FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2879 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :42: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2879. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot [elektroninen aineisto]. FSD2879, versio 1.0 ( ). Helsinki: Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib) [tuottaja], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot Aineiston nimi englanniksi: Use of Electronic Library Resources 2002: Finnish Universities of Applied Sciences Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Tekijät Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib) Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Tuuliniemi, Arja (Kansalliskirjasto. Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib)) 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat ammattikorkeakoulukirjastot; ammattikorkeakoulut; elektroniset julkaisut; sähköiset julkaisut; tiedonhaku; tieteelliset kirjastot; tietokannat; tietopalvelu; verkkoaineisto; verkkojulkaisut Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: informaatiotutkimus; tietoyhteiskuntatutkimus CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: lähteet; tietoyhteiskunta (myös internetin käyttö) Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Elektronisten aineistojen käyttäjäkyselyt FinElib - Kansallinen elektroninen kirjasto toteutti vuosina suomalaisille yliopistoille, ammattikorkeakouluille, tutkimuslaitoksille ja yleisille kirjastoille suunnattuja käyttäjäkyselyjä. Verkkokyselyillä on selvitetty millaisia elektronisia aineistoja ja julkaisuja opiskelijat, tutkijat ja muut kirjastojen asiakkaat tarvitsevat ja miten he käyttävät e-aineistoja. Lisäksi on pyydetty palautetta tarjolla olevista e-aineistoista sekä kartoitettu palvelujen kehittämisideoita. Sisällönkuvaus Kansallisen elektronisen kirjaston (FinELib) v ammattikorkeakoulukirjastojen käyttäjille kohdistetussa kyselyssä kartoitettiin elektronisten aineistojen käyttöä. Tutkimuksella selvitettiin minkälaisia aineistoja opiskelijat, tutkijat ja muut kirjaston asiakkaat tarvitsevat ja miten he käyttävät e-aineistoja. Elektronisten lehtien ja tietokantojen käyttöä kartoitettiin kysymällä missä määrin vastaajat käyttivät elektronisia ja painettuja aineistoja omassa työssään. Heiltä kysyttiin myös ovatko he valmiita luopumaan kokonaan painetuista aineistoista jos käytössä olisi elektroninen versio. Seuraavilla kysymyksillä selvitettiin miten hyvin FinELib-aineistot tunnetaan. Jos vastaaja ei ollut käyttänyt aineistoja, haluttiin tietää syy tähän. Lisäksi kysyttiin mistä he olivat saaneet tiedon aineistoista. Aineistojen käyttöä koskevissa kysymyksissä vastaajat kertoivat kuinka usein, missä ja mihin tarkoituksiin he olivat käyttäneet FinELib-palveluita. FinElibin tietokannoista kysyttiin mitä niistä vastaaja oli käyttänyt ja miten tärkeinä niitä työn kannalta pidettiin. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu Käyttökokemuksia koskevissa kysymyksissä kysyttiin löytyykö aineistotarjonnasta vastaajan oman alan keskeisiä aineistoja ja mitä aineistoja toivottaisiin ensisijaisesti hankittavan FinELibpalvelujen piiriin. Kysyttiin mitä ongelmia aineistojen käytössä koettiin ja millaista koulutusta aineistojen käyttöön vastaajat tunsivat tarvitsevansa. Kysyttiin myös miten vastaajien kollegat käyttivät FinELib-aineistoja ja suhtautuivat niihin. Pyydettiin myös arviota tulevasta FinELibaineistojen käytöstä. Vastaajat kertoivat myös mitä he pitivät FinELib-palvelun suurimpina vahvuuksina ja suurimpina heikkouksina. Lopuksi vastaajat kertoivat kuinka tyytyväisiä he kaiken kaikkiaan olivat FinELib-aineistoihin. Taustamuuttujina olivat mm. ammattikorkeakoulu, sukupuoli, ikäryhmä, opiskelija- tai työntekijäryhmä sekä koulutus-/tutkimusala. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: Ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja työntekijät Aineistonkeruun ajankohta: 2002 Aineiston kerääjät: Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib) Keruumenetelmä: Internet-kysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2002 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 172 muuttujaa ja 626 havaintoa. Otantamenetelmä: Itsevalikoitunut näyte. Linkki avoimeen verkkolomakkeeseen oli esillä ammattikorkeakoulujen verkkopalveluissa. 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa 3

10 1. Aineiston kuvailu Käytön ja kuvailun oheismateriaalit FinELib-käyttäjäkyselyn vastaukset ammattikorkeakoulut. Helsinki: Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib). Saatavissa: [viitattu ] Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön; FSD:n lupamenettely. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 626 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 626 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 626 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [FORMID] Alkuperäinen lomakenumero Alkuperäinen lomakenumero Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 626 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1.1] Sukupuoli Sukupuoli Mies Nainen

13 Q1.4 [Q1.2] Ikä Ikä v v v v Yli 55 v [Q1.3] Mitä ammattikorkeakoulua edustat? Mitä ammattikorkeakoulua edustat? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 626 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 9.39 [Q1.4] Mitä tieteenalaa/koulutusalaa edustat? Mitä tieteenalaa/koulutusalaa edustat? Luonnonvara-alat Tekniikan ja liikenteen ala (taulukko jatkuu seur. sivulla) 7

14 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Hallinnon ja kaupan ala Matkailu-, ravitsemus- ja talousala Sosiaali- ja terveysala Kulttuuriala Humanistinen ja opetusala tieto puuttuu (SYSMIS) [Q1.5] Mihin opiskelija/työntekijäryhmään lähinnä kuulut? Mihin opiskelija/työntekijäryhmään lähinnä kuulut? 1-3 vuoden ammattikorkeakouluopiskelija Yli 3 vuoden ammattikorkeakouluopiskelija Jatko-opiskelija Lehtori/opettaja Kirjastohenkilökunta Muu henkilökunta Aikuisopiskelija tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.1] Missä määrin käytät elektronisia ja painettuja aineistoja omassa työssäsi? Missä määrin käytät elektronisia ja painettuja aineistoja omassa työssäsi? En käytä lainkaan elektronisessa muodossa olevia aineistoja (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q2.2A (taulukko jatkuu ed. sivulta) Käytän enimmäkseen painettuja aineistoja Käytän sekä elektronisia että painettuja aineistoja yhtä paljon Käytän sekä elektronisia että painettuja aineistoja, mutta enimmäkseen elektronisia Käytän ainoastaan tai lähes ainoastaan elektronisessa muodossa olevia aineistoja tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.2] Oletko valmis luopumaan painetuista aineistoista jos käytössäsi olisi elektroninen versio? Oletko valmis luopumaan painetuista aineistoista jos käytössäsi olisi elektroninen versio? Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2.2A] Oletko valmis luopumaan painetuista aineistoista jos käytössäsi olisi elektroninen versio? Perustelut Oletko valmis luopumaan painetuista aineistoista jos käytössäsi olisi elektroninen versio? Perustelut [Q2.2B] Oletko valmis luopumaan painetuista aineistoista jos käytössäsi olisi elektroninen versio? Perustelut Oletko valmis luopumaan painetuista aineistoista jos käytössäsi olisi elektroninen versio? Perustelut 9

16 2. Muuttujat [Q3.1] Oletko käyttänyt FinELib-palveluja? Oletko käyttänyt FinELib-palveluja? Ei Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.2_1] Jos et ole käyttänyt FinELib-palveluja, on syynä siihen: En ole tiennyt palvelusta Jos et ole käyttänyt FinELib-palveluja, on syynä siihen En ole tiennyt palvelusta Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.2_2] Jos et ole käyttänyt FinELib-palveluja, on syynä siihen: En tarvitse palvelua Jos et ole käyttänyt FinELib-palveluja, on syynä siihen En tarvitse palvelua 10

17 Q3.2_4 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.2_3] Jos et ole käyttänyt FinELib-palveluja, on syynä siihen: Minulla ei ole mahdollisuutta käyttää palvelua Jos et ole käyttänyt FinELib-palveluja, on syynä siihen Minulla ei ole mahdollisuutta käyttää palvelua Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.2_4] Jos et ole käyttänyt FinELib-palveluja, on syynä siihen: Käytän muita tietokantapalveluita Jos et ole käyttänyt FinELib-palveluja, on syynä siihen Käytän muita tietokantapalveluita 11

18 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.2_5] Jos et ole käyttänyt FinELib-palveluja, on syynä siihen: Muu syy Jos et ole käyttänyt FinELib-palveluja, on syynä siihen Muu syy Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.2_6] Jos et ole käyttänyt FinELib-palveluja, on syynä siihen: Muu syy (avokysymys) Jos et ole käyttänyt FinELib-palveluja, on syynä siihen Muu syy (avokysymys) [Q3.3_1] Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib-palveluista? Kirjastosta Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib-palveluista? 12

19 Q3.3_3 Kirjastosta Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.3_2] Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib-palveluista? Kollegalta Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib-palveluista? Kollegalta Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.3_3] Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib-palveluista? Koulutus- tai tiedotustilaisuudesta, luennolta Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib-palveluista? Koulutus- tai tiedotustilaisuudesta, luennolta 13

20 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.3_4] Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib-palveluista? Lehdistä, radiosta, tv:stä Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib-palveluista? Lehdistä, radiosta, tv:stä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.3_5] Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib-palveluista? Professorilta, lehtorilta, opettajalta Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib-palveluista? Professorilta, lehtorilta, opettajalta Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 14

21 Q3.3_7 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.3_6] Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib-palveluista? Opiskelijalta Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib-palveluista? Opiskelijalta Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3.3_7] Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib-palveluista? Muualta Mistä kuulit tai sait tiedon FinELib-palveluista? Muualta Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

22 2. Muuttujat [Q4.1] Kuinka usein käytät FinELib-aineistoja? Kuinka usein käytät FinELib-aineistoja? Päivittäin Useita kertoja viikossa Kerran viikossa Joitakin kertoja kuukaudessa Harvemmin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.2_1] Missä pääasiassa käytät FinELib-aineistoja? Omassa työhuoneessa Missä pääasiassa käytät FinELib-aineistoja? Omassa työhuoneessa yliopistolla tai työpaikalla Ei mainittu Mainittu [Q4.2_2] Missä pääasiassa käytät FinELib-aineistoja? Kirjastossa Missä pääasiassa käytät FinELib-aineistoja? Kirjastossa (yliopiston/oppilaitoksen kirjasto, yleinen kirjasto) 16

23 Q4.2_4 Ei mainittu Mainittu [Q4.2_3] Missä pääasiassa käytät FinELib-aineistoja? Atk- tai pääteluokassa Missä pääasiassa käytät FinELib-aineistoja? Atk- tai pääteluokassa Ei mainittu Mainittu [Q4.2_4] Missä pääasiassa käytät FinELib-aineistoja? Kotona Missä pääasiassa käytät FinELib-aineistoja? Kotona Ei mainittu Mainittu

24 2. Muuttujat [Q4.3_1] Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? Oman alani seurantaan Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? Oman alani seurantaan Ei mainittu Mainittu [Q4.3_2] Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? Tutkimustyötä koskevaan tiedonhakuun Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? Tutkimustyötä koskevaan tiedonhakuun Ei mainittu Mainittu [Q4.3_3] Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? Yksittäisen ongelmatilanteen ratkaisuun Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? 18

25 Q4.3_5 Yksittäisen ongelmatilanteen ratkaisuun Ei mainittu Mainittu [Q4.3_4] Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? Opetusta koskevaan tiedonhakuun Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? Opetusta koskevaan tiedonhakuun Ei mainittu Mainittu [Q4.3_5] Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? Opetusmateriaalin tekoon Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? Opetusmateriaalin tekoon 19

26 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q4.3_6] Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? Opetuksen ohjausta koskevaan tiedonhakuun Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? Opetuksen ohjausta koskevaan tiedonhakuun Ei mainittu Mainittu [Q4.3_7] Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? Opiskelua koskevaan tiedonhakuun Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? Opiskelua koskevaan tiedonhakuun Ei mainittu Mainittu

27 Q4.3_10 [Q4.3_8] Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? Opinnäytteiden tekoon Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? Opinnäytteiden tekoon Ei mainittu Mainittu [Q4.3_9] Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? Muuhun Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? Muuhun Ei mainittu Mainittu [Q4.3_10] Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? Mihin muuhun (avokysymys) Mihin tarkoituksiin olet käyttänyt FinELib-palveluita? 21

28 2. Muuttujat Mihin muuhun [Q4.4A_1] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Humanistinen ja opetusala: Cambridge Scientific Abstracts (CSA)-tietokannat niitä pidät? Humanistinen ja opetusala: Cambridge Scientific Abstracts (CSA)-tietokannat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4A_2] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Humanistinen ja opetusala: EDILEX niitä pidät? Humanistinen ja opetusala: EDILEX 22

29 Q4.4A_4 En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4A_3] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Humanistinen ja opetusala: Elsevier: ScienceDirect niitä pidät? Humanistinen ja opetusala: Elsevier: ScienceDirect En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4A_4] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Humanistinen ja opetusala: Global Books in Print niitä pidät? Humanistinen ja opetusala: Global Books in Print 23

30 2. Muuttujat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4A_5] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Humanistinen ja opetusala: Grove Dictionary of Art niitä pidät? Humanistinen ja opetusala: Grove Dictionary of Art En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4A_6] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Humanistinen ja opetusala: Grove Dictionary of Music and Musicians niitä pidät? Humanistinen ja opetusala: Grove Dictionary of Music and Musicians 24

31 Q4.4A_8 En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4A_7] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Humanistinen ja opetusala: International Index to Music Periodicals (IIMP) niitä pidät? Humanistinen ja opetusala: International Index to Music Periodicals (IIMP) En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4A_8] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Humanistinen ja opetusala: MCB: Emerald Library niitä pidät? Humanistinen ja opetusala: MCB: Emerald Library 25

32 2. Muuttujat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4A_9] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Humanistinen ja opetusala: Oxford English Dictionary (OED) niitä pidät? Humanistinen ja opetusala: Oxford English Dictionary (OED) En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4A_10] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Humanistinen ja opetusala: Periodicals Content Index (PCI) niitä pidät? Humanistinen ja opetusala: 26

33 Q4.4A_12 Periodicals Content Index (PCI) En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4A_11] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Humanistinen ja opetusala: Science Online niitä pidät? Humanistinen ja opetusala: Science Online En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4A_12] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Humanistinen ja opetusala: Silver Platter: PsycInfo niitä pidät? Humanistinen ja opetusala: 27

34 2. Muuttujat Silver Platter: PsycInfo En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4A_13] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Humanistinen ja opetusala: Ulrich s International Periodicals Directory niitä pidät? Humanistinen ja opetusala: Ulrich s International Periodicals Directory En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS)

35 Q4.4A_15 [Q4.4A_14] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Humanistinen ja opetusala: CSA: ARTbibliographies Modern niitä pidät? Humanistinen ja opetusala: CSA: ARTbibliographies Modern En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4A_15] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Humanistinen ja opetusala: EBSCO: EBSCOhost niitä pidät? Humanistinen ja opetusala: EBSCO: EBSCOhost En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 29

36 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4B_1] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Kulttuuriala: CSA: ARTbibliographies Modern niitä pidät? Kulttuuriala: CSA: ARTbibliographies Modern En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4B_2] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Kulttuuriala: Cambridge Scientific Abstracts (CSA)- tietokannat niitä pidät? Kulttuuriala: Cambridge Scientific Abstracts (CSA)-tietokannat 30

37 Q4.4B_4 En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4B_3] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Kulttuuriala: EBSCO: EBSCOhost niitä pidät? Kulttuuriala: EBSCO: EBSCOhost En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4B_4] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Kulttuuriala: EDILEX niitä pidät? Kulttuuriala: EDILEX 31

38 2. Muuttujat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4B_5] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Kulttuuriala: Elsevier: ScienceDirect niitä pidät? Kulttuuriala: Elsevier: ScienceDirect En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4B_6] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Kulttuuriala: Global Books In Print niitä pidät? Kulttuuriala: Global Books In Print 32

39 Q4.4B_8 En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4B_7] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Kulttuuriala: Grove Dictionary of Art niitä pidät? Kulttuuriala: Grove Dictionary of Art En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4B_8] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Kulttuuriala: Grove Dictionary of Music and Musicians niitä pidät? Kulttuuriala: Grove Dictionary of Music and Musicians 33

40 2. Muuttujat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4B_9] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Kulttuuriala: International Index to Music Periodicals (IIMP) niitä pidät? Kulttuuriala: International Index to Music Periodicals (IIMP) En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4B_10] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Kulttuuriala: Oxford English Dictionary (OED) niitä pidät? Kulttuuriala: Oxford English Dictionary (OED) 34

41 Q4.4B_12 En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4B_11] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Kulttuuriala: Periodicals Content Index (PCI) niitä pidät? Kulttuuriala: Periodicals Content Index (PCI) En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4B_12] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Kulttuuriala: Science Online niitä pidät? Kulttuuriala: Science Online 35

42 2. Muuttujat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4B_13] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Kulttuuriala: Ulrich s International Periodicals Directory niitä pidät? Kulttuuriala: Ulrich s International Periodicals Directory En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4B_14] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Kulttuuriala: Wilson Art-aineistot niitä pidät? Kulttuuriala: Wilson Art-aineistot 36

43 Q4.4C_2 En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4C_1] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnonvara-alat: Academic Press: IDEAL niitä pidät? Luonnonvara-alat: Academic Press: IDEAL En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4C_2] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnonvara-alat: Association for Computing Machinery niitä pidät? Luonnonvara-alat: Association for Computing Machinery 37

44 2. Muuttujat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4C_3] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnonvara-alat: American Chemical Society (ACS) niitä pidät? Luonnonvara-alat: American Chemical Society (ACS) En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4C_4] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnonvara-alat: Annual Reviews niitä pidät? Luonnonvara-alat: Annual Reviews 38

45 Q4.4C_6 En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4C_5] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnonvara-alat: Cambridge Scientific Abstracts (CSA)-tietokannat niitä pidät? Luonnonvara-alat: Cambridge Scientific Abstracts (CSA)-tietokannat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4C_6] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnonvara-alat: EBSCO: EBSCOhost niitä pidät? Luonnonvara-alat: EBSCO: EBSCOhost 39

46 2. Muuttujat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4C_7] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnonvara-alat: EDILEX niitä pidät? Luonnonvara-alat: EDILEX En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4C_8] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnonvara-alat: Elsevier: ScienceDirect niitä pidät? Luonnonvara-alat: Elsevier: ScienceDirect 40

47 Q4.4C_10 En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4C_9] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnonvara-alat: Global Books in Print niitä pidät? Luonnonvara-alat: Global Books in Print En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4C_10] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnonvara-alat: Nature niitä pidät? Luonnonvara-alat: Nature 41

48 2. Muuttujat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4C_11] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnonvara-alat: Oxford English Dictionary (OED) niitä pidät? Luonnonvara-alat: Oxford English Dictionary (OED) En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4C_12] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnonvara-alat: Science Online niitä pidät? Luonnonvara-alat: Science Online 42

49 Q4.4C_14 En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4C_13] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnonvara-alat: Silver Platter: CAB niitä pidät? Luonnonvara-alat: Silver Platter: CAB En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4C_14] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnonvara-alat: Silver Platter: INSPEC niitä pidät? Luonnonvara-alat: Silver Platter: INSPEC 43

50 2. Muuttujat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4C_15] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnonvara-alat: Springer Verlag: LINK niitä pidät? Luonnonvara-alat: Springer Verlag: LINK En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4C_16] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Luonnonvara-alat: Ulrich s International Periodicals Directory niitä pidät? Luonnonvara-alat: Ulrich s International Periodicals Directory 44

51 Q4.4D_2 En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4D_1] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Hallinnon ja kaupan ala: Academic Press: IDEAL niitä pidät? Hallinnon ja kaupan ala: Academic Press: IDEAL En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4D_2] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Hallinnon ja kaupan ala: Cambridge Scientific Abstracts (CSA)-tietokannat niitä pidät? Hallinnon ja kaupan ala: Cambridge Scientific Abstracts (CSA)-tietokannat 45

52 2. Muuttujat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4D_3] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Hallinnon ja kaupan ala: EBSCO: EBSCOhost niitä pidät? Hallinnon ja kaupan ala: EBSCO: EBSCOhost En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4D_4] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Hallinnon ja kaupan ala: EBSCO: EconLit niitä pidät? Hallinnon ja kaupan ala: EBSCO: EconLit 46

53 Q4.4D_6 En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4D_5] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Hallinnon ja kaupan ala: EDILEX niitä pidät? Hallinnon ja kaupan ala: EDILEX En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4D_6] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Hallinnon ja kaupan ala: Elsevier: ScienceDirect niitä pidät? Hallinnon ja kaupan ala: Elsevier: ScienceDirect 47

54 2. Muuttujat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4D_7] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Hallinnon ja kaupan ala: Global Books in Print niitä pidät? Hallinnon ja kaupan ala: Global Books in Print En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4D_8] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Hallinnon ja kaupan ala: Helecon: SCIMA niitä pidät? Hallinnon ja kaupan ala: Helecon: SCIMA 48

55 Q4.4D_10 En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4D_9] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Hallinnon ja kaupan ala: MCB: Emerald Library niitä pidät? Hallinnon ja kaupan ala: MCB: Emerald Library En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4D_10] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Hallinnon ja kaupan ala: Oxford English Dictionary (OED) niitä pidät? Hallinnon ja kaupan ala: Oxford English Dictionary (OED) 49

56 2. Muuttujat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4D_11] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Hallinnon ja kaupan ala: Periodicals Content Index (PCI) niitä pidät? Hallinnon ja kaupan ala: Periodicals Content Index (PCI) En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4D_12] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Hallinnon ja kaupan ala: ProQuest: ABI Inform niitä pidät? Hallinnon ja kaupan ala: ProQuest: ABI Inform 50

57 Q4.4D_14 En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4D_13] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Hallinnon ja kaupan ala: Science Online niitä pidät? Hallinnon ja kaupan ala: Science Online En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4D_14] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Hallinnon ja kaupan ala: Springer Verlag: LINK niitä pidät? Hallinnon ja kaupan ala: Springer Verlag: LINK 51

58 2. Muuttujat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4D_15] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Hallinnon ja kaupan ala: Ulrich s International Periodicals Directory niitä pidät? Hallinnon ja kaupan ala: Ulrich s International Periodicals Directory En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4E_1] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Tekniikan ja liikenteen ala: Academic Press: IDEAL niitä pidät? Tekniikan ja liikenteen ala: Academic Press: IDEAL 52

59 Q4.4E_3 En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4E_2] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Tekniikan ja liikenteen ala: Association for Computing Machinery (ACM) niitä pidät? Tekniikan ja liikenteen ala: Association for Computing Machinery (ACM) En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4E_3] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Tekniikan ja liikenteen ala: Annual Reviews niitä pidät? Tekniikan ja liikenteen ala: Annual Reviews 53

60 2. Muuttujat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4E_4] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Tekniikan ja liikenteen ala: Cambridge Scientific Abstracts (CSA)-tietokannat niitä pidät? Tekniikan ja liikenteen ala: Cambridge Scientific Abstracts (CSA)-tietokannat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4E_5] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Tekniikan ja liikenteen ala: Compendex & Ei Village niitä pidät? Tekniikan ja liikenteen ala: Compendex & Ei Village 54

61 Q4.4E_7 En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4E_6] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Tekniikan ja liikenteen ala: EBSCO: EBSCOhost niitä pidät? Tekniikan ja liikenteen ala: EBSCO: EBSCOhost En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4E_7] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Tekniikan ja liikenteen ala: EDILEX niitä pidät? Tekniikan ja liikenteen ala: EDILEX 55

62 2. Muuttujat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4E_8] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Tekniikan ja liikenteen ala: Global Books in Print niitä pidät? Tekniikan ja liikenteen ala: Global Books in Print En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4E_9] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Tekniikan ja liikenteen ala: IEEE/IEE- IEL Online niitä pidät? Tekniikan ja liikenteen ala: IEEE/IEE- IEL Online 56

63 Q4.4E_11 En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4E_10] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Tekniikan ja liikenteen ala: Nature niitä pidät? Tekniikan ja liikenteen ala: Nature En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4E_11] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Tekniikan ja liikenteen ala: Oxford English Dictionary (OED) niitä pidät? Tekniikan ja liikenteen ala: Oxford English Dictionary (OED) 57

64 2. Muuttujat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4E_12] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Tekniikan ja liikenteen ala: Science Online niitä pidät? Tekniikan ja liikenteen ala: Science Online En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4E_13] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Tekniikan ja liikenteen ala: Silver Platter: INS- PEC niitä pidät? Tekniikan ja liikenteen ala: Silver Platter: INSPEC 58

65 Q4.4E_15 En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4E_14] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Tekniikan ja liikenteen ala: Springer Verlag: LINK niitä pidät? Tekniikan ja liikenteen ala: Springer Verlag: LINK En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4E_15] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Tekniikan ja liikenteen ala: Ulrich s International Periodicals Directory niitä pidät? Tekniikan ja liikenteen ala: Ulrich s International Periodicals Directory 59

66 2. Muuttujat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4F_1] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Sosiaali- ja terveysala: Academic Press: IDEAL niitä pidät? Sosiaali- ja terveysala Academic Press: IDEAL En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4F_2] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Sosiaali- ja terveysala: American Chemical Society (ACS) niitä pidät? Sosiaali- ja terveysala American Chemical Society (ACS) 60

67 Q4.4F_4 En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4F_3] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Sosiaali- ja terveysala: Annual Reviews niitä pidät? Sosiaali- ja terveysala Annual Reviews En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4F_4] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Sosiaali- ja terveysala: Cambridge Scientific Abstracts (CSA)-tietokannat niitä pidät? Sosiaali- ja terveysala Cambridge Scientific Abstracts (CSA)-tietokannat 61

68 2. Muuttujat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4F_5] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Sosiaali- ja terveysala: EBSCO: EBSCOhost niitä pidät? Sosiaali- ja terveysala EBSCO: EBSCOhost En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4F_6] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Sosiaali- ja terveysala: Elsevier: ScienceDirect niitä pidät? Sosiaali- ja terveysala Elsevier: ScienceDirect 62

69 Q4.4F_8 En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4F_7] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Sosiaali- ja terveysala: EDILEX niitä pidät? Sosiaali- ja terveysala EDILEX En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4F_8] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Sosiaali- ja terveysala: Global Books in Print niitä pidät? Sosiaali- ja terveysala Global Books in Print 63

70 2. Muuttujat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4F_9] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Sosiaali- ja terveysala: Nature niitä pidät? Sosiaali- ja terveysala Nature En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4F_10] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Sosiaali- ja terveysala: Oxford English Dictionary (OED) niitä pidät? Sosiaali- ja terveysala Oxford English Dictionary (OED) 64

71 Q4.4F_12 En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4F_11] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Sosiaali- ja terveysala: OVID: CINAHL niitä pidät? Sosiaali- ja terveysala OVID: CINAHL En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4F_12] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Sosiaali- ja terveysala: OVID: MEDLINE niitä pidät? Sosiaali- ja terveysala OVID: MEDLINE 65

72 2. Muuttujat En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4F_13] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Sosiaali- ja terveysala: OVID: kokotekstikoosteet niitä pidät? Sosiaali- ja terveysala OVID: kokotekstikoosteet En käytä Ei kovin tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4.4F_14] Mitä seuraavista FinELib-tietokannoista olet käyttänyt ja miten tärkeinä niitä pidät? Sosiaali- ja terveysala: Science Online niitä pidät? Sosiaali- ja terveysala Science Online 66

FSD2880. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: yliopistokirjastot. Koodikirja

FSD2880. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: yliopistokirjastot. Koodikirja FSD2880 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: yliopistokirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Vastauksia FinELibin käyttäjäkyselyyn saatiin kaikkiaan 1739, joista ammattikorkeakoulujen vastauksia oli 626.

Vastauksia FinELibin käyttäjäkyselyyn saatiin kaikkiaan 1739, joista ammattikorkeakoulujen vastauksia oli 626. FINELIB - KÄYTTÄJÄKYSELYN VASTAUKSET 2002 - t Vastauksia FinELibin käyttäjäkyselyyn saatiin kaikkiaan 1739, joista jen vastauksia oli 626. 1. TAUSTATIETOJA 4. FINELIB-AINEISTOJEN KÄYTTÖ 1.1 Sukupuoli 4.1

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

Vastauksia FinELibin käyttäjäkyselyyn saatiin kaikkiaan 2114, joista ammattikorkeakoulujen vastauksia oli 1186.

Vastauksia FinELibin käyttäjäkyselyyn saatiin kaikkiaan 2114, joista ammattikorkeakoulujen vastauksia oli 1186. FINELIB - KÄYTTÄJÄKYSELYN VASTAUKSET 2001 - ammattikorkeakoulut Vastauksia FinELibin käyttäjäkyselyyn saatiin kaikkiaan 2114, joista ammattikorkeakoulujen vastauksia oli 1186. 1. TAUSTATIETOJA 4. FINELIB-AINEISTOJEN

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2878. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2004: yliopistokirjastot. Koodikirja

FSD2878. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2004: yliopistokirjastot. Koodikirja FSD2878 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2004: yliopistokirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2877. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2004: tutkimuslaitoskirjastot. Koodikirja

FSD2877. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2004: tutkimuslaitoskirjastot. Koodikirja FSD2877 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2004: tutkimuslaitoskirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2875. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2005: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja

FSD2875. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2005: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja FSD2875 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2005: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2869. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot. Koodikirja

FSD2869. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot. Koodikirja FSD2869 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Elektronisten

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2874. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2005: yliopistokirjastot. Koodikirja

FSD2874. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2005: yliopistokirjastot. Koodikirja FSD2874 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2005: yliopistokirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2683. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely Koodikirja

FSD2683. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely Koodikirja FSD2683 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Elektronisten aineistojen

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FINELIB - KÄYTTÄJÄKYSELYN VASTAUKSET 2005 - ammattikorkeakoulut. Vastauksia ammattikorkeakouluille suunnattuun käyttäjäkyselyyn saatiin 616.

FINELIB - KÄYTTÄJÄKYSELYN VASTAUKSET 2005 - ammattikorkeakoulut. Vastauksia ammattikorkeakouluille suunnattuun käyttäjäkyselyyn saatiin 616. FINELIB - KÄYTTÄJÄKYSELYN VASTAUKSET 2005 - ammattikorkeakoulut Vastauksia ammattikorkeakouluille suunnattuun käyttäjäkyselyyn saatiin 616. TAUSTATIETOJA 1. Sukupuoli 2. Ikä 3. Mitä ammattikorkeakoulua

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2868. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yliopistokirjastot. Koodikirja

FSD2868. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yliopistokirjastot. Koodikirja FSD2868 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yliopistokirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1256. Masennuskysely Koodikirja

FSD1256. Masennuskysely Koodikirja FSD1256 Masennuskysely 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Masennuskysely 2002 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueet ja kunnallisdemokratia

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto

Lisätiedot

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2005 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja FSD1255 Aikuisten lasten äidit 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Aikuisten lasten äidit 2000 [koodikirja].

Lisätiedot