FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :58: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2724. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja jen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto [elektroninen aineisto]. FSD2724, versio 2.0 ( ). Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. Tutkimusja ennakointiryhmä [tuottaja], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat t, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat t. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden jen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Aineiston nimi englanniksi: Employment Service Statistics Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Työ- ja elinkeinoministeriö. Tutkimus- ja ennakointiryhmä Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Räisänen, Heikki (Työ- ja elinkeinoministeriö. Tutkimus- ja ennakointiryhmä) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat työ- ja elinkeinotoimistot; työnvälitys; työvoima; työvoimahallinto; työvoimakoulutus; työvoimapalvelut; työvoimapolitiikka 1

8 1. Aineiston kuvailu Tieteenala / Aihealue FSDn sanaston mukainen luokittelu: sosiaalipolitiikka; sosiologia CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: sosiaalipolitiikka; työllisyys Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto (ns. vakanssidata) sisältää vuosittaisia tietoja avoinna olleista työpaikoista, niitä tarjoavista työnantajista sekä työpaikkojen täyttöprosesseista. Sarjaan kuuluu myös työ- ja elinkeinotoimistojen, entisten työvoimatoimistojen, kokonaisaineistoja, jotka sisältävät avointen työpaikkojen lisäksi tietoja työvoimasta, työttömyydestä ja tukitoimenpiteistä. Työ- ja elinkeinoministeriö tuottaa uudet aineistot vuosittain. Aineistoihin on lisätty aluemuuttujia ja erilaisia kestomuuttujia. Sisällön kuvaus Aineisto sisältää työvoimaa, työttömyyttä, tukitoimenpiteitä ja avoimia työpaikkoja kuvaavia muuttujia työ- ja elinkeinotoimistoittain. Työvoimaa ja työttömyyttä koskevia muuttujia ovat mm. työvoiman määrä, työttömyysaste, työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrät sekä pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömien määrät. Aineisto sisältää myös tietoja julkisessa työnvälityksessä avoinna olleista sekä täyttyneistä työpaikoista. Työttömyysjaksoista on ilmoitettu eripituisten jaksojen määrät vuoden aikana. Myös työttömyysjaksojen päättymisen syyt on ilmoitettu. Näitä syitä ovat työllistyminen, sijoittuminen toimenpiteisiin, työvoimakoulutuksen aloittaminen ja siirtyminen työttömyyseläkkeelle. Lisäksi ovat saatavilla tiedot työvoimapoliittisten lausuntojen ja työnhakusuunnitelmien määristä sekä työmarkkinatuen saajista. Mukana ovat myös tiedot työhallinnon toimenpiteen aloittaneista, työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suorittaneista, tukityön päättäneistä ja työmarkkinatuen työharjoittelun päättäneistä. Aineisto sisältää myös tiedot työnhakijoiden tilanteesta 3 kk erilaisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden jälkeen. Näitä toimenpiteitä ovat palkka- ja muu työllistymistuki, työvuorottelupaikkaan sijoittuminen, valmentava työvoimakoulutus, ammatillinen työvoimakoulutus, työmarkkinatuen työharjoittelu, kuntouttava työtoiminta ja omaehtoinen opiskelu. Aineistossa ovat mukana myös työ- ja elinkeinotoimistojen henkilötyövuodet työntekijäryhmittäin jaoteltuina. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Muu havaintoyksikkö (Työnvälitystilasto) Aineistonkeruun ajankohta: Kerääjät: Sardar, Paula (Työ- ja elinkeinoministeriö. Tutkimus- ja ennakointiryhmä) Aineiston tuottajat: Työ- ja elinkeinoministeriö. Tutkimus- ja ennakointiryhmä Keruumenetelmä: Rekisteriaineisto Aineiston ajallinen kattavuus: Tutkimuksen aikaulottuvuus: Aikasarja-aineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 205 muuttujaa ja 450 havaintoa. Otantamenetelmä: Työnvälitystilaston työttömyyttä, tukitoimenpiteitä ja avoimia työpaikkoja kuvaavia muuttujia työ- ja elinkeinotoimistoittain. Osa aineistosta on poikkileikkaus eli kuukauden viimeisen työpäivän vuosikeskija ja osa kertymäaineistoa (vuoden aikana). 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Ilmakunnas, Seija & Kanninen, Ohto & Husa, Tomi (2013). Onko työvoimapula totta? Helsinki: Palkansaajien tutkimuslaitos. Palkansaajien tutkimuslaitoksen raportteja 27. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 3

10

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) minimi maksimi keski keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) minimi 2.00 maksimi 2.00 keski 2.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Aineiston käsittelyn taso (lisätty FSD:ssä) Aineiston käsittelyn taso (lisätty FSD:ssä) Frekvenssit selite n % v. % A (ks. koodikirja) B (ks. koodikirja) C (Dataa ei tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) minimi 1.00 maksimi keski keskihajonta [Q1] Työ- ja elinkeinotoimiston koodi Työ- ja elinkeinotoimiston koodi minimi maksimi keski (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) keskihajonta [Q2] Työvoiman määrä Työvoiman määrä minimi maksimi keski keskihajonta [Q3] Työttömyysaste Työttömyysaste minimi 2.10 maksimi keski 9.81 keskihajonta 3.32 [Q4] Työttömät ilman lomautettuja keskimäärin Työttömät ilman lomautettuja keskimäärin 7

14 2. Muuttujat minimi maksimi keski keskihajonta [Q5] Lomautetut keskimäärin Lomautetut keskimäärin minimi 2.00 maksimi keski keskihajonta [Q6] Pitkäaikaistyöttömät keskimäärin Pitkäaikaistyöttömät keskimäärin minimi maksimi keski keskihajonta [Q7] Toistuvaistyöttömät keskimäärin Toistuvaistyöttömät keskimäärin 8

15 Q10 minimi maksimi keski keskihajonta [Q8] Toimenpiteeltä työttömäksi jääneet keskimäärin Toimenpiteeltä työttömäksi jääneet keskimäärin minimi maksimi keski keskihajonta [Q9] Rakennetyöttömien osuus työttömistä (lomautetut mukaan lukien) Rakennetyöttömien osuus työttömistä (lomautetut mukaan lukien) minimi maksimi keski keskihajonta 8.26 [Q10] Toimenpiteeltä toimenpiteelle sijoittuneet keskimäärin Toimenpiteeltä toimenpiteelle sijoittuneet keskimäärin 9

16 2. Muuttujat minimi 2.00 maksimi keski keskihajonta [Q11] Vaikeasti työllistyvät keskimäärin Vaikeasti työllistyvät keskimäärin minimi maksimi keski keskihajonta [Q12] Vaikeasti työllistyvien osuus laajasta työttömyydestä Vaikeasti työllistyvien osuus laajasta työttömyydestä minimi maksimi keski keskihajonta 6.22 [Q13] Pitkäaikaistyöttömyyttä kokeneet vuoden aikana Pitkäaikaistyöttömyyttä kokeneet vuoden aikana 10

17 Q16 minimi maksimi keski keskihajonta [Q14] Pitkäaikaistyöttömyyttä kokeneet, yli 55-vuotiaat vuoden aikana Pitkäaikaistyöttömyyttä kokeneet, yli 55-vuotiaat vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q15] Uudet pitkäaikaistyöttömät vuoden aikana Uudet pitkäaikaistyöttömät vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q16] Alle 25 v. työttömät (lomautetut mukaan lukien) keskimäärin Alle 25 v. työttömät (lomautetut mukaan lukien) keskimäärin 11

18 2. Muuttujat minimi maksimi keski keskihajonta [Q17] Alle 25 v. osuus työttömistä (lomautetut mukaan lukien) Alle 25 v. osuus työttömistä (lomautetut mukaan lukien) minimi 6.00 maksimi keski keskihajonta 2.83 [Q18] v. työttömät (lomautetut mukaan lukien) keskimäärin v. työttömät (lomautetut mukaan lukien) keskimäärin minimi maksimi keski keskihajonta [Q19] v. osuus työttömistä (lomautetut mukaan lukien) v. osuus työttömistä (lomautetut mukaan lukien) 12

19 Q22 minimi maksimi keski keskihajonta 5.09 [Q20] Avoimet työpaikat keskimäärin kuukauden lopussa Avoimet työpaikat keskimäärin kuukauden lopussa minimi maksimi keski keskihajonta [Q21] Avoimet työpaikat keskimäärin kuukauden aikana Avoimet työpaikat keskimäärin kuukauden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q22] Avoimet työpaikat yhteensä vuoden aikana Avoimet työpaikat yhteensä vuoden aikana 13

20 2. Muuttujat minimi maksimi keski keskihajonta [Q23] Täyttyneet työpaikat vuoden aikana Täyttyneet työpaikat vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q24] Työhönosoituksesta täyttyneet työpaikat vuoden aikana Työhönosoituksesta täyttyneet työpaikat vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q25] Muuten työ- ja elinkeinotoimiston hakijalla täyttyneet paikat Muuten työ- ja elinkeinotoimiston hakijalla täyttyneet paikat 14

21 Q28 minimi 8.00 maksimi keski keskihajonta [Q26] Kuukauden uudet paikat yhteensä Kuukauden uudet paikat yhteensä minimi maksimi keski keskihajonta [Q27] Työhönosoitusten määrä vuoden aikana Työhönosoitusten määrä vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q28] Työhönosoitusten määrä / täyttyneet työpaikat Työhönosoitusten määrä / täyttyneet työpaikat 15

22 2. Muuttujat minimi 0.90 maksimi keski keskihajonta [Q29] Työnhakijoiden määrä vuoden aikana Työnhakijoiden määrä vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q30] Työttömien määrä vuoden aikana Työttömien määrä vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q31] Uudet työttömät vuoden aikana Uudet työttömät vuoden aikana 16

23 Q34 minimi maksimi keski keskihajonta [Q32] Alkaneet työttömyysjaksot vuoden aikana Alkaneet työttömyysjaksot vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q33] Nuorten (alle 25 v.) alkaneet työttömyysjaksot vuoden aikana Nuorten (alle 25 v.) alkaneet työttömyysjaksot vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q34] Päättyneet työttömyysjaksot vuoden aikana Päättyneet työttömyysjaksot vuoden aikana 17

24 2. Muuttujat minimi maksimi keski keskihajonta [Q35] Nuorten 3 kk ylittävät työttömyysjaksot vuoden aikana Nuorten 3 kk ylittävät työttömyysjaksot vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q36] Tehty sitä ennen työnhakusuunnitelma vuoden aikana Tehty sitä ennen työnhakusuunnitelma vuoden aikana minimi 8.00 maksimi keski keskihajonta [Q37] Tehtyjen suunnitelmien osuus ylittävistä työttömyyksistä Tehtyjen suunnitelmien osuus ylittävistä työttömyyksistä 18

25 Q40 minimi maksimi keski keskihajonta [Q38] Työttömyysjaksot päättyneet, työllistyneet yhteensä vuoden aikana Työttömyysjaksot päättyneet, työllistyneet yhteensä vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q39] Työttömyysjaksot päättyneet, sijoitettu toimenpitein vuoden aikana Työttömyysjaksot päättyneet, sijoitettu toimenpitein vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q40] Työttömyysjaksot päättyneet, aloittanut työvoimakoulutuksen vuoden aikana Työttömyysjaksot päättyneet, aloittanut työvoimakoulutuksen vuoden aikana 19

26 2. Muuttujat minimi maksimi keski keskihajonta [Q41] Työttömyysjaksot päättyneet, työttömyyseläkkeelle vuoden aikana Työttömyysjaksot päättyneet, työttömyyseläkkeelle vuoden aikana minimi 1.00 maksimi keski keskihajonta [Q42] Työttömyysjaksot päättyneet, syytä ei tiedetä vuoden aikana Työttömyysjaksot päättyneet, syytä ei tiedetä vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q43] 12 kk ylittävät työttömyysjaksot vuoden aikana 12 kk ylittävät työttömyysjaksot vuoden aikana 20

27 Q46 minimi maksimi keski keskihajonta [Q44] 6 kk ylittävät työttömyysjaksot vuoden aikana 6 kk ylittävät työttömyysjaksot vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q45] 3 kk ylittävät työttömyysjaksot vuoden aikana 3 kk ylittävät työttömyysjaksot vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q46] 1 kk ylittävät työttömyysjaksot vuoden aikana 1 kk ylittävät työttömyysjaksot vuoden aikana 21

28 2. Muuttujat minimi maksimi keski keskihajonta [Q47] 12 kk ylittäneiden työttömyyksien osuus alkaneista 12 kk ylittäneiden työttömyyksien osuus alkaneista kelvollisten havaintojen lkm 375 minimi 1.30 maksimi keski 4.66 keskihajonta 1.89 [Q48] 6 kk ylittäneiden työttömyyksien osuus alkaneista 6 kk ylittäneiden työttömyyksien osuus alkaneista minimi 4.60 maksimi keski keskihajonta 3.73 [Q49] 3 kk ylittäneiden työttömyyksien osuus alkaneista 3 kk ylittäneiden työttömyyksien osuus alkaneista 22

29 Q52 minimi maksimi keski keskihajonta 6.09 [Q50] Nuorten 3 kk ylittäneet työttömyyksien osuus alkaneista Nuorten 3 kk ylittäneet työttömyyksien osuus alkaneista minimi 4.00 maksimi keski keskihajonta 5.20 [Q51] Työvoimapoliittiset lausunnot vuoden aikana Työvoimapoliittiset lausunnot vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q52] Työnhakusuunnitelmien määrä vuoden aikana Työnhakusuunnitelmien määrä vuoden aikana 23

30 2. Muuttujat minimi maksimi keski keskihajonta [Q53] Toimenpiteen aloittaneet vuoden aikana Toimenpiteen aloittaneet vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q54] Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suorittaneet vuoden aikana Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suorittaneet vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q55] Tukityön päättäneet vuoden aikana Tukityön päättäneet vuoden aikana 24

31 Q57 minimi maksimi keski keskihajonta [Q56] Työmarkkinatuen työharjoittelun päättäneet vuoden aikana Työmarkkinatuen työharjoittelun päättäneet vuoden aikana minimi 6.00 maksimi keski keskihajonta [Q57] Työelämävalmennuksen työttömyysetuudella päättäneet vuoden aikana Työelämävalmennuksen työttömyysetuudella päättäneet vuoden aikana kelvollisten havaintojen lkm 150 minimi maksimi keski keskihajonta

32 2. Muuttujat [Q58] Avoimille työmarkkinoille päättyneet työnhaut vuoden aikana Avoimille työmarkkinoille päättyneet työnhaut vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q59] Aktiivitoimenpiteissä olevat keskimäärin Aktiivitoimenpiteissä olevat keskimäärin minimi maksimi keski keskihajonta [Q60] Työllistämistukitoimenpiteillä olevat keskimäärin Työllistämistukitoimenpiteillä olevat keskimäärin minimi maksimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 26

33 Q63 (taulukko jatkuu ed. sivulta) keski keskihajonta [Q61] Työvoimakoulutuksessa olevat keskimäärin Työvoimakoulutuksessa olevat keskimäärin minimi maksimi keski keskihajonta [Q62] Työharjoittelussa olevat keskimäärin Työharjoittelussa olevat keskimäärin minimi 1.00 maksimi keski keskihajonta [Q63] Työelämävalmennuksessa työttömyysetuudella olevat keskimäärin Työelämävalmennuksessa työttömyysetuudella olevat keskimäärin 27

34 2. Muuttujat kelvollisten havaintojen lkm 150 minimi 3.00 maksimi keski keskihajonta [Q64] Vuorottelupaikkaan välitetyt keskimäärin Vuorottelupaikkaan välitetyt keskimäärin minimi 5.00 maksimi keski keskihajonta [Q65] Kuntouttavassa työtoiminnassa olevat keskimäärin Kuntouttavassa työtoiminnassa olevat keskimäärin maksimi keski keskihajonta [Q66] Omaehtoisessa opiskelussa olevat keskimäärin Omaehtoisessa opiskelussa olevat keskimäärin 28

35 Q69 kelvollisten havaintojen lkm 150 maksimi keski keskihajonta [Q67] Aktivointiaste Aktivointiaste minimi maksimi keski keskihajonta 4.76 [Q68] Työttömyys ylittänyt 6 kk, heille tehty suunnitelma Työttömyys ylittänyt 6 kk, heille tehty suunnitelma minimi maksimi keski keskihajonta [Q69] Tehtyjen suunnitelmien osuus 6 kk ylittävistä työttömyyksistä Tehtyjen suunnitelmien osuus 6 kk ylittävistä työttömyyksistä 29

36 2. Muuttujat minimi maksimi keski keskihajonta 7.59 [Q70] Liikkuvuusavustusten saajat vuoden aikana Liikkuvuusavustusten saajat vuoden aikana maksimi keski keskihajonta [Q71] Avoimille työmarkkinoille sijoittuneet, alle 4 viikkoa työttömänä olleista vuoden aikana Avoimille työmarkkinoille sijoittuneet, alle 4 viikkoa työttömänä olleista vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q72] Sijoitettu toimenpitein, alle 4 viikkoa työttömänä vuoden aikana Sijoitettu toimenpitein, alle 4 viikkoa työttömänä vuoden aikana 30

37 Q74 minimi 7.00 maksimi keski keskihajonta [Q73] Muu syy tai ei tietoa, alle 4 viikkoa työttömänä olleista vuoden aikana Muu syy tai ei tietoa, alle 4 viikkoa työttömänä olleista vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q74] Sijoitettu toimenpitein, viikkoa työttömänä olleista vuoden aikana Sijoitettu toimenpitein, viikkoa työttömänä olleista vuoden aikana minimi 6.00 maksimi keski keskihajonta

38 2. Muuttujat [Q75] Sijoitettu toimenpitein, yli 27 viikkoa työttömänä olleista vuoden aikana Sijoitettu toimenpitein, yli 27 viikkoa työttömänä olleista vuoden aikana minimi 4.00 maksimi keski keskihajonta [Q76] Aloittanut työvoimakoulutuksen, viikkoa työttömänä olleista vuoden aikana Aloittanut työvoimakoulutuksen, viikkoa työttömänä olleista vuoden aikana minimi 7.00 maksimi keski keskihajonta [Q77] Aloittanut työvoimakoulutuksen, yli 27 viikkoa työttömänä olleista vuoden aikana Aloittanut työvoimakoulutuksen, yli 27 viikkoa työttömänä olleista vuoden aikana 32

39 Q80 minimi 5.00 maksimi keski keskihajonta [Q78] Työvoimakoulutuksen aloittaneet yhteensä vuoden aikana Työvoimakoulutuksen aloittaneet yhteensä vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q79] Työvoimakoulutuksen aloittaneet, ei työttömät (vuoden aikana) Työvoimakoulutuksen aloittaneet, ei työttömät (vuoden aikana) minimi maksimi keski keskihajonta [Q80] Palkkaperusteisen toimenpiteen jälkeen työttömäksi (vuoden aikana) Palkkaperusteisen toimenpiteen jälkeen työttömäksi (vuoden aikana) 33

40 2. Muuttujat minimi 4.00 maksimi keski keskihajonta [Q81] Palkkaperusteisen toimenpiteen jälkeen sijoitettu (vuoden aikana) Palkkaperusteisen toimenpiteen jälkeen sijoitettu (vuoden aikana) minimi 1.00 maksimi keski keskihajonta [Q82] Palkkaperusteisen toimenpiteen jälkeen työharjoitteluun (vuoden aikana) Palkkaperusteisen toimenpiteen jälkeen työharjoitteluun (vuoden aikana) maksimi keski 8.66 keskihajonta

41 Q85 [Q83] Palkkaperusteisen toimenpiteen jälkeen vuorottelupaikkaan (vuoden aikana) Palkkaperusteisen toimenpiteen jälkeen vuorottelupaikkaan (vuoden aikana) maksimi keski 4.64 keskihajonta 6.34 [Q84] Palkkaperusteisen toimenpiteen jälkeen muuhun toimenpiteeseen (vuoden aikana) Palkkaperusteisen toimenpiteen jälkeen muuhun toimenpiteeseen (vuoden aikana) maksimi keski 7.11 keskihajonta 8.29 [Q85] Palkkaperusteisen toimenpiteen jälkeen työvoimakoulutukseen (vuoden aikana) Palkkaperusteisen toimenpiteen jälkeen työvoimakoulutukseen (vuoden aikana) 35

42 2. Muuttujat maksimi keski keskihajonta [Q86] Palkkaperusteisen toimenpiteen jälkeen yleisille työmarkkinoille (vuoden aikana) Palkkaperusteisen toimenpiteen jälkeen yleisille työmarkkinoille (vuoden aikana) maksimi keski keskihajonta [Q87] Palkkaperusteisen toimenpiteen jälkeen muuten työnhakija (vuoden aikana) Palkkaperusteisen toimenpiteen jälkeen muuten työnhakija (vuoden aikana) maksimi keski 1.02 keskihajonta

43 Q90 [Q88] Palkkaperusteisen toimenpiteen jälkeen ei enää rekisterissä (vuoden aikana) Palkkaperusteisen toimenpiteen jälkeen ei enää rekisterissä (vuoden aikana) minimi 3.00 maksimi keski keskihajonta [Q89] Palkkaperusteisen toimenpiteen jälkeen toimenpiteissä (vuoden aikana) Palkkaperusteisen toimenpiteen jälkeen toimenpiteissä (vuoden aikana) minimi 2.00 maksimi keski keskihajonta [Q90] Palkkaperusteisen toimenpiteen jälkeen työssä (vuoden aikana) Palkkaperusteisen toimenpiteen jälkeen työssä (vuoden aikana) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 37

44 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) minimi 2.00 maksimi keski keskihajonta [Q91] Palkkaperusteisen toimenpiteen päättäneet yhteensä (vuoden aikana) Palkkaperusteisen toimenpiteen päättäneet yhteensä (vuoden aikana) minimi maksimi keski keskihajonta [Q92] Palkkaperusteisen toimenpiteen jälkeen työttömiksi jääneiden osuus Palkkaperusteisen toimenpiteen jälkeen työttömiksi jääneiden osuus minimi maksimi keski keskihajonta

45 Q95 [Q93] Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen työttömäksi (vuoden aikana) Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen työttömäksi (vuoden aikana) maksimi keski keskihajonta [Q94] Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen sijoitettu (vuoden aikana) Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen sijoitettu (vuoden aikana) maksimi keski keskihajonta [Q95] Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen työharjoittelu (vuoden aikana) Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen työharjoittelu (vuoden aikana) 39

46 2. Muuttujat maksimi keski keskihajonta [Q96] Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen vuorottelupaikkaan (vuoden aikana) Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen vuorottelupaikkaan (vuoden aikana) maksimi keski 1.49 keskihajonta 2.75 [Q97] Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen muuhun toimenpiteeseen (vuoden aikana) Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen muuhun toimenpiteeseen (vuoden aikana) maksimi keski 6.80 keskihajonta

47 Q100 [Q98] Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen työvoimakoulutukseen (vuoden aikana) Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen työvoimakoulutukseen (vuoden aikana) maksimi keski keskihajonta [Q99] Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen yleisille työmarkkinoille (vuoden aikana) Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen yleisille työmarkkinoille (vuoden aikana) maksimi keski keskihajonta [Q100] Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen muuten työnhakija (vuoden aikana) Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen muuten työnhakija (vuoden aikana) 41

48 2. Muuttujat maksimi keski keskihajonta [Q101] Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen ei enää rekisterissä (vuoden aikana) Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen ei enää rekisterissä (vuoden aikana) maksimi keski keskihajonta [Q102] Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen toimenpiteissä (vuoden aikana) Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen toimenpiteissä (vuoden aikana) minimi 1.00 maksimi keski keskihajonta [Q103] Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen työssä (vuoden aikana) Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen työssä (vuoden aikana) 42

49 Q105 maksimi keski keskihajonta [Q104] Valmentavan työvoimakoulutuksen suorittaneet yhteensä (vuoden aikana) Valmentavan työvoimakoulutuksen suorittaneet yhteensä (vuoden aikana) minimi 4.00 maksimi keski keskihajonta [Q105] Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen työttömiksi jääneiden osuus Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen työttömiksi jääneiden osuus maksimi keski keskihajonta

50 2. Muuttujat [Q106] Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työttömäksi (vuoden aikana) Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työttömäksi (vuoden aikana) maksimi keski keskihajonta [Q107] Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen sijoitettu (vuoden aikana) Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen sijoitettu (vuoden aikana) maksimi keski keskihajonta [Q108] Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työharjoittelu (vuoden aikana) Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työharjoittelu (vuoden aikana) 44

51 Q110 maksimi keski 8.38 keskihajonta [Q109] Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen vuorottelupaikkaan (vuoden aikana) Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen vuorottelupaikkaan (vuoden aikana) maksimi keski 3.73 keskihajonta 4.71 [Q110] Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen muuhun toimenpiteeseen (vuoden aikana) Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen muuhun toimenpiteeseen (vuoden aikana) maksimi keski 4.86 keskihajonta

52 2. Muuttujat [Q111] Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työvoimakoulutukseen (vuoden aikana) Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työvoimakoulutukseen (vuoden aikana) maksimi keski keskihajonta [Q112] Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen yleisille työmarkkinoille (vuoden aikana) Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen yleisille työmarkkinoille (vuoden aikana) maksimi keski keskihajonta [Q113] Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen muuten työnhakija (vuoden aikana) Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen muuten työnhakija (vuoden aikana) 46

53 Q116 maksimi keski keskihajonta [Q114] Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen ei enää rekisterissä (vuoden aikana) Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen ei enää rekisterissä (vuoden aikana) minimi 1.00 maksimi keski keskihajonta [Q115] Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen toimenpiteissä (vuoden aikana) Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen toimenpiteissä (vuoden aikana) maksimi keski keskihajonta [Q116] Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työssä (vuoden aikana) Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työssä (vuoden aikana) 47

54 2. Muuttujat minimi 1.00 maksimi keski keskihajonta [Q117] Ammatillisen työvoimakoulutuksen suorittaneet yhteensä (vuoden aikana) Ammatillisen työvoimakoulutuksen suorittaneet yhteensä (vuoden aikana) minimi 2.00 maksimi keski keskihajonta [Q118] Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työttömiksi jääneiden osuus (vuoden aikana) Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työttömiksi jääneiden osuus (vuoden aikana) maksimi keski keskihajonta

55 Q121 [Q119] Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen työttömäksi (vuoden aikana) Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen työttömäksi (vuoden aikana) minimi 1.00 maksimi keski keskihajonta [Q120] Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen sijoitettu (vuoden aikana) Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen sijoitettu (vuoden aikana) maksimi keski keskihajonta [Q121] Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen työharjoitteluun (vuoden aikana) Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen työharjoitteluun (vuoden aikana) 49

56 2. Muuttujat maksimi keski keskihajonta [Q122] Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen vuorottelupaikkaan (vuoden aikana) Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen vuorottelupaikkaan (vuoden aikana) maksimi keski 2.31 keskihajonta 3.47 [Q123] Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen muuhun toimenpiteeseen (vuoden aikana) Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen muuhun toimenpiteeseen (vuoden aikana) maksimi keski keskihajonta

57 Q126 [Q124] Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen työvoimakoulutukseen (vuoden aikana) Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen työvoimakoulutukseen (vuoden aikana) maksimi keski keskihajonta [Q125] Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen yleisille työmarkkinoille (vuoden aikana) Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen yleisille työmarkkinoille (vuoden aikana) maksimi keski keskihajonta [Q126] Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen muuten työnhakija (vuoden aikana) Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen muuten työnhakija (vuoden aikana) 51

58 2. Muuttujat maksimi 6.00 keski 0.17 keskihajonta 0.66 [Q127] Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen ei enää rekisterissä (vuoden aikana) Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen ei enää rekisterissä (vuoden aikana) maksimi keski keskihajonta [Q128] Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen toimenpiteissä (vuoden aikana) Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen toimenpiteissä (vuoden aikana) maksimi keski keskihajonta [Q129] Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen työssä (vuoden aikana) Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen työssä (vuoden aikana) 52

59 Q131 maksimi keski keskihajonta [Q130] Työmarkkinatuen työharjoittelun päättäneet yhteensä (vuoden aikana) Työmarkkinatuen työharjoittelun päättäneet yhteensä (vuoden aikana) minimi 1.00 maksimi keski keskihajonta [Q131] Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen työttömiksi jääneiden osuus Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen työttömiksi jääneiden osuus minimi 3.80 maksimi keski keskihajonta

60 2. Muuttujat [Q132] Työvuorottelun jälkeen työttömäksi (vuoden aikana) Työvuorottelun jälkeen työttömäksi (vuoden aikana) maksimi keski keskihajonta [Q133] Työvuorottelun jälkeen sijoitettu (vuoden aikana) Työvuorottelun jälkeen sijoitettu (vuoden aikana) maksimi keski 1.38 keskihajonta 2.01 [Q134] Työvuorottelun jälkeen työharjoitteluun (vuoden aikana) Työvuorottelun jälkeen työharjoitteluun (vuoden aikana) maksimi 5.00 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 54

61 Q137 (taulukko jatkuu ed. sivulta) keski 0.13 keskihajonta 0.43 [Q135] Työvuorottelun jälkeen vuorottelupaikkaan (vuoden aikana) Työvuorottelun jälkeen vuorottelupaikkaan (vuoden aikana) maksimi keski keskihajonta [Q136] Työvuorottelun jälkeen muuhun toimenpiteeseen (vuoden aikana) Työvuorottelun jälkeen muuhun toimenpiteeseen (vuoden aikana) maksimi 9.00 keski 0.34 keskihajonta 0.97 [Q137] Työvuorottelun jälkeen työvoimakoulutukseen (vuoden aikana) Työvuorottelun jälkeen työvoimakoulutukseen (vuoden aikana) 55

62 2. Muuttujat maksimi 3.00 keski 0.20 keskihajonta 0.52 [Q138] Työvuorottelun jälkeen yleisille työmarkkinoille (vuoden aikana) Työvuorottelun jälkeen yleisille työmarkkinoille (vuoden aikana) maksimi keski keskihajonta [Q139] Työvuorottelun jälkeen muuten työnhakija (vuoden aikana) Työvuorottelun jälkeen muuten työnhakija (vuoden aikana) maksimi 2.00 keski 0.09 keskihajonta 0.30 [Q140] Työvuorottelun jälkeen ei enää rekisterissä (vuoden aikana) Työvuorottelun jälkeen ei enää rekisterissä (vuoden aikana) 56

63 Q143 minimi 2.00 maksimi keski keskihajonta [Q141] Työvuorottelun jälkeen toimenpiteissä (vuoden aikana) Työvuorottelun jälkeen toimenpiteissä (vuoden aikana) maksimi keski keskihajonta [Q142] Työvuorottelun jälkeen työssä (vuoden aikana) Työvuorottelun jälkeen työssä (vuoden aikana) maksimi keski keskihajonta [Q143] Työvuorottelun päättäneet yhteensä (vuoden aikana) Työvuorottelun päättäneet yhteensä (vuoden aikana) 57

64 2. Muuttujat minimi 6.00 maksimi keski keskihajonta [Q144] Työvuorottelun jälkeen työttömiksi jääneiden osuus Työvuorottelun jälkeen työttömiksi jääneiden osuus maksimi keski keskihajonta 7.22 [Q145] Kuntouttavan työtoiminnan jälkeen työttömäksi (vuoden aikana) Kuntouttavan työtoiminnan jälkeen työttömäksi (vuoden aikana) maksimi keski keskihajonta [Q146] Kuntouttavan työtoiminnan jälkeen sijoitettu (vuoden aikana) Kuntouttavan työtoiminnan jälkeen sijoitettu (vuoden aikana) 58

65 Q148 maksimi keski keskihajonta [Q147] Kuntouttavan työtoiminnan jälkeen työharjoitteluun (vuoden aikana) Kuntouttavan työtoiminnan jälkeen työharjoitteluun (vuoden aikana) maksimi keski 4.16 keskihajonta 8.19 [Q148] Kuntouttavan työtoiminnan jälkeen vuorottelupaikkaan (vuoden aikana) Kuntouttavan työtoiminnan jälkeen vuorottelupaikkaan (vuoden aikana) maksimi 9.00 keski 0.17 keskihajonta

66 2. Muuttujat [Q149] Kuntouttavan työtoiminnan jälkeen muuhun toimenpiteeseen (vuoden aikana) Kuntouttavan työtoiminnan jälkeen muuhun toimenpiteeseen (vuoden aikana) maksimi keski keskihajonta [Q150] Kuntouttavan työtoiminnan jälkeen työvoimakoulutukseen (vuoden aikana) Kuntouttavan työtoiminnan jälkeen työvoimakoulutukseen (vuoden aikana) maksimi keski 0.33 keskihajonta 1.29 [Q151] Kuntouttavan työtoiminnan jälkeen yleisille työmarkkinoille (vuoden aikana) Kuntouttavan työtoiminnan jälkeen yleisille työmarkkinoille (vuoden aikana) 60

67 Q153 maksimi keski 1.68 keskihajonta 2.34 [Q152] Kuntouttavan työtoiminnan jälkeen muuten työnhakija (vuoden aikana) Kuntouttavan työtoiminnan jälkeen muuten työnhakija (vuoden aikana) maksimi 9.00 keski 0.25 keskihajonta 1.12 [Q153] Kuntouttavan työtoiminnan jälkeen ei enää rekisterissä (vuoden aikana) Kuntouttavan työtoiminnan jälkeen ei enää rekisterissä (vuoden aikana) maksimi keski 7.67 keskihajonta

68 2. Muuttujat [Q154] Kuntouttavan työtoiminnan jälkeen toimenpiteissä (vuoden aikana) Kuntouttavan työtoiminnan jälkeen toimenpiteissä (vuoden aikana) maksimi keski keskihajonta [Q155] Kuntouttavan työtoiminnan jälkeen työssä (vuoden aikana) Kuntouttavan työtoiminnan jälkeen työssä (vuoden aikana) maksimi keski keskihajonta [Q156] Kuntouttavan työtoiminnan päättäneet yhteensä (vuoden aikana) Kuntouttavan työtoiminnan päättäneet yhteensä (vuoden aikana) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 62

69 Q159 (taulukko jatkuu ed. sivulta) maksimi keski keskihajonta [Q157] Kuntouttavan työtoiminnan jälkeen työttömäksi jääneiden osuus Kuntouttavan työtoiminnan jälkeen työttömäksi jääneiden osuus kelvollisten havaintojen lkm 445 maksimi keski keskihajonta [Q158] Omaehtoisen opiskelun jälkeen työttömäksi (vuoden aikana) Omaehtoisen opiskelun jälkeen työttömäksi (vuoden aikana) kelvollisten havaintojen lkm 150 maksimi keski keskihajonta [Q159] Omaehtoisen opiskelun jälkeen sijoitettu (vuoden aikana) Omaehtoisen opiskelun jälkeen sijoitettu (vuoden aikana) 63

70 2. Muuttujat kelvollisten havaintojen lkm 150 maksimi keski 2.73 keskihajonta 5.80 [Q160] Omaehtoisen opiskelun jälkeen työharjoitteluun (vuoden aikana) Omaehtoisen opiskelun jälkeen työharjoitteluun (vuoden aikana) kelvollisten havaintojen lkm 150 maksimi 0.00 keski 0.00 keskihajonta 0.00 [Q161] Omaehtoisen opiskelun jälkeen vuorottelupaikkaan (vuoden aikana) Omaehtoisen opiskelun jälkeen vuorottelupaikkaan (vuoden aikana) kelvollisten havaintojen lkm 150 maksimi 9.00 keski 0.55 keskihajonta 1.38 [Q162] Omaehtoisen opiskelun jälkeen muuhun toimenpiteeseen (vuoden aikana) Omaehtoisen opiskelun jälkeen muuhun toimenpiteeseen (vuoden aikana) 64

71 Q164 kelvollisten havaintojen lkm 150 maksimi keski keskihajonta [Q163] Omaehtoisen opiskelun jälkeen työvoimakoulutukseen (vuoden aikana) Omaehtoisen opiskelun jälkeen työvoimakoulutukseen (vuoden aikana) kelvollisten havaintojen lkm 150 maksimi 9.00 keski 0.23 keskihajonta 1.11 [Q164] Omaehtoisen opiskelun jälkeen yleisille työmarkkinoille (vuoden aikana) Omaehtoisen opiskelun jälkeen yleisille työmarkkinoille (vuoden aikana) kelvollisten havaintojen lkm 150 maksimi keski 5.47 keskihajonta

72 2. Muuttujat [Q165] Omaehtoisen opiskelun jälkeen muuten työnhakija (vuoden aikana) Omaehtoisen opiskelun jälkeen muuten työnhakija (vuoden aikana) kelvollisten havaintojen lkm 150 maksimi 4.00 keski 0.03 keskihajonta 0.33 [Q166] Omaehtoisen opiskelun jälkeen ei enää rekisterissä (vuoden aikana) Omaehtoisen opiskelun jälkeen ei enää rekisterissä (vuoden aikana) kelvollisten havaintojen lkm 150 maksimi keski keskihajonta [Q167] Omaehtoisen opiskelun jälkeen toimenpiteissä (vuoden aikana) Omaehtoisen opiskelun jälkeen toimenpiteissä (vuoden aikana) kelvollisten havaintojen lkm 150 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 66

73 Q170 (taulukko jatkuu ed. sivulta) maksimi keski keskihajonta [Q168] Omaehtoisen opiskelun jälkeen työssä (vuoden aikana) Omaehtoisen opiskelun jälkeen työssä (vuoden aikana) kelvollisten havaintojen lkm 150 maksimi keski 8.76 keskihajonta [Q169] Omaehtoisen opiskelun päättäneet yhteensä (vuoden aikana) Omaehtoisen opiskelun päättäneet yhteensä (vuoden aikana) kelvollisten havaintojen lkm 150 maksimi keski keskihajonta [Q170] Omaehtoisen opiskelun jälkeen työttömiksi jääneiden osuus Omaehtoisen opiskelun jälkeen työttömiksi jääneiden osuus 67

74 2. Muuttujat kelvollisten havaintojen lkm 145 maksimi keski keskihajonta [Q171] Alle 4 viikossa päättyneet työttömyysjaksot (vuoden aikana) Alle 4 viikossa päättyneet työttömyysjaksot (vuoden aikana) minimi maksimi keski keskihajonta [Q172] Alle viikossa päättyneet työttömyysjaksot (vuoden aikana) Alle viikossa päättyneet työttömyysjaksot (vuoden aikana) minimi maksimi keski keskihajonta [Q173] Alle viikossa päättyneet työttömyysjaksot (vuoden aikana) Alle viikossa päättyneet työttömyysjaksot (vuoden aikana) 68

75 Q176 minimi maksimi keski keskihajonta [Q174] Yli 52 viikossa päättyneet työttömyysjaksot (vuoden aikana) Yli 52 viikossa päättyneet työttömyysjaksot (vuoden aikana) minimi maksimi keski keskihajonta [Q175] Alle 4 viikkoa työttömänä olleiden varanto keskimäärin Alle 4 viikkoa työttömänä olleiden varanto keskimäärin minimi maksimi keski keskihajonta [Q176] viikkoa työttömänä olleiden varanto keskimäärin viikkoa työttömänä olleiden varanto keskimäärin 69

76 2. Muuttujat minimi maksimi keski keskihajonta [Q177] viikkoa työttömänä olleiden varanto keskimäärin viikkoa työttömänä olleiden varanto keskimäärin minimi maksimi keski keskihajonta [Q178] Yli 52 viikkoa työttömänä olleiden varanto keskimäärin Yli 52 viikkoa työttömänä olleiden varanto keskimäärin minimi maksimi keski keskihajonta [Q179] Päättyneiden työttömyyksien keskimääräinen kesto vuoden aikana, viikkoa Päättyneiden työttömyyksien keskimääräinen kesto vuoden aikana, viikkoa 70

77 Q182 minimi 7.00 maksimi keski keskihajonta 3.29 [Q180] Täyttyneet työpaikat vuoden aikana Täyttyneet työpaikat vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q181] Täyttyneiden työpaikkojen avoinnaolon kesto, vrk (vuoden aikana) Täyttyneiden työpaikkojen avoinnaolon kesto, vrk (vuoden aikana) minimi maksimi keski keskihajonta 6.95 [Q182] Alle 2 viikossa täyttyneet työpaikat vuoden aikana Alle 2 viikossa täyttyneet työpaikat vuoden aikana 71

78 2. Muuttujat minimi maksimi keski keskihajonta [Q183] Täyttyneet työpaikat (pl. haku & provisio) (vuoden aikana) Täyttyneet työpaikat (pl. haku & provisio) (vuoden aikana) minimi maksimi keski keskihajonta [Q184] Alle 2 viikossa täyttyneet työpaikat (pl. haku & provisio) (vuoden aikana) Alle 2 viikossa täyttyneet työpaikat (pl. haku & provisio) (vuoden aikana) minimi maksimi keski keskihajonta

79 Q187 [Q185] Työttömyysjaksot päättyneet, yleisille työmarkkinoille (vuoden aikana) Työttömyysjaksot päättyneet, yleisille työmarkkinoille (vuoden aikana) minimi maksimi keski keskihajonta [Q186] Työttömyysjaksot päättyneet, lomautus tai lyhennetty työviikko, päättyneet (vuoden aikana) Työttömyysjaksot päättyneet, lomautus tai lyhennetty työviikko, päättyneet (vuoden aikana) minimi 1.00 maksimi keski keskihajonta [Q187] Työttömyysjaksot päättyneet, saanut muuten työtä (vuoden aikana) Työttömyysjaksot päättyneet, saanut muuten työtä (vuoden aikana) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 73

80 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) minimi maksimi keski keskihajonta [Q188] Työttömyysjaksot päättyneet, aloittanut muun koulutuksen (vuoden aikana) Työttömyysjaksot päättyneet, aloittanut muun koulutuksen (vuoden aikana) minimi 2.00 maksimi keski keskihajonta [Q189] Työttömyysjaksot päättyneet, työnhakuun ETA-valtioon (vuoden aikana) Työttömyysjaksot päättyneet, työnhakuun ETA-valtioon (vuoden aikana) maksimi keski 5.98 keskihajonta

81 Q192 [Q190] Työttömyysjaksot päättyneet, siirtynyt työvoiman ulkopuolelle (vuoden aikana) Työttömyysjaksot päättyneet, siirtynyt työvoiman ulkopuolelle (vuoden aikana) minimi 1.00 maksimi keski keskihajonta [Q191] Toteutuneet henkilötyövuodet yhteensä Toteutuneet henkilötyövuodet yhteensä kelvollisten havaintojen lkm 448 maksimi keski keskihajonta [Q192] Vakinaisen henkilöstön toteutuneet henkilötyövuodet Vakinaisen henkilöstön toteutuneet henkilötyövuodet kelvollisten havaintojen lkm 448 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 75

82 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) maksimi keski keskihajonta [Q193] Työllistettyjen toteutuneet henkilötyövuodet Työllistettyjen toteutuneet henkilötyövuodet kelvollisten havaintojen lkm 448 maksimi keski 6.36 keskihajonta 7.44 [Q194] Peruspalveluissa olleiden toteutuneet henkilötyövuodet Peruspalveluissa olleiden toteutuneet henkilötyövuodet kelvollisten havaintojen lkm 448 maksimi keski keskihajonta [Q195] Kaikki työmarkkinatuen saajat keskimäärin Kaikki työmarkkinatuen saajat keskimäärin 76

83 Q198 kelvollisten havaintojen lkm 447 minimi 1.00 maksimi keski keskihajonta [Q196] Passiivista työmarkkinatukea saaneet keskimäärin Passiivista työmarkkinatukea saaneet keskimäärin kelvollisten havaintojen lkm 447 maksimi keski keskihajonta [Q197] Työmarkkinatuen saajien aktivointiaste keskimäärin Työmarkkinatuen saajien aktivointiaste keskimäärin kelvollisten havaintojen lkm 446 minimi maksimi keski keskihajonta 8.54 [Q198] Yli 500 pv työmarkkinatukea saaneet keskimäärin Yli 500 pv työmarkkinatukea saaneet keskimäärin 77

84 2. Muuttujat kelvollisten havaintojen lkm 447 maksimi keski keskihajonta [Q199] Passiiviset yli 500 pv työmarkkinatukea saaneet keskimäärin Passiiviset yli 500 pv työmarkkinatukea saaneet keskimäärin kelvollisten havaintojen lkm 447 maksimi keski keskihajonta [Q200] Yli 500 pv työmarkkinatukea saaneiden aktivointiaste Yli 500 pv työmarkkinatukea saaneiden aktivointiaste kelvollisten havaintojen lkm 444 minimi maksimi keski keskihajonta [VUOSI] Vuosi Vuosi 78

85 VUOSI minimi maksimi keski keskihajonta

86

87 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Aineiston käsittelyn taso (lisätty FSD:ssä) [FSD_PRO] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Työ- ja elinkeinotoimiston koodi [Q1] Työvoiman määrä [Q2] Työttömyysaste [Q3] Työttömät ilman lomautettuja keskimäärin [Q4] Lomautetut keskimäärin [Q5] Pitkäaikaistyöttömät keskimäärin [Q6] Toistuvaistyöttömät keskimäärin [Q7] Toimenpiteeltä työttömäksi jääneet keskimäärin [Q8] Rakennetyöttömien osuus työttömistä (lomautetut mukaan lukien) [Q9] Toimenpiteeltä toimenpiteelle sijoittuneet keskimäärin [Q10] Vaikeasti työllistyvät keskimäärin [Q11] Vaikeasti työllistyvien osuus laajasta työttömyydestä [Q12] Pitkäaikaistyöttömyyttä kokeneet vuoden aikana [Q13] Pitkäaikaistyöttömyyttä kokeneet, yli 55-vuotiaat vuoden aikana [Q14] Uudet pitkäaikaistyöttömät vuoden aikana [Q15] Alle 25 v. työttömät (lomautetut mukaan lukien) keskimäärin [Q16] Alle 25 v. osuus työttömistä (lomautetut mukaan lukien) [Q17] v. työttömät (lomautetut mukaan lukien) keskimäärin [Q18]

88 3. Hakemistot v. osuus työttömistä (lomautetut mukaan lukien) [Q19] Avoimet työpaikat keskimäärin kuukauden lopussa [Q20] Avoimet työpaikat keskimäärin kuukauden aikana [Q21] Avoimet työpaikat yhteensä vuoden aikana [Q22] Täyttyneet työpaikat vuoden aikana [Q23] Työhönosoituksesta täyttyneet työpaikat vuoden aikana [Q24] Muuten työ- ja elinkeinotoimiston hakijalla täyttyneet paikat [Q25] Kuukauden uudet paikat yhteensä [Q26] Työhönosoitusten määrä vuoden aikana [Q27] Työhönosoitusten määrä / täyttyneet työpaikat [Q28] Työnhakijoiden määrä vuoden aikana [Q29] Työttömien määrä vuoden aikana [Q30] Uudet työttömät vuoden aikana [Q31] Alkaneet työttömyysjaksot vuoden aikana [Q32] Nuorten (alle 25 v.) alkaneet työttömyysjaksot vuoden aikana [Q33] Päättyneet työttömyysjaksot vuoden aikana [Q34] Nuorten 3 kk ylittävät työttömyysjaksot vuoden aikana [Q35] Tehty sitä ennen työnhakusuunnitelma vuoden aikana [Q36] Tehtyjen suunnitelmien osuus ylittävistä työttömyyksistä [Q37] Työttömyysjaksot päättyneet, työllistyneet yhteensä vuoden aikana [Q38] Työttömyysjaksot päättyneet, sijoitettu toimenpitein vuoden aikana [Q39] Työttömyysjaksot päättyneet, aloittanut työvoimakoulutuksen vuoden aikana [Q40] Työttömyysjaksot päättyneet, työttömyyseläkkeelle vuoden aikana [Q41] Työttömyysjaksot päättyneet, syytä ei tiedetä vuoden aikana [Q42] kk ylittävät työttömyysjaksot vuoden aikana [Q43] kk ylittävät työttömyysjaksot vuoden aikana [Q44] kk ylittävät työttömyysjaksot vuoden aikana [Q45] kk ylittävät työttömyysjaksot vuoden aikana [Q46] kk ylittäneiden työttömyyksien osuus alkaneista [Q47] kk ylittäneiden työttömyyksien osuus alkaneista [Q48] kk ylittäneiden työttömyyksien osuus alkaneista [Q49] Nuorten 3 kk ylittäneet työttömyyksien osuus alkaneista [Q50] Työvoimapoliittiset lausunnot vuoden aikana [Q51] Työnhakusuunnitelmien määrä vuoden aikana [Q52]

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2487. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2002-2008. Koodikirja

FSD2487. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2002-2008. Koodikirja FSD2487 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2002-2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2350. Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2350. Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2350 Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2012 puh ja Julkistettavissa klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2012 puh ja Julkistettavissa klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2012 puh. 029 504 8050 ja 029 504 8051 Julkistettavissa 22.1.2013 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 300 '000 250 200 (1)

Lisätiedot

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2011 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 24.1.2012 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 300 '000 250 200 (1)

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 25.1.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: ELOKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 2.9.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1. Työttömät

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja FSD3159 Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.6.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9. NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700 Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.00 Omaehtoisen

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: MARRASKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 2.12.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HUHTIKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 24.5.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 22.3.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: MARRASKUU 212 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 21.12.212 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 212 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 21.8.212 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: LOKAKUU 212 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 2.11.212 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2992 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 212 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 23.1.212 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TAMMIKUU 212 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.2.212 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot