FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :19: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2169. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Ikola-Norrbacka, Rinna (Vaasan yliopisto): KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake 155 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Aineiston nimi englanniksi: Finnish Local Government 2004: Child Day Care 2003: Child- Minding Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Ikola-Norrbacka, Rinna (Vaasan yliopisto. Julkisjohtamisen laitos) Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Pekola-Sjöblom, Marianne (Kuntaliitto) Aineisto luovutettu arkistoon

8 1. Aineiston kuvailu Asiasanat julkiset palvelut; järjestäminen; kehittäminen; kunnat; lastenhoito; ohjaus; palvelutuotanto; perhepäivähoidon ohjaajat; perhepäivähoito; päivähoito Tieteenala / Aihealue OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet CESSDAn luokitus: sosiaalipalveluiden käyttö ja saatavuus; sosiaaliturvajärjestelmä; valtiovalta, julkinen hallinto, poliittiset organisaatiot, puolueet Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: KuntaSuomi 2004 KuntaSuomi tutkimusohjelma on Kuntaliiton, yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteinen tutkimuskokonaisuus, jossa analysoidaan kuntien kehitystä ajanjaksolla Ohjelmassa oli mukana 47 kuntaa, jotka edustivat mahdollisimman hyvin suomalaista kuntakenttää. Tutkimusohjelman rahoituksesta vastasivat tutkimukseen osallistuneet kunnat yhdessä Kuntaliiton kanssa. Tutkimusohjelma jakaantuu 14 tutkimusmoduuliin. Useimpien moduulien tieto kerättiin kirjekyselyillä. Tiedot ovat yhdistettävissä toisiinsa (horisontaalisuus). Tiedot voi yhdistää myös aikasarjoittain (vertikaalisuus). Sisällön kuvaus Perhepäivähoidon vastuuhenkilöille suunnattu kysely kartoittaa kuntien perhepäivähoitopalvelujen laajuutta, tuottamista, ohjausta ja johtamista sekä kehittämistä perhepäivähoidon ohjaajien näkökulmasta. Aineisto on osa KuntaSuomi tutkimusohjelman sosiaali- ja terveyssektorin moduulia. Lasten päivähoitoa on tarkasteltu vuosina 1997, 1999 ja 2003 perhepäivähoidon vastuuhenkilöiden lisäksi myös päiväkodin johtajien ja päivähoitotoimen johtavien viranhaltijoiden näkökulmista. Aluksi kartoitettiin perustietoja perhepäivähoitopalveluista. Vastaajilta kysyttiin, paljonko lapsia on perhepäivähoidossa, kuinka he jakautuvat hoitoaikojen perusteella ja mikä on kunnallisten perhepäivähoitopaikkojen täyttö- ja käyttöaste. Lisäksi tiedusteltiin, paljonko kunnan perhepäivähoidossa on työntekijöitä, kuinka he jakautuvat eri tehtäviin ja kuinka monta työllisyysvaroin palkattua henkilöä työskentelee perhepäivähoidossa. Seuraavaksi tarkasteltiin perhepäivähoidon ohjausta ja johtamista. Vastaajia pyydettiin arvioimaan kunnan perhepäivähoidosta vastaavan luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia ja eri tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan sekä heiltä kysyttiin, minkä tahon päätösvaltaan kuuluu joukko perhepäivähoitoa koskevia asioita, esimerkiksi hoitoajoista ja lasten valinnasta päättäminen. Lopuksi tarkasteltiin kehittämispolitiikkaa. Vastaajilta 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu kysyttiin esimerkiksi onko kunnan perhepäivähoidossa tapahtunut erilaisia muutoksia vuoden 1999 alusta, millainen on perhepäivähoidon toimintaan liittyvien eri tekijöiden nykytila ja millaisiin asioihin perhepäivähoitotoimen kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua. Heiltä tiedusteltiin myös, onko päivähoitotoimi toteuttanut asiakkaille suunnattuja kyselyitä ja jos on, niin toteutetaanko niitä säännöllisesti. Taustamuuttujia ovat sukupuoli, syntymävuosi, virkanimike, työkokemus, koulutustaso sekä sijaitsevatko vastaajan työpaikka ja asuinpaikka samassa kunnassa. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Maantieteellinen alue (Kunta) Perusjoukko/otos: Suomen kunnat, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: elokuu 2003 Kerääjät: Ikola-Norrbacka, Rinna (Vaasan yliopisto. Julkisjohtamisen laitos) Aineiston tuottajat: Suomen Kuntaliitto Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2003 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 89 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 201 muuttujaa ja 42 havaintoa. Otantamenetelmä: Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otanta Kaksivaiheinen ositettu otanta KuntaSuomi-projektikuntien valinnassa. Kuntaotokset valittiin erikseen alle asukkaan kunnista (28 kuntaa) ja yli asukkaan kunnista (19 kuntaa). Valinnassa pyrittiin edustavuuteen kummankin kuntajoukon sisällä suhteessa kokoluokan kaikkiin kuntiin. Suurten kuntien lukumäärä on tapausjoukossa suurempi kuin niiden osuus kaikista kunnista, koska niissä asuu 70 prosenttia maan väestöstä. Edustavuuskriteereinä käytettiin lisäksi mm. alueellista sijaintia, väestön ikä- ja koulutusrakennetta, elinkeinorakennetta ja kuntatalouden tunnuslukuja, poliittisia voimasuhteita sekä kunnan toimintapolitiikkaa kuvaavia muuttujia. Ahvenanmaan kunnat jätettiin valinnan ulkopuolelle niiden maakunnallisesta itsehallinnosta johtuvien erityispiirteiden takia. Perhepäivähoidon kysely kohdistettiin kuntien perhepäivähoidon vastuuhenkilöille (N=47). Vastaukset saatiin 42 kunnasta. 3

10 1. Aineiston kuvailu 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Ikola-Norrbacka, Rinna (2004). Päivähoito - kuntien kilpailuvaltti? Tutkimus lasten päivähoidosta vuosina Helsinki: Suomen Kuntaliitto. KuntaSuomi tutkimuksia; 46 & Acta; 165. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Liittyvät aineistot FSD2161 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1997: päivähoitotoimi FSD2162 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1997: päiväkodit FSD2163 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1997: perhepäivähoito FSD2164 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi FSD2165 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päiväkodit FSD2166 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: perhepäivähoito FSD2167 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: päivähoitotoimi FSD2168 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: päiväkodit Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Ikola-Norrbacka, Rinna (2004). Päivähoito - kuntien kilpailuvaltti? Tutkimus lasten päivähoidosta vuosina Helsinki: Suomen Kuntaliitto. KuntaSuomi tutkimuksia; 46 & Acta; 165. Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 42 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 42 minimi 2.00 maksimi 2.00 keskiarvo 2.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 42 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1] Kunta Kunta Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 42 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1_1] Kunnan koko 1 Kunnan koko 1 alle asukasta asukasta yli asukasta (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q2_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q1_2] Kunnan koko 2 Kunnan koko 2 alle asukasta yli asukasta [Q2_1] Montako lasta perhepäivähoidossa oli ja miten he olivat hoitoajaltaan jakaantuneet: Perhepäivähoidossa (lasta) Montako lasta perhepäivähoidossa oli ja miten he olivat hoitoajaltaan jakaantuneet? Perhepäivähoidossa (lasta) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 40 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta

14 2. Muuttujat [Q2_2] Montako lasta perhepäivähoidossa oli ja miten he olivat hoitoajaltaan jakaantuneet: Kokopäivähoidossa (lasta) Montako lasta perhepäivähoidossa oli ja miten he olivat hoitoajaltaan jakaantuneet? Kokopäivähoidossa (lasta) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 40 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q2_3] Montako lasta perhepäivähoidossa oli ja miten he olivat hoitoajaltaan jakaantuneet: Osapäivähoidossa (lasta) Montako lasta perhepäivähoidossa oli ja miten he olivat hoitoajaltaan jakaantuneet? Osapäivähoidossa (lasta) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 39 minimi 2.00 maksimi keskiarvo keskihajonta

15 Q3_2 [Q3_1] Mikä oli kunnallisten perhepäivähoitopaikkojen keskimääräinen täyttöaste ja käyttöaste vuonna 2002: Täyttöaste % Mikä oli kunnallisten perhepäivähoitopaikkojen keskimääräinen täyttöaste ja käyttöaste vuonna 2002? Täyttöaste % Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 27 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 8.97 [Q3_2] Mikä oli kunnallisten perhepäivähoitopaikkojen keskimääräinen täyttöaste ja käyttöaste vuonna 2002: Käyttöaste % Mikä oli kunnallisten perhepäivähoitopaikkojen keskimääräinen täyttöaste ja käyttöaste vuonna 2002? Käyttöaste % Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 24 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta

16 2. Muuttujat [Q4A] Kuinka suuri osa kokopäivähoidossa olevista lapsista: On maksuttomassa päivähoidossa (%) Kuinka suuri osa kokopäivähoidossa olevista lapsista on a) maksuttomassa päivähoidossa, b) maksaa suurimman mahdollisen (200 euroa, n.1200 mk) päivähoitomaksun? On maksuttomassa päivähoidossa (%) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 32 minimi 0.80 maksimi keskiarvo keskihajonta 5.53 [Q4B] Kuinka suuri osa kokopäivähoidossa olevista lapsista: Maksaa suurimman mahdollisen (200 e, n mk) päivähoitomaksun (%) Kuinka suuri osa kokopäivähoidossa olevista lapsista on a) maksuttomassa päivähoidossa, b) maksaa suurimman mahdollisen (200 euroa, n.1200 mk) päivähoitomaksun? Maksaa suurimman mahdollisen (200 e, n mk) päivähoitomaksun (%) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 34 minimi 9.00 maksimi keskiarvo keskihajonta

17 Q5_2 [Q5_1] Montako työntekijää oli kuntanne perhepäivähoidossa ja kuinka he jakautuivat eri tehtäviin: Hallinto- ja toimistohenkilökunta (kpl) Montako työntekijää oli kuntanne perhepäivähoidossa ja kuinka he jakautuivat eri tehtäviin? (Mikäli päivähoidolla on yhteisiä vakansseja muiden toimialojen/virastojen kanssa merkitkää päivähoitoon kuuluva osuus. Esim. jos perhepäivähoidolla on yhteinen kanslisti teknisen sektorin kanssa, merkitkää hänen osaltaan hallinto- ja toimihenkilöstön määräksi 0,5.) Hallinto- ja toimistohenkilökunta (kpl) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 38 minimi 0.30 maksimi keskiarvo 2.33 keskihajonta 3.21 [Q5_2] Montako työntekijää oli kuntanne perhepäivähoidossa ja kuinka he jakautuivat eri tehtäviin: Perhepäivähoitajat (sis. ryhmäperhepäivähoitajat ja kolmiperhepäivähoitajat) Montako työntekijää oli kuntanne perhepäivähoidossa ja kuinka he jakautuivat eri tehtäviin? (Mikäli päivähoidolla on yhteisiä vakansseja muiden toimialojen/virastojen kanssa merkitkää päivähoitoon kuuluva osuus. Esim. jos perhepäivähoidolla on yhteinen kanslisti teknisen sektorin kanssa, merkitkää hänen osaltaan hallinto- ja toimihenkilöstön määräksi 0,5.) Perhepäivähoitajat (sis. ryhmäperhepäivähoitajat ja kolmiperhepäivähoitajat) Kuvailevat tunnusluvut 11

18 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 40 minimi 4.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q5_3] Montako työntekijää oli kuntanne perhepäivähoidossa ja kuinka he jakautuivat eri tehtäviin: Terapiatyöntekijät (kpl) Montako työntekijää oli kuntanne perhepäivähoidossa ja kuinka he jakautuivat eri tehtäviin? (Mikäli päivähoidolla on yhteisiä vakansseja muiden toimialojen/virastojen kanssa merkitkää päivähoitoon kuuluva osuus. Esim. jos perhepäivähoidolla on yhteinen kanslisti teknisen sektorin kanssa, merkitkää hänen osaltaan hallinto- ja toimihenkilöstön määräksi 0,5.) Terapiatyöntekijät (kpl) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5 minimi 0.75 maksimi 6.00 keskiarvo 2.15 keskihajonta 2.21 [Q5_4] Montako työntekijää oli kuntanne perhepäivähoidossa ja kuinka he jakautuivat eri tehtäviin: Leikkitoiminnan ohjaajat (kpl) Montako työntekijää oli kuntanne perhepäivähoidossa ja kuinka he jakautuivat eri tehtäviin? (Mikäli päivähoidolla on yhteisiä vakansseja muiden toimialojen/virastojen kanssa merkitkää päivähoitoon kuuluva osuus. Esim. jos perhepäivähoidolla on yhteinen kanslisti teknisen sektorin kanssa, merkitkää hänen osaltaan hallinto- ja toimihenkilöstön määräksi 0,5.) Leikkitoiminnan ohjaajat (kpl) 12

19 Q5_6 Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2 minimi 1.00 maksimi 3.00 keskiarvo 2.00 keskihajonta 1.41 [Q5_5] Montako työntekijää oli kuntanne perhepäivähoidossa ja kuinka he jakautuivat eri tehtäviin: Muu henkilökunta (kpl) Montako työntekijää oli kuntanne perhepäivähoidossa ja kuinka he jakautuivat eri tehtäviin? (Mikäli päivähoidolla on yhteisiä vakansseja muiden toimialojen/virastojen kanssa merkitkää päivähoitoon kuuluva osuus. Esim. jos perhepäivähoidolla on yhteinen kanslisti teknisen sektorin kanssa, merkitkää hänen osaltaan hallinto- ja toimihenkilöstön määräksi 0,5.) Muu henkilökunta (kpl) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4 minimi 1.00 maksimi 3.00 keskiarvo 2.00 keskihajonta 0.82 [Q5_6] Montako työntekijää oli kuntanne perhepäivähoidossa ja kuinka he jakautuivat eri tehtäviin: Henkilökuntaa yhteensä (kpl) Montako työntekijää oli kuntanne perhepäivähoidossa ja kuinka he jakautuivat eri tehtäviin? (Mikäli päivähoidolla on yhteisiä vakansseja muiden toimialojen/virastojen kanssa merkitkää päivähoitoon kuuluva osuus. Esim. jos perhepäivähoidolla on yhteinen kanslisti teknisen sektorin kanssa, merkitkää hänen osaltaan hallinto- ja toimihenkilöstön määräksi 0,5.) 13

20 2. Muuttujat Henkilökuntaa yhteensä (kpl) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 30 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q6] Kuinka monta työllisyysvaroin palkattua henkilöä työskenteli kaikkiaan kuntanne perhepäivähoidossa vuonna 2002? Kuinka monta työllisyysvaroin palkattua henkilöä työskenteli kaikkiaan kuntanne perhepäivähoidossa vuonna 2002? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 8 minimi 1.00 maksimi 3.00 keskiarvo 1.63 keskihajonta 0.74 [Q7] Mikä luottamushenkilöelin pääasiassa käsittelee kunnassanne perhepäivähoitoa koskevia asioita? Mikä luottamushenkilöelin pääasiassa käsittelee kunnassanne perhepäivähoitoa koskevia asioita? Mikä luottamushenkilöelin pääasiassa käsittelee kunnassanne perhepäivähoitoa koskevia asioita? 14

21 Q7_1 Sosiaalilautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Perusturvalautakunta Muu, mikä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_1] Muu, mikä? (avokysymys) Mikä luottamushenkilöelin pääasiassa käsittelee kunnassanne perhepäivähoitoa koskevia asioita? Muu, mikä? (avokysymys) [Q8_1] Arvioikaa tämän luottamushenkilöelimen merkitystä/roolia perhepäivähoitoa koskevien asioiden hoitamisessa: Merkitys/rooli perhepäivähoidon suunnittelussa Arvioikaa tämän luottamushenkilöelimen merkitystä tai roolia tällä hetkellä seuraavien perhepäivähoitoa koskevien asioiden hoitamisessa. Merkitys/rooli perhepäivähoidon suunnittelussa Erittäin vähäinen (taulukko jatkuu seur. sivulla) 15

22 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin suuri tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_2] Arvioikaa tämän luottamushenkilöelimen merkitystä/roolia perhepäivähoitoa koskevien asioiden hoitamisessa: Merkitys toiminnan kehittämisessä Arvioikaa tämän luottamushenkilöelimen merkitystä tai roolia tällä hetkellä seuraavien perhepäivähoitoa koskevien asioiden hoitamisessa. Merkitys toiminnan kehittämisessä Erittäin vähäinen Erittäin suuri tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_3] Arvioikaa tämän luottamushenkilöelimen merkitystä/roolia perhepäivähoitoa koskevien asioiden hoitamisessa: Merkitys resurssien käyttöön liittyvissä asioissa perhepäivähoidon sisällä Arvioikaa tämän luottamushenkilöelimen merkitystä tai roolia tällä hetkellä seuraavien perhepäivähoitoa koskevien asioiden hoitamisessa. Merkitys resurssien käyttöön liittyvissä asioissa perhepäivähoidon sisällä 16

23 Q8_5 Erittäin vähäinen Erittäin suuri tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_4] Arvioikaa tämän luottamushenkilöelimen merkitystä/roolia perhepäivähoitoa koskevien asioiden hoitamisessa: Merkitys resurssien hankinnassa Arvioikaa tämän luottamushenkilöelimen merkitystä tai roolia tällä hetkellä seuraavien perhepäivähoitoa koskevien asioiden hoitamisessa. Merkitys resurssien hankinnassa Erittäin vähäinen Erittäin suuri tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_5] Arvioikaa tämän luottamushenkilöelimen merkitystä/roolia perhepäivähoitoa koskevien asioiden hoitamisessa: Merkitys perhepäivähoitotoimen henkilöstöpolitiikassa Arvioikaa tämän luottamushenkilöelimen merkitystä tai roolia tällä hetkellä seuraavien perhepäivähoitoa koskevien asioiden hoitamisessa. 17

24 2. Muuttujat Merkitys perhepäivähoitotoimen henkilöstöpolitiikassa Erittäin vähäinen Erittäin suuri tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_6] Arvioikaa tämän luottamushenkilöelimen merkitystä/roolia perhepäivähoitoa koskevien asioiden hoitamisessa: Merkitys perhepäivähoitotoimen johtamisessa ja strategisissa valinnoissa Arvioikaa tämän luottamushenkilöelimen merkitystä tai roolia tällä hetkellä seuraavien perhepäivähoitoa koskevien asioiden hoitamisessa. Merkitys perhepäivähoitotoimen johtamisessa ja strategisissa valinnoissa Erittäin vähäinen Erittäin suuri tieto puuttuu (SYSMIS)

25 Q8_8 [Q8_7] Arvioikaa tämän luottamushenkilöelimen merkitystä/roolia perhepäivähoitoa koskevien asioiden hoitamisessa: Merkitys yhteistyökumppaneiden hankkimisessa/valinnassa Arvioikaa tämän luottamushenkilöelimen merkitystä tai roolia tällä hetkellä seuraavien perhepäivähoitoa koskevien asioiden hoitamisessa. Merkitys yhteistyökumppaneiden hankkimisessa/valinnassa Erittäin vähäinen Erittäin suuri tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_8] Arvioikaa tämän luottamushenkilöelimen merkitystä/roolia perhepäivähoitoa koskevien asioiden hoitamisessa: Merkitys päivähoidon asiakkaiden näkemysten esille tuojana Arvioikaa tämän luottamushenkilöelimen merkitystä tai roolia tällä hetkellä seuraavien perhepäivähoitoa koskevien asioiden hoitamisessa. Merkitys päivähoidon asiakkaiden näkemysten esille tuojana Erittäin vähäinen (taulukko jatkuu seur. sivulla) 19

26 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin suuri tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_1] Arvioikaa em. luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia: Jäsenten oman kunnan päivähoitotoimen tuntemus Arvioikaa kuntanne perhepäivähoidosta vastaavan luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia. Tehkää arvionne luottamushenkilöelimestä saamanne kokonaiskuvan perusteella. Jäsenten oman kunnan päivähoitotoimen tuntemus Erittäin vähäinen Erittäin suuri tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_2] Arvioikaa em. luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia: Jäsenten yleinen päivähoitoa koskeva tietotaso Arvioikaa kuntanne perhepäivähoidosta vastaavan luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia. Tehkää arvionne luottamushenkilöelimestä saamanne kokonaiskuvan perusteella. 20

27 Q9_3 Jäsenten yleinen päivähoitoa koskeva tietotaso Erittäin vähäinen Erittäin suuri tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_3] Arvioikaa em. luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia: Jäsenten aktiivisuus ja aloitteellisuus päivähoidon kehittämisessä Arvioikaa kuntanne perhepäivähoidosta vastaavan luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia. Tehkää arvionne luottamushenkilöelimestä saamanne kokonaiskuvan perusteella. Jäsenten aktiivisuus ja aloitteellisuus päivähoidon kehittämisessä Erittäin vähäinen Erittäin suuri tieto puuttuu (SYSMIS)

28 2. Muuttujat [Q9_4] Arvioikaa em. luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia: Päivähoidon arvostus suhteessa kunnan muihin palveluihin Arvioikaa kuntanne perhepäivähoidosta vastaavan luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia. Tehkää arvionne luottamushenkilöelimestä saamanne kokonaiskuvan perusteella. Päivähoidon arvostus suhteessa kunnan muihin palveluihin Erittäin vähäinen Erittäin suuri tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_5] Arvioikaa em. luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia: Jäsenten puoluepoliittinen sidonnaisuus Arvioikaa kuntanne perhepäivähoidosta vastaavan luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia. Tehkää arvionne luottamushenkilöelimestä saamanne kokonaiskuvan perusteella. Jäsenten puoluepoliittinen sidonnaisuus Erittäin vähäinen (taulukko jatkuu seur. sivulla) 22

29 Q9_7 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin suuri tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_6] Arvioikaa em. luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia: Jäsenten kunnallispoliittinen painoarvo Arvioikaa kuntanne perhepäivähoidosta vastaavan luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia. Tehkää arvionne luottamushenkilöelimestä saamanne kokonaiskuvan perusteella. Jäsenten kunnallispoliittinen painoarvo Erittäin vähäinen Erittäin suuri tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_7] Arvioikaa em. luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia: Sidonnaisuus sosiaalialan järjestöihin Arvioikaa kuntanne perhepäivähoidosta vastaavan luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia. Tehkää arvionne luottamushenkilöelimestä saamanne kokonaiskuvan perusteella. 23

30 2. Muuttujat Sidonnaisuus sosiaalialan järjestöihin Erittäin vähäinen Erittäin suuri tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10A1] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan: Valtion keskushallinnon viranomaiset a) Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan? b) Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta? Valtion keskushallinnon viranomaiset Ei vaikuta lainkaan Vaikuttaa erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10A2] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan: Lääninhallitus a) Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan? b) Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta? 24

31 Q10A3 Lääninhallitus Ei vaikuta lainkaan Vaikuttaa erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10A3] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan: Naapurikunnat a) Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan? b) Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta? Naapurikunnat Ei vaikuta lainkaan Vaikuttaa erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS)

32 2. Muuttujat [Q10A4] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan: Päivähoitoalan etu- ja ammattijärjestöt a) Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan? b) Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta? Päivähoitoalan etu- ja ammattijärjestöt Ei vaikuta lainkaan Vaikuttaa erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10A5] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan: Muut työmarkkina- ja etujärjestöt a) Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan? b) Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta? Muut työmarkkina- ja etujärjestöt Ei vaikuta lainkaan (taulukko jatkuu seur. sivulla) 26

33 Q10A7 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Vaikuttaa erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10A6] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan: Suomen Kuntaliitto a) Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan? b) Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta? Suomen Kuntaliitto Ei vaikuta lainkaan Vaikuttaa erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10A7] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan: Euroopan Unioni a) Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan? b) Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta? Euroopan Unioni 27

34 2. Muuttujat Ei vaikuta lainkaan Vaikuttaa erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10A8] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan: Kunnanvaltuusto a) Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan? b) Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta? Kunnanvaltuusto Ei vaikuta lainkaan Vaikuttaa erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10A9] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan: Kunnanhallitus a) Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan? b) Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta? Kunnanhallitus 28

35 Q10A11 Ei vaikuta lainkaan Vaikuttaa erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10A10] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan: Päivähoidosta vastaava lautakunta a) Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan? b) Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta? Päivähoidosta vastaava lautakunta Ei vaikuta lainkaan Vaikuttaa erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10A11] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan: Päivähoitotoimen johtava viranhaltija a) Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan? b) Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta? Päivähoitotoimen johtava viranhaltija 29

36 2. Muuttujat Ei vaikuta lainkaan Vaikuttaa erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10A12] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan: Päivähoitohenkilökunta a) Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan? b) Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta? Päivähoitohenkilökunta Ei vaikuta lainkaan Vaikuttaa erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10A13] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan: Perhepäivähoidon asiakkaat a) Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan? b) Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta? Perhepäivähoidon asiakkaat 30

37 Q10A15 Ei vaikuta lainkaan Vaikuttaa erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10A14] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan: Vanhempainyhdistykset a) Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan? b) Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta? Vanhempainyhdistykset Ei vaikuta lainkaan Vaikuttaa erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10A15] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan: Alueen yritykset a) Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan? b) Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta? 31

38 2. Muuttujat Alueen yritykset Ei vaikuta lainkaan Vaikuttaa erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10A16] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan: Kylä- ja kaupunginosayhdistykset a) Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan? b) Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta? Kylä- ja kaupunginosayhdistykset Ei vaikuta lainkaan Vaikuttaa erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS)

39 Q10A17_1 [Q10A17] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan: Muu yhdistys tai järjestö, mikä? a) Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan? b) Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta? Muu yhdistys tai järjestö, mikä? Ei vaikuta lainkaan Vaikuttaa erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10A17_1] Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan: Muu yhdistys tai järjestö, mikä? (avokysymys) a) Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan? b) Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta? Muu yhdistys tai järjestö, mikä? (avokysymys) [Q10B1] Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta: Valtion keskushallinnon viranomaiset a) Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan? b) Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta? 33

40 2. Muuttujat Valtion keskushallinnon viranomaiset Vähentynyt Ennallaan Lisääntynyt tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10B2] Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta: Lääninhallitus a) Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan? b) Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta? Lääninhallitus Vähentynyt Ennallaan Lisääntynyt tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10B3] Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta: Naapurikunnat a) Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan? b) Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta? 34

41 Q10B5 Naapurikunnat Vähentynyt Ennallaan Lisääntynyt tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10B4] Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta: Päivähoitoalan etu- ja ammattijärjestöt a) Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan? b) Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta? Päivähoitoalan etu- ja ammattijärjestöt Vähentynyt Ennallaan Lisääntynyt tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10B5] Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta: Muut työmarkkina- ja etujärjestöt a) Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan? b) Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta? 35

42 2. Muuttujat Muut työmarkkina- ja etujärjestöt Vähentynyt Ennallaan Lisääntynyt tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10B6] Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta: Suomen Kuntaliitto a) Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan? b) Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta? Suomen Kuntaliitto Vähentynyt Ennallaan Lisääntynyt tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10B7] Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta: Euroopan Unioni a) Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan? b) Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta? 36

43 Q10B9 Euroopan Unioni Vähentynyt Ennallaan Lisääntynyt tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10B8] Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta: Kunnanvaltuusto a) Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan? b) Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta? Kunnanvaltuusto Vähentynyt Ennallaan Lisääntynyt tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10B9] Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta: Kunnanhallitus a) Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan? b) Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta? 37

44 2. Muuttujat Kunnanhallitus Vähentynyt Ennallaan Lisääntynyt tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10B10] Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta: Päivähoidosta vastaava lautakunta a) Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan? b) Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta? Päivähoidosta vastaava lautakunta Vähentynyt Ennallaan Lisääntynyt tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10B11] Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta: Päivähoitotoimen johtava viranhaltija a) Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan? b) Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta? 38

45 Q10B13 Päivähoitotoimen johtava viranhaltija Vähentynyt Ennallaan Lisääntynyt tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10B12] Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta: Päivähoitohenkilökunta a) Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan? b) Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta? Päivähoitohenkilökunta Vähentynyt Ennallaan Lisääntynyt tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10B13] Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta: Perhepäivähoidon asiakkaat a) Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan? b) Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta? 39

46 2. Muuttujat Perhepäivähoidon asiakkaat Vähentynyt Ennallaan Lisääntynyt tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10B14] Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta: Vanhempainyhdistykset a) Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan? b) Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta? Vanhempainyhdistykset Vähentynyt Ennallaan Lisääntynyt tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10B15] Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta: Alueen yritykset a) Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan? b) Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta? 40

47 Q10B17 Alueen yritykset Vähentynyt Ennallaan Lisääntynyt tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10B16] Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta: Kylä- ja kaupunginosayhdistykset a) Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan? b) Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta? Kylä- ja kaupunginosayhdistykset Vähentynyt Ennallaan Lisääntynyt tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10B17] Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta: Muu yhdistys tai järjestö, mikä? a) Miten arvioisitte seuraavien tahojen vaikutusta perhepäivähoidon toimintaan? b) Onko vaikutus vähentynyt tai lisääntynyt vuoden 1999 alusta? 41

48 2. Muuttujat Muu yhdistys tai järjestö, mikä? Vähentynyt Ennallaan Lisääntynyt tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_1] Minkä tahon päätösvaltaan pääasiassa kuuluvat seuraavat kuntanne perhepäivähoitoa koskevat asiat: Vakituisen henkilökunnan valinta Minkä tahon päätösvaltaan pääasiassa kuuluvat seuraavat kuntanne perhepäivähoitoa koskevat asiat? Vakituisen henkilökunnan valinta Kunnanvaltuusto /-hallitus Päivähoitotoimesta vastaava lautakunta Sektorin johtava viranhaltija Päivähoitotoimen muu viranhaltija Perhepäivähoidon ohjaaja Ltk + johtava viranhaltija Valtuusto + perhepäivähoidon ohjaaja Johtava viranhaltija + pph:n ohjaaja Valtuusto + johtava viranhaltija Ltk + johtava viranhaltija + pph:n ohjaaja Muu viranhaltija + pph:n ohjaaja Ltk + johtava viranhaltija + muu viranhaltija + perhepäivähoidon ohjaaja Valtuusto + ltk (taulukko jatkuu seur. sivulla) 42

49 Q11_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Johtava viranhaltija + muu viranhaltija Johtava viranhaltija + muu viranhaltija + perhepäivähoidon ohjaaja Ltk + perhepäivähoidon ohjaaja Valtuusto + muu viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_2] Minkä tahon päätösvaltaan pääasiassa kuuluvat seuraavat kuntanne perhepäivähoitoa koskevat asiat: Viransijaisten ja tilapäisen työvoiman valinta Minkä tahon päätösvaltaan pääasiassa kuuluvat seuraavat kuntanne perhepäivähoitoa koskevat asiat? Viransijaisten ja tilapäisen työvoiman valinta Kunnanvaltuusto /-hallitus Päivähoitotoimesta vastaava lautakunta Sektorin johtava viranhaltija Päivähoitotoimen muu viranhaltija Perhepäivähoidon ohjaaja Ltk + johtava viranhaltija Valtuusto + perhepäivähoidon ohjaaja Johtava viranhaltija + pph:n ohjaaja Valtuusto + johtava viranhaltija Ltk + johtava viranhaltija + pph:n ohjaaja Muu viranhaltija + pph:n ohjaaja Ltk + johtava viranhaltija + muu viranhaltija + perhepäivähoidon ohjaaja Valtuusto + ltk Johtava viranhaltija + muu viranhaltija Johtava viranhaltija + muu viranhaltija + perhepäivähoidon ohjaaja (taulukko jatkuu seur. sivulla) 43

50 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ltk + perhepäivähoidon ohjaaja Valtuusto + muu viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_3] Minkä tahon päätösvaltaan pääasiassa kuuluvat seuraavat kuntanne perhepäivähoitoa koskevat asiat: Henkilöstön työnjaosta päättäminen Minkä tahon päätösvaltaan pääasiassa kuuluvat seuraavat kuntanne perhepäivähoitoa koskevat asiat? Henkilöstön työnjaosta päättäminen Kunnanvaltuusto /-hallitus Päivähoitotoimesta vastaava lautakunta Sektorin johtava viranhaltija Päivähoitotoimen muu viranhaltija Perhepäivähoidon ohjaaja Ltk + johtava viranhaltija Valtuusto + perhepäivähoidon ohjaaja Johtava viranhaltija + pph:n ohjaaja Valtuusto + johtava viranhaltija Ltk + johtava viranhaltija + pph:n ohjaaja Muu viranhaltija + pph:n ohjaaja Ltk + johtava viranhaltija + muu viranhaltija + perhepäivähoidon ohjaaja Valtuusto + ltk Johtava viranhaltija + muu viranhaltija Johtava viranhaltija + muu viranhaltija + perhepäivähoidon ohjaaja Ltk + perhepäivähoidon ohjaaja Valtuusto + muu viranhaltija (taulukko jatkuu seur. sivulla) 44

51 Q11_4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_4] Minkä tahon päätösvaltaan pääasiassa kuuluvat seuraavat kuntanne perhepäivähoitoa koskevat asiat: Hoitoajoista päättäminen Minkä tahon päätösvaltaan pääasiassa kuuluvat seuraavat kuntanne perhepäivähoitoa koskevat asiat? Hoitoajoista päättäminen Kunnanvaltuusto /-hallitus Päivähoitotoimesta vastaava lautakunta Sektorin johtava viranhaltija Päivähoitotoimen muu viranhaltija Perhepäivähoidon ohjaaja Ltk + johtava viranhaltija Valtuusto + perhepäivähoidon ohjaaja Johtava viranhaltija + pph:n ohjaaja Valtuusto + johtava viranhaltija Ltk + johtava viranhaltija + pph:n ohjaaja Muu viranhaltija + pph:n ohjaaja Ltk + johtava viranhaltija + muu viranhaltija + perhepäivähoidon ohjaaja Valtuusto + ltk Johtava viranhaltija + muu viranhaltija Johtava viranhaltija + muu viranhaltija + perhepäivähoidon ohjaaja Ltk + perhepäivähoidon ohjaaja Valtuusto + muu viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS)

52 2. Muuttujat [Q11_5] Minkä tahon päätösvaltaan pääasiassa kuuluvat seuraavat kuntanne perhepäivähoitoa koskevat asiat: Kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta päättäminen Minkä tahon päätösvaltaan pääasiassa kuuluvat seuraavat kuntanne perhepäivähoitoa koskevat asiat? Kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta päättäminen Kunnanvaltuusto /-hallitus Päivähoitotoimesta vastaava lautakunta Sektorin johtava viranhaltija Päivähoitotoimen muu viranhaltija Perhepäivähoidon ohjaaja Ltk + johtava viranhaltija Valtuusto + perhepäivähoidon ohjaaja Johtava viranhaltija + pph:n ohjaaja Valtuusto + johtava viranhaltija Ltk + johtava viranhaltija + pph:n ohjaaja Muu viranhaltija + pph:n ohjaaja Ltk + johtava viranhaltija + muu viranhaltija + perhepäivähoidon ohjaaja Valtuusto + ltk Johtava viranhaltija + muu viranhaltija Johtava viranhaltija + muu viranhaltija + perhepäivähoidon ohjaaja Ltk + perhepäivähoidon ohjaaja Valtuusto + muu viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS)

53 Q11_7 [Q11_6] Minkä tahon päätösvaltaan pääasiassa kuuluvat seuraavat kuntanne perhepäivähoitoa koskevat asiat: Perhepäivähoidon opetussuunnitelmasta päättäminen Minkä tahon päätösvaltaan pääasiassa kuuluvat seuraavat kuntanne perhepäivähoitoa koskevat asiat? Perhepäivähoidon opetussuunnitelmasta päättäminen Kunnanvaltuusto /-hallitus Päivähoitotoimesta vastaava lautakunta Sektorin johtava viranhaltija Päivähoitotoimen muu viranhaltija Perhepäivähoidon ohjaaja Ltk + johtava viranhaltija Valtuusto + perhepäivähoidon ohjaaja Johtava viranhaltija + pph:n ohjaaja Valtuusto + johtava viranhaltija Ltk + johtava viranhaltija + pph:n ohjaaja Muu viranhaltija + pph:n ohjaaja Ltk + johtava viranhaltija + muu viranhaltija + perhepäivähoidon ohjaaja Valtuusto + ltk Johtava viranhaltija + muu viranhaltija Johtava viranhaltija + muu viranhaltija + perhepäivähoidon ohjaaja Ltk + perhepäivähoidon ohjaaja Valtuusto + muu viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_7] Minkä tahon päätösvaltaan pääasiassa kuuluvat seuraavat kuntanne perhepäivähoitoa koskevat asiat: Lasten valinnasta päättäminen Minkä tahon päätösvaltaan pääasiassa kuuluvat seuraavat kuntanne perhepäivähoitoa koskevat asiat? 47

54 2. Muuttujat Lasten valinnasta päättäminen Kunnanvaltuusto /-hallitus Päivähoitotoimesta vastaava lautakunta Sektorin johtava viranhaltija Päivähoitotoimen muu viranhaltija Perhepäivähoidon ohjaaja Ltk + johtava viranhaltija Valtuusto + perhepäivähoidon ohjaaja Johtava viranhaltija + pph:n ohjaaja Valtuusto + johtava viranhaltija Ltk + johtava viranhaltija + pph:n ohjaaja Muu viranhaltija + pph:n ohjaaja Ltk + johtava viranhaltija + muu viranhaltija + perhepäivähoidon ohjaaja Valtuusto + ltk Johtava viranhaltija + muu viranhaltija Johtava viranhaltija + muu viranhaltija + perhepäivähoidon ohjaaja Ltk + perhepäivähoidon ohjaaja Valtuusto + muu viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_8A] Minkä tahon päätösvaltaan pääasiassa kuuluvat seuraavat kuntanne perhepäivähoitoa koskevat asiat: Laite- ja kalustohankinnoista ym. päättäminen, kun hankintahinta on vähäinen, esim. alle 1650 e (n mk) Minkä tahon päätösvaltaan pääasiassa kuuluvat seuraavat kuntanne perhepäivähoitoa koskevat asiat? Laite- ja kalustohankinnoista ym. päättäminen, kun hankintahinta on vähäinen, esim. alle 1650 e (n mk) 48

55 Q11_8B Kunnanvaltuusto /-hallitus Päivähoitotoimesta vastaava lautakunta Sektorin johtava viranhaltija Päivähoitotoimen muu viranhaltija Perhepäivähoidon ohjaaja Ltk + johtava viranhaltija Valtuusto + perhepäivähoidon ohjaaja Johtava viranhaltija + pph:n ohjaaja Valtuusto + johtava viranhaltija Ltk + johtava viranhaltija + pph:n ohjaaja Muu viranhaltija + pph:n ohjaaja Ltk + johtava viranhaltija + muu viranhaltija + perhepäivähoidon ohjaaja Valtuusto + ltk Johtava viranhaltija + muu viranhaltija Johtava viranhaltija + muu viranhaltija + perhepäivähoidon ohjaaja Ltk + perhepäivähoidon ohjaaja Valtuusto + muu viranhaltija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_8B] Minkä tahon päätösvaltaan pääasiassa kuuluvat seuraavat kuntanne perhepäivähoitoa koskevat asiat: Laite- ja kalustohankinnoista ym. päättäminen, kun hankintahinta on vähäinen, esim. yli 1650 e (n mk) Minkä tahon päätösvaltaan pääasiassa kuuluvat seuraavat kuntanne perhepäivähoitoa koskevat asiat? Laite- ja kalustohankinnoista ym. päättäminen, kun hankintahinta on vähäinen, esim. yli 1650 e (n mk) Kunnanvaltuusto /-hallitus Päivähoitotoimesta vastaava lautakunta (taulukko jatkuu seur. sivulla) 49

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja FSD2164 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2172. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 1997: palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2172. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 1997: palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2172 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 1997: palvelulaitosten johtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 1997: palvelulaitosten

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2151. KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi Koodikirja

FSD2151. KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi Koodikirja FSD2151 KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi

Lisätiedot

FSD2165. KuntaSuomi 2004 : lasten päivähoito 1999 : päiväkodit. Koodikirja

FSD2165. KuntaSuomi 2004 : lasten päivähoito 1999 : päiväkodit. Koodikirja FSD2165 KuntaSuomi 2004 : lasten päivähoito 1999 : päiväkodit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2148. KuntaSuomi 2004: kulttuuritoimi Koodikirja

FSD2148. KuntaSuomi 2004: kulttuuritoimi Koodikirja FSD2148 KuntaSuomi 2004: kulttuuritoimi 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: kulttuuritoimi 1996 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2160. KuntaSuomi 2004: koulutoimi 2002: ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja aikuiskoulutus. Koodikirja

FSD2160. KuntaSuomi 2004: koulutoimi 2002: ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja aikuiskoulutus. Koodikirja FSD2160 KuntaSuomi 2004: koulutoimi 2002: ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja aikuiskoulutus Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: koulutoimi 2002: ammatilliset oppilaitokset,

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2178 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3032. Pieksämäkeläisten kaupunkikuva Koodikirja

FSD3032. Pieksämäkeläisten kaupunkikuva Koodikirja FSD3032 Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja FSD2145 KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi

Lisätiedot

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3043 Sosiaalibarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2272. KuntaSuomi 2004: kuntalaiskysely Koodikirja

FSD2272. KuntaSuomi 2004: kuntalaiskysely Koodikirja FSD2272 KuntaSuomi 2004: kuntalaiskysely 2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: kuntalaiskysely 2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja

Lisätiedot

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2850 Sosiaalibarometri 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja FSD2130 Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja FSD3014 Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1180. Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa. Koodikirja

FSD1180. Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa. Koodikirja FSD1180 Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD3130 Kaupunkipalvelututkimus 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1207. KuntaSuomi 2004: kuntalaiskysely Koodikirja

FSD1207. KuntaSuomi 2004: kuntalaiskysely Koodikirja FSD1207 KuntaSuomi 2004: kuntalaiskysely 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: kuntalaiskysely 1996 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja FSD3159 Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja FSD2382 Nuorisobarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot