FSD1129. Sosiaalibarometri Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD1129. Sosiaalibarometri Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD1129 Sosiaalibarometri 1994 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1994 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :20: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1129. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Sosiaaliturvan keskusliitto (STKL): Sosiaalibarometri 1994 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:t-fsd1129 Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake 93 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Sosiaalibarometri 1994 Aineiston nimi englanniksi: Sociobarometer 1994 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Sosiaaliturvan keskusliitto (STKL) Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Sosiaaliturvan keskusliitto Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat hyvinvointi; peruspalvelut; sosiaalietuudet; sosiaalipalvelut; sosiaalitoimi; sosiaaliturva; säästäminen; toimeentuloturva; uudistukset 1

8 1. Aineiston kuvailu Tieteenala / Aihealue FSDn sanaston mukainen luokittelu: hyvinvointitutkimus; sosiaalipolitiikka CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: sosiaalipalveluiden käyttö ja tarjonta; sosiaalipolitiikka; sosiaaliturvajärjestelmät Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Sosiaalibarometrit SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (ent. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto) on tehnyt sosiaalibarometriä vuosittain vuodesta Sarjassa eri palveluiden tuottajat (esimerkiksi kuntien sosiaalitoimi, terveyskeskukset, työ- ja elinkeinotoimistot ja Kelan toimistot) arvioivat palveluiden tilaa ja kansalaisten hyvinvoinnin muutoksia. Lisäksi käsitellään ajankohtaisia sosiaalipoliittisia teemoja. Tietoarkistoon on arkistoitu sosiaalibarometrejä vuodesta Sisällön kuvaus Sosiaalibarometri tarjoaa yleiskuvan sosiaalipalvelujen tilanteesta haastatteluaikana. Kyselyyn vastanneista valtaosa on kuntiensa sosiaalijohtajia. Vastaajilta pyydettiin arviota kunnan talousarvion loppusumman muutoksesta vuodesta 1993 vuoteen 1994, sosiaalitoimen bruttomenoista vuonna 1993 sekä budjetista vuonna Vastaajilta kysyttiin sosiaalitoimessa tapahtuneista henkilöstömäärän muutoksista sekä mahdollisuudesta turvata tarvittavat sosiaalipalvelut nykyisillä voimavaroilla. Vastaajia pyydettiin antamaan kouluarvosana eri asiakasryhmien sosiaalipalveluista niiden tarpeeseen nähden. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan onko tarpeellisten sosiaalipalvelujen ja -etuuksien määrästä tingitty ja onko eri väestö tai asiakasryhmien hyvinvointi tai sosiaalinen turvallisuus heikentynyt säästötoimien vuoksi. Vastaajilta kysyttiin, mitkä olivat merkittävimpiä muutoksia kunnan sosiaalitoimessa 1993 sekä mitkä ovat kunnan tärkeimmät tehtävät sosiaalitoimen ja sosiaalipalvelujen kehittämisessä v Kyselyllä kartoitettiin myös, mitä tehostuksia ja uudistuksia kunnat ovat käyttäneet sosiaalipalvelujen tuloksellisuuden parantamiseksi, onko sosiaalitoimia yhdistetty toisiin hallintokuntiin ja onko sosiaalitoimissa tehty organisaatioiden sisäisiä järjestelyjä. Vastaajilta kysyttiin myös onko kunnassa keskusteltu, mitkä sosiaaliset peruspalvelut tulisi järjestää sekä onko ostopalvelusopimuksissa sekä sosiaalitoimen palvelumaksuissa tapahtunut tai tapahtumassa muutoksia. Heiltä kysyttiin myös mielipidettä perustoimeentuloturvasta ja toimeentulotuesta. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin millainen on suhde kunnan johtoon sekä mitkä ovat tunnelmat koskien sosiaalitoimen muutostilannetta ja alkanutta vuotta. Aineistossa on taustamuuttujana lääni. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi 2

9 1.4. Aineiston käyttö Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Organisaatio Perusjoukko/otos: Suomen kuntien sosiaalitoimet (sosiaalijohtajat), poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: Kerääjät: Sosiaaliturvan keskusliitto Aineiston tuottajat: Sosiaaliturvan keskusliitto Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 1993 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 73 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 137 muuttujaa ja 258 havaintoa. Otantamenetelmä: Todennäköisyys- ja ei-todennäköisyysotannan yhdistelmä Kyselyssä oli 343 kunnan otos Suomen kunnista Ahvenanmaata lukuunottamatta. Otoksen edustavuutta varmistettiin muodostamalla kiintiöt, jotka tasapainottivat otosta alueellisesti (edustavuus lääneittäin) ja suhteessa väkilukuun. Alueellisen otoksen vuoksi pieniä kuntia on otoksessa suhteessa enemmän kuin perusjoukossa. Otokseen on myös valittu kaikkein suurimmat kunnat. Näin saatuihin kuntatyyppi- ja läänikohtaisiin kiintiöihin lopulliset otoskunnat valittiin arpomalla. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineistosta on arkistoinnin yhteydessä poistettu kuntamuuttuja ja postinumeromuuttuja. Avokysymysten vastaukset puuttuvat. Julkaisut Alueellinen sosiaalibarometri 1994: kuntien sosiaalipalvelujen ajankohtainen tilanne ja kehitysnäkymät lääneittäin (1994). Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto. Kinnunen, Petri (1998). Hyvinvoinnin ruletti: tutkimus sosiaalisen tuen verkostojen jäsentymisestä 1990-luvun lopun Suomessa. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto. Rönnberg, Leif (2002). Sosiaalibarometrin kehitys: Tuntosarvista tutkimukseksi. Sosiaali- ja terveysviesti 2002(2), Sosiaalibarometri 1994: kuntien sosiaalipalvelujen ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen ajankohtainen tilanne ja kehitysnäkymät (1994). Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto. Sosiaaliturvan keskusliiton selvityksiä ja tutkimuksia; 1/1994. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa 3

10 1. Aineiston kuvailu Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Sosiaalibarometri 1994 : kuntien sosiaalipalvelujen ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen ajankohtainen tilanne ja kehitysnäkymät (1994). Helsinki : Sosiaaliturvan keskusliitto. - (Sosiaaliturvan keskusliiton selvityksiä ja tutkimuksia; 1/1994) Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Erityisehdot Jatkokäyttäjien tulee lähettää Suomen sosiaali ja terveys ry:lle yksi kappale kaikista raporteista, opinnäytetöistä, artikkeleista ja muista julkaisuista ja materiaaleista, joissa ovat käyttäneet tätä aineistoa. Julkaisujen postitusosoite on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Tutkimus, Yliopistonkatu 5, HELSINKI ja sähköisten julkaisujen osoite Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 258 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 258 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 258 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q3_1] Sosiaalitoimen henkilöstömäärän muutos v Miten muuttui sosiaalitoimen henkilöstömäärä vuodesta 1992 vuoteen 1993? henkilöstömäärä kasvoi henkilöstömäärä pysyi ennallaan (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q4_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) henkilöstömäärä väheni tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_2] Sosiaalitoimen henkilöstömäärän muutos v (prosentteina) Miten muuttui sosiaalitoimen henkilöstömäärä vuodesta 1992 vuoteen 1993? (prosentteina) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 253 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 8.45 [Q4_1] Sosiaalitoimen henkilöstömäärän ennakoitu muutos v Arvioikaa sosiaalitoimen henkilöstömäärän muutoksia 1994 henkilöstömäärä kasvaa henkilöstömäärä pysyy ennallaan henkilöstömäärä vähenee tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_2] Sosiaalitoimen henkilöstömäärän ennakoitu muutos v (prosentteina) Arvioikaa sosiaalitoimen henkilöstömäärän muutoksia 1994 (prosentteina) 7

14 2. Muuttujat Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 250 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 3.66 [Q5] Joudutaanko irtisanomaan sosiaalitoimen henkilöstöä 1994? Joudutteko irtisanomaan sosiaalitoimen henkilöstöä 1994? todennäköisesti kyllä todennäköisesti ei ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6] Kunnan koko talousarvion loppusumman muutos v verrattuna v (prosentteina) Miten muuttui kuntanne koko talousarvion 1994 loppusumma verrattuna vuoden 1993 talousarvioon? (prosentteina) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 254 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta

15 Q9 [Q7] Sosiaalitoimen talousarvion loppusumman muutos v verrattuna v (prosentteina) Miten muuttui sosiaalitoimen talousarvion 1994 loppusumma verrattuna vuoden 1993 talousarvioon? (prosentteina) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 256 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 5.04 [Q8] Sosiaalitoimen hallinnon, sosiaalipalvelujen ja toimeentuloturvan bruttomenot v (mk) Paljonko olivat sosiaalitoimen hallinnon, sosiaalipalvelujen ja toimeentuloturvan (ilman lasten kotihoidon tukea) bruttomenot kunnassanne vuonna 1993? (mk) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 246 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q9] Sosiaalitoimen hallinnon, sosiaalipalvelujen ja toimeentuloturvan bruttomenot budjetoituina talousarvioon v (mk) Paljonko ovat vastaavat menot (sosiaalitoimen hallinnon, sosiaalipalvelujen ja toimeentuloturvan bruttomenot) budjetoituna talousarvioon 1994? (mk) Kuvailevat tunnusluvut 9

16 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 245 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q10] Onko sosiaalitoimen budjetissa 1994 varattu rahaa merkittäviin investointeihin? Onko sosiaalitoimen budjetissa 1994 varattu rahaa merkittäviin investointeihin? ei kyllä [Q11_1] Korotuksia sosiaalitoimen palvelumaksuihin v Korotettiinko kunnassanne sosiaalitoimen palvelumaksuja vuoden alussa tai korotetaanko niitä myöhemmin tänä vuonna? ei kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_2] Sosiaalitoimen palvelumaksujen korotusten suuruus (prosentteina) Jos kunnassa korotettiin vuoden alussa tai korotetaan myöhemmin sosiaalitoimen palvelumaksuja 10

17 Q11_4 Sosiaalitoimen palvelumaksujen korotusten suuruus (prosentteina) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 158 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 7.42 keskihajonta [Q11_3] Sosiaalitoimen palvelumaksujen korotusten suuruus (prosentteina) Jos kunnassa korotettiin vuoden alussa tai korotetaan myöhemmin sosiaalitoimen palvelumaksuja Sosiaalitoimen palvelumaksujen korotusten suuruus (prosentteina) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 99 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 3.91 keskihajonta [Q11_4] Sosiaalitoimen palvelumaksujen korotusten suuruus (prosentteina) Jos kunnassa korotettiin vuoden alussa tai korotetaan myöhemmin sosiaalitoimen palvelumaksuja 11

18 2. Muuttujat Sosiaalitoimen palvelumaksujen korotusten suuruus (prosentteina) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 80 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 1.19 keskihajonta 3.97 [Q12] Sosiaalipalveluiden turvaamismahdollisuus nykyisillä voimavaroilla Missä määrin voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaalipalvelut nykyisillä sosiaalitoimen voimavaroilla kunnassamme? erittäin hyvin melko hyvin vaikea sanoa melko huonosti erittäin huonosti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_1] Arvio eri asiakasryhmien sosiaalipalveluiden hoitamisesta kouluarvosanalla 4-10: päivähoitoikäiset lapset Arvioikaa ns. koulutodistuksen arvosanoilla 4-10, miten seuraavien asiakasryhmien sosiaalipalvelut on niiden tarpeeseen nähden hoidettu kunnassanne? Päivähoitoikäiset lapset Kuvailevat tunnusluvut 12

19 Q13_3 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 256 minimi 7.00 maksimi keskiarvo 9.18 keskihajonta 0.75 [Q13_2] Arvio eri asiakasryhmien sosiaalipalveluiden hoitamisesta kouluarvosanalla 4-10: turvattomat lapset ja nuoret Arvioikaa ns. koulutodistuksen arvosanoilla 4-10, miten seuraavien asiakasryhmien sosiaalipalvelut on niiden tarpeeseen nähden hoidettu kunnassanne? Turvattomat lapset ja nuoret Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 249 minimi 4.00 maksimi keskiarvo 7.71 keskihajonta 1.03 [Q13_3] Arvio eri asiakasryhmien sosiaalipalveluiden hoitamisesta kouluarvosanalla 4-10: moniongelmaiset lapsiperheet Arvioikaa ns. koulutodistuksen arvosanoilla 4-10, miten seuraavien asiakasryhmien sosiaalipalvelut on niiden tarpeeseen nähden hoidettu kunnassanne? Moniongelmaiset lapsiperheet Kuvailevat tunnusluvut 13

20 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 253 minimi 5.00 maksimi keskiarvo 7.42 keskihajonta 0.89 [Q13_4] Arvio eri asiakasryhmien sosiaalipalveluiden hoitamisesta kouluarvosanalla 4-10: vaikeahoitoiset vanhukset ja vammaiset Arvioikaa ns. koulutodistuksen arvosanoilla 4-10, miten seuraavien asiakasryhmien sosiaalipalvelut on niiden tarpeeseen nähden hoidettu kunnassanne? Vaikeahoitoiset vanhukset ja vammaiset Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 253 minimi 5.00 maksimi keskiarvo 8.25 keskihajonta 0.85 [Q13_5] Arvio eri asiakasryhmien sosiaalipalveluiden hoitamisesta kouluarvosanalla 4-10: kotona asuvat vanhukset Arvioikaa ns. koulutodistuksen arvosanoilla 4-10, miten seuraavien asiakasryhmien sosiaalipalvelut on niiden tarpeeseen nähden hoidettu kunnassanne? Kotona asuvat vanhukset Kuvailevat tunnusluvut 14

21 Q13_7 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 256 minimi 6.00 maksimi keskiarvo 8.21 keskihajonta 0.72 [Q13_6] Arvio eri asiakasryhmien sosiaalipalveluiden hoitamisesta kouluarvosanalla 4-10: kotona asuvat vammaiset Arvioikaa ns. koulutodistuksen arvosanoilla 4-10, miten seuraavien asiakasryhmien sosiaalipalvelut on niiden tarpeeseen nähden hoidettu kunnassanne? Kotona asuvat vammaiset Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 255 minimi 5.00 maksimi keskiarvo 8.04 keskihajonta 0.76 [Q13_7] Arvio eri asiakasryhmien sosiaalipalveluiden hoitamisesta kouluarvosanalla 4-10: työttömät Arvioikaa ns. koulutodistuksen arvosanoilla 4-10, miten seuraavien asiakasryhmien sosiaalipalvelut on niiden tarpeeseen nähden hoidettu kunnassanne? Työttömät Kuvailevat tunnusluvut 15

22 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 251 minimi 4.00 maksimi keskiarvo 7.16 keskihajonta 0.92 [Q13_8] Arvio eri asiakasryhmien sosiaalipalveluiden hoitamisesta kouluarvosanalla 4-10: päihteiden väärinkäyttäjät Arvioikaa ns. koulutodistuksen arvosanoilla 4-10, miten seuraavien asiakasryhmien sosiaalipalvelut on niiden tarpeeseen nähden hoidettu kunnassanne? Päihteiden väärinkäyttäjät Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 254 minimi 4.00 maksimi keskiarvo 7.15 keskihajonta 1.08 [Q13_9] Arvio eri asiakasryhmien sosiaalipalveluiden hoitamisesta kouluarvosanalla 4-10: psyykkisesti sairaat Arvioikaa ns. koulutodistuksen arvosanoilla 4-10, miten seuraavien asiakasryhmien sosiaalipalvelut on niiden tarpeeseen nähden hoidettu kunnassanne? Psyykkisesti sairaat Kuvailevat tunnusluvut 16

23 Q14_1 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 253 minimi 5.00 maksimi keskiarvo 7.55 keskihajonta 0.97 [Q13_10] Arvio eri asiakasryhmien sosiaalipalveluiden hoitamisesta kouluarvosanalla 4-10: asunnottomat Arvioikaa ns. koulutodistuksen arvosanoilla 4-10, miten seuraavien asiakasryhmien sosiaalipalvelut on niiden tarpeeseen nähden hoidettu kunnassanne? Asunnottomat Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 206 minimi 5.00 maksimi keskiarvo 8.11 keskihajonta 1.32 [Q14_1] Onko sosiaalipalveluiden ja -etuuksien määrästä tai laatutasosta tingitty säästötoimien takia: päiväkotipaikat Minkä tarpeellisten sosiaalipalvelujen ja sosiaalietuuksien määrästä tai laatutasosta on tingitty nimenomaan säästötoimien takia kunnassanne? Arvioikaa vielä supistusten ja laatutason heikennysten suuruusluokkaa. Päiväkotipaikat 17

24 2. Muuttujat tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_2] Onko sosiaalipalveluiden ja -etuuksien määrästä tai laatutasosta tingitty säästötoimien takia: perhepäivähoitopaikat Minkä tarpeellisten sosiaalipalvelujen ja sosiaalietuuksien määrästä tai laatutasosta on tingitty nimenomaan säästötoimien takia kunnassanne? Arvioikaa vielä supistusten ja laatutason heikennysten suuruusluokkaa. Perhepäivähoitopaikat tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_3] Onko sosiaalipalveluiden ja -etuuksien määrästä tai laatutasosta tingitty säästötoimien takia: lasten kotihoidontuen kuntalisä Minkä tarpeellisten sosiaalipalvelujen ja sosiaalietuuksien määrästä tai laatutasosta on tingitty nimenomaan säästötoimien takia kunnassanne? Arvioikaa vielä supistusten ja laatutason heikennysten suuruusluokkaa. Lasten kotihoidontuen kuntalisä 18

25 Q14_5 tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_4] Onko sosiaalipalveluiden ja -etuuksien määrästä tai laatutasosta tingitty säästötoimien takia: lasten leikki- tai kerhotoiminta Minkä tarpeellisten sosiaalipalvelujen ja sosiaalietuuksien määrästä tai laatutasosta on tingitty nimenomaan säästötoimien takia kunnassanne? Arvioikaa vielä supistusten ja laatutason heikennysten suuruusluokkaa. Lasten leikki- tai kerhotoiminta tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q14_5] Onko sosiaalipalveluiden ja -etuuksien määrästä tai laatutasosta tingitty säästötoimien takia: lapsiperheiden kotipalvelut Minkä tarpeellisten sosiaalipalvelujen ja sosiaalietuuksien määrästä tai laatutasosta on tingitty nimenomaan säästötoimien takia kunnassanne? Arvioikaa vielä supistusten ja laatutason heikennysten suuruusluokkaa. Lapsiperheiden kotipalvelut 19

26 2. Muuttujat tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q14_6] Onko sosiaalipalveluiden ja -etuuksien määrästä tai laatutasosta tingitty säästötoimien takia: kasvatus- ja perheneuvonta Minkä tarpeellisten sosiaalipalvelujen ja sosiaalietuuksien määrästä tai laatutasosta on tingitty nimenomaan säästötoimien takia kunnassanne? Arvioikaa vielä supistusten ja laatutason heikennysten suuruusluokkaa. Kasvatus- ja perheneuvonta tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q14_7] Onko sosiaalipalveluiden ja -etuuksien määrästä tai laatutasosta tingitty säästötoimien takia: lastensuojelun sosiaalityö Minkä tarpeellisten sosiaalipalvelujen ja sosiaalietuuksien määrästä tai laatutasosta on tingitty nimenomaan säästötoimien takia kunnassanne? Arvioikaa vielä supistusten ja laatutason heikennysten suuruusluokkaa. Lastensuojelun sosiaalityö 20

27 Q14_9 tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q14_8] Onko sosiaalipalveluiden ja -etuuksien määrästä tai laatutasosta tingitty säästötoimien takia: lastensuojelun sijaishuolto Minkä tarpeellisten sosiaalipalvelujen ja sosiaalietuuksien määrästä tai laatutasosta on tingitty nimenomaan säästötoimien takia kunnassanne? Arvioikaa vielä supistusten ja laatutason heikennysten suuruusluokkaa. Lastensuojelun sijaishuolto tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q14_9] Onko sosiaalipalveluiden ja -etuuksien määrästä tai laatutasosta tingitty säästötoimien takia: koulujen sosiaalityö (esim. kuraattorit) Minkä tarpeellisten sosiaalipalvelujen ja sosiaalietuuksien määrästä tai laatutasosta on tingitty nimenomaan säästötoimien takia kunnassanne? Arvioikaa vielä supistusten ja laatutason heikennysten suuruusluokkaa. Koulujen sosiaalityö (kuraattorit) 21

28 2. Muuttujat tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q14_10] Onko sosiaalipalveluiden ja -etuuksien määrästä tai laatutasosta tingitty säästötoimien takia: tarveharkintainen toimeentulotuki Minkä tarpeellisten sosiaalipalvelujen ja sosiaalietuuksien määrästä tai laatutasosta on tingitty nimenomaan säästötoimien takia kunnassanne? Arvioikaa vielä supistusten ja laatutason heikennysten suuruusluokkaa. Tarveharkintainen toimeentulotuki tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q14_11] Onko sosiaalipalveluiden ja -etuuksien määrästä tai laatutasosta tingitty säästötoimien takia: toimeentuloasiakkaiden sosiaalityö Minkä tarpeellisten sosiaalipalvelujen ja sosiaalietuuksien määrästä tai laatutasosta on tingitty nimenomaan säästötoimien takia kunnassanne? Arvioikaa vielä supistusten ja laatutason heikennysten suuruusluokkaa. Toimeentuloasiakkaiden sosiaalityö 22

29 Q14_13 tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q14_12] Onko sosiaalipalveluiden ja -etuuksien määrästä tai laatutasosta tingitty säästötoimien takia: päihdehuollon laitoshoito Minkä tarpeellisten sosiaalipalvelujen ja sosiaalietuuksien määrästä tai laatutasosta on tingitty nimenomaan säästötoimien takia kunnassanne? Arvioikaa vielä supistusten ja laatutason heikennysten suuruusluokkaa. Päihdehuollon laitoshoito tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q14_13] Onko sosiaalipalveluiden ja -etuuksien määrästä tai laatutasosta tingitty säästötoimien takia: päihdehuollon kuntoutuspalvelut Minkä tarpeellisten sosiaalipalvelujen ja sosiaalietuuksien määrästä tai laatutasosta on tingitty nimenomaan säästötoimien takia kunnassanne? Arvioikaa vielä supistusten ja laatutason heikennysten suuruusluokkaa. Päihdehuollon kuntoutuspalvelut 23

30 2. Muuttujat tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q14_14] Onko sosiaalipalveluiden ja -etuuksien määrästä tai laatutasosta tingitty säästötoimien takia: päihdehuollon asumispalvelut Minkä tarpeellisten sosiaalipalvelujen ja sosiaalietuuksien määrästä tai laatutasosta on tingitty nimenomaan säästötoimien takia kunnassanne? Arvioikaa vielä supistusten ja laatutason heikennysten suuruusluokkaa. Päihdehuollon asumispalvelut tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q14_15] Onko sosiaalipalveluiden ja -etuuksien määrästä tai laatutasosta tingitty säästötoimien takia: päihdehuollon sosiaalityö Minkä tarpeellisten sosiaalipalvelujen ja sosiaalietuuksien määrästä tai laatutasosta on tingitty nimenomaan säästötoimien takia kunnassanne? Arvioikaa vielä supistusten ja laatutason heikennysten suuruusluokkaa. Päihdehuollon sosiaalityö 24

31 Q14_17 tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q14_16] Onko sosiaalipalveluiden ja -etuuksien määrästä tai laatutasosta tingitty säästötoimien takia: A-klinikkapalvelut Minkä tarpeellisten sosiaalipalvelujen ja sosiaalietuuksien määrästä tai laatutasosta on tingitty nimenomaan säästötoimien takia kunnassanne? Arvioikaa vielä supistusten ja laatutason heikennysten suuruusluokkaa. A-klinikkapalvelut tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q14_17] Onko sosiaalipalveluiden ja -etuuksien määrästä tai laatutasosta tingitty säästötoimien takia: vanhusten kotihoidon tuki Minkä tarpeellisten sosiaalipalvelujen ja sosiaalietuuksien määrästä tai laatutasosta on tingitty nimenomaan säästötoimien takia kunnassanne? Arvioikaa vielä supistusten ja laatutason heikennysten suuruusluokkaa. Vanhusten kotihoidon tuki 25

32 2. Muuttujat tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q14_18] Onko sosiaalipalveluiden ja -etuuksien määrästä tai laatutasosta tingitty säästötoimien takia: vanhusten kotipalvelut Minkä tarpeellisten sosiaalipalvelujen ja sosiaalietuuksien määrästä tai laatutasosta on tingitty nimenomaan säästötoimien takia kunnassanne? Arvioikaa vielä supistusten ja laatutason heikennysten suuruusluokkaa. Vanhusten kotipalvelut tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q14_19] Onko sosiaalipalveluiden ja -etuuksien määrästä tai laatutasosta tingitty säästötoimien takia: vanhusten kotipalvelun tukipalvelut Minkä tarpeellisten sosiaalipalvelujen ja sosiaalietuuksien määrästä tai laatutasosta on tingitty nimenomaan säästötoimien takia kunnassanne? Arvioikaa vielä supistusten ja laatutason heikennysten suuruusluokkaa. Vanhusten kotipalvelun tukipalvelut 26

33 Q14_21 tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q14_20] Onko sosiaalipalveluiden ja -etuuksien määrästä tai laatutasosta tingitty säästötoimien takia: vanhainkotipaikat ja vanhusten muut hoitopaikat Minkä tarpeellisten sosiaalipalvelujen ja sosiaalietuuksien määrästä tai laatutasosta on tingitty nimenomaan säästötoimien takia kunnassanne? Arvioikaa vielä supistusten ja laatutason heikennysten suuruusluokkaa. Vanhainkotipaikat ja vanhusten muut hoitopaikat tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q14_21] Onko sosiaalipalveluiden ja -etuuksien määrästä tai laatutasosta tingitty säästötoimien takia: vanhustenhuollon sosiaalityö Minkä tarpeellisten sosiaalipalvelujen ja sosiaalietuuksien määrästä tai laatutasosta on tingitty nimenomaan säästötoimien takia kunnassanne? Arvioikaa vielä supistusten ja laatutason heikennysten suuruusluokkaa. Vanhustenhuollon sosiaalityö 27

34 2. Muuttujat tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q14_22] Onko sosiaalipalveluiden ja -etuuksien määrästä tai laatutasosta tingitty säästötoimien takia: vanhusten tai vammaisten palveluasunnot Minkä tarpeellisten sosiaalipalvelujen ja sosiaalietuuksien määrästä tai laatutasosta on tingitty nimenomaan säästötoimien takia kunnassanne? Arvioikaa vielä supistusten ja laatutason heikennysten suuruusluokkaa. Vanhusten tai vammaisten palveluasunnot tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q14_23] Onko sosiaalipalveluiden ja -etuuksien määrästä tai laatutasosta tingitty säästötoimien takia: vanhusten tai vammaisten asuntojen perusparannus Minkä tarpeellisten sosiaalipalvelujen ja sosiaalietuuksien määrästä tai laatutasosta on tingitty nimenomaan säästötoimien takia kunnassanne? Arvioikaa vielä supistusten ja laatutason heikennysten suuruusluokkaa. Vanhusten tai vammaisten asuntojen perusparannus 28

35 Q14_25 tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q14_24] Onko sosiaalipalveluiden ja -etuuksien määrästä tai laatutasosta tingitty säästötoimien takia: vammaisten kotihoidontuki Minkä tarpeellisten sosiaalipalvelujen ja sosiaalietuuksien määrästä tai laatutasosta on tingitty nimenomaan säästötoimien takia kunnassanne? Arvioikaa vielä supistusten ja laatutason heikennysten suuruusluokkaa. Vammaisten kotihoidontuki tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q14_25] Onko sosiaalipalveluiden ja -etuuksien määrästä tai laatutasosta tingitty säästötoimien takia: vammaisten kuljetus- ym. tukipalvelut Minkä tarpeellisten sosiaalipalvelujen ja sosiaalietuuksien määrästä tai laatutasosta on tingitty nimenomaan säästötoimien takia kunnassanne? Arvioikaa vielä supistusten ja laatutason heikennysten suuruusluokkaa. Vammaisten kuljetus- ym. tukipalvelut 29

36 2. Muuttujat tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q14_26] Onko sosiaalipalveluiden ja -etuuksien määrästä tai laatutasosta tingitty säästötoimien takia: vammaisten kuntoutuspalvelut Minkä tarpeellisten sosiaalipalvelujen ja sosiaalietuuksien määrästä tai laatutasosta on tingitty nimenomaan säästötoimien takia kunnassanne? Arvioikaa vielä supistusten ja laatutason heikennysten suuruusluokkaa. Vammaisten kuntoutuspalvelut tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q14_27] Onko sosiaalipalveluiden ja -etuuksien määrästä tai laatutasosta tingitty säästötoimien takia: vammaisten laitoshoitopaikat Minkä tarpeellisten sosiaalipalvelujen ja sosiaalietuuksien määrästä tai laatutasosta on tingitty nimenomaan säästötoimien takia kunnassanne? Arvioikaa vielä supistusten ja laatutason heikennysten suuruusluokkaa. Vammaisten laitoshoitopaikat 30

37 Q14_29 tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q14_28] Onko sosiaalipalveluiden ja -etuuksien määrästä tai laatutasosta tingitty säästötoimien takia: vammaisten sosiaalityö Minkä tarpeellisten sosiaalipalvelujen ja sosiaalietuuksien määrästä tai laatutasosta on tingitty nimenomaan säästötoimien takia kunnassanne? Arvioikaa vielä supistusten ja laatutason heikennysten suuruusluokkaa. Vammaisten sosiaalityö tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q14_29] Onko sosiaalipalveluiden ja -etuuksien määrästä tai laatutasosta tingitty säästötoimien takia: suojatyöpaikat ym. työhön kuntoutus Minkä tarpeellisten sosiaalipalvelujen ja sosiaalietuuksien määrästä tai laatutasosta on tingitty nimenomaan säästötoimien takia kunnassanne? Arvioikaa vielä supistusten ja laatutason heikennysten suuruusluokkaa. Suojatyöpaikat ym. työhön kuntoutus 31

38 2. Muuttujat tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q14_30] Onko sosiaalipalveluiden ja -etuuksien määrästä tai laatutasosta tingitty säästötoimien takia: loma- ym. virkistystoiminta Minkä tarpeellisten sosiaalipalvelujen ja sosiaalietuuksien määrästä tai laatutasosta on tingitty nimenomaan säästötoimien takia kunnassanne? Arvioikaa vielä supistusten ja laatutason heikennysten suuruusluokkaa. Loma- ym. virkistystoiminta tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q15_1] Onko eri väestöryhmien hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus heikentynyt tai heikkenemässä sosiaalimenojen säästötoimien takia: yleensä lapset ja nuoret Missä määrin eri väestö - tai asiakasryhmien hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus on mielestänne heikentynyt tai heikkenemässä sosiaalimenojen säästötoimien takia kunnassanne? Yleensä lapset ja nuoret 32

39 Q15_3 tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q15_2] Onko eri väestöryhmien hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus heikentynyt tai heikkenemässä sosiaalimenojen säästötoimien takia: erityisesti lapset päivähoidossa Missä määrin eri väestö - tai asiakasryhmien hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus on mielestänne heikentynyt tai heikkenemässä sosiaalimenojen säästötoimien takia kunnassanne? Erityisesti lapset päivähoidossa tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q15_3] Onko eri väestöryhmien hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus heikentynyt tai heikkenemässä sosiaalimenojen säästötoimien takia: erityisesti lapset kotihoidossa Missä määrin eri väestö - tai asiakasryhmien hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus on mielestänne heikentynyt tai heikkenemässä sosiaalimenojen säästötoimien takia kunnassanne? Erityisesti lapset kotihoidossa 33

40 2. Muuttujat tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q15_4] Onko eri väestöryhmien hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus heikentynyt tai heikkenemässä sosiaalimenojen säästötoimien takia: erityisesti turvattomat lapset ja nuoret Missä määrin eri väestö - tai asiakasryhmien hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus on mielestänne heikentynyt tai heikkenemässä sosiaalimenojen säästötoimien takia kunnassanne? Erityisesti turvattomat lapset ja nuoret tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q15_5] Onko eri väestöryhmien hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus heikentynyt tai heikkenemässä sosiaalimenojen säästötoimien takia: erityisesti lapset ja nuoret sijaishuollossa Missä määrin eri väestö - tai asiakasryhmien hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus on mielestänne heikentynyt tai heikkenemässä sosiaalimenojen säästötoimien takia kunnassanne? Erityisesti lapset ja nuoret sijaishuollossa 34

41 Q15_7 tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q15_6] Onko eri väestöryhmien hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus heikentynyt tai heikkenemässä sosiaalimenojen säästötoimien takia: yleensä lapsiperheet Missä määrin eri väestö - tai asiakasryhmien hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus on mielestänne heikentynyt tai heikkenemässä sosiaalimenojen säästötoimien takia kunnassanne? Yleensä lapsiperheet tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q15_7] Onko eri väestöryhmien hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus heikentynyt tai heikkenemässä sosiaalimenojen säästötoimien takia: erityisesti ns. moniongelmaiset lapsiperheet Missä määrin eri väestö - tai asiakasryhmien hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus on mielestänne heikentynyt tai heikkenemässä sosiaalimenojen säästötoimien takia kunnassanne? Erityisesti ns. moniongelmaiset lapsiperheet 35

42 2. Muuttujat tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q15_8] Onko eri väestöryhmien hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus heikentynyt tai heikkenemässä sosiaalimenojen säästötoimien takia: nuoret aikuiset Missä määrin eri väestö - tai asiakasryhmien hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus on mielestänne heikentynyt tai heikkenemässä sosiaalimenojen säästötoimien takia kunnassanne? Nuoret aikuiset tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q15_9] Onko eri väestöryhmien hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus heikentynyt tai heikkenemässä sosiaalimenojen säästötoimien takia: yleensä toimeentulotuen tarvitsijat Missä määrin eri väestö - tai asiakasryhmien hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus on mielestänne heikentynyt tai heikkenemässä sosiaalimenojen säästötoimien takia kunnassanne? Yleensä toimeentulotuen tarvitsijat 36

43 Q15_11 tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q15_10] Onko eri väestöryhmien hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus heikentynyt tai heikkenemässä sosiaalimenojen säästötoimien takia: erityisesti työttömät Missä määrin eri väestö - tai asiakasryhmien hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus on mielestänne heikentynyt tai heikkenemässä sosiaalimenojen säästötoimien takia kunnassanne? Erityisesti työttömät tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q15_11] Onko eri väestöryhmien hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus heikentynyt tai heikkenemässä sosiaalimenojen säästötoimien takia: erityisesti opiskelijat Missä määrin eri väestö - tai asiakasryhmien hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus on mielestänne heikentynyt tai heikkenemässä sosiaalimenojen säästötoimien takia kunnassanne? Erityisesti opiskelijat 37

44 2. Muuttujat tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q15_12] Onko eri väestöryhmien hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus heikentynyt tai heikkenemässä sosiaalimenojen säästötoimien takia: päihteiden liikakäyttäjät Missä määrin eri väestö - tai asiakasryhmien hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus on mielestänne heikentynyt tai heikkenemässä sosiaalimenojen säästötoimien takia kunnassanne? Päihteiden liikakäyttäjät tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q15_13] Onko eri väestöryhmien hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus heikentynyt tai heikkenemässä sosiaalimenojen säästötoimien takia: psyykkisesti sairaat Missä määrin eri väestö - tai asiakasryhmien hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus on mielestänne heikentynyt tai heikkenemässä sosiaalimenojen säästötoimien takia kunnassanne? Psyykkisesti sairaat 38

45 Q15_15 tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q15_14] Onko eri väestöryhmien hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus heikentynyt tai heikkenemässä sosiaalimenojen säästötoimien takia: kotona asuvat palveluja tarvitsevat vanhukset Missä määrin eri väestö - tai asiakasryhmien hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus on mielestänne heikentynyt tai heikkenemässä sosiaalimenojen säästötoimien takia kunnassanne? Kotona asuvat palveluja tarvitsevat vanhukset tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q15_15] Onko eri väestöryhmien hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus heikentynyt tai heikkenemässä sosiaalimenojen säästötoimien takia: kotona asuvat palveluja tarvitsevat vammaiset Missä määrin eri väestö - tai asiakasryhmien hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus on mielestänne heikentynyt tai heikkenemässä sosiaalimenojen säästötoimien takia kunnassanne? Kotona asuvat palveluja tarvitsevat vammaiset 39

46 2. Muuttujat tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q15_16] Onko eri väestöryhmien hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus heikentynyt tai heikkenemässä sosiaalimenojen säästötoimien takia: vanhukset ja vammaiset laitoshoidossa Missä määrin eri väestö - tai asiakasryhmien hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus on mielestänne heikentynyt tai heikkenemässä sosiaalimenojen säästötoimien takia kunnassanne? Vanhukset ja vammaiset laitoshoidossa tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi [Q15_17] Onko eri väestöryhmien hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus heikentynyt tai heikkenemässä sosiaalimenojen säästötoimien takia: asunnottomat Missä määrin eri väestö - tai asiakasryhmien hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus on mielestänne heikentynyt tai heikkenemässä sosiaalimenojen säästötoimien takia kunnassanne? Asunnottomat 40

47 Q16_2 tuskin lainkaan jonkin verran merkittävästi tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_1] Sosiaalitoimen merkittävimmät muutokset v. 1993: organisaation ja toimintojen sisäinen järjestely Mitkä olivat merkittävimmät muutokset kuntanne sosiaalitoimessa vuonna 1993 (esim. organisaatiossa, palvelurakenteessa, toimintatavoissa)? Rengasta enintään kolme vaihtoehtoa ja laita ne tärkeysjärjestykseen: tärkein numerolla 1, toiseksi tärkein numerolla 2 ja kolmanneksi tärkein numerolla 3. Organisaation ja toimintojen sisäinen järjestely ei mainittu tärkein toiseksi tärkein kolmanneksi tärkein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_2] Sosiaalitoimen merkittävimmät muutokset v. 1993: avopalvelujen kehittyminen Mitkä olivat merkittävimmät muutokset kuntanne sosiaalitoimessa vuonna 1993 (esim. organisaatiossa, palvelurakenteessa, toimintatavoissa)? Rengasta enintään kolme vaihtoehtoa ja laita ne tärkeysjärjestykseen: tärkein numerolla 1, toiseksi tärkein numerolla 2 ja kolmanneksi tärkein numerolla 3. Avopalvelujen kehittyminen 41

48 2. Muuttujat ei mainittu tärkein toiseksi tärkein kolmanneksi tärkein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_3] Sosiaalitoimen merkittävimmät muutokset v. 1993: taloudellisuusja tulosajattelu läpi Mitkä olivat merkittävimmät muutokset kuntanne sosiaalitoimessa vuonna 1993 (esim. organisaatiossa, palvelurakenteessa, toimintatavoissa)? Rengasta enintään kolme vaihtoehtoa ja laita ne tärkeysjärjestykseen: tärkein numerolla 1, toiseksi tärkein numerolla 2 ja kolmanneksi tärkein numerolla 3. Taloudellisuus- ja tulosajattelu läpi ei mainittu tärkein toiseksi tärkein kolmanneksi tärkein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_4] Sosiaalitoimen merkittävimmät muutokset v. 1993: yhdistyminen sosiaali- ja terveystoimeksi Mitkä olivat merkittävimmät muutokset kuntanne sosiaalitoimessa vuonna 1993 (esim. organisaatiossa, palvelurakenteessa, toimintatavoissa)? Rengasta enintään kolme vaihtoehtoa ja laita ne tärkeysjärjestykseen: tärkein numerolla 1, toiseksi tärkein numerolla 2 ja kolmanneksi tärkein numerolla 3. 42

49 Q16_5 Yhdistyminen sosiaali- ja terveystoimeksi ei mainittu tärkein toiseksi tärkein kolmanneksi tärkein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_5] Sosiaalitoimen merkittävimmät muutokset v. 1993: yhdistyminen jonkin muun hallintokunnan kanssa Mitkä olivat merkittävimmät muutokset kuntanne sosiaalitoimessa vuonna 1993 (esim. organisaatiossa, palvelurakenteessa, toimintatavoissa)? Rengasta enintään kolme vaihtoehtoa ja laita ne tärkeysjärjestykseen: tärkein numerolla 1, toiseksi tärkein numerolla 2 ja kolmanneksi tärkein numerolla 3. Yhdistyminen jonkin muun hallintokunnan kanssa (ei sosiaali- ja terveystoimi) ei mainittu tärkein toiseksi tärkein kolmanneksi tärkein tieto puuttuu (SYSMIS)

50 2. Muuttujat [Q16_6] Sosiaalitoimen merkittävimmät muutokset v. 1993: toimintojen ja henkilöstön supistukset Mitkä olivat merkittävimmät muutokset kuntanne sosiaalitoimessa vuonna 1993 (esim. organisaatiossa, palvelurakenteessa, toimintatavoissa)? Rengasta enintään kolme vaihtoehtoa ja laita ne tärkeysjärjestykseen: tärkein numerolla 1, toiseksi tärkein numerolla 2 ja kolmanneksi tärkein numerolla 3. Toimintojen ja henkilöstön supistukset ei mainittu tärkein toiseksi tärkein kolmanneksi tärkein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_7] Sosiaalitoimen merkittävimmät muutokset v. 1993: uusi johtosääntö, talousarviorakenne Mitkä olivat merkittävimmät muutokset kuntanne sosiaalitoimessa vuonna 1993 (esim. organisaatiossa, palvelurakenteessa, toimintatavoissa)? Rengasta enintään kolme vaihtoehtoa ja laita ne tärkeysjärjestykseen: tärkein numerolla 1, toiseksi tärkein numerolla 2 ja kolmanneksi tärkein numerolla 3. Uusi johtosääntö, talousarviorakenne ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 44

51 Q16_9 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tärkein toiseksi tärkein kolmanneksi tärkein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_8] Sosiaalitoimen merkittävimmät muutokset v. 1993: toimintojen yksityistäminen Mitkä olivat merkittävimmät muutokset kuntanne sosiaalitoimessa vuonna 1993 (esim. organisaatiossa, palvelurakenteessa, toimintatavoissa)? Rengasta enintään kolme vaihtoehtoa ja laita ne tärkeysjärjestykseen: tärkein numerolla 1, toiseksi tärkein numerolla 2 ja kolmanneksi tärkein numerolla 3. Toimintojen yksityistäminen ei mainittu tärkein toiseksi tärkein kolmanneksi tärkein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_9] Sosiaalitoimen merkittävimmät muutokset v. 1993: yhteistyön lisääminen vapaaehtoistoimijoiden kanssa Mitkä olivat merkittävimmät muutokset kuntanne sosiaalitoimessa vuonna 1993 (esim. organisaatiossa, palvelurakenteessa, toimintatavoissa)? Rengasta enintään kolme vaihtoehtoa ja laita ne tärkeysjärjestykseen: tärkein numerolla 1, toiseksi tärkein numerolla 2 ja kolmanneksi tärkein numerolla 3. 45

52 2. Muuttujat Yhteistyön lisääminen vapaaehtoistoimijoiden kanssa ei mainittu tärkein toiseksi tärkein kolmanneksi tärkein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_10] Sosiaalitoimen merkittävimmät muutokset v. 1993: toimintoja kuntainliitosta kunnalle Mitkä olivat merkittävimmät muutokset kuntanne sosiaalitoimessa vuonna 1993 (esim. organisaatiossa, palvelurakenteessa, toimintatavoissa)? Rengasta enintään kolme vaihtoehtoa ja laita ne tärkeysjärjestykseen: tärkein numerolla 1, toiseksi tärkein numerolla 2 ja kolmanneksi tärkein numerolla 3. Toimintoja kuntainliitosta kunnalle ei mainittu tärkein toiseksi tärkein kolmanneksi tärkein tieto puuttuu (SYSMIS)

53 Q16_12 [Q16_11] Sosiaalitoimen merkittävimmät muutokset v. 1993: jokin uusi tärkeä palveluhanke Mitkä olivat merkittävimmät muutokset kuntanne sosiaalitoimessa vuonna 1993 (esim. organisaatiossa, palvelurakenteessa, toimintatavoissa)? Rengasta enintään kolme vaihtoehtoa ja laita ne tärkeysjärjestykseen: tärkein numerolla 1, toiseksi tärkein numerolla 2 ja kolmanneksi tärkein numerolla 3. Jokin uusi tärkeä palveluhanke ei mainittu tärkein toiseksi tärkein kolmanneksi tärkein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_12] Sosiaalitoimen merkittävimmät muutokset v. 1993: muu Mitkä olivat merkittävimmät muutokset kuntanne sosiaalitoimessa vuonna 1993 (esim. organisaatiossa, palvelurakenteessa, toimintatavoissa)? Rengasta enintään kolme vaihtoehtoa ja laita ne tärkeysjärjestykseen: tärkein numerolla 1, toiseksi tärkein numerolla 2 ja kolmanneksi tärkein numerolla 3. Muu, mikä? ei mainittu tärkein (taulukko jatkuu seur. sivulla) 47

54 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) toiseksi tärkein kolmanneksi tärkein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_1] Tärkeimmät tehtävät sosiaalitoimen ja -palvelujen kehittämisessä v. 1994: yhdistetty sosiaali- ja terveystoimi Mitkä ovat tärkeimmät tehtävät kuntanne sosiaalitoimen ja sosiaalipalvelujen kehittämisessä alkavana vuonna? Rengasta enintään kolme vaihtoehtoa ja laita ne tärkeysjärjestykseen: tärkein numerolla 1, toiseksi tärkein numerolla 2 ja kolmanneksi tärkein numerolla 3. Yhdistetty sosiaali- ja terveystoimi ei mainittu tärkein toiseksi tärkein kolmanneksi tärkein tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_2] Tärkeimmät tehtävät sosiaalitoimen ja -palvelujen kehittämisessä v. 1994: alue- ja väestövastuu toimivaksi Mitkä ovat tärkeimmät tehtävät kuntanne sosiaalitoimen ja sosiaalipalvelujen kehittämisessä alkavana vuonna? Rengasta enintään kolme vaihtoehtoa ja laita ne tärkeysjärjestykseen: tärkein numerolla 1, toiseksi tärkein numerolla 2 ja kolmanneksi tärkein numerolla 3. Alue- ja väestövastuu toimivaksi 48

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1129 Sosiaalibarometri 1994 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2850 Sosiaalibarometri 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3043 Sosiaalibarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2813. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2813. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2813 Sosiaalibarometri 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2848. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2848. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2848 Sosiaalibarometri 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2849. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2849. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2849 Sosiaalibarometri 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1134. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1134. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1134 Sosiaalibarometri 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1999 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3042. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3042. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3042 Sosiaalibarometri 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3188. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3188. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3188 Sosiaalibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD1275. Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely Koodikirja

FSD1275. Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely Koodikirja FSD1275 Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely 1995 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely 1995 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3032. Pieksämäkeläisten kaupunkikuva Koodikirja

FSD3032. Pieksämäkeläisten kaupunkikuva Koodikirja FSD3032 Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD3130 Kaupunkipalvelututkimus 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD1180. Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa. Koodikirja

FSD1180. Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa. Koodikirja FSD1180 Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja FSD2164 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot