FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :33: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2538. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Kantomaa, Marko (Nuori Suomi) & Karvinen, Jukka (Nuori Suomi) & Norra, Jan (Nuori Suomi) & Orjala, Anu (Nuori Suomi) & Ruokonen, Reijo (Nuori Suomi): Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. FSD2538 Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 27 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Aineiston nimi englanniksi: Neighbourhood Sports Facilities 2005: School Survey Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Kantomaa, Marko (Nuori Suomi) Karvinen, Jukka (Nuori Suomi) Norra, Jan (Nuori Suomi) Orjala, Anu (Nuori Suomi) Ruokonen, Reijo (Nuori Suomi) Fogelholm, Mikael (UKK-instituutti) Järvelä, Risto (Opetusministeriö) Karimäki, Ari (Jyväskylän maalaiskunta) Kuusela, Keijo (Länsi-Suomen lääninhallitus) Paavola, Seppo (Opetusministeriö) Ruuska, Matti (Itä-Suomen lääninhallitus) Suomi, Kimmo (Jyväskylän yliopisto) Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineiston luovuttaja Norra, Jan (Nuori Suomi) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat hankkeet; koulu; leikit; liikunta; liikuntapaikat; lähipalvelut; opetus; pihat; projektit; suunnittelu; urheilu; virkistysalueet; välitunnit Tieteenala / Aihealue OKM:n tieteenalaluokitus: lääke- ja terveystieteet; yhteiskuntatieteet CESSDAn luokitus: esi- ja peruskoulu; sosiaalinen käyttäytyminen ja asenteet; vapaa-aika, matkailu ja urheilu Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällön kuvaus Tutkimus on osa Nuori Suomi ry:n toteuttamaa lähiliikuntapaikkojen monitahoarviointia. Arviointitietoa kerättiin neljältä eri taholta: lähiliikuntapaikkahankkeiden toteuttajilta (FSD2537), lähiliikuntapaikkojen lähiympäristön lapsilta ja nuorilta (FSD2535) sekä heidän vanhemmiltaan (FSD2536) ja kouluilta (FSD2538), joiden piha-alueet oli kunnostettu asuinalueen lähiliikuntapaikoiksi. Koulukyselyn kysymykset oli jaettu kahteen aihepiiriin: toteutuneen lähiliikuntapaikkahankkeen arviointiin ja koulupihan kunnostamisen vaikutusten arviointiin. Lähiliikuntapaikkahankkeen erilaisia osatekijöitä arvioitiin asteikolla erittäin tyytyväisestä erittäin tyytymättömään. Arvioitavia osatekijöitä olivat muun muassa opettajien ja oppilaiden osallistumismahdollisuudet lähiliikuntapaikan suunnitteluun, koulupihan liikunta- ja leikkipaikkojen toimivuus eri käyttäjäryhmien näkökulmista ja eri vuodenaikoina, turvallisuus, viihtyisyys sekä monikäyttöisyys. Vaikutusten arvioinnin yhteydessä kysyttiin, mitkä ovat uudistuksen jälkeen oppilaiden kolme suosituinta liikunta- ja leikkipaikkaa, onko oppilaiden liikunta-aktiivisuus välituntisin lisääntynyt ja keiden osalta sekä onko koulupihaa hyödynnetty oppimisympäristönä lisääntyneesti. Lisäksi kysyttiin muun muassa muutoksista häiriökäyttäytymisessä (kiusaaminen, ilkivalta yms.), 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu koulupihan vahvuuksista ja heikkouksista sekä pyydettiin arvioimaan koulupihan liikuntaolosuhteita kouluarvosanalla. Lopuksi annettiin mahdollisuus omille kommenteille. Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat koulun nimi, oppilasmäärä, koulutyyppi ja koulun sijainti. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Organisaatio Perusjoukko/otos: Koulut, joiden koulupihaympäristöön oli toteutettu lähiliikuntapaikkarakentamisen esimerkkihanke vuosina (19 kpl) Aineistonkeruun ajankohta: syksy 2005 Kerääjät: Nuori Suomi Aineiston tuottajat: Nuori Suomi; Opetusministeriö Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: verkkolomake Keruuväline tai -ohje: Puolistrukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2005 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 100 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 36 muuttujaa ja 19 havaintoa. Otantamenetelmä: Kokonaisaineisto Lähiliikuntapaikkakohteina tutkimuksessa olivat lähiliikuntapaikkarakentamisen esimerkkihankkeet (37 kpl), joita on toteutettu vuosina opetusministeriön, läänien liikuntatoimien sekä Nuori Suomi ry:n tukitoimenpiteiden vauhdittamina eri puolilla Suomea. Esimerkkihankkeista 19 kappaletta on toteutettu koulupihaympäristöön ja kyselyt lähetettiin näiden koulujen rehtoreille. Kyselyt toteutettiin sähköisenä ja ohjeistuksessa rehtoreita pyydettiin kokoamaan kyselyyn koko koulun henkilökunnan yhteistä näkemystä. Kaikki koulut vastasivat kyselyyn. 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Kantomaa, Marko & Karvinen, Jukka & Norra, Jan & Orjala, Anu & Ruokonen, Reijo (2007). Lähiliikuntapaikkojen arviointitutkimus [verkkodokumentti]. Helsinki: Nuori Suomi ry. [viitattu ]. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa 3

10 1. Aineiston kuvailu Liittyvät aineistot FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat FSD2537 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: toteuttajat [Käytän ja kuvailun oheismateriaalit] Kantomaa, Marko & Karvinen, Jukka & Norra, Jan & Orjala, Anu & Ruokonen, Reijo (2007). Lähiliikuntapaikkojen arviointitutkimus [verkkodokumentti]. Helsinki: Nuori Suomi ry. [viitattu ]. Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 19 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 19 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 19 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 5.63 [Q1] Koulun nimi Koulun nimi [Q2] Oppilasmäärä Oppilasmäärä 6

13 Q5_1 Alle tai enemmän [Q3] Koulutyyppi Koulutyyppi Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulu [Q4] Koulun sijainti Koulun sijainti Kyläkoulu Lähiö-/taajamakoulu Keskustakoulu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_1] Tyytyväisyys hankkeeseen: Opettajien osallistumismahdollisuudet suunnitteluun Kysymysryhmän esiteksti 5) Arvioikaa kuinka tyytyväinen olette toteutuneen lähiliikuntapaikkahankkeen (=koulupiha alueenne liikuntaolosuhteiden kunnostamisprosessi) onnistumiseen seuraavilta osin. 7

14 2. Muuttujat Opettajien osallistumismahdollisuudet lähiliikuntapaikan suunnitteluun Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön En osaa sanoa [Q5_2] Tyytyväisyys hankkeeseen: Oppilaiden osallistumismahdollisuudet suunnitteluun Kysymysryhmän esiteksti 5) Arvioikaa kuinka tyytyväinen olette toteutuneen lähiliikuntapaikkahankkeen (=koulupiha alueenne liikuntaolosuhteiden kunnostamisprosessi) onnistumiseen seuraavilta osin. Oppilaiden osallistumismahdollisuudet lähiliikuntapaikan suunnitteluun Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön En osaa sanoa [Q5_3] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus tyttöjen näkökulmasta Kysymysryhmän esiteksti 5) Arvioikaa kuinka tyytyväinen olette toteutuneen lähiliikuntapaikkahankkeen (=koulupiha alueenne liikuntaolosuhteiden kunnostamisprosessi) onnistumiseen seuraavilta osin. 8

15 Q5_5 Nykyisen koulupihan liikunta- ja leikkipaikkojen toimivuus tyttöjen näkökulmasta Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön En osaa sanoa [Q5_4] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus poikien näkökulmasta Kysymysryhmän esiteksti 5) Arvioikaa kuinka tyytyväinen olette toteutuneen lähiliikuntapaikkahankkeen (=koulupiha alueenne liikuntaolosuhteiden kunnostamisprosessi) onnistumiseen seuraavilta osin. Nykyisen koulupihan liikunta- ja leikkipaikkojen toimivuus poikien näkökulmasta Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön En osaa sanoa [Q5_5] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus lk. näkökulmasta Kysymysryhmän esiteksti 5) Arvioikaa kuinka tyytyväinen olette toteutuneen lähiliikuntapaikkahankkeen (=koulupiha alueenne liikuntaolosuhteiden kunnostamisprosessi) onnistumiseen seuraavilta osin. 9

16 2. Muuttujat Nykyisen koulupihan liikunta- ja leikkipaikkojen toimivuus lk. näkökulmasta Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön En osaa sanoa [Q5_6] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus lk. näkökulmasta Kysymysryhmän esiteksti 5) Arvioikaa kuinka tyytyväinen olette toteutuneen lähiliikuntapaikkahankkeen (=koulupiha alueenne liikuntaolosuhteiden kunnostamisprosessi) onnistumiseen seuraavilta osin. Nykyisen koulupihan liikunta- ja leikkipaikkojen toimivuus lk. näkökulmasta Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön En osaa sanoa [Q5_7] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus nuorten näkökulmasta (7. lk. ja vanhemmat) Kysymysryhmän esiteksti 5) Arvioikaa kuinka tyytyväinen olette toteutuneen lähiliikuntapaikkahankkeen (=koulupiha alueenne liikuntaolosuhteiden kunnostamisprosessi) onnistumiseen seuraavilta osin. 10

17 Q5_8 Nykyisen koulupihan liikunta- ja leikkipaikkojen toimivuus nuorten näkökulmasta (7 lk. ja vanhemmat) Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_8] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus liikunnan opetuksen näkökulmasta Kysymysryhmän esiteksti 5) Arvioikaa kuinka tyytyväinen olette toteutuneen lähiliikuntapaikkahankkeen (=koulupiha alueenne liikuntaolosuhteiden kunnostamisprosessi) onnistumiseen seuraavilta osin. Nykyisen koulupihan toimivuus liikunnan opetuksen näkökulmasta Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön En osaa sanoa

18 2. Muuttujat [Q5_9] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus talviaikana Kysymysryhmän esiteksti 5) Arvioikaa kuinka tyytyväinen olette toteutuneen lähiliikuntapaikkahankkeen (=koulupiha alueenne liikuntaolosuhteiden kunnostamisprosessi) onnistumiseen seuraavilta osin. Nykyisen koulupihan liikunta- ja leikkipaikkojen toimivuus talviaikana Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön En osaa sanoa [Q5_10] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus keväällä Kysymysryhmän esiteksti 5) Arvioikaa kuinka tyytyväinen olette toteutuneen lähiliikuntapaikkahankkeen (=koulupiha alueenne liikuntaolosuhteiden kunnostamisprosessi) onnistumiseen seuraavilta osin. Nykyisen koulupihan liikunta- ja leikkipaikkojen toimivuus keväällä Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön En osaa sanoa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 12

19 Q5_12 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q5_11] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus kesällä Kysymysryhmän esiteksti 5) Arvioikaa kuinka tyytyväinen olette toteutuneen lähiliikuntapaikkahankkeen (=koulupiha alueenne liikuntaolosuhteiden kunnostamisprosessi) onnistumiseen seuraavilta osin. Nykyisen koulupihan liikunta- ja leikkipaikkojen toimivuus kesällä Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön En osaa sanoa [Q5_12] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus syksyllä Kysymysryhmän esiteksti 5) Arvioikaa kuinka tyytyväinen olette toteutuneen lähiliikuntapaikkahankkeen (=koulupiha alueenne liikuntaolosuhteiden kunnostamisprosessi) onnistumiseen seuraavilta osin. Nykyisen koulupihan liikunta- ja leikkipaikkojen toimivuus syksyllä 13

20 2. Muuttujat Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön En osaa sanoa [Q5_13] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan paikkojen ja rakenteiden kestävyys Kysymysryhmän esiteksti 5) Arvioikaa kuinka tyytyväinen olette toteutuneen lähiliikuntapaikkahankkeen (=koulupiha alueenne liikuntaolosuhteiden kunnostamisprosessi) onnistumiseen seuraavilta osin. Nykyisen koulupihan liikunta- ja leikkipaikkojen sekä rakenteiden kestävyys Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön En osaa sanoa [Q5_14] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan turvallisuus Kysymysryhmän esiteksti 5) Arvioikaa kuinka tyytyväinen olette toteutuneen lähiliikuntapaikkahankkeen (=koulupiha alueenne liikuntaolosuhteiden kunnostamisprosessi) onnistumiseen seuraavilta osin. Nykyisen koulupihan liikunta- ja leikkipaikkojen turvallisuus 14

21 Q5_16 Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön En osaa sanoa [Q5_15] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupiha-alueen viihtyisyys Kysymysryhmän esiteksti 5) Arvioikaa kuinka tyytyväinen olette toteutuneen lähiliikuntapaikkahankkeen (=koulupiha alueenne liikuntaolosuhteiden kunnostamisprosessi) onnistumiseen seuraavilta osin. Nykyisen koulupiha-alueen viihtyisyys Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_16] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan liikunnallinen monikäyttöisyys Kysymysryhmän esiteksti 5) Arvioikaa kuinka tyytyväinen olette toteutuneen lähiliikuntapaikkahankkeen (=koulupiha alueenne liikuntaolosuhteiden kunnostamisprosessi) onnistumiseen seuraavilta osin. Nykyisen koulupihan liikunnallinen monikäyttöisyys 15

22 2. Muuttujat Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön En osaa sanoa [Q5_17] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupiha-alueen huolto ja kunnossapito Kysymysryhmän esiteksti 5) Arvioikaa kuinka tyytyväinen olette toteutuneen lähiliikuntapaikkahankkeen (=koulupiha alueenne liikuntaolosuhteiden kunnostamisprosessi) onnistumiseen seuraavilta osin. Nykyisen koulupiha-alueen huolto ja kunnossapito Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön En osaa sanoa [Q6] Oppilaiden 3 suosituinta liikunta- ja leikkipaikkaa (Avokysymys) Mitkä ovat koulupihan liikuntaolosuhteiden parantamisen jälkeen olleet oppilaiden 3 suosituinta liikunta ja leikkipaikkaa? (Laita numerojärjestykseen!) (Avokysymys) [Q7] Onko oppilaiden liikunta-aktiivisuus välituntisin lisääntynyt? Arvioikaa, onko oppilaiden liikunta aktiivisuus välituntisin lisääntynyt koulupihan kunnostamisen vaikutuksesta. 16

23 Q10 Ei ole lisääntynyt On lisääntynyt En osaa sanoa [Q8] Keiden osalta liikunta-aktiivisuus on välituntusin lisääntynyt? (Avokysymys) Mikäli liikunta aktiivisuus on lisääntynyt, kirjatkaa lyhyesti keiden osalta (esim. tyttöjen, poikien, alempiluokkalaisten, ylempiluokkalaisten, kaikkien osalta tms.). (Avokysymys) [Q9] Onko koulupihan käyttö oppimisympäristönä lisääntynyt? Arvioikaa, onko koulupihan käyttö oppimisympäristönä lisääntynyt koulupihan kunnostamisen vaikutuksesta. Ei ole lisääntynyt On lisääntynyt En osaa sanoa [Q10] Miten ja missä oppiaineissa koulupihan käyttö oppimisympäristönä on lisääntynyt? (Avokysymys) Jos vastasit edelliseen kysymykseen (nro 9) on lisääntynyt, niin miten ja missä oppiaineissa koulupihaa on hyödynnetty oppimisympäristönä? (Avokysymys) 17

24 2. Muuttujat [Q11] Onko oppilaiden jaksaminen ja keskittyminen oppitunneilla parantunut? Arvioikaa, onko oppilaiden jaksaminen ja keskittyminen oppitunneilla parantunut koulupihan kunnostamisen vaikutuksesta. Ei ole parantunut On parantunut En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12] Onko häiriökäyttäytymisen suhteen tapahtunut muutoksia? Arvioikaa, onko välituntisin mahdollisesti esiintyvän häiriökäyttäytymisen (kiusaamisen, ilkivallan yms.) suhteen tapahtunut muutoksia. Häiriökäyttäytyminen on lisääntynyt Häiriökäyttäytyminen on vähentynyt Tilanne on pysynyt ennallaan En osaa sanoa [Q13] Koulupihan vahvuudet nykyisin/missä hanke onnistui erityisesti? (Avokysymys) Mitkä ovat nykyisen koulupihanne suurimmat vahvuudet/missä lähiliikuntapaikkahanke onnistui mielestänne erityisen hyvin? (Avokysymys) 18

25 Q15 [Q14] Arvosana (4-10) koulupihan liikuntaolosuhteille Antakaa kouluarvosana (4-10) koulupihanne liikuntaolosuhteille kokonaisuudessaan. Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 19 minimi 8.00 maksimi keskiarvo 8.92 keskihajonta 0.56 [Q15] Koulupihan ongelmat tai puutteet (Avokysymys) Mitkä ovat mielestänne nykyisen koulupihanne suurimmat ongelmat tai puutteet? (Avokysymys) [Q16] Vapaa sana (Avokysymys) Vapaa sana, mikäli haluatte täydentää/selittää jotain vastauksianne tms. (Avokysymys) 19

26

27 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) [FSD_PRO] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Koulun nimi [Q1] Oppilasmäärä [Q2] Koulutyyppi [Q3] Koulun sijainti [Q4] Tyytyväisyys hankkeeseen: Opettajien osallistumismahdollisuudet suunnitteluun [Q5_1]....7 Tyytyväisyys hankkeeseen: Oppilaiden osallistumismahdollisuudet suunnitteluun [Q5_2]... 8 Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus tyttöjen näkökulmasta [Q5_3].. 8 Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus poikien näkökulmasta [Q5_4].. 9 Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus lk. näkökulmasta [Q5_5]..9 Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus lk. näkökulmasta [Q5_6] 10 Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus nuorten näkökulmasta (7. lk. ja vanhemmat) [Q5_7] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus liikunnan opetuksen näkökulmasta [Q5_8] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus talviaikana [Q5_9] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus keväällä [Q5_10] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus kesällä [Q5_11] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus syksyllä [Q5_12] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan paikkojen ja rakenteiden kestävyys [Q5_13] 21

28 3. Hakemistot 14 Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan turvallisuus [Q5_14] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupiha-alueen viihtyisyys [Q5_15] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan liikunnallinen monikäyttöisyys [Q5_16]. 15 Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupiha-alueen huolto ja kunnossapito [Q5_17] Oppilaiden 3 suosituinta liikunta- ja leikkipaikkaa (Avokysymys) [Q6] Onko oppilaiden liikunta-aktiivisuus välituntisin lisääntynyt? [Q7] Keiden osalta liikunta-aktiivisuus on välituntusin lisääntynyt? (Avokysymys) [Q8] Onko koulupihan käyttö oppimisympäristönä lisääntynyt? [Q9] Miten ja missä oppiaineissa koulupihan käyttö oppimisympäristönä on lisääntynyt? (Avokysymys) [Q10] Onko oppilaiden jaksaminen ja keskittyminen oppitunneilla parantunut? [Q11] Onko häiriökäyttäytymisen suhteen tapahtunut muutoksia? [Q12] Koulupihan vahvuudet nykyisin/missä hanke onnistui erityisesti? (Avokysymys) [Q13] Arvosana (4-10) koulupihan liikuntaolosuhteille [Q14] Koulupihan ongelmat tai puutteet (Avokysymys) [Q15] Vapaa sana (Avokysymys) [Q16]

29 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä 3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Arvosana (4-10) koulupihan liikuntaolosuhteille Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Keiden osalta liikunta-aktiivisuus on välituntusin lisääntynyt? (Avokysymys) Koulun nimi Koulun sijainti Koulupihan ongelmat tai puutteet (Avokysymys) Koulupihan vahvuudet nykyisin/missä hanke onnistui erityisesti? (Avokysymys) Koulutyyppi Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Miten ja missä oppiaineissa koulupihan käyttö oppimisympäristönä on lisääntynyt? (Avokysymys) Onko häiriökäyttäytymisen suhteen tapahtunut muutoksia? Onko koulupihan käyttö oppimisympäristönä lisääntynyt? Onko oppilaiden jaksaminen ja keskittyminen oppitunneilla parantunut? Onko oppilaiden liikunta-aktiivisuus välituntisin lisääntynyt? Oppilaiden 3 suosituinta liikunta- ja leikkipaikkaa (Avokysymys) Oppilasmäärä Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupiha-alueen huolto ja kunnossapito Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupiha-alueen viihtyisyys Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan liikunnallinen monikäyttöisyys Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan paikkojen ja rakenteiden kestävyys Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus lk. näkökulmasta Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus lk. näkökulmasta Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus kesällä Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus keväällä Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus liikunnan opetuksen näkökulmasta 11 Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus nuorten näkökulmasta (7. lk. ja vanhemmat) Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus poikien näkökulmasta Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus syksyllä

30 3. Hakemistot Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus talviaikana Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus tyttöjen näkökulmasta Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan turvallisuus Tyytyväisyys hankkeeseen: Opettajien osallistumismahdollisuudet suunnitteluun Tyytyväisyys hankkeeseen: Oppilaiden osallistumismahdollisuudet suunnitteluun Vapaa sana (Avokysymys)

31 3.3. Muuttujaryhmät 3.3 Muuttujaryhmät Muuttujaryhmä 5) Arvioikaa kuinka tyytyväinen olette toteutuneen lähiliikuntapaikkahankkeen (=koulupiha alueenne liikuntaolosuhteiden kunnostamisprosessi) onnistumiseen seuraavilta osin. [Q5_1] Tyytyväisyys hankkeeseen: Opettajien osallistumismahdollisuudet suunnitteluun [Q5_2] Tyytyväisyys hankkeeseen: Oppilaiden osallistumismahdollisuudet suunnitteluun....8 [Q5_3] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus tyttöjen näkökulmasta.. 8 [Q5_4] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus poikien näkökulmasta.. 9 [Q5_5] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus lk. näkökulmasta.. 9 [Q5_6] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus lk. näkökulmasta. 10 [Q5_7] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus nuorten näkökulmasta (7. lk. ja vanhemmat) [Q5_8] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus liikunnan opetuksen näkökulmasta [Q5_9] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus talviaikana [Q5_10] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus keväällä [Q5_11] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus kesällä [Q5_12] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan toimivuus syksyllä [Q5_13] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan paikkojen ja rakenteiden kestävyys 14 [Q5_14] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan turvallisuus [Q5_15] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupiha-alueen viihtyisyys [Q5_16] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupihan liikunnallinen monikäyttöisyys..15 [Q5_17] Tyytyväisyys hankkeeseen: Nykyisen koulupiha-alueen huolto ja kunnossapito

32

33 Liite A Kyselylomake suomeksi 27

34 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: QUESTIONNAIRE This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive: FSD2538 Neighbourhood Sports Facilities 2005: School Survey If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation. More information:

35 Lähiliikuntapaikkojen monitahoarviointi Rehtorien / opettajien kysely TAUSTATIEDOT 1) Koulun nimi * Text * 2) Oppilasmäärä nmlkj Alle 50 nmlkj nmlkj nmlkj 300 tai enemmän 3) Koulutyyppi nmlkj Alakoulu nmlkj Yläkoulu nmlkj Yhtenäiskoulu 4) Koulun sijainti nmlkj Kyläkoulu nmlkj Lähiö-/taajamakoulu nmlkj Keskustakoulu TOTEUTUNEEN LÄHILIIKUNTAPAIKKAHANKKEEN ARVIOINTI:

36 5) Arvioikaa kuinka tyytyväinen olette toteutuneen lähiliikuntapaikkahankkeen (= koulupiha-alueenne liikuntaolosuhteiden kunnostamisprosessi) onnistumiseen seuraavilta osin. erittäin tyytyväinen melko tyytyväinen melko tyytymätön erittäin tyytymätön en osaa sanoa Opettajien osallistumismahdollisuudet lähiliikuntapaikan suunnitteluun nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Oppilaiden osallistumismahdollisuudet lähiliikuntapaikan suunnitteluun nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Nykyisen koulupihan liikunta- ja leikkipaikkojen toimivuus tyttöjen näkökulmasta Nykyisen koulupihan liikunta- ja leikkipaikkojen toimivuus poikien näkökulmasta Nykyisen koulupihan liikunta- ja leikkipaikkojen toimivuus lk. näkökulmasta Nykyisen koulupihan liikunta- ja leikkipaikkojen toimivuus lk. näkökulmasta Nykyisen koulupihan liikunta- ja leikkipaikkojen toimivuus nuorten näkökulmasta (7 lk. ->) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Nykyisen koulupihan toimivuus liikunnan opetuksen näkökulmasta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Nykyisen koulupihan liikunta- ja leikkipaikkojen toimivuus talviaikana nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Nykyisen koulupihan liikunta- ja leikkipaikkojen toimivuus keväällä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Nykyisen koulupihan liikunta- ja leikkipaikkojen toimivuus kesällä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Nykyisen koulupihan liikunta- ja leikkipaikkojen toimivuus syksyllä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Nykyisen koulupihan liikunta- ja leikkipaikkojen sekä rakenteiden kestävyys nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Nykyisen koulupihan liikunta- ja leikkipaikkojen turvallisuus nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Nykyisen koulupiha-alueen viihtyisyys nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Nykyisen koulupihan liikunnallinen monikäyttöisyys nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Nykyisen koulupiha-alueen huolto ja kunnossapito nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj KOULUPIHAN KUNNOSTAMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI: 6) Mitkä ovat koulupihan liikuntaolosuhteiden parantamisen jälkeen olleet oppilaiden 3 suosituinta liikunta- ja leikkipaikkaa? (Laita numerojärjestykseen!) 7) Arvioikaa, onko oppilaiden liikunta-aktiivisuus välituntisin lisääntynyt koulupihan kunnostamisen vaikutuksesta. nmlkj Ei ole lisääntynyt nmlkj On lisääntynyt nmlkj En osaa sanoa

37 8) Mikäli liikunta-aktiivisuus on lisääntynyt, kirjatkaa lyhyesti keiden osalta (esim. tyttöjen, poikien, alempiluokkalaisten, ylempiluokkalaisten, kaikkien osalta tms.). 9) Arvioikaa, onko koulupihan käyttö oppimisympäristönä lisääntynyt koulupihan kunnostamisen vaikutuksesta. nmlkj Ei ole lisääntynyt nmlkj On lisääntynyt nmlkj En osaa sanoa 10) Jos vastasit edelliseen kysymykseen (nro 9) on lisääntynyt, niin miten ja missä oppiaineissa koulupihaa on hyödynnetty oppimisympäristönä? 11) Arvioikaa, onko oppilaiden jaksaminen ja keskittyminen oppitunneilla parantunut koulupihan kunnostamisen vaikutuksesta. nmlkj Ei ole parantunut nmlkj On parantunut nmlkj En osaa sanoa 12) Arvioikaa, onko välituntisin mahdollisesti esiintyvän häiriökäyttäytymisen (kiusaamisen, ilkivallan yms.) suhteen tapahtunut muutoksia. nmlkj Häiriökäyttäytyminen on lisääntynyt nmlkj Häiriökäyttäytyminen on vähentynyt nmlkj Tilanne on pysynyt ennallaan nmlkj En osaa sanoa 13) Mitkä ovat nykyisen koulupihanne suurimmat vahvuudet / missä lähiliikuntapaikkahanke onnistui mielestänne erityisen hyvin? 14) Antakaa kouluarvosana (4-10) koulupihanne liikuntaolosuhteille kokonaisuudessaan. Text 15) Mitkä ovat mielestänne nykyisen koulupihanne suurimmat ongelmat tai puutteet?

38 16) Vapaa sana, mikäli haluatte täydentää / selittää jotain vastauksianne tms. Lähetä

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2536. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat. Koodikirja

FSD2536. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat. Koodikirja FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2537. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: toteuttajat. Koodikirja

FSD2537. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: toteuttajat. Koodikirja FSD2537 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: toteuttajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: toteuttajat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2537 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: toteuttajat

FSD2537 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: toteuttajat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2537 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: toteuttajat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret

FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

FSD2296. Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2296. Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2296 Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2007 :

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2981. Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö Aineisto-opas

FSD2981. Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö Aineisto-opas FSD2981 Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014 [aineisto-opas]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2390. Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat Koodikirja

FSD2390. Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat Koodikirja FSD2390 Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2535. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret. Koodikirja

FSD2535. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret. Koodikirja FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2992 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3062. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely Koodikirja

FSD3062. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely Koodikirja FSD3062 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3043 Sosiaalibarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD3130 Kaupunkipalvelututkimus 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3030. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD3030. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Koodikirja FSD3030 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset

Lisätiedot

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja FSD2164 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot