FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :29: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1178. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Reuna, Veera (Väestöliitto): Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake 131 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Aineiston nimi englanniksi: Family Barometer 1998: Responsibility for Everyday Life Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Reuna, Veera (Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitos) Aineiston on tallentanut opiskelija Hanna Kauppinen Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Aineisto luovutettu arkistoon

8 1. Aineiston kuvailu Asiasanat arkielämä; kasvatus; kodinhoito; kotityö; lapsiperheet; lastenhoito; perhe; perhe-elämä; perheet; työ; työelämä; työnjako; vastuu Tieteenala / Aihealue OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet CESSDAn luokitus: perhe-elämä, avioliitto ja sukupolvet; sosiaalipolitiikka; sukupuoli ja sukupuoliroolit Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Perhebarometrit Väestöliiton väestöntutkimuslaitos on toteuttanut vuodesta 1996 alkaen perhebarometrien sarjaa. Perhebarometrit keskittyvät nimensä mukaisesti perhettä koskeviin kysymyksiin, mutta jokaisella barometrilla on myös oma erityisteemansa. Teemoina ovat olleet mm. sukupolvien välinen avunanto, yhteiskunnallisten tukien ja palveluiden riittävyys, vastuun jakaminen perheessä, työn ja perheen yhteensovittaminen, vanhemmuuden toteuttaminen, lastenkasvatus, lasten ajankäyttö ja harrastukset. Sisällön kuvaus Kyselyssä tarkastellaan vastuuta ja sen jakoa perheen arjessa. Kohteena ovat vuotiaiden suomalaisten käsitykset perhevelvollisuuksista ja puolisoiden välisestä työnjaosta. Vastaajien elämänarvoja kartoitettiin esittämällä kysymyksiä käytännön elämään liittyvien asioiden tärkeydestä sekä lasten kasvatusta koskevien asioiden tärkeydestä. Tämän jälkeen selvitettiin vastaajien käsityksiä vastuun jakamisesta periaatteellisella ja käytännön tasolla. Kysymyksiä oli myös ristiriitatilanteista sekä ensimmäisen lapsen syntymän tuomista muutoksista. Taustamuuttujina oli mm. siviilisääty, koulutus, asuinpaikkakunnan koko sekä asuinlääni. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö, Perhe Perusjoukko/otos: vuotiaat suomalaiset, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: huhtikuu 1998 toukokuu

9 1.4. Aineiston käyttö Kerääjät: Reuna, Veera (Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitos) Aineiston tuottajat: Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitos Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 1998 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 67 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 190 muuttujaa ja 1301 havaintoa. Otantamenetelmä: Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotanta Väestön keskusrekisteristä poimittiin yksinkertaisella satunnaisotannalla 2000 Suomessa asuvaa vuotiasta henkilöä. Ahvenanmaan maakunta jäi tarkastelusta pois. Kun otoksesta oli poistettu perusjoukkoon kuulumattomat eli muun muassa kuolleet, laitoksissa tai ulkomailla asuvat, kyselyn vastausprosentiksi muodostui 67 prosenttia. Kyselylomake lähetettiin vastaajille kaksi kertaa, jonka lisäksi vastaajia lähestyttiin muistutuskirjeellä. Kyselylomakkeet postitettiin otokseen kuuluville huhti- ja toukokuun aikana Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Kysymyksen 19 ("Minkä tahon mielestänne tulisi olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista?") (VAR LAB k19) vastaukset on koodattu seuraavasti: Jos vastaaja ei ole noudattanut ohjeita, vaan on laittanut jokaisessa kohdassa (a,b,c..) rastin tärkeimmäksi katsomansa tahon kohdalle, vastaus on koodattu 0:ksi. Kohdat, johon vastaaja on laittanut 1 eli tärkeimmän tahon on koodattu 1:ksi ja toisiksi tärkeimmät 2:ksi. Tyhjät ruudut on koodattu 3:ksi. Julkaisut Reuna, Veera (1998). Perhebarometri Vastuu perheen arjessa. Helsinki: Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos. Julkaisuja E 4/1998. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 3

10 1. Aineiston kuvailu Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Erityisehdot Jatkokäyttäjien tulee lähettää yksi kappale valmista tutkimusjulkaisua osoitteeseen: Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos, PL 849, HELSINKI. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1301 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1301 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1301 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [LOMAKE] Lomakkeen nro Lomakkeen nro Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1301 minimi 1.00 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 K3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo keskihajonta [K1] Sukupuoli Sukupuoli Nainen Mies tieto puuttuu (User missing) tieto puuttuu (SYSMIS) [K2] Siviilisääty Siviilisääty Naimaton Avoliitossa Avioliitossa Eronnut tai asumuserossa Leski tieto puuttuu (User missing) tieto puuttuu (SYSMIS) [K3] Peruskoulutus Mikä on peruskoulutuksenne? 7

14 2. Muuttujat Kansakoulu Perus- tai keskikoulu Osa lukiota Ylioppilas tieto puuttuu (User missing) [K4] Ammattikoulutus Mikä on ammatillinen koulutuksenne? Ei ammatillista koulutusta Ammatillinen kurssi tai kursseja Ammatillinen koulu Opisto Korkeakoulu Joku muu tieto puuttuu (User missing) [K5] Sosiaaliryhmä Mihin seuraavista sosiaaliryhmistä katsotte nykyään itse kuuluvanne? Johtavassa asemassa Ylemmät toimihenkilöt Alemmat toimihenkilöt Työntekijät Maatalousyrittäjät (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 K7 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Yrittäjä Opiskelija Työtön tai lomautettu Hoitaa kotia Eläkeläinen Muu tieto puuttuu (User missing) tieto puuttuu (SYSMIS) [K6] Syntymävuosi Syntymävuotenne Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1292 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 4.75 [K7] Asuinpaikkakunnan koko Asuinpaikkakuntanne koko Pääkaupunkiseutu Suuri kaupunki Pieni tai keskisuuri kaupunki Maaseututaajama Muu maaseutu tieto puuttuu (User missing) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 9

16 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [K8] Asuinlääni Asuinlääninne Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni Lapin lääni tieto puuttuu (User missing) [K9] Äidinkieli Äidinkielenne Suomi Ruotsi Muu tieto puuttuu (User missing) [K10] Jos Teillä on avio- tai avopuoliso, mikä on hänen pääasiallinen toimintansa tällä hetkellä? Jos Teillä on avio- tai avopuoliso, mikä on hänen pääasiallinen toimintansa tällä hetkellä? 10

17 K11_2 Palkansaaja kokopäivätyö Palkansaaja osa-aikatyö Maatalousyrittäjä Yrittäjä Työtön tai lomautettu Päätoiminen opiskelija Hoitaa kotia Muu Ei puolisoa tieto puuttuu (User missing) [K11_1] Onko Teillä lapsia? Jos on, kuinka monta? Onko Teillä lapsia? Jos on, kuinka monta? Ei Kyllä Lapsi tulossa tieto puuttuu (User missing) [K11_2] Lapsien lukumäärä Lapsien lukumäärä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 985 minimi 1.00 maksimi 9.00 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 11

18 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskiarvo 2.17 keskihajonta 1.00 [K12] Montako henkeä kuuluu itsenne mukaanlukien tällä hetkellä talouteenne? Montako henkeä kuuluu itsenne mukaanlukien tällä hetkellä talouteenne? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1285 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 3.33 keskihajonta 1.50 [K13] Mitkä ovat kotitaloutenne yhteenlasketut tulot kuukaudessa, kun verot on vähennetty? Mitkä ovat kotitaloutenne yhteenlasketut tulot kuukaudessa, kun verot on vähennetty? Ei vastausta 99 [K14_1] Asuuko kanssanne tällä hetkellä alle 18-vuotiaita lapsia? Asuuko kanssanne tällä hetkellä alle 18-vuotiaita lapsia? 12

19 K15_2 Ei Kyllä tieto puuttuu (User missing) tieto puuttuu (SYSMIS) [K14_2] Alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä Alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 895 minimi 1.00 maksimi 9.00 keskiarvo 2.04 keskihajonta 0.98 [K15_1] Jos Teillä on lapsia, kuinka vanha Teidän nuorin lapsenne on? Jos Teillä on lapsia, kuinka vanha Teidän nuorin lapsenne on? Ei lapsia On lapsia tieto puuttuu (User missing) [K15_2] Nuorimman lapsen ikä Nuorimman lapsen ikä Kuvailevat tunnusluvut 13

20 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 977 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 6.81 keskihajonta 5.52 [K16] Millaisessa asunnossa asutte? Millaisessa asunnossa asutte? Kerrostalo Rivitalo tai paritalo Omakotitalo Maalaistalo Muu tieto puuttuu (User missing) [K17_1] Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita elämässänne: Perheelämä? Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita elämässänne? Rastittakaa kyseinen vaihtoehto Perhe-elämä En osaa sanoa Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 14

21 K17_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei merkitystä tieto puuttuu (User missing) [K17_2] Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita elämässänne: Työ? Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita elämässänne? Rastittakaa kyseinen vaihtoehto Työ En osaa sanoa Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei merkitystä tieto puuttuu (User missing) tieto puuttuu (SYSMIS) [K17_3] Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita elämässänne: Hyvät tulot ja varallisuus? Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita elämässänne? Rastittakaa kyseinen vaihtoehto Hyvät tulot ja varallisuus 15

22 2. Muuttujat En osaa sanoa Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei merkitystä tieto puuttuu (User missing) [K17_4] Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita elämässänne: Työuralla eteneminen? Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita elämässänne? Rastittakaa kyseinen vaihtoehto Työuralla eteneminen En osaa sanoa Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei merkitystä tieto puuttuu (User missing) [K17_5] Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita elämässänne: Mukava ja tilava asunto? Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita elämässänne? Rastittakaa kyseinen vaihtoehto Mukava ja tilava asunto 16

23 K17_7 En osaa sanoa Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei merkitystä tieto puuttuu (User missing) [K17_6] Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita elämässänne: Puolisoiden välinen kunnioitus? Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita elämässänne? Rastittakaa kyseinen vaihtoehto Puolisoiden välinen kunnioitus En osaa sanoa Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei merkitystä tieto puuttuu (User missing) [K17_7] Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita elämässänne: Arvostus työelämässä? Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita elämässänne? Rastittakaa kyseinen vaihtoehto Arvostus työelämässä 17

24 2. Muuttujat En osaa sanoa Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei merkitystä tieto puuttuu (User missing) [K17_8] Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita elämässänne: Ajan riittäminen sekä perheelle että työlle? Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita elämässänne? Rastittakaa kyseinen vaihtoehto Ajan riittäminen sekä perheelle että työlle En osaa sanoa Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei merkitystä tieto puuttuu (User missing) [K17_9] Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita elämässänne: Arvostus perheen ulkopuolisilta ihmisilta? Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita elämässänne? Rastittakaa kyseinen vaihtoehto Arvostus perheen ulkopuolisilta ihmisilta 18

25 K17_11 En osaa sanoa Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei merkitystä tieto puuttuu (User missing) [K17_10] Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita elämässänne: Mahdollisuus elää omien arvojen mukaisesti? Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita elämässänne? Rastittakaa kyseinen vaihtoehto Mahdollisuus elää omien arvojen mukaisesti En osaa sanoa Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei merkitystä tieto puuttuu (User missing) [K17_11] Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita elämässänne: Vapaaajan harrastustoiminta (kuten liikunta, musiikki, lukeminen)? Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita elämässänne? Rastittakaa kyseinen vaihtoehto Vapaa-ajan harrastustoiminta (kuten liikunta, musiikki, lukeminen) 19

26 2. Muuttujat En osaa sanoa Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei merkitystä tieto puuttuu (User missing) [K17_12] Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita elämässänne: Juhlapyhiin (esimerkiksi jouluun) liittyvät perinteet perheessä? Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita elämässänne? Rastittakaa kyseinen vaihtoehto Juhlapyhiin (esimerkiksi jouluun) liittyvät perinteet perheessä En osaa sanoa Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei merkitystä tieto puuttuu (User missing) [K17_13] Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita elämässänne: Sukujuhlat? Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita elämässänne? Rastittakaa kyseinen vaihtoehto Sukujuhlat 20

27 K17_15 En osaa sanoa Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei merkitystä tieto puuttuu (User missing) [K17_14] Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita elämässänne: Kotitöiden tasapuolinen jakaminen? Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita elämässänne? Rastittakaa kyseinen vaihtoehto Kotitöiden tasapuolinen jakaminen En osaa sanoa Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei merkitystä tieto puuttuu (User missing) [K17_15] Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita elämässänne: Hyvien käytöstapojen opettaminen lapsille? Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita elämässänne? Rastittakaa kyseinen vaihtoehto Hyvien käytöstapojen opettaminen lapsille 21

28 2. Muuttujat En osaa sanoa Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei merkitystä tieto puuttuu (User missing) [K17_16] Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita elämässänne: Ystävät? Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita elämässänne? Rastittakaa kyseinen vaihtoehto Ajan viettäminen ystävien kanssa En osaa sanoa Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei merkitystä tieto puuttuu (User missing) [K17_17] Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita elämässänne: Aktiivinen seksielämä? Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita elämässänne? Rastittakaa kyseinen vaihtoehto Aktiivinen seksielämä 22

29 K18_1 En osaa sanoa Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei merkitystä tieto puuttuu (User missing) [K17_18] Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita elämässänne: Suvun jatkuminen? Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita elämässänne? Rastittakaa kyseinen vaihtoehto Suvun jatkuminen En osaa sanoa Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei merkitystä tieto puuttuu (User missing) [K18_1] Kenen pitäisi mielestänne ensisijaisesti hoitaa seuraavat asiat perheessä: Taloudellisista asioista vastaaminen? Elämän arki perheessä tuo tullessaan monenlaisia tehtäviä ja velvoitteita. Kenen pitäisi mielestänne ensisijaisesti hoitaa seuraavat asiat perheessä? Vastatkaa yksi vaihtoehto jokaiseen kohtaan. Pyydämme myös Teitä, joilla ei ole perhettä, vastaamaan kysymykseen Taloudellisista asioista vastaaminen 23

30 2. Muuttujat Selvästi enemmän mies Jonkin verran enemmän mies Mies ja nainen yhtä paljon Jonkin verran enemmän nainen Selvästi enemmän nainen tieto puuttuu (User missing) tieto puuttuu (SYSMIS) [K18_2] Kenen pitäisi mielestänne ensisijaisesti hoitaa seuraavat asiat perheessä: Suhteiden hoitaminen sukulaisiin? Elämän arki perheessä tuo tullessaan monenlaisia tehtäviä ja velvoitteita. Kenen pitäisi mielestänne ensisijaisesti hoitaa seuraavat asiat perheessä? Vastatkaa yksi vaihtoehto jokaiseen kohtaan. Pyydämme myös Teitä, joilla ei ole perhettä, vastaamaan kysymykseen Suhteiden hoitaminen sukulaisiin Selvästi enemmän mies Jonkin verran enemmän mies Mies ja nainen yhtä paljon Jonkin verran enemmän nainen Selvästi enemmän nainen tieto puuttuu (User missing) [K18_3] Kenen pitäisi mielestänne ensisijaisesti hoitaa seuraavat asiat perheessä: Kodin hoitaminen (esim. siivoaminen, tiskaaminen, pyykkien peseminen)? Elämän arki perheessä tuo tullessaan monenlaisia tehtäviä ja velvoitteita. Kenen pitäisi mielestänne ensisijaisesti hoitaa seuraavat asiat perheessä? Vastatkaa yksi vaihtoehto jokaiseen kohtaan. Pyydämme myös Teitä, joilla ei ole perhettä, vastaamaan kysymykseen 24

31 K18_4 Kodin hoitaminen (esim. siivoaminen, tiskaaminen, pyykkien peseminen) Selvästi enemmän mies Jonkin verran enemmän mies Mies ja nainen yhtä paljon Jonkin verran enemmän nainen Selvästi enemmän nainen tieto puuttuu (User missing) [K18_4] Kenen pitäisi mielestänne ensisijaisesti hoitaa seuraavat asiat perheessä: Ruuan valmistaminen? Elämän arki perheessä tuo tullessaan monenlaisia tehtäviä ja velvoitteita. Kenen pitäisi mielestänne ensisijaisesti hoitaa seuraavat asiat perheessä? Vastatkaa yksi vaihtoehto jokaiseen kohtaan. Pyydämme myös Teitä, joilla ei ole perhettä, vastaamaan kysymykseen Ruuan valmistaminen Selvästi enemmän mies Jonkin verran enemmän mies Mies ja nainen yhtä paljon Jonkin verran enemmän nainen Selvästi enemmän nainen tieto puuttuu (User missing) tieto puuttuu (SYSMIS)

32 2. Muuttujat [K18_5] Kenen pitäisi mielestänne ensisijaisesti hoitaa seuraavat asiat perheessä: Ruokakaupassa käynti? Elämän arki perheessä tuo tullessaan monenlaisia tehtäviä ja velvoitteita. Kenen pitäisi mielestänne ensisijaisesti hoitaa seuraavat asiat perheessä? Vastatkaa yksi vaihtoehto jokaiseen kohtaan. Pyydämme myös Teitä, joilla ei ole perhettä, vastaamaan kysymykseen Ruokakaupassa käynti Selvästi enemmän mies Jonkin verran enemmän mies Mies ja nainen yhtä paljon Jonkin verran enemmän nainen Selvästi enemmän nainen tieto puuttuu (User missing) [K18_6] Kenen pitäisi mielestänne ensisijaisesti hoitaa seuraavat asiat perheessä: Silittäminen? Elämän arki perheessä tuo tullessaan monenlaisia tehtäviä ja velvoitteita. Kenen pitäisi mielestänne ensisijaisesti hoitaa seuraavat asiat perheessä? Vastatkaa yksi vaihtoehto jokaiseen kohtaan. Pyydämme myös Teitä, joilla ei ole perhettä, vastaamaan kysymykseen Silittäminen Selvästi enemmän mies Jonkin verran enemmän mies (taulukko jatkuu seur. sivulla) 26

33 K18_8 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mies ja nainen yhtä paljon Jonkin verran enemmän nainen Selvästi enemmän nainen tieto puuttuu (User missing) [K18_7] Kenen pitäisi mielestänne ensisijaisesti hoitaa seuraavat asiat perheessä: Kodin korjaustyöt? Elämän arki perheessä tuo tullessaan monenlaisia tehtäviä ja velvoitteita. Kenen pitäisi mielestänne ensisijaisesti hoitaa seuraavat asiat perheessä? Vastatkaa yksi vaihtoehto jokaiseen kohtaan. Pyydämme myös Teitä, joilla ei ole perhettä, vastaamaan kysymykseen Kodin korjaustyöt Selvästi enemmän mies Jonkin verran enemmän mies Mies ja nainen yhtä paljon Jonkin verran enemmän nainen Selvästi enemmän nainen tieto puuttuu (User missing) tieto puuttuu (SYSMIS) [K18_8] Kenen pitäisi mielestänne ensisijaisesti hoitaa seuraavat asiat perheessä: Ikääntyvien vanhempien hoitaminen? Elämän arki perheessä tuo tullessaan monenlaisia tehtäviä ja velvoitteita. Kenen pitäisi mielestänne ensisijaisesti hoitaa seuraavat asiat perheessä? Vastatkaa yksi vaihtoehto jokaiseen kohtaan. Pyydämme myös Teitä, joilla ei ole perhettä, vastaamaan kysymykseen 27

34 2. Muuttujat Ikääntyvien vanhempien hoitaminen Selvästi enemmän mies Jonkin verran enemmän mies Mies ja nainen yhtä paljon Jonkin verran enemmän nainen Selvästi enemmän nainen tieto puuttuu (User missing) [K18_9] Kenen pitäisi mielestänne ensisijaisesti hoitaa seuraavat asiat perheessä: Lumenluonti? Elämän arki perheessä tuo tullessaan monenlaisia tehtäviä ja velvoitteita. Kenen pitäisi mielestänne ensisijaisesti hoitaa seuraavat asiat perheessä? Vastatkaa yksi vaihtoehto jokaiseen kohtaan. Pyydämme myös Teitä, joilla ei ole perhettä, vastaamaan kysymykseen Lumenluonti Selvästi enemmän mies Jonkin verran enemmän mies Mies ja nainen yhtä paljon Jonkin verran enemmän nainen Selvästi enemmän nainen tieto puuttuu (User missing) tieto puuttuu (SYSMIS)

35 K18_11 [K18_10] Kenen pitäisi mielestänne ensisijaisesti hoitaa seuraavat asiat perheessä: Ansiotyön tekeminen perheen talouden turvaamiseksi? Elämän arki perheessä tuo tullessaan monenlaisia tehtäviä ja velvoitteita. Kenen pitäisi mielestänne ensisijaisesti hoitaa seuraavat asiat perheessä? Vastatkaa yksi vaihtoehto jokaiseen kohtaan. Pyydämme myös Teitä, joilla ei ole perhettä, vastaamaan kysymykseen Ansiotyön tekeminen perheen talouden turvaamiseksi Selvästi enemmän mies Jonkin verran enemmän mies Mies ja nainen yhtä paljon Jonkin verran enemmän nainen Selvästi enemmän nainen tieto puuttuu (User missing) [K18_11] Kenen pitäisi mielestänne ensisijaisesti hoitaa seuraavat asiat perheessä: Pöytätapojen opettaminen lapsille? Elämän arki perheessä tuo tullessaan monenlaisia tehtäviä ja velvoitteita. Kenen pitäisi mielestänne ensisijaisesti hoitaa seuraavat asiat perheessä? Vastatkaa yksi vaihtoehto jokaiseen kohtaan. Pyydämme myös Teitä, joilla ei ole perhettä, vastaamaan kysymykseen Pöytätapojen opettaminen lapsille Selvästi enemmän mies Jonkin verran enemmän mies (taulukko jatkuu seur. sivulla) 29

36 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mies ja nainen yhtä paljon Jonkin verran enemmän nainen Selvästi enemmän nainen tieto puuttuu (User missing) [K18_12] Kenen pitäisi mielestänne ensisijaisesti hoitaa seuraavat asiat perheessä: Asioiden hoitaminen lasten koulun kanssa? Elämän arki perheessä tuo tullessaan monenlaisia tehtäviä ja velvoitteita. Kenen pitäisi mielestänne ensisijaisesti hoitaa seuraavat asiat perheessä? Vastatkaa yksi vaihtoehto jokaiseen kohtaan. Pyydämme myös Teitä, joilla ei ole perhettä, vastaamaan kysymykseen Asioiden hoitaminen lasten koulun kanssa Selvästi enemmän mies Jonkin verran enemmän mies Mies ja nainen yhtä paljon Jonkin verran enemmän nainen Selvästi enemmän nainen tieto puuttuu (User missing) [K18_13] Kenen pitäisi mielestänne ensisijaisesti hoitaa seuraavat asiat perheessä: Lasten iltapäivähoidon järjestäminen? Elämän arki perheessä tuo tullessaan monenlaisia tehtäviä ja velvoitteita. Kenen pitäisi mielestänne ensisijaisesti hoitaa seuraavat asiat perheessä? Vastatkaa yksi vaihtoehto jokaiseen kohtaan. Pyydämme myös Teitä, joilla ei ole perhettä, vastaamaan kysymykseen 30

37 K18_14 Lasten iltapäivähoidon järjestäminen Selvästi enemmän mies Jonkin verran enemmän mies Mies ja nainen yhtä paljon Jonkin verran enemmän nainen Selvästi enemmän nainen tieto puuttuu (User missing) [K18_14] Kenen pitäisi mielestänne ensisijaisesti hoitaa seuraavat asiat perheessä: Lasten vieminen harrastuksiin? Elämän arki perheessä tuo tullessaan monenlaisia tehtäviä ja velvoitteita. Kenen pitäisi mielestänne ensisijaisesti hoitaa seuraavat asiat perheessä? Vastatkaa yksi vaihtoehto jokaiseen kohtaan. Pyydämme myös Teitä, joilla ei ole perhettä, vastaamaan kysymykseen Lasten vieminen harrastuksiin Selvästi enemmän mies Jonkin verran enemmän mies Mies ja nainen yhtä paljon Jonkin verran enemmän nainen Selvästi enemmän nainen tieto puuttuu (User missing)

38 2. Muuttujat [K18_15] Kenen pitäisi mielestänne ensisijaisesti hoitaa seuraavat asiat perheessä: Sukupuoliasioista kertominen lapsille? Elämän arki perheessä tuo tullessaan monenlaisia tehtäviä ja velvoitteita. Kenen pitäisi mielestänne ensisijaisesti hoitaa seuraavat asiat perheessä? Vastatkaa yksi vaihtoehto jokaiseen kohtaan. Pyydämme myös Teitä, joilla ei ole perhettä, vastaamaan kysymykseen Sukupuoliasioista kertominen lapsille Selvästi enemmän mies Jonkin verran enemmän mies Mies ja nainen yhtä paljon Jonkin verran enemmän nainen Selvästi enemmän nainen tieto puuttuu (User missing) [K18_16] Kenen pitäisi mielestänne ensisijaisesti hoitaa seuraavat asiat perheessä: Lasten koulumenestyksen seuraaminen? Elämän arki perheessä tuo tullessaan monenlaisia tehtäviä ja velvoitteita. Kenen pitäisi mielestänne ensisijaisesti hoitaa seuraavat asiat perheessä? Vastatkaa yksi vaihtoehto jokaiseen kohtaan. Pyydämme myös Teitä, joilla ei ole perhettä, vastaamaan kysymykseen Lasten koulumenestyksen seuraaminen Selvästi enemmän mies Jonkin verran enemmän mies (taulukko jatkuu seur. sivulla) 32

39 K19_1_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mies ja nainen yhtä paljon Jonkin verran enemmän nainen Selvästi enemmän nainen tieto puuttuu (User missing) [K19_1_1] Minkä tahon tulisi mielestänne olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Lasten opettaminen kunnon kansalaisiksi: yhteiskunta. (Merkitse jokaiseen kohtaan kaksi tärkeintä tahoa numeroilla 1 ja 2.) Minkä tahon mielestänne tulisi olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Merkitse jokaiseen kohtaan (a - g) kaksi tärkeintä tahoa (yhteiskunta. koti/perhe tai joku muu) numeroilla 1 ja 2. Vaihtoehto yhteiskunta tarkoittaa muun muassa erilaisia valtioiden ja kuntien toimia ja palveluita, kuten koulu, päiväkoti, sairaala jne. Lasten opettaminen kunnon kansalaisiksi: yhteiskunta. Rasti Tärkein taho Toiseksi tärkein taho Tyhjä ruutu tieto puuttuu (User missing) [K19_1_2] Minkä tahon tulisi mielestänne olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Lasten opettaminen kunnon kansalaisiksi: koti ja perhe. (Merkitse jokaiseen kohtaan kaksi tärkeintä tahoa numeroilla 1 ja 2.) Minkä tahon mielestänne tulisi olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Merkitse jokaiseen kohtaan (a - g) kaksi tärkeintä tahoa (yhteiskunta. koti/perhe tai joku muu) numeroilla 1 ja 2. Vaihtoehto yhteiskunta tarkoittaa muun muassa erilaisia valtioiden ja kuntien toimia ja palveluita, kuten koulu, päiväkoti, sairaala jne. 33

40 2. Muuttujat Lasten opettaminen kunnon kansalaisiksi: koti ja perhe. Rasti Tärkein taho Toiseksi tärkein taho Tyhjä ruutu tieto puuttuu (User missing) [K19_1_3] Minkä tahon tulisi mielestänne olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Lasten opettaminen kunnon kansalaisiksi: joku muu, kuka? Minkä tahon mielestänne tulisi olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Merkitse jokaiseen kohtaan (a - g) kaksi tärkeintä tahoa (yhteiskunta. koti/perhe tai joku muu) numeroilla 1 ja 2. Vaihtoehto yhteiskunta tarkoittaa muun muassa erilaisia valtioiden ja kuntien toimia ja palveluita, kuten koulu, päiväkoti, sairaala jne. Lasten opettaminen kunnon kansalaisiksi: joku muu, kuka? Rasti Tärkein taho Toiseksi tärkein taho Tyhjä ruutu tieto puuttuu (User missing)

41 K19_2_2 [K19_2_1] Minkä tahon tulisi mielestänne olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Perheiden selviäminen taloudellisista ongelmista kuten työttömyydestä: yhteiskunta. (Merkitse jokaiseen kohtaan kaksi tärkeintä tahoa numeroilla 1 ja 2.) Minkä tahon mielestänne tulisi olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Merkitse jokaiseen kohtaan (a - g) kaksi tärkeintä tahoa (yhteiskunta. koti/perhe tai joku muu) numeroilla 1 ja 2. Vaihtoehto yhteiskunta tarkoittaa muun muassa erilaisia valtioiden ja kuntien toimia ja palveluita, kuten koulu, päiväkoti, sairaala jne. Perheiden selviäminen taloudellisista ongelmista kuten työttömyydestä: yhteiskunta. Rasti Tärkein taho Toiseksi tärkein taho Tyhjä ruutu tieto puuttuu (User missing) [K19_2_2] Minkä tahon tulisi mielestänne olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Perheiden selviäminen taloudellisista ongelmista kuten työttömyydestä: koti ja perhe. (Merkitse jokaiseen kohtaan kaksi tärkeintä tahoa numeroilla 1 ja 2.) Minkä tahon mielestänne tulisi olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Merkitse jokaiseen kohtaan (a - g) kaksi tärkeintä tahoa (yhteiskunta. koti/perhe tai joku muu) numeroilla 1 ja 2. Vaihtoehto yhteiskunta tarkoittaa muun muassa erilaisia valtioiden ja kuntien toimia ja palveluita, kuten koulu, päiväkoti, sairaala jne. Perheiden selviäminen taloudellisista ongelmista kuten työttömyydestä: koti ja perhe. 35

42 2. Muuttujat Rasti Tärkein taho Toiseksi tärkein taho Tyhjä ruutu tieto puuttuu (User missing) [K19_2_3] Minkä tahon tulisi mielestänne olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Perheiden selviäminen taloudellisista ongelmista kuten työttömyydestä: joku muu, kuka? (Merkitse jokaiseen kohtaan kaksi tärkeintä tahoa numeroilla 1 ja 2.) Minkä tahon mielestänne tulisi olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Merkitse jokaiseen kohtaan (a - g) kaksi tärkeintä tahoa (yhteiskunta. koti/perhe tai joku muu) numeroilla 1 ja 2. Vaihtoehto yhteiskunta tarkoittaa muun muassa erilaisia valtioiden ja kuntien toimia ja palveluita, kuten koulu, päiväkoti, sairaala jne. Perheiden selviäminen taloudellisista ongelmista kuten työttömyydestä: joku muu, kuka? Rasti Tärkein taho Toiseksi tärkein taho Tyhjä ruutu tieto puuttuu (User missing) [K19_3_1] Minkä tahon tulisi mielestänne olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Pienten lasten hoito: yhteiskunta. (Merkitse jokaiseen kohtaan kaksi tärkeintä tahoa numeroilla 1 ja 2.) Minkä tahon mielestänne tulisi olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Merkitse jokaiseen kohtaan (a - g) kaksi tärkeintä tahoa (yhteiskunta. koti/perhe tai joku muu) numeroilla 1 ja 2. Vaihtoehto yhteiskunta tarkoittaa muun muassa erilaisia valtioiden ja kuntien toimia ja palveluita, kuten koulu, päiväkoti, sairaala jne. 36

43 K19_3_2 Pienten lasten hoito: yhteiskunta. Rasti Tärkein taho Toiseksi tärkein taho Tyhjä ruutu tieto puuttuu (User missing) [K19_3_2] Minkä tahon tulisi mielestänne olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Pienten lasten hoito: koti ja perhe. (Merkitse jokaiseen kohtaan kaksi tärkeintä tahoa numeroilla 1 ja 2.) Minkä tahon mielestänne tulisi olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Merkitse jokaiseen kohtaan (a - g) kaksi tärkeintä tahoa (yhteiskunta. koti/perhe tai joku muu) numeroilla 1 ja 2. Vaihtoehto yhteiskunta tarkoittaa muun muassa erilaisia valtioiden ja kuntien toimia ja palveluita, kuten koulu, päiväkoti, sairaala jne. Pienten lasten hoito: koti ja perhe. Rasti Tärkein taho Toiseksi tärkein taho Tyhjä ruutu tieto puuttuu (User missing)

44 2. Muuttujat [K19_3_3] Minkä tahon tulisi mielestänne olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Pienten lasten hoito: joku muu, kuka? (Merkitse jokaiseen kohtaan kaksi tärkeintä tahoa numeroilla 1 ja 2.) Minkä tahon mielestänne tulisi olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Merkitse jokaiseen kohtaan (a - g) kaksi tärkeintä tahoa (yhteiskunta. koti/perhe tai joku muu) numeroilla 1 ja 2. Vaihtoehto yhteiskunta tarkoittaa muun muassa erilaisia valtioiden ja kuntien toimia ja palveluita, kuten koulu, päiväkoti, sairaala jne. Pienten lasten hoito: joku muu, kuka? Rasti Tärkein taho Toiseksi tärkein taho Tyhjä ruutu tieto puuttuu (User missing) [K19_4_1] Minkä tahon tulisi mielestänne olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Vanhusten hoito: yhteiskunta. (Merkitse jokaiseen kohtaan kaksi tärkeintä tahoa numeroilla 1 ja 2.) Minkä tahon mielestänne tulisi olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Merkitse jokaiseen kohtaan (a - g) kaksi tärkeintä tahoa (yhteiskunta. koti/perhe tai joku muu) numeroilla 1 ja 2. Vaihtoehto yhteiskunta tarkoittaa muun muassa erilaisia valtioiden ja kuntien toimia ja palveluita, kuten koulu, päiväkoti, sairaala jne. Vanhusten hoito: yhteiskunta. 38

45 K19_4_3 Rasti Tärkein taho Toiseksi tärkein taho Tyhjä ruutu tieto puuttuu (User missing) [K19_4_2] Minkä tahon tulisi mielestänne olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Vanhusten hoito: koti ja perhe. (Merkitse jokaiseen kohtaan kaksi tärkeintä tahoa numeroilla 1 ja 2.) Minkä tahon mielestänne tulisi olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Merkitse jokaiseen kohtaan (a - g) kaksi tärkeintä tahoa (yhteiskunta. koti/perhe tai joku muu) numeroilla 1 ja 2. Vaihtoehto yhteiskunta tarkoittaa muun muassa erilaisia valtioiden ja kuntien toimia ja palveluita, kuten koulu, päiväkoti, sairaala jne. Vanhusten hoito: koti ja perhe. Rasti Tärkein taho Toiseksi tärkein taho Tyhjä ruutu tieto puuttuu (User missing) [K19_4_3] Minkä tahon tulisi mielestänne olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Vanhusten hoito: joku muu, kuka? (Merkitse jokaiseen kohtaan kaksi tärkeintä tahoa numeroilla 1 ja 2.) Minkä tahon mielestänne tulisi olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Merkitse jokaiseen kohtaan (a - g) kaksi tärkeintä tahoa (yhteiskunta. koti/perhe tai joku muu) numeroilla 1 ja 2. Vaihtoehto yhteiskunta tarkoittaa muun muassa erilaisia valtioiden ja kuntien toimia ja palveluita, kuten koulu, päiväkoti, sairaala jne. 39

46 2. Muuttujat Vanhusten hoito: joku muu, kuka? Rasti Tärkein taho Toiseksi tärkein taho Tyhjä ruutu tieto puuttuu (User missing) [K19_5_1] Minkä tahon tulisi mielestänne olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Lasten iltapäivähoito: yhteiskunta. (Merkitse jokaiseen kohtaan kaksi tärkeintä tahoa numeroilla 1 ja 2.) Minkä tahon mielestänne tulisi olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Merkitse jokaiseen kohtaan (a - g) kaksi tärkeintä tahoa (yhteiskunta. koti/perhe tai joku muu) numeroilla 1 ja 2. Vaihtoehto yhteiskunta tarkoittaa muun muassa erilaisia valtioiden ja kuntien toimia ja palveluita, kuten koulu, päiväkoti, sairaala jne. Lasten iltapäivähoito: yhteiskunta. Rasti Tärkein taho Toiseksi tärkein taho Tyhjä ruutu tieto puuttuu (User missing)

47 K19_5_3 [K19_5_2] Minkä tahon tulisi mielestänne olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Lasten iltapäivähoito: koti ja perhe. (Merkitse jokaiseen kohtaan kaksi tärkeintä tahoa numeroilla 1 ja 2.) Minkä tahon mielestänne tulisi olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Merkitse jokaiseen kohtaan (a - g) kaksi tärkeintä tahoa (yhteiskunta. koti/perhe tai joku muu) numeroilla 1 ja 2. Vaihtoehto yhteiskunta tarkoittaa muun muassa erilaisia valtioiden ja kuntien toimia ja palveluita, kuten koulu, päiväkoti, sairaala jne. Lasten iltapäivähoito: koti ja perhe. Rasti Tärkein taho Toiseksi tärkein taho Tyhjä ruutu tieto puuttuu (User missing) [K19_5_3] Minkä tahon tulisi mielestänne olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Lasten iltapäivähoito: joku muu, kuka? (Merkitse jokaiseen kohtaan kaksi tärkeintä tahoa numeroilla 1 ja 2.) Minkä tahon mielestänne tulisi olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Merkitse jokaiseen kohtaan (a - g) kaksi tärkeintä tahoa (yhteiskunta. koti/perhe tai joku muu) numeroilla 1 ja 2. Vaihtoehto yhteiskunta tarkoittaa muun muassa erilaisia valtioiden ja kuntien toimia ja palveluita, kuten koulu, päiväkoti, sairaala jne. Lasten iltapäivähoito: joku muu, kuka? 41

48 2. Muuttujat Rasti Tärkein taho Toiseksi tärkein taho Tyhjä ruutu tieto puuttuu (User missing) [K19_6_1] Minkä tahon tulisi mielestänne olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Hyvien tapojen opettaminen lapsille: yhteiskunta. (Merkitse jokaiseen kohtaan kaksi tärkeintä tahoa numeroilla 1 ja 2.) Minkä tahon mielestänne tulisi olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Merkitse jokaiseen kohtaan (a - g) kaksi tärkeintä tahoa (yhteiskunta. koti/perhe tai joku muu) numeroilla 1 ja 2. Vaihtoehto yhteiskunta tarkoittaa muun muassa erilaisia valtioiden ja kuntien toimia ja palveluita, kuten koulu, päiväkoti, sairaala jne. Hyvien tapojen opettaminen lapsille: yhteiskunta. Rasti Tärkein taho Toiseksi tärkein taho Tyhjä ruutu tieto puuttuu (User missing) [K19_6_2] Minkä tahon tulisi mielestänne olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Hyvien tapojen opettaminen lapsille: koti ja perhe. (Merkitse jokaiseen kohtaan kaksi tärkeintä tahoa numeroilla 1 ja 2.) Minkä tahon mielestänne tulisi olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Merkitse jokaiseen kohtaan (a - g) kaksi tärkeintä tahoa (yhteiskunta. koti/perhe tai joku muu) numeroilla 1 ja 2. Vaihtoehto yhteiskunta tarkoittaa muun muassa erilaisia valtioiden ja kuntien toimia ja palveluita, kuten koulu, päiväkoti, sairaala jne. 42

49 K19_6_3 Hyvien tapojen opettaminen lapsille: koti ja perhe. Rasti Tärkein taho Toiseksi tärkein taho Tyhjä ruutu tieto puuttuu (User missing) [K19_6_3] Minkä tahon tulisi mielestänne olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Hyvien tapojen opettaminen lapsille: joku muu, kuka? (Merkitse jokaiseen kohtaan kaksi tärkeintä tahoa numeroilla 1 ja 2.) Minkä tahon mielestänne tulisi olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Merkitse jokaiseen kohtaan (a - g) kaksi tärkeintä tahoa (yhteiskunta. koti/perhe tai joku muu) numeroilla 1 ja 2. Vaihtoehto yhteiskunta tarkoittaa muun muassa erilaisia valtioiden ja kuntien toimia ja palveluita, kuten koulu, päiväkoti, sairaala jne. Hyvien tapojen opettaminen lapsille: joku muu, kuka? Rasti Tärkein taho Toiseksi tärkein taho Tyhjä ruutu tieto puuttuu (User missing)

50 2. Muuttujat [K19_7_1] Minkä tahon tulisi mielestänne olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Syntyvyyden lisääminen: yhteiskunta. (Merkitse jokaiseen kohtaan kaksi tärkeintä tahoa numeroilla 1 ja 2.) Minkä tahon mielestänne tulisi olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Merkitse jokaiseen kohtaan (a - g) kaksi tärkeintä tahoa (yhteiskunta. koti/perhe tai joku muu) numeroilla 1 ja 2. Vaihtoehto yhteiskunta tarkoittaa muun muassa erilaisia valtioiden ja kuntien toimia ja palveluita, kuten koulu, päiväkoti, sairaala jne. Syntyvyyden lisääminen: yhteiskunta. Rasti Tärkein taho Toiseksi tärkein taho Tyhjä ruutu tieto puuttuu (User missing) [K19_7_2] Minkä tahon tulisi mielestänne olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Syntyvyyden lisääminen: koti ja perhe. (Merkitse jokaiseen kohtaan kaksi tärkeintä tahoa numeroilla 1 ja 2.) Minkä tahon mielestänne tulisi olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Merkitse jokaiseen kohtaan (a - g) kaksi tärkeintä tahoa (yhteiskunta. koti/perhe tai joku muu) numeroilla 1 ja 2. Vaihtoehto yhteiskunta tarkoittaa muun muassa erilaisia valtioiden ja kuntien toimia ja palveluita, kuten koulu, päiväkoti, sairaala jne. Syntyvyyden lisääminen: koti ja perhe. 44

51 K20_1 Rasti Tärkein taho Toiseksi tärkein taho Tyhjä ruutu tieto puuttuu (User missing) [K19_7_3] Minkä tahon tulisi mielestänne olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Syntyvyyden lisääminen: joku muu, kuka? (Merkitse jokaiseen kohtaan kaksi tärkeintä tahoa numeroilla 1 ja 2.) Minkä tahon mielestänne tulisi olla pääasiallisessa vastuussa seuraavista asioista? Merkitse jokaiseen kohtaan (a - g) kaksi tärkeintä tahoa (yhteiskunta. koti/perhe tai joku muu) numeroilla 1 ja 2. Vaihtoehto yhteiskunta tarkoittaa muun muassa erilaisia valtioiden ja kuntien toimia ja palveluita, kuten koulu, päiväkoti, sairaala jne. Syntyvyyden lisääminen: joku muu, kuka? Rasti Tärkein taho Toiseksi tärkein taho Tyhjä ruutu tieto puuttuu (User missing) [K20_1] Mies on perheenpää. Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Vastatkaa jokaiseen kohtaan yksi vaihtoehto Mies on perheenpää. 45

52 2. Muuttujat En osaa sanoa Täysin samaa mieltä Melko samaa mieltä Melko eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (User missing) [K20_2] Perinteiden siirtäminen sukupolvelta toiselle on perheen keskeisimpiä tehtävä. Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Vastatkaa jokaiseen kohtaan yksi vaihtoehto Perinteiden siirtäminen sukupolvelta toiselle on perheen keskeisimpiä tehtävä. En osaa sanoa Täysin samaa mieltä Melko samaa mieltä Melko eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (User missing) [K20_3] Lapsella on velvollisuus huolehtia ikääntyvistä vanhemmistaan. Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Vastatkaa jokaiseen kohtaan yksi vaihtoehto Lapsella on velvollisuus huolehtia ikääntyvistä vanhemmistaan. 46

53 K20_5 En osaa sanoa Täysin samaa mieltä Melko samaa mieltä Melko eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (User missing) [K20_4] Kotitöiden tekeminen kuuluu enemmän naiselle kuin miehelle. Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Vastatkaa jokaiseen kohtaan yksi vaihtoehto Kotitöiden tekeminen kuuluu enemmän naiselle kuin miehelle. En osaa sanoa Täysin samaa mieltä Melko samaa mieltä Melko eri mieltä Täysin eri mieltä tieto puuttuu (User missing) [K20_5] Päävastuu taloudellisista asioista kuuluu miehelle. Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Vastatkaa jokaiseen kohtaan yksi vaihtoehto Päävastuu taloudellisista asioista kuuluu miehelle. 47

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1180. Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa. Koodikirja

FSD1180. Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa. Koodikirja FSD1180 Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja FSD2130 Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD1178 Perhebarometri 1998 : vastuu perheen arjessa

FSD1178 Perhebarometri 1998 : vastuu perheen arjessa KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1178 Perhebarometri 1998 : vastuu perheen arjessa Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD1114. Perhebarometri 2000 : lasten kasvatus. Koodikirja

FSD1114. Perhebarometri 2000 : lasten kasvatus. Koodikirja FSD1114 Perhebarometri 2000 : lasten kasvatus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2000 : lasten

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1112. Aikuiset avunsaajina Koodikirja

FSD1112. Aikuiset avunsaajina Koodikirja FSD1112 Aikuiset avunsaajina 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Aikuiset avunsaajina 1996 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1176. Perhebarometri 2001: lapsen vapaa-aika huoltajan silmin. Koodikirja

FSD1176. Perhebarometri 2001: lapsen vapaa-aika huoltajan silmin. Koodikirja FSD1176 Perhebarometri 2001: lapsen vapaa-aika huoltajan silmin Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2001: lapsen vapaa-aika huoltajan silmin [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1179. Perhebarometri 1997 : suomalaisten perhekäsitykset. Koodikirja

FSD1179. Perhebarometri 1997 : suomalaisten perhekäsitykset. Koodikirja FSD1179 Perhebarometri 1997 : suomalaisten perhekäsitykset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2408. Ikääntyneet kanadansuomalaiset Koodikirja

FSD2408. Ikääntyneet kanadansuomalaiset Koodikirja FSD2408 Ikääntyneet kanadansuomalaiset 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikääntyneet kanadansuomalaiset 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2005 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja FSD2382 Nuorisobarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2390. Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat Koodikirja

FSD2390. Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat Koodikirja FSD2390 Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1180 Perhebarometri 1999 : vanhemmuutta toteuttamassa

FSD1180 Perhebarometri 1999 : vanhemmuutta toteuttamassa KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1180 Perhebarometri 1999 : vanhemmuutta toteuttamassa Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD3130 Kaupunkipalvelututkimus 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja FSD3189 Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2992 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen

Lisätiedot