FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :03: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2181. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Isosaari, Ulla (Vaasan yliopisto): KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 7 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake 121 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Aineiston nimi englanniksi: Finnish Local Government 2004: Primary Health Care 2003: Joint Authorities Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Isosaari, Ulla (Vaasan yliopisto) Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Pekola-Sjöblom, Marianne (Kuntaliitto. Kuntakehitys ja-tutkimus) Aineisto luovutettu arkistoon

8 1. Aineiston kuvailu Asiasanat hammashuolto; kehittäminen; kehitysstrategiat; kilpailuttaminen; kunnat; kuntayhtymät; luottamushenkilöt; palveluntuottajat; palvelut; perusterveydenhuolto; resurssit; sairaanhoitopiirit; toimintamallit Tieteenala / Aihealue OKM:n tieteenalaluokitus: lääke- ja terveystieteet; yhteiskuntatieteet CESSDAn luokitus: terveyspalvelut ja terveyspolitiikka; valtiovalta, julkinen hallinto, poliittiset organisaatiot, puolueet Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: KuntaSuomi 2004 KuntaSuomi tutkimusohjelma on Kuntaliiton, yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteinen tutkimuskokonaisuus, jossa analysoidaan kuntien kehitystä ajanjaksolla Ohjelmassa oli mukana 47 kuntaa, jotka edustivat mahdollisimman hyvin suomalaista kuntakenttää. Tutkimusohjelman rahoituksesta vastasivat tutkimukseen osallistuneet kunnat yhdessä Kuntaliiton kanssa. Tutkimusohjelma jakaantuu 14 tutkimusmoduuliin. Useimpien moduulien tieto kerättiin kirjekyselyillä. Tiedot ovat yhdistettävissä toisiinsa (horisontaalisuus). Tiedot voi yhdistää myös aikasarjoittain (vertikaalisuus). Sisällön kuvaus Tämä tutkimus on osa KuntaSuomi 2004 tutkimusohjelman Sosiaali- ja terveyspalvelujen tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat kuntien perusterveydenhuollon ohjaus ja johtaminen, palvelutuotanto, tapahtuneet muutokset sekä kehittämispolitiikka. Tämä kysely tehtiin perusterveydenhuollon kuntayhtymään kuuluville kunnille ja vastaaja oli terveystoimesta vastaava viranhaltija. Perusterveydenhuoltoa on tutkittu myös vuosina 1997 ja Ensimmäisenä kartoitettiin kuntien palveluiden tuotantoa. Kysyttiin, mitkä tahot tuottavat perusterveydenhuoltoon kuuluvia palveluita kunnassa ja onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa. Kysyttiin myös, onko kansanterveystyön kuntayhtymä käyttänyt ns. keikkalääkäreitä ja mihin tehtäviin. Seuraavaksi vastaajaa pyydettiin arvioimaan väittämiä perusteista, joilla kunta kuuluu kansanterveystyön kuntayhtymään. Tiedusteltiin myös, onko kunnassa kansanterveystyön kuntayhtymän toimipisteitä ja jos on, niin mitä ja pitääkö vastaaja niitä tärkeinä. Vastaajaa pyydettiin arvioimaan myös väittämiä omasta kansanterveystyön kuntayhtymästään sekä kysyttiin, millä tavoin kuntayhtymän ja kunnan yhteistyö on järjestetty ja onko kunnalla keskeinen rooli kuntayhtymän toiminnassa. Kyselyssä kartoitettiin myös sitä, onko kunnassa keskusteltu oman perusterveydenhuoltotoiminnan aloittamisesta tai toiseen kuntayhtymään liittymisestä. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu Kyselyssä kerättiin tietoa myös erikoissairaanhoitoon liittyvistä asioista. Kysyttiin, millä tavoin kunta ohjeistaa sairaanhoitopiiriä ja pyydettiin arvioimaan väittämiä, jotka koskevat sen sairaanhoitopiirin toimintaa, johon kunta kuuluu. Kunnallisen terveydenhuollon kehittämisstrategioita kartoitettiin kysymällä, mitä toimintamalleja kunnan kansanterveystyön kuntayhtymässä käytössä, onko kunnassa meneillään/suunnitteilla perusterveydenhuoltoon liittyviä kokeiluja tai uudistuksia, onko kunnassa laadittu kokonaisvaltainen hyvinvointipoliittinen ohjelma, onko kunnanvaltuusto asettanut sitovia terveystoimen palvelutasovaatimuksia ja onko kansanterveystyön kuntayhtymä tehnyt henkilöstötilinpäätöksiä. Tiedusteltiin myös, onko kunnassa tehty erityinen terveyspalveluiden kehittämisohjelma tai strategia, onko kuntayhtymässä toteutettu terveystoimen asiakastyytyväisyyskyselyjä ja onko kuntayhtymässä käytössä väestövastuujärjestelmä. Seuraavaksi kysyttiin terveystoimen resursseihin liittyviä kysymyksiä, mm. kansanterveystyön kuntayhtymään liittyen sekä kysyttiin, onko kuntayhtymässä vuonna 2000 tai sen jälkeen siirretty tehtäviä lääkäreiltä hoitohenkilökunnalle. Kartoitettiin myös, miten hammashuollon laajentaminen vuonna 2000 on vaikuttanut kunnassa, miten kunta pystyy vastaamaan muuttuneeseen tilanteeseen, onko kunnan hammashuollossa käytössä jonotusjärjestelmä ja mille ryhmille kunta tarjoaa maksuttomia hammashuollon palveluja. Lopuksi pyydettiin arviota kuntayhtymän luottamushenkilöelimen merkityksestä tai roolista eri terveystoimea koskevien asioiden hoitamisessa, luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyvistä ominaisuuksista sekä eri tahojen vaikutuksesta kuntayhtymän toimintaan. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Maantieteellinen alue (Kunta) Perusjoukko/otos: Suomen kunnat, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: 2003 Kerääjät: Isosaari, Ulla (Vaasan yliopisto) Aineiston tuottajat: Suomen Kuntaliitto Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2003 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 86 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 166 muuttujaa ja 19 havaintoa. Otantamenetelmä: Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otanta Kaksivaiheinen ositettu otanta KuntaSuomi-projektikuntien valinnassa. Kuntaotokset valittiin erikseen alle asukkaan kunnista (28 kuntaa) ja yli asukkaan kunnista (19 kuntaa). Valinnassa pyrittiin edustavuuteen kummankin kuntajoukon sisällä 3

10 1. Aineiston kuvailu suhteessa kokoluokan kaikkiin kuntiin. Suurten kuntien lukumäärä on tapausjoukossa suurempi kuin niiden osuus kaikista kunnista, koska niissä asuu 70 prosenttia maan väestöstä. Edustavuuskriteereinä käytettiin lisäksi mm. alueellista sijaintia, väestön ikä- ja koulutusrakennetta, elinkeinorakennetta ja kuntatalouden tunnuslukuja, poliittisia voimasuhteita sekä kunnan toimintapolitiikkaa kuvaavia muuttujia. Ahvenanmaan kunnat jätettiin valinnan ulkopuolelle niiden maakunnallisesta itsehallinnosta johtuvien erityispiirteiden takia. Kyselylomake lähetettiin kunkin perusterveydenhuollon kuntayhtymään kuuluvan kunnan terveystoimesta vastaavalle viranhaltijalle (N=22). Vastaukset saatiin 19 kunnasta. 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Isosaari, Ulla (2004). Perusterveydenhuolto koetuksella. Tutkimus kunnallisesta perusterveydenhuollosta Helsinki: Kuntaliitto. KuntaSuomi tutkimuksia; nro 47 & Acta nro 167. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Liittyvät aineistot FSD2177 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 1997 FSD2178 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat FSD2179 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : kuntayhtymiin kuuluvat kunnat FSD2180 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2003 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Isosaari, Ulla (2004). Perusterveydenhuolto koetuksella. Tutkimus kunnallisesta perusterveydenhuollosta Helsinki : Kuntaliitto. - (KuntaSuomi2004 -tutkimuksia; nro 47 & Acta nro 167). Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. 4

11 1.4. Aineiston käyttö Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 5

12

13 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 19 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 19 minimi 2.00 maksimi 2.00 keskiarvo 2.00 keskihajonta

14 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 19 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 5.63 [KUNTA] Kunta Kunta [KUNTANRO] Kunnan numero Kunnan numero Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 19 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [KYHT] Kuntayhtymä Kuntayhtymä 8

15 Q1_1 [VIRHA] Terveystoimesta vastaava viranhaltija Terveystoimesta vastaava viranhaltija [Q1_1] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Perhesuunnittelu- ja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? Kysymyksen esiteksti Rengastakaa yksi tai useampi vaihtoehto tilanteen mukaan. Perhesuunnittelu- ja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun 2 Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelut ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja (mikä?)

16 2. Muuttujat [Q1_2] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Neuvolapalvelut (äitiys ja lasten) Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? Kysymyksen esiteksti Rengastakaa yksi tai useampi vaihtoehto tilanteen mukaan. Neuvolapalvelut (äitiys ja lasten) Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun 2 Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelut ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja (mikä?) [Q1_3] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Kouluterveydenhuolto Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? 10

17 Q1_4 Kysymyksen esiteksti Rengastakaa yksi tai useampi vaihtoehto tilanteen mukaan. Kouluterveydenhuolto Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun 2 Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelut ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja (mikä?) [Q1_4] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Opiskelijaterveydenhuolto Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? Kysymyksen esiteksti Rengastakaa yksi tai useampi vaihtoehto tilanteen mukaan. Opiskelijaterveydenhuolto 11

18 2. Muuttujat Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelut ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja (mikä?) [Q1_5] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Työterveys Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? Kysymyksen esiteksti Rengastakaa yksi tai useampi vaihtoehto tilanteen mukaan. Työterveys Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun (taulukko jatkuu seur. sivulla) 12

19 Q1_6 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelut ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja (mikä?) [Q1_6] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Kotisairaanhoito Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? Kysymyksen esiteksti Rengastakaa yksi tai useampi vaihtoehto tilanteen mukaan. Kotisairaanhoito Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelut ostetaan yksityiseltä tuottajalta (taulukko jatkuu seur. sivulla) 13

20 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Muu tuottaja (mikä?) [Q1_7] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Sairaankuljetus Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? Kysymyksen esiteksti Rengastakaa yksi tai useampi vaihtoehto tilanteen mukaan. Sairaankuljetus Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelut ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja (mikä?) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 14

21 Q1_8 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q1_8] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Mielenterveyspalvelut Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? Kysymyksen esiteksti Rengastakaa yksi tai useampi vaihtoehto tilanteen mukaan. Mielenterveyspalvelut Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelut ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja (mikä?) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 15

22 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q1_9] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Hammashuolto Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? Kysymyksen esiteksti Rengastakaa yksi tai useampi vaihtoehto tilanteen mukaan. Hammashuolto Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelut ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja (mikä?) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 16

23 Q1_10 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q1_10] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Lääkinnällinen kuntoutus Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? Kysymyksen esiteksti Rengastakaa yksi tai useampi vaihtoehto tilanteen mukaan. Lääkinnällinen kuntoutus Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelut ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja (mikä?) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 17

24 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q1_11] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Laboratoriopalvelut Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? Kysymyksen esiteksti Rengastakaa yksi tai useampi vaihtoehto tilanteen mukaan. Laboratoriopalvelut Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelut ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja (mikä?)

25 Q1_13 [Q1_12] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Röntgen Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? Kysymyksen esiteksti Rengastakaa yksi tai useampi vaihtoehto tilanteen mukaan. Röntgen Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelut ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja (mikä?) [Q1_13] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Vuodeosastopalvelut Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? 19

26 2. Muuttujat Kysymyksen esiteksti Rengastakaa yksi tai useampi vaihtoehto tilanteen mukaan. Vuodeosastopalvelut Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelut ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja (mikä?) [Q1_14] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Päiväsairaanhoitopalvelut Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? Kysymyksen esiteksti Rengastakaa yksi tai useampi vaihtoehto tilanteen mukaan. Päiväsairaanhoitopalvelut 20

27 Q1_15 Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelut ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja (mikä?) [Q1_15] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Lääkäripäivystys Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? Kysymyksen esiteksti Rengastakaa yksi tai useampi vaihtoehto tilanteen mukaan. Lääkäripäivystys Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun (taulukko jatkuu seur. sivulla) 21

28 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelut ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja (mikä?) [Q1_16] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Kotisairaalatoiminta Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? Kysymyksen esiteksti Rengastakaa yksi tai useampi vaihtoehto tilanteen mukaan. Kotisairaalatoiminta Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelut ostetaan yksityiseltä tuottajalta (taulukko jatkuu seur. sivulla) 22

29 Q1_17 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Muu tuottaja (mikä?) [Q1_17] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Ympäristöterveydenhuolto Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? Kysymyksen esiteksti Rengastakaa yksi tai useampi vaihtoehto tilanteen mukaan. Ympäristöterveydenhuolto Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelut ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja (mikä?) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 23

30 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q1_18] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Päiväkeskus Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? Kysymyksen esiteksti Rengastakaa yksi tai useampi vaihtoehto tilanteen mukaan. Päiväkeskus Palvelua ei ole lainkaan Kunta tuottaa palvelun Palvelu tuotetaan sopimuksin muiden kuntien kanssa Palvelu ostetaan muulta kunnalta tai kuntayhtymältä Palvelut ostetaan yksityiseltä tuottajalta Muu tuottaja (mikä?) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 24

31 Q1_19 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1_19] Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne?: Kommentit (Avokysymys) Mitkä tahot tuottavat seuraavat perusterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut kunnassanne? Kysymyksen esiteksti Rengastakaa yksi tai useampi vaihtoehto tilanteen mukaan. Kommentit (Avokysymys) [Q2_1] Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa?: Perhesuunnittelu- ja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa? Perhesuunnittelu- ja raskaudenehkäisyneuvontapalvelut 25

32 2. Muuttujat Ei lainkaan 1 Jonkin verran Noin puolet Lähes kaikki Kaikki [Q2_2] Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa?: Neuvolapalvelut (äitiys ja lasten) Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa? Neuvolapalvelut (äitiys ja lasten) Ei lainkaan 1 Jonkin verran Noin puolet Lähes kaikki Kaikki [Q2_3] Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa?: Kouluterveydenhuolto Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa? Kouluterveydenhuolto 26

33 Q2_5 Ei lainkaan 1 Jonkin verran Noin puolet Lähes kaikki Kaikki [Q2_4] Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa?: Opiskelijaterveydenhuolto Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa? Opiskelijaterveydenhuolto Ei lainkaan 1 Jonkin verran Noin puolet Lähes kaikki Kaikki [Q2_5] Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa?: Työterveys Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa? Työterveys 27

34 2. Muuttujat Ei lainkaan Jonkin verran Noin puolet Lähes kaikki Kaikki [Q2_6] Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa?: Kotisairaanhoito Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa? Kotisairaanhoito Ei lainkaan 1 Jonkin verran Noin puolet Lähes kaikki Kaikki [Q2_7] Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa?: Sairaankuljetus Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa? Sairaankuljetus 28

35 Q2_9 Ei lainkaan Jonkin verran Noin puolet Lähes kaikki Kaikki [Q2_8] Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa?: Mielenterveyspalvelut Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa? Mielenterveyspalvelut Ei lainkaan Jonkin verran Noin puolet Lähes kaikki Kaikki [Q2_9] Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa?: Hammashuolto Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa? Hammashuolto 29

36 2. Muuttujat Ei lainkaan 1 Jonkin verran Noin puolet Lähes kaikki Kaikki [Q2_10] Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa?: Lääkinnällinen kuntoutus Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa? Lääkinnällinen kuntoutus Ei lainkaan Jonkin verran Noin puolet Lähes kaikki Kaikki [Q2_11] Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa?: Laboratoriopalvelut Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa? Laboratoriopalvelut 30

37 Q2_13 Ei lainkaan Jonkin verran Noin puolet Lähes kaikki Kaikki [Q2_12] Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa?: Röntgen Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa? Röntgen Ei lainkaan 1 Jonkin verran Noin puolet Lähes kaikki Kaikki [Q2_13] Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa?: Vuodeosastopalvelut Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa? Vuodeosastopalvelut 31

38 2. Muuttujat Ei lainkaan 1 Jonkin verran Noin puolet Lähes kaikki Kaikki [Q2_14] Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa?: Päiväsairaanhoitopalvelut Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa? Päiväsairaanhoitopalvelut Ei lainkaan Jonkin verran Noin puolet Lähes kaikki Kaikki tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_15] Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa?: Lääkäripäivystys Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa? Lääkäripäivystys 32

39 Q2_17 Ei lainkaan Jonkin verran Noin puolet Lähes kaikki Kaikki [Q2_16] Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa?: Kotisairaalatoiminta Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa? Kotisairaalatoiminta Ei lainkaan Jonkin verran Noin puolet Lähes kaikki Kaikki tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_17] Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa?: Ympäristöterveydenhuolto Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa? Ympäristöterveydenhuolto 33

40 2. Muuttujat Ei lainkaan 1 Jonkin verran Noin puolet Lähes kaikki Kaikki [Q2_18] Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa?: Muu, mikä? Onko palveluiden tuottajia kilpailutettu ennen päätöksentekoa? Muu, mikä? Ei lainkaan 1 0 Jonkin verran 2 0 Noin puolet 3 0 Lähes kaikki 4 0 Kaikki 5 0 tieto puuttuu (SYSMIS). 19 [Q3_1] Onko kansanterveystyön kuntayhtymä käyttänyt ns. keikkalääkäreitä? Onko kansanterveystyön kuntayhtymä käyttänyt ns. keikkalääkäreitä? Ei (taulukko jatkuu seur. sivulla) 34

41 Q4_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_2] Onko kansanterveystyön kuntayhtymä käyttänyt ns. keikkalääkäreitä?: Mihin tehtäviin? (Avokysymys) Onko kansanterveystyön kuntayhtymä käyttänyt ns. keikkalääkäreitä? Mihin tehtäviin? (Avokysymys) [Q4_1] Arvioikaa seuraavia väittämiä perusteista, joilla kuntanne kuuluu kansanterveystyön kuntayhtymään: Yhteinen toiminta on taloudellisempaa kuin itsenäinen Arvioikaa seuraavia väittämiä perusteista, joilla kuntanne kuuluu kansanterveystyön kuntayhtymään. Yhteinen toiminta on taloudellisempaa kuin itsenäinen Täysin eri mieltä Melko eri mieltä Siltä väliltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

42 2. Muuttujat [Q4_2] Arvioikaa seuraavia väittämiä perusteista, joilla kuntanne kuuluu kansanterveystyön kuntayhtymään: Kunnalla ei yksin ole riittäviä taloudellisia resursseja itsenäisen perusterveydenhuollon järjestämiseen Arvioikaa seuraavia väittämiä perusteista, joilla kuntanne kuuluu kansanterveystyön kuntayhtymään. Kunnalla ei yksin ole riittäviä taloudellisia resursseja itsenäisen perusterveydenhuollon järjestämiseen Täysin eri mieltä Melko eri mieltä Siltä väliltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_3] Arvioikaa seuraavia väittämiä perusteista, joilla kuntanne kuuluu kansanterveystyön kuntayhtymään: Kunnan asukaspohja on liian pieni Arvioikaa seuraavia väittämiä perusteista, joilla kuntanne kuuluu kansanterveystyön kuntayhtymään. Kunnan asukaspohja on liian pieni Täysin eri mieltä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 36

43 Q4_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Melko eri mieltä Siltä väliltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_4] Arvioikaa seuraavia väittämiä perusteista, joilla kuntanne kuuluu kansanterveystyön kuntayhtymään: Kuntamme hyötyy kuntayhtymän jäsenyydestä taloudellisesti Arvioikaa seuraavia väittämiä perusteista, joilla kuntanne kuuluu kansanterveystyön kuntayhtymään. Kuntamme hyötyy kuntayhtymän jäsenyydestä taloudellisesti Täysin eri mieltä Melko eri mieltä Siltä väliltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_5] Arvioikaa seuraavia väittämiä perusteista, joilla kuntanne kuuluu kansanterveystyön kuntayhtymään: Jäsenyyden avulla pystytään kuntalaisille tarjoamaan laadukkaampia palveluja Arvioikaa seuraavia väittämiä perusteista, joilla kuntanne kuuluu kansanterveystyön kuntayhtymään. 37

44 2. Muuttujat Jäsenyyden avulla pystytään kuntalaisille tarjoamaan laadukkaampia palveluja Täysin eri mieltä Melko eri mieltä Siltä väliltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_6] Arvioikaa seuraavia väittämiä perusteista, joilla kuntanne kuuluu kansanterveystyön kuntayhtymään: Jäsenyyden avulla pystymme varmistamaan hoidon ympärivuorokautisen saatavuuden Arvioikaa seuraavia väittämiä perusteista, joilla kuntanne kuuluu kansanterveystyön kuntayhtymään. Jäsenyyden avulla pystymme varmistamaan hoidon ympärivuorokautisen saatavuuden Täysin eri mieltä Melko eri mieltä Siltä väliltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

45 Q4_8 [Q4_7] Arvioikaa seuraavia väittämiä perusteista, joilla kuntanne kuuluu kansanterveystyön kuntayhtymään: Jäsenyyden avulla pystymme tarjoamaan kuntalaisille monipuolisempia palveluja Arvioikaa seuraavia väittämiä perusteista, joilla kuntanne kuuluu kansanterveystyön kuntayhtymään. Jäsenyyden avulla pystymme tarjoamaan kuntalaisille monipuolisempia palveluja Täysin eri mieltä Melko eri mieltä Siltä väliltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_8] Arvioikaa seuraavia väittämiä perusteista, joilla kuntanne kuuluu kansanterveystyön kuntayhtymään: Muut kuntayhtymän jäsenyyttä puoltavat syyt (Avokysymys) Arvioikaa seuraavia väittämiä perusteista, joilla kuntanne kuuluu kansanterveystyön kuntayhtymään. Muut kuntayhtymän jäsenyyttä puoltavat syyt (Avokysymys) [Q5_1] Onko kansanterveystyön kuntayhtymällä toimipisteitä kunnassanne? Onko kansanterveystyön kuntayhtymällä toimipisteitä kunnassanne? 39

46 2. Muuttujat Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_2] Onko kansanterveystyön kuntayhtymällä toimipisteitä kunnassanne?: Mitä toimipisteitä? (Avokysymys) Onko kansanterveystyön kuntayhtymällä toimipisteitä kunnassanne? Mitä toimipisteitä? [Q5_3] Pidättekö tärkeänä sitä, että kansanterveystyön kuntayhtymällä on toimipisteitä kunnassanne? Pidättekö tärkeänä sitä, että kansanterveystyön kuntayhtymällä on toimipisteitä kunnassanne? Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_1] Arvioikaa seuraavia siihen kansanterveystyön kuntayhtymään liittyviä väittämiä, johon kuntanne kuluu: Kansanterveystyön kuntayhtymän toiminta on taloudellista Arvioikaa seuraavia siihen kansanterveystyön kuntayhtymään liittyviä väittämiä, johon kuntanne kuuluu. 40

47 Q6_2 Kansanterveystyön kuntayhtymän toiminta on taloudellista Täysin eri mieltä Melko eri mieltä Siltä väliltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_2] Arvioikaa seuraavia siihen kansanterveystyön kuntayhtymään liittyviä väittämiä, johon kuntanne kuluu: Kuntayhtymän tuottamien perusterveydenhuollon palvelujen saatavuus on kuntalaistemme kannalta riittävä Arvioikaa seuraavia siihen kansanterveystyön kuntayhtymään liittyviä väittämiä, johon kuntanne kuuluu. Kuntayhtymän tuottamien perusterveydenhuollon palvelujen saatavuus on kuntalaistemme kannalta riittävä Täysin eri mieltä Melko eri mieltä Siltä väliltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

48 2. Muuttujat [Q6_3] Arvioikaa seuraavia siihen kansanterveystyön kuntayhtymään liittyviä väittämiä, johon kuntanne kuluu: Kuntayhtymän tuottamat palvelut ovat riittävä laadukkaita Arvioikaa seuraavia siihen kansanterveystyön kuntayhtymään liittyviä väittämiä, johon kuntanne kuuluu. Kuntayhtymän tuottamat palvelut ovat riittävä laadukkaita Täysin eri mieltä Melko eri mieltä Siltä väliltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_4] Arvioikaa seuraavia siihen kansanterveystyön kuntayhtymään liittyviä väittämiä, johon kuntanne kuluu: Kuntamme vaikuttamismahdollisuudet kuntayhtymän toimintaan ovat riittävät Arvioikaa seuraavia siihen kansanterveystyön kuntayhtymään liittyviä väittämiä, johon kuntanne kuuluu. Kuntamme vaikuttamismahdollisuudet kuntayhtymän toimintaan ovat riittävät Täysin eri mieltä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 42

49 Q6_6 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Melko eri mieltä Siltä väliltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_5] Arvioikaa seuraavia siihen kansanterveystyön kuntayhtymään liittyviä väittämiä, johon kuntanne kuluu: Kuntamme ja kuntayhtymän tarpeet ja intressit ovat pääasiassa yhteneviä Arvioikaa seuraavia siihen kansanterveystyön kuntayhtymään liittyviä väittämiä, johon kuntanne kuuluu. Kuntamme ja kuntayhtymän tarpeet ja intressit ovat pääasiassa yhteneviä Täysin eri mieltä Melko eri mieltä Siltä väliltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_6] Arvioikaa seuraavia siihen kansanterveystyön kuntayhtymään liittyviä väittämiä, johon kuntanne kuluu: Kuntayhtymän hallinto on järjestetty tehokkaasti Arvioikaa seuraavia siihen kansanterveystyön kuntayhtymään liittyviä väittämiä, johon kuntanne kuuluu. 43

50 2. Muuttujat Kuntayhtymän hallinto on järjestetty tehokkaasti Täysin eri mieltä Melko eri mieltä Siltä väliltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_7] Arvioikaa seuraavia siihen kansanterveystyön kuntayhtymään liittyviä väittämiä, johon kuntanne kuluu: Kuntayhtymän toiminnasta on saatavissa riittävästi tietoa Arvioikaa seuraavia siihen kansanterveystyön kuntayhtymään liittyviä väittämiä, johon kuntanne kuuluu. Kuntayhtymän toiminnasta on saatavissa riittävästi tietoa Täysin eri mieltä Melko eri mieltä Siltä väliltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

51 Q7 [Q6_8] Arvioikaa seuraavia siihen kansanterveystyön kuntayhtymään liittyviä väittämiä, johon kuntanne kuluu: Kuntayhtymän ja kuntamme suhde on kiinteä Arvioikaa seuraavia siihen kansanterveystyön kuntayhtymään liittyviä väittämiä, johon kuntanne kuuluu. Kuntayhtymän ja kuntamme suhde on kiinteä Täysin eri mieltä Melko eri mieltä Siltä väliltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7] Millä tavoin kansanterveystyön kuntayhtymän ja kuntanne yhteistyö on järjestetty muodollisten kuntayhtymän edustuselinten lisäksi? (Avokysymys) Millä tavoin kansanterveystyön kuntayhtymän ja kuntanne yhteistyö on järjestetty muodollisten kuntayhtymän edustuselinten lisäksi? [Q8] Onko kunnallanne mielestänne keskeinen rooli kuntayhtymänne toiminnassa? Onko kunnallanne mielestänne keskeinen rooli kuntayhtymänne toiminnassa? 45

52 2. Muuttujat Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_1] Onko kunnassanne keskusteltu: oman perusterveydenhuoltotoiminnan aloittamisesta? Onko kunnassanne keskusteltu oman perusterveydenhuoltotoiminnan aloittamisesta? Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_2] Onko kunnassanne keskusteltu: toiseen kuntayhtymään liittymisestä? Onko kunnassanne keskusteltu toiseen kuntayhtymään liittymisestä? Ei Kyllä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 46

53 Q9_4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_3] Onko kunnassanne keskusteltu toiseen kuntayhtymään liittymisestä?: jos on, niin missä vaiheessa se etenee? Onko kunnassanne keskusteltu toiseen kuntayhtymään liittymisestä?: jos on, niin missä vaiheessa se etenee? Asiasta on keskusteltu Asia on vireillä Asia on päätetty tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_4] Onko kunnassanne keskusteltu: kommentit (Avokysymys) Onko kunnassanne keskusteltu kommentit (Avokysymys) [Q10_1] Arvioikaa seuraavia väittämiä, jotka koskevat sen sairaanhoitopiirin toimintaa, johon kuntanne kuuluu: Sairaanhoitopiirin toiminta on taloudellisesti tehokasta Arvioikaa seuraavia väittämiä, jotka koskevat sen sairaanhoitopiirin toimintaa, johon kuntanne kuuluu. 47

54 2. Muuttujat Sairaanhoitopiirin toiminta on taloudellisesti tehokasta täysin eri mieltä melko eri mieltä siltä väliltä melko samaa mieltä täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_2] Arvioikaa seuraavia väittämiä, jotka koskevat sen sairaanhoitopiirin toimintaa, johon kuntanne kuuluu: Sairaanhoitopiirin toimintamallit aiheuttavat kunnallemme liikaa byrokratiaa/paperitöitä Arvioikaa seuraavia väittämiä, jotka koskevat sen sairaanhoitopiirin toimintaa, johon kuntanne kuuluu. Sairaanhoitopiirin toimintamallit aiheuttavat kunnallemme liikaa byrokratiaa/paperitöitä täysin eri mieltä melko eri mieltä siltä väliltä melko samaa mieltä täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS)

55 Q10_4 [Q10_3] Arvioikaa seuraavia väittämiä, jotka koskevat sen sairaanhoitopiirin toimintaa, johon kuntanne kuuluu: Sairaanhoitopiirin toiminnasta on saatavissa riittävästi tietoa Arvioikaa seuraavia väittämiä, jotka koskevat sen sairaanhoitopiirin toimintaa, johon kuntanne kuuluu. Sairaanhoitopiirin toiminnasta on saatavissa riittävästi tietoa täysin eri mieltä melko eri mieltä siltä väliltä melko samaa mieltä täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_4] Arvioikaa seuraavia väittämiä, jotka koskevat sen sairaanhoitopiirin toimintaa, johon kuntanne kuuluu: Yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa on ollut ongelmia Arvioikaa seuraavia väittämiä, jotka koskevat sen sairaanhoitopiirin toimintaa, johon kuntanne kuuluu. Yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa on ollut ongelmia täysin eri mieltä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 49

56 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) melko eri mieltä siltä väliltä melko samaa mieltä täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_5] Arvioikaa seuraavia väittämiä, jotka koskevat sen sairaanhoitopiirin toimintaa, johon kuntanne kuuluu: Mitkä ovat suurimmat ongelmat? (Avokysymys) Arvioikaa seuraavia väittämiä, jotka koskevat sen sairaanhoitopiirin toimintaa, johon kuntanne kuuluu. Mitkä ovat suurimmat ongelmat? (Avokysymys) [Q11] Millä tavoin kunta ohjeistaa sairaanhoitopiiriä? (Avokysymys) Millä tavoin kunta ohjeistaa sairaanhoitopiiriä? [Q12_1] Onko kuntanne kansanterveystyön kuntayhtymässä käytössä seuraavia toimintamalleja: Tulosyksikkörakenne Onko kuntanne kansanterveystyön kuntayhtymässä käytössä seuraavia toimintamalleja? Tulosyksikkörakenne 50

57 Q12_3 Ei lainkaan Kokeiluyksikössä Merkittävässä osassa organisaatiota Koko organisaatiossa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_2] Onko kuntanne kansanterveystyön kuntayhtymässä käytössä seuraavia toimintamalleja: Palvelujen osto yksityiseltä tuottajalta Onko kuntanne kansanterveystyön kuntayhtymässä käytössä seuraavia toimintamalleja? Palvelujen osto yksityiseltä tuottajalta Ei lainkaan Kokeiluyksikössä Merkittävässä osassa organisaatiota Koko organisaatiossa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_3] Onko kuntanne kansanterveystyön kuntayhtymässä käytössä seuraavia toimintamalleja: Tilaaja-tuottajamalli (terveystoimen sisäinen) Onko kuntanne kansanterveystyön kuntayhtymässä käytössä seuraavia toimintamalleja? Tilaaja-tuottajamalli (terveystoimen sisäinen) 51

58 2. Muuttujat Ei lainkaan Kokeiluyksikössä Merkittävässä osassa organisaatiota Koko organisaatiossa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_4] Onko kuntanne kansanterveystyön kuntayhtymässä käytössä seuraavia toimintamalleja: Kustannustehokkuuslukujen hyödyntäminen Onko kuntanne kansanterveystyön kuntayhtymässä käytössä seuraavia toimintamalleja? Kustannustehokkuuslukujen hyödyntäminen Ei lainkaan Kokeiluyksikössä Merkittävässä osassa organisaatiota Koko organisaatiossa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_5] Onko kuntanne kansanterveystyön kuntayhtymässä käytössä seuraavia toimintamalleja: Tulospalkkaus Onko kuntanne kansanterveystyön kuntayhtymässä käytössä seuraavia toimintamalleja? Tulospalkkaus 52

59 Q12_7 Ei lainkaan Kokeiluyksikössä Merkittävässä osassa organisaatiota Koko organisaatiossa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_6] Onko kuntanne kansanterveystyön kuntayhtymässä käytössä seuraavia toimintamalleja: Sisäinen laskutus Onko kuntanne kansanterveystyön kuntayhtymässä käytössä seuraavia toimintamalleja? Sisäinen laskutus Ei lainkaan Kokeiluyksikössä Merkittävässä osassa organisaatiota Koko organisaatiossa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_7] Onko kuntanne kansanterveystyön kuntayhtymässä käytössä seuraavia toimintamalleja: Palvelusitoumukset Onko kuntanne kansanterveystyön kuntayhtymässä käytössä seuraavia toimintamalleja? Palvelusitoumukset 53

60 2. Muuttujat Ei lainkaan Kokeiluyksikössä Merkittävässä osassa organisaatiota Koko organisaatiossa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_8] Onko kuntanne kansanterveystyön kuntayhtymässä käytössä seuraavia toimintamalleja: Laatumittarien käyttö Onko kuntanne kansanterveystyön kuntayhtymässä käytössä seuraavia toimintamalleja? Laatumittarien käyttö Ei lainkaan Kokeiluyksikössä Merkittävässä osassa organisaatiota Koko organisaatiossa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_9] Onko kuntanne kansanterveystyön kuntayhtymässä käytössä seuraavia toimintamalleja: Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito samassa yksikössä Onko kuntanne kansanterveystyön kuntayhtymässä käytössä seuraavia toimintamalleja? Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito samassa yksikössä 54

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2179 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2178 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2178 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja FSD2164 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2180 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2003 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2172. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 1997: palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2172. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 1997: palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2172 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 1997: palvelulaitosten johtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 1997: palvelulaitosten

Lisätiedot

FSD2160. KuntaSuomi 2004: koulutoimi 2002: ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja aikuiskoulutus. Koodikirja

FSD2160. KuntaSuomi 2004: koulutoimi 2002: ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja aikuiskoulutus. Koodikirja FSD2160 KuntaSuomi 2004: koulutoimi 2002: ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja aikuiskoulutus Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: koulutoimi 2002: ammatilliset oppilaitokset,

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3043 Sosiaalibarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2148. KuntaSuomi 2004: kulttuuritoimi Koodikirja

FSD2148. KuntaSuomi 2004: kulttuuritoimi Koodikirja FSD2148 KuntaSuomi 2004: kulttuuritoimi 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: kulttuuritoimi 1996 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD3130 Kaupunkipalvelututkimus 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2165. KuntaSuomi 2004 : lasten päivähoito 1999 : päiväkodit. Koodikirja

FSD2165. KuntaSuomi 2004 : lasten päivähoito 1999 : päiväkodit. Koodikirja FSD2165 KuntaSuomi 2004 : lasten päivähoito 1999 : päiväkodit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2151. KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi Koodikirja

FSD2151. KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi Koodikirja FSD2151 KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja FSD3189 Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2850 Sosiaalibarometri 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2272. KuntaSuomi 2004: kuntalaiskysely Koodikirja

FSD2272. KuntaSuomi 2004: kuntalaiskysely Koodikirja FSD2272 KuntaSuomi 2004: kuntalaiskysely 2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: kuntalaiskysely 2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja

Lisätiedot

KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSAINEISTON KUVAILU

KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSAINEISTON KUVAILU 1 KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSAINEISTON KUVAILU Eliisa Haanpää Tietoarkisto 6.6.2017 Kuva: Unsplash CC0 2 Esityksen sisältö Yleinen Tutkimusaineiston metadata Kuvaileva metadata 3 Yleinen Tietoarkisto www.fsd.uta.fi

Lisätiedot

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD1193. KuntaSuomi 2004: kuntatyöyhteisötutkimus Koodikirja

FSD1193. KuntaSuomi 2004: kuntatyöyhteisötutkimus Koodikirja FSD1193 KuntaSuomi 2004: kuntatyöyhteisötutkimus 1995 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: kuntatyöyhteisötutkimus 1995 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja FSD2130 Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2992 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD1147. Kunnallisalan ilmapuntari 1992: kuntalaiset. Koodikirja

FSD1147. Kunnallisalan ilmapuntari 1992: kuntalaiset. Koodikirja FSD1147 Kunnallisalan ilmapuntari 1992: kuntalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1992: kuntalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot