FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :46: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2711. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Stenberg, Lea (Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto) & Virkkunen, Anne (Vanhusja lähimmäispalvelun liitto): Ikäihmiset ja teknologia 2011 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:t-fsd2711 Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 27 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Ikäihmiset ja teknologia 2011 Aineiston nimi englanniksi: Elderly People and Technology 2011 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Stenberg, Lea (Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto) Virkkunen, Anne (Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto) Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Stenberg, Lea (Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat arki; auttaminen; avuntarve; ikääntyneet; kodintekniikka; teknologia; vanhukset 1

8 1. Aineiston kuvailu Tieteenala / Aihealue OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet CESSDAn luokitus: ikääntyneet; sosiaalinen käyttäytyminen ja asenteet Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällön kuvaus Tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa ikäihmisten teknologiaa koskevista näkemyksistä ja kokemuksista sekä siitä, minkälainen teknologia ikääntyneitä kiinnostaa. Teknologiakysely toteutettiin osana Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton KÄKÄTEprojektia (Käyttäjälle kätevä teknologia), jossa pyritään luomaan ja parantamaan käyttäjien tarpeet huomioivaa teknologiaa. Kyselyssä selvitettiin aluksi, sujuuko vastaajien arki itsenäisesti vai saavatko he jonkin verran tai paljon apua arkeensa. Tähän liittyen kysyttiin, kuinka hyvin vastaajat selviävät arkipäivän toiminnoista ja missä toiminnoissa he tarvitsevat apua. Vaihtoehtoina lueteltuja toimintoja olivat muun muassa raskaat ja kevyet kotityöt, ruoan valmistus, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen, pukeutuminen, asioilla käyminen ja ulkoileminen. Tämän jälkeen kysymysten aiheet siirtyivät teknologiaan. Vastaajilta tiedusteltiin onko heillä käytössä tai ovatko he kokeilleet teknologiaa ja minkälaiset teknologiat kuulostavat heidän mielestään kiinnostavilta. Vaihtoehtoina lueteltiin muun muassa robotti-imuri, ateria-automaatti, kodinkoneen turvalaite, muistuttava lääkeannostelija, paikantava turvapuhelin ja viihdepeli. Lisäksi kysyttiin, auttaisiko teknologia vastaajia asioissa, joissa he tarvitsevat apua. Lopuksi haluttiin vielä tietää, haluaisivatko vastaajat kokeilla jotain uutta teknologista ratkaisua kotonaan, mikäli siihen tarjoutuisi mahdollisuus. Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat sukupuoli, ikäryhmä ja asumismuoto. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: Ikääntyneet suomalaiset Aineistonkeruun ajankohta:

9 1.4. Aineiston käyttö Kerääjät: Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto; Vanhustyön keskusliitto Aineiston tuottajat: Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto; Vanhustyön keskusliitto Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: verkkolomake, Kasvokkainen haastattelu: paperikyselylomake (PAPI) Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 39 muuttujaa ja 1261 havaintoa. Otantamenetelmä: Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyte Kysely toteutettiin sähköisenä internet-kyselynä KÄKÄTE-projektin verkkisivuilla. Lisäksi yli 75-vuotiaiden vastaajien vähäisyyden vuoksi aineistoa kerättiin kyselykäynneillä 13 eri palvelutalon päiväryhmissä sekä eräässä Tapiolan Kansallisten Senioreiden tilaisuudessa. Kyselykäynneillä saatiin 176 lisävastausta, jotka siirrettiin tutkijan toimesta verkkokyselyjärjestelmään. 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Virkkunen, Anne (2011). Ikäihmisten mielikuvia teknologiasta. Raportti teknologiakyselystä [verkkodokumentti]. KÄKÄTE-projekti. Saatavissa: [viitattu: ]. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa [Käytän ja kuvailun oheismateriaalit] Virkkunen, Anne (2011). Ikäihmisten mielikuvia teknologiasta. Raportti teknologiakyselystä [verkkodokumentti]. KÄKÄTE-projekti. Saatavissa: [viitattu: ]. Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. 3

10 1. Aineiston kuvailu Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1261 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1261 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1261 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1] Sukupuolesi Sukupuolesi Nainen Mies tieto puuttuu (SYSMIS)

13 Q4_1 [Q2] Ikäsi Ikäsi Alle 75 vuotta vuotta vuotta vuotta Yli 90 vuotta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3] Asutko yksin? Asutko yksin? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_1] Arkesi sujuu Arkesi sujuu Valitse mielestäsi sopivin vaihtoehto. 7

14 2. Muuttujat Itsenäisesti ilman ulkopuolista apua Itsenäisesti yhdessä puolison kanssa Saan jonkin verran apua Saan paljon apua tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_2] Arkesi sujuu: Saan jonkin verran apua, keneltä/mistä? (Avokysymys) Arkesi sujuu Saan jonkin verran apua, keneltä/mistä? (Avokysymys) [Q4_3] Arkesi sujuu: Saan paljon apua, keneltä/mistä? (Avokysymys) Arkesi sujuu Saan paljon apua, keneltä/mistä? (Avokysymys) [Q5] Kuinka hyvin selviät arkipäivän toiminnoista? Kuinka hyvin selviät arkipäivän toiminnoista? Valitse mielestäsi sopivin vaihtoehto. Erittäin hyvin Melko hyvin Kohtalaisesti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q6_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Melko huonosti Erittäin huonosti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_1] Missä toiminnoissa tarvitset apua: En tarvitse apua Missä toiminnoissa tarvitset apua? Valitse ne, joissa tarvitset apua. En tarvitse apua Ei mainittu Mainittu [Q6_2] Missä toiminnoissa tarvitset apua: Raskaissa kotitöissä (ikkunoiden pesu, mattojen puistelu, imurointi, lattioiden pyyhkiminen yms.) Missä toiminnoissa tarvitset apua? Valitse ne, joissa tarvitset apua. Raskaissa kotitöissä (ikkunoiden pesu, mattojen puistelu, imurointi, lattioiden pyyhkiminen yms.) Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 9

16 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q6_3] Missä toiminnoissa tarvitset apua: Kevyissä kotitöissä (tiskaaminen, pyykinpesu, vuoteen sijaaminen yms.) Missä toiminnoissa tarvitset apua? Valitse ne, joissa tarvitset apua. Kevyissä kotitöissä (tiskaaminen, pyykinpesu, vuoteen sijaaminen yms.) Ei mainittu Mainittu [Q6_4] Missä toiminnoissa tarvitset apua: Ruoan valmistuksessa Missä toiminnoissa tarvitset apua? Valitse ne, joissa tarvitset apua. Ruoan valmistuksessa Ei mainittu Mainittu

17 Q6_7 [Q6_5] Missä toiminnoissa tarvitset apua: Ruokailemisessa Missä toiminnoissa tarvitset apua? Valitse ne, joissa tarvitset apua. Ruokailemisessa Ei mainittu Mainittu [Q6_6] Missä toiminnoissa tarvitset apua: Henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisessa (peseytyminen, saunassa käyminen yms.) Missä toiminnoissa tarvitset apua? Valitse ne, joissa tarvitset apua. Henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisessa (peseytyminen, saunassa käyminen yms.) Ei mainittu Mainittu [Q6_7] Missä toiminnoissa tarvitset apua: Pukeutumisessa Missä toiminnoissa tarvitset apua? Valitse ne, joissa tarvitset apua. 11

18 2. Muuttujat Pukeutumisessa Ei mainittu Mainittu [Q6_8] Missä toiminnoissa tarvitset apua: WC:ssä käymisessä Missä toiminnoissa tarvitset apua? Valitse ne, joissa tarvitset apua. WC:ssä käymisessä Ei mainittu Mainittu [Q6_9] Missä toiminnoissa tarvitset apua: Lääkkeiden ottamisessa Missä toiminnoissa tarvitset apua? Valitse ne, joissa tarvitset apua. Lääkkeiden ottamisessa 12

19 Q6_11 Ei mainittu Mainittu [Q6_10] Missä toiminnoissa tarvitset apua: Asioilla käymisessä (kauppa, apteekki, lääkäri, pankki yms.) Missä toiminnoissa tarvitset apua? Valitse ne, joissa tarvitset apua. Asioilla käymisessä (kauppa, apteekki, lääkäri, pankki yms.) Ei mainittu Mainittu [Q6_11] Missä toiminnoissa tarvitset apua: Ulkoilemisessa Missä toiminnoissa tarvitset apua? Valitse ne, joissa tarvitset apua. Ulkoilemisessa Ei mainittu Mainittu

20 2. Muuttujat [Q6_12] Missä toiminnoissa tarvitset apua: Piha-alueen hoidossa Missä toiminnoissa tarvitset apua? Valitse ne, joissa tarvitset apua. Piha-alueen hoidossa Ei mainittu Mainittu [Q6_13_1] Missä toiminnoissa tarvitset apua: Muussa Missä toiminnoissa tarvitset apua? Valitse ne, joissa tarvitset apua. Muussa Ei mainittu Mainittu [Q6_13_2] Missä toiminnoissa tarvitset apua: Muussa, missä? (Avokysymys) Missä toiminnoissa tarvitset apua? Valitse ne, joissa tarvitset apua. 14

21 Q8_1 Muussa, missä? (Avokysymys) [Q7] Onko sinulla käytössäsi tai oletko kokeillut teknologiaa? Kysymyksen esiteksti Markkinoilla on erilaista teknologiaa ja koko ajan kehitetään uusia ratkaisuja, joiden avulla voidaan tukea hyvää arkea. Onko sinulla käytössäsi tai oletko kokeillut teknologiaa? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_1] Mitkä seuraavista teknologioista kuulostavat mielestäsi kiinnostavilta (valitse 3 kiinnostavinta): Robotti-imuri Mitkä seuraavista teknologioista kuulostavat mielestäsi kiinnostavilta? Valitse 3 kiinnostavinta. Robotti-imuri Ei mainittu Mainittu

22 2. Muuttujat [Q8_2] Mitkä seuraavista teknologioista kuulostavat mielestäsi kiinnostavilta (valitse 3 kiinnostavinta): Ateria-automaatti Mitkä seuraavista teknologioista kuulostavat mielestäsi kiinnostavilta? Valitse 3 kiinnostavinta. Ateria-automaatti Ei mainittu Mainittu [Q8_3] Mitkä seuraavista teknologioista kuulostavat mielestäsi kiinnostavilta (valitse 3 kiinnostavinta): Kodinkoneeseen liitettävä turvalaite (esim. liesivahti) Mitkä seuraavista teknologioista kuulostavat mielestäsi kiinnostavilta? Valitse 3 kiinnostavinta. Kodinkoneeseen liitettävä turvalaite (esim. liesivahti) Ei mainittu Mainittu [Q8_4] Mitkä seuraavista teknologioista kuulostavat mielestäsi kiinnostavilta (valitse 3 kiinnostavinta): Muistuttava lääkeannostelija Mitkä seuraavista teknologioista kuulostavat mielestäsi kiinnostavilta? Valitse 3 kiinnostavinta. 16

23 Q8_6 Muistuttava lääkeannostelija Ei mainittu Mainittu [Q8_5] Mitkä seuraavista teknologioista kuulostavat mielestäsi kiinnostavilta (valitse 3 kiinnostavinta): Sähköinen ovenavaus/lukitus Mitkä seuraavista teknologioista kuulostavat mielestäsi kiinnostavilta? Valitse 3 kiinnostavinta. Sähköinen ovenavaus/lukitus Ei mainittu Mainittu [Q8_6] Mitkä seuraavista teknologioista kuulostavat mielestäsi kiinnostavilta (valitse 3 kiinnostavinta): Paikantava turvapuhelin Mitkä seuraavista teknologioista kuulostavat mielestäsi kiinnostavilta? Valitse 3 kiinnostavinta. Paikantava turvapuhelin 17

24 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q8_7] Mitkä seuraavista teknologioista kuulostavat mielestäsi kiinnostavilta (valitse 3 kiinnostavinta): Helppokäyttöinen tietokone Mitkä seuraavista teknologioista kuulostavat mielestäsi kiinnostavilta? Valitse 3 kiinnostavinta. Helppokäyttöinen tietokone Ei mainittu Mainittu [Q8_8] Mitkä seuraavista teknologioista kuulostavat mielestäsi kiinnostavilta (valitse 3 kiinnostavinta): Kuvapuhelin Mitkä seuraavista teknologioista kuulostavat mielestäsi kiinnostavilta? Valitse 3 kiinnostavinta. Kuvapuhelin Ei mainittu Mainittu

25 Q8_10_2 [Q8_9] Mitkä seuraavista teknologioista kuulostavat mielestäsi kiinnostavilta (valitse 3 kiinnostavinta): Viihdepeli Mitkä seuraavista teknologioista kuulostavat mielestäsi kiinnostavilta? Valitse 3 kiinnostavinta. Viihdepeli Ei mainittu Mainittu [Q8_10_1] Mitkä seuraavista teknologioista kuulostavat mielestäsi kiinnostavilta (valitse 3 kiinnostavinta): Joku muu Mitkä seuraavista teknologioista kuulostavat mielestäsi kiinnostavilta? Valitse 3 kiinnostavinta. Joku muu Ei mainittu Mainittu [Q8_10_2] Mitkä seuraavista teknologioista kuulostavat mielestäsi kiinnostavilta (valitse 3 kiinnostavinta): Joku muu, mikä? (Avokysymys) Mitkä seuraavista teknologioista kuulostavat mielestäsi kiinnostavilta? Valitse 3 kiinnostavinta. 19

26 2. Muuttujat Joku muu, mikä? (Avokysymys) [Q9] Auttaisiko teknologia sinua asioissa joissa tarvitset apua? Auttaisiko teknologia sinua asioissa joissa tarvitset apua? Kyllä Ei Ehkä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10] Haluaisitko kokeilla jotain uutta teknologista ratkaisua kotonasi mikäli siihen tarjoutuisi mahdollisuus? Haluaisitko kokeilla jotain uutta teknologista ratkaisua kotonasi mikäli siihen tarjoutuisi mahdollisuus? Ilman muuta haluaisin kokeilla Todennäköisesti haluaisin kokeilla Tuskin haluaisin kokeilla tieto puuttuu (SYSMIS)

27 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) [FSD_PRO] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Sukupuolesi [Q1] Ikäsi [Q2] Asutko yksin? [Q3] Arkesi sujuu [Q4_1] Arkesi sujuu: Saan jonkin verran apua, keneltä/mistä? (Avokysymys) [Q4_2] Arkesi sujuu: Saan paljon apua, keneltä/mistä? (Avokysymys) [Q4_3] Kuinka hyvin selviät arkipäivän toiminnoista? [Q5] Missä toiminnoissa tarvitset apua: En tarvitse apua [Q6_1] Missä toiminnoissa tarvitset apua: Raskaissa kotitöissä (ikkunoiden pesu, mattojen puistelu, imurointi, lattioiden pyyhkiminen yms.) [Q6_2] Missä toiminnoissa tarvitset apua: Kevyissä kotitöissä (tiskaaminen, pyykinpesu, vuoteen sijaaminen yms.) [Q6_3] Missä toiminnoissa tarvitset apua: Ruoan valmistuksessa [Q6_4] Missä toiminnoissa tarvitset apua: Ruokailemisessa [Q6_5] Missä toiminnoissa tarvitset apua: Henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisessa (peseytyminen, saunassa käyminen yms.) [Q6_6] Missä toiminnoissa tarvitset apua: Pukeutumisessa [Q6_7] Missä toiminnoissa tarvitset apua: WC:ssä käymisessä [Q6_8] Missä toiminnoissa tarvitset apua: Lääkkeiden ottamisessa [Q6_9]

28 3. Hakemistot Missä toiminnoissa tarvitset apua: Asioilla käymisessä (kauppa, apteekki, lääkäri, pankki yms.) [Q6_10] Missä toiminnoissa tarvitset apua: Ulkoilemisessa [Q6_11] Missä toiminnoissa tarvitset apua: Piha-alueen hoidossa [Q6_12] Missä toiminnoissa tarvitset apua: Muussa [Q6_13_1] Missä toiminnoissa tarvitset apua: Muussa, missä? (Avokysymys) [Q6_13_2] Onko sinulla käytössäsi tai oletko kokeillut teknologiaa? [Q7] Robotti-imuri [Q8_1] Ateria-automaatti [Q8_2] Kodinkoneeseen liitettävä turvalaite (esim. liesivahti) [Q8_3] Muistuttava lääkeannostelija [Q8_4] Sähköinen ovenavaus/lukitus [Q8_5] Paikantava turvapuhelin [Q8_6] Helppokäyttöinen tietokone [Q8_7] Kuvapuhelin [Q8_8] Viihdepeli [Q8_9] Joku muu [Q8_10_1] Joku muu, mikä? (Avokysymys) [Q8_10_2] Auttaisiko teknologia sinua asioissa joissa tarvitset apua? [Q9] Haluaisitko kokeilla jotain uutta teknologista ratkaisua kotonasi mikäli siihen tarjoutuisi mahdollisuus? [Q10]

29 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä 3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Arkesi sujuu Arkesi sujuu: Saan jonkin verran apua, keneltä/mistä? (Avokysymys) Arkesi sujuu: Saan paljon apua, keneltä/mistä? (Avokysymys) Asutko yksin? Auttaisiko teknologia sinua asioissa joissa tarvitset apua? Haluaisitko kokeilla jotain uutta teknologista ratkaisua kotonasi mikäli siihen tarjoutuisi mahdollisuus? Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Ikäsi Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Kuinka hyvin selviät arkipäivän toiminnoista? Missä toiminnoissa tarvitset apua: Asioilla käymisessä (kauppa, apteekki, lääkäri, pankki yms.) 13 Missä toiminnoissa tarvitset apua: En tarvitse apua Missä toiminnoissa tarvitset apua: Henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisessa (peseytyminen, saunassa käyminen yms.) Missä toiminnoissa tarvitset apua: Kevyissä kotitöissä (tiskaaminen, pyykinpesu, vuoteen sijaaminen yms.) Missä toiminnoissa tarvitset apua: Lääkkeiden ottamisessa Missä toiminnoissa tarvitset apua: Muussa Missä toiminnoissa tarvitset apua: Muussa, missä? (Avokysymys) Missä toiminnoissa tarvitset apua: Piha-alueen hoidossa Missä toiminnoissa tarvitset apua: Pukeutumisessa Missä toiminnoissa tarvitset apua: Raskaissa kotitöissä (ikkunoiden pesu, mattojen puistelu, imurointi, lattioiden pyyhkiminen yms.) Missä toiminnoissa tarvitset apua: Ruoan valmistuksessa Missä toiminnoissa tarvitset apua: Ruokailemisessa Missä toiminnoissa tarvitset apua: Ulkoilemisessa Missä toiminnoissa tarvitset apua: WC:ssä käymisessä Ateria-automaatti Helppokäyttöinen tietokone

30 3. Hakemistot Joku muu Joku muu, mikä? (Avokysymys) Kodinkoneeseen liitettävä turvalaite (esim. liesivahti) Kuvapuhelin Muistuttava lääkeannostelija Paikantava turvapuhelin Robotti-imuri Sähköinen ovenavaus/lukitus Viihdepeli Onko sinulla käytössäsi tai oletko kokeillut teknologiaa? Sukupuolesi

31 3.3. Muuttujaryhmät 3.3 Muuttujaryhmät Muuttujaryhmä Arkesi sujuu [Q4_1] Arkesi sujuu [Q4_2] Arkesi sujuu: Saan jonkin verran apua, keneltä/mistä? (Avokysymys) [Q4_3] Arkesi sujuu: Saan paljon apua, keneltä/mistä? (Avokysymys) Muuttujaryhmä Missä toiminnoissa tarvitset apua? Valitse ne, joissa tarvitset apua. [Q6_1] Missä toiminnoissa tarvitset apua: En tarvitse apua [Q6_2] Missä toiminnoissa tarvitset apua: Raskaissa kotitöissä (ikkunoiden pesu, mattojen puistelu, imurointi, lattioiden pyyhkiminen yms.) [Q6_3] Missä toiminnoissa tarvitset apua: Kevyissä kotitöissä (tiskaaminen, pyykinpesu, vuoteen sijaaminen yms.) [Q6_4] Missä toiminnoissa tarvitset apua: Ruoan valmistuksessa [Q6_5] Missä toiminnoissa tarvitset apua: Ruokailemisessa [Q6_6] Missä toiminnoissa tarvitset apua: Henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisessa (peseytyminen, saunassa käyminen yms.) [Q6_7] Missä toiminnoissa tarvitset apua: Pukeutumisessa [Q6_8] Missä toiminnoissa tarvitset apua: WC:ssä käymisessä [Q6_9] Missä toiminnoissa tarvitset apua: Lääkkeiden ottamisessa [Q6_10] Missä toiminnoissa tarvitset apua: Asioilla käymisessä (kauppa, apteekki, lääkäri, pankki yms.) [Q6_11] Missä toiminnoissa tarvitset apua: Ulkoilemisessa [Q6_12] Missä toiminnoissa tarvitset apua: Piha-alueen hoidossa [Q6_13_1] Missä toiminnoissa tarvitset apua: Muussa [Q6_13_2] Missä toiminnoissa tarvitset apua: Muussa, missä? (Avokysymys) Muuttujaryhmä Mitkä seuraavista teknologioista kuulostavat mielestäsi kiinnostavilta? Valitse 3 kiinnostavinta. [Q8_1] Robotti-imuri [Q8_2] Ateria-automaatti

32 3. Hakemistot [Q8_3] Kodinkoneeseen liitettävä turvalaite (esim. liesivahti) [Q8_4] Muistuttava lääkeannostelija [Q8_5] Sähköinen ovenavaus/lukitus [Q8_6] Paikantava turvapuhelin [Q8_7] Helppokäyttöinen tietokone [Q8_8] Kuvapuhelin [Q8_9] Viihdepeli [Q8_10_1] Joku muu [Q8_10_2] Joku muu, mikä? (Avokysymys)

33 Liite A Kyselylomake suomeksi 27

34 KYSELYLOMAKE: FSD2711 IKÄIHMISET JA TEKNOLOGIA 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2711 ELDERLY PEOPLE AND TECHNOLOGY 2011 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive. If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation. More information: Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv. Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens. Mer information:

35 Teknologiakysely ikäihmisille 1. Sukupuolesi nmlkj nainen nmlkj mies 2. Ikäsi nmlkj alle 75 vuotta nmlkj vuotta nmlkj vuotta nmlkj vuotta nmlkj yli 90 vuotta 3. Asutko yksin nmlkj kyllä nmlkj ei 4. Arkesi sujuu Valitse mielestäsi sopivin vaihtoehto nmlkj itsenäisesti ilman ulkopuolista apua nmlkj itsenäisesti yhdessä puolison kanssa nmlkj saan jonkin verran apua, keneltä / mistä? nmlkj saan paljon apua, keneltä / mistä? 5. Kuinka hyvin selviät arkipäivän toiminnoista? Valitse mielestäsi sopivin vaihtoehto nmlkj erittäin hyvin nmlkj melko hyvin nmlkj kohtalaisesti

36 nmlkj melko huonosti nmlkj erittäin huonosti 6. Missä toiminnoissa tarvitset apua Valitse ne, joissa tarvitset apua gfedc en tarvitse apua gfedc raskaissa kotitöissä (ikkunoiden pesu, mattojen puistelu, imurointi, lattioiden pyyhkiminen yms.) gfedc kevyissä kotitöissä (tiskaaminen, pyykinpesu, vuoteen sijaaminen yms.) gfedc ruoan valmistuksessa gfedc ruokailemisessa gfedc henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisessa (peseytyminen, saunassa käyminen yms.) gfedc pukeutumisessa gfedc wc:ssä käymisessä gfedc lääkkeiden ottamisessa gfedc asioilla käymisessä (kauppa, apteekki, lääkäri, pankki yms.) gfedc ulkoilemisessa gfedc piha-alueen hoidossa gfedc muussa, missä? Markkinoilla on erilaista teknologiaa ja koko ajan kehitetään uusia ratkaisuja, joiden avulla voidaan tukea hyvää arkea. 7. Onko sinulla käytössäsi tai oletko kokeillut teknologiaa? nmlkj kyllä nmlkj ei 8. Mitkä seuraavista teknologioista kuulostavat mielestäsi kiinnostavilta? Valitse 3 kiinnostavinta gfedc robotti-imuri gfedc ateria-automaatti gfedc kodinkoneeseen liitettävä turvalaite (esim. liesivahti) gfedc muistuttava lääkeannostelija gfedc sähköinen ovenavaus / lukitus gfedc paikantava turvapuhelin gfedc helppokäyttöinen tietokone gfedc kuvapuhelin gfedc viihdepeli gfedc joku muu, mikä

37 9. Auttaisiko teknologia sinua asioissa joissa tarvitset apua? nmlkj kyllä nmlkj ei nmlkj ehkä 10. Haluaisitko kokeilla jotain uutta teknologista ratkaisua kotonasi mikäli siihen tarjoutuisi mahdollisuus? nmlkj nmlkj nmlkj ilman muuta haluaisin kokeilla todennäköisesti haluaisin kokeilla tuskin haluaisin kokeilla Paina lopuksi Lähetä-painiketta. Lähetä

38

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2981. Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö Aineisto-opas

FSD2981. Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö Aineisto-opas FSD2981 Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014 [aineisto-opas]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2981. Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö Aineisto-opas

FSD2981. Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö Aineisto-opas FSD2981 Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014 [aineisto-opas]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2791 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2791 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2011: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3056 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3056 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2013: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD1359 ISÄ JA ISYYS: NYT-LIITTEEN ISÄNPÄIVÄN KYSELY 2003 FSD1359 FATHERHOOD 2003 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Dokumenttia

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3147. Tampere Praksis: Palveluohjaajien ja palvelupäällikön näkökulmia perhepalveluohjauksesta Aineisto-opas

FSD3147. Tampere Praksis: Palveluohjaajien ja palvelupäällikön näkökulmia perhepalveluohjauksesta Aineisto-opas FSD3147 Tampere Praksis: Palveluohjaajien ja palvelupäällikön näkökulmia perhepalveluohjauksesta 2016 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Tampere Praksis: Palveluohjaajien

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2209 STUDENT EXCHANGE EXPERIENCES OF UNIVERSITY

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3101 KANSALAISKESKUSTELU RUOTSIN KIELESTÄ: KONTROLLI- KYSELY 2014

KYSELYLOMAKE: FSD3101 KANSALAISKESKUSTELU RUOTSIN KIELESTÄ: KONTROLLI- KYSELY 2014 KYSELYLOMAKE: FSD3101 KANSALAISKESKUSTELU RUOTSIN KIELESTÄ: KONTROLLI- KYSELY 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3101 CITIZEN DELIBERATION ON THE SWEDISH LANGUAGE AND SWEDISH-SPEAKING MINORITY IN FINLAND: CONTROL

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3057 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3057 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2014: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD2371. Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001. Aineisto-opas

FSD2371. Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001. Aineisto-opas FSD2371 Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001 [aineisto-opas].

Lisätiedot

FSD2633. Silloin ekologisuus näyttäytyi elämässäni Aineisto-opas

FSD2633. Silloin ekologisuus näyttäytyi elämässäni Aineisto-opas FSD2633 Silloin ekologisuus näyttäytyi elämässäni 2010 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Silloin ekologisuus näyttäytyi elämässäni 2010 [aineisto-opas]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD2784 JULKAISUKÄYTÄNNÖT ERI TIETEENALOILLA: PROFESSORIHAASTATTELUT 2007 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Dokumenttia hyödyntävien

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN

KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN QUESTIONNAIRE: FSD2126 PRESIDENTIAL ELECTIONS 2006: CANDIDATE RESPONSES TO HS CANDIDATE SELECTOR

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2605 CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN ELÄMÄNHALLINTA 2008-2010 FSD2605 WELL-BEING OF ADULTS WITH CEREBRAL PALSY 2008-2010 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009

KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009 KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD2373 OPETTAJIEN AMMATTIROOLI, AMMATTI-IDENTITEETTI JA TIEDONHANKINTA 2003-2004 FSD2373 PROFESSIONAL ROLE, IDENTITY AND INFORMATION ACQUISITION OF TEAC- HERS 2003-2004 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 QUESTIONNAIRE: FSD1122 MUNICIPAL MANAGERS VIEWS ON THE FOUNDATION FOR MUNICIPAL DEVELOPMENT 1996 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

FSD3203. Tampere Praksis: Lastensuojelun sijaishuolto ja lasten läheisverkostot Aineisto-opas

FSD3203. Tampere Praksis: Lastensuojelun sijaishuolto ja lasten läheisverkostot Aineisto-opas FSD3203 Tampere Praksis: Lastensuojelun sijaishuolto ja lasten läheisverkostot 2016 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Tampere Praksis: Lastensuojelun sijaishuolto ja lasten

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2126. Presidentinvaalit 2006: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Aineisto-opas

FSD2126. Presidentinvaalit 2006: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Aineisto-opas FSD2126 Presidentinvaalit 2006: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2006: ehdokkaiden vastaukset

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3189 TIEDON JA YHTEISKUNNALLISEN PÄÄTÖKSENTEON VUORO- VAIKUTUS 2017

KYSELYLOMAKE: FSD3189 TIEDON JA YHTEISKUNNALLISEN PÄÄTÖKSENTEON VUORO- VAIKUTUS 2017 KYSELYLOMAKE: FSD3189 TIEDON JA YHTEISKUNNALLISEN PÄÄTÖKSENTEON VUORO- VAIKUTUS 2017 QUESTIONNAIRE: FSD3189 INTERACTION BETWEEN KNOWLEDGE AND DECISION-MAKING 2017 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

FSD2409. Ikääntyneet kanadansuomalaiset 2004: teemahaastattelut. Aineisto-opas

FSD2409. Ikääntyneet kanadansuomalaiset 2004: teemahaastattelut. Aineisto-opas FSD2409 Ikääntyneet kanadansuomalaiset 2004: teemahaastattelut Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Ikääntyneet kanadansuomalaiset 2004 : teemahaastattelut [aineisto-opas].

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998

KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998 KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

FSD2296. Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2296. Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2296 Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2007 :

Lisätiedot

FSD2594. Tositarinoita CP-vammaisten aikuisten elämästä Aineisto-opas

FSD2594. Tositarinoita CP-vammaisten aikuisten elämästä Aineisto-opas FSD2594 Tositarinoita CP-vammaisten aikuisten elämästä 2008 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Tositarinoita CP-vammaisten aikuisten elämästä 2008 [aineisto-opas]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN

KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN QUESTIONNAIRE: FSD2627 PARLIAMENTARY ELECTIONS 2011: CANDIDATE AND

Lisätiedot

FSD3062. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely Koodikirja

FSD3062. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely Koodikirja FSD3062 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD3079 MUISTOJA JA MIELIKUVIA RADIOAKTIIVISUUDEN ILMIÖISTÄ 2015 FSD3079 MEMORIES AND MENTAL IMAGES OF PHENOMENA RELATED TO RADIOACTI- VITY 2015 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1298. Kysymyksiä vasta eronneille Aineisto-opas

FSD1298. Kysymyksiä vasta eronneille Aineisto-opas FSD1298 Kysymyksiä vasta eronneille 1999 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kysymyksiä vasta eronneille 1999 [aineisto-opas]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja

Lisätiedot

FSD2823. Elämän konkari -kirjoituskilpailu Aineisto-opas

FSD2823. Elämän konkari -kirjoituskilpailu Aineisto-opas FSD2823 Elämän konkari -kirjoituskilpailu 2013 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Elämän konkari -kirjoituskilpailu 2013 [aineisto-opas]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2775. Suomalaisten sosiologien haastatteluja Aineisto-opas

FSD2775. Suomalaisten sosiologien haastatteluja Aineisto-opas FSD2775 Suomalaisten sosiologien haastatteluja 1978-1981 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Suomalaisten sosiologien haastatteluja 1978-1981 [aineisto-opas]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT 1995-1998: TERVEYS JA TYÖ- OLOT QUESTIONNAIRE: FSD2580 EASTERN FINNISH POLICE OFFICERS 1995-1998: HEALTH AND WORKING CONDITIONS Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3030. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD3030. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Koodikirja FSD3030 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2740. Teknologiaelämänkerrat Aineisto-opas

FSD2740. Teknologiaelämänkerrat Aineisto-opas FSD2740 Teknologiaelämänkerrat 2007 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Teknologiaelämänkerrat 2007 [aineisto-opas]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3166. Suomalaisen työn tulevaisuus -kirjoituskilpailu Aineisto-opas

FSD3166. Suomalaisen työn tulevaisuus -kirjoituskilpailu Aineisto-opas FSD3166 Suomalaisen työn tulevaisuus -kirjoituskilpailu 2016-2017 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Suomalaisen työn tulevaisuus -kirjoituskilpailu 2016-2017 [aineisto-opas].

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2542. Opiskelijoiden luokka-asema: kirjoitusaineisto Aineisto-opas

FSD2542. Opiskelijoiden luokka-asema: kirjoitusaineisto Aineisto-opas FSD2542 Opiskelijoiden luokka-asema: kirjoitusaineisto 2009-2010 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Opiskelijoiden luokka-asema: kirjoitusaineisto 2009-2010 [aineisto-opas].

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2739. Erovanhemmuuskirjoitukset Aineisto-opas

FSD2739. Erovanhemmuuskirjoitukset Aineisto-opas FSD2739 Erovanhemmuuskirjoitukset 2011-2012 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Erovanhemmuuskirjoitukset 2011-2012 [aineisto-opas]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2387 GERONTOLOGINEN SOSIAALITYÖ: HAASTATTELUAINEISTO 2000 FSD2387 GERONTOLOGICAL SOCIAL WORK: INTERVIEWS 2000 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD3080 KAUPUNKISEUTUJEN VIHERRAKENTEEN SUUNNITTELU 2013 FSD3080 COLLABORATIVE PLANNING OF URBAN GREEN INFRASTRUCTURE 2013 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja FSD2723 Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus

Lisätiedot