FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :50: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2872. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 [elektroninen aineisto]. FSD2872, versio 1.0 ( ). Helsinki: Kansalliskirjasto. Kansalliset kirjastoverkkopalvelut [tuottaja], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 65 B Kyselylomake ruotsiksi 77 C Kyselylomake englanniksi 89 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Aineiston nimi englanniksi: National User Survey of Finnish University of Applied Sciences Libraries 2013 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Muu materiaali Kyselylomake: pdf-tiedosto suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Tekijät Kansalliskirjasto. Kansalliset kirjastoverkkopalvelut Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Hormia-Poutanen, Kristiina (Kansalliskirjasto. Kansalliset kirjastoverkkopalvelut) 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat ammattikorkeakoulukirjastot; ammattikorkeakoulut; asiakaskyselyt; asiakaspalvelu; asiakastyytyväisyys; kirjastoaineistot; kirjastojärjestelmät; kirjastoluettelot; kirjastonkäyttö; kirjastopalvelut; kirjastot; kokoelmat; lainaustoiminta; vaikuttavuus; verkkopalvelut; www-sivut Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: informaatiotutkimus; sosiologia CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: lähteet; tietoyhteiskunta (myös internetin käyttö) Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely Kirjastosektoreiden yhteinen, kansallinen käyttäjäkysely kerää tietoa kirjastopalvelujen käytöstä, asiakastyytyväisyydestä ja vaikuttavuudesta. Kysely on suunnattu yleisten kirjastojen sekä korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen loppukäyttäjille. Kysely toteutettiin verkkokyselynä ja sen rakenne ja sisältö suunniteltiin yhteistyössä kirjastoverkon edustajien kanssa. Keskitetty kysely tarjoaa kirjastoille mahdollisuuden saada käyttöönsä kohtuullinen määrä asiakaspalautetta ilman suuria panostuksia. Yhteinen kyselylomake mahdollistaa vertailun sekä kirjastosektorien sisällä että välillä. Vertailemalla tuloksia aiempiin kyselyihin saadaan tietoa asiakastyytyväisyyden ja kirjastojen käyttötapojen kehitystrendeistä. Yhteisen kyselyn puitteissa kirjastot voivat myös jakaa ja vahvistaa kyselydatan tulkintaan ja hyödyntämiseen liittyvää osaamistaan. Sisällönkuvaus Ammattikorkeakoulukirjastojen käyttäjäkysely keräsi tietoa kirjastopalvelujen käytöstä sekä asiakastyytyväisyydestä. Kyselyllä kartoitettiin kirjastojen käyttöä yleensä, kirjastoja asiointija oppimisympäristöinä, kokoelmia ja aineistoja, asiakaspalvelua, neuvontaa, ohjausta sekä tiedonhankinnan opetusta. Kirjaston käyttöä tutkittiin kysymällä kuinka usein ja miksi kirjastossa asioidaan. Tiedusteltiin myös syytä, jos vastaaja ei käy ollenkaan kirjastossa. Haluttiin tietää, mitä kirjaston palveluita ja kirjaston verkkopalveluita vastaajat käyttivät. Mikäli verkkopalveluja ei käytetty, tiedusteltiin syytä tähän. Lisäksi kysyttiin kuinka usein vastaajat asioivat puhelimitse, sähköpostitse tai verkkolomakkeen avulla kirjaston kanssa. Kysyttiin myös seuraako vastaaja kirjastoa sosiaalisessa mediassa. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu Kirjastoa asiointi- ja oppimisympäristönä, kirjaston kokoelmia ja aineistoja sekä asiakaspalvelua, neuvontaa, ohjausta ja tiedonhankinnan opetusta kartoitettiin esittämällä näitä palveluja koskevia väittämiä. Vastaajia pyydettiin arvioimaan palveluja niiden tärkeyden ja toimivuuden suhteen. Pyydettiin myös kokonaisarviota kirjastopalvelujen tärkeydestä ja toimivuudesta. Lopuksi kysyttiin, miten kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet vastaajan työhön, opiskeluun tai muuhun toimintaan. Taustamuuttujina olivat sukupuoli, ikä, opiskeluvuosi ja tieteenala. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: Ammattikorkeakoulukirjastojen käyttäjät Aineistonkeruun ajankohta: Aineiston kerääjät: Kansalliskirjasto. Kansalliset kirjastoverkkopalvelut Keruumenetelmä: Internet-kysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2013 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: kohortti/tapahtuma-aineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 98 muuttujaa ja havaintoa. Otantamenetelmä: Itsevalikoitunut näyte 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Erkkilä, Miika (2015). Korkeakoulukirjastoverkot rakennemuutoksessa. Koulutuspolitiikan ja yliopistorakenteen muutosten seuraukset korkeakoulukirjastojen näkökulmasta. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Sosiologia. Kandidaatintutkielma. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Kirjastojen käyttäjäkysely Saatavissa: [viitattu ]. 3

10 1. Aineiston kuvailu Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineisto on käytettävissä tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1.1.1] Arvioin seuraavan kirjaston palveluja Arvioin seuraavan kirjaston palveluja Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 6.59 [Q1.1.2B] Arvioin seuraavan toimipisteen palveluja Arvioin seuraavan toimipisteen palveluja Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm minimi 1.00 maksimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q1.2.2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskiarvo keskihajonta [Q1.1.3] Asioin kirjastossa Asioin kirjastossa Vain paikan päällä Vain verkossa Sekä paikan päällä että verkossa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1.2] Mihin seuraavista asiakasryhmistä lähinnä kuulut? Valitse yksi vaihtoehto. Mihin seuraavista asiakasryhmistä lähinnä kuulut? Valitse yksi vaihtoehto. Ammattikorkeakoulun opiskelija tai henkilökunta -> siirry kysymykseen Yliopiston opiskelija tai henkilökunta -> siirry kysymykseen Muu kirjaston asiakas -> siirry kysymykseen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1.2.2] Mihin seuraavista asiakasryhmistä kuulut? Mihin seuraavista asiakasryhmistä kuulut? 7

14 2. Muuttujat Amk-tutkintoa suorittava opiskelija Ylempää amk-tutkintoa suorittava opiskelija Avoimen amk:n opiskelija Muu amk-opiskelija Vaihto-opiskelija Amk:n opettaja Muu henkilökunnan edustaja tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1.2.3] Mihin seuraavista asiakasryhmistä kuulut? Mihin seuraavista asiakasryhmistä kuulut? Kandidaatintutkintoa suorittava opiskelija Maisterintutkintoa suorittava opiskelija Jatko-opiskelija/tohtorikoulutettava Vaihto-opiskelija Avoimen yliopiston opiskelija Tutkija Lehtori tai muu opettaja Professori Muu henkilökunnan edustaja tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1.2.4] Mihin seuraavista asiakasryhmistä kuulut? Mihin seuraavista asiakasryhmistä kuulut? 8

15 Q.2.2 Tutkimus- ja kehitystoimija Elinkeinoelämän edustaja Julkishallinnon työntekijä Opiskelija, missä Muu asiakas, täsmennä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1.2.4A] Opiskelija, missä? (avokysymys) Opiskelija, missä? [Q1.2.4B] Muu asiakas, täsmennä (avokysymys) Muu asiakas, täsmennä [Q2.1] Käyn arvioimassani kirjastossa Käyn arvioimassani kirjastossa Päivittäin Vähintään kerran viikossa Muutaman kerran kuukaudessa Noin kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q.2.2] Jos et käy kirjastossa lainkaan, miksi et? (avokysymys) Jos et käy kirjastossa lainkaan, miksi et? 9

16 2. Muuttujat [Q2.3_1] Jos asioit kirjastossa, mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Lainaan, palautan, varaan tai uusin kirjoja, lehtiä tai muuta aineistoa Jos asioit kirjastossa, mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Lainaan, palautan, varaan tai uusin kirjoja, lehtiä tai muuta aineistoa Ei mainittu Mainittu [Q2.3_2] Jos asioit kirjastossa, mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Käytän kirjaston tarjoamia painettuja lehtiä, kirjoja tai muita painettuja aineistoja Jos asioit kirjastossa, mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Käytän kirjaston tarjoamia painettuja lehtiä, kirjoja tai muita painettuja aineistoja Ei mainittu Mainittu

17 Q2.3_4 [Q2.3_3] Jos asioit kirjastossa, mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Käytän kirjaston tarjoamia elektronisia aineistoja Jos asioit kirjastossa, mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Käytän kirjaston tarjoamia elektronisia aineistoja (elektronisia lehtiä, elektronisia kirjoja, tietokantoja) Ei mainittu Mainittu [Q2.3_4] Jos asioit kirjastossa, mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Haen tietoa tietystä aiheesta Jos asioit kirjastossa, mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Haen tietoa tietystä aiheesta Ei mainittu Mainittu

18 2. Muuttujat [Q2.3_5] Jos asioit kirjastossa, mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Käytän neuvonta- tai tietopalveluja Jos asioit kirjastossa, mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Käytän neuvonta- tai tietopalveluja Ei mainittu Mainittu [Q2.3_6] Jos asioit kirjastossa, mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Käytän kaukopalvelua Jos asioit kirjastossa, mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Käytän kaukopalvelua Ei mainittu Mainittu

19 Q2.3_8 [Q2.3_7] Jos asioit kirjastossa, mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Opiskelen tai työskentelen itsenäisesti Jos asioit kirjastossa, mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Opiskelen tai työskentelen itsenäisesti Ei mainittu Mainittu [Q2.3_8] Jos asioit kirjastossa, mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Opiskelen tai työskentelen ryhmässä Jos asioit kirjastossa, mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Opiskelen tai työskentelen ryhmässä Ei mainittu Mainittu

20 2. Muuttujat [Q2.3_9] Jos asioit kirjastossa, mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Osallistun kirjaston järjestämiin opastuksiin, opetuksiin tai koulutuksiin Jos asioit kirjastossa, mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Osallistun kirjaston järjestämiin opastuksiin, opetuksiin tai koulutuksiin (esim. tiedonhankinnan opastus) Ei mainittu Mainittu [Q2.3_10] Jos asioit kirjastossa, mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Käytän kirjaston tietokoneita Jos asioit kirjastossa, mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Käytän kirjaston tietokoneita (esim. tekstinkäsittelyyn, sähköpostin lukemiseen, internetin käyttämiseen) Ei mainittu Mainittu

21 Q2.3_12 [Q2.3_11] Jos asioit kirjastossa, mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Käytän omaa tietokonetta Jos asioit kirjastossa, mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Käytän omaa tietokonetta Ei mainittu Mainittu [Q2.3_12] Jos asioit kirjastossa, mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Käytän langatonta verkkoa Jos asioit kirjastossa, mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Käytän langatonta verkkoa Ei mainittu Mainittu

22 2. Muuttujat [Q2.3_13] Jos asioit kirjastossa, mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Kopioin, tulostan tai skannaan Jos asioit kirjastossa, mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Kopioin, tulostan tai skannaan Ei mainittu Mainittu [Q2.3_14] Jos asioit kirjastossa, mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Käytän ryhmätyö- tai muita tiloja Jos asioit kirjastossa, mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Käytän ryhmätyö- tai muita tiloja Ei mainittu Mainittu

23 Q2.3_16 [Q2.3_15] Jos asioit kirjastossa, mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Vietän aikaa kirjastossa Jos asioit kirjastossa, mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Vietän aikaa kirjastossa Ei mainittu Mainittu [Q2.3_16] Jos asioit kirjastossa, mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Tapaan ystäviä tai kollegoita Jos asioit kirjastossa, mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Tapaan ystäviä tai kollegoita Ei mainittu Mainittu

24 2. Muuttujat [Q2.3_17] Jos asioit kirjastossa, mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Muuta (avokysymys) Jos asioit kirjastossa, mitä seuraavista kirjaston palveluista yleensä käytät? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Muuta [Q2.4_1] Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät? Kirjaston omaa kokoelmaluetteloa Jos käytät verkkopalveluja: Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Kirjaston omaa kokoelmaluetteloa (aineistojen haku, varaukset, uusiminen) En lainkaan Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin Noin kerran kuukaudessa Muutaman kerran kuukaudessa Vähintään kerran viikossa Päivittäin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.4_2] Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät? Kirjaston verkkosivuja Jos käytät verkkopalveluja: Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. 18

25 Q2.4_4 Kirjaston verkkosivuja (esim. haet tietoa) En lainkaan Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin Noin kerran kuukaudessa Muutaman kerran kuukaudessa Vähintään kerran viikossa Päivittäin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.4_3] Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät? Nelli-portaalia Jos käytät verkkopalveluja: Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Nelli-portaalia En lainkaan Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin Noin kerran kuukaudessa Muutaman kerran kuukaudessa Vähintään kerran viikossa Päivittäin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.4_4] Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät? Elektronisia lehtiä Jos käytät verkkopalveluja: Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. 19

26 2. Muuttujat Elektronisia lehtiä (esim. EbscoHost-lehtiä tai Elsevier Science -lehtikokoelmaa) En lainkaan Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin Noin kerran kuukaudessa Muutaman kerran kuukaudessa Vähintään kerran viikossa Päivittäin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.4_5] Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät? Elektronisia kirjoja Jos käytät verkkopalveluja: Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Elektronisia kirjoja (esim. Ebrarypalvelun sisältämiä kirjoja) En lainkaan Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin Noin kerran kuukaudessa Muutaman kerran kuukaudessa Vähintään kerran viikossa Päivittäin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.4_6] Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät? Viitetietokantoja Jos käytät verkkopalveluja: Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. 20

27 Q2.4_7 Viitetietokantoja (esim. Aleksi, Cinahl, Arto, Helecon-tietokannat, ISI Web of Science) En lainkaan Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin Noin kerran kuukaudessa Muutaman kerran kuukaudessa Vähintään kerran viikossa Päivittäin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.4_7] Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät? Opinnäytetyötietokantoja Jos käytät verkkopalveluja: Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Opinnäytetyötietokantoja En lainkaan Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin Noin kerran kuukaudessa Muutaman kerran kuukaudessa Vähintään kerran viikossa Päivittäin tieto puuttuu (SYSMIS)

28 2. Muuttujat [Q2.4_8] Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät? MOT-sanakirjaa Jos käytät verkkopalveluja: Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. MOT-sanakirjaa En lainkaan Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin Noin kerran kuukaudessa Muutaman kerran kuukaudessa Vähintään kerran viikossa Päivittäin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.4_9] Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät? Muuta, tarkenna: (avokysymys) Jos käytät verkkopalveluja: Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Muuta, tarkenna: [Q2.5] Jos et käytä verkkopalveluja, miksi et? (avokysymys) Jos et käytä verkkopalveluja, miksi et? 22

29 Q3.1A [Q2.6] Kuinka usein asioit puhelimitse, sähköpostitse tai verkkolomakkeen avulla kirjaston kanssa? Kuinka usein asioit puhelimitse, sähköpostitse tai verkkolomakkeen avulla kirjaston kanssa? Päivittäin Vähintään kerran viikossa Muutaman kerran kuukaudessa Noin kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.7] Seuraatko kirjastoa sosiaalisessa mediassa? Seuraatko kirjastoa sosiaalisessa mediassa? Kyllä En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.1A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Aukioloajat ovat sopivat Seuraavassa esitetään väittämiä kirjastosta asiointi- ja oppimisympäristönä. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Arvioi palvelujen tärkeyttä: Aukioloajat ovat sopivat 23

30 2. Muuttujat Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.2A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Tilat vastaavat työskentelytarpeitani Seuraavassa esitetään väittämiä kirjastosta asiointi- ja oppimisympäristönä. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Arvioi palvelujen tärkeyttä: Tilat vastaavat työskentelytarpeitani Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.3A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto on asioimisympäristönä selkeä Seuraavassa esitetään väittämiä kirjastosta asiointi- ja oppimisympäristönä. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? 24

31 Q3.4A Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto on asioimisympäristönä selkeä Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.4A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Ryhmätyötilat vastaavat tarpeitani Seuraavassa esitetään väittämiä kirjastosta asiointi- ja oppimisympäristönä. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Arvioi palvelujen tärkeyttä: Ryhmätyötilat vastaavat tarpeitani Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

32 2. Muuttujat [Q3.5A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto tiedottaa palveluistaan ja aineistoistaan riittävästi Seuraavassa esitetään väittämiä kirjastosta asiointi- ja oppimisympäristönä. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto tiedottaa palveluistaan ja aineistoistaan riittävästi Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.6A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Sähköinen asiointi kirjastossa toimii hyvin Seuraavassa esitetään väittämiä kirjastosta asiointi- ja oppimisympäristönä. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Arvioi palvelujen tärkeyttä: Sähköinen asiointi kirjastossa (varaukset, uusinnat, aineiston selaus jne.) toimii hyvin Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 26

33 Q3.8A (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.7A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Löydän kirjaston verkkosivuilta helposti etsimäni Seuraavassa esitetään väittämiä kirjastosta asiointi- ja oppimisympäristönä. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Arvioi palvelujen tärkeyttä: Löydän kirjaston verkkosivuilta helposti etsimäni (esim. aukioloajat ja yhteystiedot) Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.8A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Pystyn halutessani vaikuttamaan kirjaston toimintaan Seuraavassa esitetään väittämiä kirjastosta asiointi- ja oppimisympäristönä. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? 27

34 2. Muuttujat Arvioi palvelujen tärkeyttä: Pystyn halutessani vaikuttamaan kirjaston toimintaan (esim. tekemällä hankintaehdotuksia, antamalla palautetta palvelusta) Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.1B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Aukioloajat ovat sopivat Seuraavassa esitetään väittämiä kirjastosta asiointi- ja oppimisympäristönä. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Arvioi palvelujen toimivuutta: Aukioloajat ovat sopivat Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

35 Q3.3B [Q3.2B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Tilat vastaavat työskentelytarpeitani Seuraavassa esitetään väittämiä kirjastosta asiointi- ja oppimisympäristönä. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Arvioi palvelujen toimivuutta: Tilat vastaavat työskentelytarpeitani Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.3B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto on asioimisympäristönä selkeä Seuraavassa esitetään väittämiä kirjastosta asiointi- ja oppimisympäristönä. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto on asioimisympäristönä selkeä Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 29

36 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.4B] Ryhmätyötilat vastaavat tarpeitani Seuraavassa esitetään väittämiä kirjastosta asiointi- ja oppimisympäristönä. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Ryhmätyötilat vastaavat tarpeitani Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.5B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto tiedottaa palveluistaan ja aineistoistaan riittävästi Seuraavassa esitetään väittämiä kirjastosta asiointi- ja oppimisympäristönä. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto tiedottaa palveluistaan ja aineistoistaan riittävästi 30

37 Q3.7B Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.6B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Sähköinen asiointi kirjastossa toimii hyvin Seuraavassa esitetään väittämiä kirjastosta asiointi- ja oppimisympäristönä. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Arvioi palvelujen toimivuutta: Sähköinen asiointi kirjastossa (varaukset, uusinnat, aineiston selaus jne.) toimii hyvin Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.7B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Löydän kirjaston verkkosivuilta helposti etsimäni Seuraavassa esitetään väittämiä kirjastosta asiointi- ja oppimisympäristönä. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? 31

38 2. Muuttujat Arvioi palvelujen toimivuutta: Löydän kirjaston verkkosivuilta helposti etsimäni (esim. aukioloajat ja yhteystiedot) Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.8B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Pystyn halutessani vaikuttamaan kirjaston toimintaan Seuraavassa esitetään väittämiä kirjastosta asiointi- ja oppimisympäristönä. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Arvioi palvelujen toimivuutta: Pystyn halutessani vaikuttamaan kirjaston toimintaan (esim. tekemällä hankintaehdotuksia, antamalla palautetta palvelusta) Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

39 Q4.2A [Q3.9] Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjastoon asiointi- ja oppimisympäristönä: (avokysymys) Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjastoon asiointi- ja oppimisympäristönä: [Q4.1A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston painetut aineistot vastaavat tarpeisiini Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston kokoelmista ja aineistoista. Miten tärkeänä pidät kokoelmia ja aineistoja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston painetut aineistot vastaavat tarpeisiini Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.2A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston elektroniset aineistot vastaavat tarpeisiini Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston kokoelmista ja aineistoista. Miten tärkeänä pidät kokoelmia ja aineistoja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston elektroniset aineistot vastaavat tarpeisiini 33

40 2. Muuttujat Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.3A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Löydän tarvitsemani painetut aineistot helposti Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston kokoelmista ja aineistoista. Miten tärkeänä pidät kokoelmia ja aineistoja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Arvioi palvelujen tärkeyttä: Löydän tarvitsemani painetut aineistot helposti Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Löydän tarvitsemani e-aineistot helposti Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston kokoelmista ja aineistoista. Miten tärkeänä pidät kokoelmia ja aineistoja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? 34

41 Q4.1B Arvioi palvelujen tärkeyttä: Löydän tarvitsemani e-aineistot helposti Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.1B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston painetut aineistot vastaavat tarpeisiini Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston kokoelmista ja aineistoista. Miten tärkeänä pidät kokoelmia ja aineistoja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston painetut aineistot vastaavat tarpeisiini Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

42 2. Muuttujat [Q4.2B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston elektroniset aineistot vastaavat tarpeisiini Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston kokoelmista ja aineistoista. Miten tärkeänä pidät kokoelmia ja aineistoja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston elektroniset aineistot vastaavat tarpeisiini Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.3B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Löydän tarvitsemani painetut aineistot helposti Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston kokoelmista ja aineistoista. Miten tärkeänä pidät kokoelmia ja aineistoja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Arvioi palvelujen toimivuutta: Löydän tarvitsemani painetut aineistot helposti Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 36

43 Q4.5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Löydän tarvitsemani e-aineistot helposti Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston kokoelmista ja aineistoista. Miten tärkeänä pidät kokoelmia ja aineistoja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Arvioi palvelujen toimivuutta: Löydän tarvitsemani e-aineistot helposti Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.5] Kommentteja ja kehitysehdotuksia kirjaston kokoelmiin ja aineistoihin liittyen: (avokysymys) Kommentteja ja kehitysehdotuksia kirjaston kokoelmiin ja aineistoihin liittyen: 37

44 2. Muuttujat [Q5.1A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Henkilökunta on tarvittaessa helposti tavoitettavissa Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston asiakaspalvelusta, neuvonnasta, ohjauksesta ja tiedonhankinnan opetuksesta. Miten tärkeänä pidät kyseisiä palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Arvioi palvelujen tärkeyttä: Henkilökunta on tarvittaessa helposti tavoitettavissa Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.2A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Henkilökunta on palveluhaluista Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston asiakaspalvelusta, neuvonnasta, ohjauksesta ja tiedonhankinnan opetuksesta. Miten tärkeänä pidät kyseisiä palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Arvioi palvelujen tärkeyttä: Henkilökunta on palveluhaluista Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 38

45 Q5.4A (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.3A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Henkilökunta on mielestäni asiantuntevaa Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston asiakaspalvelusta, neuvonnasta, ohjauksesta ja tiedonhankinnan opetuksesta. Miten tärkeänä pidät kyseisiä palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Arvioi palvelujen tärkeyttä: Henkilökunta on mielestäni asiantuntevaa Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.4A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Saan apua tiedonhankinnassa Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston asiakaspalvelusta, neuvonnasta, ohjauksesta ja tiedonhankinnan opetuksesta. Miten tärkeänä pidät kyseisiä palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? 39

46 2. Muuttujat Arvioi palvelujen tärkeyttä: Saan apua tiedonhankinnassa Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.5A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto selvittää mahdolliset ongelmatilanteet sujuvasti Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston asiakaspalvelusta, neuvonnasta, ohjauksesta ja tiedonhankinnan opetuksesta. Miten tärkeänä pidät kyseisiä palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto selvittää mahdolliset ongelmatilanteet sujuvasti Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

47 Q5.2B [Q5.1B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Henkilökunta on tarvittaessa helposti tavoitettavissa Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston asiakaspalvelusta, neuvonnasta, ohjauksesta ja tiedonhankinnan opetuksesta. Miten tärkeänä pidät kyseisiä palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Arvioi palvelujen toimivuutta: Henkilökunta on tarvittaessa helposti tavoitettavissa Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.2B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Henkilökunta on palveluhaluista Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston asiakaspalvelusta, neuvonnasta, ohjauksesta ja tiedonhankinnan opetuksesta. Miten tärkeänä pidät kyseisiä palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Arvioi palvelujen toimivuutta: Henkilökunta on palveluhaluista Erittäin heikko Heikko (taulukko jatkuu seur. sivulla) 41

48 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.3B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Henkilökunta on mielestäni asiantuntevaa Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston asiakaspalvelusta, neuvonnasta, ohjauksesta ja tiedonhankinnan opetuksesta. Miten tärkeänä pidät kyseisiä palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Arvioi palvelujen toimivuutta: Henkilökunta on mielestäni asiantuntevaa Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.4B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Saan apua tiedonhankinnassa Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston asiakaspalvelusta, neuvonnasta, ohjauksesta ja tiedonhankinnan opetuksesta. Miten tärkeänä pidät kyseisiä palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? 42

49 Q5.5B Arvioi palvelujen toimivuutta: Saan apua tiedonhankinnassa Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.5B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto selvittää mahdolliset ongelmatilanteet sujuvasti Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston asiakaspalvelusta, neuvonnasta, ohjauksesta ja tiedonhankinnan opetuksesta. Miten tärkeänä pidät kyseisiä palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto selvittää mahdolliset ongelmatilanteet sujuvasti Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

50 2. Muuttujat [Q5.6A] Oletko osallistunut kirjaston tarjoamaan tiedonhankinnan opetukseen/opastukseen? Oletko osallistunut kirjaston tarjoamaan tiedonhankinnan opetukseen/opastukseen? Kyllä En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.6B_A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tarjoama tiedonhankinnan opetus/opastus on kehittänyt tiedonhankintataitojani Kirjaston tarjoama tiedonhankinnan opetus/opastus on kehittänyt tiedonhankintataitojani Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tarjoama tiedonhankinnan opetus/opastus on kehittänyt tiedonhankintataitojani Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

51 Q5.7 [Q5.6B_B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tarjoama tiedonhankinnan opetus/opastus on kehittänyt tiedonhankintataitojani Kirjaston tarjoama tiedonhankinnan opetus/opastus on kehittänyt tiedonhankintataitojani Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tarjoama tiedonhankinnan opetus/opastus on kehittänyt tiedonhankintataitojani Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5.7] Kommentteja ja kehittämisehdotuksia asiakaspalveluun, neuvontaan, ohjaukseen ja tiedonhankinnan opetukseen/opastukseen: (avokysymys) Kommentteja ja kehittämisehdotuksia asiakaspalveluun, neuvontaan, ohjaukseen ja tiedonhankinnan opetukseen/opastukseen: [Q6A] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia Tässä voit antaa kokonaisarvion kirjastopalvelujen tärkeydestä ja onnistumisesta. Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia 45

52 2. Muuttujat Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6B] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia Tässä voit antaa kokonaisarvion kirjastopalvelujen tärkeydestä ja onnistumisesta. Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7.1] Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi? Helpottaneet tarvitsemieni aineistojen löytymistä Lopuksi voit kertoa, miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi. 46

53 Q7.3 Helpottaneet tarvitsemieni aineistojen löytymistä Ei lainkaan Jonkin verran Huomattavasti En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7.2] Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi? Helpottaneet alani seuraamista Lopuksi voit kertoa, miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi. Helpottaneet alani seuraamista Ei lainkaan Jonkin verran Huomattavasti En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7.3] Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi? Parantaneet opiskelujeni tai työtehtävieni laatua Lopuksi voit kertoa, miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi. 47

54 2. Muuttujat Parantaneet opiskelujeni tai työtehtävieni laatua Ei lainkaan Jonkin verran Huomattavasti En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7.4] Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi? Tehostaneet opiskelujani tai työskentelyäni Lopuksi voit kertoa, miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi. Tehostaneet opiskelujani tai työskentelyäni Ei lainkaan Jonkin verran Huomattavasti En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7.5] Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi? Edistäneet uusien ideoiden syntymistä Lopuksi voit kertoa, miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi. 48

55 Q7.7 Edistäneet uusien ideoiden syntymistä Ei lainkaan Jonkin verran Huomattavasti En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7.6] Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi? Edistäneet tutkimukseni tunnettuutta Lopuksi voit kertoa, miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi. Edistäneet tutkimukseni tunnettuutta Ei lainkaan Jonkin verran Huomattavasti En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7.7] Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi? Muuta, mitä? (avokysymys) Lopuksi voit kertoa, miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhösi, opiskeluusi tai muuhun toimintaasi. 49

56 2. Muuttujat Muuta, mitä? [Q8.1] Sukupuoli Sukupuoli Mies Nainen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8.2] Ikä Ikä 18 tai alle Yli tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8.3] Opiskeluvuosi Opiskeluvuosi 50

57 Q8.4B vuosi vuosi tai enemmän tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8.4A] Millä tieteenalalla opiskelet/työskentelet yliopistossa pääasiallisesti? Millä tieteenalalla opiskelet/työskentelet yliopistossa pääasiallisesti? Humanistinen ja teologian ala Kasvatustieteellinen ala Kauppatieteellinen ala Kuvataiteen, musiikin ja teatterin ala sekä taideteollinen ala Liikuntatieteellinen ja terveystieteiden ala Luonnontieteellinen ala Lääketieteen, eläin- ja hammaslääketieteen sekä farmasian ala Maatalous-metsätieteellinen ala Oikeustieteellinen ala Teknillistieteellinen ala Yhteiskuntatieteellinen ja psykologian ala tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8.4B] Millä tieteenalalla opiskelet/työskentelet ammattikorkeakoulussa pääasiallisesti? Millä tieteenalalla opiskelet/työskentelet ammattikorkeakoulussa pääasiallisesti? 51

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2866 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH SPECIAL LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Yliopistojen kysely 2010

Yliopistojen kysely 2010 Yliopistojen kysely 2010 1 Taustatiedot 1.1 Arvioin seuraavan kirjaston palveluja (valitse yksi vaihtoehto) -> valmis valikko kirjastoista / organisaatioista 1.2 Kirjaston toimipiste, jonka palveluja arvioin

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja FSD2879 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek TÄRKEYS = Palvelujen tärkeys minulle TOIMIVUUS = Miten kirjasto on onnistunut Kirjaston käyttäjäkysely 2013

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2873 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH PUBLIC LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2868. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yliopistokirjastot. Koodikirja

FSD2868. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yliopistokirjastot. Koodikirja FSD2868 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yliopistokirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2869. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot. Koodikirja

FSD2869. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot. Koodikirja FSD2869 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Elektronisten

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2880. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: yliopistokirjastot. Koodikirja

FSD2880. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: yliopistokirjastot. Koodikirja FSD2880 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: yliopistokirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja FSD2613 Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Opiskelijan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2683. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely Koodikirja

FSD2683. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely Koodikirja FSD2683 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Elektronisten aineistojen

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD3113. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD3113. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD3113 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015 [koodikirja].

Lisätiedot