FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.1 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :15: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2791. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Nyyti ry: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.1 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 29 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Aineiston nimi englanniksi: New Students in Universities 2011: First Impressions Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.1 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Nyyti ry Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Partinen, Helena (Nyyti ry) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat alkoholikulttuuri; alkoholinkäyttö; elämänhallinta; elämänmuutokset; henkinen hyvinvointi; itsenäistyminen; nuoret; opiskelijaelämä; opiskelijajärjestöt; opiskelijat; opiskelu; sopeutuminen; 1

8 1. Aineiston kuvailu tutorointi Tieteenala / Aihealue OKMn sanaston mukainen luokittelu: yhteiskuntatieteet CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: nuoret; päihteiden käyttö ja tupakointi; sosiaalinen käyttäytyminen ja asenteet Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Nyyti ry on toteuttanut syksystä 2011 alkaen uusille korkeakouluopiskelijoille suunnatun kyselyn heidän tuntemuksistaan ja kokemuksistaan opintojen ja uuden elämänvaiheen alkumetreillä. Kyselyt kartoittavat asioita, jotka liittyvät mahdolliseen asuinpaikkakunnan muutokseen ja opiskelupaikkaan, asumiseen opiskelupaikkakunnalla, opintojen aloittamiseen ja siihen saatavaan tukeen sekä tutor- ja opiskelijajärjestöjen toimintaan. Kyselyissä selvitetään myös suhtautumista alkoholin käyttöön opiskelijaelämässä. Sisällön kuvaus Tutkimuksessa selvitettiin uusien tiede- ja taidekorkeakouluopiskelijoiden tuntemuksia liittyen opintojen aloitukseen syksyllä Tarkastelun kohteena olivat kokemukset opiskelupaikasta, tutor- tai muusta opiskelijajärjestötoiminnasta, opiskelijoiden alkoholikulttuurista ja opiskelun aiheuttamista mahdollisesta paikkakunnan vaihtumisesta. Aluksi opiskelijalta kysyttiin, miltä mahdollinen asuinkunnan muutos on tuntunut ja miten opiskelupaikka otti vastaan uuden opiskelijan. Sen jälkeen selvitettiin opiskelijan kokemuksia tutorja opiskelijajärjestöjen toiminnasta. Seuraavat kysymykset koskivat alkoholinkäyttöä. Opiskelijalta kysyttiin muun muassa sitä, miten paljon he arvioivat alkoholia käytettävän opiskelijaelämässä ja mitä mieltä he ovat alkoholittomista opiskelijatapahtumista. Lopussa kysyttiin Nyyti ry:n toimintaan liittyviä kysymyksiä, kuten mistä opiskelija on saanut Nyytiä koskevaa tietoa. Lisäksi kyselyn lopussa hänellä oli mahdollisuus vapaasti kertoa alkuvaiheistaan uudessa opiskelupaikassa. Taustamuuttujina tutkimuksessa käytettiin sukupuolta, ikää, opiskelupaikkakuntaa ja opiskelualaa. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi 2

9 1.4. Aineiston käyttö Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: Suomalaisissa tiede- ja taidekorkeakouluissa (yliopistoissa) tutkintoa suorittavat ensimmäisen vuoden opiskelijat. Aineistonkeruun ajankohta: Kerääjät: Nyyti ry Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: verkkolomake Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2011 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 14,5 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 40 muuttujaa ja 2889 havaintoa. Otantamenetelmä: Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyte Kysely toteutettiin Nyytin verkkosivuilla. Ensimmäisen vuoden opiskelijoita vuonna 2011 oli ja kyselyyn vastasi niistä 2889 opiskelijaa. Kyselyn vastausprosentti on 14, Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Tietoarkistolla ei ole tarkempaa tietoa aineiston keruutavasta. Julkaisut Vastuu ja vapaus kulkevat käsi kädessä. Raportti kyselystä uusille opiskelijoille (2012) [verkkodokumentti]. Helsinki: Nyyti ry. [viitattu ]. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Vastuu ja vapaus kulkevat käsi kädessä. Raportti kyselystä uusille opiskelijoille (2012) [verkkodokumentti]. Helsinki: Nyyti ry. [viitattu ]. Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 3

10 1. Aineiston kuvailu Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttöoikeudet Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2889 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2889 minimi 1.10 maksimi 1.10 keskiarvo 1.10 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2889 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [VASTTUNN] Vastauksen tunniste Vastauksen tunniste Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2889 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1] Sukupuoli Sukupuoli nainen mies tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q2] Ikä Ikä (vuotta) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2871 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 5.03 [Q3] Opiskelupaikkakunta Opiskelupaikkakunta Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2870 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 3.94 keskihajonta 3.41 [Q4] Opiskeluala Opiskeluala 7

14 2. Muuttujat Eläinlääketieteellinen Farmasia Humanistinen Kasvatustieteellinen Kauppatieteellinen Kuvataideala Liikuntatieteellinen Luonnontieteellinen Lääketieteellinen Maatalous-metsätieteellinen Musiikin Oikeustieteellinen Psykologia Taideteollinen Teatterin ja tanssin Teknillistieteellinen Teologian Terveystieteiden Yhteiskuntatieteellinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5] Oletko muuttanut toiselle paikkakunnalle opintojesi takia? Oletko muuttanut toiselle paikkakunnalle opintojesi takia? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_1] Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut: mukavalta Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut? Voit halutessasi valita useammankin vaihtoehdon. 8

15 Q6_3 Mukavalta Ei mainittu Mainittu [Q6_2] Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut: pitkään odotetulta Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut? Voit halutessasi valita useammankin vaihtoehdon. Pitkään odotetulta Ei mainittu Mainittu [Q6_3] Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut: helpottavalta Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut? Voit halutessasi valita useammankin vaihtoehdon. Helpottavalta 9

16 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q6_4] Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut: jännittävältä Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut? Voit halutessasi valita useammankin vaihtoehdon. Jännittävältä Ei mainittu Mainittu [Q6_5] Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut: ahdistavalta Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut? Voit halutessasi valita useammankin vaihtoehdon. Ahdistavalta Ei mainittu Mainittu

17 Q6_8 [Q6_6] Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut: stressaavalta Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut? Voit halutessasi valita useammankin vaihtoehdon. Stressaavalta Ei mainittu Mainittu [Q6_7] Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut: pelottavalta Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut? Voit halutessasi valita useammankin vaihtoehdon. Pelottavalta Ei mainittu Mainittu [Q6_8] Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut: jokin muu Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut? Voit halutessasi valita useammankin vaihtoehdon. 11

18 2. Muuttujat Jokin muu Ei mainittu Mainittu [Q6_8_1] Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut: jokin muu, mikä: Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut? Voit halutessasi valita useammankin vaihtoehdon. Jokin muu, mikä [Q7] Miten opiskelupaikkasi otti sinut vastaan? Miten opiskelupaikkasi otti sinut vastaan? Erinomaisesti Hyvin Kohtalaisesti Huonosti Erittäin huonosti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_1] Millaista oli tutor-toiminta (jatkumolla 0-100)? Hyödyllisyys Millaista oli tutor-toiminta? Arvioi seuraavia väittämiä. 12

19 Q8_3 Ei lainkaan hyödyllistä Erittäin hyödyllistä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2889 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q8_2] Millaista oli tutor-toiminta (jatkumolla 0-100)? Kannustavuus Millaista oli tutor-toiminta? Arvioi seuraavia väittämiä. Ei lainkaan kannustavaa Erittäin kannustavaa Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2889 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q8_3] Millaista oli tutor-toiminta (jatkumolla 0-100)? Tärkeys uusien kontaktien muodostamisessa Millaista oli tutor-toiminta? Arvioi seuraavia väittämiä. Ei lainkaan tärkeää uusien kontaktien muodostamisessa Erittäin tärkeää uusien kontaktien muodostamisessa 13

20 2. Muuttujat Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2889 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q9] Millaiselta opiskelijajärjestöjen (ylioppilaskunta, ainejärjestö, osakunta tms.) toiminta on vaikuttanut? Millaiselta opiskelijajärjestöjen (ylioppilaskunta, ainejärjestö, osakunta tms.) toiminta on vaikuttanut? Hyvin kiinnostavalta Kiinnostavalta Kohtalaisen kiinnostavalta Ei kiinnostavalta Ei lainkaan kiinnostavalta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10] Miten paljon alkoholia mielestäsi käytetään opiskelijaelämässä: Mielestäni alkoholia käytetään Miten paljon alkoholia mielestäsi käytetään opiskelijaelämässä: Mielestäni alkoholia käytetään Erittäin runsaasti Runsaasti Kohtalaisesti Vähän (taulukko jatkuu seur. sivulla) 14

21 Q12 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin vähän tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa: Mielestäni alkoholia käytetään Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa: Mielestäni alkoholia käytetään Aivan liian paljon Liian paljon Sopivasti Mielestäni alkoholi ei kuulu opiskelijatapahtumiin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12] Mitä mieltä olet alkoholittomista opiskelijatapahtumista? Mitä mieltä olet alkoholittomista opiskelijatapahtumista? Toivoisin enemmän alkoholittomia tapahtumia Toivoisin että alkoholittomia tapahtumia järjestettäisiin hieman nykyistä enemmän Mielestäni alkoholittomia tapahtumia on jo nyt riittävästi En kaipaa alkoholittomia tapahtumia lainkaan Jokin muu, mikä tieto puuttuu (SYSMIS)

22 2. Muuttujat [Q12_1] Mitä mieltä olet alkoholittomista opiskelijatapahtumista: jokin muu, mikä Mitä mieltä olet alkoholittomista opiskelijatapahtumista: jokin muu, mikä [Q13] Oletko saanut tietoa opiskelijoiden tukikeskus, Nyyti ry:n, toiminnasta ja palveluista? Oletko saanut tietoa opiskelijoiden tukikeskus, Nyyti ry:n, toiminnasta ja palveluista? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_1] Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: tutoreilta Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa? Voit valita halutessasi useammankin vaihtoehdon. Tutoreilta Ei mainittu Mainittu

23 Q14_4 [Q14_2] Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: opiskelijajärjestöiltä (ylioppilaskunta, osakunta, ainejärjestö tms.) Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa? Voit valita halutessasi useammankin vaihtoehdon. Opiskelijajärjestöiltä (ylioppilaskunta, osakunta, ainejärjestö tms.) Ei mainittu Mainittu [Q14_3] Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: opintotoimistolta tai muulta yliopiston taholta Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa? Voit valita halutessasi useammankin vaihtoehdon. Opintotoimistolta tai muulta yliopiston taholta Ei mainittu Mainittu [Q14_4] Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: opiskelijakalenterista tai -lehdestä Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa? Voit valita halutessasi useammankin vaihtoehdon. 17

24 2. Muuttujat Opiskelijakalenterista tai -lehdestä Ei mainittu Mainittu [Q14_5] Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: fuksioppaasta Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa? Voit valita halutessasi useammankin vaihtoehdon. Fuksioppaasta Ei mainittu Mainittu [Q14_6] Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: Nyytin esitteestä tai HaliCardista Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa? Voit valita halutessasi useammankin vaihtoehdon. Nyytin esitteestä tai HaliCardista 18

25 Q14_8 Ei mainittu Mainittu [Q14_7] Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: kaverilta/läheiseltä Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa? Voit valita halutessasi useammankin vaihtoehdon. Kaverilta/läheiseltä Ei mainittu Mainittu [Q14_8] Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: internetistä Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa? Voit valita halutessasi useammankin vaihtoehdon. Internetistä Ei mainittu Mainittu

26 2. Muuttujat [Q14_9] Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: Lyyran uutiskirjeestä Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa? Voit valita halutessasi useammankin vaihtoehdon. Lyyran uutiskirjeestä Ei mainittu Mainittu [Q14_10] Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: jokin muu Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa? Voit valita halutessasi useammankin vaihtoehdon. Jokin muu Ei mainittu Mainittu [Q14_10_1] Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: jokin muu, mikä Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa? Voit valita halutessasi useammankin vaihtoehdon. Jokin muu, mikä 20

27 Q15 [Q15] Mitä muuta haluaisit sanoa alkuvaiheistasi tiede- tai taidekorkeakoulussa? (Avokysymys) Mitä muuta haluaisit sanoa alkuvaiheistasi tiede- tai taidekorkeakoulussa? 21

28

29 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Vastauksen tunniste [VASTTUNN] Sukupuoli [Q1] Ikä [Q2] Opiskelupaikkakunta [Q3] Opiskeluala [Q4] Oletko muuttanut toiselle paikkakunnalle opintojesi takia? [Q5] Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut: mukavalta [Q6_1] Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut: pitkään odotetulta [Q6_2] Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut: helpottavalta [Q6_3] Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut: jännittävältä [Q6_4] Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut: ahdistavalta [Q6_5] Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut: stressaavalta [Q6_6] Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut: pelottavalta [Q6_7] Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut: jokin muu [Q6_8] Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut: jokin muu, mikä: [Q6_8_1] Miten opiskelupaikkasi otti sinut vastaan? [Q7] Millaista oli tutor-toiminta (jatkumolla 0-100)? Hyödyllisyys [Q8_1] Millaista oli tutor-toiminta (jatkumolla 0-100)? Kannustavuus [Q8_2] Millaista oli tutor-toiminta (jatkumolla 0-100)? Tärkeys uusien kontaktien muodostamisessa [Q8_3]

30 3. Hakemistot Millaiselta opiskelijajärjestöjen (ylioppilaskunta, ainejärjestö, osakunta tms.) toiminta on vaikuttanut? [Q9] Miten paljon alkoholia mielestäsi käytetään opiskelijaelämässä: Mielestäni alkoholia käytetään [Q10] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa: Mielestäni alkoholia käytetään [Q11] 15 Mitä mieltä olet alkoholittomista opiskelijatapahtumista? [Q12] Mitä mieltä olet alkoholittomista opiskelijatapahtumista: jokin muu, mikä [Q12_1] Oletko saanut tietoa opiskelijoiden tukikeskus, Nyyti ry:n, toiminnasta ja palveluista? [Q13] 16 Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: tutoreilta [Q14_1] Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: opiskelijajärjestöiltä (ylioppilaskunta, osakunta, ainejärjestö tms.) [Q14_2] Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: opintotoimistolta tai muulta yliopiston taholta [Q14_3] 17 Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: opiskelijakalenterista tai -lehdestä [Q14_4] Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: fuksioppaasta [Q14_5] Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: Nyytin esitteestä tai HaliCardista [Q14_6] Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: kaverilta/läheiseltä [Q14_7] Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: internetistä [Q14_8] Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: Lyyran uutiskirjeestä [Q14_9] Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: jokin muu [Q14_10] Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: jokin muu, mikä [Q14_10_1] Mitä muuta haluaisit sanoa alkuvaiheistasi tiede- tai taidekorkeakoulussa? (Avokysymys) [Q15] 21 24

31 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä 3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Ikä Millaiselta opiskelijajärjestöjen (ylioppilaskunta, ainejärjestö, osakunta tms.) toiminta on vaikuttanut? Millaista oli tutor-toiminta (jatkumolla 0-100)? Hyödyllisyys Millaista oli tutor-toiminta (jatkumolla 0-100)? Kannustavuus Millaista oli tutor-toiminta (jatkumolla 0-100)? Tärkeys uusien kontaktien muodostamisessa 13 Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut: ahdistavalta Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut: helpottavalta Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut: jokin muu Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut: jokin muu, mikä: Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut: jännittävältä Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut: mukavalta Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut: pelottavalta Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut: pitkään odotetulta Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut: stressaavalta Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: fuksioppaasta Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: internetistä Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: jokin muu Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: jokin muu, mikä Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: kaverilta/läheiseltä Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: Lyyran uutiskirjeestä Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: Nyytin esitteestä tai HaliCardista Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: opintotoimistolta tai muulta yliopiston taholta Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: opiskelijajärjestöiltä (ylioppilaskunta, osakunta, ainejärjestö tms.) Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: opiskelijakalenterista tai -lehdestä Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: tutoreilta Miten opiskelupaikkasi otti sinut vastaan? Miten paljon alkoholia mielestäsi käytetään opiskelijaelämässä: Mielestäni alkoholia käytetään 14 25

32 3. Hakemistot Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa: Mielestäni alkoholia käytetään. 15 Mitä mieltä olet alkoholittomista opiskelijatapahtumista? Mitä muuta haluaisit sanoa alkuvaiheistasi tiede- tai taidekorkeakoulussa? (Avokysymys).. 21 Oletko muuttanut toiselle paikkakunnalle opintojesi takia? Oletko saanut tietoa opiskelijoiden tukikeskus, Nyyti ry:n, toiminnasta ja palveluista? Opiskeluala Opiskelupaikkakunta Sukupuoli Vastauksen tunniste Mitä mieltä olet alkoholittomista opiskelijatapahtumista: jokin muu, mikä

33 3.3. Muuttujaryhmät 3.3 Muuttujaryhmät Muuttujaryhmä Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut? Voit halutessasi valita useammankin vaihtoehdon. [Q6_1] Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut: mukavalta [Q6_2] Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut: pitkään odotetulta [Q6_3] Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut: helpottavalta [Q6_4] Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut: jännittävältä [Q6_5] Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut: ahdistavalta [Q6_6] Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut: stressaavalta [Q6_7] Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut: pelottavalta [Q6_8] Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut: jokin muu [Q6_8_1] Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut: jokin muu, mikä: Muuttujaryhmä Millaista oli tutor-toiminta? Arvioi seuraavia väittämiä. [Q8_1] Millaista oli tutor-toiminta (jatkumolla 0-100)? Hyödyllisyys [Q8_2] Millaista oli tutor-toiminta (jatkumolla 0-100)? Kannustavuus [Q8_3] Millaista oli tutor-toiminta (jatkumolla 0-100)? Tärkeys uusien kontaktien muodostamisessa Muuttujaryhmä Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa? Voit valita halutessasi useammankin vaihtoehdon. [Q14_1] Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: tutoreilta [Q14_2] Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: opiskelijajärjestöiltä (ylioppilaskunta, osakunta, ainejärjestö tms.) [Q14_3] Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: opintotoimistolta tai muulta yliopiston taholta [Q14_4] Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: opiskelijakalenterista tai -lehdestä [Q14_5] Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: fuksioppaasta [Q14_6] Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: Nyytin esitteestä tai HaliCardista [Q14_7] Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: kaverilta/läheiseltä [Q14_8] Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: internetistä

34 3. Hakemistot [Q14_9] Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: Lyyran uutiskirjeestä [Q14_10] Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: jokin muu [Q14_10_1] Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa: jokin muu, mikä

35 Liite A Kyselylomake suomeksi 29

36 KYSELYLOMAKE: FSD2791 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2791 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2011: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive. If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation. More information: Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv. Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens. Mer information:

37 Lämpimät onnittelut opiskelupaikastasi! Tervetuloa vastaamaan kyselyyn uusien opiskelijoiden alkutaipaleesta tiede- ja taidekorkeakouluissa. Sukupuoli ( ) nainen ( ) mies Ikä (vuotta) Opiskelupaikkakunta Opiskeluala ( ) Eläinlääketieteellinen ( ) Farmasia ( ) Humanistinen ( ) Kasvatustieteellinen ( ) Kauppatieteellinen ( ) Kuvataideala ( ) Liikuntatieteellinen ( ) Luonnontieteellinen ( ) Lääketieteellinen ( ) Maatalous-metsätieteellinen ( ) Musiikin ( ) Oikeustieteellinen ( ) Psykologia ( ) Taideteollinen ( ) Teatterin ja tanssin ( ) Teknillistieteellinen ( ) Teologian ( ) Terveystieteiden ( ) Yhteiskuntatieteellinen Oletko muuttanut toiselle paikkakunnalle opintojesi takia? ( ) Kyllä ( ) Ei Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut? Voit halutessasi valita useammankin vaihtoehdon. [ ] Mukavalta [ ] Pitkään odotetulta [ ] Helpottavalta [ ] Jännittävältä [ ] Ahdistavalta

38 [ ] Stressaavalta [ ] Pelottavalta [ ] Jokin muu, mikä Miten opiskelupaikkasi otti sinut vastaan? ( ) Erinomaisesti ( ) Hyvin ( ) Kohtalaisesti ( ) Huonosti ( ) Erittäin huonosti Millaista oli tutor-toiminta? Arvioi seuraavia väittämiä. Ei lainkaan hyödyllistä Erittäin hyödyllistä Ei lainkaan kannustavaa Erittäin kannustavaa Ei lainkaan tärkeää uusien Erittäin tärkeää uusien kontaktien kontaktien muodostamisessa muodostamisessa Millaiselta opiskelijajärjestöjen (ylioppilaskunta, ainejärjestö, osakunta tms.) toiminta on vaikuttanut? ( ) Hyvin kiinnostavalta ( ) Kiinnostavalta ( ) Kohtalaisen kiinnostavalta ( ) Ei kiinnostavalta ( ) Ei lainkaan kiinnostavalta Miten paljon alkoholia mielestäsi käytetään opiskelijaelämässä?

39 Mielestäni alkoholia käytetään ( ) Erittäin runsaasti ( ) Runsaasti ( ) Kohtalaisesti ( ) Vähän ( ) Erittäin vähän Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Mielestäni alkoholia käytetään ( ) Aivan liian paljon ( ) Liian paljon ( ) Sopivasti ( ) Mielestäni alkoholi ei kuulu opiskelijatapahtumiin Mitä mieltä olet alkoholittomista opiskelijatapahtumista? ( ) Toivoisin enemmän alkoholittomia tapahtumia ( ) Toivoisin että alkoholittomia tapahtumia järjestettäisiin hieman nykyistä enemmän ( ) Mielestäni alkoholittomia tapahtumia on jo nyt riittävästi ( ) En kaipaa alkoholittomia tapahtumia lainkaan ( ) Jokin muu, mikä Oletko saanut tietoa opiskelijoiden tukikeskus, Nyyti ry:n, toiminnasta ja palveluista? ( ) Kyllä ( ) Ei Mistä olet saanut Nyytiä koskevaa tietoa? Voit valita halutessasi useammankin vaihtoehdon. [ ] Tutoreilta [ ] Opiskelijajärjestöltä (ylioppilaskunta, ainejärjestö, osakunta tms.) [ ] Opintotoimistolta tai muulta yliopiston taholta [ ] Opiskelijakalenterista tai -lehdestä [ ] Fuksioppaasta [ ] Nyytin esitteestä tai HaliCardista [ ] Kaverilta/läheiseltä [ ] Internetistä [ ] Lyyran uutiskirjeestä [ ] Jokin muu, mikä Mitä muuta haluaisit sanoa alkuvaiheistasi tiede- tai taidekorkeakoulussa?

40 Mikäli haluat jatkossa saada ajankohtaista tietoa Nyytin tarjoamista palveluista suoraan sähköpostiisi voit tilata Nyytin uutiskirjeen tästä. Uutiskirje ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Sähköpostiosoitteesi Liity myös Nyytin facebook-yhteisöön ja olet aina perillä kuulumisistamme - meitä on siellä jo yli 1350! Arvomme kyselyyn vastanneiden kesken Nyytin muistitikkuja ja Nyyti-kasseja. Mikäli haluat osallistua arvontaan, täytä henkilötietosi alle. Käsittelemme vastauksia luottamuksellisesti eikä henkilötietojasi voi yhdistää antamiisi vastauksiin. Nimi Sähköpostiosoite

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2791 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2791 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2011: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3056 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3056 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2013: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3057 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3057 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2014: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2981. Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö Aineisto-opas

FSD2981. Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö Aineisto-opas FSD2981 Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014 [aineisto-opas]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD1359 ISÄ JA ISYYS: NYT-LIITTEEN ISÄNPÄIVÄN KYSELY 2003 FSD1359 FATHERHOOD 2003 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Dokumenttia

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2981. Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö Aineisto-opas

FSD2981. Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö Aineisto-opas FSD2981 Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014 [aineisto-opas]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3101 KANSALAISKESKUSTELU RUOTSIN KIELESTÄ: KONTROLLI- KYSELY 2014

KYSELYLOMAKE: FSD3101 KANSALAISKESKUSTELU RUOTSIN KIELESTÄ: KONTROLLI- KYSELY 2014 KYSELYLOMAKE: FSD3101 KANSALAISKESKUSTELU RUOTSIN KIELESTÄ: KONTROLLI- KYSELY 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3101 CITIZEN DELIBERATION ON THE SWEDISH LANGUAGE AND SWEDISH-SPEAKING MINORITY IN FINLAND: CONTROL

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2209 STUDENT EXCHANGE EXPERIENCES OF UNIVERSITY

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2633. Silloin ekologisuus näyttäytyi elämässäni Aineisto-opas

FSD2633. Silloin ekologisuus näyttäytyi elämässäni Aineisto-opas FSD2633 Silloin ekologisuus näyttäytyi elämässäni 2010 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Silloin ekologisuus näyttäytyi elämässäni 2010 [aineisto-opas]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2371. Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001. Aineisto-opas

FSD2371. Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001. Aineisto-opas FSD2371 Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001 [aineisto-opas].

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3189 TIEDON JA YHTEISKUNNALLISEN PÄÄTÖKSENTEON VUORO- VAIKUTUS 2017

KYSELYLOMAKE: FSD3189 TIEDON JA YHTEISKUNNALLISEN PÄÄTÖKSENTEON VUORO- VAIKUTUS 2017 KYSELYLOMAKE: FSD3189 TIEDON JA YHTEISKUNNALLISEN PÄÄTÖKSENTEON VUORO- VAIKUTUS 2017 QUESTIONNAIRE: FSD3189 INTERACTION BETWEEN KNOWLEDGE AND DECISION-MAKING 2017 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2866 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH SPECIAL LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

FSD3147. Tampere Praksis: Palveluohjaajien ja palvelupäällikön näkökulmia perhepalveluohjauksesta Aineisto-opas

FSD3147. Tampere Praksis: Palveluohjaajien ja palvelupäällikön näkökulmia perhepalveluohjauksesta Aineisto-opas FSD3147 Tampere Praksis: Palveluohjaajien ja palvelupäällikön näkökulmia perhepalveluohjauksesta 2016 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Tampere Praksis: Palveluohjaajien

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD2784 JULKAISUKÄYTÄNNÖT ERI TIETEENALOILLA: PROFESSORIHAASTATTELUT 2007 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Dokumenttia hyödyntävien

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2605 CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN ELÄMÄNHALLINTA 2008-2010 FSD2605 WELL-BEING OF ADULTS WITH CEREBRAL PALSY 2008-2010 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN

KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN QUESTIONNAIRE: FSD2126 PRESIDENTIAL ELECTIONS 2006: CANDIDATE RESPONSES TO HS CANDIDATE SELECTOR

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009

KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009 KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2126. Presidentinvaalit 2006: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Aineisto-opas

FSD2126. Presidentinvaalit 2006: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Aineisto-opas FSD2126 Presidentinvaalit 2006: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2006: ehdokkaiden vastaukset

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT 1995-1998: TERVEYS JA TYÖ- OLOT QUESTIONNAIRE: FSD2580 EASTERN FINNISH POLICE OFFICERS 1995-1998: HEALTH AND WORKING CONDITIONS Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD2373 OPETTAJIEN AMMATTIROOLI, AMMATTI-IDENTITEETTI JA TIEDONHANKINTA 2003-2004 FSD2373 PROFESSIONAL ROLE, IDENTITY AND INFORMATION ACQUISITION OF TEAC- HERS 2003-2004 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua

Lisätiedot

FSD2823. Elämän konkari -kirjoituskilpailu Aineisto-opas

FSD2823. Elämän konkari -kirjoituskilpailu Aineisto-opas FSD2823 Elämän konkari -kirjoituskilpailu 2013 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Elämän konkari -kirjoituskilpailu 2013 [aineisto-opas]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3062. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely Koodikirja

FSD3062. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely Koodikirja FSD3062 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD3079 MUISTOJA JA MIELIKUVIA RADIOAKTIIVISUUDEN ILMIÖISTÄ 2015 FSD3079 MEMORIES AND MENTAL IMAGES OF PHENOMENA RELATED TO RADIOACTI- VITY 2015 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 QUESTIONNAIRE: FSD1122 MUNICIPAL MANAGERS VIEWS ON THE FOUNDATION FOR MUNICIPAL DEVELOPMENT 1996 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2594. Tositarinoita CP-vammaisten aikuisten elämästä Aineisto-opas

FSD2594. Tositarinoita CP-vammaisten aikuisten elämästä Aineisto-opas FSD2594 Tositarinoita CP-vammaisten aikuisten elämästä 2008 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Tositarinoita CP-vammaisten aikuisten elämästä 2008 [aineisto-opas]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3203. Tampere Praksis: Lastensuojelun sijaishuolto ja lasten läheisverkostot Aineisto-opas

FSD3203. Tampere Praksis: Lastensuojelun sijaishuolto ja lasten läheisverkostot Aineisto-opas FSD3203 Tampere Praksis: Lastensuojelun sijaishuolto ja lasten läheisverkostot 2016 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Tampere Praksis: Lastensuojelun sijaishuolto ja lasten

Lisätiedot

FSD2739. Erovanhemmuuskirjoitukset Aineisto-opas

FSD2739. Erovanhemmuuskirjoitukset Aineisto-opas FSD2739 Erovanhemmuuskirjoitukset 2011-2012 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Erovanhemmuuskirjoitukset 2011-2012 [aineisto-opas]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD3030. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD3030. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Koodikirja FSD3030 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset

Lisätiedot

FSD2296. Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2296. Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2296 Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2007 :

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN

KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN QUESTIONNAIRE: FSD2627 PARLIAMENTARY ELECTIONS 2011: CANDIDATE AND

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2409. Ikääntyneet kanadansuomalaiset 2004: teemahaastattelut. Aineisto-opas

FSD2409. Ikääntyneet kanadansuomalaiset 2004: teemahaastattelut. Aineisto-opas FSD2409 Ikääntyneet kanadansuomalaiset 2004: teemahaastattelut Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Ikääntyneet kanadansuomalaiset 2004 : teemahaastattelut [aineisto-opas].

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998

KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998 KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1298. Kysymyksiä vasta eronneille Aineisto-opas

FSD1298. Kysymyksiä vasta eronneille Aineisto-opas FSD1298 Kysymyksiä vasta eronneille 1999 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kysymyksiä vasta eronneille 1999 [aineisto-opas]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja

Lisätiedot

FSD2775. Suomalaisten sosiologien haastatteluja Aineisto-opas

FSD2775. Suomalaisten sosiologien haastatteluja Aineisto-opas FSD2775 Suomalaisten sosiologien haastatteluja 1978-1981 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Suomalaisten sosiologien haastatteluja 1978-1981 [aineisto-opas]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD2542. Opiskelijoiden luokka-asema: kirjoitusaineisto Aineisto-opas

FSD2542. Opiskelijoiden luokka-asema: kirjoitusaineisto Aineisto-opas FSD2542 Opiskelijoiden luokka-asema: kirjoitusaineisto 2009-2010 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Opiskelijoiden luokka-asema: kirjoitusaineisto 2009-2010 [aineisto-opas].

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3192 SUOMALAISTEN DEMOKRATIAKÄSITYKSIÄ JA YHTEISKUN- NALLISIA MIELIPITEITÄ 2017

KYSELYLOMAKE: FSD3192 SUOMALAISTEN DEMOKRATIAKÄSITYKSIÄ JA YHTEISKUN- NALLISIA MIELIPITEITÄ 2017 KYSELYLOMAKE: FSD3192 SUOMALAISTEN DEMOKRATIAKÄSITYKSIÄ JA YHTEISKUN- NALLISIA MIELIPITEITÄ 2017 QUESTIONNAIRE: FSD3192 FINNISH VIEWS OF DEMOCRACY AND POLITICAL ISSUES 2017 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

FSD2823. Elämän konkari -kirjoituskilpailu Aineisto-opas

FSD2823. Elämän konkari -kirjoituskilpailu Aineisto-opas FSD2823 Elämän konkari -kirjoituskilpailu 2013 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Elämän konkari -kirjoituskilpailu 2013 [aineisto-opas]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot