FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :25: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2984. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Yleisradio (YLE) & 15/30 Research: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 51 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Suomalaisten internetin käyttö 2010 Aineiston nimi englanniksi: Internet Use of Finns 2010 Aineiston rinnakkainen nimi: Suomalaiset verkossa 2010 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Yleisradio (YLE) 15/30 Research Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Keränen, Markus (15/30 Research Oy) Aineisto luovutettu arkistoon

8 1. Aineiston kuvailu Asiasanat digitaalinen kulttuuri; Facebook; internet; media; mediakulttuuri; radio; sosiaalinen media; sovellukset; verkkopalvelut; verkkoviestintä Tieteenala / Aihealue FSDn sanaston mukainen luokittelu: informaatiotutkimus; tiedotustutkimus; tietoyhteiskuntatutkimus CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: joukkoviestimet; tietoyhteiskunta (myös internetin käyttö) Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällön kuvaus Suomalaiset verkossa 2010 kyselyssä selvitettiin suomalaisten internetin käyttöä. Kysymykset koskivat median käyttöä ja verkkokäyttäytymistä. Tutkimuksen tuottivat yhteistyössä Yleisradio ja 15/30 Research. Aineisto kattaa kyselylomakkeen alussa olevat kysymykset eri medioiden tärkeydestä ja siitä, mihin asioihin oma netin käyttö liittyy. Kysely on toteutettu myös vuonna 2013 ja siinä on käytetty osaksi samoja muuttujia kuin tässä kyselyssä. Data on saatavilla vapaasti myös netissä ja se julkaistaan CC-lisenssillä (CC BY-NC-SA 3.0). Ensimmäisenä aineistossa on kyselylomakkeen kysymys, jossa tiedustellaan eri medioiden, kuten television, radion ja kirjojen merkityksellisyyttä itselle. Sitten ovat kysymykset, jossa esitetään aikaan ja elämään liittyviä väitteitä esimerkiksi median luotettavuudesta, sisällön laadusta sekä elämän kiireisyydestä. Seuraavaksi kyselyssä tiedustellaan vastaajalta kysymyspattereiden kautta toimintoja, mihin hänen netinkäyttönsä liittyy. Väitteet kartoittavat verkkokäyttäytymisen sosiaaliseen vuorovaikutukseen, oppimiseen ja tiedonjakoon, vaikuttamiseen ja ajanviettoon liittyviä tarkoituksia. Vastaajalta kysytään myös, millaisia toimintoja, sovelluksia, kuten blogeja, keskustelupalstoja ja sosiaalista mediaa, hän käyttää useimmiten internetissä. Vastaajalta kysytään myös, käyttääkö hän nettiä puhelimen kautta. Dokumentin sisältämää tietoa saa julkaista vapaasti ja sitä saa yhdistellä muuhun tietoon. Tekijät toivovat, että tutkimuksesta tehty julkaisu linkataan Ylen Kehitys kehittyy -blogiin ( ja käytön yhteydessä ilmoitetaan, että tiedon lähde on Ylen ja 15/30 Researchin Suomalaiset verkossa -tutkimus. Taustamuuttujina aineistossa ovat sukupuoli ja ikä. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: Suomalaiset vuotiaat internetin käyttäjät Aineistonkeruun ajankohta: Kerääjät: 15/30 Research Aineiston tuottajat: Yleisradio Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: verkkolomake Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2010 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 61 muuttujaa ja 1858 havaintoa. Otantamenetelmä: Ei tiedossa 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineistosta puuttuu osa kyselylomakkeen kysymyksistä. Tietoarkistolla ei ole tietoa aineiston otantamenetelmästä. Aineistossa muuttujien numerointi ei vastaa kyselylomakkeen kysymysten järjestystä. Kysely on toteutettu sähköposti-informoituna verkkokyselynä. Julkaisut Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Liittyvät aineistot FSD2985 Suomalaisten internetin käyttö

10 1. Aineiston kuvailu Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Haakana, Kari (2011). Suomalaiset verkossa -tutkimuksen vastaukset avoimena datana. Helsinki: Yleisradio. Saatavilla: [viitattu ]. Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto painomuuttujan, joka on painotettu vastaamaan koko väestöä iän ja sukupuolen mukaan. Painomuuttuja noudattaa seuraavaa laskukaavaa: ikä + sp-ryhmän w (paino) = N * K / n, missä N = havaitun aineiston koko, K = väestön toivottu jakauma (%-osuus kyseessä olevassa luokassa) ja n = ikä + sp-ryhmän koko. Käyttöoikeudet Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1858 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1858 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1858 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1_1] Kuinka tärkeitä seuraavat mediat ovat elämässäsi: Internet Kuinka tärkeitä seuraavat mediat ovat elämässäsi asteikolla 1-7, jossa 1=ei lainkaan tärkeä ja 7=erittäin tärkeä? Internet ei lainkaan tärkeä erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_2] Kuinka tärkeitä seuraavat mediat ovat elämässäsi: Televisio Kuinka tärkeitä seuraavat mediat ovat elämässäsi asteikolla 1-7, jossa 1=ei lainkaan tärkeä ja 7=erittäin tärkeä? 6

13 Q1_3 Televisio ei lainkaan tärkeä erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_3] Kuinka tärkeitä seuraavat mediat ovat elämässäsi: Radio Kuinka tärkeitä seuraavat mediat ovat elämässäsi asteikolla 1-7, jossa 1=ei lainkaan tärkeä ja 7=erittäin tärkeä? Radio ei lainkaan tärkeä erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS)

14 2. Muuttujat [Q1_4] Kuinka tärkeitä seuraavat mediat ovat elämässäsi: Maksulliset sanomalehdet Kuinka tärkeitä seuraavat mediat ovat elämässäsi asteikolla 1-7, jossa 1=ei lainkaan tärkeä ja 7=erittäin tärkeä? Maksulliset sanomalehdet ei lainkaan tärkeä erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_5] Kuinka tärkeitä seuraavat mediat ovat elämässäsi: Iltapäivälehdet Kuinka tärkeitä seuraavat mediat ovat elämässäsi asteikolla 1-7, jossa 1=ei lainkaan tärkeä ja 7=erittäin tärkeä? Iltapäivälehdet ei lainkaan tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q2_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_6] Kuinka tärkeitä seuraavat mediat ovat elämässäsi: Kirjat Kuinka tärkeitä seuraavat mediat ovat elämässäsi asteikolla 1-7, jossa 1=ei lainkaan tärkeä ja 7=erittäin tärkeä? Kirjat ei lainkaan tärkeä erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_1] Elämäni on kiireistä Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien väitteiden kanssa asteikolla 1-7, jossa 1=täysin eri mieltä ja 7=täysin samaa mieltä? Elämäni on kiireistä. 9

16 2. Muuttujat täysin eri mieltä täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_2] Liiallinen tiedon määrä nykymaailmassa ahdistaa minua Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien väitteiden kanssa asteikolla 1-7, jossa 1=täysin eri mieltä ja 7=täysin samaa mieltä? Liiallinen tiedon määrä nykymaailmassa ahdistaa minua. täysin eri mieltä täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_3] Internet on lähes ainoa media, jota käytän säännöllisesti Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien väitteiden kanssa asteikolla 1-7, jossa 1=täysin eri mieltä ja 7=täysin samaa mieltä? 10

17 Q2_4 Internet on lähes ainoa media, jota käytän säännöllisesti. täysin eri mieltä täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_4] Olen huolissani median liiallisesta kaupallistumisesta Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien väitteiden kanssa asteikolla 1-7, jossa 1=täysin eri mieltä ja 7=täysin samaa mieltä? Olen huolissani median liiallisesta kaupallistumisesta. täysin eri mieltä täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

18 2. Muuttujat [Q2_5] Pohdin usein sitä, ovatko uutiset luotettavia Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien väitteiden kanssa asteikolla 1-7, jossa 1=täysin eri mieltä ja 7=täysin samaa mieltä? Pohdin usein sitä, ovatko uutiset luotettavia. täysin eri mieltä täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_6] Suosin suomalaista mediaa kuten esimerkiksi suomalaisia televisioohjelmia tai nettisivuja Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien väitteiden kanssa asteikolla 1-7, jossa 1=täysin eri mieltä ja 7=täysin samaa mieltä? Suosin suomalaista mediaa kuten esimerkiksi suomalaisia televisio-ohjelmia tai nettisivuja. täysin eri mieltä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 12

19 Q3_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_7] En ole kiinnostunut muusta kuin media-alan ammattilaisten tekemästä sisällöstä Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien väitteiden kanssa asteikolla 1-7, jossa 1=täysin eri mieltä ja 7=täysin samaa mieltä? En ole kiinnostunut muusta kuin media-alan ammattilaisten tekemästä sisällöstä. täysin eri mieltä täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_1] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Pidän yhteyttä minulle tärkeiden ihmisten kanssa Seuraavaksi pyydämme sinua pohtimaan netinkäyttöäsi. Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita (asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein)? 13

20 2. Muuttujat Pidän yhteyttä minulle tärkeiden ihmisten kanssa. ei koskaan erittäin usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_2] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Seuraan muiden ihmisten kuulumisia Seuraavaksi pyydämme sinua pohtimaan netinkäyttöäsi. Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita (asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein)? Seuraan muiden ihmisten kuulumisia. ei koskaan erittäin usein tieto puuttuu (SYSMIS)

21 Q3_4 [Q3_3] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Saan tutustua uusiin ihmisiin Seuraavaksi pyydämme sinua pohtimaan netinkäyttöäsi. Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita (asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein)? Saan tutustua uusiin ihmisiin. ei koskaan erittäin usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_4] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Tunnen kuuluvani minulle tärkeään ryhmään Seuraavaksi pyydämme sinua pohtimaan netinkäyttöäsi. Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita (asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein)? Tunnen kuuluvani minulle tärkeään ryhmään. 15

22 2. Muuttujat ei koskaan erittäin usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_5] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Suosittelen muille ihmisille asioita verkossa (tuotteita, palveluita, tv-sarjoja, elokuvia, jne.) Seuraavaksi pyydämme sinua pohtimaan netinkäyttöäsi. Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita (asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein)? Suosittelen muille ihmisille asioita verkossa (tuotteita, palveluita, tv-sarjoja, elokuvia, jne.). ei koskaan erittäin usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_6] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Jaan hauskoja linkkejä muiden iloksi Seuraavaksi pyydämme sinua pohtimaan netinkäyttöäsi. Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita (asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 16

23 Q3_7 7=erittäin usein)? Jaan hauskoja linkkejä muiden iloksi. ei koskaan erittäin usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_7] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Saan tukea muilta ihmisiltä Seuraavaksi pyydämme sinua pohtimaan netinkäyttöäsi. Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita (asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein)? Saan tukea muilta ihmisiltä. ei koskaan erittäin usein (taulukko jatkuu seur. sivulla) 17

24 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_8] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Autan muita ihmisiä Seuraavaksi pyydämme sinua pohtimaan netinkäyttöäsi. Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita (asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein)? Autan muita ihmisiä. ei koskaan erittäin usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_9] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Vaikutan asioihin Seuraavaksi pyydämme sinua pohtimaan netinkäyttöäsi. Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita (asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein)? Vaikutan asioihin. 18

25 Q4_2 ei koskaan erittäin usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_1] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Sivistän itseäni Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita (asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein)? Sivistän itseäni. ei koskaan erittäin usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_2] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Opin uusia taitoja Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita (asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein)? 19

26 2. Muuttujat Opin uusia taitoja. ei koskaan erittäin usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_3] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Pohdiskelen omaa elämääni Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita (asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein)? Pohdiskelen omaa elämääni. ei koskaan erittäin usein tieto puuttuu (SYSMIS)

27 Q4_5 [Q4_4] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Saan apua johonkin käytännön ongelmaan Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita (asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein)? Saan apua johonkin käytännön ongelmaan. ei koskaan erittäin usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_5] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Etsin uusinta tietoa jostakin asiasta Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita (asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein)? Etsin uusinta tietoa jostakin asiasta. ei koskaan (taulukko jatkuu seur. sivulla) 21

28 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) erittäin usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_1] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Pakenen arjen huolia tai ongelmia Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita (asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein)? Pakenen arjen huolia tai ongelmia. ei koskaan erittäin usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_2] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Viihdyn huumorin parissa Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita (asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein)? 22

29 Q5_3 Viihdyn huumorin parissa. ei koskaan erittäin usein [Q5_3] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Ihmettelen asioita tai tapahtumia Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita (asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein)? Ihmettelen asioita tai tapahtumia. ei koskaan erittäin usein tieto puuttuu (SYSMIS)

30 2. Muuttujat [Q5_4] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Saan nauraa hölmöille jutuille Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita (asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein)? Saan nauraa hölmöille jutuille. ei koskaan erittäin usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_5] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Kulutan aikaani Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita (asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein)? Kulutan aikaani. ei koskaan (taulukko jatkuu seur. sivulla) 24

31 Q5_7 (taulukko jatkuu ed. sivulta) erittäin usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_6] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Muistelen menneitä Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita (asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein)? Muistelen menneitä. ei koskaan erittäin usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_7] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Saan nauraa jollekin törkeälle tai sopimattomalle asialle Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita (asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein)? 25

32 2. Muuttujat Saan nauraa jollekin törkeälle tai sopimattomalle asialle. ei koskaan erittäin usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_8] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Ärsytän tahallani muita ihmisiä Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita (asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein)? Ärsytän tahallani muita ihmisiä. ei koskaan erittäin usein

33 Q6_2 [Q6_1] Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Käyn lukemassa uutisia verkon uutissivustoilla Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin? asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein? Käyn lukemassa uutisia verkon uutissivustoilla. en koskaan erittäin usein [Q6_2] Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Kommentoin uutisia verkossa Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin? asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein? Kommentoin uutisia verkossa. en koskaan (taulukko jatkuu seur. sivulla) 27

34 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) erittäin usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_3] Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Saan kuulla uutisista muilta ihmisiltä verkossa esimerkiksi Facebookin tai keskustelupalstojen kautta Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin? asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein? Saan kuulla uutisista muilta ihmisiltä verkossa esimerkiksi Facebookin tai keskustelupalstojen kautta. en koskaan erittäin usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_4] Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Seuraan verkon kautta parhaillaan käynnissä olevia tapahtumia Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin? asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein? 28

35 Q6_5 Seuraan verkon kautta parhaillaan käynnissä olevia tapahtumia. en koskaan erittäin usein [Q6_5] Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Saan tietoa lähiympäristössäni tapahtuvista asioista Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin? asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein? Saan tietoa lähiympäristössäni tapahtuvista asioista. en koskaan erittäin usein tieto puuttuu (SYSMIS)

36 2. Muuttujat [Q6_6] Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Luen keskustelupalstoja Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin? asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein? Luen keskustelupalstoja. en koskaan erittäin usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_7] Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Kirjoitan keskustelupalstoille Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin? asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein? Kirjoitan keskustelupalstoille. en koskaan (taulukko jatkuu seur. sivulla) 30

37 Q6_9 (taulukko jatkuu ed. sivulta) erittäin usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_8] Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Luen blogeja Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin? asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein? Luen blogeja. en koskaan erittäin usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_9] Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Kirjoitan blogia, verkkopäiväkirjaa tai pidän yllä kotisivuja Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin? asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein? 31

38 2. Muuttujat Kirjoitan blogia, verkkopäiväkirjaa tai pidän yllä kotisivuja. en koskaan erittäin usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_10] Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Lataan verkkoon itse ottamiani valokuvia tai videoita Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin? asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein? Lataan verkkoon itse ottamiani valokuvia tai videoita. en koskaan erittäin usein tieto puuttuu (SYSMIS)

39 Q7_1 [Q6_11] Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Lataan verkosta musiikkia, sarjoja, elokuvia, pelejä tai ohjelmia Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin? asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein? Lataan verkosta musiikkia, sarjoja, elokuvia, pelejä tai ohjelmia. en koskaan erittäin usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_1] Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Käytän pikaviestinpalveluita (esim. Messengeriä, Facebookin chattiä) Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin? asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein? Käytän pikaviestinpalveluita (esim. Messengeriä, Facebookin chattiä). en koskaan (taulukko jatkuu seur. sivulla) 33

40 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) erittäin usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_2] Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Käytän nettipuhelinpalveluita (esim. Skypeä) Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin? asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein? Käytän nettipuhelinpalveluita (esim. Skypeä). en koskaan erittäin usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_3] Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Käytän verkkoyhteisöpalveluita ja sosiaalista mediaa (esim. Facebookia, IRC-Galleriaa, Twitteriä) Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin? asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein? 34

41 Q7_4 Käytän verkkoyhteisöpalveluita ja sosiaalista mediaa (esim. Facebookia, IRC-Galleriaa, Twitteriä). en koskaan erittäin usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_4] Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Katson netistä kokonaisia ohjelmia, sarjoja tai elokuvia Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin? asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein? Katson netistä kokonaisia ohjelmia, sarjoja tai elokuvia. en koskaan erittäin usein tieto puuttuu (SYSMIS)

42 2. Muuttujat [Q7_5] Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Katson netistä lyhyitä videoklippejä Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin? asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein? Katson netistä lyhyitä videoklippejä. en koskaan erittäin usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_6] Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Kuuntelen nettiradiota Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin? asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein? Kuuntelen nettiradiota. en koskaan (taulukko jatkuu seur. sivulla) 36

43 Q7_8 (taulukko jatkuu ed. sivulta) erittäin usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_7] Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Ostan (tai vuokraan) netin kautta elokuvia, sarjoja tai musiikkia Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin? asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein? Ostan (tai vuokraan) netin kautta elokuvia, sarjoja tai musiikkia. en koskaan erittäin usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_8] Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Surffailen netissä sattumanvaraisesti yhdestä asiasta toiseen Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin? asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein? 37

44 2. Muuttujat Surffailen netissä sattumanvaraisesti yhdestä asiasta toiseen. en koskaan erittäin usein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_9] Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Käytän nettiä puhelimen kautta Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin? asteikolla 1-7, jossa 1=ei koskaan ja 7=erittäin usein? Käytän nettiä puhelimen kautta. en koskaan erittäin usein tieto puuttuu (SYSMIS)

45 PAINO [BV1] Sukupuoli Sukupuoli mies nainen [BV2] Ikä Ikä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1858 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [PAINO] Painomuuttuja, laskettu iän ja sukupuolen mukaan Painomuuttuja, laskettu iän ja sukupuolen mukaan Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1858 minimi 0.45 maksimi 2.85 keskiarvo 1.00 keskihajonta

46

47 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Kuinka tärkeitä seuraavat mediat ovat elämässäsi: Internet [Q1_1] Kuinka tärkeitä seuraavat mediat ovat elämässäsi: Televisio [Q1_2] Kuinka tärkeitä seuraavat mediat ovat elämässäsi: Radio [Q1_3] Kuinka tärkeitä seuraavat mediat ovat elämässäsi: Maksulliset sanomalehdet [Q1_4] Kuinka tärkeitä seuraavat mediat ovat elämässäsi: Iltapäivälehdet [Q1_5] Kuinka tärkeitä seuraavat mediat ovat elämässäsi: Kirjat [Q1_6] Elämäni on kiireistä [Q2_1] Liiallinen tiedon määrä nykymaailmassa ahdistaa minua [Q2_2] Internet on lähes ainoa media, jota käytän säännöllisesti [Q2_3] Olen huolissani median liiallisesta kaupallistumisesta [Q2_4] Pohdin usein sitä, ovatko uutiset luotettavia [Q2_5] Suosin suomalaista mediaa kuten esimerkiksi suomalaisia televisio-ohjelmia tai nettisivuja [Q2_6] 12 En ole kiinnostunut muusta kuin media-alan ammattilaisten tekemästä sisällöstä [Q2_7] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Pidän yhteyttä minulle tärkeiden ihmisten kanssa [Q3_1] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Seuraan muiden ihmisten kuulumisia [Q3_2] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Saan tutustua uusiin ihmisiin [Q3_3] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Tun- 41

48 3. Hakemistot nen kuuluvani minulle tärkeään ryhmään [Q3_4] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Suosittelen muille ihmisille asioita verkossa (tuotteita, palveluita, tv-sarjoja, elokuvia, jne.) [Q3_5] 16 Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Jaan hauskoja linkkejä muiden iloksi [Q3_6] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Saan tukea muilta ihmisiltä [Q3_7] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Autan muita ihmisiä [Q3_8] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Vaikutan asioihin [Q3_9] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Sivistän itseäni [Q4_1] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Opin uusia taitoja [Q4_2] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Pohdiskelen omaa elämääni [Q4_3] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Saan apua johonkin käytännön ongelmaan [Q4_4] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Etsin uusinta tietoa jostakin asiasta [Q4_5] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Pakenen arjen huolia tai ongelmia [Q5_1] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Viihdyn huumorin parissa [Q5_2] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Ihmettelen asioita tai tapahtumia [Q5_3] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Saan nauraa hölmöille jutuille [Q5_4] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Kulutan aikaani [Q5_5] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Muistelen menneitä [Q5_6] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Saan nauraa jollekin törkeälle tai sopimattomalle asialle [Q5_7] Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Ärsytän tahallani muita ihmisiä [Q5_8] Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Käyn lukemassa uutisia verkon uutissivustoilla [Q6_1]

49 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Kommentoin uutisia verkossa [Q6_2] 27 Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Saan kuulla uutisista muilta ihmisiltä verkossa esimerkiksi Facebookin tai keskustelupalstojen kautta [Q6_3] Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Seuraan verkon kautta parhaillaan käynnissä olevia tapahtumia [Q6_4] Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Saan tietoa lähiympäristössäni tapahtuvista asioista [Q6_5] Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Luen keskustelupalstoja [Q6_6] Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Kirjoitan keskustelupalstoille [Q6_7] 30 Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Luen blogeja [Q6_8] Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Kirjoitan blogia, verkkopäiväkirjaa tai pidän yllä kotisivuja [Q6_9] Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Lataan verkkoon itse ottamiani valokuvia tai videoita [Q6_10] Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Lataan verkosta musiikkia, sarjoja, elokuvia, pelejä tai ohjelmia [Q6_11] Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Käytän pikaviestinpalveluita (esim. Messengeriä, Facebookin chattiä) [Q7_1] Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Käytän nettipuhelinpalveluita (esim. Skypeä) [Q7_2] Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Käytän verkkoyhteisöpalveluita ja sosiaalista mediaa (esim. Facebookia, IRC-Galleriaa, Twitteriä) [Q7_3] Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Katson netistä kokonaisia ohjelmia, sarjoja tai elokuvia [Q7_4] Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Katson netistä lyhyitä videoklippejä [Q7_5] Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Kuuntelen nettiradiota [Q7_6] Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Ostan (tai vuokraan) netin kautta elokuvia, sarjoja tai musiikkia [Q7_7] Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Surffailen netissä sattumanvaraisesti yhdestä asiasta toiseen [Q7_8] Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Käytän nettiä puhelimen kautta [Q7_9] 38 Sukupuoli [BV1] Ikä [BV2] Painomuuttuja, laskettu iän ja sukupuolen mukaan [PAINO]

50 3. Hakemistot 3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Elämäni on kiireistä En ole kiinnostunut muusta kuin media-alan ammattilaisten tekemästä sisällöstä Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Ikä Internet on lähes ainoa media, jota käytän säännöllisesti Kuinka tärkeitä seuraavat mediat ovat elämässäsi: Iltapäivälehdet Kuinka tärkeitä seuraavat mediat ovat elämässäsi: Internet Kuinka tärkeitä seuraavat mediat ovat elämässäsi: Kirjat Kuinka tärkeitä seuraavat mediat ovat elämässäsi: Maksulliset sanomalehdet Kuinka tärkeitä seuraavat mediat ovat elämässäsi: Radio Kuinka tärkeitä seuraavat mediat ovat elämässäsi: Televisio Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Autan muita ihmisiä Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Etsin uusinta tietoa jostakin asiasta Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Ihmettelen asioita tai tapahtumia Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Jaan hauskoja linkkejä muiden iloksi Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Kulutan aikaani Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Muistelen menneitä Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Opin uusia taitoja Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Pakenen arjen huolia tai ongelmia Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Pidän yhteyttä minulle tärkeiden ihmisten kanssa Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Pohdiskelen omaa elämääni Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Saan apua johonkin käytännön ongelmaan Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Saan 44

51 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä nauraa hölmöille jutuille Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Saan nauraa jollekin törkeälle tai sopimattomalle asialle Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Saan tukea muilta ihmisiltä Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Saan tutustua uusiin ihmisiin Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Seuraan muiden ihmisten kuulumisia Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Sivistän itseäni Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Suosittelen muille ihmisille asioita verkossa (tuotteita, palveluita, tv-sarjoja, elokuvia, jne.) Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Tunnen kuuluvani minulle tärkeään ryhmään Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Vaikutan asioihin Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Viihdyn huumorin parissa Kuinka usein netinkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin tai tarjoaa sinulle seuraavia asioita: Ärsytän tahallani muita ihmisiä Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Katson netistä kokonaisia ohjelmia, sarjoja tai elokuvia Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Katson netistä lyhyitä videoklippejä 36 Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Kirjoitan blogia, verkkopäiväkirjaa tai pidän yllä kotisivuja Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Kirjoitan keskustelupalstoille Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Kommentoin uutisia verkossa Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Kuuntelen nettiradiota Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Käyn lukemassa uutisia verkon uutissivustoilla Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Käytän nettipuhelinpalveluita (esim. Skypeä) Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Käytän nettiä puhelimen kautta Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Käytän pikaviestinpalveluita (esim. Messengeriä, Facebookin chattiä) Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Käytän verkkoyhteisöpalveluita ja sosiaalista mediaa (esim. Facebookia, IRC-Galleriaa, Twitteriä) Kuinka usein verkonkäyttösi liittyy seuraaviin asioihin: Lataan verkkoon itse ottamiani valoku- 45

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2985. Suomalaisten internetin käyttö 2013. Koodikirja

FSD2985. Suomalaisten internetin käyttö 2013. Koodikirja FSD2985 Suomalaisten internetin käyttö 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2013 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2992 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja FSD3189 Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja FSD2130 Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3030. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD3030. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Koodikirja FSD3030 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja FSD3014 Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2546. Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen : Suomi. Koodikirja

FSD2546. Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen : Suomi. Koodikirja FSD2546 Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen 2009-2010: Suomi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen 2009-2010: Suomi [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2390. Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat Koodikirja

FSD2390. Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat Koodikirja FSD2390 Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3062. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely Koodikirja

FSD3062. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely Koodikirja FSD3062 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja FSD2382 Nuorisobarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja FSD3159 Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3032. Pieksämäkeläisten kaupunkikuva Koodikirja

FSD3032. Pieksämäkeläisten kaupunkikuva Koodikirja FSD3032 Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2296. Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2296. Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2296 Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2007 :

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot