FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :41: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2319. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Kouvo, Antti (Turun yliopisto) & Räsänen, Pekka (Turun yliopisto): Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake 43 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Aineiston nimi englanniksi: Internet Use by Students at the University of Turku 2006 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Kouvo, Antti (Turun yliopisto. Sosiologian laitos) Räsänen, Pekka (Turun yliopisto. Sosiologian laitos) Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Räsänen, Pekka (Turun yliopisto. Sosiologian laitos) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat Internet; käyttö; luotettavuus; luottamus; ongelmat; opiskelijat; Turku; yliopistot 1

8 1. Aineiston kuvailu Tieteenala / Aihealue OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet CESSDAn luokitus: nuoret; tietoyhteiskunta; toisen ja korkea-asteen koulutus Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällön kuvaus Tutkimuksessa tarkastellaan Turun yliopiston opiskelijoiden internetin käyttötottumuksia ja heidän arvioitaan internetpalveluiden luotettavuudesta sekä internetin ongelmakäytöstä. Vastaajilta tiedusteltiin, kuinka monta tuntia he käyttävät internetiä vuorokaudessa ja mihin tarkoitukseen (esim. tiedonhakuun, sähköposteihin, sähköiseen asiointiin ja deittipalveluihin). Vastaajat arvioivat pankki-, kirjasto- yms. internetpalveluiden luotettavuutta. He punnitsivat myös internetin käyttöön liittyviä myönteisiä ja kielteisiä puolia sekä huolenaiheita. Lopuksi vastaajilta tiedusteltiin internetin ongelmakäytön kriteereitä ja kysyttiin, kokeeko vastaaja olevansa internetin ongelmakäyttäjä. Taustamuuttujina ovat vastaajan sukupuoli, ikäluokka, asumismuoto ja tiedekunta. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi, Turku Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: Turun yliopiston opiskelijat Aineistonkeruun ajankohta: helmikuu 2006 Kerääjät: Kouvo, Antti (Turun yliopisto. Sosiologian laitos); Räsänen, Pekka (Turun yliopisto. Sosiologian laitos) Aineiston tuottajat: Turun yliopisto. Sosiologian laitos Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: verkkolomake Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2006 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 59 muuttujaa ja 1347 havaintoa. 2

9 1.4. Aineiston käyttö Otantamenetelmä: Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyte Turun yliopiston opiskelijajärjestöjen sähköpostilistoille lähetettiin kyselylomakkeen täyttämispyyntö. 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 3

10

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1347 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1347 minimi 2.00 maksimi 2.00 keskiarvo 2.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1347 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1] Sukupuoli Oletko? mies nainen [Q2] Luokiteltu ikä Syntymävuotesi alle 20-v v v yli 29-v

13 Q5 [Q3] Missä tiedekunnassa opiskelet (valitse ensisijaisin)? Missä tiedekunnassa opiskelet (jos opiskelet useammassa kuin yhdessä, valitse ensisijaisin)? humanistinen matemaattis-luonnontieteellinen lääketieteellinen oikeustieteellinen yhteiskuntatieteellinen kasvatustieteiden tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4] Asumismuoto Asutko? yksin solussa/kimppakämppä yksin + lapsia avo/aviopuolison kanssa ilman lapsia avo/aviopuolison kanssa, omia lapsia vanhempien luona [Q5] Verrattuna yliopisto-opiskelijoihin yleensä, miten arvioisit taloudellista tilannettasi? Verrattuna yliopisto-opiskelijoihin yleensä, miten arvioisit taloudellista tilannettasi? 7

14 2. Muuttujat paljon parempi jonkin verran parempi samanlainen jonkin verran huonompi paljon huonompi [Q6] Verrattuna yliopisto-opiskelijoihin yleensä, kuinka usein tapaat ystäviäsi tai sukulaisiasi opiskelu/työasioiden ulkopuolella? Verrattuna yliopisto-opiskelijoihin yleensä, kuinka usein tapaat ystäviäsi tai sukulaisiasi opiskelu/työasioiden ulkopuolella? paljon useammin useammin saman verran harvemmin paljon harvemmin [Q7] Kuinka monta tuntia vuorokaudessa käytät internetiä? Kuinka monta tuntia vuorokaudessa käytät internetiä? (h/vrk) max 1 h h h min 3 h

15 Q8B [Q8A] Internetin käyttö: Tiedonhaku Missä määrin internetin käyttösi painottuu seuraaviin osa-alueisiin? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Tiedonhaku (esim. kirjastot, tietokannat, verkkojulkaisut) erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8B] Internetin käyttö: Keskustelufoorumit Missä määrin internetin käyttösi painottuu seuraaviin osa-alueisiin? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Keskustelufoorumit erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 9

16 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q8C] Internetin käyttö: Chat Missä määrin internetin käyttösi painottuu seuraaviin osa-alueisiin? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Chat erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8D] Internetin käyttö: Kuvagalleriat Missä määrin internetin käyttösi painottuu seuraaviin osa-alueisiin? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Kuvagalleriat (esim. IRC) erittäin paljon (taulukko jatkuu seur. sivulla) 10

17 Q8F (taulukko jatkuu ed. sivulta) ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8E] Internetin käyttö: Deittipalvelut Missä määrin internetin käyttösi painottuu seuraaviin osa-alueisiin? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Deittipalvelut erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8F] Internetin käyttö: Blogit/nettipäiväkirjat Missä määrin internetin käyttösi painottuu seuraaviin osa-alueisiin? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Blogit/nettipäiväkirjat 11

18 2. Muuttujat erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8G] Internetin käyttö: Sähköposti Missä määrin internetin käyttösi painottuu seuraaviin osa-alueisiin? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Sähköposti erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8H] Internetin käyttö: Aikuisviihde Missä määrin internetin käyttösi painottuu seuraaviin osa-alueisiin? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Aikuisviihde 12

19 Q8J erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8I] Internetin käyttö: Maksullinen viihde Missä määrin internetin käyttösi painottuu seuraaviin osa-alueisiin? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Maksullinen viihde erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8J] Internetin käyttö: Maksuton viihde Missä määrin internetin käyttösi painottuu seuraaviin osa-alueisiin? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Maksuton viihde 13

20 2. Muuttujat erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8K] Internetin käyttö: Nettikauppa Missä määrin internetin käyttösi painottuu seuraaviin osa-alueisiin? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Nettikauppa (tavaroiden tilaaminen ja ostaminen) erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8L] Internetin käyttö: Sähköinen asiointi Missä määrin internetin käyttösi painottuu seuraaviin osa-alueisiin? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Sähköinen asiointi (esim. pankki ym. palvelut) 14

21 Q9A erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8M] Internetin käyttö: Nettipuhelut Missä määrin internetin käyttösi painottuu seuraaviin osa-alueisiin? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Nettipuhelut erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9A] Olisin valmis laittamaan oman kuvani IRC-galleriaan Missä määrin seuraavat väittämät sopivat internetin käyttötapoihisi? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=täysin samaa mieltä, 5=täysin eri mieltä) Olisin valmis laittamaan oman kuvani IRC-galleriaan 15

22 2. Muuttujat täysin samaa mieltä täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9B] Olisin valmis tekemään kotisivut, missä nimeni ja kuvani paljastuvat Missä määrin seuraavat väittämät sopivat internetin käyttötapoihisi? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=täysin samaa mieltä, 5=täysin eri mieltä) Olisin valmis tekemään kotisivut, missä nimeni ja kuvani paljastuvat täysin samaa mieltä täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9C] Olisin valmis pitämään julkista nettipäiväkirjaa henkilökohtaisista asioistani Missä määrin seuraavat väittämät sopivat internetin käyttötapoihisi? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=täysin samaa mieltä, 5=täysin eri mieltä) Olisin valmis pitämään julkista nettipäiväkirjaa henkilökohtaisista asioistani 16

23 Q10A täysin samaa mieltä täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9D] Olisin valmis liittämään julkiseen nettipäiväkirjaan oman kuvani Missä määrin seuraavat väittämät sopivat internetin käyttötapoihisi? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=täysin samaa mieltä, 5=täysin eri mieltä) Olisin valmis liittämään julkiseen nettipäiväkirjaan oman kuvani täysin samaa mieltä täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10A] Huolenaiheita: Internetiin jätettyjä henkilökohtaisia tietojani käytetään väärin tarkoituksiin Missä määrin seuraavat asiat huolestuttavat sinua? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Internetiin jätettyjä henkilökohtaisia tietojani käytetään väärin tarkoituksiin 17

24 2. Muuttujat erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10B] Huolenaiheita: Joku ulkopuolinen esiintyy omalla henkilöllisyydelläni Missä määrin seuraavat asiat huolestuttavat sinua? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Joku ulkopuolinen esiintyy omalla henkilöllisyydelläni erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10C] Huolenaiheita: Tietokoneelleni/palvelimelleni murtaudutaan Missä määrin seuraavat asiat huolestuttavat sinua? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Tietokoneelleni/palvelimelleni murtaudutaan 18

25 Q11B erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11A] Internet-palveluiden luotettavuus: Pankkiasiat Arvioi seuraavien internet-palveluiden luotettavuutta (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin luotettava, 5=erittäin epäluotettava) Pankkiasiat (maksut, rahastot ym.) erittäin luotettava erittäin epäluotettava tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11B] Internet-palveluiden luotettavuus: Nettikauppa Arvioi seuraavien internet-palveluiden luotettavuutta (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin luotettava, 5=erittäin epäluotettava) Nettikauppa (tavaroiden tilaaminen ja ostaminen) 19

26 2. Muuttujat erittäin luotettava erittäin epäluotettava tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11C] Internet-palveluiden luotettavuus: Huutokauppa Arvioi seuraavien internet-palveluiden luotettavuutta (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin luotettava, 5=erittäin epäluotettava) Huutokauppa erittäin luotettava erittäin epäluotettava tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11D] Internet-palveluiden luotettavuus: Chat Arvioi seuraavien internet-palveluiden luotettavuutta (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin luotettava, 5=erittäin epäluotettava) Chat 20

27 Q11F erittäin luotettava erittäin epäluotettava tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11E] Internet-palveluiden luotettavuus: Kuvagalleriat Arvioi seuraavien internet-palveluiden luotettavuutta (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin luotettava, 5=erittäin epäluotettava) Kuvagalleriat (esim. IRC) erittäin luotettava erittäin epäluotettava tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11F] Internet-palveluiden luotettavuus: Deittipalvelut Arvioi seuraavien internet-palveluiden luotettavuutta (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin luotettava, 5=erittäin epäluotettava) Deittipalvelut 21

28 2. Muuttujat erittäin luotettava erittäin epäluotettava tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11G] Internet-palveluiden luotettavuus: Nettikyselyt Arvioi seuraavien internet-palveluiden luotettavuutta (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin luotettava, 5=erittäin epäluotettava) Nettikyselyt erittäin luotettava erittäin epäluotettava tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11H] Internet-palveluiden luotettavuus: Kilpailut/arpajaiset Arvioi seuraavien internet-palveluiden luotettavuutta (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin luotettava, 5=erittäin epäluotettava) Kilpailut/arpajaiset 22

29 Q11J erittäin luotettava erittäin epäluotettava tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11I] Internet-palveluiden luotettavuus: Sähköposti Arvioi seuraavien internet-palveluiden luotettavuutta (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin luotettava, 5=erittäin epäluotettava) Sähköposti erittäin luotettava erittäin epäluotettava tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11J] Internet-palveluiden luotettavuus: Hyväntekeväisyys/keräykset Arvioi seuraavien internet-palveluiden luotettavuutta (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin luotettava, 5=erittäin epäluotettava) Hyväntekeväisyys/keräykset 23

30 2. Muuttujat erittäin luotettava erittäin epäluotettava tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11K] Internet-palveluiden luotettavuus: Matkaliput ja-varaukset Arvioi seuraavien internet-palveluiden luotettavuutta (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin luotettava, 5=erittäin epäluotettava) Matkaliput ja -varaukset erittäin luotettava erittäin epäluotettava tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11L] Internet-palveluiden luotettavuus: Kirjastopalvelut Arvioi seuraavien internet-palveluiden luotettavuutta (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin luotettava, 5=erittäin epäluotettava) Kirjastopalvelut 24

31 Q12 erittäin luotettava erittäin epäluotettava tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11M] Internet-palveluiden luotettavuus: Hakemuslomakkeen jättäminen Arvioi seuraavien internet-palveluiden luotettavuutta (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin luotettava, 5=erittäin epäluotettava) Hakemuslomakkeen jättäminen (esim. työpaikat, asunto) erittäin luotettava erittäin epäluotettava tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12] Internet enimmäkseen myönteinen Internet enimmäkseen myönteinen 25

32 2. Muuttujat täysin samaa mieltä täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13] Internet-info vähemmän luotettavaa Internet-info vähemmän luotettavaa täysin samaa mieltä täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14] Internet-info vähäisemmät kriteerit Internet-info vähäisemmät kriteerit täysin samaa mieltä täysin eri mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

33 Q15B [Q15A] Luottamus: Ihmiset yleensä Voiko seuraaviin ihmisiin mielestäsi luottaa, vai onko niin, ettei heidän suhteensa voi olla liian varovainen? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=voi luottaa, 5=ei voi olla liian varovainen) Ihmiset yleensä voi luottaa ei voi olla liian varovainen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15B] Luottamus: Perheenjäsenet ja ystävät Voiko seuraaviin ihmisiin mielestäsi luottaa, vai onko niin, ettei heidän suhteensa voi olla liian varovainen? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=voi luottaa, 5=ei voi olla liian varovainen) Perheenjäsenet ja ystävät voi luottaa ei voi olla liian varovainen tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 27

34 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q15C] Luottamus: Kasvotusten tavatut henkilöt Voiko seuraaviin ihmisiin mielestäsi luottaa, vai onko niin, ettei heidän suhteensa voi olla liian varovainen? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=voi luottaa, 5=ei voi olla liian varovainen) Kasvotusten tavatut henkilöt voi luottaa ei voi olla liian varovainen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15D] Luottamus: Internetissä tavattuihin henkilöihin, joita en ole tavannut kasvotusten Voiko seuraaviin ihmisiin mielestäsi luottaa, vai onko niin, ettei heidän suhteensa voi olla liian varovainen? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=voi luottaa, 5=ei voi olla liian varovainen) Internetissä tavattuihin henkilöihin, joita en ole tavannut kasvotusten 28

35 Q16B voi luottaa ei voi olla liian varovainen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16A] Internetin ongelmakäytön piirteet: Ajankäyttö Miten seuraavat kriteerit määrittävät mielestäsi internetin ongelmakäyttöä? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Ajankäyttö erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16B] Internetin ongelmakäytön piirteet: Käyttötarkoitukset Miten seuraavat kriteerit määrittävät mielestäsi internetin ongelmakäyttöä? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Käyttötarkoitukset 29

36 2. Muuttujat erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16C] Internetin ongelmakäytön piirteet: Vaikutukset työhön tai opiskeluun Miten seuraavat kriteerit määrittävät mielestäsi internetin ongelmakäyttöä? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Vaikutukset työhön tai opiskeluun erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16D] Internetin ongelmakäytön piirteet: Vaikutukset vapaa-aikaan Miten seuraavat kriteerit määrittävät mielestäsi internetin ongelmakäyttöä? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Vaikutukset vapaa-aikaan 30

37 Q16F erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16E] Internetin ongelmakäytön piirteet: Vaikutukset perhe-elämään Miten seuraavat kriteerit määrittävät mielestäsi internetin ongelmakäyttöä? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Vaikutukset perhe-elämään erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16F] Internetin ongelmakäytön piirteet: Vaikutukset ystävyyssuhteisiin Miten seuraavat kriteerit määrittävät mielestäsi internetin ongelmakäyttöä? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) Vaikutukset ystävyyssuhteisiin 31

38 2. Muuttujat erittäin paljon ei lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17] Kuinka monen tunnin internetin päivittäinen käyttö muodostuu mielestäsi ongelmakäytöksi? Käyttötarkoituksista riippumatta, kuinka monen tunnin internetin päivittäinen käyttö muodostuu mielestäsi ongelmakäytöksi? (h/vrk) max 3 h h h min 7 h [Q18] Koetko itse olevasi internetin ongelmakäyttäjä? Koetko itse olevasi internetin ongelmakäyttäjä? kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS) [BV1] Vastausaika Vastausaika 32

39 BV1 Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1347 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 33

40

41 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Sukupuoli [Q1] Luokiteltu ikä [Q2] Missä tiedekunnassa opiskelet (valitse ensisijaisin)? [Q3] Asumismuoto [Q4] Verrattuna yliopisto-opiskelijoihin yleensä, miten arvioisit taloudellista tilannettasi? [Q5]... 7 Verrattuna yliopisto-opiskelijoihin yleensä, kuinka usein tapaat ystäviäsi tai sukulaisiasi opiskelu/työasioiden ulkopuolella? [Q6] Kuinka monta tuntia vuorokaudessa käytät internetiä? [Q7] Internetin käyttö: Tiedonhaku [Q8A] Internetin käyttö: Keskustelufoorumit [Q8B] Internetin käyttö: Chat [Q8C] Internetin käyttö: Kuvagalleriat [Q8D] Internetin käyttö: Deittipalvelut [Q8E] Internetin käyttö: Blogit/nettipäiväkirjat [Q8F] Internetin käyttö: Sähköposti [Q8G] Internetin käyttö: Aikuisviihde [Q8H] Internetin käyttö: Maksullinen viihde [Q8I] Internetin käyttö: Maksuton viihde [Q8J] Internetin käyttö: Nettikauppa [Q8K] Internetin käyttö: Sähköinen asiointi [Q8L]

42 3. Hakemistot Internetin käyttö: Nettipuhelut [Q8M] Olisin valmis laittamaan oman kuvani IRC-galleriaan [Q9A] Olisin valmis tekemään kotisivut, missä nimeni ja kuvani paljastuvat [Q9B] Olisin valmis pitämään julkista nettipäiväkirjaa henkilökohtaisista asioistani [Q9C] Olisin valmis liittämään julkiseen nettipäiväkirjaan oman kuvani [Q9D] Huolenaiheita: Internetiin jätettyjä henkilökohtaisia tietojani käytetään väärin tarkoituksiin [Q10A] 17 Huolenaiheita: Joku ulkopuolinen esiintyy omalla henkilöllisyydelläni [Q10B] Huolenaiheita: Tietokoneelleni/palvelimelleni murtaudutaan [Q10C] Internet-palveluiden luotettavuus: Pankkiasiat [Q11A] Internet-palveluiden luotettavuus: Nettikauppa [Q11B] Internet-palveluiden luotettavuus: Huutokauppa [Q11C] Internet-palveluiden luotettavuus: Chat [Q11D] Internet-palveluiden luotettavuus: Kuvagalleriat [Q11E] Internet-palveluiden luotettavuus: Deittipalvelut [Q11F] Internet-palveluiden luotettavuus: Nettikyselyt [Q11G] Internet-palveluiden luotettavuus: Kilpailut/arpajaiset [Q11H] Internet-palveluiden luotettavuus: Sähköposti [Q11I] Internet-palveluiden luotettavuus: Hyväntekeväisyys/keräykset [Q11J] Internet-palveluiden luotettavuus: Matkaliput ja-varaukset [Q11K] Internet-palveluiden luotettavuus: Kirjastopalvelut [Q11L] Internet-palveluiden luotettavuus: Hakemuslomakkeen jättäminen [Q11M] Internet enimmäkseen myönteinen [Q12] Internet-info vähemmän luotettavaa [Q13] Internet-info vähäisemmät kriteerit [Q14] Luottamus: Ihmiset yleensä [Q15A] Luottamus: Perheenjäsenet ja ystävät [Q15B] Luottamus: Kasvotusten tavatut henkilöt [Q15C] Luottamus: Internetissä tavattuihin henkilöihin, joita en ole tavannut kasvotusten [Q15D].. 28 Internetin ongelmakäytön piirteet: Ajankäyttö [Q16A] Internetin ongelmakäytön piirteet: Käyttötarkoitukset [Q16B] Internetin ongelmakäytön piirteet: Vaikutukset työhön tai opiskeluun [Q16C] Internetin ongelmakäytön piirteet: Vaikutukset vapaa-aikaan [Q16D] Internetin ongelmakäytön piirteet: Vaikutukset perhe-elämään [Q16E]

43 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Internetin ongelmakäytön piirteet: Vaikutukset ystävyyssuhteisiin [Q16F] Kuinka monen tunnin internetin päivittäinen käyttö muodostuu mielestäsi ongelmakäytöksi? [Q17] Koetko itse olevasi internetin ongelmakäyttäjä? [Q18] Vastausaika [BV1]

44 3. Hakemistot 3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Asumismuoto Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Huolenaiheita: Internetiin jätettyjä henkilökohtaisia tietojani käytetään väärin tarkoituksiin 17 Huolenaiheita: Joku ulkopuolinen esiintyy omalla henkilöllisyydelläni Huolenaiheita: Tietokoneelleni/palvelimelleni murtaudutaan Internet enimmäkseen myönteinen Internetin käyttö: Aikuisviihde Internetin käyttö: Blogit/nettipäiväkirjat Internetin käyttö: Chat Internetin käyttö: Deittipalvelut Internetin käyttö: Keskustelufoorumit Internetin käyttö: Kuvagalleriat Internetin käyttö: Maksullinen viihde Internetin käyttö: Maksuton viihde Internetin käyttö: Nettikauppa Internetin käyttö: Nettipuhelut Internetin käyttö: Sähköinen asiointi Internetin käyttö: Sähköposti Internetin käyttö: Tiedonhaku Internetin ongelmakäytön piirteet: Ajankäyttö Internetin ongelmakäytön piirteet: Käyttötarkoitukset Internetin ongelmakäytön piirteet: Vaikutukset perhe-elämään Internetin ongelmakäytön piirteet: Vaikutukset työhön tai opiskeluun Internetin ongelmakäytön piirteet: Vaikutukset vapaa-aikaan Internetin ongelmakäytön piirteet: Vaikutukset ystävyyssuhteisiin Internet-info vähemmän luotettavaa Internet-info vähäisemmät kriteerit Internet-palveluiden luotettavuus: Chat Internet-palveluiden luotettavuus: Deittipalvelut Internet-palveluiden luotettavuus: Hakemuslomakkeen jättäminen Internet-palveluiden luotettavuus: Huutokauppa

45 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä Internet-palveluiden luotettavuus: Hyväntekeväisyys/keräykset Internet-palveluiden luotettavuus: Kilpailut/arpajaiset Internet-palveluiden luotettavuus: Kirjastopalvelut Internet-palveluiden luotettavuus: Kuvagalleriat Internet-palveluiden luotettavuus: Matkaliput ja-varaukset Internet-palveluiden luotettavuus: Nettikauppa Internet-palveluiden luotettavuus: Nettikyselyt Internet-palveluiden luotettavuus: Pankkiasiat Internet-palveluiden luotettavuus: Sähköposti Koetko itse olevasi internetin ongelmakäyttäjä? Kuinka monen tunnin internetin päivittäinen käyttö muodostuu mielestäsi ongelmakäytöksi? 32 Kuinka monta tuntia vuorokaudessa käytät internetiä? Luokiteltu ikä Luottamus: Ihmiset yleensä Luottamus: Internetissä tavattuihin henkilöihin, joita en ole tavannut kasvotusten Luottamus: Kasvotusten tavatut henkilöt Luottamus: Perheenjäsenet ja ystävät Missä tiedekunnassa opiskelet (valitse ensisijaisin)? Olisin valmis laittamaan oman kuvani IRC-galleriaan Olisin valmis liittämään julkiseen nettipäiväkirjaan oman kuvani Olisin valmis pitämään julkista nettipäiväkirjaa henkilökohtaisista asioistani Olisin valmis tekemään kotisivut, missä nimeni ja kuvani paljastuvat Sukupuoli Vastausaika Verrattuna yliopisto-opiskelijoihin yleensä, kuinka usein tapaat ystäviäsi tai sukulaisiasi opiskelu/työasioiden ulkopuolella? Verrattuna yliopisto-opiskelijoihin yleensä, miten arvioisit taloudellista tilannettasi?

46 3. Hakemistot 3.3 Muuttujaryhmät Muuttujaryhmä Missä määrin internetin käyttösi painottuu seuraaviin osa-alueisiin? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) [Q8A] Internetin käyttö: Tiedonhaku [Q8B] Internetin käyttö: Keskustelufoorumit [Q8C] Internetin käyttö: Chat [Q8D] Internetin käyttö: Kuvagalleriat [Q8E] Internetin käyttö: Deittipalvelut [Q8F] Internetin käyttö: Blogit/nettipäiväkirjat [Q8G] Internetin käyttö: Sähköposti [Q8H] Internetin käyttö: Aikuisviihde [Q8I] Internetin käyttö: Maksullinen viihde [Q8J] Internetin käyttö: Maksuton viihde [Q8K] Internetin käyttö: Nettikauppa [Q8L] Internetin käyttö: Sähköinen asiointi [Q8M] Internetin käyttö: Nettipuhelut Muuttujaryhmä Missä määrin seuraavat väittämät sopivat internetin käyttötapoihisi? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=täysin samaa mieltä, 5=täysin eri mieltä) [Q9A] Olisin valmis laittamaan oman kuvani IRC-galleriaan [Q9B] Olisin valmis tekemään kotisivut, missä nimeni ja kuvani paljastuvat [Q9C] Olisin valmis pitämään julkista nettipäiväkirjaa henkilökohtaisista asioistani [Q9D] Olisin valmis liittämään julkiseen nettipäiväkirjaan oman kuvani Muuttujaryhmä Missä määrin seuraavat asiat huolestuttavat sinua? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) [Q10A] Huolenaiheita: Internetiin jätettyjä henkilökohtaisia tietojani käytetään väärin tarkoituksiin [Q10B] Huolenaiheita: Joku ulkopuolinen esiintyy omalla henkilöllisyydelläni [Q10C] Huolenaiheita: Tietokoneelleni/palvelimelleni murtaudutaan

47 3.3. Muuttujaryhmät Muuttujaryhmä Arvioi seuraavien internet-palveluiden luotettavuutta (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin luotettava, 5=erittäin epäluotettava) [Q11A] Internet-palveluiden luotettavuus: Pankkiasiat [Q11B] Internet-palveluiden luotettavuus: Nettikauppa [Q11C] Internet-palveluiden luotettavuus: Huutokauppa [Q11D] Internet-palveluiden luotettavuus: Chat [Q11E] Internet-palveluiden luotettavuus: Kuvagalleriat [Q11F] Internet-palveluiden luotettavuus: Deittipalvelut [Q11G] Internet-palveluiden luotettavuus: Nettikyselyt [Q11H] Internet-palveluiden luotettavuus: Kilpailut/arpajaiset [Q11I] Internet-palveluiden luotettavuus: Sähköposti [Q11J] Internet-palveluiden luotettavuus: Hyväntekeväisyys/keräykset [Q11K] Internet-palveluiden luotettavuus: Matkaliput ja-varaukset [Q11L] Internet-palveluiden luotettavuus: Kirjastopalvelut [Q11M] Internet-palveluiden luotettavuus: Hakemuslomakkeen jättäminen Muuttujaryhmä Voiko seuraaviin ihmisiin mielestäsi luottaa, vai onko niin, ettei heidän suhteensa voi olla liian varovainen? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=voi luottaa, 5=ei voi olla liian varovainen) [Q15A] Luottamus: Ihmiset yleensä [Q15B] Luottamus: Perheenjäsenet ja ystävät [Q15C] Luottamus: Kasvotusten tavatut henkilöt [Q15D] Luottamus: Internetissä tavattuihin henkilöihin, joita en ole tavannut kasvotusten...28 Muuttujaryhmä Miten seuraavat kriteerit määrittävät mielestäsi internetin ongelmakäyttöä? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) [Q16A] Internetin ongelmakäytön piirteet: Ajankäyttö [Q16B] Internetin ongelmakäytön piirteet: Käyttötarkoitukset [Q16C] Internetin ongelmakäytön piirteet: Vaikutukset työhön tai opiskeluun [Q16D] Internetin ongelmakäytön piirteet: Vaikutukset vapaa-aikaan [Q16E] Internetin ongelmakäytön piirteet: Vaikutukset perhe-elämään [Q16F] Internetin ongelmakäytön piirteet: Vaikutukset ystävyyssuhteisiin

48

49 Liite A Kyselylomake 43

50 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: QUESTIONNAIRE This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive: FSD2319 Internet Use by Students at the University of Turku 2006 If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation. More information:

51 Sosiologian nettikysely 2006 K.4. Räsänen/Kouvo I Taustatiedot 1. Oletko 1=Mies 2=Nainen 2. Syntymävuotesi Missä tiedekunnassa opiskelet (jos opiskelet useammassa kuin yhdessä, valitse ensisijaisin) 3. Asutko 1=Humanistinen 2=Matemaattis-luonnontieteellinen 3=Lääketieteellinen 4=Oikeustieteellinen 5=Yhteiskuntatieteellinen 6=Kasvatustieteiden 1=Yksin 3=Yksin, omia lapsia 2=Solussa/kimppakämpässä 4=Avio/avopuolison kanssa ilman lapsia 5=Avio/avopuolison kanssa, omia lapsia 6=Vanhempien luona 4. Verrattuna yliopisto-opiskelijoihin yleensä, miten arvioisit taloudellista tilannettasi? 1=Paljon parempi 2=Jonkin verran parempi 3=Samanlainen 4=Jonkin verran huonompi 5=Paljon huonompi 5. Verrattuna yliopisto-opiskelijoihin yleensä, kuinka usein tapaat ystäviäsi tai sukulaisiasi opiskelu/työasioiden ulkopuolella? 1=Paljon useammin 2=Useammin 3=Saman verran 4=Harvemmin 5=Paljon harvemmin

52 II Internetin käyttötavat ja -tottumukset 6. Kuinka monta tuntia vuorokaudessa käytät internetiä? (h/vrk) 7. Missä määrin internetin käyttösi painottuu seuraaviin osa-alueisiin? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) a) Tiedonhaku (esim. kirjastot, tietokannat, verkkojulkaisut) b) Keskustelufoorumit c) Chat d) Kuvagalleriat (esim. IRC) e) Deittipalvelut f) Blogit/nettipäiväkirjat g) Sähköposti h) Aikuisviihde i) Maksullinen viihde j) Maksuton viihde k) Nettikauppa (tavaroiden tilaaminen ja ostaminen) l) Sähköinen asiointi (esim. pankki ym. palvelut) 8. Missä määrin seuraavat väittämät sopivat internetin käyttötapoihisi? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=täysin samaa mieltä, 5=täysin eri mieltä) a) Olisin valmis laittamaan oman kuvani IRC-galleriaan c) Olisin valmis tekemään kotisivut, missä nimeni ja kuvani paljastuvat d) Olisin valmis pitämään julkista nettipäiväkirjaa henkilökohtaisista asioistani e) Olisin valmis liittämään julkiseen nettipäiväkirjaan oman kuvani 9. Missä määrin seuraavat asiat huolestuttavat sinua? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) a) Internetiin jätettyjä henkilökohtaisia tietojani käytetään väärin tarkoituksiin b) Joku ulkopuolinen esiintyy omalla henkilöllisyydelläni c) Tietokoneelleni/palvelimelleni murtaudutaan III Käytön luotettavuus 10. Arvioi seuraavien internet-palveluiden luotettavuutta (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin luotettava, 5=erittäin epäluotettava) a) Pankkiasiat (maksut, rahastot ym.) b) Nettikauppa (tavaroiden tilaaminen ja ostaminen) c) Huutokauppa d) Chat e) Kuvagalleriat (esim. IRC) f) Deittipalvelut g) Nettikyselyt h) Kilpailut/arpajaiset i) Sähköposti j) Hyväntekeväisyys/keräykset

53 k) Matkaliput ja -varaukset l) Kirjastopalvelut m) Hakemuslomakkeen jättäminen (esim. työpaikat, asunto) 11. Missä märin internetiin liittyy myönteisiä tai kielteisiä piirteitä? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin myönteisiä, 5=erittäin kielteisiä) 12. Onko internetissä esitetty informaatio yleensä vähemmän luotettavaa kuin perinteisissä medioissa esitetty informaatio? 1=Kyllä 2=Ei 13. Luovutetaanko internetiin yleensä informaatiota vähäisemmin luotettavuuskriteerein kuin muihin medioihin? 1=Kyllä 2=Ei 14. Voiko seuraaviin ihmisiin mielestäsi luottaa, vai onko niin, ettei heidän suhteensa voi olla liian varovainen? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=voi luottaa, 5=ei voi olla liian varovainen) a) Ihmiset yleensä b) Perheenjäsenet ja ystävät c) Kasvotusten tavatut henkilöt d) Internetissä tavattuihin henkilöihin, joita en ole tavannut kasvotusten IV Ongelmakäytön mahdollisuudet 15. Miten seuraavat kriteerit määrittävät mielestäsi internetin ongelmakäyttöä? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) a) Ajankäyttö b) Käyttötarkoitukset c) Käytön vaikutukset työhön tai opiskeluun d) Käytön vaikutukset vapaa-aikaan e) Käytön vaikutukset perhe-elämään f) Käytön vaikutukset ystävyyssuhteisiin 16. Käyttötarkoituksista riippumatta, kuinka monen tunnin internetin päivittäinen käyttö muodostuu mielestäsi ongelmakäytöksi? (h/vrk) 17. Koetko itse olevasi internetin ongelmakäyttäjä? 1=Kyllä 2=Ei 18. Haluatko antaa palautetta tai kirjoittaa kommentteja? Ole hyvä Kiitos vastauksestasi!

54

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja FSD3014 Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2987. Diakoniabarometri Koodikirja

FSD2987. Diakoniabarometri Koodikirja FSD2987 Diakoniabarometri 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Diakoniabarometri 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen

Lisätiedot

FSD2862. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset. Koodikirja

FSD2862. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset. Koodikirja FSD2862 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja FSD2130 Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1256. Masennuskysely Koodikirja

FSD1256. Masennuskysely Koodikirja FSD1256 Masennuskysely 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Masennuskysely 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD3050. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3050. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3050 Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1211. Viestintäkasvatus perusopetuksessa Koodikirja

FSD1211. Viestintäkasvatus perusopetuksessa Koodikirja FSD1211 Viestintäkasvatus perusopetuksessa 1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Viestintäkasvatus perusopetuksessa 1998 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja

Lisätiedot

FSD2482. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely. Koodikirja

FSD2482. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely. Koodikirja FSD2482 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2981. Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö Aineisto-opas

FSD2981. Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö Aineisto-opas FSD2981 Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014 [aineisto-opas]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3062. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely Koodikirja

FSD3062. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely Koodikirja FSD3062 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1275. Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely Koodikirja

FSD1275. Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely Koodikirja FSD1275 Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely 1995 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely 1995 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja FSD3159 Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3051 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD1326. Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1326. Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1326 Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot