FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :16: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1153. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake 91 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Verkostokartoitus 1994: järjestöt Aineiston nimi englanniksi: Networking of Welfare Providers 1994: Non-Governmental Organisations Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Aineisto luovutettu arkistoon

8 1. Aineiston kuvailu Asiasanat hyvinvointivaltio; järjestöt; sosiaaliala; sosiaalipalvelut; sosiaalipolitiikka; sosiaalitoimi; sosiaalityö; tulevaisuus; vapaaehtoistyö; verkostot Tieteenala / Aihealue FSDn sanaston mukainen luokittelu: kunnallistiede; sosiaalipolitiikka CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: sosiaalipolitiikka Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällön kuvaus Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa hyvinvoinnin verkostomaisen tuottamisen nykytilaa sosiaalija terveyspoliittisten järjestöjen osalta. Aluksi vastaajilta kysyttiin oman järjestön luonnetta, sen jäsenmäärää, henkilöjäsenten taustaa ja järjestöön liittymisen syitä, palkattujen työntekijöiden määrää sekä järjestön tuottojen ja menojen markkamäärää. Edelleen heiltä kysyttiin arviota järjestön johdon eri tehtävien keskeisyydestä ja järjestössä tapahtuneista, käynnissä tai suunnitteilla olevista muutoksista. Vastaajilta kysyttiin myös vapaaehtoistoiminnan keskeisyydestä järjestön toiminnassa ja järjestön tarjoamien palveluiden priorisoinnista. Edelleen pyydettiin mainitsemaan palveluita, joista järjestö on luopunut tai voisi luopua, ja ne tahot, jotka niitä luopumisen jälkeen hoitavat tai voisivat hoitaa sekä lopuksi kysyttiin järjestön toimenpiteistä tällaisten palveluiden turvaamiseksi. Vastaajilta kysyttiin myös järjestön valmiudesta ottaa tuottaakseen jäsenilleen nykyistä enemmän palveluja ja arviota eri tahojen nykyisestä ja tulevasta merkityksestä yleensä hyvinvointipalvelujen tuottamisessa. Lopuksi kysyttiin myös uusien, palveluja vailla olevien ryhmien olemassaolosta sekä järjestön pitkän aikavälin tai lähivuosien strategian olemassaolosta. Taustamuuttujana oli vastaajan tyyppi. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Organisaatio Perusjoukko/otos: Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöt Aineistonkeruun ajankohta: marraskuu 1993 tammikuu

9 1.4. Aineiston käyttö Kerääjät: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake Keruuväline tai -ohje: Puolistrukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 60 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 145 muuttujaa ja 93 havaintoa. Otantamenetelmä: Kokonaisaineisto Kyselyyn valittiin Sosiaaliturvan Keskusliiton ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY:n rekistereistä ne järjestöt, joiden toiminta-alue on sosiaalipoliittinen ja joilla on sekä valtakunnallista että alueellista toimintaa. Järjestöjen kokonaismäärä oli 155. Aineistossa järjestöjä on Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Kyselylomakkeessa on monia avokysymyksiä, joiden vastaukset puuttuvat aineistosta. Kyselylomakkeen kysymystä 20 koskevat muuttujat eivät ole täysin käyttökelpoisia, koska ei ole tiedossa, ensinnäkin, mistä nimenomaisista palveluista järjestöt ovat luopuneet tai voisivat luopua, ja toiseksi, edelleen tästä seuraten, mitkä ovat ne palvelut, jotka joku kysymyksessä luetelluista tahoista hoitaa tai voisi hoitaa. Kysymys 20 koostuu kolmesta samanlaisesta osasta, joissa kunkin alussa olevalla avokysymyksellä pyydettiin mainitsemaan palvelu, josta järjestö on luopunut tai voisi luopua eli tällaisia palveluja voi olla korkeintaan kolme. Aineistosta puuttuvat nämä avokysymyksistä laaditut muuttujat. Julkaisut Eronen, Anne & Hokkanen, Liisa & Kinnunen, Petri & Lehto-Pusa, Päivi & Rönnberg, Leif & Särkelä, Riitta (1995). Hyvinvoinnin verkostoja näkyvissä: kuntien ja järjestöjen näkemyksiä sosiaalisen tuen tuottamisesta. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto Hyvinvoinnin tukiverkostot julkaisuja; 1. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Liittyvät aineistot FSD1152 Verkostokartoitus 1994 : kuntien hankkeet FSD1154 Verkostokartoitus 1994 : kunnat 3

10 1. Aineiston kuvailu Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Eronen, Anne & Hokkanen, Liisa & Kinnunen, Petri & Lehto-Pusa, Päivi & Rönnberg, Leif & Särkelä, Riitta (1995). Hyvinvoinnin verkostoja näkyvissä : kuntien ja järjestöjen näkemyksiä sosiaalisen tuen tuottamisesta. Helsinki : Sosiaaliturvan keskusliitto - (Hyvinvoinnin tukiverkostot julkaisuja; 1) Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Erityisehdot Jatkokäyttäjien tulee lähettää Suomen sosiaali ja terveys ry:lle yksi kappale kaikista raporteista, opinnäytetöistä, artikkeleista ja muista julkaisuista ja materiaaleista, joissa ovat käyttäneet tätä aineistoa. Julkaisujen postitusosoite on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Tutkimus, Yliopistonkatu 5, HELSINKI ja sähköisten julkaisujen osoite Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 93 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 93 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 93 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q2] Vastaajien asemat Kysymyksen esiteksti OSA I: TIEDOT VASTAAJISTA JA JÄRJESTÖSTÄ Vastaajien asemat (toivomme, että kyselyyn vastaa järjestönne johtoryhmä tai sen puuttuessa toiminnanjohtaja): 6

13 Q5_2 toiminnanjohtaja tai vastaava johtoryhmä tai toiminnanjohtaja + laajempi ryhmä johtokunta, hallitus tai puheenjohtaja muu vastaaja [Q5_1] Järjestö on luonteeltaan etujärjestö Mitkä seuraavista vaihtoehdoista luonnehtivat parhaiten järjestöänne? Voitte ympyröidä useita vaihtoehtoja. Etujärjestö ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_2] Järjestö on luonteeltaan palvelujärjestö Mitkä seuraavista vaihtoehdoista luonnehtivat parhaiten järjestöänne? Voitte ympyröidä useita vaihtoehtoja. Palvelujärjestö ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 7

14 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_3] Järjestö on luonteeltaan vertaisryhmä- ja yhdessäolojärjestö Mitkä seuraavista vaihtoehdoista luonnehtivat parhaiten järjestöänne? Voitte ympyröidä useita vaihtoehtoja. Vertaisryhmä- ja yhdessäolojärjestö ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_4] Järjestö on luonteeltaan asiantuntijajärjestö Mitkä seuraavista vaihtoehdoista luonnehtivat parhaiten järjestöänne? Voitte ympyröidä useita vaihtoehtoja. Asiantuntijajärjestö ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q5_6 (taulukko jatkuu ed. sivulta) mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_5] Järjestö on luonteeltaan yritystoimintaa harjoittava järjestö Mitkä seuraavista vaihtoehdoista luonnehtivat parhaiten järjestöänne? Voitte ympyröidä useita vaihtoehtoja. Yritystoimintaa harjoittava järjestö ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_6] Järjestö on luonteeltaan jokin muu Mitkä seuraavista vaihtoehdoista luonnehtivat parhaiten järjestöänne? Voitte ympyröidä useita vaihtoehtoja. Muu, mikä? ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 9

16 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_1] Yhdistysjäsenten määrä Kuinka paljon järjestöllänne on jäseniä? Yhdistysten lkm Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 92 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q6_2] Henkilöjäsenten määrä Kuinka paljon järjestöllänne on jäseniä? Henkilöjäsenten lkm (yhdistyksillä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 90 minimi 0.00 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 10

17 Q7_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo keskihajonta [Q6_3] Muiden jäsenten määrä Kuinka paljon järjestöllänne on jäseniä? Muiden jäsenten lkm Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 89 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q7_1] Henkilöjäsenet omien ongelmiensa vuoksi mukaan tulleita Mitä henkilöjäsenet ovat? Voitte ympyröidä useita vaihtoehtoja. Omien ongelmiensa vuoksi mukaan tulleita kansalaisia ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 11

18 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q7_2] Henkilöjäsenet omaisia Mitä henkilöjäsenet ovat? Voitte ympyröidä useita vaihtoehtoja. Omaisia ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_3] Henkilöjäsenet auttamishaluisia kansalaisia Mitä henkilöjäsenet ovat? Voitte ympyröidä useita vaihtoehtoja. Auttamishaluisia kansalaisia ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

19 Q7_6 [Q7_4] Henkilöjäsenet tietyn ammatin edustajia Mitä henkilöjäsenet ovat? Voitte ympyröidä useita vaihtoehtoja. Tietyn ammatin edustajia ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_5] Henkilöjäsenet usean ammatin edustajia Mitä henkilöjäsenet ovat? Voitte ympyröidä useita vaihtoehtoja. Usean ammatin edustajia ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_6] Henkilöjäsenet kannatusjäseniä Mitä henkilöjäsenet ovat? Voitte ympyröidä useita vaihtoehtoja. 13

20 2. Muuttujat Kannatusjäseniä ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_7] Henkilöjäsenet muita Mitä henkilöjäsenet ovat? Voitte ympyröidä useita vaihtoehtoja. Muita, mitä? ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_1] Henkilöjäsenten liittymisen syy palvelujen saaminen Minkä arvelette olevan henkilöjäsentenne pääasiallinen syy liittyä järjestöönne? Voitte ympyröidä useita vaihtoehtoja. Palvelujen saaminen 14

21 Q8_3 ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_2] Henkilöjäsenten liittymisen syy yhdessäolo Minkä arvelette olevan henkilöjäsentenne pääasiallinen syy liittyä järjestöönne? Voitte ympyröidä useita vaihtoehtoja. Yhdessäolo ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_3] Henkilöjäsenten liittymisen syy vertaisryhmäntuki Minkä arvelette olevan henkilöjäsentenne pääasiallinen syy liittyä järjestöönne? Voitte ympyröidä useita vaihtoehtoja. Vertaisryhmän tuki ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 15

22 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q8_4] Henkilöjäsenten liittymisen syy mahdollisuudet vaikuttaa omiin elinolosuhteisiin Minkä arvelette olevan henkilöjäsentenne pääasiallinen syy liittyä järjestöönne? Voitte ympyröidä useita vaihtoehtoja. Mahdollisuudet vaikuttaa omiin elinolosuhteisiin ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_5] Henkilöjäsenten liittymisen syy mahdollisuus käyttää omaa asiantuntemustaan Minkä arvelette olevan henkilöjäsentenne pääasiallinen syy liittyä järjestöönne? Voitte ympyröidä useita vaihtoehtoja. Mahdollisuus käyttää omaa asiantuntemustaan ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 16

23 Q10_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_6] Henkilöjäsenten liittymisen syy jokin muu asia Minkä arvelette olevan henkilöjäsentenne pääasiallinen syy liittyä järjestöönne? Voitte ympyröidä useita vaihtoehtoja. Muu, mikä? ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_1] Järjestön oman toiminnan tuotot v (mk) Mitkä olivat järjestönne tuotot vuonna 1992? Kirjoittakaa viivoille summat markkoina. Oman toiminnan tuotot (mk) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 81 minimi 0.00 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 17

24 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo keskihajonta [Q10_2] Järjestön yritystoiminnan tuotot v (mk) Mitkä olivat järjestönne tuotot vuonna 1992? Kirjoittakaa viivoille summat markkoina. Järjestön yritystoiminnan tuotot (mk) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 81 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q10_3] Järjestön valtionosuus v (mk) Mitkä olivat järjestönne tuotot vuonna 1992? Kirjoittakaa viivoille summat markkoina. Valtionosuus (mk) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 82 minimi 0.00 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 18

25 Q10_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo keskihajonta [Q10_4] Järjestön RAY-avustus v (mk) Mitkä olivat järjestönne tuotot vuonna 1992? Kirjoittakaa viivoille summat markkoina. RAY-avustus (mk) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 82 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q10_5] Järjestön kokonaistuotot v (mk) Mitkä olivat järjestönne tuotot vuonna 1992? Kirjoittakaa viivoille summat markkoina. Kokonaistuotot (mk) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 83 minimi 0.00 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 19

26 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo keskihajonta [Q11] Järjestön kokonaismenot v (mk) Mitkä olivat järjestönne kokonaismenot vuonna 1992 (mk)? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 78 minimi 7.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q12_1] Kuinka keskeinen johdon tehtävä on työntekijöiden ohjaaminen ja motivointi Kuinka keskeisinä pidätte merkitykseltään seuraavia johdon tehtäviä järjestössänne? Arvioikaa kaikki tehtävät. Tarvittaessa voitte lisätä taulukon loppuun muita keskeisiksi arvioimianne tehtäviä. Työntekijöiden ohjaaminen ja motivointi erittäin keskeinen keskeinen ei keskeinen tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 20

27 Q12_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q12_2] Kuinka keskeinen johdon tehtävä on palvelujen kehittäminen jäsenten muuttuviin tarpeisiin Kuinka keskeisinä pidätte merkitykseltään seuraavia johdon tehtäviä järjestössänne? Arvioikaa kaikki tehtävät. Tarvittaessa voitte lisätä taulukon loppuun muita keskeisiksi arvioimianne tehtäviä. Palvelujen kehittäminen jäsenten muuttuviin tarpeisiin erittäin keskeinen keskeinen ei keskeinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_3] Kuinka keskeinen johdon tehtävä on palvelujen kehittäminen kohdennetuille väestöryhmille Kuinka keskeisinä pidätte merkitykseltään seuraavia johdon tehtäviä järjestössänne? Arvioikaa kaikki tehtävät. Tarvittaessa voitte lisätä taulukon loppuun muita keskeisiksi arvioimianne tehtäviä. Palvelujen kehittäminen kohdennetuille väestöryhmille 21

28 2. Muuttujat erittäin keskeinen keskeinen ei keskeinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_4] Kuinka keskeinen johdon tehtävä on oman järjestön toimintaedellytysten varmistaminen Kuinka keskeisinä pidätte merkitykseltään seuraavia johdon tehtäviä järjestössänne? Arvioikaa kaikki tehtävät. Tarvittaessa voitte lisätä taulukon loppuun muita keskeisiksi arvioimianne tehtäviä. Oman järjestön toimintaedellytysten varmistaminen erittäin keskeinen keskeinen ei keskeinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_5] Kuinka keskeinen johdon tehtävä on hallintotehtävistä huolehtiminen Kuinka keskeisinä pidätte merkitykseltään seuraavia johdon tehtäviä järjestössänne? Arvioikaa kaikki tehtävät. Tarvittaessa voitte lisätä taulukon loppuun muita keskeisiksi arvioimianne tehtäviä. Hallintotehtävistä huolehtiminen 22

29 Q12_7 erittäin keskeinen keskeinen ei keskeinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_6] Kuinka keskeinen johdon tehtävä on nykyisten palvelujen turvaaminen Kuinka keskeisinä pidätte merkitykseltään seuraavia johdon tehtäviä järjestössänne? Arvioikaa kaikki tehtävät. Tarvittaessa voitte lisätä taulukon loppuun muita keskeisiksi arvioimianne tehtäviä. Nykyisten palvelujen turvaaminen erittäin keskeinen keskeinen ei keskeinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_7] Kuinka keskeinen johdon tehtävä on yhteistyö ulkopuolisten tahojen kanssa Kuinka keskeisinä pidätte merkitykseltään seuraavia johdon tehtäviä järjestössänne? Arvioikaa kaikki tehtävät. Tarvittaessa voitte lisätä taulukon loppuun muita keskeisiksi arvioimianne tehtäviä. Yhteistyö ulkopuolisten tahojen kanssa 23

30 2. Muuttujat erittäin keskeinen keskeinen ei keskeinen [Q12_8] Kuinka keskeinen johdon tehtävä on järjestön ulkoisesta kuvasta huolehtiminen Kuinka keskeisinä pidätte merkitykseltään seuraavia johdon tehtäviä järjestössänne? Arvioikaa kaikki tehtävät. Tarvittaessa voitte lisätä taulukon loppuun muita keskeisiksi arvioimianne tehtäviä. Järjestön ulkoisesta kuvasta huolehtiminen erittäin keskeinen keskeinen ei keskeinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_9] Kuinka keskeinen johdon tehtävä on organisaatiokulttuurista huolehtiminen Kuinka keskeisinä pidätte merkitykseltään seuraavia johdon tehtäviä järjestössänne? Arvioikaa kaikki tehtävät. Tarvittaessa voitte lisätä taulukon loppuun muita keskeisiksi arvioimianne tehtäviä. Organisaatiokulttuurista huolehtiminen 24

31 Q13_1 erittäin keskeinen keskeinen ei keskeinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_10] Onko mainittu muita keskeisiä johdon tehtäviä? Kuinka keskeisinä pidätte merkitykseltään seuraavia johdon tehtäviä järjestössänne? Arvioikaa kaikki tehtävät. Tarvittaessa voitte lisätä taulukon loppuun muita keskeisiksi arvioimianne tehtäviä. Muita, mitä? ei mainittu mainittu [Q13_1] Järjestössä tapahtuneet, käynnissä olevat tai suunnitellut muutokset: Henkilöstön lisääminen Luonnehtikaa järjestössänne viime vuosien aikana tapahtuneita, käynnissä tai suunnitteilla olevia muutoksia. Henkilöstön lisääminen (taulukko jatkuu seur. sivulla) 25

32 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) on toteutettu suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä ei ole toteutettu ei mahdollista järjestössämme on toteutettu ja suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_2] Järjestössä tapahtuneet, käynnissä olevat tai suunnitellut muutokset: Henkilöstön vähentäminen Luonnehtikaa järjestössänne viime vuosien aikana tapahtuneita, käynnissä tai suunnitteilla olevia muutoksia. Henkilöstön vähentäminen on toteutettu suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä ei ole toteutettu ei mahdollista järjestössämme on toteutettu ja suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_3] Järjestössä tapahtuneet, käynnissä olevat tai suunnitellut muutokset: Jäsenmäärän lisääminen Luonnehtikaa järjestössänne viime vuosien aikana tapahtuneita, käynnissä tai suunnitteilla olevia muutoksia. 26

33 Q13_4 Jäsenmäärän lisääminen on toteutettu suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä ei ole toteutettu ei mahdollista järjestössämme on toteutettu ja suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_4] Järjestössä tapahtuneet, käynnissä olevat tai suunnitellut muutokset: Alueellisen työntekijäverkoston luominen Luonnehtikaa järjestössänne viime vuosien aikana tapahtuneita, käynnissä tai suunnitteilla olevia muutoksia. Alueellisen työntekijäverkoston luominen on toteutettu suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä ei ole toteutettu ei mahdollista järjestössämme on toteutettu ja suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä tieto puuttuu (SYSMIS)

34 2. Muuttujat [Q13_5] Järjestössä tapahtuneet, käynnissä olevat tai suunnitellut muutokset: Aluellisten palvelupisteiden perustaminen Luonnehtikaa järjestössänne viime vuosien aikana tapahtuneita, käynnissä tai suunnitteilla olevia muutoksia. Alueellisten palvelupisteiden perustaminen on toteutettu suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä ei ole toteutettu ei mahdollista järjestössämme on toteutettu ja suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_6] Järjestössä tapahtuneet, käynnissä olevat tai suunnitellut muutokset: Ostopalvelusopimusten lisääminen kuntien kanssa Luonnehtikaa järjestössänne viime vuosien aikana tapahtuneita, käynnissä tai suunnitteilla olevia muutoksia. Ostopalvelusopimusten lisääminen kuntien kanssa on toteutettu suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä ei ole toteutettu ei mahdollista järjestössämme (taulukko jatkuu seur. sivulla) 28

35 Q13_8 (taulukko jatkuu ed. sivulta) on toteutettu ja suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_7] Järjestössä tapahtuneet, käynnissä olevat tai suunnitellut muutokset: Ostopalvelusopimusten vähentäminen kuntien kanssa Luonnehtikaa järjestössänne viime vuosien aikana tapahtuneita, käynnissä tai suunnitteilla olevia muutoksia. Ostopalvelusopimusten vähentäminen kuntien kanssa on toteutettu suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä ei ole toteutettu ei mahdollista järjestössämme on toteutettu ja suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_8] Järjestössä tapahtuneet, käynnissä olevat tai suunnitellut muutokset: Palvelujen kehittäminen jäsenten tarpeiden arvioinnin pohjalta Luonnehtikaa järjestössänne viime vuosien aikana tapahtuneita, käynnissä tai suunnitteilla olevia muutoksia. Palvelujen kehittäminen jäsenten tarpeiden arvioinnin pohjalta 29

36 2. Muuttujat on toteutettu suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä ei ole toteutettu ei mahdollista järjestössämme on toteutettu ja suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_9] Järjestössä tapahtuneet, käynnissä olevat tai suunnitellut muutokset: Palvelujen kehittäminen muiden kuin jäsenten tarpeiden pohjalta Luonnehtikaa järjestössänne viime vuosien aikana tapahtuneita, käynnissä tai suunnitteilla olevia muutoksia. Palvelujen kehittäminen muiden kuin jäsenten tarpeiden pohjalta on toteutettu suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä ei ole toteutettu ei mahdollista järjestössämme on toteutettu ja suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_10] Järjestössä tapahtuneet, käynnissä olevat tai suunnitellut muutokset: Palvelutoiminnan lisääminen Luonnehtikaa järjestössänne viime vuosien aikana tapahtuneita, käynnissä tai suunnitteilla olevia muutoksia. Palvelutoiminnan lisääminen 30

37 Q13_12 on toteutettu suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä ei ole toteutettu ei mahdollista järjestössämme on toteutettu ja suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_11] Järjestössä tapahtuneet, käynnissä olevat tai suunnitellut muutokset: Palvelutoiminnan vähentäminen Luonnehtikaa järjestössänne viime vuosien aikana tapahtuneita, käynnissä tai suunnitteilla olevia muutoksia. Palvelutoiminnan vähentäminen on toteutettu suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä ei ole toteutettu ei mahdollista järjestössämme on toteutettu ja suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_12] Järjestössä tapahtuneet, käynnissä olevat tai suunnitellut muutokset: Yhteisten palvelupisteiden perustaminen muiden järjestöjen tai kunnan kanssa Luonnehtikaa järjestössänne viime vuosien aikana tapahtuneita, käynnissä tai suunnitteilla olevia muutoksia. 31

38 2. Muuttujat Yhteisten palvelupisteiden perustaminen muiden järjestöjen tai kunnan kanssa on toteutettu suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä ei ole toteutettu ei mahdollista järjestössämme on toteutettu ja suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_13] Järjestössä tapahtuneet, käynnissä olevat tai suunnitellut muutokset: Yhteistyön lisääminen muiden järjestöjen kanssa Yhteistyön lisääminen muiden järjestöjen kanssa on toteutettu suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä ei ole toteutettu ei mahdollista järjestössämme on toteutettu ja suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_14] Järjestössä tapahtuneet, käynnissä olevat tai suunnitellut muutokset: Yhteistyön vähentäminen muiden järjestöjen kanssa Yhteistyön vähentäminen muiden järjestöjen kanssa 32

39 Q13_16 on toteutettu suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä ei ole toteutettu ei mahdollista järjestössämme on toteutettu ja suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_15] Järjestössä tapahtuneet, käynnissä olevat tai suunnitellut muutokset: Yhteistyön lisääminen vapaaehtoistoimijoiden kanssa Yhteistyön lisääminen vapaaehtoistoimijoiden kanssa on toteutettu suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä ei ole toteutettu ei mahdollista järjestössämme on toteutettu ja suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_16] Järjestössä tapahtuneet, käynnissä olevat tai suunnitellut muutokset: Yhteistyön vähentäminen vapaaehtoistoimijoiden kanssa Yhteistyön vähentäminen vapaaehtoistoimijoiden kanssa on toteutettu suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä ei ole toteutettu ei mahdollista järjestössämme on toteutettu ja suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 33

40 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_17] Järjestössä tapahtuneet, käynnissä olevat tai suunnitellut muutokset: Jäsenistön toimintamuotojen lisääminen Jäsenistön toimintamuotojen lisääminen on toteutettu suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä ei ole toteutettu ei mahdollista järjestössämme on toteutettu ja suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_18] Järjestössä tapahtuneet, käynnissä olevat tai suunnitellut muutokset: Jäsenistön toimintamuotojen vähentäminen Jäsenistön toimintamuotojen vähentäminen on toteutettu suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä ei ole toteutettu ei mahdollista järjestössämme on toteutettu ja suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä tieto puuttuu (SYSMIS)

41 Q14 [Q13_19] Järjestössä tapahtuneet, käynnissä olevat tai suunnitellut muutokset: Kansainvälisen yhteistyön lisääminen Kansainvälisen yhteistyön lisääminen on toteutettu suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä ei ole toteutettu ei mahdollista järjestössämme on toteutettu ja suunnitteilla tai parhaillaan käynnissä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_20] Järjestössä tapahtuneet, käynnissä olevat tai suunnitellut muutokset: onko mainittu muita Muu, mikä? ei mainittu mainittu [Q14] Onko järjestössä vapaaehtoistoimintaa? Vapaaehtoistoiminnalla tarkoitetaan seuraavassa vapaaehtoistoimintaan perustuvaa ja palkatonta toimintaa jäsenten ym. ihmisten hyväksi. Toiminta voi kohdistua joko järjestön omiin jäseniin tai ulkopuolisiin. Onko järjestössänne vapaaehtoistoimintaa? 35

42 2. Muuttujat ei kyllä [Q15] Vapaaehtoistoiminnan keskeisyys Vapaaehtoistoiminnalla tarkoitetaan seuraavassa vapaaehtoistoimintaan perustuvaa ja palkatonta toimintaa jäsenten ym. ihmisten hyväksi. Toiminta voi kohdistua joko järjestön omiin jäseniin tai ulkopuolisiin. Jos järjestössänne on vapaaehtoistoimintaa, määrittele kuinka keskeinen merkitys sillä on toiminnassanne? (verrattuna esim. edunvalvontaan ja palvelutoimintaan) ei vapaaehtoistoimintaa vain vähän vapaaehtoistoimintaa yhtä tärkeä kuin muutkin toimintamuodot ensisijainen toimintamuoto tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti SEURAAVAKSI OSA II: HYVINVOINTIPALVELUJEN TUOTTAMINEN [Q18] Onko palveluja priorisoitu? Jos järjestöllänne on palvelutoimintaa, niin onko palveluja priorisoitu eli asetettu tärkeysjärjestykseen? 36

43 Q20_1_2 ei kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_1_1] Onko järjestö luopunut tai voisiko se luopua ensimmäisenä mainitusta palvelusta? Minkä palvelujen tuottamisesta järjestönne on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. Palvelu, josta järjestönne on luopunut/voisi luopua: (yliviivaa tarpeeton) ei tietoa voisi luopua osittain voisi luopua on luopunut osittain on luopunut tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_1_2] Missä määrin jokin muu taho hoitaa tai voisi hoitaa ensimmäisenä mainitun palvelun? Minkä palvelujen tuottamisesta järjestönne on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. Tämän palvelun hoitaa/voisi hoitaa: (yliviivaa tarpeeton) 37

44 2. Muuttujat ei tietoa voisi hoitaa osittain voisi hoitaa hoitaa osittain hoitaa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_1_3] Ensimmäisenä mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa itseavulla Minkä palvelujen tuottamisesta järjestönne on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. Ensimmäisenä mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa itseavulla. ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_1_4] Ensimmäisenä mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa omaishoidolla Minkä palvelujen tuottamisesta järjestönne on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. Ensimmäisenä mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa omaishoidolla. 38

45 Q20_1_6 ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_1_5] Ensimmäisenä mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa ihmisten vapaamuotoisella keskinäisellä tuella Minkä palvelujen tuottamisesta järjestönne on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. Ensimmäisenä mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa ihmisten vapaamuotoisella keskinäisellä tuella. ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_1_6] Ensimmäisenä mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa muiden järjestöjen vapaaehtoistoiminnalla Minkä palvelujen tuottamisesta järjestönne on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. Ensimmäisenä mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa muiden järjestöjen vapaaehtoistoiminnalla. 39

46 2. Muuttujat ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_1_7] Ensimmäisenä mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa muiden järjestöjen palvelutoiminnalla Minkä palvelujen tuottamisesta järjestönne on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. Ensimmäisenä mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa muiden järjestöjen palvelutoiminnalla. ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_1_8] Ensimmäisenä mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa seurakunnan toimesta Minkä palvelujen tuottamisesta järjestönne on luopunut tai luopuu ja keiden uskotte hoitavan ko. palvelut? Kirjoittakaa viivalle palvelu, josta luovuttaisiin ensimmäiseksi ja ympyröikää vaihtoehdoista sen mahdollinen uusi tuottaja. Ensimmäisenä mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa seurakunnan toimesta. 40

47 Q20_1_11 ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_1_9] Ensimmäisenä mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa sosiaali- ja terveysalan palveluyritysten toimesta Ensimmäisenä mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa sosiaali- ja terveysalan palveluyritysten toimesta. ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_1_10] Ensimmäisenä mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa Kansaneläkelaitoksen toimesta Ensimmäisenä mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa Kansaneläkelaitoksen toimesta. ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_1_11] Ensimmäisenä mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa työvoimahallinnon toimesta Ensimmäisenä mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa työvoimahallinnon toimesta. 41

48 2. Muuttujat ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_1_12] Ensimmäisenä mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa kunnan sosiaalitoimen toimesta Ensimmäisenä mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa kunnan sosiaalitoimen toimesta. ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_1_13] Ensimmäisenä mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa kunnan terveystoimen toimesta Ensimmäisenä mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa kunnan terveystoimen toimesta. ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_1_14] Ensimmäisenä mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa kaikkien kuntien toimesta Ensimmäisenä mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa kaikkien kuntien toimesta. 42

49 Q20_2_1 ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_1_15] Ensimmäisenä mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa jonkin muun tahon toimesta Ensimmäisenä mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa jonkin muun tahon toimesta. ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_2_1] Onko järjestö luopunut tai voisiko se luopua toisena mainitusta palvelusta? Onko järjestö luopunut tai voisiko se luopua jostakin toisesta palvelusta? ei tietoa voisi luopua osittain voisi luopua on luopunut osittain on luopunut tieto puuttuu (SYSMIS)

50 2. Muuttujat [Q20_2_2] Missä määrin jokin muu taho hoitaa tai voisi hoitaa toisena mainitun palvelun? Missä määrin jokin muu taho hoitaa tai voisi hoitaa toisena mainitun palvelun? ei tietoa voisi hoitaa osittain voisi hoitaa hoitaa osittain hoitaa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_2_3] Toisena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa itseavulla Toisena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa itseavulla. ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_2_4] Toisena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa omaishoidolla Toisena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa omaishoidolla. 44

51 Q20_2_7 ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_2_5] Toisena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa ihmisten vapaamuotoisella keskinäisellä tuella Toisena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa ihmisten vapaamuotoisella keskinäisellä tuella. ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_2_6] Toisena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa muiden järjestöjen vapaaehtoistoiminnalla Toisena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa muiden järjestöjen vapaaehtoistoiminnalla. ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_2_7] Toisena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa muiden järjestöjen palvelutoiminnalla Toisena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa muiden järjestöjen palvelutoiminnalla. 45

52 2. Muuttujat ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_2_8] Toisena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa seurakunnan toimesta Toisena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa seurakunnan toimesta. ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_2_9] Toisena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa sosiaalija terveysalan palveluyritysten toimesta Toisena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa sosiaali- ja terveysalan palveluyritysten toimesta. ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

53 Q20_2_12 [Q20_2_10] Toisena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa Kansaneläkelaitoksen toimesta Toisena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa Kansaneläkelaitoksen toimesta. ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_2_11] Toisena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa työvoimahallinnon toimesta Toisena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa työvoimahallinnon toimesta. ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_2_12] Toisena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa kunnan sosiaalitoimen toimesta Toisena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa kunnan sosiaalitoimen toimesta. ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 47

54 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_2_13] Toisena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa kunnan terveystoimen toimesta Toisena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa kunnan terveystoimen toimesta. ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_2_14] Toisena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa kaikkien kuntien toimesta Toisena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa kaikkien kuntien toimesta. ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_2_15] Toisena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa jonkin muun tahon toimesta Toisena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa jonkin muun tahon toimesta. 48

55 Q20_3_2 ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_3_1] Onko järjestö luopunut tai voisiko se luopua kolmantena mainitusta palvelusta? Onko järjestö luopunut tai voisiko se luopua jostakin kolmannesta palvelusta? ei tietoa voisi luopua osittain voisi luopua on luopunut osittain on luopunut tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_3_2] Missä määrin jokin muu taho hoitaa tai voisi hoitaa kolmantena mainitun palvelun? Missä määrin jokin muu taho hoitaa tai voisi hoitaa kolmantena mainitun palvelun? ei tietoa voisi hoitaa osittain voisi hoitaa hoitaa osittain hoitaa tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 49

56 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q20_3_3] Kolmantena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa itseavulla Kolmantena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa itseavulla. ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_3_4] Kolmantena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa omaishoidolla Kolmantena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa omaishoidolla. ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_3_5] Kolmantena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa ihmisten vapaamuotoisella keskinäisellä tuella Kolmantena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa ihmisten vapaamuotoisella keskinäisellä tuella. 50

57 Q20_3_7 ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_3_6] Kolmantena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa muiden järjestöjen vapaaehtoistoiminnalla Kolmantena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa muiden järjestöjen vapaaehtoistoiminnalla. ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_3_7] Kolmantena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa muiden järjestöjen palvelutoiminnalla Kolmantena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa muiden järjestöjen palvelutoiminnalla. ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

58 2. Muuttujat [Q20_3_8] Kolmantena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa seurakunnan toimesta Kolmantena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa seurakunnan toimesta. ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_3_9] Kolmantena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa sosiaalija terveysalan palveluyritysten toimesta Kolmantena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa sosiaali- ja terveysalan palveluyritysten toimesta. ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_3_10] Kolmantena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa Kansaneläkelaitoksen toimesta Kolmantena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa Kansaneläkelaitoksen toimesta. (taulukko jatkuu seur. sivulla) 52

59 Q20_3_12 (taulukko jatkuu ed. sivulta) ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_3_11] Kolmantena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa työvoimahallinnon toimesta Kolmantena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa työvoimahallinnon toimesta. ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_3_12] Kolmantena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa kunnan sosiaalitoimen toimesta Kolmantena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa kunnan sosiaalitoimen toimesta. ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

60 2. Muuttujat [Q20_3_13] Kolmantena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa kunnan terveystoimen toimesta Kolmantena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa kunnan terveystoimen toimesta. ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_3_14] Kolmantena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa kaikkien kuntien toimesta Kolmantena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa kaikkien kuntien toimesta. ei mainittu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_3_15] Kolmantena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa jonkin muun tahon toimesta Kolmantena mainittu palvelu hoidetaan tai voitaisiin hoitaa jonkin muun tahon toimesta. ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 54

61 Q22 (taulukko jatkuu ed. sivulta) mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21] Mitä järjestö tekee tai on tehnyt niiden palveluiden turvaamiseksi, joista se on luopunut tai tulee luopumaan? Jos järjestönne on joutunut/joutuu luopumaan yllpitämistään palveluista, niin mitä järjestönne tekee/on tehnyt, että palvelut turvataan? Ympyröikää tarvittaessa useita vaihtoehtoja. palvelu on käynyt tarpeettomaksi palvelumuodon säilyttäviin toimiin ei ole ollut mahdollisuuksia järjestömme on neuvotellut kunnan kanssa siitä, että kunta ottaisi karsittavat tehtävät hoidettavakseen järjestömme neuvottelee kunnan kanssa mahdollisuudesta tuottaa palvelut yhdessä kunnan kanssa järjestömme on lisännyt karsittavien palvelujen käyttäjien edunvalvontaa muuta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22] Onko järjestö valmis ottamaan tuottaakseen nykyistä enemmän palveluja? Onko järjestönne valmis ottamaan tuottaakseen nykyistä enemmän palveluja jäsenilleen? ei (taulukko jatkuu seur. sivulla) 55

62 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_1_1] Itseavun nykyinen merkitys hyvinvointipalvelujen tuottamisessa Millaiseksi arvioitte seuraavien tahojen nykyisen merkityksen hyvinvointipalvelujen tuottamisessa ja millaiseksi arvelette sen muodostuvan tulevan 10 vuoden aikana?ympyröikää seuraavaan taulukkoon tahojen nykyinen ja tuleva merkitys. Itseapu/nykyinen merkitys pieni kohtalainen suuri tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_2_1] Itseavun tuleva merkitys hyvinvointipalvelujen tuottamisessa Millaiseksi arvioitte seuraavien tahojen nykyisen merkityksen hyvinvointipalvelujen tuottamisessa ja millaiseksi arvelette sen muodostuvan tulevan 10 vuoden aikana?ympyröikää seuraavaan taulukkoon tahojen nykyinen ja tuleva merkitys. Itseapu/tuleva merkitys 56

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1153 Verkostokartoitus 1994 : järjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1154 Verkostokartoitus 1994 : kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2813. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2813. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2813 Sosiaalibarometri 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1129. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1129. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1129 Sosiaalibarometri 1994 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1994 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja FSD3159 Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1134. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1134. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1134 Sosiaalibarometri 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1999 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD1277. Alueellinen hyvinvointi: Pohjois-Karjalan kansalaiskysely Koodikirja

FSD1277. Alueellinen hyvinvointi: Pohjois-Karjalan kansalaiskysely Koodikirja FSD1277 Alueellinen hyvinvointi: Pohjois-Karjalan kansalaiskysely 1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Pohjois-Karjalan kansalaiskysely 1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2992 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3151. Lapsiperheiden avuntarpeet Koodikirja

FSD3151. Lapsiperheiden avuntarpeet Koodikirja FSD3151 Lapsiperheiden avuntarpeet 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsiperheiden avuntarpeet 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1276. Alueellinen hyvinvointi: Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely Koodikirja

FSD1276. Alueellinen hyvinvointi: Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely Koodikirja FSD1276 Alueellinen hyvinvointi: Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2650. Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat. Koodikirja

FSD2650. Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat. Koodikirja FSD2650 Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD1176. Perhebarometri 2001: lapsen vapaa-aika huoltajan silmin. Koodikirja

FSD1176. Perhebarometri 2001: lapsen vapaa-aika huoltajan silmin. Koodikirja FSD1176 Perhebarometri 2001: lapsen vapaa-aika huoltajan silmin Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2001: lapsen vapaa-aika huoltajan silmin [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2018. Kehitysyhteistyötutkimus Koodikirja

FSD2018. Kehitysyhteistyötutkimus Koodikirja FSD2018 Kehitysyhteistyötutkimus 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kehitysyhteistyötutkimus 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2225. Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat. Koodikirja

FSD2225. Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat. Koodikirja FSD2225 Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3160. Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3160. Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa Koodikirja FSD3160 Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen

Lisätiedot

FSD3042. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3042. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3042 Sosiaalibarometri 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2296. Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2296. Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2296 Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2007 :

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2909. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2909. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2909 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2546. Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen : Suomi. Koodikirja

FSD2546. Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen : Suomi. Koodikirja FSD2546 Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen 2009-2010: Suomi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen 2009-2010: Suomi [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2829. Kirkon työntekijöiden hengellinen hyvinvointi Koodikirja

FSD2829. Kirkon työntekijöiden hengellinen hyvinvointi Koodikirja FSD2829 Kirkon työntekijöiden hengellinen hyvinvointi 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirkon työntekijöiden hengellinen hyvinvointi 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2005 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD2970. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2970. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2970 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueet ja kunnallisdemokratia

Lisätiedot

FSD3030. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD3030. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Koodikirja FSD3030 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot