FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD3189 Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :26: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3189. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Hellström, Eeva (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra) & Ikäheimo, Hannu- Pekka (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra): Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake 67 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 Aineiston nimi englanniksi: Interaction between Knowledge and Decision-Making 2017 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Hellström, Eeva (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra) Ikäheimo, Hannu-Pekka (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra) Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Hellström, Eeva (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra) Aineisto luovutettu arkistoon

8 1. Aineiston kuvailu Asiasanat asiantuntijuus; poliittinen päätöksenteko; päättäjät; päätöksenteko; tieteellinen tieto; tieto; tutkijat; tutkimustieto; vuorovaikutus; yhteiskunnalliset vaikuttajat; yhteistyö Tieteenala / Aihealue OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet CESSDAn luokitus: eliitit ja vaikuttajat; tietoyhteiskunta; valtiovalta, julkinen hallinto, poliittiset organisaatiot, puolueet Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällön kuvaus Tutkimuksessa selvitettiin, miten tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus toimii nyky-suomessa sekä millaisia kehittämistarpeita siihen liittyy. Tutkimuksen erityisenä kiinnostuksen kohteena olivat monimutkaisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi tarvittavat lähestymistavat. Kysely oli osa Sitran Tieto päätöksenteossa -projektia. Kysely oli kohdistettu kaikille tiedontuotannon ja päätöksenteon vuorovaikutuksesta kiinnostuneille päättäjille, virkamiehille, tutkijoille ja muille toimijoille. Aluksi vastaajilta kysyttiin, mitä mieltä he ovat tiedontuotannon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutuksen onnistumisesta sekä millaista tietoa ja asiantuntijuutta päätöksenteossa tulisi lisätä. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin mielipidettä erilaisiin väittämiin (esim. Tiedon puute vaikeuttaa monien nyky-yhteiskunnan ongelmien ratkaisua). Vastaajilta pyydettiin myös arvioimaan erilaisten adjektiivien avulla päättäjien ja asiantuntijoiden välistä vuorovaikutusta (esim. aktiivinen-passiivinen tai yksisuuntainen-keskusteleva). Vastaajilta tiedusteltiin myös mielipidettä siitä, kehitetäänkö Suomessa määrätietoisesti uusia tapoja parantaa tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutusta. Edelleen kysyttiin, minkälaisia lähestymistapoja Suomessa pitäisi vahvistaa etsittäessä ratkaisuja monimutkaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin sekä kenen pitäisi olla aloitteellinen tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välisten vuorovaikutuskäytäntöjen kehittämisessä? Lopuksi vastaajilta tiedusteltiin myös, minkälaisia toimenpiteitä vastaajien omissa organisaatioissa ja mitä he itse ovat tehneet tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutuksen parantamiseksi. Taustamuuttujina olivat vastaajan taustataho sekä rooli tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kentässä. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: Tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutuksesta kiinnostuneet päättäjät, virkamiehet, tutkijat ja muut toimijat. Aineistonkeruun ajankohta: Kerääjät: Hellström, Eeva (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra) Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: verkkolomake Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2017 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 94 muuttujaa ja 531 havaintoa. Otantamenetelmä: Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyte Webropolilla toteutettua kyselyä markkinoitiin kohdennetusti vapaalla edelleenjakamismahdollisuudella. Sen kohderyhmänä olivat tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutuksesta kiinnostuneet päättäjät, virkamiehet, tiedon- ja palveluntuottajat, rahoittajat sekä muut sidosryhmät. Kohderyhmän sisällä markkinointi kohdennettiin organisaatioiden johtoon sekä erityisesti tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutuksen kehittämisen kanssa työskenteleville. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineistosta oli tutkijoiden toimesta poistettu kysymykset [q20] ja [q21]. Avomuuttujista [q1_1], [q2_9_1], [q4_9_1], [q7], [q11], [q15], [q17_8_1], [q18] poistettu liian tarkkoja työtehtävien ja -paikkojen kuvauksia sekä nettisivuja. Tietoarkiston merkinnät on merkitty [hakasulkein]. Julkaisut Hellström, E. & Ikäheimo, H-P (2017). Tieto päätöksenteossa: Kartoitus tulevaisuuden vuorovaikutustarpeista. Tulosten yhteenveto Julkaistu osoitteessa: [viitattu ] Hellström, E. & Ikäheimo, H-P (2017). Tieto päätöksenteossa: Kohti dialogiloikkaa. Sitran työpaperi [viitattu ] Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa 3

10 1. Aineiston kuvailu Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 531 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 531 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 531 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1] Mikä seuraavista kuvaa parhaiten taustatahoasi? Mikä seuraavista kuvaa parhaiten taustatahoasi? Tutkimuslaitos, yliopisto tai korkeakoulu Muu tiedon- tai palveluntuottaja (ajatushautomo, konsultointi, kokeilutoiminta, viestintä, tms.) Politiikka Hallinto Elinkeinoelämä Rahoittaja Kansalaisjärjestö Media Sitra Muu, mikä? [Q1_1] Mikä seuraavista kuvaa parhaiten taustatahoasi? Muu, mikä? (Avokysymys) Mikä seuraavista kuvaa parhaiten taustatahoasi? Muu, mikä? 6

13 Q2_2 [Q2_1] Mikä on oma roolisi tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kentässä? Tutkin tiedon käyttöä päätöksenteossa Mikä on oma roolisi tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kentässä? (Valitse korkeintaan kaksi itseäsi parhaiten kuvaavaa vaihtoehtoa) Tutkin tiedon käyttöä päätöksenteossa Ei mainittu Mainittu [Q2_2] Mikä on oma roolisi tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kentässä? Tarjoan tietoa tai asiantuntemusta päätöksentekoon Mikä on oma roolisi tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kentässä? (Valitse korkeintaan kaksi itseäsi parhaiten kuvaavaa vaihtoehtoa) Tarjoan tietoa tai asiantuntemusta päätöksentekoon Ei mainittu Mainittu

14 2. Muuttujat [Q2_3] Mikä on oma roolisi tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kentässä? Toimin yhteiskunnallisena päättäjänä Mikä on oma roolisi tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kentässä? (Valitse korkeintaan kaksi itseäsi parhaiten kuvaavaa vaihtoehtoa) Toimin yhteiskunnallisena päättäjänä Ei mainittu Mainittu [Q2_4] Mikä on oma roolisi tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kentässä? Valmistelen yhteiskunnallisia päätöksiä Mikä on oma roolisi tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kentässä? (Valitse korkeintaan kaksi itseäsi parhaiten kuvaavaa vaihtoehtoa) Valmistelen yhteiskunnallisia päätöksiä Ei mainittu Mainittu

15 Q2_6 [Q2_5] Mikä on oma roolisi tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kentässä? Kehitän tai johdan tutkimus- ja innovaatiotoimintaa Mikä on oma roolisi tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kentässä? (Valitse korkeintaan kaksi itseäsi parhaiten kuvaavaa vaihtoehtoa) Kehitän tai johdan tutkimus- ja innovaatiotoimintaa Ei mainittu Mainittu [Q2_6] Mikä on oma roolisi tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kentässä? Suunnittelen tai toteutan viestintää Mikä on oma roolisi tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kentässä? (Valitse korkeintaan kaksi itseäsi parhaiten kuvaavaa vaihtoehtoa) Suunnittelen tai toteutan viestintää Ei mainittu Mainittu

16 2. Muuttujat [Q2_7] Mikä on oma roolisi tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kentässä? Toteutan tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutusprosesseja Mikä on oma roolisi tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kentässä? (Valitse korkeintaan kaksi itseäsi parhaiten kuvaavaa vaihtoehtoa) Toteutan tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutusprosesseja Ei mainittu Mainittu [Q2_8] Mikä on oma roolisi tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kentässä? Mikään edellä olevista ei kuvaa minua Mikä on oma roolisi tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kentässä? (Valitse korkeintaan kaksi itseäsi parhaiten kuvaavaa vaihtoehtoa) Mikään edellä olevista ei kuvaa minua Ei mainittu Mainittu

17 Q2_9_1 [Q2_9] Mikä on oma roolisi tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kentässä? Muu, mikä? Mikä on oma roolisi tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kentässä? (Valitse korkeintaan kaksi itseäsi parhaiten kuvaavaa vaihtoehtoa) Muu, mikä? Ei mainittu Mainittu [Q2_9_1] Mikä on oma roolisi tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kentässä? Muu, mikä? (Avokysymys) Mikä on oma roolisi tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kentässä? (Valitse korkeintaan kaksi itseäsi parhaiten kuvaavaa vaihtoehtoa) Muu, mikä? [Q3] Tiedontuotannon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteistyö ja vuorovaikutus toimii mielestäni Suomessa? Tiedontuotannon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteistyö ja vuorovaikutus toimii mielestäni Suomessa? 11

18 2. Muuttujat Erittäin huonosti Melko huonosti Ei hyvin eikä huonosti Melko hyvin Erittäin hyvin [Q4_1] Millaisten tiedon- ja asiantuntijuuden muotojen käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa pitäisi Suomessa mielestäsi lisätä? Tutkimustieto Millaisten tiedon- ja asiantuntijuuden muotojen käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa pitäisi Suomessa mielestäsi lisätä (valitse korkeintaan kolme tärkeintä) Tutkimustieto Ei mainittu Mainittu [Q4_2] Millaisten tiedon- ja asiantuntijuuden muotojen käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa pitäisi Suomessa mielestäsi lisätä? Ennakointitieto Millaisten tiedon- ja asiantuntijuuden muotojen käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa pitäisi Suomessa mielestäsi lisätä (valitse korkeintaan kolme tärkeintä) Ennakointitieto 12

19 Q4_4 Ei mainittu Mainittu [Q4_3] Millaisten tiedon- ja asiantuntijuuden muotojen käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa pitäisi Suomessa mielestäsi lisätä? Tilastot ja indikaattorit Millaisten tiedon- ja asiantuntijuuden muotojen käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa pitäisi Suomessa mielestäsi lisätä (valitse korkeintaan kolme tärkeintä) Tilastot ja indikaattorit Ei mainittu Mainittu [Q4_4] Millaisten tiedon- ja asiantuntijuuden muotojen käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa pitäisi Suomessa mielestäsi lisätä? Kokeiluista saatu tieto Millaisten tiedon- ja asiantuntijuuden muotojen käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa pitäisi Suomessa mielestäsi lisätä (valitse korkeintaan kolme tärkeintä) Kokeiluista saatu tieto 13

20 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q4_5] Millaisten tiedon- ja asiantuntijuuden muotojen käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa pitäisi Suomessa mielestäsi lisätä? Laajat mielipidetiedustelut Millaisten tiedon- ja asiantuntijuuden muotojen käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa pitäisi Suomessa mielestäsi lisätä (valitse korkeintaan kolme tärkeintä) Laajat mielipidetiedustelut Ei mainittu Mainittu [Q4_6] Millaisten tiedon- ja asiantuntijuuden muotojen käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa pitäisi Suomessa mielestäsi lisätä? Synteesitieto Millaisten tiedon- ja asiantuntijuuden muotojen käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa pitäisi Suomessa mielestäsi lisätä (valitse korkeintaan kolme tärkeintä) Synteesitieto Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 14

21 Q4_8 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q4_7] Millaisten tiedon- ja asiantuntijuuden muotojen käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa pitäisi Suomessa mielestäsi lisätä? Akateeminen asiantuntijuus Millaisten tiedon- ja asiantuntijuuden muotojen käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa pitäisi Suomessa mielestäsi lisätä (valitse korkeintaan kolme tärkeintä) Akateeminen asiantuntijuus Ei mainittu Mainittu [Q4_8] Millaisten tiedon- ja asiantuntijuuden muotojen käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa pitäisi Suomessa mielestäsi lisätä? Kokemusasiantuntijuus Millaisten tiedon- ja asiantuntijuuden muotojen käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa pitäisi Suomessa mielestäsi lisätä (valitse korkeintaan kolme tärkeintä) Kokemusasiantuntijuus 15

22 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q4_9] Millaisten tiedon- ja asiantuntijuuden muotojen käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa pitäisi Suomessa mielestäsi lisätä? Muu asiantuntijuus, mikä? Millaisten tiedon- ja asiantuntijuuden muotojen käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa pitäisi Suomessa mielestäsi lisätä (valitse korkeintaan kolme tärkeintä) Muu asiantuntijuus, mikä? Ei mainittu Mainittu [Q4_9_1] Millaisten tiedon- ja asiantuntijuuden muotojen käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa pitäisi Suomessa mielestäsi lisätä? Muu asiantuntijuus, mikä? (Avokysymys) Millaisten tiedon- ja asiantuntijuuden muotojen käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa pitäisi Suomessa mielestäsi lisätä (valitse korkeintaan kolme tärkeintä) Muu asiantuntijuus, mikä? 16

23 Q5_2 [Q5_1] Mitä mieltä olet seuraavista tiedon tarjonnan nykytilaa kuvaavista väittämistä? Tiedon puute vaikeuttaa monien nyky-yhteiskunnan ongelmien ratkaisua Mitä mieltä olet seuraavista tiedon tarjonnan nykytilaa kuvaavista väittämistä? Tiedon puute vaikeuttaa monien nyky-yhteiskunnan ongelmien ratkaisua Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä [Q5_2] Mitä mieltä olet seuraavista tiedon tarjonnan nykytilaa kuvaavista väittämistä? Kilpailevaa tietoa on niin paljon, että siitä on vaikea ottaa selkoa Mitä mieltä olet seuraavista tiedon tarjonnan nykytilaa kuvaavista väittämistä? Kilpailevaa tietoa on niin paljon, että siitä on vaikea ottaa selkoa Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 17

24 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Täysin samaa mieltä [Q5_3] Mitä mieltä olet seuraavista tiedon tarjonnan nykytilaa kuvaavista väittämistä? Päätöksenteon tueksi on saatavilla riittävästi laadukasta synteesitietoa Mitä mieltä olet seuraavista tiedon tarjonnan nykytilaa kuvaavista väittämistä? Päätöksenteon tueksi on saatavilla riittävästi laadukasta synteesitietoa Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä [Q5_4] Mitä mieltä olet seuraavista tiedon tarjonnan nykytilaa kuvaavista väittämistä? Päätöksenteossa kuultavat asiantuntijat ymmärtävät yleensä hyvin asiantuntemuksensa rajat Mitä mieltä olet seuraavista tiedon tarjonnan nykytilaa kuvaavista väittämistä? Päätöksenteossa kuultavat asiantuntijat ymmärtävät yleensä hyvin asiantuntemuksensa rajat 18

25 Q5_6 Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä [Q5_5] Mitä mieltä olet seuraavista tiedon tarjonnan nykytilaa kuvaavista väittämistä? Tutkimus-, ennakointi- ja kokeilutietoa hyödynnetään päätöksenteossa systemaattisesti rinta rinnan Mitä mieltä olet seuraavista tiedon tarjonnan nykytilaa kuvaavista väittämistä? Tutkimus-, ennakointi- ja kokeilutietoa hyödynnetään päätöksenteossa systemaattisesti rinta rinnan Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä [Q5_6] Mitä mieltä olet seuraavista tiedon tarjonnan nykytilaa kuvaavista väittämistä? Tutkimukseen perustuva asiantuntemus on yliarvostettua käytännön kokemukseen nähden Mitä mieltä olet seuraavista tiedon tarjonnan nykytilaa kuvaavista väittämistä? Tutkimukseen perustuva asiantuntemus on yliarvostettua käytännön kokemukseen nähden 19

26 2. Muuttujat Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä [Q5_7] Mitä mieltä olet seuraavista tiedon tarjonnan nykytilaa kuvaavista väittämistä? Tiedon tuottajille on tarjolla riittävästi kannusteita esittää tietoa päätöksentekoa palvelevassa muodossa Mitä mieltä olet seuraavista tiedon tarjonnan nykytilaa kuvaavista väittämistä? Tiedon tuottajille on tarjolla riittävästi kannusteita esittää tietoa päätöksentekoa palvelevassa muodossa Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä [Q5_8] Mitä mieltä olet seuraavista tiedon tarjonnan nykytilaa kuvaavista väittämistä? Digitalisaation tarjoamia tiedontuotannon mahdollisuuksia hyödynnetään monipuolisesti Mitä mieltä olet seuraavista tiedon tarjonnan nykytilaa kuvaavista väittämistä? Digitalisaation tarjoamia tiedontuotannon mahdollisuuksia hyödynnetään monipuolisesti 20

27 Q6_2 Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä [Q6_1] Mitä mieltä olet seuraavista yhteiskunnallisen päätöksenteon nykytilaa kuvaavista väittämistä? Päätöksenteossa ja sen valmistelussa hyödynnetään ennakkoluulottomasti erilaisia asiantuntijoita Mitä mieltä olet seuraavista yhteiskunnallisen päätöksenteon nykytilaa kuvaavista väittämistä? Päätöksenteossa ja sen valmistelussa hyödynnetään ennakkoluulottomasti erilaisia asiantuntijoita Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä [Q6_2] Mitä mieltä olet seuraavista yhteiskunnallisen päätöksenteon nykytilaa kuvaavista väittämistä? Tiedon käyttö päätöksenteossa on usein tarkoitushakuista Mitä mieltä olet seuraavista yhteiskunnallisen päätöksenteon nykytilaa kuvaavista väittämistä? Tiedon käyttö päätöksenteossa on usein tarkoitushakuista 21

28 2. Muuttujat Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä [Q6_3] Mitä mieltä olet seuraavista yhteiskunnallisen päätöksenteon nykytilaa kuvaavista väittämistä? Päätöksiä valmisteltaessa erilaisia tiedonlähteitä ja vaihtoehtoja vertaillaan systemaattisesti Mitä mieltä olet seuraavista yhteiskunnallisen päätöksenteon nykytilaa kuvaavista väittämistä? Päätöksiä valmisteltaessa erilaisia tiedonlähteitä ja vaihtoehtoja vertaillaan systemaattisesti Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä [Q6_4] Mitä mieltä olet seuraavista yhteiskunnallisen päätöksenteon nykytilaa kuvaavista väittämistä? Päättäjät eivät ehdi riittävästi perehtyä päätöksiin tarvittavaan tietoon Mitä mieltä olet seuraavista yhteiskunnallisen päätöksenteon nykytilaa kuvaavista väittämistä? Päättäjät eivät ehdi riittävästi perehtyä päätöksiin tarvittavaan tietoon 22

29 Q6_6 Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä [Q6_5] Mitä mieltä olet seuraavista yhteiskunnallisen päätöksenteon nykytilaa kuvaavista väittämistä? Päättäjät osaavat arvioida tiedon laatua ja tehdä siitä oikeita johtopäätöksiä Mitä mieltä olet seuraavista yhteiskunnallisen päätöksenteon nykytilaa kuvaavista väittämistä? Päättäjät osaavat arvioida tiedon laatua ja tehdä siitä oikeita johtopäätöksiä Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä [Q6_6] Mitä mieltä olet seuraavista yhteiskunnallisen päätöksenteon nykytilaa kuvaavista väittämistä? Kiireen keskellä tieto vaaditaan usein esitettäväksi liian tiivistetyssä muodossa Mitä mieltä olet seuraavista yhteiskunnallisen päätöksenteon nykytilaa kuvaavista väittämistä? Kiireen keskellä tieto vaaditaan usein esitettäväksi liian tiivistetyssä muodossa 23

30 2. Muuttujat Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä [Q6_7] Mitä mieltä olet seuraavista yhteiskunnallisen päätöksenteon nykytilaa kuvaavista väittämistä? Päätöksenteossa ollaan avoimia siitä mihin tietoon päätökset perustuvat Mitä mieltä olet seuraavista yhteiskunnallisen päätöksenteon nykytilaa kuvaavista väittämistä? Päätöksenteossa ollaan avoimia siitä mihin tietoon päätökset perustuvat Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä [Q6_8] Mitä mieltä olet seuraavista yhteiskunnallisen päätöksenteon nykytilaa kuvaavista väittämistä? Päätöksenteossa luotetaan liiaksi tiedon objektiivisuuteen Mitä mieltä olet seuraavista yhteiskunnallisen päätöksenteon nykytilaa kuvaavista väittämistä? Päätöksenteossa luotetaan liiaksi tiedon objektiivisuuteen 24

31 Q8_1 Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä [Q7] Mihin tulevaisuuden kehityssuuntiin tulisi tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon rajapinnassa kiinnittää erityistä huomiota? (Avokysymys) Mihin tulevaisuuden kehityssuuntiin tulisi tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon rajapinnassa kiinnittää erityistä huomiota? [Q8_1] Mitkä seuraavista luonnehdinnoista kuvaavat mielestäsi päättäjien ja asiantuntijoiden välistä vuorovaikutusta tämän päivän Suomessa? Mitkä seuraavista luonnehdinnoista kuvaavat mielestäsi päättäjien ja asiantuntijoiden välistä vuorovaikutusta tämän päivän Suomessa? Aktiivinen - Passiivinen Aktiivinen Passiivinen

32 2. Muuttujat [Q8_2] Mitkä seuraavista luonnehdinnoista kuvaavat mielestäsi päättäjien ja asiantuntijoiden välistä vuorovaikutusta tämän päivän Suomessa? Mitkä seuraavista luonnehdinnoista kuvaavat mielestäsi päättäjien ja asiantuntijoiden välistä vuorovaikutusta tämän päivän Suomessa? Jännitteinen - Rakentava Jännitteinen Rakentava [Q8_3] Mitkä seuraavista luonnehdinnoista kuvaavat mielestäsi päättäjien ja asiantuntijoiden välistä vuorovaikutusta tämän päivän Suomessa? Mitkä seuraavista luonnehdinnoista kuvaavat mielestäsi päättäjien ja asiantuntijoiden välistä vuorovaikutusta tämän päivän Suomessa? Yksisuuntainen - Keskusteleva Yksisuuntainen Keskusteleva (taulukko jatkuu seur. sivulla) 26

33 Q8_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q8_4] Mitkä seuraavista luonnehdinnoista kuvaavat mielestäsi päättäjien ja asiantuntijoiden välistä vuorovaikutusta tämän päivän Suomessa? Mitkä seuraavista luonnehdinnoista kuvaavat mielestäsi päättäjien ja asiantuntijoiden välistä vuorovaikutusta tämän päivän Suomessa? Pienessä piirissä tapahtuva - Avoin kaikille Pienessä piirissä tapahtuva Avoin kaikille [Q8_5] Mitkä seuraavista luonnehdinnoista kuvaavat mielestäsi päättäjien ja asiantuntijoiden välistä vuorovaikutusta tämän päivän Suomessa? Mitkä seuraavista luonnehdinnoista kuvaavat mielestäsi päättäjien ja asiantuntijoiden välistä vuorovaikutusta tämän päivän Suomessa? Kapea-alainen - Moninäkökulmainen 27

34 2. Muuttujat Kapea-alainen Moninäkökulmainen [Q8_6] Mitkä seuraavista luonnehdinnoista kuvaavat mielestäsi päättäjien ja asiantuntijoiden välistä vuorovaikutusta tämän päivän Suomessa? Mitkä seuraavista luonnehdinnoista kuvaavat mielestäsi päättäjien ja asiantuntijoiden välistä vuorovaikutusta tämän päivän Suomessa? Satunnainen - Systemaattinen Satunnainen Systemaattinen [Q8_7] Mitkä seuraavista luonnehdinnoista kuvaavat mielestäsi päättäjien ja asiantuntijoiden välistä vuorovaikutusta tämän päivän Suomessa? Mitkä seuraavista luonnehdinnoista kuvaavat mielestäsi päättäjien ja asiantuntijoiden välistä vuorovaikutusta tämän päivän Suomessa? Tulevaisuutta luotaava - Ajankohtaisiin tarpeisiin reagoiva 28

35 Q11 Tulevaisuutta luotaava Ajankohtaisiin tarpeisiin reagoiva [Q9] Jos haluaisin lisätä jonkin päättäjien ja asiantuntijoiden vuorovaikutusta hyvin luonnehtivan adjektiivin, mikä se olisi? (Avokysymys) Jos haluaisin lisätä jonkin päättäjien ja asiantuntijoiden vuorovaikutusta hyvin luonnehtivan adjektiivin, mikä se olisi? [Q10] Onko Suomessa tarvetta säännöllisten kohtaamisten ja kokemusten vaihdon lisäämiselle tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutuskäytäntöjen kehittämisestä kiinnostuneiden kesken? Onko Suomessa tarvetta säännöllisten kohtaamisten ja kokemusten vaihdon lisäämiselle tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutuskäytäntöjen kehittämisestä kiinnostuneiden kesken? Kyllä Ei En osaa sanoa [Q11] Jos vastasit edelliseen kyllä, kenen pitäisi mielestäsi toimia ja miten? (Avokysymys) Jos vastasit edelliseen kyllä, kenen pitäisi mielestäsi toimia ja miten? 29

36 2. Muuttujat [Q12] Mitä mieltä olet väittämästä: Suomessa kehitetään määrätietoisesti uusia tapoja parantaa tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutusta erityisesti monimutkaisissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä Mitä mieltä olet väittämästä: Suomessa kehitetään määrätietoisesti uusia tapoja parantaa tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutusta erityisesti monimutkaisissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä [Q13_1] Mitä seuraavista lähestymistavoista pitäisi Suomessa erityisesti vahvistaa etsittäessä ratkaisuja monimutkaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin? Syvällisen erikoistiedon ymmärrettäväksi tekeminen Mitä seuraavista lähestymistavoista pitäisi Suomessa erityisesti vahvistaa etsittäessä ratkaisuja monimutkaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin? (valitse korkeintaan viisi tärkeintä) Syvällisen erikoistiedon ymmärrettäväksi tekeminen Ei mainittu Mainittu

37 Q13_3 [Q13_2] Mitä seuraavista lähestymistavoista pitäisi Suomessa erityisesti vahvistaa etsittäessä ratkaisuja monimutkaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin? Tuoreimman tiedon nopean saaminen hyötykäyttöön Mitä seuraavista lähestymistavoista pitäisi Suomessa erityisesti vahvistaa etsittäessä ratkaisuja monimutkaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin? (valitse korkeintaan viisi tärkeintä) Tuoreimman tiedon nopean saaminen hyötykäyttöön Ei mainittu Mainittu [Q13_3] Mitä seuraavista lähestymistavoista pitäisi Suomessa erityisesti vahvistaa etsittäessä ratkaisuja monimutkaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin? Vallitsevien oletusten ja käytäntöjen kyseenalaistaminen Mitä seuraavista lähestymistavoista pitäisi Suomessa erityisesti vahvistaa etsittäessä ratkaisuja monimutkaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin? (valitse korkeintaan viisi tärkeintä) Vallitsevien oletusten ja käytäntöjen kyseenalaistaminen Ei mainittu Mainittu

38 2. Muuttujat [Q13_4] Mitä seuraavista lähestymistavoista pitäisi Suomessa erityisesti vahvistaa etsittäessä ratkaisuja monimutkaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin? Eri tieteenalojen välinen dialogi Mitä seuraavista lähestymistavoista pitäisi Suomessa erityisesti vahvistaa etsittäessä ratkaisuja monimutkaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin? (valitse korkeintaan viisi tärkeintä) Eri tieteenalojen välinen dialogi Ei mainittu Mainittu [Q13_5] Mitä seuraavista lähestymistavoista pitäisi Suomessa erityisesti vahvistaa etsittäessä ratkaisuja monimutkaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin? Akateemisten ja käytännön asiantuntijoiden vuoropuhelu Mitä seuraavista lähestymistavoista pitäisi Suomessa erityisesti vahvistaa etsittäessä ratkaisuja monimutkaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin? (valitse korkeintaan viisi tärkeintä) Akateemisten ja käytännön asiantuntijoiden vuoropuhelu Ei mainittu Mainittu

39 Q13_7 [Q13_6] Mitä seuraavista lähestymistavoista pitäisi Suomessa erityisesti vahvistaa etsittäessä ratkaisuja monimutkaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin? Monilähteisen tiedon kokoaminen ja synteesi Mitä seuraavista lähestymistavoista pitäisi Suomessa erityisesti vahvistaa etsittäessä ratkaisuja monimutkaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin? (valitse korkeintaan viisi tärkeintä) Monilähteisen tiedon kokoaminen ja synteesi Ei mainittu Mainittu [Q13_7] Mitä seuraavista lähestymistavoista pitäisi Suomessa erityisesti vahvistaa etsittäessä ratkaisuja monimutkaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin? Kokeilujen lisääminen Mitä seuraavista lähestymistavoista pitäisi Suomessa erityisesti vahvistaa etsittäessä ratkaisuja monimutkaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin? (valitse korkeintaan viisi tärkeintä) Kokeilujen lisääminen Ei mainittu Mainittu

40 2. Muuttujat [Q13_8] Mitä seuraavista lähestymistavoista pitäisi Suomessa erityisesti vahvistaa etsittäessä ratkaisuja monimutkaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin? Osallistava tiedontuotanto ja yhteiskehittely Mitä seuraavista lähestymistavoista pitäisi Suomessa erityisesti vahvistaa etsittäessä ratkaisuja monimutkaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin? (valitse korkeintaan viisi tärkeintä) Osallistava tiedontuotanto ja yhteiskehittely Ei mainittu Mainittu [Q13_9] Mitä seuraavista lähestymistavoista pitäisi Suomessa erityisesti vahvistaa etsittäessä ratkaisuja monimutkaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin? Laajojen data-aineistojen analysointi Mitä seuraavista lähestymistavoista pitäisi Suomessa erityisesti vahvistaa etsittäessä ratkaisuja monimutkaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin? (valitse korkeintaan viisi tärkeintä) Laajojen data-aineistojen analysointi Ei mainittu Mainittu

41 Q13_11 [Q13_10] Mitä seuraavista lähestymistavoista pitäisi Suomessa erityisesti vahvistaa etsittäessä ratkaisuja monimutkaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin? Tekoälyn kehittäminen ja käyttöönotto Mitä seuraavista lähestymistavoista pitäisi Suomessa erityisesti vahvistaa etsittäessä ratkaisuja monimutkaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin? (valitse korkeintaan viisi tärkeintä) Tekoälyn kehittäminen ja käyttöönotto Ei mainittu Mainittu [Q13_11] Mitä seuraavista lähestymistavoista pitäisi Suomessa erityisesti vahvistaa etsittäessä ratkaisuja monimutkaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin? Päätösten moniulotteinen vaikutusten arviointi Mitä seuraavista lähestymistavoista pitäisi Suomessa erityisesti vahvistaa etsittäessä ratkaisuja monimutkaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin? (valitse korkeintaan viisi tärkeintä) Päätösten moniulotteinen vaikutusten arviointi Ei mainittu Mainittu

42 2. Muuttujat [Q13_12] Mitä seuraavista lähestymistavoista pitäisi Suomessa erityisesti vahvistaa etsittäessä ratkaisuja monimutkaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin? Joku muu, mikä? Mitä seuraavista lähestymistavoista pitäisi Suomessa erityisesti vahvistaa etsittäessä ratkaisuja monimutkaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin? (valitse korkeintaan viisi tärkeintä) Joku muu, mikä? Ei mainittu Mainittu [Q13_12_1] Mitä seuraavista lähestymistavoista pitäisi Suomessa erityisesti vahvistaa etsittäessä ratkaisuja monimutkaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin? Joku muu, mikä? (Avokysymys) Mitä seuraavista lähestymistavoista pitäisi Suomessa erityisesti vahvistaa etsittäessä ratkaisuja monimutkaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin? (valitse korkeintaan viisi tärkeintä) Joku muu, mikä? [Q14_1] Kenen pitäisi ensisijaisesti olla aloitteellinen tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välisten vuorovaikutuskäytäntöjen kehittämisestä? Poliittisten päättäjien Kenen pitäisi ensisijaisesti olla aloitteellinen tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välisten vuorovaikutuskäytäntöjen kehittämisestä? (valitse korkeintaan kolme mielestäsi keskeisintä tahoa) 36

43 Q14_3 Poliittisten päättäjien Ei mainittu Mainittu [Q14_2] Kenen pitäisi ensisijaisesti olla aloitteellinen tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välisten vuorovaikutuskäytäntöjen kehittämisestä? Yhteiskunnallisia päätöksiä valmistelevan hallinnon Kenen pitäisi ensisijaisesti olla aloitteellinen tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välisten vuorovaikutuskäytäntöjen kehittämisestä? (valitse korkeintaan kolme mielestäsi keskeisintä tahoa) Yhteiskunnallisia päätöksiä valmistelevan hallinnon Ei mainittu Mainittu [Q14_3] Kenen pitäisi ensisijaisesti olla aloitteellinen tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välisten vuorovaikutuskäytäntöjen kehittämisestä? Tiedon tuottajaorganisaatioiden Kenen pitäisi ensisijaisesti olla aloitteellinen tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välisten vuorovaikutuskäytäntöjen kehittämisestä? (valitse korkeintaan kolme mielestäsi keskeisintä tahoa) 37

44 2. Muuttujat Tiedon tuottajaorganisaatioiden Ei mainittu Mainittu [Q14_4] Kenen pitäisi ensisijaisesti olla aloitteellinen tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välisten vuorovaikutuskäytäntöjen kehittämisestä? Tiedon tuotantoa rahoittavien organisaatioiden Kenen pitäisi ensisijaisesti olla aloitteellinen tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välisten vuorovaikutuskäytäntöjen kehittämisestä? (valitse korkeintaan kolme mielestäsi keskeisintä tahoa) Tiedon tuotantoa rahoittavien organisaatioiden Ei mainittu Mainittu [Q14_5] Kenen pitäisi ensisijaisesti olla aloitteellinen tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välisten vuorovaikutuskäytäntöjen kehittämisestä? Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimijoiden Kenen pitäisi ensisijaisesti olla aloitteellinen tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välisten vuorovaikutuskäytäntöjen kehittämisestä? (valitse korkeintaan kolme mielestäsi keskeisintä tahoa) 38

45 Q14_7 Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimijoiden Ei mainittu Mainittu [Q14_6] Kenen pitäisi ensisijaisesti olla aloitteellinen tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välisten vuorovaikutuskäytäntöjen kehittämisestä? Tiedon välittäjätahojen ja muiden palveluntuottajien Kenen pitäisi ensisijaisesti olla aloitteellinen tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välisten vuorovaikutuskäytäntöjen kehittämisestä? (valitse korkeintaan kolme mielestäsi keskeisintä tahoa) Tiedon välittäjätahojen ja muiden palveluntuottajien Ei mainittu Mainittu [Q14_7] Kenen pitäisi ensisijaisesti olla aloitteellinen tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välisten vuorovaikutuskäytäntöjen kehittämisestä? Kenen muun? Kenen pitäisi ensisijaisesti olla aloitteellinen tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välisten vuorovaikutuskäytäntöjen kehittämisestä? (valitse korkeintaan kolme mielestäsi keskeisintä tahoa) 39

46 2. Muuttujat Kenen muun? Ei mainittu Mainittu [Q14_7_1] Kenen pitäisi ensisijaisesti olla aloitteellinen tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välisten vuorovaikutuskäytäntöjen kehittämisestä? Kenen muun? (Avokysymys) Kenen pitäisi ensisijaisesti olla aloitteellinen tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välisten vuorovaikutuskäytäntöjen kehittämisestä? (valitse korkeintaan kolme mielestäsi keskeisintä tahoa) Kenen muun? [Q15] Ketkä ovat mielestäsi avaintoimijoita tarttumaan tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutuskäytäntöjen kehittämiseen? (Avokysymys) Ketkä ovat mielestäsi avaintoimijoita tarttumaan tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutuskäytäntöjen kehittämiseen? [Q16_1] Mitkä seuraavista väitteistä kuvaavat hyvin tilannetta omassa organisaatiossasi? Tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutuskäytäntöjen kehittämistarve on hyvin tunnistettu Seuraavassa on esitetty joukko tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutukseen sekä sen kehittämiseen liittyviä väitteitä. Mitkä niistä kuvaavat hyvin tilannetta omassa organisaatiossasi? (valitse sopivat vaihtoehdot) 40

47 Q16_3 Tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutuskäytäntöjen kehittämistarve on hyvin tunnistettu Ei mainittu Mainittu [Q16_2] Mitkä seuraavista väitteistä kuvaavat hyvin tilannetta omassa organisaatiossasi? Henkilöstö on hyvin motivoitunut kehittämään ja kokeilemaan uusia tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutuskäytäntöjä Seuraavassa on esitetty joukko tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutukseen sekä sen kehittämiseen liittyviä väitteitä. Mitkä niistä kuvaavat hyvin tilannetta omassa organisaatiossasi? (valitse sopivat vaihtoehdot) Henkilöstö on hyvin motivoitunut kehittämään ja kokeilemaan uusia tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutuskäytäntöjä Ei mainittu Mainittu [Q16_3] Mitkä seuraavista väitteistä kuvaavat hyvin tilannetta omassa organisaatiossasi? Tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutukseen suunnataan riittävästi organisaation resursseja Seuraavassa on esitetty joukko tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutukseen sekä sen kehittämiseen liittyviä väitteitä. Mitkä niistä kuvaavat hyvin tilannetta omassa organisaatiossasi? (valitse sopivat vaihtoehdot) 41

48 2. Muuttujat Tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutukseen suunnataan riittävästi organisaation resursseja Ei mainittu Mainittu [Q16_4] Mitkä seuraavista väitteistä kuvaavat hyvin tilannetta omassa organisaatiossasi? Tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutukseen on saatavilla riittävästi rahoitusta Seuraavassa on esitetty joukko tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutukseen sekä sen kehittämiseen liittyviä väitteitä. Mitkä niistä kuvaavat hyvin tilannetta omassa organisaatiossasi? (valitse sopivat vaihtoehdot) Tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutukseen on saatavilla riittävästi rahoitusta Ei mainittu Mainittu [Q16_5] Mitkä seuraavista väitteistä kuvaavat hyvin tilannetta omassa organisaatiossasi? Organisaatiossamme on runsaasti uusien vuorovaikutuskäytäntöjen soveltamisen ja kehittämisen edellyttämää osaamista Seuraavassa on esitetty joukko tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutukseen sekä sen kehittämiseen liittyviä väitteitä. Mitkä niistä kuvaavat hyvin tilannetta omassa organisaatiossasi? (valitse sopivat vaihtoehdot) 42

49 Q16_7 Organisaatiossamme on runsaasti uusien vuorovaikutuskäytäntöjen soveltamisen ja kehittämisen edellyttämää osaamista Ei mainittu Mainittu [Q16_6] Mitkä seuraavista väitteistä kuvaavat hyvin tilannetta omassa organisaatiossasi? Tiedon ja päätöksen vuorovaikutuskäytännöt nähdään organisaatiossamme tärkeänä osaamisen kehittämisalueena Seuraavassa on esitetty joukko tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutukseen sekä sen kehittämiseen liittyviä väitteitä. Mitkä niistä kuvaavat hyvin tilannetta omassa organisaatiossasi? (valitse sopivat vaihtoehdot) Tiedon ja päätöksen vuorovaikutuskäytännöt nähdään organisaatiossamme tärkeänä osaamisen kehittämisalueena Ei mainittu Mainittu [Q16_7] Mitkä seuraavista väitteistä kuvaavat hyvin tilannetta omassa organisaatiossasi? Käytämme oman kehittämistyön sijaan aktiivisesti ulkoistettuja palveluita Seuraavassa on esitetty joukko tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutukseen sekä sen kehittämiseen liittyviä väitteitä. Mitkä niistä kuvaavat hyvin tilannetta omassa organisaatiossasi? (valitse sopivat vaihtoehdot) 43

50 2. Muuttujat Käytämme oman kehittämistyön sijaan aktiivisesti ulkoistettuja palveluita Ei mainittu Mainittu [Q17_1] Miten kehität tapojasi edistää tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välistä vuorovaikutusta? Perehdyn tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutusta käsitteleviin julkaisuihin ja kirjoituksiin Miten kehität tapojasi edistää tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välistä vuorovaikutusta? (valitse parhaiten toimintaasi kuvaavat vaihtoehdot, yksi tai useampi) Perehdyn tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutusta käsitteleviin julkaisuihin ja kirjoituksiin Ei mainittu Mainittu [Q17_2] Miten kehität tapojasi edistää tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välistä vuorovaikutusta? Perehdyn muiden toimijoiden hyviin käytäntöihin Miten kehität tapojasi edistää tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välistä vuorovaikutusta? (valitse parhaiten toimintaasi kuvaavat vaihtoehdot, yksi tai useampi) Perehdyn muiden toimijoiden hyviin käytäntöihin 44

51 Q17_4 Ei mainittu Mainittu [Q17_3] Miten kehität tapojasi edistää tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välistä vuorovaikutusta? Keskustelen aiheesta oman organisaationi sisällä Miten kehität tapojasi edistää tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välistä vuorovaikutusta? (valitse parhaiten toimintaasi kuvaavat vaihtoehdot, yksi tai useampi) Keskustelen aiheesta oman organisaationi sisällä Ei mainittu Mainittu [Q17_4] Miten kehität tapojasi edistää tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välistä vuorovaikutusta? Vaihdan kokemuksia muiden organisaatioiden kollegojen kanssa Miten kehität tapojasi edistää tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välistä vuorovaikutusta? (valitse parhaiten toimintaasi kuvaavat vaihtoehdot, yksi tai useampi) Vaihdan kokemuksia muiden organisaatioiden kollegojen kanssa 45

52 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q17_5] Miten kehität tapojasi edistää tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välistä vuorovaikutusta? Osallistun aihealuetta käsitteleviin seminaareihin tai työpajoihin Miten kehität tapojasi edistää tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välistä vuorovaikutusta? (valitse parhaiten toimintaasi kuvaavat vaihtoehdot, yksi tai useampi) Osallistun aihealuetta käsitteleviin seminaareihin tai työpajoihin Ei mainittu Mainittu [Q17_6] Miten kehität tapojasi edistää tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välistä vuorovaikutusta? Olen jäsenenä aihealueeseen keskittyvissä kotimaisissa tai kansainvälisissä verkostoissa Miten kehität tapojasi edistää tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välistä vuorovaikutusta? (valitse parhaiten toimintaasi kuvaavat vaihtoehdot, yksi tai useampi) Olen jäsenenä aihealueeseen keskittyvissä kotimaisissa tai kansainvälisissä verkostoissa 46

53 Q17_8 Ei mainittu Mainittu [Q17_7] Miten kehität tapojasi edistää tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välistä vuorovaikutusta? Ei juuri mitenkään Miten kehität tapojasi edistää tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välistä vuorovaikutusta? (valitse parhaiten toimintaasi kuvaavat vaihtoehdot, yksi tai useampi) Ei juuri mitenkään Ei mainittu Mainittu [Q17_8] Miten kehität tapojasi edistää tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välistä vuorovaikutusta? Muulla tavoin, miten? Miten kehität tapojasi edistää tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välistä vuorovaikutusta? (valitse parhaiten toimintaasi kuvaavat vaihtoehdot, yksi tai useampi) Muulla tavoin, miten? Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 47

54 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q17_8_1] Miten kehität tapojasi edistää tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välistä vuorovaikutusta? Muulla tavoin, miten? (Avokysymys) Miten kehität tapojasi edistää tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välistä vuorovaikutusta? (valitse parhaiten toimintaasi kuvaavat vaihtoehdot, yksi tai useampi) Muulla tavoin, miten? [Q18] Mitä muuta haluaisit sanoa tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutuskäytäntöjen kehittämisestä omassa organisaatiossasi tai työssäsi? (Avokysymys) Mitä muuta haluaisit sanoa tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutuskäytäntöjen kehittämisestä omassa organisaatiossasi tai työssäsi? [Q19] Jos voisit muuttaa tiedon ja päätöksenteon kehittämiseksi yhden asian yhteiskunnassamme, mikä se olisi? (Avokysymys) Jos voisit muuttaa tiedon ja päätöksenteon kehittämiseksi yhden asian yhteiskunnassamme, mikä se olisi? 48

55 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Mikä seuraavista kuvaa parhaiten taustatahoasi? [Q1] Mikä seuraavista kuvaa parhaiten taustatahoasi? Muu, mikä? (Avokysymys) [Q1_1] Mikä on oma roolisi tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kentässä? Tutkin tiedon käyttöä päätöksenteossa [Q2_1] Mikä on oma roolisi tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kentässä? Tarjoan tietoa tai asiantuntemusta päätöksentekoon [Q2_2] Mikä on oma roolisi tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kentässä? Toimin yhteiskunnallisena päättäjänä [Q2_3] Mikä on oma roolisi tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kentässä? Valmistelen yhteiskunnallisia päätöksiä [Q2_4] Mikä on oma roolisi tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kentässä? Kehitän tai johdan tutkimus- ja innovaatiotoimintaa [Q2_5] Mikä on oma roolisi tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kentässä? Suunnittelen tai toteutan viestintää [Q2_6] Mikä on oma roolisi tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kentässä? Toteutan tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutusprosesseja [Q2_7] Mikä on oma roolisi tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kentässä? Mikään edellä olevista ei kuvaa minua [Q2_8] Mikä on oma roolisi tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kentässä? Muu, mikä? [Q2_9] 11 Mikä on oma roolisi tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kentässä? Muu, mikä? (Avokysymys) [Q2_9_1]

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3189 TIEDON JA YHTEISKUNNALLISEN PÄÄTÖKSENTEON VUORO- VAIKUTUS 2017

KYSELYLOMAKE: FSD3189 TIEDON JA YHTEISKUNNALLISEN PÄÄTÖKSENTEON VUORO- VAIKUTUS 2017 KYSELYLOMAKE: FSD3189 TIEDON JA YHTEISKUNNALLISEN PÄÄTÖKSENTEON VUORO- VAIKUTUS 2017 QUESTIONNAIRE: FSD3189 INTERACTION BETWEEN KNOWLEDGE AND DECISION-MAKING 2017 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja FSD3014 Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3160. Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3160. Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa Koodikirja FSD3160 Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2992 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja FSD3159 Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2390. Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat Koodikirja

FSD2390. Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat Koodikirja FSD2390 Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja FSD2130 Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2970. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2970. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2970 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon

Lisätiedot

FSD2829. Kirkon työntekijöiden hengellinen hyvinvointi Koodikirja

FSD2829. Kirkon työntekijöiden hengellinen hyvinvointi Koodikirja FSD2829 Kirkon työntekijöiden hengellinen hyvinvointi 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirkon työntekijöiden hengellinen hyvinvointi 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja FSD2164 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3113. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD3113. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD3113 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2350. Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2350. Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2350 Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3032. Pieksämäkeläisten kaupunkikuva Koodikirja

FSD3032. Pieksämäkeläisten kaupunkikuva Koodikirja FSD3032 Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2909. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2909. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2909 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3132. Terveys- ja hyvinvointitietojen toissijainen hyödyntäminen Koodikirja

FSD3132. Terveys- ja hyvinvointitietojen toissijainen hyödyntäminen Koodikirja FSD3132 Terveys- ja hyvinvointitietojen toissijainen hyödyntäminen 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveys- ja hyvinvointitietojen toissijainen hyödyntäminen 2016 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD3130 Kaupunkipalvelututkimus 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3043 Sosiaalibarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot