FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2850 Sosiaalibarometri 2013 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :57: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2850. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry: Sosiaalibarometri 2013 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. /urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:t-fsd2850 Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 7 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Muuttujaluettelo 235 B Kyselylomakkeet suomeksi 239 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Sosiaalibarometri 2013 Aineiston nimi englanniksi: Sociobarometer 2013 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat asiakastyö; hyvinvointipalvelut; Kansaneläkelaitos; kilpailuttaminen; osatyökykyiset; resurssit; sosiaalietuudet; sosiaalihuolto; sosiaalipalvelut; sosiaalitoimi; terveydenhuolto; terveyskeskuk- 1

8 1. Aineiston kuvailu set; terveyspalvelut; työ- ja elinkeinotoimistot; työttömät; työvoiman palvelukeskukset; viranomaisyhteistyö Tieteenala / Aihealue OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet CESSDAn luokitus: sosiaalipalveluiden käyttö ja saatavuus; sosiaalipolitiikka; sosiaaliturvajärjestelmät; terveyspalvelut ja terveyspolitiikka Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Sosiaalibarometrit SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (ent. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto) on tehnyt sosiaalibarometriä vuosittain vuodesta Sarjassa eri palveluiden tuottajat (esimerkiksi kuntien sosiaalitoimi, terveyskeskukset, työ- ja elinkeinotoimistot ja Kelan toimistot) arvioivat palveluiden tilaa ja kansalaisten hyvinvoinnin muutoksia. Lisäksi käsitellään ajankohtaisia sosiaalipoliittisia teemoja. Tietoarkistoon on arkistoitu sosiaalibarometrejä vuodesta Sisällön kuvaus Sosiaalibarometrit ovat tutkimuksellisia ajankohtaisselvityksiä, joiden tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman ajan tasalla olevaa tietoa hyvinvointipalvelujen, palvelujärjestelmän ja hyvinvoinnin tilanteesta ja niiden muutossuunnista. Vuoden 2013 Sosiaalibarometri-kyselyssä ajankohtaisteemoina ovat muun muassa palveluiden toteutuminen ja uudistaminen, työttömien työllistäminen, sosiaalietuuksien käyttö sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Lisäksi kyselyssä tarkastellaan väestön hyvinvoinnin tilannetta, kuntien ja järjestöjen yhteistyötä Kasteohjelmassa sekä Kelan ja TE-toimistojen palveluiden tilannetta. Kyselyssä vastaajina ovat kuntien sosiaalihuollon, Kansaneläkelaitoksen toimistojen, työ- ja elinkeinotoimistojen ja terveyskeskuksien johtavissa asemissa olevat työntekijät sekä sosiaalihuollon lautakuntien puheenjohtajat. Kyselyssä kartoitetaan laaja-alaisesti vastaajien taustaorganisaatioiden tilannetta. Ensimmäisenä teemana kyselyssä oli hyvinvoinnin tilanne ja voimavarat, joihin liittyen kartoitettiin vastaajien alueen väestön hyvinvoinnin kehitystä ja kuntalaisten tarvitsemien sosiaalija terveyspalveluiden turvaamista nykyisillä resursseilla. Lisäksi tiedusteltiin, miten eri palvelut toteutuvat kunnissa: sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta kysyttiin muun muassa palvelujen laadun ja tehokkuuden, asiakkaiden oikeusturvan ja kustannustietoisuuden toteutumisesta. Kelan toimistojen johdolta kysyttiin Kelan asiakaspalvelun, esimerkiksi neuvonnan, etuuksien hakemisen ja käsittelyn sekä päätösten selkeyttä ja toimivuutta. Seuraavaksi tarkasteltiin osatyökykyisten tai pitkittyneesti työttömien työllistämistä. Sosiaalihuollon, Kelan toimistojen sekä TE-toimistojen johdolta tiedusteltiin muun muassa eri tahojen mahdollisuuksia tukea ja tarjota palveluita työttömille sekä TE-toimiston ja muiden tahojen palveluiden, kuten työkokeilujen, ammatinvalinnanohjauksen ja kuntouttavan työtoiminnan 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu vaikutusta osatyökykyisten tai pitkittyneesti työttömien tilanteeseen. Lisäksi osalta vastaajista kysyttiin, mitä palveluita tulisi kehittää kiireellisimmin ja miten yhteistyö toimii TE-toimiston ja kunnan sosiaalitoimen välillä. Kyselyssä kartoitettiin myös vastaajien näkemyksiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Vastaajia pyydettiin arvioimaan eri seikkojen, kuten resursoinnin, yhteistyön eri tahojen välillä ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien, toteutumista alueellaan. Lisäksi kysyttiin, miten merkittävinä vastaajat näkivät eri tahojen, kuten sosiaalitoimen, terveystoimen, koulu-/sivistystoimen, järjestöjen tai poliisin, roolin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Lopuksi vastaajilta kysyttiin näkemyksiä sosiaalietuuksien saamisesta ja väärinkäytöstä. Heitä pyydettiin arvioimaan muun muassa sosiaalietuuksien väärinkäytön yleisyyttä sekä sitä, miten suurena ongelmana he pitivät sitä, että ihmiset eivät saa niitä sosiaalietuuksia, joihin heillä on oikeus, tai sitä, että sosiaalietuuksia käytetään tietoisesti väärin. Lisäksi sosiaalitoimen ja terveyskeskusten johdolta sekä sosiaalihuollon lautakuntien puheenjohtajilta kartoitettiin kuntien ja järjestöjen yhteistyön toimivuutta Kaste-ohjelmassa. Taustatietoina ovat vastaajaryhmästä riippuen muun muassa vastaajan organisaatio, organisaation sijaintialue sekä alueellinen kuntaryhmitys. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Organisaatio Perusjoukko/otos: Suomen kuntien sosiaalitoimet, terveyskeskukset, työ- ja elinkeinotoimistot, Kelan toimistot ja sosiaalihuollon lautakunnat, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: joulukuu 2012 tammikuu 2013 Kerääjät: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Aineiston tuottajat: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: verkkolomake, Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2013 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 43 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 280 muuttujaa ja 392 havaintoa. Otantamenetelmä: Kokonaisaineisto Kysely toteutettiin kokonaiskyselynä Manner-Suomessa siten, että vastaajina ovat jokaisen kunnan tai yhteistoiminta-alueen sosiaalijohtaja ja terveyskeskusjohtaja, jokaisen Kelan toimiston ja TE-toimiston johtaja sekä jokainen sosiaalihuollosta vastaavan lautakunnan puheenjohtaja. Vastaajien nimet ja yhteystiedot poimittiin organisaatioiden verkkosivuilta. Kelan toimistojen johtajien yhteystiedot saatiin Kelasta. Vastaajat määrittyivät vuoden 2012 kunta- ja toimipiste- 3

10 1. Aineiston kuvailu jaon sekä loka-marraskuussa 2012 käytettävissä olleiden yhteystietojen pohjalta. Kaikkiin kuntayhtymiin ja organisaatiorakenteen mukaisesti joihinkin suurimpiin kuntiin lähetettiin kysely useammalle sosiaalihuollosta vastaavalle johtajalle. Lautakuntarakenteen vuoksi sosiaalihuollosta vastaavien lautakuntien puheenjohtajille tarkoitettua kyselyä lähetettiin kolmeen kuntaan kahdelle eri vastaajalle. Kelan toimistoja oli vuonna 2012 yhteensä 215. Kelan toimistonjohtajille tarkoitettuja kyselyitä lähetettiin kuitenkin vain 181 kappaletta, sillä osalla johtajista on johdettavanaan useampi kuin yksi Kelan toimisto. TE-toimistojen osalta kysely lähetettiin kaikille johtajille, mutta TE-toimistojen määrä väheni vuoden 2013 alussa 71 toimistosta 15 alueelliseen TE-toimistoon, jolloin vastaajille ei pystytty lähettämään muistutusviestejä kyselystä vuodenvaihteen jälkeen. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineistosta on arkistoinnin yhteydessä pudotettu tunnisteellisuussyistä kuntamuuttuja sekä muita kunnista yksityiskohtaisempaa tietoa antavia muuttujia, kuten ELY-keskuksen, aluehallintoviraston ja terveyskeskuksen nimi sekä maakunta. Asukaslukumäärä on luokiteltu. Avovastaukset eivät ole saatavilla Tietoarkistosta, mutta niistä voi kysyä lisätietoa SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:ltä. Julkaisut Eronen, Anne & Hakkarainen, Tyyne & Londén, Pia & Nykyri, Päivi & Peltosalmi, Juha & Särkelä, Riitta (2013). Sosiaalibarometri Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Helsinki: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa [Käytän ja kuvailun oheismateriaalit] Eronen, Anne & Hakkarainen, Tyyne & Londén, Pia & Nykyri, Päivi & Peltosalmi, Juha & Särkelä, Riitta (2013). Sosiaalibarometri Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Helsinki: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. 4

11 1.4. Aineiston käyttö Erityisehdot Jatkokäyttäjien tulee lähettää Suomen sosiaali ja terveys ry:lle yksi kappale kaikista raporteista, opinnäytetöistä, artikkeleista ja muista julkaisuista ja materiaaleista, joissa ovat käyttäneet tätä aineistoa. Julkaisujen postitusosoite on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Tutkimus, Yliopistonkatu 5, HELSINKI ja sähköisten julkaisujen osoite Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). 5

12

13 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 392 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 392 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

14 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 392 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [LOMAKE] Vastaajaryhmä Vastaajaryhmä Sosiaalihuollon johto Kelan toimiston johto TE-toimiston johto Terveyskeskuksen johto Sosiaalihuollosta vastaav. lautakunnan pj [Q2] (A) Mikä on vastuualueenne? SOSIAALIHUOLTO: Mikä on vastuualueenne? Koko sosiaali- ja terveystoimi Koko sosiaalitoimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q3_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Osa sosiaalitoimen palveluista Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_1] (ABCEF) Millainen on arvionne mukaan alueenne/toiminta-alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanne: Tällä hetkellä? SOSIAALIHUOLTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TERVEYSKESKUS, SOSIAALIHUOL- LON LAUTAKUNTA: Millainen on arvionne mukaan alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanne? KELAN TOIMISTO: Millainen on arvionne mukaan alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanne? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TERVEYSKES- KUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Tällä hetkellä Huono Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS)

16 2. Muuttujat [Q3_2] (ABCEF) Millainen on arvionne mukaan alueenne/toiminta-alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanne: 12 kuukauden kuluttua? SOSIAALIHUOLTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TERVEYSKESKUS, SOSIAALIHUOL- LON LAUTAKUNTA: Millainen on arvionne mukaan alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanne? KELAN TOIMISTO: Millainen on arvionne mukaan alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanne? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TERVEYSKES- KUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: 12 kuukauden kuluttua Huono Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4] (A) Onko jonkin/joidenkin väestöryhmien hyvinvoinnin tilanne alueellanne kehittynyt myönteisesti kahden viime vuoden aikana? SOSIAALIHUOLTO: Onko jonkin/joidenkin väestöryhmien hyvinvoinnin tilanne alueellanne kehittynyt myönteisesti kahden viime vuoden aikana? 10

17 Q6 Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5] (A) Onko jonkin/joidenkin väestöryhmien hyvinvoinnin tilanne alueellanne erityisesti heikentynyt kahden viime vuoden aikana? SOSIAALIHUOLTO: Onko jonkin/joidenkin väestöryhmien hyvinvoinnin tilanne alueellanne erityisesti heikentynyt kahden viime vuoden aikana? Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6] (A) Tuleeko arvionne mukaan jonkin/joidenkin väestöryhmien hyvinvoinnin tilanne heikentymään alueellanne lähivuosina? SOSIAALIHUOLTO: Tuleeko arvionne mukaan jonkin/joidenkin väestöryhmien hyvinvoinnin tilanne heikentymään alueellanne lähivuosina? Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS)

18 2. Muuttujat [Q8_1] (ABF) Kuinka alueellanne/toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata asukkaiden tarvitsemat sosiaalipalvelut / tarvitsema Kelan palvelu nykyisillä voimavaroilla: Tällä hetkellä? SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Kuinka alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata asukkaiden tarvitsemat sosiaalipalvelut nykyisillä voimavaroilla? KELAN TOIMISTO: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kansalaisten tarvitsema Kelan palvelu nykyisillä voimavaroilla? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Tällä hetkellä Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_2] (ABF) Kuinka alueellanne/toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata asukkaiden tarvitsemat sosiaalipalvelut / tarvitsema Kelan palvelu nykyisillä voimavaroilla: 12 kuukauden kuluttua? SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Kuinka alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata asukkaiden tarvitsemat sosiaalipalvelut nykyisillä voimavaroilla? KELAN TOIMISTO: Kuinka toiminta-alueellanne voidaan arvionne mukaan turvata kansalaisten tarvitsema Kelan palvelu nykyisillä voimavaroilla? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: 12 kuukauden kuluttua 12

19 Q11_2 Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_1] (A) Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssien riittävän alueellanne seuraavien sosiaalitoimen tehtävien hoitamiseen: Lastensuojelu? SOSIAALIHUOLTO: Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssien riittävän alueellanne seuraavien sosiaalitoimen tehtävien hoitamiseen? SOSIAALIHUOLTO: Lastensuojelu Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_2] (A) Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssien riittävän alueellanne seuraavien sosiaalitoimen tehtävien hoitamiseen: Vanhusten palvelut? SOSIAALIHUOLTO: Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssien riittävän alueellanne seuraavien sosiaalitoimen tehtävien hoitamiseen? 13

20 2. Muuttujat SOSIAALIHUOLTO: Vanhusten palvelut Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_3] (A) Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssien riittävän alueellanne seuraavien sosiaalitoimen tehtävien hoitamiseen: Vammaispalvelut? SOSIAALIHUOLTO: Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssien riittävän alueellanne seuraavien sosiaalitoimen tehtävien hoitamiseen? SOSIAALIHUOLTO: Vammaispalvelut Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS)

21 Q11_5 [Q11_4] (A) Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssien riittävän alueellanne seuraavien sosiaalitoimen tehtävien hoitamiseen: Päihdepalvelut? SOSIAALIHUOLTO: Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssien riittävän alueellanne seuraavien sosiaalitoimen tehtävien hoitamiseen? SOSIAALIHUOLTO: Päihdepalvelut Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_5] (A) Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssien riittävän alueellanne seuraavien sosiaalitoimen tehtävien hoitamiseen: Mielenterveyspalvelut? SOSIAALIHUOLTO: Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssien riittävän alueellanne seuraavien sosiaalitoimen tehtävien hoitamiseen? SOSIAALIHUOLTO: Mielenterveyspalvelut Huonosti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 15

22 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_6] (A) Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssien riittävän alueellanne seuraavien sosiaalitoimen tehtävien hoitamiseen: Toimeentulotuki? SOSIAALIHUOLTO: Kuinka arvioitte odotettavissa olevien henkilöstöresurssien riittävän alueellanne seuraavien sosiaalitoimen tehtävien hoitamiseen? SOSIAALIHUOLTO: Toimeentulotuki Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12] (A) Onko alueellanne strategiaa, jolla määritellään kunnan/kuntayhtymän ja järjestöjen yhteistyösuhdetta? SOSIAALIHUOLTO: Onko alueellanne strategiaa, jolla määritellään kunnan/kuntayhtymän ja järjestöjen yhteistyösuhdetta? 16

23 Q14_1 Ei Kyllä, osana kokonaisstrategiaa Kyllä, osana hyvinvointistrategiaa Kyllä, osana palvelustrategiaa Kyllä, erillinen järjestöstrategia En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13] (AE) Onko alueellanne palvelustrategiaa, joka ohjaa itse tuotettavia ja ostettavia sosiaali- ja terveyspalveluja? SOSIAALIHUOLTO, TERVEYSKESKUS: Onko alueellanne palvelustrategiaa, joka ohjaa itse tuotettavia ja ostettavia sosiaali- ja terveyspalveluja? Ei Valmistelu on käynnissä Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_1] (AEF) Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan alueellanne itse tuotetuissa sosiaalipalveluissa/terveyspalveluissa tällä hetkellä: Kuntalaisten palvelutarpeiden tuntemus? SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan alueellanne itse tuotetuissa sosiaalipalveluissa tällä hetkellä? TERVEYSKESKUS: Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan alueellanne itse tuotetuissa terveyspalveluissa tällä hetkellä? SOSIAALIHUOLTO, TERVEYSKESKUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Kuntalaisten palvelutarpeiden tuntemus 17

24 2. Muuttujat Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_2] (AEF) Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan alueellanne itse tuotetuissa sosiaalipalveluissa/terveyspalveluissa tällä hetkellä: Palvelukokonaisuuksien eheys? SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan alueellanne itse tuotetuissa sosiaalipalveluissa tällä hetkellä? TERVEYSKESKUS: Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan alueellanne itse tuotetuissa terveyspalveluissa tällä hetkellä? SOSIAALIHUOLTO, TERVEYSKESKUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Palvelukokonaisuuksien eheys Huonosti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 18

25 Q14_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_3] (AEF) Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan alueellanne itse tuotetuissa sosiaalipalveluissa/terveyspalveluissa tällä hetkellä: Palvelujen tehokkuus? SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan alueellanne itse tuotetuissa sosiaalipalveluissa tällä hetkellä? TERVEYSKESKUS: Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan alueellanne itse tuotetuissa terveyspalveluissa tällä hetkellä? SOSIAALIHUOLTO, TERVEYSKESKUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Palvelujen tehokkuus Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS)

26 2. Muuttujat [Q14_4] (AEF) Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan alueellanne itse tuotetuissa sosiaalipalveluissa/terveyspalveluissa tällä hetkellä: Kustannustietoisuus? SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan alueellanne itse tuotetuissa sosiaalipalveluissa tällä hetkellä? TERVEYSKESKUS: Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan alueellanne itse tuotetuissa terveyspalveluissa tällä hetkellä? SOSIAALIHUOLTO, TERVEYSKESKUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Kustannustietoisuus Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_5] (AEF) Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan alueellanne itse tuotetuissa sosiaalipalveluissa/terveyspalveluissa tällä hetkellä: Organisoinnin selkeys? SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan alueellanne itse tuotetuissa sosiaalipalveluissa tällä hetkellä? TERVEYSKESKUS: Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan alueellanne itse tuotetuissa terveyspalveluissa tällä hetkellä? 20

27 Q14_6 SOSIAALIHUOLTO, TERVEYSKESKUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Organisoinnin selkeys Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_6] (AEF) Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan alueellanne itse tuotetuissa sosiaalipalveluissa/terveyspalveluissa tällä hetkellä: Asiakkaiden oikeusturva? SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan alueellanne itse tuotetuissa sosiaalipalveluissa tällä hetkellä? TERVEYSKESKUS: Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan alueellanne itse tuotetuissa terveyspalveluissa tällä hetkellä? SOSIAALIHUOLTO, TERVEYSKESKUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Asiakkaiden oikeusturva Huonosti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 21

28 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_7] (AEF) Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan alueellanne itse tuotetuissa sosiaalipalveluissa/terveyspalveluissa tällä hetkellä: Palvelujen laatu? SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan alueellanne itse tuotetuissa sosiaalipalveluissa tällä hetkellä? TERVEYSKESKUS: Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan alueellanne itse tuotetuissa terveyspalveluissa tällä hetkellä? SOSIAALIHUOLTO, TERVEYSKESKUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Palvelujen laatu Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 22

29 Q14_8 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q14_8] (AEF) Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan alueellanne itse tuotetuissa sosiaalipalveluissa/terveyspalveluissa tällä hetkellä: Palvelujen kehittäminen? SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan alueellanne itse tuotetuissa sosiaalipalveluissa tällä hetkellä? TERVEYSKESKUS: Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan alueellanne itse tuotetuissa terveyspalveluissa tällä hetkellä? SOSIAALIHUOLTO, TERVEYSKESKUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Palvelujen kehittäminen Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS)

30 2. Muuttujat [Q14_9] (AEF) Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan alueellanne itse tuotetuissa sosiaalipalveluissa/terveyspalveluissa tällä hetkellä: Ehkäisevän työn toteuttaminen? SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan alueellanne itse tuotetuissa sosiaalipalveluissa tällä hetkellä? TERVEYSKESKUS: Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan alueellanne itse tuotetuissa terveyspalveluissa tällä hetkellä? SOSIAALIHUOLTO, TERVEYSKESKUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Ehkäisevän työn toteuttaminen Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_10] (AEF) Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan alueellanne itse tuotetuissa sosiaalipalveluissa/terveyspalveluissa tällä hetkellä: Sujuva yhteistyö eri viranomaisten kesken? SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan alueellanne itse tuotetuissa sosiaalipalveluissa tällä hetkellä? TERVEYSKESKUS: Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan alueellanne itse tuotetuissa terveyspalveluissa tällä hetkellä? 24

31 Q15_1 SOSIAALIHUOLTO, TERVEYSKESKUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Sujuva yhteistyö eri viranomaisten kesken Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_1] (ABCE) Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa/toimistossanne/te-palveluissa/terveyspalveluissa: Asiakkaan tilanteen ja tarpeiden kartoittaminen? SOSIAALIHUOLTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa? KELAN TOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat toimistonne käytännön toiminnassa? TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne TE-palveluissa? TERVEYSKESKUS: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne terveyspalveluissa? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TERVEYSKES- KUS: Asiakkaan tilanteen ja tarpeiden kartoittaminen 25

32 2. Muuttujat Ei lainkaan Huonosti Hyvin Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_2] (ABCE) Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa/toimistossanne/te-palveluissa/terveyspalveluissa: Asiakkaan osallistuminen palvelu- ja hoitosuunnitelmien tekemiseen? SOSIAALIHUOLTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa? KELAN TOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat toimistonne käytännön toiminnassa? TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne TE-palveluissa? TERVEYSKESKUS: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne terveyspalveluissa? SOSIAALIHUOLTO, TERVEYSKESKUS: Asiakkaan osallistuminen ja hoitosuunnitelmien tekemiseen KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Asiakkaan osallistuminen palvelusuunnitelmien tekemiseen Ei lainkaan Huonosti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 26

33 Q15_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvin Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_3] (ABE) Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa/toimistossanne/ terveyspalveluissa: Asiakkaan valinnanvapaus? SOSIAALIHUOLTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa? KELAN TOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat toimistonne käytännön toiminnassa? TERVEYSKESKUS: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne terveyspalveluissa? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TERVEYSKESKUS: Asiakkaan valinnanvapaus Ei lainkaan Huonosti Hyvin Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS)

34 2. Muuttujat [Q15_4] (ABCE) Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa/toimistossanne/te-palveluissa/terveyspalveluissa: Asiakkaan kannalta toimivan palveluprosessin rakentaminen? SOSIAALIHUOLTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa? KELAN TOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat toimistonne käytännön toiminnassa? TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne TE-palveluissa? TERVEYSKESKUS: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne terveyspalveluissa? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TERVEYSKES- KUS: Asiakkaan kannalta toimivan palveluprosessin rakentaminen Ei lainkaan Huonosti Hyvin Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_5] (ABCE) Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa/toimistossanne/te-palveluissa/terveyspalveluissa: Systemaattinen asiakaspalautteen kerääminen? SOSIAALIHUOLTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa? 28

35 Q15_6 KELAN TOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat toimistonne käytännön toiminnassa? TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne TE-palveluissa? TERVEYSKESKUS: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne terveyspalveluissa? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TERVEYSKES- KUS: Systemaattinen asiakaspalautteen kerääminen Ei lainkaan Huonosti Hyvin Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_6] (ABCE) Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa/toimistossanne/te-palveluissa/terveyspalveluissa: Asiakkaiden osallistuminen palvelujen kehittämiseen? SOSIAALIHUOLTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa? KELAN TOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat toimistonne käytännön toiminnassa? TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne TE-palveluissa? TERVEYSKESKUS: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne terveyspalveluissa? 29

36 2. Muuttujat SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TERVEYSKES- KUS: Asiakkaiden osallistuminen palvelujen kehittämiseen Ei lainkaan Huonosti Hyvin Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_7] (ABCE) Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa/toimistossanne/te-palveluissa/terveyspalveluissa: Tiedottaminen olemassa olevista palveluista? SOSIAALIHUOLTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa? KELAN TOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat toimistonne käytännön toiminnassa? TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne TE-palveluissa? TERVEYSKESKUS: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne terveyspalveluissa? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TERVEYSKES- KUS: Tiedottaminen olemassa olevista palveluista 30

37 Q15_8 Ei lainkaan Huonosti Hyvin Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_8] (ABCE) Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa/toimistossanne/te-palveluissa/terveyspalveluissa: Ohjaus ja neuvonta palveluihin? SOSIAALIHUOLTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa? KELAN TOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat toimistonne käytännön toiminnassa? TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne TE-palveluissa? TERVEYSKESKUS: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne terveyspalveluissa? SOSIAALIHUOLTO, TERVEYSKESKUS: Ohjaus ja neuvonta palveluihin KELAN TOIMISTO: Ohjaus ja neuvonta Kelan palveluun TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Ohjaus ja neuvonta TE-palveluihin Ei lainkaan Huonosti Hyvin (taulukko jatkuu seur. sivulla) 31

38 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_9] (ABCE) Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa/toimistossanne/te-palveluissa/terveyspalveluissa: Ohjaus muiden tahojen palveluihin? SOSIAALIHUOLTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa? KELAN TOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat toimistonne käytännön toiminnassa? TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne TE-palveluissa? TERVEYSKESKUS: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne terveyspalveluissa? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TERVEYSKES- KUS: Ohjaus muiden tahojen palveluihin Ei lainkaan Huonosti Hyvin Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS)

39 Q15_11 [Q15_10] (ABC) Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa/toimistossanne/te-palveluissa: Henkilökohtainen kontakti työntekijään tarvittaessa? SOSIAALIHUOLTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa? KELAN TOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat toimistonne käytännön toiminnassa? TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne TE-palveluissa? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Henkilökohtainen kontakti työntekijään tarvittaessa Ei lainkaan Huonosti Hyvin Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_11] (ABCE) Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa/toimistossanne/te-palveluissa/terveyspalveluissa: Yhdenvertaisuus palvelujen ja etuuksien saamisessa? SOSIAALIHUOLTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa? KELAN TOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat toimistonne käytännön toiminnassa? TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteu- 33

40 2. Muuttujat tuvat käytännön toiminnassa alueenne TE-palveluissa? TERVEYSKESKUS: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne terveyspalveluissa? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Yhdenvertaisuus palvelujen ja etuuksien saamisessa TERVEYSKESKUS: Yhdenvertaisuus palvelujen saamisessa Ei lainkaan Huonosti Hyvin Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_12] (ABCE) Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa/toimistossanne/te-palveluissa/terveyspalveluissa: Vaikeimmassa tilanteessa olevien positiivinen erityiskohtelu? SOSIAALIHUOLTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa? KELAN TOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat toimistonne käytännön toiminnassa? TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne TE-palveluissa? TERVEYSKESKUS: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne terveyspalveluissa? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TERVEYSKES- KUS: Vaikeimmassa tilanteessa olevien positiivinen erityiskohtelu 34

41 Q15_13 Ei lainkaan Huonosti Hyvin Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_13] (ABCE) Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa/toimistossanne/te-palveluissa/terveyspalveluissa: Asiakkaan tilanteen tarkastelu moniammatillisesti? SOSIAALIHUOLTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne sosiaalipalveluissa? KELAN TOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat toimistonne käytännön toiminnassa? TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne TE-palveluissa? TERVEYSKESKUS: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne terveyspalveluissa? SOSIAALIHUOLTO, KELAN TOIMISTO, TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO, TERVEYSKES- KUS: Asiakkaan tilanteen tarkastelu moniammatillisesti Ei lainkaan Huonosti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 35

42 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvin Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_14] (B) Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa toimistossanne: Asiakasraadit? KELAN TOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat toimistonne käytännön toiminnassa? KELAN TOIMISTO: Asiakasraadit Ei lainkaan Huonosti Hyvin Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_15] (B) Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa toimistossanne: Palvelujen ja etuuksien avoimet ja ymmärrettävät myöntämiskriteerit? KELAN TOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat toimistonne käytännön toiminnassa? 36

43 Q15_16 KELAN TOIMISTO: Palvelujen ja etuuksien avoimet ja ymmärrettävät myöntämiskriteerit Ei lainkaan Huonosti Hyvin Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_16] (C) Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne TE-palveluissa: Neuvonta monikanavapalvelujen käytössä? TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne TE-palveluissa? TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO: Neuvonta monikanavapalvelujen käytössä Ei lainkaan Huonosti Hyvin Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS)

44 2. Muuttujat [Q15_17] (E) Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne terveyspalveluissa: Pääsy vastaanotolle määräajassa? TERVEYSKESKUS: Miten seuraavat asiakaskeskeisyyteen liittyvät seikat toteutuvat käytännön toiminnassa alueenne terveyspalveluissa? TERVEYSKESKUS: Pääsy vastaanotolle määräajassa Ei lainkaan Huonosti Hyvin Ei koske toimintaamme tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_1] (AEF) Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan ostamissanne sosiaalipalveluissa/terveyspalveluissa tällä hetkellä: Palvelujen laatu? SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan ostamissanne sosiaalipalveluissa tällä hetkellä? TERVEYSKESKUS: Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan ostamissanne terveyspalveluissa tällä hetkellä? SOSIAALIHUOLTO, TERVEYSKESKUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Palvelujen laatu 38

45 Q16_2 Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_2] (AEF) Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan ostamissanne sosiaalipalveluissa/terveyspalveluissa tällä hetkellä: Kokonaisvastuun selkeys? SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan ostamissanne sosiaalipalveluissa tällä hetkellä? TERVEYSKESKUS: Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan ostamissanne terveyspalveluissa tällä hetkellä? SOSIAALIHUOLTO, TERVEYSKESKUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Kokonaisvastuun selkeys Huonosti Hyvin (taulukko jatkuu seur. sivulla) 39

46 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_3] (AEF) Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan ostamissanne sosiaalipalveluissa/terveyspalveluissa tällä hetkellä: Asiakkaiden oikeusturva? SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan ostamissanne sosiaalipalveluissa tällä hetkellä? TERVEYSKESKUS: Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan ostamissanne terveyspalveluissa tällä hetkellä? SOSIAALIHUOLTO, TERVEYSKESKUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Asiakkaiden oikeusturva Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS)

47 Q16_5 [Q16_4] (AEF) Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan ostamissanne sosiaalipalveluissa/terveyspalveluissa tällä hetkellä: Kilpailuttamisosaaminen? SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan ostamissanne sosiaalipalveluissa tällä hetkellä? TERVEYSKESKUS: Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan ostamissanne terveyspalveluissa tällä hetkellä? SOSIAALIHUOLTO, TERVEYSKESKUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Kilpailuttamisosaaminen Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_5] (AEF) Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan ostamissanne sosiaalipalveluissa/terveyspalveluissa tällä hetkellä: Palvelun ostajan sisältöasiantuntemus? SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan ostamissanne sosiaalipalveluissa tällä hetkellä? TERVEYSKESKUS: Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan ostamissanne terveyspalveluissa tällä hetkellä? 41

48 2. Muuttujat SOSIAALIHUOLTO, TERVEYSKESKUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Palvelun ostajan sisältöasiantuntemus Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_6] (AEF) Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan ostamissanne sosiaalipalveluissa/terveyspalveluissa tällä hetkellä: Palvelun ostajan menetelmät palvelujen laadun seuraamiseksi? SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan ostamissanne sosiaalipalveluissa tällä hetkellä? TERVEYSKESKUS: Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan ostamissanne terveyspalveluissa tällä hetkellä? SOSIAALIHUOLTO, TERVEYSKESKUS, SOSIAALIHUOLLON LAUTAKUNTA: Palvelun ostajan menetelmät palvelujen laadun seuraamiseksi Huonosti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 42

49 Q17_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_1] (AE) Miten muilta tahoilta ostamianne sosiaalipalveluja/terveyspalveluja valvotaan seuraavissa asioissa: Henkilöstömitoitus? SOSIAALIHUOLTO: Miten muilta tahoilta ostamianne sosiaalipalveluja valvotaan seuraavissa asioissa? TERVEYSKESKUS: Miten muilta tahoilta ostamianne terveyspalveluja valvotaan seuraavissa asioissa? SOSIAALIHUOLTO, TERVEYSKESKUS: Henkilöstömitoitus Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS)

50 2. Muuttujat [Q17_2] (AE) Miten muilta tahoilta ostamianne sosiaalipalveluja/terveyspalveluja valvotaan seuraavissa asioissa: Henkilöstön osaaminen? SOSIAALIHUOLTO: Miten muilta tahoilta ostamianne sosiaalipalveluja valvotaan seuraavissa asioissa? TERVEYSKESKUS: Miten muilta tahoilta ostamianne terveyspalveluja valvotaan seuraavissa asioissa? SOSIAALIHUOLTO, TERVEYSKESKUS: Henkilöstön osaaminen Huonosti Hyvin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_3] (AE) Miten muilta tahoilta ostamianne sosiaalipalveluja/terveyspalveluja valvotaan seuraavissa asioissa: Toimitilojen soveltuvuus? SOSIAALIHUOLTO: Miten muilta tahoilta ostamianne sosiaalipalveluja valvotaan seuraavissa asioissa? TERVEYSKESKUS: Miten muilta tahoilta ostamianne terveyspalveluja valvotaan seuraavissa asioissa? SOSIAALIHUOLTO, TERVEYSKESKUS: Toimitilojen soveltuvuus 44

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2848. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2848. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2848 Sosiaalibarometri 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3043 Sosiaalibarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2813. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2813. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2813 Sosiaalibarometri 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2849. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2849. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2849 Sosiaalibarometri 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD3042. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3042. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3042 Sosiaalibarometri 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD3188. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3188. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3188 Sosiaalibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1129. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1129. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1129 Sosiaalibarometri 1994 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1994 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1134. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1134. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1134 Sosiaalibarometri 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1999 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2650. Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat. Koodikirja

FSD2650. Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat. Koodikirja FSD2650 Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja FSD3014 Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2225. Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat. Koodikirja

FSD2225. Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat. Koodikirja FSD2225 Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2005: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2228. Terveyden edistämisen barometri 2006: jäsenjärjestöt. Koodikirja

FSD2228. Terveyden edistämisen barometri 2006: jäsenjärjestöt. Koodikirja FSD2228 Terveyden edistämisen barometri 2006: jäsenjärjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2006: jäsenjärjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1275. Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely Koodikirja

FSD1275. Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely Koodikirja FSD1275 Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely 1995 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely 1995 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD3130 Kaupunkipalvelututkimus 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja FSD2164 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD2390. Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat Koodikirja

FSD2390. Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat Koodikirja FSD2390 Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3032. Pieksämäkeläisten kaupunkikuva Koodikirja

FSD3032. Pieksämäkeläisten kaupunkikuva Koodikirja FSD3032 Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2329. Terveyden edistämisen barometri 2007: jäsenjärjestöt. Koodikirja

FSD2329. Terveyden edistämisen barometri 2007: jäsenjärjestöt. Koodikirja FSD2329 Terveyden edistämisen barometri 2007: jäsenjärjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2007: jäsenjärjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon

Lisätiedot

FSD3113. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD3113. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD3113 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot