FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :26: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2105. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Mäkinen, Jukka (Tampereen yliopisto) & Karvinen, Aija (Tampereen yliopisto) & Ollikainen, Jyrki (Tampereen yliopisto): Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. urn:nbn:fi:fsd:t-fsd2105 Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake 53 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Aineiston nimi englanniksi: Employment Survey of Tampere University Postgraduates 2003 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Muu materiaali Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalveluiden uraseurantasivut 1 Tekijät Mäkinen, Jukka (Tampereen yliopisto. Ura- ja rekrytointipalvelut) Karvinen, Aija (Tampereen yliopisto. Ura- ja rekrytointipalvelut) Ollikainen, Jyrki (Tampereen yliopisto. Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos) Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Mäkinen, Jukka (Tampereen yliopisto. Ura- ja rekrytointipalvelut) 1 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat akateeminen työvoima; jatkokoulutus; jatkotutkinnot; korkeakoulututkinnot; lisensiaatit; tohtorit; tutkijakoulutus; tutkinnon suorittaneet; työhönsijoittuminen; työllistyminen; yliopistot Tieteenala / Aihealue OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet CESSDAn luokitus: toisen ja korkea-asteen koulutus; työllisyys ja työllistyminen Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Tampereen yliopistosta valmistuneiden sijoittumisseuranta Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut on seurannut vastavalmistuneiden työllistymistä nk. sijoittumis- ja uraseurantatutkimuksilla, joissa tarkastellaan Tampereen yliopistosta valmistuneiden työllisyystilannetta noin vuoden kuluttua valmistumisesta. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistymistä on tutkittu vuonna 1994 valmistuneista alkaen vuosittain kahdessa erässä: keväällä ja syksyllä valmistuneet erikseen. Siten perustutkinnon suorittaneet ovat saaneet työllisyystilannetta koskevan kyselyn vastattavakseen noin vuosi valmistumisensa jälkeen. Lisäksi kandidaatiksi valmistuneiden työelämään sijoittumista koskevia aineistoja on arkistoitu vuoden 2010 kandidaateista alkaen. Jokaisessa aineistossa on useita nykyiseen työtilanteeseen, työnantajaan ja työnhakuun liittyviä kysymyksiä. Taustatietoina ovat mm. vastaajan sukupuoli ja koulutusala. Jatkotutkinnon suorittaneille on tehty vastaavia kyselyjä vuodesta 1996 alkaen. Sisällön kuvaus Tutkimuksessa selvitettiin Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään. Työllisyydestä tiedusteltiin tämänhetkistä työtilannetta, tietoja työnantajasta ja työn luonnetta. Lisäksi kysyttiin, vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan jatkotutkintoa ja onko jatkotutkinto edellytys työlle. Edelleen tiedusteltiin ulkomailla opiskelusta ja työskentelystä sekä tutkijakouluun kuulumisesta. Perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välistä työhistoriaa kartoitettiin kysymällä eri työllisyystilanteiden kestoa, ansiotyön keskeyttämistä jatko-opintojen vuoksi, keskeytyksen rahoitusta, tutkijakouluun kuulumista sekä ulkomailla työskentelyä ja opiskelua. Työnhakuun liittyen kysyttiin, miten vastaajat saivat nykyisen työpaikkansa, mitä työnhakumenetelmiä he ovat käyttäneet jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen sekä mistä ja minkälaista työtä he ovat hakeneet. Edelleen tiedusteltiin jatkotutkinnon 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu vaikutuksista työnhakuun, työnhaun ongelmista, työnhaun ajankohtaisuudesta ja miltä taholta vastaajat toivoisivat neuvoja työnhakuun liittyen. Jatkotutkinnon merkityksestä työelämässä kysyttiin muun muassa jatko-opiskelun syitä sekä onko jatkotutkinnosta hyötyä työuralla. Taustamuuttujina olivat vastaajan koulutusala ja sukupuoli. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneet henkilöt Aineistonkeruun ajankohta: 2005 Kerääjät: Tampereen yliopisto. Ura- ja rekrytointipalvelut Aineiston tuottajat: Tampereen yliopisto Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2005 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 60 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 81 muuttujaa ja 80 havaintoa. Otantamenetelmä: Kokonaisaineisto Kyselylomakkeet lähetettiin keväällä 2005 kaikille Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneille henkilöille, joita oli yhteensä 134. Lähdeaineistot: Taustamuuttujat on saatu Tampereen yliopiston opiskelijatietojärjestelmästä. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Kyselylomakkeen kysymyksiin 1 ja 2 liittyvät muuttujat puuttuvat. Aineisto ei sisällä muu, mikä -tyyppisten kysymysten vastauksia eikä kysymysten 7.1 ja 16.1 vastauksia. Myös kysymyksiin 22, 23, 24, 28 ja 30 liittyvien tarkentavien kysymysten vastaukset puuttuvat. Arkistoinnin yhteydessä aineistosta on poistettu tunnisteellisuuden vuoksi tarkkaa ammattinimikettä kysyvä avomuuttuja q5 ja tutkinnon taso -muuttuja bv2. Lisäksi koulutusalamuuttujassa alat, joilta valmistui vähän tohtoreita tai lisensiaatteja on luokiteltu yhteen toisten alojen kanssa. 3

10 1. Aineiston kuvailu Julkaisut Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen (2005) [verkkodokumentti]. Tampere: Tampereen yliopisto. [viitattu ]. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa [Käytän ja kuvailun oheismateriaalit] Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen (2005). Tampere: Tampereen yliopisto. Ura- ja rekrytointipalvelut. Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 80 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 80 minimi 2.00 maksimi 2.00 keskiarvo 2.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 80 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [BV3] Sukupuoli Sukupuoli Nainen Mies [BV5] Koulutusala Koulutusala Humanistiset ja taidealat sekä luonnontieteet Kasvatusalat Yhteiskunta-, hallinto ja kauppatieteet Lääke- ja terveystieteet

13 Q4_1 [Q3] Työtilanne tällä hetkellä Mikä seuraavista parhaiten kuvaa työtilannettasi tällä hetkellä? Vakituinen työ Määräaikainen työ Osa-aika- tai keikkatyö Itsenäinen yrittäjä/ammatinharjoittaja Työskentely apurahalla Työllistetty Lyhennetty työviikko/lomautettu Työtön työnhakija Työvoimapoliittinen tai vastaava koulutus Päätoim. opisk. (päämääränä tutkinto/arvos.) Muuten työelämän ulkopuolella, miten? [Q4_1] Nykyinen työnantaja (1. maininta) Nykyinen työnantajasi? Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä: ammattikorkeakoulu Kunta, kuntayhtymä: muu kuin ammattikorkeakoulu Valtio: yliopisto Valtio: muu kuin yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu, mikä? tieto puuttuu (SYSMIS)

14 2. Muuttujat [Q4_2] Nykyinen työnantaja (2. maininta) Nykyinen työnantajasi? Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä: ammattikorkeakoulu Kunta, kuntayhtymä: muu kuin ammattikorkeakoulu Valtio: yliopisto Valtio: muu kuin yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu, mikä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_3] Nykyinen työnantaja (3. maininta) Nykyinen työnantajasi? Yksityinen yritys Kunta, kuntayhtymä: ammattikorkeakoulu Kunta, kuntayhtymä: muu kuin ammattikorkeakoulu Valtio: yliopisto Valtio: muu kuin yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu, mikä? tieto puuttuu (SYSMIS)

15 Q8_1 [Q6] Kuulutko tutkijakouluun? Kuulutko tutkijakouluun? Kyllä En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7] Työskenteletkö/opiskeletko kokonaan tai osittain ulkomailla? Työskenteletkö/opiskeletko kokonaan tai osittain ulkomailla? Kyllä En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_1] Tämänhetkisen päätyön luonne (1. maininta) Mikä on tämänhetkisen päätyösi luonne? Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Markkinointi ja myynti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 9

16 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Muu, mikä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_2] Tämänhetkisen päätyön luonne (2. maininta) Mikä on tämänhetkisen päätyösi luonne? Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Muu, mikä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_3] Tämänhetkisen päätyön luonne (3. maininta) Mikä on tämänhetkisen päätyösi luonne? Tutkimus Opetus tai koulutus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Markkinointi ja myynti Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät Muu, mikä? (taulukko jatkuu seur. sivulla) 10

17 Q10 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9] Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan suorittamaasi jatkotutkintoa? Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan suorittamaasi jatkotutkintoa? Kyllä Osittain Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10] Onko suorittamasi jatkotutkinto edellytys nykyisen tehtäväsi hoidossa? Onko suorittamasi jatkotutkinto edellytys nykyisen tehtäväsi hoidossa? Ehdottomasti kyllä Käytännössä kyllä, mutta alemmatkin tutkinnot kelpaavat Ei tieto puuttuu (SYSMIS)

18 2. Muuttujat [Q11_1] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Vakituisessa työssä Kysymysryhmän esiteksti Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. vuotta kuukautta Vakituisessa työssä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 43 minimi 0.50 maksimi keskiarvo keskihajonta 9.05 [Q11_2] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Määräaikaisessa työssä Kysymysryhmän esiteksti Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. vuotta kuukautta Määräaikaisessa työssä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 57 minimi 0.25 maksimi keskiarvo 5.32 keskihajonta

19 Q11_4 [Q11_3] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Osa-aika- /keikkatyössä Kysymysryhmän esiteksti Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. vuotta kuukautta Osa-aika- /keikkatyössä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 13 minimi 0.25 maksimi keskiarvo 2.17 keskihajonta 2.71 [Q11_4] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Itsen. yrittäjänä/ammatinharj. Kysymysryhmän esiteksti Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. vuotta kuukautta Itsen. yrittäjänä/ammatinharj. Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 8 minimi 0.50 maksimi 5.25 keskiarvo 2.97 keskihajonta

20 2. Muuttujat [Q11_5] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Työskentely apurahalla Kysymysryhmän esiteksti Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. vuotta kuukautta Työskentely apurahalla Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 35 minimi 0.25 maksimi keskiarvo 2.07 keskihajonta 2.84 [Q11_6] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Työllistettynä Kysymysryhmän esiteksti Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. vuotta kuukautta Työllistettynä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5 minimi 0.25 maksimi 3.00 keskiarvo 1.30 keskihajonta

21 Q11_9 [Q11_7] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Lyhenn. työviikolla/lomautettuna Kysymysryhmän esiteksti Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. vuotta kuukautta Lyhenn. työviikolla/lomautettuna Ei valideja arvoja [Q11_8] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Työttömänä työnhakijana Kysymysryhmän esiteksti Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. vuotta kuukautta Työttömänä työnhakijana Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 14 minimi 0.25 maksimi 4.75 keskiarvo 1.29 keskihajonta 1.30 [Q11_9] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Työvoimapoliittisessa tai vast. koulutuksessa Kysymysryhmän esiteksti Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. vuotta kuukautta 15

22 2. Muuttujat Työvoimapoliittisessa tai vast. koulutuksessa Ei valideja arvoja [Q11_10] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Päätoimisena opiskelijana (päämääränä tutkinto tai arvosana) Kysymysryhmän esiteksti Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. vuotta kuukautta Päätoimisena opiskelijana (päämääränä tutkinto tai arvosana) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 10 minimi 0.25 maksimi 8.00 keskiarvo 2.73 keskihajonta 2.58 [Q11_11] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Muuten työelämän ulkopuolella, miten? Kysymysryhmän esiteksti Täytä seuraaviin kohtiin kunkin työllisyystilanteesi kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. vuotta kuukautta Muuten työelämän ulkopuolella, miten? Kuvailevat tunnusluvut 16

23 Q12_2 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 10 minimi 0.50 maksimi keskiarvo 2.38 keskihajonta 2.98 [Q12_1] Ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Yksityisessä yrityksessä Kysymysryhmän esiteksti Täytä seuraaviin kohtiin ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. vuotta kuukautta Yksityisessä yrityksessä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 13 minimi 0.25 maksimi 9.00 keskiarvo 2.65 keskihajonta 2.88 [Q12_2] Ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Kuntasektorilla, kuntayhtymässä: Ammattikorkeakoulussa Kysymysryhmän esiteksti Täytä seuraaviin kohtiin ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. vuotta kuukautta Kuntasektorilla, kuntayhtymässä: Ammattikorkeakoulussa Kuvailevat tunnusluvut 17

24 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 11 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 7.30 keskihajonta 5.56 [Q12_3] Ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Kuntasektorilla, kuntayhtymässä: Muualla Kysymysryhmän esiteksti Täytä seuraaviin kohtiin ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. vuotta kuukautta Kuntasektorilla, kuntayhtymässä: Muualla Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 19 minimi 0.25 maksimi keskiarvo keskihajonta 8.59 [Q12_4] Ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Valtiosektorilla: Yliopistossa Kysymysryhmän esiteksti Täytä seuraaviin kohtiin ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. vuotta kuukautta Valtiosektorilla: Yliopistossa Kuvailevat tunnusluvut 18

25 Q12_6 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 45 minimi 0.50 maksimi keskiarvo 5.44 keskihajonta 4.21 [Q12_5] Ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Valtiosektorilla: Muualla Kysymysryhmän esiteksti Täytä seuraaviin kohtiin ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. vuotta kuukautta Valtiosektorilla: Muualla Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 12 minimi 0.25 maksimi keskiarvo 4.28 keskihajonta 5.28 [Q12_6] Ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Muussa julk. hall. organis. Kysymysryhmän esiteksti Täytä seuraaviin kohtiin ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. vuotta kuukautta Muussa julk. hall. organis. Kuvailevat tunnusluvut 19

26 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 17 minimi 0.25 maksimi keskiarvo 6.51 keskihajonta 5.28 [Q12_7] Ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Järjestössä tai vastaavassa Kysymysryhmän esiteksti Täytä seuraaviin kohtiin ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. vuotta kuukautta Järjestössä tai vastaavassa Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4 minimi 0.25 maksimi 5.00 keskiarvo 2.25 keskihajonta 2.11 [Q12_8] Ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Omassa yrityksessä, vastaanotolla tms. Kysymysryhmän esiteksti Täytä seuraaviin kohtiin ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. vuotta kuukautta Omassa yrityksessä, vastaanotolla tms. Kuvailevat tunnusluvut 20

27 Q13 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 9 minimi 2.00 maksimi 5.25 keskiarvo 3.36 keskihajonta 1.45 [Q12_9] Ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Muualla, missä? Kysymysryhmän esiteksti Täytä seuraaviin kohtiin ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä. vuotta kuukautta Muualla, missä? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5 minimi 3.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q13] Keskeytitkö varsinaisen ansiotyösi jossain vaiheessa väitöskirjan/lisensiaattityön tekemiseksi? Keskeytitkö varsinaisen ansiotyösi jossain vaiheessa väitöskirjan/lisensiaattityön tekemiseksi? Kyllä Osittain, olin osa-aikaisesti virkavapaana En tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 21

28 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q13_1] Keskeytitkö varsinaisen ansiotyösi jossain vaiheessa väitöskirjan/ lisensiaattityön tekemiseksi? Vuosien määrä vuodeksi Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 21 minimi 0.25 maksimi 7.00 keskiarvo 1.98 keskihajonta 1.79 [Q14_1] Mikäli keskeytit ansiotyön, miten rahoitit keskeytysajan? (1. maininta) Mikäli vastasit edelliseen kyllä, miten rahoitit keskeytysajan? Olin toisessa työssä, jossa oli mahdollisuus tehdä tutkimustyötä Tutkimusapurahalla Säästöilläni Työnantajani sopi työaikajärjestelyistä Muuten tieto puuttuu (SYSMIS)

29 Q14_4 [Q14_2] Mikäli keskeytit ansiotyön, miten rahoitit keskeytysajan? (2. maininta) Mikäli vastasit edelliseen kyllä, miten rahoitit keskeytysajan? Olin toisessa työssä, jossa oli mahdollisuus tehdä tutkimustyötä Tutkimusapurahalla Säästöilläni Työnantajani sopi työaikajärjestelyistä Muuten tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_3] Mikäli keskeytit ansiotyön, miten rahoitit keskeytysajan? (3. maininta) Mikäli vastasit edelliseen kyllä, miten rahoitit keskeytysajan? Olin toisessa työssä, jossa oli mahdollisuus tehdä tutkimustyötä Tutkimusapurahalla Säästöilläni Työnantajani sopi työaikajärjestelyistä Muuten tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_4] Mikäli keskeytit ansiotyön, miten rahoitit keskeytysajan? (4. maininta) Mikäli vastasit edelliseen kyllä, miten rahoitit keskeytysajan? 23

30 2. Muuttujat Olin toisessa työssä, jossa oli mahdollisuus tehdä tutkimustyötä Tutkimusapurahalla Säästöilläni Työnantajani sopi työaikajärjestelyistä Muuten tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_5] Mikäli keskeytit ansiotyön, miten rahoitit keskeytysajan? (5. maininta) Mikäli vastasit edelliseen kyllä, miten rahoitit keskeytysajan? Olin toisessa työssä, jossa oli mahdollisuus tehdä tutkimustyötä Tutkimusapurahalla Säästöilläni Työnantajani sopi työaikajärjestelyistä Muuten tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15] Kuuluitko tutkijakouluun viimeisintä jatkotutkintoa suorittaessasi? Kuuluitko tutkijakouluun viimeisintä jatkotutkintoa suorittaessasi? Kyllä En (taulukko jatkuu seur. sivulla) 24

31 Q17_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q16] Työskentelitkö/opiskelitko ulkomailla perustutkinnon ja viim. jatkotutkinnon välissä? Työskentelitkö/opiskelitko ulkomailla perustutkinnon ja viim. jatkotutkinnon välissä? Kyllä En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_1] Työskentelitkö/opiskelitko ulkomailla perustutkinnon ja viim. jatkotutkinnon välissä? Vuosien määrä vuotta kk Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 17 minimi 0.15 maksimi keskiarvo 1.83 keskihajonta 2.71 [Q17_1] Miten sait nykyisen työpaikkasi (1. maininta)? Miten sait nykyisen työpaikkasi? 25

32 2. Muuttujat Normaalin hakumenettelyn kautta Edellisen työn / henk. koht. suhteiden avulla Omalla aktiivisuudella Kutsumenettelyllä Muuten, miten? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_2] Miten sait nykyisen työpaikkasi (2. maininta)? Miten sait nykyisen työpaikkasi? Normaalin hakumenettelyn kautta Edellisen työn / henk. koht. suhteiden avulla Omalla aktiivisuudella Kutsumenettelyllä Muuten, miten? tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Mikäli et ole lainkaan hakenut töitä viimeisimmän jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen, ole hyvä ja siirry kysymykseen 25. [Q18_1] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? (1. maininta) Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Vastannut lehti-ilmoituksiin (taulukko jatkuu seur. sivulla) 26

33 Q18_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ottanut yhteyttä entisiin työnantajiini Tehnyt aktiivista yhteydenottotyötä/käyttänyt henkilökohtaisia suhteita (networking, puhelut, avoimet ha- kemukset, keskustelukäynnit jne.) Käyttänyt laitoksen / ohjaajien suhteita Käyttänyt työvoimatoimiston palveluja Jotakin muuta, mitä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_2] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? (2. maininta) Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Vastannut lehti-ilmoituksiin Ottanut yhteyttä entisiin työnantajiini Tehnyt aktiivista yhteydenottotyötä/käyttänyt henkilökohtaisia suhteita (networking, puhelut, avoimet ha- kemukset, keskustelukäynnit jne.) Käyttänyt laitoksen / ohjaajien suhteita Käyttänyt työvoimatoimiston palveluja Jotakin muuta, mitä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_3] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? (3. maininta) Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? 27

34 2. Muuttujat Vastannut lehti-ilmoituksiin Ottanut yhteyttä entisiin työnantajiini Tehnyt aktiivista yhteydenottotyötä/käyttänyt henkilökohtaisia suhteita (networking, puhelut, avoimet ha- kemukset, keskustelukäynnit jne.) Käyttänyt laitoksen / ohjaajien suhteita Käyttänyt työvoimatoimiston palveluja Jotakin muuta, mitä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_4] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? (4. maininta) Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Vastannut lehti-ilmoituksiin Ottanut yhteyttä entisiin työnantajiini Tehnyt aktiivista yhteydenottotyötä/käyttänyt henkilökohtaisia suhteita (networking, puhelut, avoimet ha- kemukset, keskustelukäynnit jne.) Käyttänyt laitoksen / ohjaajien suhteita Käyttänyt työvoimatoimiston palveluja Jotakin muuta, mitä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_5] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? (5. maininta) Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? 28

35 Q19_1 Vastannut lehti-ilmoituksiin Ottanut yhteyttä entisiin työnantajiini Tehnyt aktiivista yhteydenottotyötä/käyttänyt henkilökohtaisia suhteita (networking, puhelut, avoimet ha- kemukset, keskustelukäynnit jne.) Käyttänyt laitoksen / ohjaajien suhteita Käyttänyt työvoimatoimiston palveluja Jotakin muuta, mitä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_6] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? (6. maininta) Mitä seuraavista työnhakumenetelmistä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Vastannut lehti-ilmoituksiin Ottanut yhteyttä entisiin työnantajiini Tehnyt aktiivista yhteydenottotyötä/käyttänyt henkilökohtaisia suhteita (networking, puhelut, avoimet ha- kemukset, keskustelukäynnit jne.) Käyttänyt laitoksen / ohjaajien suhteita Käyttänyt työvoimatoimiston palveluja Jotakin muuta, mitä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_1] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? (1. maininta) Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? 29

36 2. Muuttujat Järjestö- ja uskonnollinen toiminta Julkinen hallinto ja maanpuolustus Palvelut Teollisuus Koulutus ja tutkimus Terveys- ja sosiaalipalvelut Muualta, mistä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_2] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? (2. maininta) Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Järjestö- ja uskonnollinen toiminta Julkinen hallinto ja maanpuolustus Palvelut Teollisuus Koulutus ja tutkimus Terveys- ja sosiaalipalvelut Muualta, mistä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_3] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? (3. maininta) Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Järjestö- ja uskonnollinen toiminta (taulukko jatkuu seur. sivulla) 30

37 Q20_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Julkinen hallinto ja maanpuolustus Palvelut Teollisuus Koulutus ja tutkimus Terveys- ja sosiaalipalvelut Muualta, mistä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_1] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? (1. maininta) Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Yksityinen yritys Kunta - ammattikorkeakoulu Kunta - muu kuin ammattikorkeakoulu Valtio - yliopisto Valtio - muu kuin yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu, mikä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_2] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? (2. maininta) Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? 31

38 2. Muuttujat Yksityinen yritys Kunta - ammattikorkeakoulu Kunta - muu kuin ammattikorkeakoulu Valtio - yliopisto Valtio - muu kuin yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu, mikä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_3] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? (3. maininta) Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Yksityinen yritys Kunta - ammattikorkeakoulu Kunta - muu kuin ammattikorkeakoulu Valtio - yliopisto Valtio - muu kuin yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu, mikä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_4] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? (4. maininta) Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? 32

39 Q20_6 Yksityinen yritys Kunta - ammattikorkeakoulu Kunta - muu kuin ammattikorkeakoulu Valtio - yliopisto Valtio - muu kuin yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu, mikä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_5] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? (5. maininta) Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? Yksityinen yritys Kunta - ammattikorkeakoulu Kunta - muu kuin ammattikorkeakoulu Valtio - yliopisto Valtio - muu kuin yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu, mikä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_6] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? (6. maininta) Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? 33

40 2. Muuttujat Yksityinen yritys Kunta - ammattikorkeakoulu Kunta - muu kuin ammattikorkeakoulu Valtio - yliopisto Valtio - muu kuin yliopisto Muu julkisen hallinnon organisaatio Järjestö tai vastaava Oma yritys, vastaanotto tms Muu, mikä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21] Mistä olet työtä hakenut? Mistä olet työtä hakenut? Suomesta Ulkomailta Sekä Suomesta että ulkomailta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22] Oletko kohdannut ongelmia jatkotutkinnon jälkeisessä työnhaussa? Oletko kohdannut ongelmia jatkotutkinnon jälkeisessä työnhaussa? Kyllä, mitä ongelmia? En tieto puuttuu (SYSMIS)

41 Q25 [Q23] Oletko kokenut suorittamastasi jatkotutkinnosta olevan erityistä hyötyä työnhaussa? Oletko kokenut suorittamastasi jatkotutkinnosta olevan erityistä hyötyä työnhaussa? Kyllä, minkälaista hyötyä? En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24] Oletko kokenut suorittamastasi jatkotutkinnosta olevan haittaa työnhaussa? Oletko kokenut suorittamastasi jatkotutkinnosta olevan haittaa työnhaussa? Kyllä, minkälaista haittaa? En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q25] Onko työnhaku/työpaikanvaihto tällä hetkellä ajankohtainen? Onko työnhaku/työpaikanvaihto tällä hetkellä ajankohtainen? Kyllä Ei (taulukko jatkuu seur. sivulla) 35

42 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q25_1] Onko työnhaku/työpaikanvaihto lähivuosina ajankohtainen? (avokysymys) Mikäli työnhaku/työpaikanvaihto ei tällä hetkellä ole ajankohtainen, uskotko sen tulevan ajankohtaiseksi lähivuosina? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_1] Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa? (1. maininta) Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa? Yliopistolta, rekrytointipalveluilta Työvoimatoimistolta Omalta lähipiiriltä / työyhteisöltä Ammattiliitolta Muualta mistä? tieto puuttuu (SYSMIS)

43 Q26_4 [Q26_2] Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa? (2. maininta) Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa? Yliopistolta, rekrytointipalveluilta Työvoimatoimistolta Omalta lähipiiriltä / työyhteisöltä Ammattiliitolta Muualta mistä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_3] Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa? (3. maininta) Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa? Yliopistolta, rekrytointipalveluilta Työvoimatoimistolta Omalta lähipiiriltä / työyhteisöltä Ammattiliitolta Muualta mistä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_4] Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa? (4. maininta) Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa? 37

44 2. Muuttujat Yliopistolta, rekrytointipalveluilta Työvoimatoimistolta Omalta lähipiiriltä / työyhteisöltä Ammattiliitolta Muualta mistä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26_5] Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa? (5. maininta) Miltä taholta toivoisit saavasi tukea työnhaussa ja työnhakuun liittyvissä ongelmissa? Yliopistolta, rekrytointipalveluilta Työvoimatoimistolta Omalta lähipiiriltä / työyhteisöltä Ammattiliitolta Muualta mistä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_1] Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa? (1. maininta) Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa? Kiinnostus tutkimukseen / tutkijan uralle Oma kehittämistarve / halu näyttää itselle Urakehitys / pätevöityminen tiettyihin virkoihin Luonnollinen jatke opinnoille / työlle Huono työllisyystilanne valmistuessa Muut syyt, mitkä? (taulukko jatkuu seur. sivulla) 38

45 Q27_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_2] Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa? (2. maininta) Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa? Kiinnostus tutkimukseen / tutkijan uralle Oma kehittämistarve / halu näyttää itselle Urakehitys / pätevöityminen tiettyihin virkoihin Luonnollinen jatke opinnoille / työlle Huono työllisyystilanne valmistuessa Muut syyt, mitkä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27_3] Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa? (3. maininta) Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa? Kiinnostus tutkimukseen / tutkijan uralle Oma kehittämistarve / halu näyttää itselle Urakehitys / pätevöityminen tiettyihin virkoihin Luonnollinen jatke opinnoille / työlle Huono työllisyystilanne valmistuessa Muut syyt, mitkä? tieto puuttuu (SYSMIS)

46 2. Muuttujat [Q27_4] Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa? (4. maininta) Miksi ryhdyit suorittamaan jatkotutkintoa? Kiinnostus tutkimukseen / tutkijan uralle Oma kehittämistarve / halu näyttää itselle Urakehitys / pätevöityminen tiettyihin virkoihin Luonnollinen jatke opinnoille / työlle Huono työllisyystilanne valmistuessa Muut syyt, mitkä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q28] Uskotko jatkotutkinnosta olevan erityistä hyötyä työelämän tai työurasi kehityksen kannalta? Uskotko jatkotutkinnosta olevan erityistä hyötyä työelämän tai työurasi kehityksen kannalta? Kyllä, mitä hyötyä? En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q29] Miten koet tulleesi vastaanotetuksi työelämässä jatkotutkinnon suorittaneena? (avokysymys) Miten koet tulleesi vastaanotetuksi työelämässä jatkotutkinnon suorittaneena? Onko suhtautuminen ollut pääasiassa positiivista vai negatiivista? 40

47 Q30 Myönteisesti Kielteisesti Myönteisesti ja kielteisesti Neutraalisti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q30] Ovatko näkemyksesi ja suunnitelmasi työurasta merkittävästi muuttuneet jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen verrattuna perustutkinnon jälkeiseen aikaan? Ovatko näkemyksesi ja suunnitelmasi työurasta merkittävästi muuttuneet jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen verrattuna perustutkinnon jälkeiseen aikaan? Kyllä, miten? Ei tieto puuttuu (SYSMIS)

48

49 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Sukupuoli [BV3] Koulutusala [BV5] Työtilanne tällä hetkellä [Q3] Nykyinen työnantaja (1. maininta) [Q4_1] Nykyinen työnantaja (2. maininta) [Q4_2] Nykyinen työnantaja (3. maininta) [Q4_3] Kuulutko tutkijakouluun? [Q6] Työskenteletkö/opiskeletko kokonaan tai osittain ulkomailla? [Q7] Tämänhetkisen päätyön luonne (1. maininta) [Q8_1] Tämänhetkisen päätyön luonne (2. maininta) [Q8_2] Tämänhetkisen päätyön luonne (3. maininta) [Q8_3] Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan suorittamaasi jatkotutkintoa? [Q9] Onko suorittamasi jatkotutkinto edellytys nykyisen tehtäväsi hoidossa? [Q10] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Vakituisessa työssä [Q11_1] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Määräaikaisessa työssä [Q11_2] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Osaaika- /keikkatyössä [Q11_3] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Itsen. yrittäjänä/ammatinharj. [Q11_4]

50 3. Hakemistot Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Työskentely apurahalla [Q11_5] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Työllistettynä [Q11_6] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Lyhenn. työviikolla/lomautettuna [Q11_7] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Työttömänä työnhakijana [Q11_8] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Työvoimapoliittisessa tai vast. koulutuksessa [Q11_9] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Päätoimisena opiskelijana (päämääränä tutkinto tai arvosana) [Q11_10] Työllisyystilanteen kesto perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Muuten työelämän ulkopuolella, miten? [Q11_11] Ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Yksityisessä yrityksessä [Q12_1] Ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Kuntasektorilla, kuntayhtymässä: Ammattikorkeakoulussa [Q12_2] 17 Ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Kuntasektorilla, kuntayhtymässä: Muualla [Q12_3] Ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Valtiosektorilla: Yliopistossa [Q12_4] Ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Valtiosektorilla: Muualla [Q12_5] Ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Muussa julk. hall. organis. [Q12_6] Ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Järjestössä tai vastaavassa [Q12_7] Ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Omassa yrityksessä, vastaanotolla tms. [Q12_8] Ajat, jotka olet työskennellyt eri työnantajasektoreilla perustutkinnon ja viimeisimmän jatkotutkinnon välissä vuosina: Muualla, missä? [Q12_9] Keskeytitkö varsinaisen ansiotyösi jossain vaiheessa väitöskirjan/lisensiaattityön tekemiseksi? [Q13] Keskeytitkö varsinaisen ansiotyösi jossain vaiheessa väitöskirjan/lisensiaattityön tekemiseksi? Vuosien määrä [Q13_1] Mikäli keskeytit ansiotyön, miten rahoitit keskeytysajan? (1. maininta) [Q14_1] Mikäli keskeytit ansiotyön, miten rahoitit keskeytysajan? (2. maininta) [Q14_2] Mikäli keskeytit ansiotyön, miten rahoitit keskeytysajan? (3. maininta) [Q14_3]

51 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Mikäli keskeytit ansiotyön, miten rahoitit keskeytysajan? (4. maininta) [Q14_4] Mikäli keskeytit ansiotyön, miten rahoitit keskeytysajan? (5. maininta) [Q14_5] Kuuluitko tutkijakouluun viimeisintä jatkotutkintoa suorittaessasi? [Q15] Työskentelitkö/opiskelitko ulkomailla perustutkinnon ja viim. jatkotutkinnon välissä? [Q16] 25 Työskentelitkö/opiskelitko ulkomailla perustutkinnon ja viim. jatkotutkinnon välissä? Vuosien määrä [Q16_1] Miten sait nykyisen työpaikkasi (1. maininta)? [Q17_1] Miten sait nykyisen työpaikkasi (2. maininta)? [Q17_2] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? (1. maininta) [Q18_1] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? (2. maininta) [Q18_2] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? (3. maininta) [Q18_3] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? (4. maininta) [Q18_4] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? (5. maininta) [Q18_5] Mitä työnhakumenetelmiä olet käyttänyt jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? (6. maininta) [Q18_6] Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? (1. maininta) [Q19_1] 29 Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? (2. maininta) [Q19_2] 30 Miltä toimialoilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? (3. maininta) [Q19_3] 30 Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? (1. maininta) [Q20_1] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? (2. maininta) [Q20_2] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? (3. maininta) [Q20_3] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? (4. maininta) [Q20_4] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? (5. maininta) [Q20_5] Miltä työnantajasektoreilta olet hakenut töitä jatkotutkinnon suorittamisen jälkeen? (6. maininta) [Q20_6] Mistä olet työtä hakenut? [Q21]

FSD2350. Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2350. Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2350 Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD2071 Tampereen yliopistossa vuonna 1999 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2071 Tampereen yliopistossa vuonna 1999 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2071 Tampereen yliopistossa vuonna 1999 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2070. Tampereen yliopistossa vuonna 1998 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2070. Tampereen yliopistossa vuonna 1998 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2070 Tampereen yliopistossa vuonna 1998 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2004 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2004 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2004 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Huhtikuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1. TAMPEREEN YLIOPISTOSSA

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2000 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2000 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2000 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut Toukokuu 2002 SISÄLLYS ALKUSANAT 3 1 TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUOSINA 1996

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2002 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN. TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2002 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN. TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2002 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut Huhtikuu 2004 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1. TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUOSINA

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3050. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3050. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3050 Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3051 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2001 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2001 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUONNA 2001 JATKOTUTKINNON SUORITTANEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Rekrytointipalvelut Huhtikuu 2003 SISÄLLYS ALKUSANAT 3 1. TAMPEREEN YLIOPISTOSSA VUOSINA 1997

Lisätiedot

FSD3052. Tampereen yliopistosta 2012 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3052. Tampereen yliopistosta 2012 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3052 Tampereen yliopistosta 2012 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2012 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3053. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3053. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3053 Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja FSD3159 Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD1326. Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1326. Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1326 Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD3059. Tampereen yliopistossa vuosina jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3059. Tampereen yliopistossa vuosina jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3059 Tampereen yliopistossa vuosina 2008-2009 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuosina 2008-2009

Lisätiedot

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3051 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD3078. Tohtorin tutkinnon vuosina suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja

FSD3078. Tohtorin tutkinnon vuosina suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja FSD3078 Tohtorin tutkinnon vuosina 2008-2009 suorittaneiden työelämään sijoittuminen 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorin tutkinnon vuosina 2008-2009 suorittaneiden työelämään

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2676. Yliopistoista vuonna 2005 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja

FSD2676. Yliopistoista vuonna 2005 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja FSD2676 Yliopistoista vuonna 2005 valmistuneiden työelämään sijoittuminen 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Yliopistoista vuonna 2005 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD3045. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3045. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3045 Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2917. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2917. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2917 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3050. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3050. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3050 Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2709. Tohtorin tutkinnon vuosina suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja

FSD2709. Tohtorin tutkinnon vuosina suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja FSD2709 Tohtorin tutkinnon vuosina 2004-2005 suorittaneiden työelämään sijoittuminen 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorin tutkinnon vuosina 2004-2005 suorittaneiden työelämään

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3122. Tampereen yliopistosta 2014 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3122. Tampereen yliopistosta 2014 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3122 Tampereen yliopistosta 2014 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2014 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2983. Tohtorin tutkinnon vuosina suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja

FSD2983. Tohtorin tutkinnon vuosina suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja FSD2983 Tohtorin tutkinnon vuosina 2006-2007 suorittaneiden työelämään sijoittuminen 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorin tutkinnon vuosina 2006-2007 suorittaneiden työelämään

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3045. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3045. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3045 Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD3054. Yliopistoista vuonna 2009 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja

FSD3054. Yliopistoista vuonna 2009 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja FSD3054 Yliopistoista vuonna 2009 valmistuneiden työelämään sijoittuminen 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Yliopistoista vuonna 2009 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2906. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2906. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2906 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3182. Tampereen yliopistosta 2015 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3182. Tampereen yliopistosta 2015 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3182 Tampereen yliopistosta 2015 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2015 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD3113. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD3113. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD3113 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2909. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2909. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2909 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja FSD2382 Nuorisobarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3111. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD3111. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD3111 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2779. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2779. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2779 Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2917. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2917. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2917 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2897. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2897. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2897 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2007 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot