono eikä hyvä Melko hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS)

246 2. Muuttujat [Q43_8] Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Palveluiden sijainti ja saavutettavuus Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään? Palveluiden sijainti ja saavutettavuus Erittäin huono Melko huono Ei huono eikä hyvä Melko hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q43_9] Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Palveluiden saatavuus (aukioloajat) Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään? Palveluiden saatavuus (aukioloajat) Erittäin huono Melko huono Ei huono eikä hyvä Melko hyvä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 240

247 Q44_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q43_10] Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Palvelujen monipuolisuus Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään? Palvelujen monipuolisuus Erittäin huono Melko huono Ei huono eikä hyvä Melko hyvä Erittäin hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q44_1] Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä?: Palveluista tiedottaminen Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä? Palveluista tiedottaminen 241

248 2. Muuttujat Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q44_2] Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä?: Uuden henkilökunnan palkkaaminen Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä? Uuden henkilökunnan palkkaaminen Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q44_3] Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä?: Henkilökunnan lisäkouluttaminen tai lisäkurssitus Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä? Henkilökunnan lisäkouluttaminen tai lisäkurssitus 242

249 Q44_5 Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q44_4] Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä?: Resurssien lisääminen oheispalveluissa Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä? Resurssien lisääminen oheispalveluissa Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q44_5] Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä?: Lisätilojen hankinta Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä? 243

250 2. Muuttujat Lisätilojen hankinta Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q44_6] Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä?: Kalusteiden ja laitteiden hankinta Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä? Kalusteiden ja laitteiden hankinta Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS)

251 Q44_7_1 [Q44_7] Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä?: Jokin muu Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä? Jokin muu Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q44_7_1] Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä?: Jokin muu, mikä? (Avokysymys) Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä? Jokin muu, mikä? (Avokysymys) [Q45_1] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palvelujen laadun kehittäminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne? 245

252 2. Muuttujat Palvelujen laadun kehittäminen Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q45_2] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Uusien hoito- /työmenetelmien kehittäminen ja kokeilu Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne? Uusien hoito-/työmenetelmien kehittäminen ja kokeilu Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS)

253 Q45_4 [Q45_3] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Uusien palvelumuotojen kokeilu ja käyttöönotto Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne? Uusien palvelumuotojen kokeilu ja käyttöönotto Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q45_4] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palveluiden kehittäminen asiakkaan kannalta yksilöllisemmiksi Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne? Palveluiden kehittäminen asiakkaan kannalta yksilöllisemmiksi Ei lainkaan tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 247

254 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q45_5] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Vuodepaikkojen lisääminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne? Vuodepaikkojen lisääminen Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q45_6] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Avohoitopalveluiden lisääminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne? 248

255 Q45_7 Avohoitopalveluiden lisääminen Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q45_7] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palveluyksiköiden erikoistumisen lisääminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne? Palveluyksiköiden erikoistumisen lisääminen Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS)

256 2. Muuttujat [Q45_8] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palveluiden monipuolisuuden lisääminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne? Palveluiden monipuolisuuden lisääminen Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q45_9] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Henkilökuntaryhmien yhteistyön lisääminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne? Henkilökuntaryhmien yhteistyön lisääminen Ei lainkaan tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 250

257 Q45_11 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q45_10] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Yleisen valistustoiminnan lisääminen (yleisötilaisuudet, julkaisut jne.) Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne? Yleisen valistustoiminnan lisääminen (yleisötilaisuudet, julkaisut jne.) Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q45_11] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Hallinnon ja päätöksenteon kehittäminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne? 251

258 2. Muuttujat Hallinnon ja päätöksenteon kehittäminen Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q45_12] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Johtamismenetelmien kehittäminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne? Johtamismenetelmien kehittäminen Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS)

259 Q45_14 [Q45_13] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Henkilökunnan vaikutusmahdollisuuksien parantaminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne? Henkilökunnan vaikutusmahdollisuuksien parantaminen Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q45_14] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantaminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne? Asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantaminen Ei lainkaan tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 253

260 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q45_15] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Työilmapiirin parantaminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne? Työilmapiirin parantaminen Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q45_16] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palvelumuotokohtaisen talousarvio- tai laskentajärjestelmän kehittäminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne? 254

261 Q45_17 Palvelumuotokohtaisen talousarvio- tai laskentajärjestelmän kehittäminen Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q45_17] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Talouden seurannan parantaminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne? Talouden seurannan parantaminen Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS)

262 2. Muuttujat [Q45_18] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palveluyksiköiden ja laitosten päätösvallan lisääminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne? Palveluyksiköiden ja laitosten päätösvallan lisääminen Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q45_19] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Tiedottamisen kehittäminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne? Tiedottamisen kehittäminen Ei lainkaan tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 256

263 Q45_21 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q45_20] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Asiakkaiden mielipiteen kysely Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne? Asiakkaiden mielipiteen kysely Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q45_21] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Taloudellisten lisäresurssien saaminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne? 257

264 2. Muuttujat Taloudellisten lisäresurssien saaminen Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q45_22] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Hoitoja palvelumaksujen korottaminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne? Hoito- ja palvelumaksujen korottaminen Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS)

265 Q45_24 [Q45_23] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Henkilöstöresurssien lisääminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne? Henkilöstöresurssien lisääminen Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q45_24] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Tilojen parantaminen ja uudenaikaistaminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne? Tilojen parantaminen ja uudenaikaistaminen Ei lainkaan tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 259

266 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q45_25] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palveluiden yksityistäminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne? Palveluiden yksityistäminen Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q45_26] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Ostopalveluiden lisääminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne? 260

267 Q45_27 Ostopalveluiden lisääminen Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q45_27] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Eri palveluyksiköiden yhteistyön lisääminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne? Eri palveluyksiköiden yhteistyön lisääminen Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS)

268 2. Muuttujat [Q45_28] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Kuntayhteistyön lisääminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne? Kuntayhteistyön lisääminen Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q45_29] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palveluiden tuottaminen henkilöstöyritysten avulla Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne? Palveluiden tuottaminen henkilöstöyritysten avulla Ei lainkaan tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 262

269 Q45_31 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q45_30] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palveluyksiköiden välisen kilpailun lisääminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne? Palveluyksiköiden välisen kilpailun lisääminen Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q45_31] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palvelusitoumusten tai vastaavien sopimusten käyttöönotto Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne? 263

270 2. Muuttujat Palvelusitoumusten tai vastaavien sopimusten käyttöönotto Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q45_32] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palvelusetelien/-rahan käyttöönotto Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne? Palvelusetelien/-rahan käyttöönotto Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS)

271 Q45_33_1 [Q45_33] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Muu kehittämiskohde Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne? Muu kehittämiskohde Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q45_33_1] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Muu kehittämiskohde, mikä? (Avokysymys) Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne? Muu kehittämiskohde, mikä? (Avokysymys) [Q46] Mikä terveysasemanne toiminnassa on Teidän mielestänne hyvää? (Avokysymys) Mikä terveysasemanne toiminnassa on Teidän mielestänne hyvää? (Avokysymys) 265

272 2. Muuttujat [Q47] Missä terveysasemanne toiminnassa on Teidän mielestänne parantamisen varaa? (Avokysymys) Missä terveysasemanne toiminnassa on Teidän mielestänne parantamisen varaa? (Avokysymys) 266

273 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Kunta [Q1_1] Kuntayhtymä (Avokysymys) [Q1_2] Kuuluuko kunta kuntayhtymään? [Q1_3] Kunnan koko [Q1_4] Kunnan koko 2 [Q1_5] Vastaajan sukupuoli [Q2] Vastaajan äidinkieli [Q3] Vastaajan äidinkieli. Muu, mikä? (Avokysymys) [Q3_1] Vastaajan syntymävuosi [Q4] Vastaajan ikä [Q4_1] Vastaajan virka tai toimi (Avokysymys) [Q5] Vastaajan tehtävänimike (Luokiteltu) [Q5_1] Minkälainen työkokemus Teillä on terveystoimen tehtävissä?: Terveystoimen eri työtehtävissä olen toiminut yhteensä (vuotta) [Q6_1] Minkälainen työkokemus Teillä on terveystoimen tehtävissä?: Nykyisessä työtehtävässäni olen toiminut (vuotta) [Q6_2] Mikä on koulutustasonne? [Q7] Mikäli olette suorittanut tutkinnon/tutkintoja, mikä on korkein tutkintonne, miltä alalta/pääaine ja oppilaitos, jossa tutkinto on suoritettu?: Korkein suorittamani tutkinto on (Avokysymys) [Q7_1] Mikäli olette suorittanut tutkinnon/tutkintoja, mikä on korkein tutkintonne, miltä alalta/pääaine 267

274 3. Hakemistot ja oppilaitos, jossa tutkinto on suoritettu?: Koulutusala/pääaine oli (Avokysymys) [Q7_2].. 13 Mikäli olette suorittanut tutkinnon/tutkintoja, mikä on korkein tutkintonne, miltä alalta/pääaine ja oppilaitos, jossa tutkinto on suoritettu?: Oppilaitos, jossa tutkintoni suoritin (Avokysymys) [Q7_3] Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.): Kunnan-/kaupunginvaltuusto [Q8_1] Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.): Kunnan-/kaupunginhallitus [Q8_2] Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.): Lautakunta [Q8_3] Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.): Kuntayhtymän valtuusto tai hallitus [Q8_4] 15 Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.): Kunnan yhtiö/liikelaitos [Q8_5] Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.): Yksityisten yritysten luottamustehtävät [Q8_6] 16 Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.): Etu- ja ammattijärjestöjen luottamustehtävät [Q8_7] Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.): Muiden yhteisöjen luottamustehtävät [Q8_8] 17 Onko terveyskeskuksenne terveyspalvelut keskitetty yhteen toimipisteeseen vai hajautettu eri toimipisteisiin? [Q9A_1] Ja mikäli hajasijoitettu, niin moneenko eri toimipisteeseen? [Q9A_2] Mitä palveluita on hajasijoitettu?: Lääkäripalvelut [Q9B_1] Mitä palveluita on hajasijoitettu?: Kouluterveydenhuollon palvelut [Q9B_2] Mitä palveluita on hajasijoitettu?: Neuvolapalvelut [Q9B_3] Mitä palveluita on hajasijoitettu?: Muut, mitkä? [Q9B_4] Mitä palveluita on hajasijoitettu?: Muut, mitkä? (Avokysymys) [Q9B_4_1] Mitä palveluita on hajasijoitettu?: Muut, mitkä? (Luokiteltu) [Q9B_4_2] Onko kuntanne jaettu väestövastuualueisiin? [Q10A_1] Onko kuntanne jaettu väestövastuualueisiin? Ja mikäli jaettu, niin moneenko alueeseen? [Q10A_2] 22 Kuinka monta asukasta on keskimäärin yhden väestövastuualueen piirissä? [Q10B] Onko terveyskeskuksessanne käytössä omalääkärijärjestelmä? [Q11] Peritäänkö kunnassanne terveyskeskusmaksua? [Q12A] Peritäänkö kunnassanne terveyskeskusmaksua? Kyllä, mk/käynti [Q12A_1]

275 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Peritäänkö kunnassanne terveyskeskusmaksua? Kyllä, mk/vuosi [Q12A_2] Kuinka suuri on terveyskeskuksenne asiakkailta lyhytaikaisesta laitoshoidosta perittävä hoitopäivämaksu (mk/vrk)? [Q12B] Mitkä ryhmät kuuluvat kunnassanne järjestelmällisen hammashuollon piiriin? (Mainitkaa myös ne ryhmät, joihin sovelletaan järjestelmällisen hammashuollon periaatteita.) (Avokysymys) [Q13] 24 Tarjoaako terveyskeskuksenne maksuttomia hammashuollon palveluja myös muille ryhmille, kuin alle 19-vuotiaille ja sotaveteraaneille? [Q14] Tarjoaako terveyskeskuksenne maksuttomia hammashuollon palveluja myös muille ryhmille, kuin alle 19-vuotiaille ja sotaveteraaneille? Kyllä, seuraaville ryhmille, ryhmä1 (Avokysymys) [Q14_1] Tarjoaako terveyskeskuksenne maksuttomia hammashuollon palveluja myös muille ryhmille, kuin alle 19-vuotiaille ja sotaveteraaneille? Kyllä, seuraaville ryhmille, ryhmä2 (Avokysymys) [Q14_2] Tarjoaako terveyskeskuksenne maksuttomia hammashuollon palveluja myös muille ryhmille, kuin alle 19-vuotiaille ja sotaveteraaneille? Kyllä, seuraaville ryhmille, ryhmä3 [Q14_3] Tarjoaako terveyskeskuksenne maksuttomia hammashuollon palveluja myös muille ryhmille, kuin alle 19-vuotiaille ja sotaveteraaneille? Kyllä, seuraaville ryhmille, ryhmä4 [Q14_4] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Avosairaanhoidon lääkäripalvelu [Q15_1] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Tilapäinen kotisairaanhoito [Q15_2] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Sarjassa annettava hoito [Q15_3] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Terveyskeskuksessa annettava fysioterapia [Q15_4] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Sairaankuljetus [Q15_5] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Lääkärintodistus, joka ei liity hoitoon (esimerkiksi ajokorttia varten) [Q15_6] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Lääkärinlausunto, joka ei liity hoitoon [Q15_7] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Työterveyshuolto yksityisille [Q15_8] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Käyttämättömästä ajasta peritty maksu [Q15_9] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Avosairaanhoidon lääkäripalvelu (mk/kerta) [Q15_1_1] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Tilapäinen kotisairaanhoito (mk/kerta) [Q15_2_1]

276 3. Hakemistot Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Sarjassa annettava hoito (mk/kerta) [Q15_3_1] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Terveyskeskuksessa annettava fysioterapia (mk/kerta) [Q15_4_1] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Sairaankuljetus (mk/kerta) [Q15_5_1] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Lääkärintodistus, joka ei liity hoitoon (esimerkiksi ajokorttia varten) (mk/kerta) [Q15_6_1] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Lääkärinlausunto, joka ei liity hoitoon (mk/kerta) [Q15_7_1] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Työterveyshuolto yksityisille (mk/kerta) [Q15_8_1] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Käyttämättömästä ajasta peritty maksu (mk/kerta) [Q15_9_1] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Perhesuunnittelu- ja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut [Q16_1] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Äitiysneuvolapalvelut [Q16_2] 37 Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Lastenneuvolapalvelut [Q16_3] 38 Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Kouluterveydenhuollon palvelut [Q16_4] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Opiskelijaterveydenhuollon palvelut [Q16_5] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Työterveyshuollon palvelut [Q16_6] 42 Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Kotisairaanhoitopalvelut [Q16_7] 44 Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Sairaankuljetuspalvelut [Q16_8] 45 Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Mielenterveyspalvelut [Q16_9] 46 Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? 270

277 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Hammashuollon palvelut [Q16_10] 48 Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Lääkinnällinen kuntoutus [Q16_11] 49 Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Laboratoriopalvelut [Q16_12] 50 Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Röntgenpalvelut [Q16_13].. 52 Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Vuodeosastopalvelut [Q16_14] 53 Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Päiväsairaanhoitopalvelut [Q16_15] 54 Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Muu, mikä? [Q16_16] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Muu, mikä? (Avokysymys) [Q16_16_1] 57 Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Perhesuunnittelu- ja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut [Q17_1] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Äitiysneuvolapalvelut [Q17_2] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Lastenneuvolapalvelut [Q17_3] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Kouluterveydenhuollon palvelut [Q17_4] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Opiskelijaterveydenhuollon palvelut [Q17_5] 59 Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Työterveyshuollon palvelut [Q17_6] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Kotisairaanhoitopalvelut [Q17_7] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Sairaankuljetuspalvelut [Q17_8] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Mielenterveyspalvelut [Q17_9] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Hammashuollon palvelut [Q17_10]

278 3. Hakemistot Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Lääkinnällinen kuntoutus [Q17_11] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Laboratoriopalvelut [Q17_12] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Röntgenpalvelut [Q17_13] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Vuodeosastopalvelut [Q17_14] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Päiväsairaanhoito [Q17_15] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Muu, mikä? [Q17_16] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Muu, mikä? (Avokysymys) [Q17_16_1] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Perhesuunnittelu- ja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut [Q18A_1] 67 Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Äitiysneuvolapalvelut [Q18A_2] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Lastenneuvolapalvelut [Q18A_3] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Kouluterveydenhuollon palvelut [Q18A_4] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Opiskelijaterveydenhuollon palvelut [Q18A_5] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Työterveyshuollon palvelut [Q18A_6] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Kotisairaanhoitopalvelut [Q18A_7] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Sairaankuljetuspalvelut [Q18A_8] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Mielenterveyspalvelut [Q18A_9] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Hammashuollon palvelut [Q18A_10] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Lääkinnällinen kuntoutus [Q18A_11] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Laboratoriopalvelut [Q18A_12] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön 272

279 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä terveydenhuoltopalveluissa?: Röntgenpalvelut [Q18A_13] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Vuodeosastopalvelut [Q18A_14] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Päiväsairaanhoitopalvelut [Q18A_15] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Siivous [Q18A_16] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Muu kiinteistöhuolto [Q18A_17] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Ruokailu [Q18A_18] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Pesulapalvelut [Q18A_19] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Muu, mikä? [Q18A_20] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Mitkä muut palvelut? [Q18A_21] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Perhesuunnittelu- ja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut [Q18B_1] 85 Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Äitiysneuvolapalvelut [Q18B_2] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Lastenneuvolapalvelut [Q18B_3] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Kouluterveydenhuollon palvelut [Q18B_4] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Opiskelijaterveydenhuollon palvelut [Q18B_5] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Työterveyshuollon palvelut [Q18B_6] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Kotisairaanhoitopalvelut [Q18B_7] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Sairaankuljetuspalvelut [Q18B_8] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Mielenterveyspalvelut [Q18B_9] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Hammashuollon palvelut [Q18B_10] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Lääkinnällinen kuntoutus [Q18B_11]

280 3. Hakemistot Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Laboratoriopalvelut [Q18B_12] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Röntgenpalvelut [Q18B_13] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Vuodeosastopalvelut [Q18B_14] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Päiväsairaanhoitopalvelut [Q18B_15] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Siivous [Q18B_16] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Muu kiinteistöhuolto [Q18B_17] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Ruokailu [Q18B_18] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Pesulapalvelut [Q18B_19] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Muu, mikä? [Q18B_20] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Mitkä muut palvelut? [Q18B_21] Miten terveysasemanne on sijoittunut kunnan alueella? [Q19] Päivystääkö terveysasemanne iltaisin? [Q20_1] Päivystääkö terveysasemanne iltaisin? Kyllä, kertaa/kk [Q20_1_1] Päivystääkö terveysasemanne öisin? [Q20_2] Päivystääkö terveysasemanne öisin? Kyllä, kertaa/kk [Q20_2_1] Päivystääkö terveysasemanne viikonloppuisin? [Q20_3] Päivystääkö terveysasemanne viikonloppuisin? Kyllä, kertaa/kk [Q20_3_1] Millainen on terveysasemanne toimitilojen omistuspohja?: Kunta omistaa toimitilat [Q21_1] 105 Millainen on terveysasemanne toimitilojen omistuspohja?: Kuntayhtymä omistaa toimitilat [Q21_2] 105 Millainen on terveysasemanne toimitilojen omistuspohja?: Muu, mikä? [Q21_3] Millainen on terveysasemanne toimitilojen omistuspohja?: Mikä muu omistaa? [Q21_4] Maksaako terveysasemanne vuokraa käytössään olevista tiloista? [Q22] Mikäli terveysasemanne maksaa vuokraa tiloistaan, millainen on vuokran luonne?: Vuokra hoidetaan sisäisinä siirtoina tai korkoina [Q23_1] Mikäli terveysasemanne maksaa vuokraa tiloistaan, millainen on vuokran luonne?: Vuokra on nimellinen ja kattaa vain osan tilojen käyttökustannuksista [Q23_2]

281 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Mikäli terveysasemanne maksaa vuokraa tiloistaan, millainen on vuokran luonne?: Vuokra kattaa tilojen ylläpidosta aiheutuvat käyttökustannukset [Q23_3] Mikäli terveysasemanne maksaa vuokraa tiloistaan, millainen on vuokran luonne?: Vuokra kattaa sekä tilojen käyttökustannukset että pääomakustannukset [Q23_4] Mikäli terveysasemanne maksaa vuokraa tiloistaan, millainen on vuokran luonne?: Vuokra määräytyy yleisten markkinamekanismien mukaan eli vastaa alueen yleistä hintatasoa [Q23_5] 109 Toimiiko terveysasemanne kanssa samassa rakennuksessa muita palveluyksiköitä? (Esim. päiväkoti, vanhainkoti) [Q24] Toimiiko terveysasemanne kanssa samassa rakennuksessa muita palveluyksiköitä? (Esim. päiväkoti, vanhainkoti): Kyllä, seuraavat palveluyksiköt, 1. maininta (Avokysymys) [Q24_1] 110 Toimiiko terveysasemanne kanssa samassa rakennuksessa muita palveluyksiköitä? (Esim. päiväkoti, vanhainkoti): Kyllä, seuraavat palveluyksiköt, 2. maininta (Avokysymys) [Q24_2] 110 Toimiiko terveysasemanne kanssa samassa rakennuksessa muita palveluyksiköitä? (Esim. päiväkoti, vanhainkoti): Kyllä, seuraavat palveluyksiköt, 3. maininta (Avokysymys) [Q24_3] 110 Miten arvioisitte terveysasemanne sijoittuvan seuraavien ominaisuuksien osalta vertailtaessa sitä muihin Suomen terveysasemiin?: Palvelujen kattavuus [Q25_1] Miten arvioisitte terveysasemanne sijoittuvan seuraavien ominaisuuksien osalta vertailtaessa sitä muihin Suomen terveysasemiin?: Palvelujen laatu [Q25_2] Miten arvioisitte terveysasemanne sijoittuvan seuraavien ominaisuuksien osalta vertailtaessa sitä muihin Suomen terveysasemiin?: Palvelujen saatavuus [Q25_3] Miten arvioisitte terveysasemanne sijoittuvan seuraavien ominaisuuksien osalta vertailtaessa sitä muihin Suomen terveysasemiin?: Taloudellisuus [Q25_4] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Henkilökuntaa yhteensä [Q26_1_1] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Hallinto- ja toimistohenkilökunta [Q26_1_2] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Lääkärit [Q26_1_3] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Sairaanhoitajat [Q26_1_4] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Terveydenhoitajat [Q26_1_5] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Perus-/lähihoitajat [Q26_1_6] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Terveyskeskusapulaiset [Q26_1_7] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Lääkintävahtimestarit [Q26_1_8] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Terapiahenkilökunta (esim. toiminta-, fysio-, puhe- ja ravitsemusterapeutit) [Q26_1_9]

282 3. Hakemistot Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Kuntohoitajat [Q26_1_10] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Psykologit [Q26_1_11] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Sosiaalityöntekijät [Q26_1_12] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Hammaslääkärit [Q26_1_13] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Hammashoitajat [Q26_1_14] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Laboratoriohenkilökunta [Q26_1_15] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Röntgenhenkilökunta [Q26_1_16] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Kotipalveluhenkilökunta [Q26_1_17] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Kiinteistönhoitohenkilökunta [Q26_1_18] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Muu henkilökunta [Q26_1_19] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Henkilökuntaa yhteensä [Q26_2_1] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Hallinto- ja toimistohenkilökunta [Q26_2_2] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Lääkärit [Q26_2_3] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Sairaanhoitajat [Q26_2_4] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Terveydenhoitajat [Q26_2_5] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Perus-/lähihoitajat [Q26_2_6] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Terveyskeskusapulaiset [Q26_2_7] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Lääkintävahtimestarit [Q26_2_8] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Terapiahenkilökunta (esim. toiminta-, fysio-, puhe- ja ravitsemusterapeutit) [Q26_2_9] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Kuntohoitajat [Q26_2_10]

283 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Psykologit [Q26_2_11] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Sosiaalityöntekijät [Q26_2_12] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Hammaslääkärit [Q26_2_13] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Hammashoitajat [Q26_2_14] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Laboratoriohenkilökunta [Q26_2_15] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Röntgenhenkilökunta [Q26_2_16] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Kotipalveluhenkilökunta [Q26_2_17] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Kiinteistönhoitohenkilökunta [Q26_2_18] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Muu henkilökunta [Q26_2_19] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Henkilökuntaa yhteensä [Q26_3_1] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Hallinto- ja toimistohenkilökunta [Q26_3_2] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Lääkärit [Q26_3_3] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Sairaanhoitajat [Q26_3_4] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Terveydenhoitajat [Q26_3_5] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Perus-/lähihoitajat [Q26_3_6] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Terveyskeskusapulaiset [Q26_3_7] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Lääkintävahtimestarit [Q26_3_8] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Terapiahenkilökunta (esim. toiminta-, fysio-, puhe- ja ravitsemusterapeutit) [Q26_3_9] 135 Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Kuntohoitajat [Q26_3_10] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei 277

284 3. Hakemistot vakinaiset - Psykologit [Q26_3_11] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Sosiaalityöntekijät [Q26_3_12] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Hammaslääkärit [Q26_3_13] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Hammashoitajat [Q26_3_14] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Laboratoriohenkilökunta [Q26_3_15] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Röntgenhenkilökunta [Q26_3_16] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Kotipalveluhenkilökunta [Q26_3_17] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Kiinteistönhoitohenkilökunta [Q26_3_18] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Muu henkilökunta [Q26_3_19] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Henkilökuntaa yhteensä [Q26_4_1] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Hallinto- ja toimistohenkilökunta [Q26_4_2] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Lääkärit [Q26_4_3] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Sairaanhoitajat [Q26_4_4] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Terveydenhoitajat [Q26_4_5] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Perus-/lähihoitajat [Q26_4_6] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Terveyskeskusapulaiset [Q26_4_7] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Lääkintävahtimestarit [Q26_4_8] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Terapiahenkilökunta (esim. toiminta-, fysio-, puhe- ja ravitsemusterapeutit) [Q26_4_9] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Kuntohoitajat [Q26_4_10] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Psykologit [Q26_4_11]

285 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Sosiaalityöntekijät [Q26_4_12] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Hammaslääkärit [Q26_4_13] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Hammashoitajat [Q26_4_14] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Laboratoriohenkilökunta [Q26_4_15] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Röntgenhenkilökunta [Q26_4_16] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Kotipalveluhenkilökunta [Q26_4_17] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Kiinteistönhoitohenkilökunta [Q26_4_18] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Muu henkilökunta [Q26_4_19] Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Perhesuunnittelu- ja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut [Q27_1_1] Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Äitiysneuvolapalvelut [Q27_1_2]. 149 Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Lastenneuvolapalvelut [Q27_1_3] 150 Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Kouluterveydenhuollon palvelut [Q27_1_4] 150 Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Opiskelijaterveydenhuollon palvelut [Q27_1_5] 151 Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Työterveyshuollon palvelut [Q27_1_6] 151 Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Kotisairaanhoitopalvelut [Q27_1_7] 151 Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Sairaankuljetuspalvelut [Q27_1_8] 152 Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Mielenterveyspalvelut [Q27_1_9]. 152 Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Hammashuollon palvelut [Q27_1_10] 153 Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Lääkinnällinen kuntoutus [Q27_1_11] 153 Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Laboratoriopalvelut [Q27_1_12] Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Röntgenpalvelut [Q27_1_13] Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Vuodeosastopalvelut [Q27_1_14]. 154 Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Päiväsairaanhoitopalvelut [Q27_1_15] 155 Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Muu [Q27_1_16]

286 3. Hakemistot Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Perhesuunnitteluja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut [Q27_2_1] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Äitiysneuvolapalvelut [Q27_2_2] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Lastenneuvolapalvelut [Q27_2_3] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Kouluterveydenhuollon palvelut [Q27_2_4] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Opiskelijaterveydenhuollon palvelut [Q27_2_5] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Työterveyshuollon palvelut [Q27_2_6] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Kotisairaanhoitopalvelut [Q27_2_7] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Sairaankuljetuspalvelut [Q27_2_8] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Mielenterveyspalvelut [Q27_2_9] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Hammashuollon palvelut [Q27_2_10] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Lääkinnällinen kuntoutus [Q27_2_11] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Laboratoriopalvelut [Q27_2_12] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Röntgenpalvelut [Q27_2_13] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Vuodeosastopalvelut [Q27_2_14] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Päiväsairaanhoitopalvelut [Q27_2_15] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Muu [Q27_2_16] 164 Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Muu, mikä? (Avokysymys) [Q27_2_17] Myykö terveysasemanne perusterveydenhuollon palveluja muille julkisille tai yksityisille toimintayksiköille? [Q28] Myykö terveysasemanne perusterveydenhuollon palveluja muille julkisille tai yksityisille toimintayksiköille?: Kyllä, seuraavia palveluita, 1. maininta (Avokysymys) [Q28_1] Myykö terveysasemanne perusterveydenhuollon palveluja muille julkisille tai yksityisille toimintayksiköille?: Kyllä, seuraavia palveluita, 2. maininta (Avokysymys) [Q28_2]

287 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Myykö terveysasemanne perusterveydenhuollon palveluja muille julkisille tai yksityisille toimintayksiköille?: Kyllä, seuraavia palveluita, 3. maininta (Avokysymys) [Q28_3] Myykö terveysasemanne perusterveydenhuollon palveluja muille julkisille tai yksityisille toimintayksiköille?: Kyllä, seuraavia palveluita, 4. maininta (Avokysymys) [Q28_4] Mikä luottamushenkilöelin pääasiassa käsittelee kunnan tasolla terveysasemanne palveluihin liittyviä asioita? (Avokysymys) [Q29] Mikä luottamushenkilöelin pääasiassa käsittelee kunnan tasolla terveysasemanne palveluihin liittyviä asioita? (Luokiteltu) [Q29_1] Arvioikaa seuraavia edellä mainitun luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia: Jäsenten oman kunnan terveydenhuollon tuntemus [Q30_1] Arvioikaa seuraavia edellä mainitun luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia: Jäsenten yleinen terveydenhuoltoa koskeva tietotaso [Q30_2] Arvioikaa seuraavia edellä mainitun luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia: Jäsenten aktiivisuus ja aloitteellisuus terveydenhuollon kehittämisessä [Q30_3] 168 Arvioikaa seuraavia edellä mainitun luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia: Jäsenten puoluepoliittinen sidonnaisuus [Q30_4] Arvioikaa seuraavia edellä mainitun luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia: Jäsenten kunnallispoliittinen painoarvo [Q30_5] Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Vakituisen henkilökunnan valinta [Q31_1] Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Viransijaisten ja tilapäisen työvoiman valinta [Q31_2] 171 Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Henkilöstön työnjaosta päättäminen yksiköiden välillä [Q31_3] Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Henkilöstön työnjaosta päättäminen yksiköiden sisällä [Q31_4] Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Laite- ja kalustohankinnoista päättäminen (yli mk) [Q31_5] Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Määrärahojen kohdentaminen terveystoimen sisällä [Q31_6] Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Talousseuranta ja -vastuu [Q31_7] Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Taloudellistan motivointi- ja palkitsemiskeinojen käyttö [Q31_8] Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysase- 281

288 3. Hakemistot manne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Erilaisista yhteistyömuodoista (muiden organisaatioiden, yritysten, jne kanssa) päättäminen [Q31_9] Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Uusien toimintakäytäntöjen tai työskentelymenetelmien käyttöönotto ja kehittäminen [Q31_10] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Sosiaali- ja terveysministeriö [Q32_1] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: STAKES [Q32_2] 179 Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Terveydenhuollon oikeusturvakeskus [Q32_3] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Lääninhallitus [Q32_4] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus [Q32_5] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Toiminnasta vastaava lautakunta [Q32_6] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Terveydenhuollon johtava viranhaltija [Q32_7] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Kuntayhtymän toimielimet [Q32_8] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Sairaanhoitopiirit [Q32_9] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Terveydenhuollon henkilökunta [Q32_10] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Palveluiden käyttäjät - asiakkaat [Q32_11] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Terveydenhuoltoalan etu- ja ammattijärjestöt [Q32_12] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Muut työmarkkinaja etujärjestöt [Q32_13] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Suomen kuntaliitto [Q32_14] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Yritykset [Q32_15] 186 Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Kylä- ja kaupunginosayhdistykset [Q32_16] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Potilas- ja vammaisjärjestöt [Q32_17] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Muu yhdistys tai 282

289 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä järjestö [Q32_18] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Muu yhdistys tai järjestö, mikä? [Q32_18_1] Onko terveysasemallanne toteutettu asiakkaille suunnattuja kyselyitä tai haastatteluja palveluiden arvioimiseksi ja/tai kehittämiseksi? [Q33_1] Jos kyselyn on toteuttanut jokin muu taho, niin mikä? (Avokysymys) [Q33_2] Mikäli asiakkaille suunnattuja kyselyitä on toteutettu, niin : Toteutetaanko niitä säännöllisesti? [Q33_3] Mikäli asiakkaille suunnattuja kyselyitä on toteutettu, niin : Milloin viimeinen kysely on toteutettu (vuosi) [Q33_4] Onko terveysasemallanne käytössä asiakaspalautejärjestelmää? [Q34_1] Kuvaile lyhyesti käytössä olevaa asiakaspalautejärjestelmää (Avokysymys) [Q34_2] Onko terveysasemallanne otettu käyttöön toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta kuvaavia tulosmittareita ja arviointijärjestelmiä? [Q35_1] Millaisia tulosmittareita on käytössä? (Avokysymys) [Q35_2] Onko terveysasemallanne otettu käyttöön palvelun laatua tai vaikuttavuutta kuvaavia tulosmittareita ja arviointijärjestelmiä? [Q36_1] Millaisia tulosmittareita on käytössä? (Avokysymys) [Q36_2] Onko terveysasemallanne kehitetty muita terveydenhuollon tulosarviointiin liittyviä tunnuslukuja? [Q37_1] Millaisia tunnuslukuja on käytössä? (Avokysymys) [Q37_2] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Terveydenhuoltotyön luonne [Q38_1] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Käytettävän laskentajärjestelmän taso [Q38_2] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Valtionhallinnon toimet [Q38_3] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Suomen Kuntaliiton toimet [Q38_4] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Kunnan poliittinen ilmasto [Q38_5] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Luottamushenkilöiden asenteet [Q38_6] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Johtavien viranhaltijoiden asenteet [Q38_7] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Henkilökunnan asenteet [Q38_8] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Ammattijärjestöjen asenteet [Q38_9]

290 3. Hakemistot Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Terveydenhuoltotyön ammatteihin liittyvät perinteet ja ammattinormit [Q38_10] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Tulosarvioinnin mahdolliset vaikutukset työyhteisön ilmapiiriin [Q38_11] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Tulosarvioinnin mahdolliset vaikutukset asiakkaiden asemaan [Q38_12] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Tulosarvioinnin mahdolliset vaikutukset palveluiden laatuun [Q38_13] 200 Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Tulosarvioinnin mahdollinen käyttö palkkausperusteena [Q38_14] 201 Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Tulosarvioinnin mahdollinen käyttö määrärahojen jakoperusteena [Q38_15] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Hoitomuotojen ja palveluyksiköiden välisen kilpailun lisääntyminen [Q38_16] Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Toiminnan suunnittelu [Q39_1] Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Palkkaus [Q39_2] Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Toimintakertomusten laatiminen [Q39_3] Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Päättäjille annettava informaatio [Q39_4] Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Lautakunnan päätöksenteko [Q39_5] Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Resurssien uudelleenkohdistaminen [Q39_6]. 206 Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Kehittämis- ja tuloskeskustelut [Q39_7] Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Koko henkilöstön itsearviointi [Q39_8] Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Toiminnan valvonta [Q39_9] Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Yksiköiden ja palvelumuotojen välinen vertailu [Q39_10]

291 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Terveydenhuoltotyön luonne [Q40_1] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Kilpailuttamisen vaikutus palvelutasoon [Q40_2] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Valtionhallinnon toimet [Q40_3] 210 Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Suomen Kuntaliiton toimet [Q40_4] 210 Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Kunnan poliittinen ilmasto [Q40_5] 211 Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Luottamushenkilöiden asenteet [Q40_6] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Johtavien viranhaltijoiden asenteet [Q40_7] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Henkilökunnan asenteet [Q40_8] 213 Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Henkilökunnan riittämättömyys [Q40_9] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Ammattijärjestöjen asenteet [Q40_10] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Terveydenhuoltotyön ammatteihin liittyvät perinteet ja ammattinormit [Q40_11] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Vaikutukset työyhteisön ilmapiiriin [Q40_12] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Kilpailuttamisen mahdolliset vaikutukset palveluiden laatuun [Q40_13] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Kunnan väestömäärä [Q40_14]

292 3. Hakemistot Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Kunnan ikärakenne [Q40_15] 217 Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Kunnan sijainti [Q40_16] 218 Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Kunnan työllistämisvelvoitteet [Q40_17] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Terveydenhuoltopalvelujen ja palveluyksiköiden välisen vertailun mahdollistuminen [Q40_18] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Palveluyksiköiden määrä [Q41_1] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Asiakkaiden määrä [Q41_2] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Asiakkaiden ikä [Q41_3] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Vuodepaikkojen määrä [Q41_4] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Erilaisten palvelumuotojen määrä [Q41_5] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Virkojen ja toimien määrä [Q41_6] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Toimitilojen laatu [Q41_7] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Sijaisten käyttö vakinaisen henkilöstön poissaolon aikana [Q41_8] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Henkilökunnan ammattipätevyys [Q41_9] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Henkilökunnan koulutus ja kurssitus [Q41_10] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Taloudelliset resurssit [Q41_11] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Erilaisten palvelumaksujen lukumäärä [Q41_12] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Palvelumaksujen suuruus (mk) [Q41_13] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Tulosvastuun vaatiminen palveluyksiköiltä [Q41_14]. 228 Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla 286

293 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Kuntayhteistyö palveluissa [Q41_15] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Palveluista tiedottaminen kuntalaisille [Q41_16] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Palveluyksikköjen itsenäisyys suhteessa terveydenhuoltosektorin johtoon [Q41_17] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Eri palvelumuotojen itsenäisyys suhteessa terveydenhuollon johtoon [Q41_18] Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen?: Palveluyksiköistä on muodostettu tulosyksiköitä [Q42_1] Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen?: Terveydenhuollon laadunarviointia on kehitetty [Q42_2] Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen?: Laatujohtamisen käyttöönotto [Q42_3] Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen?: Palvelusitoumusten käyttöönotto [Q42_4] Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen?: Uusien palveluja hoitomuotojen käyttöönotto [Q42_5] Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen?: Väestövastuualueisiin jakaminen [Q42_6] Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen?: Omalääkärijärjestelmään siirtyminen [Q42_7] Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen?: Palvelujen osto yksityisiltä tuottajilta [Q42_8] Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen?: Terveydenhuollon määrärahojen jakaminen ns. könttäsummana (kehitysbudjetointiin liittyen) [Q42_9] 235 Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Tulevaisuudennäkymät [Q43_1] Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Henkilöstömäärä [Q43_2] Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Henkilöstön ammattitaitoisuus [Q43_3] Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Työskentelyilmapiiri [Q43_4] Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Mahdollisuudet sijaisten käyttöön [Q43_5] Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Hoidon laitteiden ja apuvälineiden riittävyys [Q43_6]

294 3. Hakemistot Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Hoidon laitteiden ja apuvälineiden ajanmukaisuus [Q43_7] Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Palveluiden sijainti ja saavutettavuus [Q43_8] Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Palveluiden saatavuus (aukioloajat) [Q43_9] Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Palvelujen monipuolisuus [Q43_10] Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä?: Palveluista tiedottaminen [Q44_1] Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä?: Uuden henkilökunnan palkkaaminen [Q44_2] Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä?: Henkilökunnan lisäkouluttaminen tai lisäkurssitus [Q44_3] Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä?: Resurssien lisääminen oheispalveluissa [Q44_4] Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä?: Lisätilojen hankinta [Q44_5] Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä?: Kalusteiden ja laitteiden hankinta [Q44_6] Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä?: Jokin muu [Q44_7] Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä?: Jokin muu, mikä? (Avokysymys) [Q44_7_1] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palvelujen laadun kehittäminen [Q45_1] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Uusien hoito-/työmenetelmien kehittäminen ja kokeilu [Q45_2] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Uusien palvelumuotojen kokeilu ja käyttöönotto [Q45_3] 247 Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palveluiden kehittäminen asiakkaan kannalta yksilöllisemmiksi [Q45_4] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Vuodepaikkojen lisääminen [Q45_5] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Avohoitopalveluiden lisääminen [Q45_6] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palveluyksiköiden erikoistumisen lisääminen [Q45_7]

295 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palveluiden monipuolisuuden lisääminen [Q45_8] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Henkilökuntaryhmien yhteistyön lisääminen [Q45_9]. 250 Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Yleisen valistustoiminnan lisääminen (yleisötilaisuudet, julkaisut jne.) [Q45_10] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Hallinnon ja päätöksenteon kehittäminen [Q45_11] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Johtamismenetelmien kehittäminen [Q45_12] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Henkilökunnan vaikutusmahdollisuuksien parantaminen [Q45_13] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantaminen [Q45_14] 253 Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Työilmapiirin parantaminen [Q45_15] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palvelumuotokohtaisen talousarvio- tai laskentajärjestelmän kehittäminen [Q45_16] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Talouden seurannan parantaminen [Q45_17] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palveluyksiköiden ja laitosten päätösvallan lisääminen [Q45_18] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Tiedottamisen kehittäminen [Q45_19] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Asiakkaiden mielipiteen kysely [Q45_20] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Taloudellisten lisäresurssien saaminen [Q45_21] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Hoito- ja palvelumaksujen korottaminen [Q45_22] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Henkilöstöresurssien lisääminen [Q45_23] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Tilojen parantaminen ja uudenaikaistaminen [Q45_24] 259 Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palveluiden yksityistäminen [Q45_25]

296 3. Hakemistot Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Ostopalveluiden lisääminen [Q45_26] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Eri palveluyksiköiden yhteistyön lisääminen [Q45_27] 261 Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Kuntayhteistyön lisääminen [Q45_28] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palveluiden tuottaminen henkilöstöyritysten avulla [Q45_29] 262 Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palveluyksiköiden välisen kilpailun lisääminen [Q45_30] 263 Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palvelusitoumusten tai vastaavien sopimusten käyttöönotto [Q45_31] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palvelusetelien/-rahan käyttöönotto [Q45_32] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Muu kehittämiskohde [Q45_33] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Muu kehittämiskohde, mikä? (Avokysymys) [Q45_33_1] 265 Mikä terveysasemanne toiminnassa on Teidän mielestänne hyvää? (Avokysymys) [Q46] Missä terveysasemanne toiminnassa on Teidän mielestänne parantamisen varaa? (Avokysymys) [Q47]

297 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä 3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Ammattijärjestöjen asenteet 214 Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Henkilökunnan asenteet. 213 Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Henkilökunnan riittämättömyys 213 Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Johtavien viranhaltijoiden asenteet Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Kilpailuttamisen mahdolliset vaikutukset palveluiden laatuun Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Kilpailuttamisen vaikutus palvelutasoon Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Kunnan ikärakenne Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Kunnan poliittinen ilmasto 211 Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Kunnan sijainti Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Kunnan työllistämisvelvoitteet 218 Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Kunnan väestömäärä Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Luottamushenkilöiden asenteet 212 Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Suomen Kuntaliiton toimet 210 Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Terveydenhuoltopalvelujen ja palveluyksiköiden välisen vertailun mahdollistuminen Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja 291

298 3. Hakemistot palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Terveydenhuoltotyön ammatteihin liittyvät perinteet ja ammattinormit Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Terveydenhuoltotyön luonne 209 Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Vaikutukset työyhteisön ilmapiiriin Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Valtionhallinnon toimet Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Ammattijärjestöjen asenteet Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Henkilökunnan asenteet Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Hoitomuotojen ja palveluyksiköiden välisen kilpailun lisääntyminen 202 Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Johtavien viranhaltijoiden asenteet Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Kunnan poliittinen ilmasto Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Käytettävän laskentajärjestelmän taso Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Luottamushenkilöiden asenteet Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Suomen Kuntaliiton toimet Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Terveydenhuoltotyön ammatteihin liittyvät perinteet ja ammattinormit Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Terveydenhuoltotyön luonne Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Tulosarvioinnin mahdollinen käyttö määrärahojen jakoperusteena Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Tulosarvioinnin mahdollinen käyttö palkkausperusteena Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Tulosarvioinnin mahdolliset vaikutukset asiakkaiden asemaan. 199 Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Tulosarvioinnin mahdolliset vaikutukset palveluiden laatuun

299 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Tulosarvioinnin mahdolliset vaikutukset työyhteisön ilmapiiriin 199 Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Valtionhallinnon toimet Arvioikaa seuraavia edellä mainitun luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia: Jäsenten aktiivisuus ja aloitteellisuus terveydenhuollon kehittämisessä Arvioikaa seuraavia edellä mainitun luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia: Jäsenten kunnallispoliittinen painoarvo Arvioikaa seuraavia edellä mainitun luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia: Jäsenten oman kunnan terveydenhuollon tuntemus Arvioikaa seuraavia edellä mainitun luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia: Jäsenten puoluepoliittinen sidonnaisuus Arvioikaa seuraavia edellä mainitun luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia: Jäsenten yleinen terveydenhuoltoa koskeva tietotaso Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Hammashuollon palvelut Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Äitiysneuvolapalvelut Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Kotisairaanhoitopalvelut Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Kouluterveydenhuollon palvelut Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Laboratoriopalvelut Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Lastenneuvolapalvelut Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Lääkinnällinen kuntoutus Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Mielenterveyspalvelut Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Muu Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Muu, mikä? (Avokysymys) Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Opiskelijaterveydenhuollon palvelut Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Perhesuunnitteluja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Päiväsairaanhoitopalvelut Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Röntgenpalvelut 293

300 3. Hakemistot 162 Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Sairaankuljetuspalvelut Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Työterveyshuollon palvelut Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Vuodeosastopalvelut Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Ja mikäli hajasijoitettu, niin moneenko eri toimipisteeseen? Jos kyselyn on toteuttanut jokin muu taho, niin mikä? (Avokysymys) Kuinka monta asukasta on keskimäärin yhden väestövastuualueen piirissä? Kuinka suuri on terveyskeskuksenne asiakkailta lyhytaikaisesta laitoshoidosta perittävä hoitopäivämaksu (mk/vrk)? Kunnan koko Kunnan koko Kunta Kuntayhtymä (Avokysymys) Kuuluuko kunta kuntayhtymään? Kuvaile lyhyesti käytössä olevaa asiakaspalautejärjestelmää (Avokysymys) Maksaako terveysasemanne vuokraa käytössään olevista tiloista? Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Hammashuollon palvelut Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Äitiysneuvolapalvelut Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Kotisairaanhoitopalvelut Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Kouluterveydenhuollon palvelut Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Laboratoriopalvelut Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Lastenneuvolapalvelut Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Lääkinnällinen kuntoutus Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Mielenterveyspalvelut Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Muu Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Opiskelijaterveydenhuollon palvelut 151 Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Perhesuunnittelu- ja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Päiväsairaanhoitopalvelut Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Röntgenpalvelut Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Sairaankuljetuspalvelut Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Työterveyshuollon palvelut

301 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Vuodeosastopalvelut Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Hallinto- ja toimistohenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Hammashoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Hammaslääkärit Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Henkilökuntaa yhteensä Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Kiinteistönhoitohenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Kotipalveluhenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Kuntohoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Laboratoriohenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Lääkintävahtimestarit Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Lääkärit Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Muu henkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Perus-/lähihoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Psykologit Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Röntgenhenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Sairaanhoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Sosiaalityöntekijät Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Terapiahenkilökunta (esim. toiminta-, fysio-, puhe- ja ravitsemusterapeutit) Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Terveydenhoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Terveyskeskusapulaiset Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset 295

302 3. Hakemistot - Hallinto- ja toimistohenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Hammashoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Hammaslääkärit Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Henkilökuntaa yhteensä Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Kiinteistönhoitohenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Kotipalveluhenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Kuntohoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Laboratoriohenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Lääkintävahtimestarit Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Lääkärit Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Muu henkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Perus-/lähihoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Psykologit Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Röntgenhenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Sairaanhoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Sosiaalityöntekijät Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Terapiahenkilökunta (esim. toiminta-, fysio-, puhe- ja ravitsemusterapeutit) Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Terveydenhoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Terveyskeskusapulaiset Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Hallinto- ja toimistohenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - 296

303 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä Hammashoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Hammaslääkärit Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Henkilökuntaa yhteensä Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Kiinteistönhoitohenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Kotipalveluhenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Kuntohoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Laboratoriohenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Lääkintävahtimestarit Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Lääkärit Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Muu henkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Perus-/lähihoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Psykologit Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Röntgenhenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Sairaanhoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Sosiaalityöntekijät Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Terapiahenkilökunta (esim. toiminta-, fysio-, puhe- ja ravitsemusterapeutit) Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Terveydenhoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Terveyskeskusapulaiset Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Hallinto- ja toimistohenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Hammashoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysva- 297

304 3. Hakemistot roin palkatut - Hammaslääkärit Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Henkilökuntaa yhteensä Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Kiinteistönhoitohenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Kotipalveluhenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Kuntohoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Laboratoriohenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Lääkintävahtimestarit Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Lääkärit Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Muu henkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Perus-/lähihoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Psykologit Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Röntgenhenkilökunta Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Sairaanhoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Sosiaalityöntekijät Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Terapiahenkilökunta (esim. toiminta-, fysio-, puhe- ja ravitsemusterapeutit) 144 Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Terveydenhoitajat Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Terveyskeskusapulaiset Mikä luottamushenkilöelin pääasiassa käsittelee kunnan tasolla terveysasemanne palveluihin liittyviä asioita? (Avokysymys) Mikä luottamushenkilöelin pääasiassa käsittelee kunnan tasolla terveysasemanne palveluihin liittyviä asioita? (Luokiteltu) Mikä on koulutustasonne? Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Hammashuollon palvelut

305 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Äitiysneuvolapalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Kotisairaanhoitopalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Kouluterveydenhuollon palvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Laboratoriopalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Lastenneuvolapalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Lääkinnällinen kuntoutus Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Mielenterveyspalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Mitkä muut palvelut? Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Muu kiinteistöhuolto Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Muu, mikä? Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Opiskelijaterveydenhuollon palvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Perhesuunnittelu- ja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Pesulapalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Päiväsairaanhoitopalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Ruokailu Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Röntgenpalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Sairaankuljetuspalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Siivous Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Työterveyshuollon palvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Vuodeosastopalvelut

306 3. Hakemistot Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Hammashuollon palvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Äitiysneuvolapalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Kotisairaanhoitopalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Kouluterveydenhuollon palvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Laboratoriopalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Lastenneuvolapalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Lääkinnällinen kuntoutus Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Mielenterveyspalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Mitkä muut palvelut? Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Muu kiinteistöhuolto Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Muu, mikä? Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Opiskelijaterveydenhuollon palvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Perhesuunnittelu- ja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Pesulapalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Päiväsairaanhoitopalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Ruokailu Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Röntgenpalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Sairaankuljetuspalvelut Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Siivous Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Työterveyshuollon palvelut

307 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Vuodeosastopalvelut Mikä terveysasemanne toiminnassa on Teidän mielestänne hyvää? (Avokysymys) Mikäli asiakkaille suunnattuja kyselyitä on toteutettu, niin : Milloin viimeinen kysely on toteutettu (vuosi) Mikäli asiakkaille suunnattuja kyselyitä on toteutettu, niin : Toteutetaanko niitä säännöllisesti? 189 Mikäli olette suorittanut tutkinnon/tutkintoja, mikä on korkein tutkintonne, miltä alalta/pääaine ja oppilaitos, jossa tutkinto on suoritettu?: Korkein suorittamani tutkinto on (Avokysymys).13 Mikäli olette suorittanut tutkinnon/tutkintoja, mikä on korkein tutkintonne, miltä alalta/pääaine ja oppilaitos, jossa tutkinto on suoritettu?: Koulutusala/pääaine oli (Avokysymys) Mikäli olette suorittanut tutkinnon/tutkintoja, mikä on korkein tutkintonne, miltä alalta/pääaine ja oppilaitos, jossa tutkinto on suoritettu?: Oppilaitos, jossa tutkintoni suoritin (Avokysymys) 14 Mikäli terveysasemanne maksaa vuokraa tiloistaan, millainen on vuokran luonne?: Vuokra hoidetaan sisäisinä siirtoina tai korkoina Mikäli terveysasemanne maksaa vuokraa tiloistaan, millainen on vuokran luonne?: Vuokra kattaa sekä tilojen käyttökustannukset että pääomakustannukset Mikäli terveysasemanne maksaa vuokraa tiloistaan, millainen on vuokran luonne?: Vuokra kattaa tilojen ylläpidosta aiheutuvat käyttökustannukset Mikäli terveysasemanne maksaa vuokraa tiloistaan, millainen on vuokran luonne?: Vuokra määräytyy yleisten markkinamekanismien mukaan eli vastaa alueen yleistä hintatasoa Mikäli terveysasemanne maksaa vuokraa tiloistaan, millainen on vuokran luonne?: Vuokra on nimellinen ja kattaa vain osan tilojen käyttökustannuksista Millainen on terveysasemanne toimitilojen omistuspohja?: Kunta omistaa toimitilat Millainen on terveysasemanne toimitilojen omistuspohja?: Kuntayhtymä omistaa toimitilat 105 Millainen on terveysasemanne toimitilojen omistuspohja?: Mikä muu omistaa? Millainen on terveysasemanne toimitilojen omistuspohja?: Muu, mikä? Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Henkilöstömäärä Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Henkilöstön ammattitaitoisuus Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Hoidon laitteiden ja apuvälineiden ajanmukaisuus Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Hoidon laitteiden ja apuvälineiden riittävyys Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Mahdollisuudet sijaisten käyttöön Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisel- 301

308 3. Hakemistot lään?: Palveluiden saatavuus (aukioloajat) Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Palveluiden sijainti ja saavutettavuus Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Palvelujen monipuolisuus Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Tulevaisuudennäkymät Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Työskentelyilmapiiri Millaisia tulosmittareita on käytössä? (Avokysymys) , 191 Millaisia tunnuslukuja on käytössä? (Avokysymys) Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Asiakkaiden mielipiteen kysely Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. 253 Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Avohoitopalveluiden lisääminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Eri palveluyksiköiden yhteistyön lisääminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Hallinnon ja päätöksenteon kehittäminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Henkilökunnan vaikutusmahdollisuuksien parantaminen 253 Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Henkilökuntaryhmien yhteistyön lisääminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Henkilöstöresurssien lisääminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Hoito- ja palvelumaksujen korottaminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Johtamismenetelmien kehittäminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Kuntayhteistyön lisääminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Muu kehittämiskohde Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Muu kehittämiskohde, mikä? (Avokysymys) Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Ostopalveluiden lisääminen

309 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palveluiden kehittäminen asiakkaan kannalta yksilöllisemmiksi Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palveluiden monipuolisuuden lisääminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palveluiden tuottaminen henkilöstöyritysten avulla Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palveluiden yksityistäminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palvelujen laadun kehittäminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palvelumuotokohtaisen talousarvio- tai laskentajärjestelmän kehittäminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palvelusetelien/-rahan käyttöönotto Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palvelusitoumusten tai vastaavien sopimusten käyttöönotto 263 Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palveluyksiköiden erikoistumisen lisääminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palveluyksiköiden ja laitosten päätösvallan lisääminen 256 Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palveluyksiköiden välisen kilpailun lisääminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Taloudellisten lisäresurssien saaminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Talouden seurannan parantaminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Tiedottamisen kehittäminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Tilojen parantaminen ja uudenaikaistaminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Työilmapiirin parantaminen Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Uusien hoito-/työmenetelmien kehittäminen ja kokeilu 246 Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Uusien palvelumuotojen kokeilu ja käyttöönotto Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Vuodepaikkojen lisääminen

310 3. Hakemistot Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Yleisen valistustoiminnan lisääminen (yleisötilaisuudet, julkaisut jne.) Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Erilaisista yhteistyömuodoista (muiden organisaatioiden, yritysten, jne kanssa) päättäminen Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Henkilöstön työnjaosta päättäminen yksiköiden sisällä Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Henkilöstön työnjaosta päättäminen yksiköiden välillä Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Laite- ja kalustohankinnoista päättäminen (yli mk) Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Määrärahojen kohdentaminen terveystoimen sisällä 175 Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Taloudellistan motivointi- ja palkitsemiskeinojen käyttö Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Talousseuranta ja -vastuu Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Uusien toimintakäytäntöjen tai työskentelymenetelmien käyttöönotto ja kehittäminen Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Vakituisen henkilökunnan valinta Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Viransijaisten ja tilapäisen työvoiman valinta Minkälainen työkokemus Teillä on terveystoimen tehtävissä?: Nykyisessä työtehtävässäni olen toiminut (vuotta) Minkälainen työkokemus Teillä on terveystoimen tehtävissä?: Terveystoimen eri työtehtävissä olen toiminut yhteensä (vuotta) Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Avosairaanhoidon lääkäripalvelu Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Avosairaanhoidon lääkäripalvelu (mk/kerta) Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Käyttämättömästä ajasta peritty maksu Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Käyttämättömästä ajasta peritty maksu (mk/kerta)

311 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Lääkärinlausunto, joka ei liity hoitoon Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Lääkärinlausunto, joka ei liity hoitoon (mk/kerta) Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Lääkärintodistus, joka ei liity hoitoon (esimerkiksi ajokorttia varten) Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Lääkärintodistus, joka ei liity hoitoon (esimerkiksi ajokorttia varten) (mk/kerta) Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Sairaankuljetus Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Sairaankuljetus (mk/kerta) Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Sarjassa annettava hoito Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Sarjassa annettava hoito (mk/kerta) Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Terveyskeskuksessa annettava fysioterapia Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Terveyskeskuksessa annettava fysioterapia (mk/kerta) Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Tilapäinen kotisairaanhoito Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Tilapäinen kotisairaanhoito (mk/kerta) Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Työterveyshuolto yksityisille Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Työterveyshuolto yksityisille (mk/kerta) Missä terveysasemanne toiminnassa on Teidän mielestänne parantamisen varaa? (Avokysymys) 266 Mitä palveluita on hajasijoitettu?: Kouluterveydenhuollon palvelut Mitä palveluita on hajasijoitettu?: Lääkäripalvelut Mitä palveluita on hajasijoitettu?: Muut, mitkä? Mitä palveluita on hajasijoitettu?: Muut, mitkä? (Avokysymys) Mitä palveluita on hajasijoitettu?: Muut, mitkä? (Luokiteltu) Mitä palveluita on hajasijoitettu?: Neuvolapalvelut Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Kuntayhtymän 305

312 3. Hakemistot toimielimet Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Kylä- ja kaupunginosayhdistykset Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Lääninhallitus 180 Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Muu yhdistys tai järjestö Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Muu yhdistys tai järjestö, mikä? Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Muut työmarkkinaja etujärjestöt Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Palveluiden käyttäjät - asiakkaat Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Potilas- ja vammaisjärjestöt Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Sairaanhoitopiirit 183 Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Sosiaali- ja terveysministeriö Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: STAKES Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Suomen kuntaliitto Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Terveydenhuollon henkilökunta Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Terveydenhuollon johtava viranhaltija Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Terveydenhuollon oikeusturvakeskus Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Terveydenhuoltoalan etu- ja ammattijärjestöt Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Toiminnasta vastaava lautakunta Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Yritykset Miten arvioisitte terveysasemanne sijoittuvan seuraavien ominaisuuksien osalta vertailtaessa sitä muihin Suomen terveysasemiin?: Palvelujen kattavuus Miten arvioisitte terveysasemanne sijoittuvan seuraavien ominaisuuksien osalta vertailtaessa sitä muihin Suomen terveysasemiin?: Palvelujen laatu Miten arvioisitte terveysasemanne sijoittuvan seuraavien ominaisuuksien osalta vertailtaessa sitä muihin Suomen terveysasemiin?: Palvelujen saatavuus

313 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä Miten arvioisitte terveysasemanne sijoittuvan seuraavien ominaisuuksien osalta vertailtaessa sitä muihin Suomen terveysasemiin?: Taloudellisuus Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Kehittämis- ja tuloskeskustelut Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Koko henkilöstön itsearviointi Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Lautakunnan päätöksenteko Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Palkkaus Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Päättäjille annettava informaatio Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Resurssien uudelleenkohdistaminen Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Toiminnan suunnittelu Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Toiminnan valvonta Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Toimintakertomusten laatiminen Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Yksiköiden ja palvelumuotojen välinen vertailu 208 Miten terveysasemanne on sijoittunut kunnan alueella? Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä?: Henkilökunnan lisäkouluttaminen tai lisäkurssitus Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä?: Jokin muu Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä?: Jokin muu, mikä? (Avokysymys) Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä?: Kalusteiden ja laitteiden hankinta Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä?: Lisätilojen hankinta Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä?: Palveluista tiedottaminen Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä?: Resurssien lisääminen oheispalveluissa Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä?: Uuden henkilökunnan palkkaaminen

314 3. Hakemistot Mitkä ryhmät kuuluvat kunnassanne järjestelmällisen hammashuollon piiriin? (Mainitkaa myös ne ryhmät, joihin sovelletaan järjestelmällisen hammashuollon periaatteita.) (Avokysymys) 24 Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Hammashuollon palvelut Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Äitiysneuvolapalvelut Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Kotisairaanhoitopalvelut Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Kouluterveydenhuollon palvelut 40 Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Laboratoriopalvelut Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Lastenneuvolapalvelut Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Lääkinnällinen kuntoutus Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Mielenterveyspalvelut Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Muu, mikä? Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Muu, mikä? (Avokysymys).. 57 Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Opiskelijaterveydenhuollon palvelut Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Perhesuunnittelu- ja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Päiväsairaanhoitopalvelut Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Röntgenpalvelut Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Sairaankuljetuspalvelut Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Työterveyshuollon palvelut.. 42 Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Vuodeosastopalvelut Myykö terveysasemanne perusterveydenhuollon palveluja muille julkisille tai yksityisille toimintayksiköille?

315 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä Myykö terveysasemanne perusterveydenhuollon palveluja muille julkisille tai yksityisille toimintayksiköille?: Kyllä, seuraavia palveluita, 1. maininta (Avokysymys) Myykö terveysasemanne perusterveydenhuollon palveluja muille julkisille tai yksityisille toimintayksiköille?: Kyllä, seuraavia palveluita, 2. maininta (Avokysymys) Myykö terveysasemanne perusterveydenhuollon palveluja muille julkisille tai yksityisille toimintayksiköille?: Kyllä, seuraavia palveluita, 3. maininta (Avokysymys) Myykö terveysasemanne perusterveydenhuollon palveluja muille julkisille tai yksityisille toimintayksiköille?: Kyllä, seuraavia palveluita, 4. maininta (Avokysymys) Onko kuntanne jaettu väestövastuualueisiin? Onko kuntanne jaettu väestövastuualueisiin? Ja mikäli jaettu, niin moneenko alueeseen? Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Hammashuollon palvelut Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Äitiysneuvolapalvelut Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Kotisairaanhoitopalvelut Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Kouluterveydenhuollon palvelut Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Laboratoriopalvelut Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Lastenneuvolapalvelut Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Lääkinnällinen kuntoutus Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Mielenterveyspalvelut Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Muu, mikä? Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Muu, mikä? (Avokysymys) Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Opiskelijaterveydenhuollon palvelut Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Perhesuunnittelu- ja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Päiväsairaanhoito Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Röntgenpalvelut Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen 309

316 3. Hakemistot kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Sairaankuljetuspalvelut Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Työterveyshuollon palvelut Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Vuodeosastopalvelut Onko terveysasemallanne kehitetty muita terveydenhuollon tulosarviointiin liittyviä tunnuslukuja? Onko terveysasemallanne käytössä asiakaspalautejärjestelmää? Onko terveysasemallanne otettu käyttöön palvelun laatua tai vaikuttavuutta kuvaavia tulosmittareita ja arviointijärjestelmiä? Onko terveysasemallanne otettu käyttöön toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta kuvaavia tulosmittareita ja arviointijärjestelmiä? Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Asiakkaiden ikä Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Asiakkaiden määrä Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Eri palvelumuotojen itsenäisyys suhteessa terveydenhuollon johtoon Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Erilaisten palvelumaksujen lukumäärä Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Erilaisten palvelumuotojen määrä Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Henkilökunnan ammattipätevyys Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Henkilökunnan koulutus ja kurssitus Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Kuntayhteistyö palveluissa Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Palveluista tiedottaminen kuntalaisille Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Palvelumaksujen suuruus (mk) Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Palveluyksikköjen itsenäisyys suhteessa terveydenhuoltosektorin johtoon Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Palveluyksiköiden määrä Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Sijaisten käyttö vakinaisen henkilöstön poissaolon aikana 310

317 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä 224 Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Taloudelliset resurssit Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Toimitilojen laatu Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Tulosvastuun vaatiminen palveluyksiköiltä Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Virkojen ja toimien määrä Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Vuodepaikkojen määrä Onko terveysasemallanne toteutettu asiakkaille suunnattuja kyselyitä tai haastatteluja palveluiden arvioimiseksi ja/tai kehittämiseksi? Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen?: Laatujohtamisen käyttöönotto Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen?: Omalääkärijärjestelmään siirtyminen Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen?: Palvelujen osto yksityisiltä tuottajilta Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen?: Palvelusitoumusten käyttöönotto Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen?: Palveluyksiköistä on muodostettu tulosyksiköitä Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen?: Terveydenhuollon laadunarviointia on kehitetty Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen?: Terveydenhuollon määrärahojen jakaminen ns. könttäsummana (kehitysbudjetointiin liittyen) Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen?: Uusien palveluja hoitomuotojen käyttöönotto Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen?: Väestövastuualueisiin jakaminen Onko terveyskeskuksenne terveyspalvelut keskitetty yhteen toimipisteeseen vai hajautettu eri toimipisteisiin? Onko terveyskeskuksessanne käytössä omalääkärijärjestelmä? Peritäänkö kunnassanne terveyskeskusmaksua? Peritäänkö kunnassanne terveyskeskusmaksua? Kyllä, mk/käynti Peritäänkö kunnassanne terveyskeskusmaksua? Kyllä, mk/vuosi Päivystääkö terveysasemanne iltaisin? Päivystääkö terveysasemanne iltaisin? Kyllä, kertaa/kk

318 3. Hakemistot Päivystääkö terveysasemanne viikonloppuisin? Päivystääkö terveysasemanne viikonloppuisin? Kyllä, kertaa/kk Päivystääkö terveysasemanne öisin? Päivystääkö terveysasemanne öisin? Kyllä, kertaa/kk Tarjoaako terveyskeskuksenne maksuttomia hammashuollon palveluja myös muille ryhmille, kuin alle 19-vuotiaille ja sotaveteraaneille? Tarjoaako terveyskeskuksenne maksuttomia hammashuollon palveluja myös muille ryhmille, kuin alle 19-vuotiaille ja sotaveteraaneille? Kyllä, seuraaville ryhmille, ryhmä1 (Avokysymys) 25 Tarjoaako terveyskeskuksenne maksuttomia hammashuollon palveluja myös muille ryhmille, kuin alle 19-vuotiaille ja sotaveteraaneille? Kyllä, seuraaville ryhmille, ryhmä2 (Avokysymys) 25 Tarjoaako terveyskeskuksenne maksuttomia hammashuollon palveluja myös muille ryhmille, kuin alle 19-vuotiaille ja sotaveteraaneille? Kyllä, seuraaville ryhmille, ryhmä Tarjoaako terveyskeskuksenne maksuttomia hammashuollon palveluja myös muille ryhmille, kuin alle 19-vuotiaille ja sotaveteraaneille? Kyllä, seuraaville ryhmille, ryhmä Toimiiko terveysasemanne kanssa samassa rakennuksessa muita palveluyksiköitä? (Esim. päiväkoti, vanhainkoti) Toimiiko terveysasemanne kanssa samassa rakennuksessa muita palveluyksiköitä? (Esim. päiväkoti, vanhainkoti): Kyllä, seuraavat palveluyksiköt, 1. maininta (Avokysymys) Toimiiko terveysasemanne kanssa samassa rakennuksessa muita palveluyksiköitä? (Esim. päiväkoti, vanhainkoti): Kyllä, seuraavat palveluyksiköt, 2. maininta (Avokysymys) Toimiiko terveysasemanne kanssa samassa rakennuksessa muita palveluyksiköitä? (Esim. päiväkoti, vanhainkoti): Kyllä, seuraavat palveluyksiköt, 3. maininta (Avokysymys) Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.): Etu- ja ammattijärjestöjen luottamustehtävät 17 Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.): Kunnan yhtiö/liikelaitos Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.): Kunnan-/kaupunginhallitus Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.): Kunnan-/kaupunginvaltuusto Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.): Kuntayhtymän valtuusto tai hallitus Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.): Lautakunta Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.): Muiden yhteisöjen luottamustehtävät Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voi- 312

319 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä vat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.): Yksityisten yritysten luottamustehtävät Vastaajan äidinkieli Vastaajan äidinkieli. Muu, mikä? (Avokysymys) Vastaajan ikä Vastaajan sukupuoli Vastaajan syntymävuosi Vastaajan tehtävänimike (Luokiteltu) Vastaajan virka tai toimi (Avokysymys)

320 3. Hakemistot 3.3 Muuttujaryhmät Muuttujaryhmä Minkälainen työkokemus Teillä on terveystoimen tehtävissä? [Q6_1] Minkälainen työkokemus Teillä on terveystoimen tehtävissä?: Terveystoimen eri työtehtävissä olen toiminut yhteensä (vuotta) [Q6_2] Minkälainen työkokemus Teillä on terveystoimen tehtävissä?: Nykyisessä työtehtävässäni olen toiminut (vuotta) Muuttujaryhmä Mikäli olette suorittanut tutkinnon/tutkintoja, mikä on korkein tutkintonne, miltä alalta/pääaine ja oppilaitos, jossa tutkinto on suoritettu? [Q7_1] Mikäli olette suorittanut tutkinnon/tutkintoja, mikä on korkein tutkintonne, miltä alalta/ pääaine ja oppilaitos, jossa tutkinto on suoritettu?: Korkein suorittamani tutkinto on (Avokysymys) [Q7_2] Mikäli olette suorittanut tutkinnon/tutkintoja, mikä on korkein tutkintonne, miltä alalta/ pääaine ja oppilaitos, jossa tutkinto on suoritettu?: Koulutusala/pääaine oli (Avokysymys).. 13 [Q7_3] Mikäli olette suorittanut tutkinnon/tutkintoja, mikä on korkein tutkintonne, miltä alalta/ pääaine ja oppilaitos, jossa tutkinto on suoritettu?: Oppilaitos, jossa tutkintoni suoritin (Avokysymys) Muuttujaryhmä Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.) [Q8_1] Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.): Kunnan-/kaupunginvaltuusto [Q8_2] Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.): Kunnan-/kaupunginhallitus [Q8_3] Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.): Lautakunta [Q8_4] Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.): Kuntayhtymän valtuusto tai hallitus 15 [Q8_5] Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.): Kunnan yhtiö/liikelaitos [Q8_6] Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.): Yksityisten yritysten luottamustehtävät

321 3.3. Muuttujaryhmät [Q8_7] Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.): Etu- ja ammattijärjestöjen luottamustehtävät [Q8_8] Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.): Muiden yhteisöjen luottamustehtävät 17 Muuttujaryhmä Mitä palveluita on hajasijoitettu? [Q9B_1] Mitä palveluita on hajasijoitettu?: Lääkäripalvelut [Q9B_2] Mitä palveluita on hajasijoitettu?: Kouluterveydenhuollon palvelut [Q9B_3] Mitä palveluita on hajasijoitettu?: Neuvolapalvelut [Q9B_4] Mitä palveluita on hajasijoitettu?: Muut, mitkä? [Q9B_4_1] Mitä palveluita on hajasijoitettu?: Muut, mitkä? (Avokysymys) [Q9B_4_2] Mitä palveluita on hajasijoitettu?: Muut, mitkä? (Luokiteltu) Muuttujaryhmä Tarjoaako terveyskeskuksenne maksuttomia hammashuollon palveluja myös muille ryhmille kuin alle 19 vuotiaille ja sotaveteraaneille? [Q14_1] Tarjoaako terveyskeskuksenne maksuttomia hammashuollon palveluja myös muille ryhmille, kuin alle 19-vuotiaille ja sotaveteraaneille? Kyllä, seuraaville ryhmille, ryhmä1 (Avokysymys) [Q14_2] Tarjoaako terveyskeskuksenne maksuttomia hammashuollon palveluja myös muille ryhmille, kuin alle 19-vuotiaille ja sotaveteraaneille? Kyllä, seuraaville ryhmille, ryhmä2 (Avokysymys) [Q14_3] Tarjoaako terveyskeskuksenne maksuttomia hammashuollon palveluja myös muille ryhmille, kuin alle 19-vuotiaille ja sotaveteraaneille? Kyllä, seuraaville ryhmille, ryhmä [Q14_4] Tarjoaako terveyskeskuksenne maksuttomia hammashuollon palveluja myös muille ryhmille, kuin alle 19-vuotiaille ja sotaveteraaneille? Kyllä, seuraaville ryhmille, ryhmä Muuttujaryhmä Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista? [Q15_1] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Avosairaanhoidon lääkäripalvelu [Q15_2] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Tilapäinen kotisairaanhoito

322 3. Hakemistot [Q15_3] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Sarjassa annettava hoito [Q15_4] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Terveyskeskuksessa annettava fysioterapia [Q15_5] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Sairaankuljetus [Q15_6] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Lääkärintodistus, joka ei liity hoitoon (esimerkiksi ajokorttia varten) [Q15_7] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Lääkärinlausunto, joka ei liity hoitoon [Q15_8] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Työterveyshuolto yksityisille [Q15_9] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Käyttämättömästä ajasta peritty maksu [Q15_1_1] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Avosairaanhoidon lääkäripalvelu (mk/kerta) [Q15_2_1] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Tilapäinen kotisairaanhoito (mk/kerta) [Q15_3_1] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Sarjassa annettava hoito (mk/kerta) [Q15_4_1] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Terveyskeskuksessa annettava fysioterapia (mk/kerta) [Q15_5_1] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Sairaankuljetus (mk/kerta) [Q15_6_1] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Lääkärintodistus, joka ei liity hoitoon (esimerkiksi ajokorttia varten) (mk/kerta) [Q15_7_1] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Lääkärinlausunto, joka ei liity hoitoon (mk/kerta) [Q15_8_1] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Työterveyshuolto yksityisille (mk/kerta) [Q15_9_1] Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista?: Käyttämättömästä ajasta peritty maksu (mk/kerta) Muuttujaryhmä Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit.) [Q16_1] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Perhesuunnittelu- ja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut

323 3.3. Muuttujaryhmät [Q16_2] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Äitiysneuvolapalvelut 37 [Q16_3] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Lastenneuvolapalvelut 38 [Q16_4] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Kouluterveydenhuollon palvelut [Q16_5] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Opiskelijaterveydenhuollon palvelut [Q16_6] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Työterveyshuollon palvelut [Q16_7] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Kotisairaanhoitopalvelut 44 [Q16_8] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Sairaankuljetuspalvelut 45 [Q16_9] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Mielenterveyspalvelut 46 [Q16_10] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Hammashuollon palvelut [Q16_11] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Lääkinnällinen kuntoutus [Q16_12] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Laboratoriopalvelut 50 [Q16_13] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Röntgenpalvelut [Q16_14] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Vuodeosastopalvelut53 [Q16_15] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Päiväsairaanhoitopalvelut [Q16_16] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Muu, mikä? [Q16_16_1] Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen 317

324 3. Hakemistot järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit): Muu, mikä? (Avokysymys) Muuttujaryhmä Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja? [Q17_1] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Perhesuunnittelu- ja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut [Q17_2] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Äitiysneuvolapalvelut [Q17_3] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Lastenneuvolapalvelut [Q17_4] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Kouluterveydenhuollon palvelut.. 59 [Q17_5] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Opiskelijaterveydenhuollon palvelut 59 [Q17_6] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Työterveyshuollon palvelut [Q17_7] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Kotisairaanhoitopalvelut [Q17_8] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Sairaankuljetuspalvelut [Q17_9] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Mielenterveyspalvelut [Q17_10] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Hammashuollon palvelut [Q17_11] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Lääkinnällinen kuntoutus [Q17_12] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Laboratoriopalvelut [Q17_13] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Röntgenpalvelut [Q17_14] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Vuodeosastopalvelut [Q17_15] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Päiväsairaanhoito [Q17_16] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Muu, mikä?

325 3.3. Muuttujaryhmät [Q17_16_1] Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja?: Muu, mikä? (Avokysymys).. 66 Muuttujaryhmä Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa? [Q18A_1] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Perhesuunnittelu- ja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut 67 [Q18A_2] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Äitiysneuvolapalvelut [Q18A_3] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Lastenneuvolapalvelut [Q18A_4] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Kouluterveydenhuollon palvelut [Q18A_5] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Opiskelijaterveydenhuollon palvelut [Q18A_6] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Työterveyshuollon palvelut [Q18A_7] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Kotisairaanhoitopalvelut [Q18A_8] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Sairaankuljetuspalvelut [Q18A_9] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Mielenterveyspalvelut [Q18A_10] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Hammashuollon palvelut [Q18A_11] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Lääkinnällinen kuntoutus [Q18A_12] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Laboratoriopalvelut [Q18A_13] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Röntgenpalvelut [Q18A_14] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Vuodeosastopalvelut [Q18A_15] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Päiväsairaanhoitopalvelut [Q18A_16] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Siivous

326 3. Hakemistot [Q18A_17] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Muu kiinteistöhuolto [Q18A_18] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Ruokailu [Q18A_19] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Pesulapalvelut [Q18A_20] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Muu, mikä? [Q18A_21] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa?: Mitkä muut palvelut? Muuttujaryhmä Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan? [Q18B_1] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Perhesuunnittelu- ja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut 85 [Q18B_2] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Äitiysneuvolapalvelut [Q18B_3] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Lastenneuvolapalvelut [Q18B_4] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Kouluterveydenhuollon palvelut [Q18B_5] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Opiskelijaterveydenhuollon palvelut [Q18B_6] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Työterveyshuollon palvelut [Q18B_7] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Kotisairaanhoitopalvelut [Q18B_8] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Sairaankuljetuspalvelut [Q18B_9] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Mielenterveyspalvelut [Q18B_10] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Hammashuollon palvelut [Q18B_11] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Lääkinnällinen kuntoutus [Q18B_12] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Laboratoriopalvelut

327 3.3. Muuttujaryhmät [Q18B_13] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Röntgenpalvelut [Q18B_14] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Vuodeosastopalvelut [Q18B_15] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Päiväsairaanhoitopalvelut [Q18B_16] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Siivous [Q18B_17] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Muu kiinteistöhuolto [Q18B_18] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Ruokailu [Q18B_19] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Pesulapalvelut [Q18B_20] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Muu, mikä? [Q18B_21] Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan?: Mitkä muut palvelut? Muuttujaryhmä Millainen on terveysasemanne toimitilojen omistuspohja? [Q21_1] Millainen on terveysasemanne toimitilojen omistuspohja?: Kunta omistaa toimitilat 105 [Q21_2] Millainen on terveysasemanne toimitilojen omistuspohja?: Kuntayhtymä omistaa toimitilat [Q21_3] Millainen on terveysasemanne toimitilojen omistuspohja?: Muu, mikä? [Q21_4] Millainen on terveysasemanne toimitilojen omistuspohja?: Mikä muu omistaa? Muuttujaryhmä Mikäli terveysasemanne maksaa vuokraa tiloistaan, millainen on vuokran luonne? [Q23_1] Mikäli terveysasemanne maksaa vuokraa tiloistaan, millainen on vuokran luonne?: Vuokra hoidetaan sisäisinä siirtoina tai korkoina [Q23_2] Mikäli terveysasemanne maksaa vuokraa tiloistaan, millainen on vuokran luonne?: Vuokra on nimellinen ja kattaa vain osan tilojen käyttökustannuksista [Q23_3] Mikäli terveysasemanne maksaa vuokraa tiloistaan, millainen on vuokran luonne?: Vuokra kattaa tilojen ylläpidosta aiheutuvat käyttökustannukset [Q23_4] Mikäli terveysasemanne maksaa vuokraa tiloistaan, millainen on vuokran luonne?: Vuokra kattaa sekä tilojen käyttökustannukset että pääomakustannukset

328 3. Hakemistot [Q23_5] Mikäli terveysasemanne maksaa vuokraa tiloistaan, millainen on vuokran luonne?: Vuokra määräytyy yleisten markkinamekanismien mukaan eli vastaa alueen yleistä hintatasoa 109 Muuttujaryhmä Toimiiko terveysasemanne kanssa samassa rakennuksessa muita palveluykiköitä? (Esim. päiväkoti, vanhainkoti) [Q24_1] Toimiiko terveysasemanne kanssa samassa rakennuksessa muita palveluyksiköitä? (Esim. päiväkoti, vanhainkoti): Kyllä, seuraavat palveluyksiköt, 1. maininta (Avokysymys) [Q24_2] Toimiiko terveysasemanne kanssa samassa rakennuksessa muita palveluyksiköitä? (Esim. päiväkoti, vanhainkoti): Kyllä, seuraavat palveluyksiköt, 2. maininta (Avokysymys) [Q24_3] Toimiiko terveysasemanne kanssa samassa rakennuksessa muita palveluyksiköitä? (Esim. päiväkoti, vanhainkoti): Kyllä, seuraavat palveluyksiköt, 3. maininta (Avokysymys) Muuttujaryhmä Miten arvioisitte terveysasemanne sijoittuvan seuraavien ominaisuuksien osalta asteikolla 1 (erittäin huonosti) - 5 (erittäin hyvin) vertailtaessa sitä muihin Suomen terveysasemiin? [Q25_1] Miten arvioisitte terveysasemanne sijoittuvan seuraavien ominaisuuksien osalta vertailtaessa sitä muihin Suomen terveysasemiin?: Palvelujen kattavuus [Q25_2] Miten arvioisitte terveysasemanne sijoittuvan seuraavien ominaisuuksien osalta vertailtaessa sitä muihin Suomen terveysasemiin?: Palvelujen laatu [Q25_3] Miten arvioisitte terveysasemanne sijoittuvan seuraavien ominaisuuksien osalta vertailtaessa sitä muihin Suomen terveysasemiin?: Palvelujen saatavuus [Q25_4] Miten arvioisitte terveysasemanne sijoittuvan seuraavien ominaisuuksien osalta vertailtaessa sitä muihin Suomen terveysasemiin?: Taloudellisuus Muuttujaryhmä Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä [Q26_1_1] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Henkilökuntaa yhteensä [Q26_1_2] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Hallinto- ja toimistohenkilökunta [Q26_1_3] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Lääkärit [Q26_1_4] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Sairaanhoitajat [Q26_1_5] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Terveydenhoitajat

329 3.3. Muuttujaryhmät [Q26_1_6] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Perus-/lähihoitajat [Q26_1_7] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Terveyskeskusapulaiset [Q26_1_8] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Lääkintävahtimestarit [Q26_1_9] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Terapiahenkilökunta (esim. toiminta-, fysio-, puhe- ja ravitsemusterapeutit) 117 [Q26_1_10] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Kuntohoitajat [Q26_1_11] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Psykologit [Q26_1_12] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Sosiaalityöntekijät [Q26_1_13] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Hammaslääkärit [Q26_1_14] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Hammashoitajat [Q26_1_15] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Laboratoriohenkilökunta [Q26_1_16] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Röntgenhenkilökunta [Q26_1_17] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Kotipalveluhenkilökunta [Q26_1_18] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Kiinteistönhoitohenkilökunta [Q26_1_19] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Kokoaikaiset - Muu henkilökunta [Q26_2_1] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Henkilökuntaa yhteensä [Q26_2_2] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Hallinto- ja toimistohenkilökunta [Q26_2_3] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Lääkärit [Q26_2_4] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Sairaanhoitajat [Q26_2_5] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Terveydenhoitajat [Q26_2_6] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Perus-/lähihoitajat

330 3. Hakemistot [Q26_2_7] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Terveyskeskusapulaiset [Q26_2_8] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Lääkintävahtimestarit [Q26_2_9] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Terapiahenkilökunta (esim. toiminta-, fysio-, puhe- ja ravitsemusterapeutit). 126 [Q26_2_10] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Kuntohoitajat [Q26_2_11] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Psykologit [Q26_2_12] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Sosiaalityöntekijät [Q26_2_13] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Hammaslääkärit [Q26_2_14] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Hammashoitajat [Q26_2_15] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Laboratoriohenkilökunta [Q26_2_16] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Röntgenhenkilökunta [Q26_2_17] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Kotipalveluhenkilökunta [Q26_2_18] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Kiinteistönhoitohenkilökunta [Q26_2_19] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Osa-aikaiset - Muu henkilökunta [Q26_3_1] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Henkilökuntaa yhteensä [Q26_3_2] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Hallinto- ja toimistohenkilökunta [Q26_3_3] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Lääkärit [Q26_3_4] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Sairaanhoitajat [Q26_3_5] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Terveydenhoitajat [Q26_3_6] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Perus-/lähihoitajat [Q26_3_7] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Terveyskeskusapulaiset

331 3.3. Muuttujaryhmät [Q26_3_8] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Lääkintävahtimestarit [Q26_3_9] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Terapiahenkilökunta (esim. toiminta-, fysio-, puhe- ja ravitsemusterapeutit) [Q26_3_10] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Kuntohoitajat [Q26_3_11] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Psykologit [Q26_3_12] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Sosiaalityöntekijät [Q26_3_13] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Hammaslääkärit [Q26_3_14] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Hammashoitajat [Q26_3_15] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Laboratoriohenkilökunta [Q26_3_16] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Röntgenhenkilökunta [Q26_3_17] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Kotipalveluhenkilökunta [Q26_3_18] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Kiinteistönhoitohenkilökunta [Q26_3_19] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Edellisistä ei vakinaiset - Muu henkilökunta [Q26_4_1] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Henkilökuntaa yhteensä [Q26_4_2] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Hallinto- ja toimistohenkilökunta [Q26_4_3] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Lääkärit [Q26_4_4] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Sairaanhoitajat [Q26_4_5] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Terveydenhoitajat [Q26_4_6] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Perus-/lähihoitajat [Q26_4_7] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Terveyskeskusapulaiset [Q26_4_8] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : 325

332 3. Hakemistot Työllisyysvaroin palkatut - Lääkintävahtimestarit [Q26_4_9] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Terapiahenkilökunta (esim. toiminta-, fysio-, puhe- ja ravitsemusterapeutit) [Q26_4_10] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Kuntohoitajat [Q26_4_11] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Psykologit [Q26_4_12] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Sosiaalityöntekijät [Q26_4_13] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Hammaslääkärit [Q26_4_14] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Hammashoitajat [Q26_4_15] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Laboratoriohenkilökunta [Q26_4_16] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Röntgenhenkilökunta [Q26_4_17] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Kotipalveluhenkilökunta [Q26_4_18] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Kiinteistönhoitohenkilökunta [Q26_4_19] Merkitkää terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä : Työllisyysvaroin palkatut - Muu henkilökunta Muuttujaryhmä Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut [Q27_1_1] Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Perhesuunnittelu- ja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut [Q27_1_2] Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Äitiysneuvolapalvelut. 149 [Q27_1_3] Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Lastenneuvolapalvelut. 150 [Q27_1_4] Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Kouluterveydenhuollon palvelut [Q27_1_5] Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Opiskelijaterveydenhuollon palvelut [Q27_1_6] Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Työterveyshuollon palvelut 151 [Q27_1_7] Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Kotisairaanhoitopalvelut151 [Q27_1_8] Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Sairaankuljetuspalvelut

333 3.3. Muuttujaryhmät [Q27_1_9] Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Mielenterveyspalvelut. 152 [Q27_1_10] Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Hammashuollon palvelut 153 [Q27_1_11] Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Lääkinnällinen kuntoutus 153 [Q27_1_12] Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Laboratoriopalvelut [Q27_1_13] Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Röntgenpalvelut [Q27_1_14] Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Vuodeosastopalvelut. 154 [Q27_1_15] Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Päiväsairaanhoitopalvelut 155 [Q27_1_16] Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut: Muu Muuttujaryhmä Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1 (erittäin huonosti) - 5 (erittäin hyvin). [Q27_2_1] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Perhesuunnitteluja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut [Q27_2_2] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Äitiysneuvolapalvelut [Q27_2_3] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Lastenneuvolapalvelut [Q27_2_4] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Kouluterveydenhuollon palvelut [Q27_2_5] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Opiskelijaterveydenhuollon palvelut [Q27_2_6] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Työterveyshuollon palvelut [Q27_2_7] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Kotisairaanhoitopalvelut [Q27_2_8] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Sairaankuljetuspalvelut [Q27_2_9] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Mielenterveyspalvelut [Q27_2_10] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Hammashuollon palvelut [Q27_2_11] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Lääkinnällinen kuntoutus [Q27_2_12] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Laboratoriopalvelut

334 3. Hakemistot [Q27_2_13] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Röntgenpalvelut [Q27_2_14] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Vuodeosastopalvelut [Q27_2_15] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Päiväsairaanhoitopalvelut [Q27_2_16] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Muu 164 [Q27_2_17] Arvioikaa terveysasemanne tuottamien palvelujen toimivuutta asteikolla 1-5: Muu, mikä? (Avokysymys) Muuttujaryhmä Myykö terveysasemanne perusterveydenhuollon palveluja muille julkisille tai yksityisille toimintayksiköille? [Q28_1] Myykö terveysasemanne perusterveydenhuollon palveluja muille julkisille tai yksityisille toimintayksiköille?: Kyllä, seuraavia palveluita, 1. maininta (Avokysymys) [Q28_2] Myykö terveysasemanne perusterveydenhuollon palveluja muille julkisille tai yksityisille toimintayksiköille?: Kyllä, seuraavia palveluita, 2. maininta (Avokysymys) [Q28_3] Myykö terveysasemanne perusterveydenhuollon palveluja muille julkisille tai yksityisille toimintayksiköille?: Kyllä, seuraavia palveluita, 3. maininta (Avokysymys) [Q28_4] Myykö terveysasemanne perusterveydenhuollon palveluja muille julkisille tai yksityisille toimintayksiköille?: Kyllä, seuraavia palveluita, 4. maininta (Avokysymys) Muuttujaryhmä Arvioikaa seuraavia edellämainitun luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia. Tehkää arvionne luottamushenkilöelimestä ( ) saamanne kokonaiskuvan perusteella. [Q30_1] Arvioikaa seuraavia edellä mainitun luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia: Jäsenten oman kunnan terveydenhuollon tuntemus [Q30_2] Arvioikaa seuraavia edellä mainitun luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia: Jäsenten yleinen terveydenhuoltoa koskeva tietotaso [Q30_3] Arvioikaa seuraavia edellä mainitun luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia: Jäsenten aktiivisuus ja aloitteellisuus terveydenhuollon kehittämisessä. 168 [Q30_4] Arvioikaa seuraavia edellä mainitun luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia: Jäsenten puoluepoliittinen sidonnaisuus [Q30_5] Arvioikaa seuraavia edellä mainitun luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia: Jäsenten kunnallispoliittinen painoarvo

335 3.3. Muuttujaryhmät Muuttujaryhmä Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa? (Merkitkää kaikki päätösvaltaa käyttävät.) [Q31_1] Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Vakituisen henkilökunnan valinta [Q31_2] Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Viransijaisten ja tilapäisen työvoiman valinta 171 [Q31_3] Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Henkilöstön työnjaosta päättäminen yksiköiden välillä [Q31_4] Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Henkilöstön työnjaosta päättäminen yksiköiden sisällä [Q31_5] Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Laite- ja kalustohankinnoista päättäminen (yli mk) [Q31_6] Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Määrärahojen kohdentaminen terveystoimen sisällä [Q31_7] Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Talousseuranta ja -vastuu [Q31_8] Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Taloudellistan motivointi- ja palkitsemiskeinojen käyttö [Q31_9] Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Erilaisista yhteistyömuodoista (muiden organisaatioiden, yritysten, jne kanssa) päättäminen [Q31_10] Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne/kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa?: Uusien toimintakäytäntöjen tai työskentelymenetelmien käyttöönotto ja kehittäminen Muuttujaryhmä Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan? [Q32_1] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Sosiaalija terveysministeriö [Q32_2] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: STA- KES [Q32_3] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Terveydenhuollon oikeusturvakeskus

336 3. Hakemistot [Q32_4] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Lääninhallitus [Q32_5] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus [Q32_6] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Toiminnasta vastaava lautakunta [Q32_7] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Terveydenhuollon johtava viranhaltija [Q32_8] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Kuntayhtymän toimielimet [Q32_9] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Sairaanhoitopiirit [Q32_10] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Terveydenhuollon henkilökunta [Q32_11] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Palveluiden käyttäjät - asiakkaat [Q32_12] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Terveydenhuoltoalan etu- ja ammattijärjestöt [Q32_13] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Muut työmarkkina- ja etujärjestöt [Q32_14] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Suomen kuntaliitto [Q32_15] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Yritykset [Q32_16] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Kyläja kaupunginosayhdistykset [Q32_17] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Potilasja vammaisjärjestöt [Q32_18] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Muu yhdistys tai järjestö [Q32_18_1] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan?: Muu yhdistys tai järjestö, mikä? Muuttujaryhmä Mikäli asiakkaille suunnattuja kyselyitä on toteutettu, niin... [Q33_3] Mikäli asiakkaille suunnattuja kyselyitä on toteutettu, niin : Toteutetaanko niitä säännöllisesti? [Q33_4] Mikäli asiakkaille suunnattuja kyselyitä on toteutettu, niin : Milloin viimeinen kysely on toteutettu (vuosi)

337 3.3. Muuttujaryhmät Muuttujaryhmä Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa? [Q38_1] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Terveydenhuoltotyön luonne [Q38_2] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Käytettävän laskentajärjestelmän taso [Q38_3] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Valtionhallinnon toimet [Q38_4] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Suomen Kuntaliiton toimet [Q38_5] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Kunnan poliittinen ilmasto [Q38_6] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Luottamushenkilöiden asenteet [Q38_7] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Johtavien viranhaltijoiden asenteet [Q38_8] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Henkilökunnan asenteet [Q38_9] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Ammattijärjestöjen asenteet [Q38_10] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Terveydenhuoltotyön ammatteihin liittyvät perinteet ja ammattinormit [Q38_11] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Tulosarvioinnin mahdolliset vaikutukset työyhteisön ilmapiiriin [Q38_12] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Tulosarvioinnin mahdolliset vaikutukset asiakkaiden asemaan [Q38_13] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Tulosarvioinnin mahdolliset vaikutukset palveluiden laatuun 200 [Q38_14] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Tulosarvioinnin mahdollinen käyttö palkkausperusteena 201 [Q38_15] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Tulosarvioinnin mahdollinen käyttö määrärahojen jakoperusteena [Q38_16] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa?: Hoitomuotojen ja palveluyksiköiden välisen kilpailun li- 331

338 3. Hakemistot sääntyminen Muuttujaryhmä Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä? [Q39_1] Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Toiminnan suunnittelu [Q39_2] Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Palkkaus [Q39_3] Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Toimintakertomusten laatiminen. 204 [Q39_4] Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Päättäjille annettava informaatio..204 [Q39_5] Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Lautakunnan päätöksenteko [Q39_6] Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Resurssien uudelleenkohdistaminen206 [Q39_7] Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Kehittämis- ja tuloskeskustelut [Q39_8] Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Koko henkilöstön itsearviointi [Q39_9] Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Toiminnan valvonta [Q39_10] Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä?: Yksiköiden ja palvelumuotojen välinen vertailu Muuttujaryhmä Kunnissa on viime vuosina keskusteltu palvelutuotannon kilpailuttamisesta. Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne. [Q40_1] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Terveydenhuoltotyön luonne [Q40_2] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Kilpailuttamisen vaikutus palvelutasoon [Q40_3] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Valtionhallinnon toi- 332

339 3.3. Muuttujaryhmät met [Q40_4] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Suomen Kuntaliiton toimet [Q40_5] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Kunnan poliittinen ilmasto [Q40_6] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Luottamushenkilöiden asenteet [Q40_7] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Johtavien viranhaltijoiden asenteet [Q40_8] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Henkilökunnan asenteet [Q40_9] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Henkilökunnan riittämättömyys [Q40_10] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Ammattijärjestöjen asenteet [Q40_11] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Terveydenhuoltotyön ammatteihin liittyvät perinteet ja ammattinormit [Q40_12] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Vaikutukset työyhteisön ilmapiiriin [Q40_13] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Kilpailuttamisen mahdolliset vaikutukset palveluiden laatuun [Q40_14] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Kunnan väestömäärä 217 [Q40_15] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Kunnan ikärakenne 217 [Q40_16] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Kunnan sijainti 218 [Q40_17] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Kunnan työllistämisvelvoitteet

340 3. Hakemistot [Q40_18] Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palveluyksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne: Terveydenhuoltopalvelujen ja palveluyksiköiden välisen vertailun mahdollistuminen Muuttujaryhmä Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen? [Q41_1] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Palveluyksiköiden määrä [Q41_2] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Asiakkaiden määrä [Q41_3] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Asiakkaiden ikä [Q41_4] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Vuodepaikkojen määrä [Q41_5] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Erilaisten palvelumuotojen määrä [Q41_6] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Virkojen ja toimien määrä [Q41_7] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Toimitilojen laatu [Q41_8] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Sijaisten käyttö vakinaisen henkilöstön poissaolon aikana [Q41_9] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Henkilökunnan ammattipätevyys [Q41_10] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Henkilökunnan koulutus ja kurssitus [Q41_11] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Taloudelliset resurssit [Q41_12] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Erilaisten palvelumaksujen lukumäärä [Q41_13] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Palvelumaksujen suuruus (mk) [Q41_14] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Tulosvastuun vaatiminen palveluyksiköiltä. 228 [Q41_15] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Kuntayhteistyö palveluissa [Q41_16] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Palveluista tiedottaminen kuntalaisille

341 3.3. Muuttujaryhmät [Q41_17] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Palveluyksikköjen itsenäisyys suhteessa terveydenhuoltosektorin johtoon [Q41_18] Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla vuoden 1992 jälkeen?: Eri palvelumuotojen itsenäisyys suhteessa terveydenhuollon johtoon Muuttujaryhmä Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen? [Q42_1] Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen?: Palveluyksiköistä on muodostettu tulosyksiköitä [Q42_2] Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen?: Terveydenhuollon laadunarviointia on kehitetty [Q42_3] Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen?: Laatujohtamisen käyttöönotto [Q42_4] Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen?: Palvelusitoumusten käyttöönotto [Q42_5] Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen?: Uusien palvelu- ja hoitomuotojen käyttöönotto [Q42_6] Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen?: Väestövastuualueisiin jakaminen [Q42_7] Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen?: Omalääkärijärjestelmään siirtyminen [Q42_8] Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen?: Palvelujen osto yksityisiltä tuottajilta [Q42_9] Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen?: Terveydenhuollon määrärahojen jakaminen ns. könttäsummana (kehitysbudjetointiin liittyen).235 Muuttujaryhmä Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään? [Q43_1] Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Tulevaisuudennäkymät [Q43_2] Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Henkilöstömäärä [Q43_3] Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Henkilöstön ammattitaitoisuus [Q43_4] Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Työskentelyilmapiiri

342 3. Hakemistot [Q43_5] Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Mahdollisuudet sijaisten käyttöön [Q43_6] Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Hoidon laitteiden ja apuvälineiden riittävyys [Q43_7] Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Hoidon laitteiden ja apuvälineiden ajanmukaisuus [Q43_8] Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Palveluiden sijainti ja saavutettavuus [Q43_9] Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Palveluiden saatavuus (aukioloajat) [Q43_10] Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään?: Palvelujen monipuolisuus Muuttujaryhmä Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä? [Q44_1] Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä?: Palveluista tiedottaminen [Q44_2] Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä?: Uuden henkilökunnan palkkaaminen [Q44_3] Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä?: Henkilökunnan lisäkouluttaminen tai lisäkurssitus [Q44_4] Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä?: Resurssien lisääminen oheispalveluissa [Q44_5] Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä?: Lisätilojen hankinta [Q44_6] Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä?: Kalusteiden ja laitteiden hankinta [Q44_7] Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä?: Jokin muu [Q44_7_1] Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resursointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä?: Jokin muu, mikä? (Avokysymys) Muuttujaryhmä Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne? [Q45_1] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palvelujen laadun kehittäminen

343 3.3. Muuttujaryhmät [Q45_2] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Uusien hoito-/työmenetelmien kehittäminen ja kokeilu [Q45_3] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Uusien palvelumuotojen kokeilu ja käyttöönotto 247 [Q45_4] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palveluiden kehittäminen asiakkaan kannalta yksilöllisemmiksi [Q45_5] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Vuodepaikkojen lisääminen [Q45_6] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Avohoitopalveluiden lisääminen [Q45_7] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palveluyksiköiden erikoistumisen lisääminen. 249 [Q45_8] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palveluiden monipuolisuuden lisääminen [Q45_9] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Henkilökuntaryhmien yhteistyön lisääminen [Q45_10] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Yleisen valistustoiminnan lisääminen (yleisötilaisuudet, julkaisut jne.) [Q45_11] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Hallinnon ja päätöksenteon kehittäminen [Q45_12] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Johtamismenetelmien kehittäminen [Q45_13] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Henkilökunnan vaikutusmahdollisuuksien parantaminen [Q45_14] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantaminen [Q45_15] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Työilmapiirin parantaminen [Q45_16] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palvelumuotokohtaisen talousarvio- tai laskentajärjestelmän kehittäminen [Q45_17] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Talouden seurannan parantaminen [Q45_18] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palveluyksiköiden ja laitosten päätösvallan lisääminen

344 3. Hakemistot [Q45_19] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Tiedottamisen kehittäminen [Q45_20] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Asiakkaiden mielipiteen kysely [Q45_21] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Taloudellisten lisäresurssien saaminen [Q45_22] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Hoito- ja palvelumaksujen korottaminen [Q45_23] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Henkilöstöresurssien lisääminen [Q45_24] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Tilojen parantaminen ja uudenaikaistaminen [Q45_25] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palveluiden yksityistäminen [Q45_26] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Ostopalveluiden lisääminen [Q45_27] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Eri palveluyksiköiden yhteistyön lisääminen [Q45_28] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Kuntayhteistyön lisääminen [Q45_29] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palveluiden tuottaminen henkilöstöyritysten avulla 262 [Q45_30] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palveluyksiköiden välisen kilpailun lisääminen263 [Q45_31] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palvelusitoumusten tai vastaavien sopimusten käyttöönotto [Q45_32] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Palvelusetelien/-rahan käyttöönotto [Q45_33] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Muu kehittämiskohde [Q45_33_1] Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne?: Muu kehittämiskohde, mikä? (Avokysymys)

345 Liite A Kyselylomake suomeksi 339

346 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2177 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 1997 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: QUESTIONNAIRE This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive: FSD2177 Finnish Local Government 2004 : Primary Health Care 1997 If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation. More information:

347 1 TERVEYSPALVELUT 1. Kunta tai Kuntayhtymä VASTAAJAN TAUSTATIEDOT 2. Mikä on sukupuolenne? 1 Nainen 2 Mies 3. Mikä on äidinkielenne? 1 suomi 2 ruotsi 3 Muu, mikä? 4. Mikä on syntymävuotenne? Mikä on virkanne tai toimenne? 6. Minkälainen työkokemus Teillä on terveystoimen tehtävissä? 1. Terveystoimen eri työtehtävissä olen toiminut yhteensä vuotta. 2. Nykyisessä tehtävässäni olen toiminut vuotta. 7.a. Mikä on koulutustasonne? 1 Ei peruskoulun jälkeistä tutkintoa 2 Alempi ammatillinen keskiasteen koulutus 3 Ylioppilas 4 Ylempi ammatillinen keskiasteen koulutus 5 Alempi korkea aste tai ammattikorkeakoulu 6 Ylempi korkea aste 7.b. Mikäli olette suorittanut tutkinnon/tutkintoja, mikä on korkein tutkintonne, miltä alalta/pääaine ja oppilaitos, jossa tutkinto on suoritettu? 1. Korkein suorittamani tutkinto on 2. Koulutusala/pääaine oli 3. Oppilaitos, jossa tutkintoni suoritin

348 2 TERVEYSPALVELUT 8. Toimitteko vuonna 1996 kunnallisissa tai muissa luottamustehtävissä? (Luottamustehtävät voivat olla myös muussa kuin tutkimuskunnassa.) E N TOIMIN Jäsenenä Puh.johtajana 1 Kunnan /kaupunginvaltuusto Kunnan /kaupunginhallitus Lautakunta Kuntayhtymän valtuusto tai hallitus Kunnan yhtiö/liikelaitos Yksityisten yritysten luottamustehtävät Etu ja ammattijärjestöjen luottamustehtävät Muiden yhteisöjen luottamustehtävät PERUSTIETOA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA 9. Onko terveyskeskuksenne terveyspalvelut keskitetty yhteen toimipisteeseen vai hajautettu eri toimipisteisiin? Ja mikäli hajasijoitettu, niin moneenko eri toimipisteeseen? 9.b. 1 Palvelut on keskitetty yhteen toimipisteeseen 2 Palvelut on hajasijoitettu eri alueille toimipisteeseen. Mitä palveluita on hajasijoitettu 1 Läääkäripalvelut 2 Kouluterveydenhuollon palvelut 3 Neuvolapalvelut 4 Muut, mitkä? 10.a. 10.b. Onko kuntanne jaettu väestövastuualueisiin? Ja mikäli jaettu, niin moneenko alueeseen? 1 Ei 2 Osittain 3 Kyllä, väestövastuualueeseen Kuinka monta asukasta on keskimäärin yhden väestövastuualueen piirissä? asukasta 11. Onko terveyskeskuksessanne käytössä omalääkärijärjestelmä? 1 Ei 2 Osittain 3 Kyllä 12.a. 12.b. Peritäänkö kunnassanne terveyskeskusmaksua? 1 Ei 2 Kyllä, mk/käynti mk/vuosi Kuinka suuri on terveyskeskuksenne asiakkailta lyhytaikaisesta laitoshoidosta perittävä hoitopäivämaksu? mk/vrk

349 3 TERVEYSPALVELUT 13. Mitkä ryhmät kuuluvat kunnassanne järjestelmällisen hammashuollon piiriin? (Mainitkaa myös ne ryhmät, joihin sovelletaan järjestelmällisen hammashuollon periaatteita.) 14. Tarjoaako terveyskeskuksenne maksuttomia hammashuollon palveluja myös muille ryhmille kuin alle 19 vuotiaille ja sotaveteraaneille? 1 Ei 2 Kyllä, seuraaville ryhmille 15. Minkälaisia maksuja asiakkailta peritään seuraavista perusterveydenhuollon palveluista? 1 = Ei palvelua 2 = Ei maksua 3 = Kiinteä maksu 4 = Toimenpiteen mukainen maksu 5= Tuloihin suhteutettu maksu 6 = Joku muu, mikä Enintään 1 Avosairaanhoidon lääkäripalvelu mk/kerta 2 Tilapäinen kotisairaanhoito mk/kerta 3 Sarjassa annettava hoito mk/kerta 4 Terveyskeskuksessa annettava fysioterapia mk/kerta 5 Sairaankuljetus mk/kerta 6 Lääkärintodistus, joka ei liity hoitoon (esimerkiksi ajokorttia varten) mk/kerta 7 Lääkärinlausunto, joka ei liity hoitoon mk/kerta 8 Työterveyshuolto yksityisille mk/kerta

350 4 TERVEYSPALVELUT 9 Käyttämättömästä ajasta perittävä maksu mk/kerta 16. Mitkä tahot toimivat kunnassanne seuraavien perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjinä? (Merkitkää kaikki käytössä olevat palvelujen tuotantomallit.) 1 = Palvelua ei ole lainkaan 2 = Kunta tuottaa palvelun 3 = Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa 4 = Kuntayhtymä, jossa kunta on jäsenenä tuottaa palvelun 5 = Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä 6 = Palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta 7 = Muulla tavoin, miten? 1 Perhesuunnittelu ja raskauden ehkäisyneuvontapalvelut Äitiysneuvolapalvelut Lastenneuvolapalvelut Kouluterveydenhuollon palvelut Opiskelijaterveydenhuollon palvelut Työterveyshuollon palvelut Kotisairaanhoitopalvelut Sairaankuljetuspalvelut Mielenterveyspalvelut Hammashuollon palvelut Lääkinnällinen kuntoutus Laboratoriopalvelut Röntgenpalvelut Vuodeosastopalvelut Päiväsairaanhoitopalvelut Muu, mikä? Onko kuntanne/kuntayhtymänne perusterveydenhuollon palvelujen tuottajia kilpailutettu ennen kuin on valittu palvelujen nykyinen tuottaja? 1 = EI, tuottajia ei ole kilpailutettu 2 = OSITTAIN, tuottajia on kilpailutettu osassa palveluja 3 = KYLLÄ, palvelujen tuottajat on kilpailutettu 4 = EN OSAA SANOA 1 Perhesuunnittelu ja raskauden ehkäisyneuvontapalvelut Äitiysneuvolapalvelut Lastenneuvolapalvelut Kouluterveydenhuollon palvelut

351 5 TERVEYSPALVELUT 5 Opiskelijaterveydenhuollon palvelut Työterveyshuollon palvelut JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA 1 = EI, tuottajia ei ole kilpailutettu 2 = OSITTAIN, tuottajia on kilpailutettu osassa palveluja 3 = KYLLÄ, palvelujen tuottajat on kilpailutettu 4 = EN OSAA SANOA 7 Kotisairaanhoitopalvelut Sairaankuljetuspalvelut Mielenterveyspalvelut Hammashuollon palvelut Lääkinnällinen kuntoutus Laboratoriopalvelut Röntgenpalvelut Vuodeosastopalvelut Päiväsairaanhoito Muu, mikä? Mikä taho tekee päätöksen kunnassa/kuntayhtymässä A) siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön terveydenhuoltopalveluissa? B) siitä, miltä tuottajalta terveydenhuoltopalvelut hankitaan/ostetaan? 1 = Ei tiedossa 2 = Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai hallitus 3 = Kunnan terveydenhuollosta vastaava lautakunta 4 = Terveyskeskuksen johtoryhmä 5 = Kunnan terveydenhuollosta vastaava viranhaltija tai kuntayhtymän viranhaltija 6 = Muu taho, mikä? 1 Perhesuunnittelu ja raskauden A B ehkäisyneuvontapalvelut Äitiysneuvolapalvelut Lastenneuvolapalvelut Kouluterveydenhuollon palvelut Opiskelijaterveydenhuollonpalvelut Työterveyshuollon palvelut Kotisairaanhoitopalvelut Sairaankuljetuspalvelut Mielenterveyspalvelut Hammashuollon palvelut Lääkinnällinen kuntoutus Laboratoriopalvelut

352 6 TERVEYSPALVELUT 13 Röntgenpalvelut Vuodeosastopalvelut Päiväsairaanhoitopalvelut OHEISPALVELUT 16 Siivous Muu kiinteistönhuolto Ruokailu Pesulapalvelut Muu, mikä? PERUSTIETOA TERVEYSASEMASTA 19. Miten terveysasemanne on sijoittunut kunnan alueella? 1 Kuntakeskuksessa/kunnanosakeskuksessa 2 Kuntakeskuksen tuntumassa 3 Muussa taajamassa 4 Haja asutusalueella 20. Päivystääkö terveysasemanne? 1 Iltaisin 1 Ei 2 Kyllä kertaa/kk 2 Öisin 1 Ei 2 Kyllä kertaa/kk 3 Viikonloppuisin 1 Ei 2 Kyllä kertaa/kk 21. Millainen on terveysasemanne toimitilojen omistuspohja? 1 Kunta omistaa toimitilat 2 Kuntayhtymä omistaa toimitilat 3 Muu, mikä 22. Maksaako terveysasemanne vuokraa käytössään olevista tiloista? 1 En tunne terveysaseman tilahallintoa 2 Terveysasema ei maksa vuokraa tiloistaan 3 Terveysasema maksaa vuokraa osasta tiloistaan 4 Terveysasema maksaa vuokraa kaikista tiloistaan 23. Mikäli terveysasemanne maksaa vuokraa tiloistaan, millainen on vuokran luonne? 1 Vuokra hoidetaan sisäisinä siirtoina tai korkoina 2 Vuokra on nimellinen ja kattaa vain osan tilojen käyttökustannuksista 3 Vuokra kattaa tilojen ylläpidosta aiheutuvat käyttökustannukset

353 7 TERVEYSPALVELUT 4 Vuokra kattaa sekä tilojen käyttökustannukset että pääomakustannukset 5 Vuokra määräytyy yleisten markkinamekanismien mukaan eli vastaa alueen yleistä hintatasoa 24. Toimiiko terveysasemanne kanssa samassa rakennuksessa muita palveluyksiköitä? (Esim. päiväkoti, vanhainkoti) 1 Ei 2 Kyllä, seuraavat palveluyksiköt 25. Miten arvioisitte terveysasemanne sijoittuvan seuraavien ominaisuuksien osalta asteikolla 1 (erittäin huonosti) 5 (erittäin hyvin) vertailtaessa sitä muihin Suomen terveysasemiin? 1 = Erittäin huonosti 5 = Erittäin hyvin 1 Palvelujen kattavuus Palvelujen laatu Palvelujen saatavuus Taloudellisuus Merkitkää alla olevaan taulukkoon terveysasemanne työntekijöiden lukumäärä eri tehtävissä Edellisistä Työllisyysva Kokoaikaiset Osa aikaiset ei vakinaiset roin palkatut 1 Henkilökuntaa yhteensä, 2 Hallinto ja toimistohenkilökunta AVOTERVEYDENHUOLTO 3 Lääkärit 4 Sairaanhoitajat 5 Terveydenhoitajat 6 Perus /lähihoitajat 7 Terveyskeskusapulaiset 8 Lääkintävahtimestarit LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS 9 Terapiahenkilökunta (esim. toiminta, fysio, puhe ja ravitsemusterapeutit) 10 Kuntohoitajat 11 Psykologit 12 Sosiaalityöntekijät HAMMASHUOLTO 13 Hammaslääkärit 14 Hammashoitajat

354 8 TERVEYSPALVELUT LABORATORIOTUTKIMUKSET 15 Laboratoriohenkilökunta JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA RÖNTGENTUTKIMUKSET 16 Röntgenhenkilökunta MUU HENKILÖKUNTA 17 Kotipalveluhenkilökunta 18 Kiinteistönhoitohenkilökunta 19 Muu henkilökunta PERUSTERVEYDENHUOLLON PALVELUTUOTANTO 27. Merkitkää rastilla terveysasemanne tuottamat palvelut ja arvioikaa olemassa olevien palvelujen toimivuutta yleensä asteikolla 1 (erittäin huonosti) 5 (erittäin hyvin). Rasti 1 = Erittäin huonosti 5 = Erittäin hyvin 1 Perhesuunnittelu ja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut Äitiysneuvolapalvelut Lastenneuvolapalvelut Kouluterveydenhuollon palvelut Opiskelijaterveydenhuollonpalvelut Työterveyshuollon palvelut Kotisairaanhoitopalvelut Sairaankuljetuspalvelut Mielenterveyspalvelut Hammashuollon palvelut Lääkinnällinen kuntoutus Laboratoriopalvelut Röntgenpalvelut Vuodeosastopalvelut Päiväsairaanhoitopalvelut Muu, mikä? Myykö terveysasemanne perusterveydenhuollon palveluja muille julkisille tai yksityisille toimintayksiköille? 1 Ei 2 Kyllä, seuraavia palveluita

355 9 TERVEYSPALVELUT PERUSTERVEYDENHUOLLON OHJAUS JA JOHTAMINEN 29. Mikä luottamushenkilöelin pääasiassa käsittelee kunnan tasolla terveysasemanne palveluihin liittyviä asioita? 30. Arvioikaa seuraavia edellämainitun luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia. Tehkää arvionne luottamushenkilöelimestä ( ) saamanne kokonaiskuvan perusteella. Ei Erittäin Melko vähäinen Melko Erittäin vähäinen vähäinen eikä suuri suuri suuri 1 Jäsenten oman kunnan terveydenhuollon tuntemus Jäsenten yleinen terveydenhuoltoa koskeva tietotaso Jäsenten aktiivisuus ja aloitteellisuus terveydenhuollon kehittämisessä Jäsenten puoluepoliittinen sidonnaisuus Jäsenten kunnallispoliittinen painoarvo Mille tai kenelle kuuluu kunnassanne /kuntayhtymässänne päätösvalta seuraavissa terveysasemanne toimintaan vaikuttavissa asioissa? (Merkitkää kaikki päätösvaltaa käyttävät.) 1 = Kunnan/kuntayhtymän valtuusto tai hallitus 2 = Lautakunta 3 = Terveyskeskuksen johtavat viranhaltijat 4 = Terveysasemien johtavat viranhaltijat 5 = Muu taho, mikä? 1 Vakituisen henkilökunnan valinta Viransijaisten ja tilapäisen työvoiman valinta Henkilöstön työnjaosta päättäminen yksiköiden välillä Henkilöstön työnjaosta päättäminen yksiköiden sisällä Laite ja kalustohankinnoista päättäminen (yli mk) Määrärahojen kohdentaminen terveystoimen sisällä Talousseuranta ja vastuu Taloudellisten motivointi ja palkit

356 10 TERVEYSPALVELUT semiskeinojen käyttö JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA 9 Erilaisista yhteistyömuodoista (muiden organisaatioiden, yritysten, jne kanssa) päättäminen Uusien toimintakäytäntöjen tai työskentelymenetelmien käyttöönotto ja kehittäminen (esim. uudet hoito ja palvelumuodot tai ATK sovellukset) Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta terveysasemanne toimintaan? VALTIONHALLINTO 1 = Ei vaikuta lainkaan 5 = Vaikuttaa erittäin paljon 1 Sosiaali ja terveysministeriö STAKES Terveydenhuollon oikeusturvakeskus Lääninhallitus KUNNAN HALLINTOELIMET 5 Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus Toiminnasta vastaava lautakunta Terveydenhuollon johtava viranhaltija Kuntayhtymän toimielimet Sairaanhoitopiirit HENKILÖKUNTA JA ASIAKKAAT 10 Terveydenhuollon henkilökunta Palveluiden käyttäjät asiakkaat JÄRJESTÖT 12 Terveydenhuoltoalan etu ja ammattijärjestöt Muut työmarkkina ja etujärjestöt Suomen Kuntaliitto SIDOSRYHMÄT 15 Yritykset Kylä ja kaupunginosayhdistykset Potilas ja vammaisjärjestöt Muu yhdistys tai järjestö, mikä?

357 11 TERVEYSPALVELUT 33. Onko terveysasemallanne toteutettu asiakkaille suunnattuja kyselyitä tai haastatteluja palveluiden arvioimiseksi ja/tai kehittämiseksi? 1 Ei 2 Kyllä, kyselyn on toteuttanut terveysasema itse 3 Kyllä, kyselyn on toteutanut kunnan terveystoimi 4 Kyllä, kyselyn on toteuttanut jokin muu taho, mikä? Mikäli asiakkaille suunnattuja kyselyitä on toteutettu, niin... 4 Toteutetaanko niitä säännöllisesti 1 2 Ei Kyllä 5 Milloin viimeinen kysely on toteutettu 34. Onko terveysasemallanne käytössä asiakaspalautejärjeselmää? Kuvaile lyhyesti käytössä olevaa järjestelmää. 1 Ei 2 Kyllä Seuraavissa kysymyksissä käytetään käsitteitä TOIMINNAN TUOTTAVUUS JA TALOU DELLISUUS sekä PALVELUN LAATU JA VAIKUTTAVUUS. Toiminnan tuottavuudella ja taloudellisuudella tarkoitetaan sitä, miten yksikkö hyödyntää käytössään olevia resursseja suhteessa tuottamiinsa suoritteisiin. Palvelun laatu on palvelun sisältöön ja toimivuuteen liittyvä tekijä ja vaikuttavuudella tarkoitetaan palvelun vaikutuk sia, riittävyyttä ja kohdentuvuutta käyttäjille. 35. Onko terveysasemallanne otettu käyttöön toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta kuvaavia tulosmittareita ja arviointijärjestelmiä? 1 Ei 2 Kyllä Millaisia mittareita on käytössä?

358 12 TERVEYSPALVELUT 36. Onko terveysasemallanne otettu käyttöön palvelun laatua tai vaikuttavuutta kuvaavia tulosmittareita ja arviointijärjestelmiä? 1 Ei 2 Kyllä Millaisia mittareita on käytössä? 37. Onko terveysasemallanne kehitetty muita terveydenhuollon tulosarviointiin liittyviä tunnuslukuja? 1 Ei 2 Kyllä Millaisia tunnuslukuja on käytössä? 38. Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät tulosmittauksen käyttöönottoa ja käyttöä perusterveydenhuollossa. Estää Estää Ei estä Edistää Edistää merkit jonkin eikä jonkin merkittävästi verran edistä verran tävästi 1 Terveydenhuoltotyön luonne Käytettävän laskentajärjestelmän taso Valtionhallinnon toimet Suomen Kuntaliiton toimet Kunnan poliittinen ilmasto Luottamushenkilöiden asenteet Johtavien viranhaltijoiden asenteet Henkilökunnan asenteet Ammattijärjestöjen asenteet Terveydenhuoltotyön ammatteihin liittyvät perinteet ja ammattinormit Tulosarvioinnin mahdolliset vaikutukset työyhteisön ilmapiiriin Tulosarvioinnin mahdolliset vaikutukset asiakkaiden asemaan Tulosarvioinnin mahdolliset vaikutukset

359 13 TERVEYSPALVELUT palveluiden laatuun JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA Estää Estää Ei estä Edistää Edistää merkit jonkin eikä jonkin merkittävästi verran edistä verran tävästi 14 Tulosarvioinnin mahdollinen käyttö palkkausperusteena Tulosarvioinnin mahdollinen käyttö määrärahojen jakoperusteena Hoitomuotojen ja palveluyksiköiden välisen kilpailun lisääntyminen Miten tarpeellisena näkisitte tuloksellisuuden mittaamisen tuottaman tiedon käyttömahdollisuudet seuraavien toimintojen kehittämisessä? Ei lainkaan Erittäin tarpeellista tarpeellista 1 Toiminnan suunnittelu Palkkaus Toimintakertomusten laatiminen Päättäjille annettava informaatio Lautakunnan päätöksenteko Resurssien uudelleenkohdistaminen Kehittämis ja tuloskeskustelut Koko henkilöstön itsearviointi Toiminnan valvonta Yksiköiden ja palvelumuotojen välinen vertailu Kunnissa on viime vuosina keskusteltu palvelutuotannon kilpailuttamisesta. Arvioikaa estävätkö vai edistävätkö seuraavat tekijät eri perusterveydenhuollon palvelujen ja palvelu yksiköiden välistä kilpailuttamista omassa kunnassanne. Estää Estää Ei estä Edistää Edistää merkit jonkin eikä jonkin merkittävästi verran edistä verran tävästi 1 Terveydenhuoltotyön luonne Kilpailuttamisen vaikutus palvelutasoon Valtionhallinnon toimet Suomen Kuntaliiton toimet Kunnan poliittinen ilmasto Luottamushenkilöiden asenteet Johtavien viranhaltijoiden asenteet Henkilökunnan asenteet

360 14 TERVEYSPALVELUT 9 Henkilökunnan riittämättömyys JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA 10 Ammattijärjestöjen asenteet Terveydenhuoltotyön ammatteihin liittyvät perinteet ja ammattinormit Vaikutukset työyhteisön ilmapiiriin Kilpailuttamisen mahdolliset vaikutukset palveluiden laatuun Kunnan väestömäärä Kunnan ikärakenne Kunnan sijainti Kunnan työllistämisvelvoitteet Terveydenhuoltopalvelujen ja palveluyksiköiden välisen vertailun mahdollistuminen PERUSTERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISPOLITIIKKA 41. Onko terveysasemallanne tapahtunut muutoksia seuraavilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa alueilla vuoden 1992 jälkeen? 1 = Vähentynyt paljon 2 = Vähentynyt jonkin verran 3 = Ei muutosta 4 = Lisääntynyt jonkin verran 5 = Lisääntynyt paljon 6 = En osaa sanoa 1 Palveluyksiköiden määrä Asiakkaiden määrä Asiakkaiden ikä Vuodepaikkojen määrä Erilaisten palvelumuotojen määrä Virkojen ja toimien määrä Toimitilojen laatu Sijaisten käyttö vakinaisen henkilöstön poissaolon aikana Henkilökunnan ammattipätevyys Henkilökunnan koulutus ja kurssitus Taloudelliset resurssit Erilaisten palvelumaksujen lukumäärä Palvelumaksujen suuruus (mk) Tulosvastuun vaatiminen

361 15 TERVEYSPALVELUT palveluyksiköiltä JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA 1 = Vähentynyt paljon 2 = Vähentynyt jonkin verran 3 = Ei muutosta 4 = Lisääntynyt jonkin verran 5 = Lisääntynyt paljon 6 = En osaa sanoa 15 Kuntayhteistyö palveluissa Palveluista tiedottaminen kuntalaisille Palveluyksikköjen itsenäisyys suhteessa terveydenhuoltosektorin johtoon Eri palvelumuotojen itsenäisyys suhteessa terveydenhuollon johtoon Onko terveysasemallanne toteutettu seuraavia muutoksia vuoden 1992 jälkeen? Ei Kyllä En osaa 1 Palveluyksiköistä on muodostettu sanoa tulosyksiköitä Terveydenhuollon laadunarviointia on kehitetty Laatujohtamisen käyttöönotto Palvelusitoumusten käyttöönotto Uusien palvelu ja hoitomuotojen käyttöönotto Väestövastuualueisiin jakaminen Omalääkärijärjestelmään siirtyminen Palvelujen osto yksityisiltä tuottajilta Terveydenhuollon määrärahojen jakaminen ns könttäsummana (kehysbudjetointiin liittyen) Millaisen arvion annatte seuraavista terveysasemanne toimintaan liittyvistä tekijöistä nykyisellään? 1 = Erittäin huono 2 = Melko huono 3 = Ei huono eikä hyvä 4 = Melko hyvä 5 = Erittäin hyvä 1 Tulevaisuudennäkymät Henkilöstömäärä Henkilöstön ammattitaitoisuus Työskentelyilmapiiri

362 16 TERVEYSPALVELUT JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA 5 Mahdollisuudet sijaisten käyttöön Hoidon laitteiden ja apuvälineiden riittävyys Hoidon laitteiden ja apuvälineiden ajanmukaisuus Palveluiden sijainti ja saavutettavuus Palveluiden saatavuus (aukioloajat) Palvelujen monipuolisuus Miten tärkeäksi arvioisitte seuraavat resurssointikohteet toimintanne kehittämisessä tällä hetkellä? 1 = Ei lainkaan tärkeä 5 = Erittäin tärkeä 1 Palveluista tiedottaminen Uuden henkilökunnan palkkaaminen Henkilökunnan lisäkouluttaminen tai lisäkurssitus Resurssien lisääminen oheispalveluissa Lisätilojen hankinta Kalusteiden ja laitteiden hankinta Jokin muu, mikä? Millaisiin asioihin kunnan/kuntayhtymän perusterveydenhuollon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua Teidän mielestänne? PALVELUTOIMINTA 1 = Ei lainkaan tärkeä 5 = Erittäin tärkeä 1 Palvelujen laadun kehittäminen Uusien hoito /työmenetelmien kehittäminen ja kokeilu Uusien palvelumuotojen kokeilu jen käyttöönotto Palveluiden kehittäminen asiakkaan kannalta yksilöllisemmiksi Vuodepaikkojen lisääminen Avohoitopalveluiden lisääminen Palveluyksiköiden erikoistumisen lisääminen Palveluiden monipuolisuuden lisääminen Henkilökuntaryhmien yhteistyön lisääminen Yleisen valistustoiminnan lisääminen (yleisötilaisuudet, julkaisut jne.)

363 17 TERVEYSPALVELUT JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA HALLINTO JA TALOUS 11 Hallinnon ja päätöksenteon kehittäminen Johtamismenetelmien kehittäminen Henkilökunnan vaikutusmahdollisuuksien parantaminen Asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantaminen Työilmapiirin parantaminen Palvelumuotokohtaisen talousarvio tai laskentajärjestelmän kehittäminen Talouden seurannan parantaminen Palveluyksiköiden ja laitosten päätösvallan lisääminen Tiedottamisen kehittäminen Asiakkaiden mielipiteen kysely RESURSSIT 21 Taloudellisten lisäresurssien saaminen Hoito ja palvelumaksujen korottaminen Henkilöstöresurssien lisääminen Tilojen parantaminen ja uudenaikaistaminen MUUT TOIMENPITEET 25 Palveluiden yksityistäminen Ostopalveluiden lisääminen Eri palveluyksiköiden yhteistyön lisääminen Kuntayhteistyön lisääminen Palveluiden tuottaminen henkilöstöyritysten avulla Palveluyksiköiden välisen kilpailun lisääminen Palvelusitoumusten tai vastaavien sopimusten käyttöönotto Palvelusetelien/ rahan käyttöönotto Muu kehittämiskohde, mikä?

364 18 TERVEYSPALVELUT 46. Mikä terveysasemanne toiminnassa on Teidän mielestänne hyvää? 47. Missä terveysasemanne toiminnassa on Teidän mielestänne parantamisen varaa? KIITOS VASTAUKSISTANNE JA VAIVANNÄÖSTÄNNE!!! AJATUKSIA KYSELYSTÄ TAI TERVEYDENHUOLTOON LIITTYVIÄ HUOMIOITA JA MIELIPITEITÄ

365 19 TERVEYSPALVELUT

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja FSD2164 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2172. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 1997: palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2172. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 1997: palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2172 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 1997: palvelulaitosten johtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 1997: palvelulaitosten

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2148. KuntaSuomi 2004: kulttuuritoimi Koodikirja

FSD2148. KuntaSuomi 2004: kulttuuritoimi Koodikirja FSD2148 KuntaSuomi 2004: kulttuuritoimi 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: kulttuuritoimi 1996 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja

Lisätiedot

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2178 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2151. KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi Koodikirja

FSD2151. KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi Koodikirja FSD2151 KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2160. KuntaSuomi 2004: koulutoimi 2002: ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja aikuiskoulutus. Koodikirja

FSD2160. KuntaSuomi 2004: koulutoimi 2002: ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja aikuiskoulutus. Koodikirja FSD2160 KuntaSuomi 2004: koulutoimi 2002: ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja aikuiskoulutus Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: koulutoimi 2002: ammatilliset oppilaitokset,

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2165. KuntaSuomi 2004 : lasten päivähoito 1999 : päiväkodit. Koodikirja

FSD2165. KuntaSuomi 2004 : lasten päivähoito 1999 : päiväkodit. Koodikirja FSD2165 KuntaSuomi 2004 : lasten päivähoito 1999 : päiväkodit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja FSD2145 KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2157. KuntaSuomi 2004 : koulutoimi Koodikirja

FSD2157. KuntaSuomi 2004 : koulutoimi Koodikirja FSD2157 KuntaSuomi 2004 : koulutoimi 1995 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : koulutoimi 1995

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD3130 Kaupunkipalvelututkimus 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3043 Sosiaalibarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2272. KuntaSuomi 2004: kuntalaiskysely Koodikirja

FSD2272. KuntaSuomi 2004: kuntalaiskysely Koodikirja FSD2272 KuntaSuomi 2004: kuntalaiskysely 2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: kuntalaiskysely 2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja

Lisätiedot

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2850 Sosiaalibarometri 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja FSD2130 Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja FSD2382 Nuorisobarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja FSD3014 Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1207. KuntaSuomi 2004: kuntalaiskysely Koodikirja

FSD1207. KuntaSuomi 2004: kuntalaiskysely Koodikirja FSD1207 KuntaSuomi 2004: kuntalaiskysely 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: kuntalaiskysely 1996 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja FSD3159 Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1193. KuntaSuomi 2004: kuntatyöyhteisötutkimus Koodikirja

FSD1193. KuntaSuomi 2004: kuntatyöyhteisötutkimus Koodikirja FSD1193 KuntaSuomi 2004: kuntatyöyhteisötutkimus 1995 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: kuntatyöyhteisötutkimus 1995 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot