FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 3.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :18: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2385. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Eronen, Anne (Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto) & Luomala, Juha (Sosiaalija terveysturvan keskusliitto): Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 3.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 7 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 221 B Kyselylomake venäjäksi 241 C Kyselylomake ruotsiksi 263 D Kyselylomake viroksi 283 E Kyselylomake somaliksi 301 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Aineiston nimi englanniksi: Inhabitants Welfare Survey: East Helsinki 2001 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 3.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Eronen, Anne (Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto) Luomala, Juha (Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto) Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Särkelä, Riitta (Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto) Aineisto luovutettu arkistoon

8 1. Aineiston kuvailu Asiasanat alueellisuus; asuinympäristö; elinolot; hyvinvointi; julkiset palvelut; kansalaisjärjestöt; osallistuminen; peruspalvelut; sosiaalinen tuki; sosiaalipalvelut; sosiaaliset verkostot; terveyspalvelut; tietoverkot; toimeentulo Tieteenala / Aihealue OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet CESSDAn luokitus: asuminen ja asunnot; kulutus ja kuluttajakäyttäytyminen; sosiaalipalveluiden käyttö ja saatavuus; sosiaalipolitiikka; sosiaaliturvajärjestelmät; tietoyhteiskunta Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällön kuvaus STKL:n toteuttaman tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa itähelsinkiläisten hyvinvointia. Kysely tehtiin yhteistyössä Helsingin kaupungin sekä Heikki Waris -instituutin kanssa. Kysely jakaantui kuuteen eri aihealueeseen. Näistä ensimmäisessä tiedusteltiin asumisesta ja tyytyväisyydestä omaan asuinalueeseen. Toinen osa käsitteli vastaajien kokemuksia omasta elämäntilanteestaan ja eri tahoilta saatavasta avusta ja tuesta. Kolmanneksi kartoitettiin mielipiteitä palveluista. Neljäs teema liittyi vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksiin, ja tämän jälkeen tiedusteltiin tietoverkkojen käytöstä. Lopuksi esitettiin joitakin kysymyksiä vastaajien taloudellisesta toimeentulosta. Asumiseen liittyen vastaajilta kysyttiin muun muassa asumistyyppiä sekä kuinka kauan he olivat asuneet yhtäjaksoisesti asuinalueellaan. Lisäksi tiedusteltiin mille alueelle erilaiset tapahtumat kuten ruokaostokset ja kirjastokäynnit yleensä sijoittuvat vastaajien perheissä, sekä mitä mieltä he olivat asuinalueestaan lasten kannalta. Edelleen kysyttiin mahdollisista muuttoaikeista sekä näiden syistä. Elämäntilanteeseen liittyen vastaajia pyydettiin arvioimaan oman elämän erilaisia osa-alueita, esimerkiksi perhesuhteita ja asuinympäristön viihtyisyyttä, tällä hetkellä sekä sitä, millaisena näkee nämä asiat viiden vuoden kuluttua nykyiseen verrattuna. Edelleen vastaajilta tiedusteltiin eri tahojen (mm. ystävät, naapurit, järjestöt ja yhdistykset, seurakunnat, yksityiset palveluntuottajat) merkitystä erilaisissa tukea ja apua vaativissa tilanteissa. Kokemuksia sosiaali- ja terveyspalveluista kartoitettiin esittämällä vastaajille luettelo erilaisista sosiaali- ja terveyspalveluista, ja pyytämällä heitä arvioimaan sitä, miten kyseiset palvelut vastaavat omia ja perheen tarpeita. Samaa kysyttiin vielä yleisemmin työvoimatoimiston ja Kelan 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu palveluista. Lisäksi tiedusteltiin tiedotuksen ja neuvonnan riittävyyttä kunkin palveluntarjoajan kohdalta. Myös yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä kartoitettiin. Osallistumiseen liittyen vastaajilta pyydettiin arviota erilaisten vapaa-aikaan liittyvien asioiden (esimerkiksi lemmikkieläimet ja teatterit) merkityksestä omassa elämässä. Vaikuttamista kartoitettiin kysymällä, kuinka usein vastaajat olivat käyttäneet erilaisia vaikuttamistapoja, sekä kuuluvatko he joihinkin järjestöihin tai yhdistyksiin ja minkälaisissa tehtävissä niissä toimivat. Edelleen haluttiin tietää yhdistyksissä toimimisen syyt. Tietoverkkojen käyttöä selvitettiin kysymällä, onko vastaajan perheellä käytettävissään tietokonetta tai internet-yhteyttä, sekä minkä verran perheen aikuisilla on kokemusta tietokoneen käytöstä ja mitä sähköisiä palveluja he ovat käyttäneet tai haluaisivat käyttää internetin avulla. Lisäksi kysyttiin, tarvitsisivatko vastaajat opastusta internetin käytössä. Vastaajien taloudellista tilannetta kartoitettiin kysymällä vastaajien sekä heidän mahdollisten puolisoidensa työmarkkina-asemaa sekä käytettävissä olleita tuloja viimeisen vuoden aikana. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan perheidensä tulojen riittävyyttä erilaisten asioiden hankkimiseen. Taustamuuttujina aineistossa on mm. vastaajan sukupuoli, ikä luokiteltuna, koulutus, asumismuoto, kotitalouden koko, kieli ja asuinkaupunginosa. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi, Itä-Helsinki Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö, Kotitalous Perusjoukko/otos: Seitsemän itähelsinkiläisen kaupunginosan täysi-ikäiset asukkaat Aineistonkeruun ajankohta: Kerääjät: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Aineiston tuottajat: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto; Helsingin kaupunki. Itäinen sosiaalikeskus; Heikki Waris -instituutti Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2001 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 43,4 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 320 muuttujaa ja 1518 havaintoa. Otantamenetelmä: Todennäköisyysotanta: ositettu otanta Kysely lähetettiin 3500 kohdealueella asuvalle täysi-ikäiselle henkilölle siten, että yksittäiseen kotitalouteen osoitettiin vain yksi kysely. Vastaajat poimittiin satunnaisesti Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Tutkimuskohteeksi valikoitiin Itäkeskuksen, Kallahden, Kivikon, Kontulan, Meri-Rastilan ja 3

10 1. Aineiston kuvailu Myllypuron kaupunginosien asukkaat. Vastaajien motivoimiseksi tutkimukseen osallistuneiden alueiden asukkaita informoitiin ennen tutkimuksen aloittamista paikallislehdissä ja -radiossa. Maahanmuuttajien tavoittamiseksi tutkimuksen tekemisestä tiedotettiin ennakkoon myös maahanmuuttajien neuvontapisteen ja heidän omien yhteisöjensä ja tiedotusvälineidensä kautta. Lisäksi kyselylomake käännettiin ruotsin, venäjän, viron ja somalin kielelle. Lomakkeita palautui määräaikaan mennessä 1518, joten kokonaisvastausprosentiksi saatiin 43,4 %. Naisten osuus vastanneiden joukossa on 59 %. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineisto ei sisällä avokysymysten vastauksia. Kysymyksissä 4, 16a, 37, 40, 43 ja 46 on jälkeenpäin konstruoituja ylimääräisiä vastausvaihtoehtoja. Kysymykseen 16b on tallennettu korkeintaan kaksi vaihtoehtoa yhdeltä vastaajalta. Aineistosta on tunnisteellisuussyistä luokiteltu ikämuuttuja q2, joka on muodostettu syntymävuoden perusteella. Julkaisut Eronen, Anne & Luomala, Juha & Paju, Elina (2002). Metron tuomat: itähelsinkiläisten kokemuksia hyvinvoinnistaan. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Liittyvät aineistot FSD1275 Alueellinen hyvinvointi : Oulun ja Joensuun kansalaiskysely 1995 FSD1276 Alueellinen hyvinvointi : Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely 1996 FSD1277 Alueellinen hyvinvointi : Pohjois-Karjalan kansalaiskysely 1998 FSD1278 Alueellinen hyvinvointi : Keski-Suomen kansalaiskysely 1999 FSD2386 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Lapin kansalaiskysely 2000 Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Eronen, Anne & Luomala, Juha & Paju, Elina (2002). Metron tuomat: Itähelsinkiläisten kokemuksia hyvinvoinnistaan. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto. 4

11 1.4. Aineiston käyttö Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Erityisehdot Jatkokäyttäjien tulee lähettää Suomen sosiaali ja terveys ry:lle yksi kappale kaikista raporteista, opinnäytetöistä, artikkeleista ja muista julkaisuista ja materiaaleista, joissa ovat käyttäneet tätä aineistoa. Julkaisujen postitusosoite on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Tutkimus, Yliopistonkatu 5, HELSINKI ja sähköisten julkaisujen osoite Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). 5

12

13 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1518 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1518 minimi 3.00 maksimi 3.00 keskiarvo 3.00 keskihajonta

14 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1518 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1] Sukupuoli Mikä on sukupuolesi? Nainen Mies tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2] Ikä (luokiteltu) Minä vuonna olet syntynyt? (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q3_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_1] Koulutus Mikä on oma ja mahdollisen puolisosi koulutus? Oma koulutuksesi Kansakoulu, oppikoulu tai peruskoulu Ylioppilastutkinto Ammatillinen kurssi Kansanopistotutkinto Ammattikoulututkinto Opistotason tutkinto Ammattikorkeakoulututkinto Yliopistotutkinto Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_2] Puolison koulutus Mikä on oma ja mahdollisen puolisosi koulutus? 9

16 2. Muuttujat Avio- / avopuolison koulutus Kansakoulu, oppikoulu tai peruskoulu Ylioppilastutkinto Ammatillinen kurssi Kansanopistotutkinto Ammattikoulututkinto Opistotason tutkinto Ammattikorkeakoulututkinto Yliopistotutkinto Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4] Perhemuoto Miten asut? Yksin Vanhempien kanssa Avio-/avopuolison kanssa Avio-/avopuolison ja lapsen/lasten kanssa Lapsen/lasten kanssa Jonkun muun/muiden kanssa Opiskelija-asunnossa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5A] Montako henkilöä taloudessasi asuu? Montako henkilöä taloudessasi asuu? 10

17 Q6A Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1496 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 2.07 keskihajonta 1.20 [Q5B_1] Kuinka moni heistä on alle 7-vuotias? Kuinka moni heistä on alle 7-vuotias? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 630 minimi 0.00 maksimi 4.00 keskiarvo 0.48 keskihajonta 0.75 [Q5B_2] Kuinka moni heistä on 7-17-vuotias? Kuinka moni heistä on 7-17-vuotias? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 659 minimi 0.00 maksimi 7.00 keskiarvo 0.62 keskihajonta 0.88 [Q6A] Mistä vuodesta lähtien olet asunut Suomessa? Mistä vuodesta lähtien olet asunut yhtäjaksoisesti 11

18 2. Muuttujat Suomessa? Vuodesta lähtien Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1412 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q6B] Mistä vuodesta lähtien olet asunut Helsingissä? Mistä vuodesta lähtien olet asunut yhtäjaksoisesti Helsingissä? Vuodesta lähtien Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1451 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q6C] Mistä vuodesta lähtien olet asunut nykyisellä asuinalueellasi? Mistä vuodesta lähtien olet asunut yhtäjaksoisesti Nykyisellä asuinalueellasi? Vuodesta lähtien Kuvailevat tunnusluvut 12

19 Q7A tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1453 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q6D] Mistä vuodesta lähtien olet asunut nykyisessä osoitteessasi? Mistä vuodesta lähtien olet asunut yhtäjaksoisesti Nykyisessä osoitteessasi? Vuodesta lähtien Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1464 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q7A] Syntymäkunta Missä kunnassa olet syntynyt? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1452 minimi 5.00 maksimi keskiarvo keskihajonta Taulukkoa ei esitetä, koska muuttuja saa yli 50 arvoa, eikä kyseessä ole jatkuva muuttuja. 13

20 2. Muuttujat [Q7B] Jos olet asunut muualla, niin mistä kunnasta olet muuttanut Helsinkiin? Jos olet asunut muualla, niin mistä kunnasta olet muuttanut Helsinkiin? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 860 minimi 5.00 maksimi keskiarvo keskihajonta Taulukkoa ei esitetä, koska muuttuja saa yli 50 arvoa, eikä kyseessä ole jatkuva muuttuja. [Q8] Asumismuoto Miten asut tällä hetkellä? Omistusasunnossa Asumisoikeusasunnossa Vuokra-asunnossa tai työsuhdeasunnossa Alivuokralaisena Palveluasunnossa Muuten tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_1_0] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Ruokaostokset: En käytä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Ruokaostokset 14

21 Q11_1_2 En käytä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_1_1] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Ruokaostokset: Omassa kaupunginosassa Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Ruokaostokset Omassa kaupunginosassa Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_1_2] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Ruokaostokset: Muualla Itä- Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Ruokaostokset 15

22 2. Muuttujat Muualla Itä-Helsingissä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_1_3] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Ruokaostokset: Muualla Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Ruokaostokset Muualla Helsingissä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_1_4] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Ruokaostokset: Kauempana Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Ruokaostokset 16

23 Q11_2_1 Kauempana Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_2_0] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Vaatteiden ja jalkineiden hankinta: En käytä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Vaatteiden ja jalkineiden hankinta En käytä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_2_1] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Vaatteiden ja jalkineiden hankinta: Omassa kaupunginosassa Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Vaatteiden ja jalkineiden hankinta 17

24 2. Muuttujat Omassa kaupunginosassa Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_2_2] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Vaatteiden ja jalkineiden hankinta: Muualla Itä-Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Vaatteiden ja jalkineiden hankinta Muualla Itä-Helsingissä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_2_3] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Vaatteiden ja jalkineiden hankinta: Muualla Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Vaatteiden ja jalkineiden hankinta 18

25 Q11_3_0 Muualla Helsingissä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_2_4] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Vaatteiden ja jalkineiden hankinta: Kauempana Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Vaatteiden ja jalkineiden hankinta Kauempana Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_3_0] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Kodin muiden hankintojen tekeminen: En käytä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Kodin muiden hankintojen tekeminen 19

26 2. Muuttujat En käytä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_3_1] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Kodin muiden hankintojen tekeminen: Omassa kaupunginosassa Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Kodin muiden hankintojen tekeminen Omassa kaupunginosassa Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_3_2] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Kodin muiden hankintojen tekeminen: Muualla Itä-Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Kodin muiden hankintojen tekeminen 20

27 Q11_3_4 Muualla Itä-Helsingissä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_3_3] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Kodin muiden hankintojen tekeminen: Muualla Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Kodin muiden hankintojen tekeminen Muualla Helsingissä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_3_4] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Kodin muiden hankintojen tekeminen: Kauempana Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Kodin muiden hankintojen tekeminen 21

28 2. Muuttujat Kauempana Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_4_0] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Lasten päivähoito: En käytä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Lasten päivähoito En käytä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_4_1] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Lasten päivähoito: Omassa kaupunginosassa Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Lasten päivähoito 22

29 Q11_4_3 Omassa kaupunginosassa Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_4_2] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Lasten päivähoito: Muualla Itä- Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Lasten päivähoito Muualla Itä-Helsingissä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_4_3] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Lasten päivähoito: Muualla Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Lasten päivähoito 23

30 2. Muuttujat Muualla Helsingissä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_4_4] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Lasten päivähoito: Kauempana Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Lasten päivähoito Kauempana Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_5_0] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Lasten koulu(t): En käytä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Lasten koulu(t) En käytä 24

31 Q11_5_2 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_5_1] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Lasten koulu(t): Omassa kaupunginosassa Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Lasten koulu(t) Omassa kaupunginosassa Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_5_2] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Lasten koulu(t): Muualla Itä- Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Lasten koulu(t) Muualla Itä-Helsingissä 25

32 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_5_3] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Lasten koulu(t): Muualla Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Lasten koulu(t) Muualla Helsingissä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_5_4] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Lasten koulu(t): Kauempana Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Lasten koulu(t) Kauempana 26

33 Q11_6_1 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_6_0] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Työssäkäynti: En käytä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Työssäkäynti En käytä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_6_1] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Työssäkäynti: Omassa kaupunginosassa Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Työssäkäynti Omassa kaupunginosassa 27

34 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_6_2] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Työssäkäynti: Muualla Itä-Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Työssäkäynti Muualla Itä-Helsingissä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_6_3] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Työssäkäynti: Muualla Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Työssäkäynti Muualla Helsingissä 28

35 Q11_7_0 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_6_4] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Työssäkäynti: Kauempana Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Työssäkäynti Kauempana Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_7_0] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Opiskelu, kurssit: En käytä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Opiskelu, kurssit En käytä 29

36 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_7_1] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Opiskelu, kurssit: Omassa kaupunginosassa Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Opiskelu, kurssit Omassa kaupunginosassa Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_7_2] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Opiskelu, kurssit: Muualla Itä- Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Opiskelu, kurssit Muualla Itä-Helsingissä 30

37 Q11_7_4 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_7_3] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Opiskelu, kurssit: Muualla Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Opiskelu, kurssit Muualla Helsingissä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_7_4] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Opiskelu, kurssit: Kauempana Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Opiskelu, kurssit Kauempana 31

38 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_8_0] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Ystävien tapaaminen: En käytä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Ystävien tapaaminen En käytä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_8_1] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Ystävien tapaaminen: Omassa kaupunginosassa Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Ystävien tapaaminen Omassa kaupunginosassa 32

39 Q11_8_3 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_8_2] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Ystävien tapaaminen: Muualla Itä-Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Ystävien tapaaminen Muualla Itä-Helsingissä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_8_3] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Ystävien tapaaminen: Muualla Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Ystävien tapaaminen Muualla Helsingissä 33

40 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_8_4] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Ystävien tapaaminen: Kauempana Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Ystävien tapaaminen Kauempana Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_9_0] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Kirjastokäynnit: En käytä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Kirjastokäynnit En käytä 34

41 Q11_9_2 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_9_1] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Kirjastokäynnit: Omassa kaupunginosassa Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Kirjastokäynnit Omassa kaupunginosassa Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_9_2] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Kirjastokäynnit: Muualla Itä- Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Kirjastokäynnit Muualla Itä-Helsingissä 35

42 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_9_3] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Kirjastokäynnit: Muualla Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Kirjastokäynnit Muualla Helsingissä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_9_4] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Kirjastokäynnit: Kauempana Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Kirjastokäynnit Kauempana 36

43 Q11_10_1 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_10_0] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Kampaajalla/parturissa käyminen: En käytä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Kampaajalla/parturissa käyminen En käytä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_10_1] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Kampaajalla/parturissa käyminen: Omassa kaupunginosassa Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Kampaajalla/parturissa käyminen Omassa kaupunginosassa 37

44 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_10_2] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Kampaajalla/parturissa käyminen: Muualla Itä-Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Kampaajalla/parturissa käyminen Muualla Itä-Helsingissä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_10_3] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Kampaajalla/parturissa käyminen: Muualla Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Kampaajalla/parturissa käyminen Muualla Helsingissä 38

45 Q11_11_0 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_10_4] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Kampaajalla/parturissa käyminen: Kauempana Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Kampaajalla/parturissa käyminen Kauempana Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_11_0] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Terveydenhoito: En käytä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Terveydenhoito En käytä 39

46 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_11_1] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Terveydenhoito: Omassa kaupunginosassa Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Terveydenhoito Omassa kaupunginosassa Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_11_2] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Terveydenhoito: Muualla Itä- Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Terveydenhoito Muualla Itä-Helsingissä 40

47 Q11_11_4 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_11_3] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Terveydenhoito: Muualla Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Terveydenhoito Muualla Helsingissä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_11_4] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Terveydenhoito: Kauempana Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Terveydenhoito Kauempana 41

48 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_12_0] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Lasten harrastukset: En käytä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Lasten harrastukset En käytä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_12_1] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Lasten harrastukset: Omassa kaupunginosassa Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Lasten harrastukset Omassa kaupunginosassa 42

49 Q11_12_3 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_12_2] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Lasten harrastukset: Muualla Itä-Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Lasten harrastukset Muualla Itä-Helsingissä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_12_3] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Lasten harrastukset: Muualla Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Lasten harrastukset Muualla Helsingissä 43

50 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_12_4] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Lasten harrastukset: Kauempana Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Lasten harrastukset Kauempana Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_13_0] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Liikuntaharrastukset: En käytä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Liikuntaharrastukset En käytä 44

51 Q11_13_2 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_13_1] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Liikuntaharrastukset: Omassa kaupunginosassa Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Liikuntaharrastukset Omassa kaupunginosassa Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_13_2] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Liikuntaharrastukset: Muualla Itä-Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Liikuntaharrastukset Muualla Itä-Helsingissä 45

52 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_13_3] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Liikuntaharrastukset: Muualla Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Liikuntaharrastukset Muualla Helsingissä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_13_4] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Liikuntaharrastukset: Kauempana Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Liikuntaharrastukset Kauempana 46

53 Q11_14_1 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_14_0] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Teatterissa, konserteissa, museoissa käynti: En käytä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Teatterissa, konserteissa, museoissa käynti En käytä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_14_1] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Teatterissa, konserteissa, museoissa käynti: Omassa kaupunginosassa Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Teatterissa, konserteissa, museoissa käynti Omassa kaupunginosassa 47

54 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_14_2] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Teatterissa, konserteissa, museoissa käynti: Muualla Itä-Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Teatterissa, konserteissa, museoissa käynti Muualla Itä-Helsingissä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_14_3] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Teatterissa, konserteissa, museoissa käynti: Muualla Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Teatterissa, konserteissa, museoissa käynti Muualla Helsingissä 48

55 Q11_15_0 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_14_4] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Teatterissa, konserteissa, museoissa käynti: Kauempana Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Teatterissa, konserteissa, museoissa käynti Kauempana Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_15_0] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Elokuvissa käyminen: En käytä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Elokuvissa käyminen En käytä 49

56 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_15_1] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Elokuvissa käyminen: Omassa kaupunginosassa Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Elokuvissa käyminen Omassa kaupunginosassa Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_15_2] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Elokuvissa käyminen: Muualla Itä-Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Elokuvissa käyminen Muualla Itä-Helsingissä 50

57 Q11_15_4 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_15_3] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Elokuvissa käyminen: Muualla Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Elokuvissa käyminen Muualla Helsingissä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_15_4] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Elokuvissa käyminen: Kauempana Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Elokuvissa käyminen Kauempana 51

58 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_16_0] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Ravintolassa, kahvilassa käyminen: En käytä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Ravintolassa, kahvilassa käyminen En käytä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_16_1] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Ravintolassa, kahvilassa käyminen: Omassa kaupunginosassa Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Ravintolassa, kahvilassa käyminen Omassa kaupunginosassa 52

59 Q11_16_3 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_16_2] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Ravintolassa, kahvilassa käyminen: Muualla Itä-Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Ravintolassa, kahvilassa käyminen Muualla Itä-Helsingissä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_16_3] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Ravintolassa, kahvilassa käyminen: Muualla Helsingissä Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Ravintolassa, kahvilassa käyminen Muualla Helsingissä 53

60 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_16_4] Mille alueelle yleensä sijoittuu: Ravintolassa, kahvilassa käyminen: Kauempana Mille alueelle seuraavat tapahtumat yleensä perheessäsi sijoittuvat? Voit ympyröidä useita vaihtoehtoja. Ravintolassa, kahvilassa käyminen Kauempana Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_1] Asuinalue lasten kannalta: Lasten kaveripiiri Millaiseksi koet asuinalueesi lasten kannalta seuraavissa asioissa tällä hetkellä? Lasten kaveripiiri Huono (taulukko jatkuu seur. sivulla) 54

61 Q12_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Melko huono Ei huono, ei hyvä Melko hyvä Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_2] Asuinalue lasten kannalta: Turvallisuus Millaiseksi koet asuinalueesi lasten kannalta seuraavissa asioissa tällä hetkellä? Turvallisuus Huono Melko huono Ei huono, ei hyvä Melko hyvä Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_3] Asuinalue lasten kannalta: Päivähoitopaikat Millaiseksi koet asuinalueesi lasten kannalta seuraavissa asioissa tällä hetkellä? Päivähoitopaikat 55

62 2. Muuttujat Huono Melko huono Ei huono, ei hyvä Melko hyvä Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_4] Asuinalue lasten kannalta: Iltapäiväkerhot Millaiseksi koet asuinalueesi lasten kannalta seuraavissa asioissa tällä hetkellä? Iltapäiväkerhot Huono Melko huono Ei huono, ei hyvä Melko hyvä Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_5] Asuinalue lasten kannalta: Koulut Millaiseksi koet asuinalueesi lasten kannalta seuraavissa asioissa tällä hetkellä? Koulut 56

63 Q12_7 Huono Melko huono Ei huono, ei hyvä Melko hyvä Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_6] Asuinalue lasten kannalta: Harrastusmahdollisuudet Millaiseksi koet asuinalueesi lasten kannalta seuraavissa asioissa tällä hetkellä? Harrastusmahdollisuudet Huono Melko huono Ei huono, ei hyvä Melko hyvä Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_7] Asuinalue lasten kannalta: Ympäristön viihtyisyys Millaiseksi koet asuinalueesi lasten kannalta seuraavissa asioissa tällä hetkellä? Ympäristön viihtyisyys 57

64 2. Muuttujat Huono Melko huono Ei huono, ei hyvä Melko hyvä Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15] Oletko aikeissa muuttaa lähiaikoina? Oletko aikeissa muuttaa lähiaikoina? En Kyllä, olen harkinnut muuttoa Kyllä, olen jo päättänyt muuttaa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16A] Jos olette aikeissa muuttaa, minne suunnittelette muuttoa? Jos olet harkinnut tai aikeissa muuttaa, minne suunnittelet muuttoa? Nykyisen kaupunginosan alueelle Toiseen kaupunginosaan Helsingissä Naapurikuntaan Muualle Suomeen Ulkomaille Nykyisen kaupunginosan alueelle tai muualle Muualle kuin nykyisen kaupunginosan alueelle tieto puuttuu (SYSMIS)

65 Q16B_3 [Q16B_1] Muuton pääasiallinen syy: Oma tai puolison työ Jos olet harkinnut tai aikeissa muuttaa, mikä on muuttosi pääasiallinen syy? Oma tai puolison työ Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16B_2] Muuton pääasiallinen syy: Oma tai puolison opiskelu Jos olet harkinnut tai aikeissa muuttaa, mikä on muuttosi pääasiallinen syy? Oma tai puolison opiskelu Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16B_3] Muuton pääasiallinen syy: Uuden asunnon koko tai kunto Jos olet harkinnut tai aikeissa muuttaa, mikä on muuttosi pääasiallinen syy? 59

66 2. Muuttujat Uuden asunnon koko tai kunto Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16B_4] Muuton pääasiallinen syy: Huokeammat asumiskustannukset Jos olet harkinnut tai aikeissa muuttaa, mikä on muuttosi pääasiallinen syy? Huokeammat asumiskustannukset Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16B_5] Muuton pääasiallinen syy: Omistusasunnon hankkiminen Jos olet harkinnut tai aikeissa muuttaa, mikä on muuttosi pääasiallinen syy? Omistusasunnon hankkiminen 60

67 Q16B_7 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16B_6] Muuton pääasiallinen syy: Palveluasunnon tarve Jos olet harkinnut tai aikeissa muuttaa, mikä on muuttosi pääasiallinen syy? Palveluasunnon tarve Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16B_7] Muuton pääasiallinen syy: Rauhallisempi tai turvallisempi asuinympäristö Jos olet harkinnut tai aikeissa muuttaa, mikä on muuttosi pääasiallinen syy? Rauhallisempi tai turvallisempi asuinympäristö Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 61

68 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q16B_8] Muuton pääasiallinen syy: Muu Jos olet harkinnut tai aikeissa muuttaa, mikä on muuttosi pääasiallinen syy? Muu Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_1] Millaiseksi koet seuraavat asiat tällä hetkellä: Fyysinen terveytesi ja toimintakykysi Millaiseksi koet seuraavat elämääsi koskevat asiat tällä hetkellä? Fyysinen terveytesi ja toimintakykysi Huono Melko huono Ei huono, ei hyvä Melko hyvä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 62

69 Q17_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_2] Millaiseksi koet seuraavat asiat tällä hetkellä: Henkinen vireytesi ja mielialasi Millaiseksi koet seuraavat elämääsi koskevat asiat tällä hetkellä? Henkinen vireytesi ja mielialasi Huono Melko huono Ei huono, ei hyvä Melko hyvä Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_3] Millaiseksi koet seuraavat asiat tällä hetkellä: Perhesuhteesi Millaiseksi koet seuraavat elämääsi koskevat asiat tällä hetkellä? Perhesuhteesi 63

70 2. Muuttujat Huono Melko huono Ei huono, ei hyvä Melko hyvä Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_4] Millaiseksi koet seuraavat asiat tällä hetkellä: Ystävyyssuhteesi Millaiseksi koet seuraavat elämääsi koskevat asiat tällä hetkellä? Ystävyyssuhteesi Huono Melko huono Ei huono, ei hyvä Melko hyvä Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_5] Millaiseksi koet seuraavat asiat tällä hetkellä: Taloudellinen tilanteesi Millaiseksi koet seuraavat elämääsi koskevat asiat tällä hetkellä? Taloudellinen tilanteesi 64

71 Q17_7 Huono Melko huono Ei huono, ei hyvä Melko hyvä Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_6] Millaiseksi koet seuraavat asiat tällä hetkellä: Työllisyystilanteesi Millaiseksi koet seuraavat elämääsi koskevat asiat tällä hetkellä? Työllisyystilanteesi Huono Melko huono Ei huono, ei hyvä Melko hyvä Hyvä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_7] Millaiseksi koet seuraavat asiat tällä hetkellä: Työssä viihtyminen Millaiseksi koet seuraavat elämääsi koskevat asiat tällä hetkellä? Työssä viihtyminen 65

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1275. Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely Koodikirja

FSD1275. Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely Koodikirja FSD1275 Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely 1995 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Oulun ja Joensuun kansalaiskysely 1995 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2386. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Lapin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2386. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Lapin kansalaiskysely Koodikirja FSD2386 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Lapin kansalaiskysely 2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Lapin kansalaiskysely 2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1276. Alueellinen hyvinvointi: Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely Koodikirja

FSD1276. Alueellinen hyvinvointi: Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely Koodikirja FSD1276 Alueellinen hyvinvointi: Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3043 Sosiaalibarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja FSD2130 Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2850 Sosiaalibarometri 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja FSD2382 Nuorisobarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2848. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2848. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2848 Sosiaalibarometri 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1112. Aikuiset avunsaajina Koodikirja

FSD1112. Aikuiset avunsaajina Koodikirja FSD1112 Aikuiset avunsaajina 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Aikuiset avunsaajina 1996 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2813. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2813. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2813 Sosiaalibarometri 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD1277. Alueellinen hyvinvointi: Pohjois-Karjalan kansalaiskysely Koodikirja

FSD1277. Alueellinen hyvinvointi: Pohjois-Karjalan kansalaiskysely Koodikirja FSD1277 Alueellinen hyvinvointi: Pohjois-Karjalan kansalaiskysely 1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Pohjois-Karjalan kansalaiskysely 1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1276. Alueellinen hyvinvointi: Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely Koodikirja

FSD1276. Alueellinen hyvinvointi: Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely Koodikirja FSD1276 Alueellinen hyvinvointi: Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja FSD3014 Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD3130 Kaupunkipalvelututkimus 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja

FSD2164. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi. Koodikirja FSD2164 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1999: päivähoitotoimi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3032. Pieksämäkeläisten kaupunkikuva Koodikirja

FSD3032. Pieksämäkeläisten kaupunkikuva Koodikirja FSD3032 Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2650. Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat. Koodikirja

FSD2650. Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat. Koodikirja FSD2650 Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1180. Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa. Koodikirja

FSD1180. Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa. Koodikirja FSD1180 Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot