FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :08: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2940. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Jauhiainen, Jyrki: Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät [elektroninen aineisto]. FSD2940, versio 1.0 ( ). Helsinki: Oikeusministeriö [tuottaja], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 27 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Aineiston nimi englanniksi: FSD2940 Limited Liability Housing Companies Act s Functionality and Effects 2013: Estate Agents Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Oikeusministeriö Suomen Kiinteistöliitto Isännöintiliitto Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Jauhiainen, Jyrki (Oikeusministeriö) 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat asunnonvälitys; asunto-osakeyhtiölaki; asunto-osakeyhtiöt; isännöitsijät; kiinteistönvälitys; toiminnantarkastus; toimivuus; viestintä Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: hallintotiede; oikeustiede CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: asuminen; lainsäädäntö Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Yksittäiset aineistot Yksittäisiin aineistoihin on luokiteltu ne aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällönkuvaus Oikeusministeriön vuoden 2013 lopulla toteuttamassa kyselyssä selvitettiin vuonna 2010 voimaan tulleen uuden asunto-osakeyhtiölain (AOYL:n) toimivuutta sekä täytäntöönpanon ja vaikutusten toteutumista. Kysely tehtiin erillisenä taloyhtiöiden osakkaille, hallitusten jäsenille, isännöitsijöille ja kiinteistönvälittäjille. Tämä aineisto käsittää kiinteistönvälittäjien vastaukset. Isännöitsijöiden kyselyn kysymykset liittyivät isännöitsijäntodistukseen ja asuntokauppaan. Isännöitsijäntodistuksesta kysyttiin, oliko isännöitsijäntodistuksen saaminen hidastunut tai nopeutunut ja oliko sen hintaa korotettu kesäkuun 2010 tai helmikuun 2013 jälkeen. Tämän jälkeen tiedusteltiin, oliko vastaaja saanut pyynnöstä isännöitsijäntodistuksen ilman tilinpäätöstoimintakertomus- ja talousarviotietoja tai suppeamman isännöitsijäntodistuksen vuokrausta varten. Mikäli isännöitsijä ei näitä ollut saanut, kysyttiin häneltä siihen syytä. Niin ikään kysyttiin, oliko kiinteistönvälittäjä pyynnöstä saanut isännöitsijäntodistuksen liitteenä kunnossapitotarveselvityksen tai pelkän lainanosuuslaskelman ja mikäli ei ollut, mistä syystä. Vastaajalta tiedusteltiin vielä oliko hän saanut asunto-osakeyhtiölain voimaantulon jälkeen paremmin yhtiötä ja asuntoa koskevaa tietoa isännöitsijältä ja isännöitsijäntodistuksesta, tulisiko isännöitsijäntodistukseen aina liittää kaikki merkitykselliset selvitykset taloyhtiön rakennuksista ja oliko uusi asunto-osakeyhtiölaki vaikuttanut asuntokauppoihin. Taustamuuttujina aineistossa oli vastaajan kokemus kiinteistönvälitysalalta, koulutustaso, koulutusala ja kiinteistönvälitystoimiston sijainti. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö, Organisaatio, Tapahtuma/prosessi/ilmiö Perusjoukko/otos: Kiinteistönvälittäjät, poislukien Aineistonkeruun ajankohta: Aineiston kerääjät: Oikeusministeriö Keruumenetelmä: Internet-kysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2013 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 39 muuttujaa ja 188 havaintoa. Otantamenetelmä: Itsevalikoitunut näyte. Kysely toteuteutettiin internet-kyselynä ja se oli saatavilla oikeusministeriön otakantaa.fi -osallistumisympäristössä. Lisäksi tietoa kyselystä jakoivat tutkimuksen toteuttamiseen osallistuneet järjestöt: Suomen Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto ja Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto, jotka tiedottivat kyselystä asiakkaitaan sähköpostilla, jäsentiedotteissa, verkkosivuilla ja muissa jäsenjulkaisuissa. Kyselyyn vastasi yhteensä 188 kiinteistönvälittäjää. 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Tervonen, Markus (2014). Vuoden 2010 asunto-osakeyhtiölain toimivuus, vaikutukset ja muutostarve: Yhteenveto syksyn 2013 kyselyiden palautteesta. Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisuja 20/2014. urn:isbn: Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Liittyvät aineistot FSD2937 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: osakkaat FSD2938 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: hallituksen jäsenet FSD2939 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: isännöitsijät 3

10 1. Aineiston kuvailu Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Tervonen, Markus (2014). Vuoden 2010 asunto-osakeyhtiölain toimivuus, vaikutukset ja muutostarve: Yhteenveto syksyn 2013 kyselyiden palautteesta. Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisuja 20/2014. urn:isbn: Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineisto on kaikkien käytettävissä. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 188 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 188 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 188 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1] Kokemus kiinteistönvälitysalalta (vuotta) Kokemus kiinteistönvälitysalalta (vuotta) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 188 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 9.94 [Q2] Koulutustaso Koulutustaso Yliopisto/korkeakoulu Ammattikorkeakoulu Toisen asteen tutkinto (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q3_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ylioppilas Muu koulutustaso, mikä? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_1] Koulutustaso: Muu koulutustaso, mikä? (Avokysymys) Koulutustaso: Muu koulutustaso, mikä? (Avokysymys) [Q3_1] Koulutusala: Kaupallinen Kysymysryhmän esiteksti Koulutusala Kaupallinen Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_2] Koulutusala: Tekninen Kysymysryhmän esiteksti Koulutusala Tekninen 7

14 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_3] Koulutusala: Hallinnollinen Kysymysryhmän esiteksti Koulutusala Hallinnollinen Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_4] Koulutusala: Oikeudellinen Kysymysryhmän esiteksti Koulutusala Oikeudellinen Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

15 Q3_5_1 [Q3_5] Koulutusala: Muu, mikä? Kysymysryhmän esiteksti Koulutusala Muu, mikä? Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_5_1] Koulutusala: Muu, mikä? (Avokysymys) Kysymysryhmän esiteksti Koulutusala Muu, mikä? (Avokysymys) [Q4] Kiinteistönvälitystoimiston sijainti Kiinteistönvälitystoimiston sijainti Ahvenanmaa Pääkaupunkiseutu (Espoo, Helsinki, Vantaa, Kauniainen) Uusimaa (muu kuin pääkaupunkiseutu) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 9

16 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Muu yli asukkaan kaupunki asukkaan kaupunki asukkaan kaupunki Alle asukkaan kaupunki/kunta [Q5_1] Isännöitsijäntodistuksen saaminen on (nopeutunut - hidastunut): kesäkuun 2010 jälkeen? Kysymysryhmän esiteksti Isännöitsijäntodistuksen saaminen on (Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan Varainsiirtoverotuksen uudistus, jonka mukaan asunnon kaupan yhteydessä varainsiirtoveroa on suoritettava kauppahinnan lisäksi luovutettihin osakkeisiin kohdistuvasta osuudesta yhtiön lainoista tuli voimaan Asunto-osakkeiden kaupan yhteydessä osakkeisiin kohdistuva lainaosuus on selvitettävissä isännöitsijäntodistuksesta.) kesäkuun 2010 jälkeen? Nopeutunut huomattavasti Nopeutunut jonkin verran Pysynyt ennallaan Hidastunut jonkin verran Hidastunut huomattavasti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_2] Isännöitsijäntodistuksen saaminen on (nopeutunut - hidastunut): jälkeen? Kysymysryhmän esiteksti Isännöitsijäntodistuksen saaminen on (Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan Varainsiirtoverotuksen uudistus, jonka mukaan asunnon kaupan yhteydessä varainsiirtoveroa on suoritettava kauppahinnan lisäksi luovutettihin osakkeisiin kohdistuvasta osuudesta yhtiön lainoista tuli voimaan Asunto-osakkeiden kaupan yhteydessä osakkeisiin kohdistuva lainaosuus on selvitettävissä isännöitsijäntodistuksesta.) 10

17 Q6_1_ jälkeen? Nopeutunut huomattavasti Nopeutunut jonkin verran Pysynyt ennallaan Hidastunut jonkin verran Hidastunut huomattavasti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_1] Onko isännöitsijäntodistuksen hintaa korotettu yleisen kustannustason nousua enemmän: Kyllä, kesäkuun 2010 jälkeen, kuinka paljon? Kysymysryhmän esiteksti Onko isännöitsijäntodistuksen hintaa korotettu yleisen kustannustason nousua enemmän Kyllä, kesäkuun 2010 jälkeen, kuinka paljon? Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_1_1] Onko isännöitsijäntodistuksen hintaa korotettu yleisen kustannustason nousua enemmän: Kyllä, kesäkuun 2010 jälkeen, kuinka paljon? (Avokysymys) Kysymysryhmän esiteksti Onko isännöitsijäntodistuksen hintaa korotettu yleisen kustannustason nousua enemmän 11

18 2. Muuttujat Kyllä, kesäkuun 2010 jälkeen, kuinka paljon? (Avokysymys) [Q6_2] Onko isännöitsijäntodistuksen hintaa korotettu yleisen kustannustason nousua enemmän: Kyllä, jälkeen, kuinka paljon? Kysymysryhmän esiteksti Onko isännöitsijäntodistuksen hintaa korotettu yleisen kustannustason nousua enemmän Kyllä, jälkeen, kuinka paljon? Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_2_1] Onko isännöitsijäntodistuksen hintaa korotettu yleisen kustannustason nousua enemmän: Kyllä, jälkeen, kuinka paljon? (Avokysymys) Kysymysryhmän esiteksti Onko isännöitsijäntodistuksen hintaa korotettu yleisen kustannustason nousua enemmän Kyllä, jälkeen, kuinka paljon? (Avokysymys) [Q6_3] Onko isännöitsijäntodistuksen hintaa korotettu yleisen kustannustason nousua enemmän: Ei Kysymysryhmän esiteksti Onko isännöitsijäntodistuksen hintaa korotettu yleisen kustannustason nousua enemmän 12

19 Q8 Ei Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7] Oletko saanut pyynnöstä isännöitsijäntodistuksen ilman tilinpäätös-, toimintakertomus- ja talousarviotietoja? Kysymyksen esiteksti Jos vastaat "Aina", siirry kysymykseen 9. Oletko saanut pyynnöstä isännöitsijäntodistuksen ilman tilinpäätös-, toimintakertomus- ja talousarviotietoja? Isännöitsijätodistuksen tilaajan pyynnöstä isännöitsijätodistuksen voi antaa ilman tilinpäätös-, toimintakertomus- ja talousarviotietoja. Tällaisesta pyynnöstä ja tietojen puuttumisesta on mainittava isännöitsijätodistuksessa. (valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta 2.4 ) Aina Yleensä Harvoin En koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8] Jos et ole saanut isännöitsijäntodistusta ilman tilinpäätös-, toimintakertomusja talousarviotietoja, tiedätkö syyn miksi? Jos et ole saanut isännöitsijäntodistusta ilman tilinpäätös-, toimintakertomus- ja talousarviotietoja, tiedätkö syyn miksi? 13

20 2. Muuttujat En ole pyytänyt Muu syy, mikä? En tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_1] Jos et ole saanut isännöitsijäntodistusta ilman tilinpäätös-, toimintakertomusja talousarviotietoja, tiedätkö syyn miksi: Muu syy, mikä? (Avokysymys) Jos et ole saanut isännöitsijäntodistusta ilman tilinpäätös-, toimintakertomus- ja talousarviotietoja, tiedätkö syyn miksi: Muu syy, mikä? (Avokysymys) [Q9] Oletko saanut pyynnöstä suppeamman isännöitsijäntodistuksen vuokrausta varten? Kysymyksen esiteksti Jos vastaat "Aina", siirry kysymykseen 11. Oletko saanut pyynnöstä suppeamman isännöitsijäntodistuksen vuokrausta varten? Isännöitsijäntodistuksen tilaajan pyynnöstä osakehuoneiston vuokrausta varten voi antaa sisällöltään suppeamman isännöitsijäntodistuksen vuokrausta varten. Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta 8 ) Aina Yleensä Harvoin En koskaan tieto puuttuu (SYSMIS)

21 Q10_1 [Q10] Jos et ole saanut isännöitsijäntodistusta vuokrausta varten, tiedätkö syyn miksi? Jos et ole saanut isännöitsijäntodistusta vuokrausta varten, tiedätkö syyn miksi? En ole pyytänyt Muu syy, mikä? En tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_1] Jos et ole saanut isännöitsijäntodistusta vuokrausta varten, tiedätkö syyn miksi: Muu syy, mikä? (Avokysymys) Jos et ole saanut isännöitsijäntodistusta vuokrausta varten, tiedätkö syyn miksi: Muu syy, mikä? (Avokysymys) [Q11] Oletko saanut pyynnöstä pelkän lainaosuuslaskelman jälkeen? Kysymyksen esiteksti Jos vastaat "Aina", siirry kysymykseen 13. Oletko saanut pyynnöstä pelkän lainaosuuslaskelman jälkeen? Aina Yleensä Harvoin (taulukko jatkuu seur. sivulla) 15

22 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) En koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12] Jos et ole saanut pelkkää lainaosuuslaskelmaa, tiedätkö syyn miksi? Jos et ole saanut pelkkää lainaosuuslaskelmaa, tiedätkö syyn miksi? En ole pyytänyt Muu syy, mikä? En tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_1] Jos et ole saanut pelkkää lainaosuuslaskelmaa, tiedätkö syyn miksi: Muu syy, mikä? (Avokysymys) Jos et ole saanut pelkkää lainaosuuslaskelmaa, tiedätkö syyn miksi: Muu syy, mikä? (Avokysymys) [Q13] Oletko saanut isännöitsijäntodistuksen liitteenä taloyhtiössä laaditun kunnossapitotarveselvityksen? Kysymyksen esiteksti Jos vastaat "Aina", siirry kysymykseen 15. Oletko saanut isännöitsijäntodistuksen liitteenä taloyhtiössä laaditun kunnossapitotarveselvityksen? 16

23 Q14_2 Aina Yleensä Harvoin En koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_1] Jos et ole saanut kunnossapitotarveselvitystä, tiedätkö syyn miksi: Taloyhtiössä ei ole laadittu kunnossapitotarveselvitystä Kysymysryhmän esiteksti Jos et ole saanut kunnossapitotarveselvitystä, tiedätkö syyn miksi? Taloyhtiössä ei ole laadittu kunnossapitotarveselvitystä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_2] Jos et ole saanut kunnossapitotarveselvitystä, tiedätkö syyn miksi: Muu syy, mikä? Kysymysryhmän esiteksti Jos et ole saanut kunnossapitotarveselvitystä, tiedätkö syyn miksi? Muu syy, mikä? 17

24 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_2_1] Jos et ole saanut kunnossapitotarveselvitystä, tiedätkö syyn miksi: Muu syy, mikä? (Avokysymys) Kysymysryhmän esiteksti Jos et ole saanut kunnossapitotarveselvitystä, tiedätkö syyn miksi? Muu syy, mikä? (Avokysymys) [Q14_3] Jos et ole saanut kunnossapitotarveselvitystä, tiedätkö syyn miksi: En tiedä Kysymysryhmän esiteksti Jos et ole saanut kunnossapitotarveselvitystä, tiedätkö syyn miksi? En tiedä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

25 Q15_1 [Q15] Oletko saanut isännöitsijältä ja isännöitsijäntodistuksesta paremmin tietoja yhtiötä ja asuntoa koskien asunto-osakeyhtiölain voimaantulon jälkeen? Oletko saanut isännöitsijältä ja isännöitsijäntodistuksesta paremmin tietoja yhtiötä ja asuntoa koskien asunto-osakeyhtiölain voimaantulon jälkeen? Kyllä Ei, miksi/kehittämisehdotuksia? tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_1] Oletko saanut isännöitsijältä ja isännöitsijäntodistuksesta paremmin tietoja yhtiötä ja asuntoa koskien asunto-osakeyhtiölain voimaantulon jälkeen: Ei, miksi/kehittämisehdotuksia? (Avokysymys) Oletko saanut isännöitsijältä ja isännöitsijäntodistuksesta paremmin tietoja yhtiötä ja asuntoa koskien asunto-osakeyhtiölain voimaantulon jälkeen: Ei, miksi/kehittämisehdotuksia? (Avokysymys) [Q16] Pitäisikö isännöitsijäntodistukseen aina liittää kaikki taloyhtiön rakennuksista yhtiöllä olevat merkitykselliset tutkimukset ja selvitykset? (Esim. kuntotarkastus- ja PTS-asiakirjat) Pitäisikö isännöitsijäntodistukseen aina liittää kaikki taloyhtiön rakennuksista yhtiöllä olevat merkitykselliset tutkimukset ja selvitykset? (Esim. kuntotarkastus- ja PTS-asiakirjat) Kyllä Ei (taulukko jatkuu seur. sivulla) 19

26 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17] Onko uusi asunto-osakeyhtiölaki vaikuttanut asuntokauppoihin? Onko uusi asunto-osakeyhtiölaki vaikuttanut asuntokauppoihin? Kyllä, miten? Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_1] Onko uusi asunto-osakeyhtiölaki vaikuttanut asuntokauppoihin: Kyllä, miten? (Avokysymys) Onko uusi asunto-osakeyhtiölaki vaikuttanut asuntokauppoihin: Kyllä, miten? (Avokysymys) 20

27 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Kokemus kiinteistönvälitysalalta (vuotta) [Q1] Koulutustaso [Q2] Koulutustaso: Muu koulutustaso, mikä? (Avokysymys) [Q2_1] Koulutusala: Kaupallinen [Q3_1] Koulutusala: Tekninen [Q3_2] Koulutusala: Hallinnollinen [Q3_3] Koulutusala: Oikeudellinen [Q3_4] Koulutusala: Muu, mikä? [Q3_5] Koulutusala: Muu, mikä? (Avokysymys) [Q3_5_1] Kiinteistönvälitystoimiston sijainti [Q4] Isännöitsijäntodistuksen saaminen on (nopeutunut - hidastunut): kesäkuun 2010 jälkeen? [Q5_1] 10 Isännöitsijäntodistuksen saaminen on (nopeutunut - hidastunut): jälkeen? [Q5_2]. 10 Onko isännöitsijäntodistuksen hintaa korotettu yleisen kustannustason nousua enemmän: Kyllä, kesäkuun 2010 jälkeen, kuinka paljon? [Q6_1] Onko isännöitsijäntodistuksen hintaa korotettu yleisen kustannustason nousua enemmän: Kyllä, kesäkuun 2010 jälkeen, kuinka paljon? (Avokysymys) [Q6_1_1] Onko isännöitsijäntodistuksen hintaa korotettu yleisen kustannustason nousua enemmän: Kyllä, jälkeen, kuinka paljon? [Q6_2] Onko isännöitsijäntodistuksen hintaa korotettu yleisen kustannustason nousua enemmän: Kyllä, jälkeen, kuinka paljon? (Avokysymys) [Q6_2_1]

28 3. Hakemistot Onko isännöitsijäntodistuksen hintaa korotettu yleisen kustannustason nousua enemmän: Ei [Q6_3] Oletko saanut pyynnöstä isännöitsijäntodistuksen ilman tilinpäätös-, toimintakertomus- ja talousarviotietoja? [Q7] Jos et ole saanut isännöitsijäntodistusta ilman tilinpäätös-, toimintakertomus- ja talousarviotietoja, tiedätkö syyn miksi? [Q8] Jos et ole saanut isännöitsijäntodistusta ilman tilinpäätös-, toimintakertomus- ja talousarviotietoja, tiedätkö syyn miksi: Muu syy, mikä? (Avokysymys) [Q8_1] Oletko saanut pyynnöstä suppeamman isännöitsijäntodistuksen vuokrausta varten? [Q9] Jos et ole saanut isännöitsijäntodistusta vuokrausta varten, tiedätkö syyn miksi? [Q10] Jos et ole saanut isännöitsijäntodistusta vuokrausta varten, tiedätkö syyn miksi: Muu syy, mikä? (Avokysymys) [Q10_1] Oletko saanut pyynnöstä pelkän lainaosuuslaskelman jälkeen? [Q11] Jos et ole saanut pelkkää lainaosuuslaskelmaa, tiedätkö syyn miksi? [Q12] Jos et ole saanut pelkkää lainaosuuslaskelmaa, tiedätkö syyn miksi: Muu syy, mikä? (Avokysymys) [Q12_1] Oletko saanut isännöitsijäntodistuksen liitteenä taloyhtiössä laaditun kunnossapitotarveselvityksen? [Q13] Jos et ole saanut kunnossapitotarveselvitystä, tiedätkö syyn miksi: Taloyhtiössä ei ole laadittu kunnossapitotarveselvitystä [Q14_1] Jos et ole saanut kunnossapitotarveselvitystä, tiedätkö syyn miksi: Muu syy, mikä? [Q14_2] 17 Jos et ole saanut kunnossapitotarveselvitystä, tiedätkö syyn miksi: Muu syy, mikä? (Avokysymys) [Q14_2_1] Jos et ole saanut kunnossapitotarveselvitystä, tiedätkö syyn miksi: En tiedä [Q14_3] Oletko saanut isännöitsijältä ja isännöitsijäntodistuksesta paremmin tietoja yhtiötä ja asuntoa koskien asunto-osakeyhtiölain voimaantulon jälkeen? [Q15] Oletko saanut isännöitsijältä ja isännöitsijäntodistuksesta paremmin tietoja yhtiötä ja asuntoa koskien asunto-osakeyhtiölain voimaantulon jälkeen: Ei, miksi/kehittämisehdotuksia? (Avokysymys) [Q15_1] Pitäisikö isännöitsijäntodistukseen aina liittää kaikki taloyhtiön rakennuksista yhtiöllä olevat merkitykselliset tutkimukset ja selvitykset? (Esim. kuntotarkastus- ja PTS-asiakirjat) [Q16] 19 Onko uusi asunto-osakeyhtiölaki vaikuttanut asuntokauppoihin? [Q17] Onko uusi asunto-osakeyhtiölaki vaikuttanut asuntokauppoihin: Kyllä, miten? (Avokysymys) [Q17_1]

29 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä 3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Isännöitsijäntodistuksen saaminen on (nopeutunut - hidastunut): jälkeen? Isännöitsijäntodistuksen saaminen on (nopeutunut - hidastunut): kesäkuun 2010 jälkeen?.. 10 Jos et ole saanut isännöitsijäntodistusta ilman tilinpäätös-, toimintakertomus- ja talousarviotietoja, tiedätkö syyn miksi? Jos et ole saanut isännöitsijäntodistusta ilman tilinpäätös-, toimintakertomus- ja talousarviotietoja, tiedätkö syyn miksi: Muu syy, mikä? (Avokysymys) Jos et ole saanut isännöitsijäntodistusta vuokrausta varten, tiedätkö syyn miksi? Jos et ole saanut isännöitsijäntodistusta vuokrausta varten, tiedätkö syyn miksi: Muu syy, mikä? (Avokysymys) Jos et ole saanut kunnossapitotarveselvitystä, tiedätkö syyn miksi: En tiedä Jos et ole saanut kunnossapitotarveselvitystä, tiedätkö syyn miksi: Muu syy, mikä? Jos et ole saanut kunnossapitotarveselvitystä, tiedätkö syyn miksi: Muu syy, mikä? (Avokysymys) Jos et ole saanut kunnossapitotarveselvitystä, tiedätkö syyn miksi: Taloyhtiössä ei ole laadittu kunnossapitotarveselvitystä Jos et ole saanut pelkkää lainaosuuslaskelmaa, tiedätkö syyn miksi? Jos et ole saanut pelkkää lainaosuuslaskelmaa, tiedätkö syyn miksi: Muu syy, mikä? (Avokysymys) Kiinteistönvälitystoimiston sijainti Kokemus kiinteistönvälitysalalta (vuotta) Koulutusala: Hallinnollinen Koulutusala: Kaupallinen Koulutusala: Muu, mikä? Koulutusala: Muu, mikä? (Avokysymys) Koulutusala: Oikeudellinen Koulutusala: Tekninen Koulutustaso Koulutustaso: Muu koulutustaso, mikä? (Avokysymys) Oletko saanut isännöitsijältä ja isännöitsijäntodistuksesta paremmin tietoja yhtiötä ja asuntoa koskien asunto-osakeyhtiölain voimaantulon jälkeen? Oletko saanut isännöitsijältä ja isännöitsijäntodistuksesta paremmin tietoja yhtiötä ja asuntoa koskien asunto-osakeyhtiölain voimaantulon jälkeen: Ei, miksi/kehittämisehdotuksia? (Avoky- 23

30 3. Hakemistot symys) Oletko saanut isännöitsijäntodistuksen liitteenä taloyhtiössä laaditun kunnossapitotarveselvityksen? Oletko saanut pyynnöstä isännöitsijäntodistuksen ilman tilinpäätös-, toimintakertomus- ja talousarviotietoja? Oletko saanut pyynnöstä pelkän lainaosuuslaskelman jälkeen? Oletko saanut pyynnöstä suppeamman isännöitsijäntodistuksen vuokrausta varten? Onko isännöitsijäntodistuksen hintaa korotettu yleisen kustannustason nousua enemmän: Ei 12 Onko isännöitsijäntodistuksen hintaa korotettu yleisen kustannustason nousua enemmän: Kyllä, jälkeen, kuinka paljon? Onko isännöitsijäntodistuksen hintaa korotettu yleisen kustannustason nousua enemmän: Kyllä, jälkeen, kuinka paljon? (Avokysymys) Onko isännöitsijäntodistuksen hintaa korotettu yleisen kustannustason nousua enemmän: Kyllä, kesäkuun 2010 jälkeen, kuinka paljon? Onko isännöitsijäntodistuksen hintaa korotettu yleisen kustannustason nousua enemmän: Kyllä, kesäkuun 2010 jälkeen, kuinka paljon? (Avokysymys) Onko uusi asunto-osakeyhtiölaki vaikuttanut asuntokauppoihin? Onko uusi asunto-osakeyhtiölaki vaikuttanut asuntokauppoihin: Kyllä, miten? (Avokysymys) 20 Pitäisikö isännöitsijäntodistukseen aina liittää kaikki taloyhtiön rakennuksista yhtiöllä olevat merkitykselliset tutkimukset ja selvitykset? (Esim. kuntotarkastus- ja PTS-asiakirjat)

31 3.3. Muuttujaryhmät 3.3 Muuttujaryhmät Muuttujaryhmä Koulutusala [Q3_1] Koulutusala: Kaupallinen [Q3_2] Koulutusala: Tekninen [Q3_3] Koulutusala: Hallinnollinen [Q3_4] Koulutusala: Oikeudellinen [Q3_5] Koulutusala: Muu, mikä? [Q3_5_1] Koulutusala: Muu, mikä? (Avokysymys) Muuttujaryhmä Isännöitsijäntodistuksen saaminen on (Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan Varainsiirtoverotuksen uudistus, jonka mukaan asunnon kaupan yhteydessä varainsiirtoveroa on suoritettava kauppahinnan lisäksi luovutettihin osakkeisiin kohdistuvasta osuudesta yhtiön lainoista tuli voimaan Asunto-osakkeiden kaupan yhteydessä osakkeisiin kohdistuva lainaosuus on selvitettävissä isännöitsijäntodistuksesta.) [Q5_1] Isännöitsijäntodistuksen saaminen on (nopeutunut - hidastunut): kesäkuun 2010 jälkeen? [Q5_2] Isännöitsijäntodistuksen saaminen on (nopeutunut - hidastunut): jälkeen?. 10 Muuttujaryhmä Onko isännöitsijäntodistuksen hintaa korotettu yleisen kustannustason nousua enemmän [Q6_1] Onko isännöitsijäntodistuksen hintaa korotettu yleisen kustannustason nousua enemmän: Kyllä, kesäkuun 2010 jälkeen, kuinka paljon? [Q6_1_1] Onko isännöitsijäntodistuksen hintaa korotettu yleisen kustannustason nousua enemmän: Kyllä, kesäkuun 2010 jälkeen, kuinka paljon? (Avokysymys) [Q6_2] Onko isännöitsijäntodistuksen hintaa korotettu yleisen kustannustason nousua enemmän: Kyllä, jälkeen, kuinka paljon? [Q6_2_1] Onko isännöitsijäntodistuksen hintaa korotettu yleisen kustannustason nousua enemmän: Kyllä, jälkeen, kuinka paljon? (Avokysymys) [Q6_3] Onko isännöitsijäntodistuksen hintaa korotettu yleisen kustannustason nousua enemmän: Ei Muuttujaryhmä Jos et ole saanut kunnossapitotarveselvitystä, tiedätkö syyn miksi? 25

32 3. Hakemistot [Q14_1] Jos et ole saanut kunnossapitotarveselvitystä, tiedätkö syyn miksi: Taloyhtiössä ei ole laadittu kunnossapitotarveselvitystä [Q14_2] Jos et ole saanut kunnossapitotarveselvitystä, tiedätkö syyn miksi: Muu syy, mikä? 17 [Q14_2_1] Jos et ole saanut kunnossapitotarveselvitystä, tiedätkö syyn miksi: Muu syy, mikä? (Avokysymys) [Q14_3] Jos et ole saanut kunnossapitotarveselvitystä, tiedätkö syyn miksi: En tiedä

33 Liite A Kyselylomake suomeksi 27

34 KYSELYLOMAKE: FSD2940 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN TOIMIVUUS 2013: KIINTEISTÖN- VÄLITTÄJÄT QUESTIONNAIRE: FSD2940 FSD2940 LIMITED LIABILITY HOUSING COMPANIES ACT S FUNCTIONALITY AND EFFECTS 2013: ESTATE AGENTS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive. If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation. More information: Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv. Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens. Mer information:

35 Kysymykset kiinteistönvälittäjille Taustatiedot 1. Kokemus kiinteistönvälitysalalta 55 vuotta Koulutustaso nmlkj Yliopisto/korkeakoulu nmlkj Ammattikorkeakoulu nmlkj Toisen asteen tutkinto nmlkj Ylioppilas nmlkj Muu koulutustaso, mikä? 3. Koulutusala gfedc Kaupallinen gfedc Tekninen gfedc Hallinnollinen gfedc Oikeudellinen gfedc Muu, mikä? 4. Kiinteistönvälitystoimiston sijainti nmlkj Ahvenanmaa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Pääkaupunkiseutu (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa) Uusimaa (muu kuin pääkaupunkiseutu) Muu yli asukkaan kaupunki asukkaan kaupunki asukkaan kaupunki nmlkj Alle asukkaan kaupunki/kunta

36 Isännöitsijäntodistus ja asuntokauppa 5. Isännöitsijäntodistuksen saaminen on Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan Varainsiirtoverotuksen uudistus, jonka mukaan asunnon kaupan yhteydessä varainsiirtoveroa on suoritettava kauppahinnan lisäksi luovutettihin osakkeisiin kohdistuvasta osuudesta yhtiön lainoista tuli voimaan Asunto-osakkeiden kaupan yhteydessä osakkeisiin kohdistuva lainaosuus on selvitettävissä isännöitsijäntodistuksesta. kesäkuun 2010 jälkeen? jälkeen? nopeutunut huomattavasti nopeutunut jonkin verran pysynyt ennallaan hidastunut jonkin verran hidastunut huomattavasti nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 6. Onko isännöitsijäntodistuksen hintaa korotettu yleisen kustannustason nousua enemmän gfedc Kyllä, kesäkuun 2010 jälkeen, kuinka paljon? gfedc Kyllä, jälkeen, kuinka paljon? gfedc Ei 7. Oletko saanut pyynnöstä isännöitsijäntodistuksen ilman tilinpäätös-, toimintakertomus- ja talousarviotietoja? Isännöitsijätodistuksen tilaajan pyynnöstä isännöitsijätodistuksen voi antaa ilman tilinpäätös-, toimintakertomus- ja talousarviotietoja. Tällaisesta pyynnöstä ja tietojen puuttumisesta on mainittava isännöitsijätodistuksessa. (valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta 2.4 ) Jos vastaat "Aina", siirry kysymykseen 9. nmlkj Aina nmlkj Yleensä nmlkj Harvoin nmlkj En koskaan 8. Jos et ole saanut isännöitsijäntodistusta ilman tilinpäätös-, toimintakertomus- ja talousarviotietoja, tiedätkö syyn miksi? gfedc En ole pyytänyt gfedc Muu syy, mikä? gfedc En tiedä 9. Oletko saanut pyynnöstä suppeamman isännöitsijäntodistuksen vuokrausta varten? Isännöitsijäntodistuksen tilaajan pyynnöstä osakehuoneiston vuokrausta varten voi antaa sisällöltään suppeamman isännöitsijäntodistuksen vuokrausta varten. Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta 8 ) Jos vastaat "Aina", siirry kysymykseen 11.

37 nmlkj Aina nmlkj Yleensä nmlkj Harvoin nmlkj En koskaan 10. Jos et ole saanut isännöitsijäntodistusta vuokrausta varten, tiedätkö syyn miksi? gfedc En ole pyytänyt gfedc Muu syy, mikä? gfedc En tiedä 11. Oletko saanut pyynnöstä pelkän lainaosuuslaskelman jälkeen? Jos vastaat "Aina", siirry kysymykseen 13. nmlkj Aina nmlkj Yleensä nmlkj Harvoin nmlkj En koskaan 12. Jos et ole saanut pelkkää lainaosuuslaskelmaa, tiedätkö syyn miksi? gfedc En ole pyytänyt gfedc Muu syy, mikä? gfedc En tiedä 13. Oletko saanut isännöitsijäntodistuksen liitteenä taloyhtiössä laaditun kunnossapitotarveselvityksen? Jos vastaat "Aina", siirry kysymykseen 15. nmlkj Aina nmlkj Yleensä nmlkj Harvoin nmlkj En koskaan 14. Jos et ole saanut kunnossapitotarveselvitystä, tiedätkö syyn miksi? gfedc Taloyhtiössä ei ole laadittu kunnossapitotarveselvitystä gfedc Muu syy, mikä? gfedc En tiedä 15. Oletko saanut isännöitsijältä ja isännöitsjäntodistuksesta paremmin tietoja yhtiötä ja asuntoa koskien asuntoosakeyhtilölain voimaantulon jälkeen?

38 nmlkj Kyllä nmlkj Ei, miksi/kehittämisehdotuksia? 16. Pitäisikö isännöitsijäntodistukseen aina liittää kaikki taloyhtiön rakennuksista yhtiöllä olevat merkitykselliset tutkimukset ja selvitykset? (esim. kuntotarkastus- ja PTS-asiakirjat) nmlkj Kyllä nmlkj Ei 17. Onko uusi asunto-osakeyhtiölaki vaikuttanut asuntokauppoihin? nmlkj Kyllä, miten? nmlkj Ei Palaute ja yleiset huomiot 18. Voit antaa palautetta kyselystä alla olevaan kenttään Ilmoitus kyselyn tuloksista nmlkj Haluan ilmoituksen kyselyn tuloksista ja mahdollisista osallistumistavoista jatkossa, sähköpostiosoite: nmlkj En halua ilmoitusta

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2939. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: isännöitsijät. Koodikirja

FSD2939. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: isännöitsijät. Koodikirja FSD2939 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: isännöitsijät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2937. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: osakkaat. Koodikirja

FSD2937. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: osakkaat. Koodikirja FSD2937 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: osakkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD1359 ISÄ JA ISYYS: NYT-LIITTEEN ISÄNPÄIVÄN KYSELY 2003 FSD1359 FATHERHOOD 2003 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Dokumenttia

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3056 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3056 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2013: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2371. Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001. Aineisto-opas

FSD2371. Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001. Aineisto-opas FSD2371 Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001 [aineisto-opas].

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2791 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2791 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2011: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3101 KANSALAISKESKUSTELU RUOTSIN KIELESTÄ: KONTROLLI- KYSELY 2014

KYSELYLOMAKE: FSD3101 KANSALAISKESKUSTELU RUOTSIN KIELESTÄ: KONTROLLI- KYSELY 2014 KYSELYLOMAKE: FSD3101 KANSALAISKESKUSTELU RUOTSIN KIELESTÄ: KONTROLLI- KYSELY 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3101 CITIZEN DELIBERATION ON THE SWEDISH LANGUAGE AND SWEDISH-SPEAKING MINORITY IN FINLAND: CONTROL

Lisätiedot

FSD2981. Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö Aineisto-opas

FSD2981. Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö Aineisto-opas FSD2981 Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014 [aineisto-opas]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3057 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3057 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2014: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD2784 JULKAISUKÄYTÄNNÖT ERI TIETEENALOILLA: PROFESSORIHAASTATTELUT 2007 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Dokumenttia hyödyntävien

Lisätiedot

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja FSD2723 Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009

KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009 KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN

KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN QUESTIONNAIRE: FSD2126 PRESIDENTIAL ELECTIONS 2006: CANDIDATE RESPONSES TO HS CANDIDATE SELECTOR

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2209 STUDENT EXCHANGE EXPERIENCES OF UNIVERSITY

Lisätiedot

FSD2981. Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö Aineisto-opas

FSD2981. Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö Aineisto-opas FSD2981 Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014 [aineisto-opas]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2605 CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN ELÄMÄNHALLINTA 2008-2010 FSD2605 WELL-BEING OF ADULTS WITH CEREBRAL PALSY 2008-2010 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3189 TIEDON JA YHTEISKUNNALLISEN PÄÄTÖKSENTEON VUORO- VAIKUTUS 2017

KYSELYLOMAKE: FSD3189 TIEDON JA YHTEISKUNNALLISEN PÄÄTÖKSENTEON VUORO- VAIKUTUS 2017 KYSELYLOMAKE: FSD3189 TIEDON JA YHTEISKUNNALLISEN PÄÄTÖKSENTEON VUORO- VAIKUTUS 2017 QUESTIONNAIRE: FSD3189 INTERACTION BETWEEN KNOWLEDGE AND DECISION-MAKING 2017 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN

KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN QUESTIONNAIRE: FSD2627 PARLIAMENTARY ELECTIONS 2011: CANDIDATE AND

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 QUESTIONNAIRE: FSD1122 MUNICIPAL MANAGERS VIEWS ON THE FOUNDATION FOR MUNICIPAL DEVELOPMENT 1996 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2126. Presidentinvaalit 2006: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Aineisto-opas

FSD2126. Presidentinvaalit 2006: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Aineisto-opas FSD2126 Presidentinvaalit 2006: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2006: ehdokkaiden vastaukset

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD3079 MUISTOJA JA MIELIKUVIA RADIOAKTIIVISUUDEN ILMIÖISTÄ 2015 FSD3079 MEMORIES AND MENTAL IMAGES OF PHENOMENA RELATED TO RADIOACTI- VITY 2015 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT 1995-1998: TERVEYS JA TYÖ- OLOT QUESTIONNAIRE: FSD2580 EASTERN FINNISH POLICE OFFICERS 1995-1998: HEALTH AND WORKING CONDITIONS Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

FSD2633. Silloin ekologisuus näyttäytyi elämässäni Aineisto-opas

FSD2633. Silloin ekologisuus näyttäytyi elämässäni Aineisto-opas FSD2633 Silloin ekologisuus näyttäytyi elämässäni 2010 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Silloin ekologisuus näyttäytyi elämässäni 2010 [aineisto-opas]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3147. Tampere Praksis: Palveluohjaajien ja palvelupäällikön näkökulmia perhepalveluohjauksesta Aineisto-opas

FSD3147. Tampere Praksis: Palveluohjaajien ja palvelupäällikön näkökulmia perhepalveluohjauksesta Aineisto-opas FSD3147 Tampere Praksis: Palveluohjaajien ja palvelupäällikön näkökulmia perhepalveluohjauksesta 2016 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Tampere Praksis: Palveluohjaajien

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3192 SUOMALAISTEN DEMOKRATIAKÄSITYKSIÄ JA YHTEISKUN- NALLISIA MIELIPITEITÄ 2017

KYSELYLOMAKE: FSD3192 SUOMALAISTEN DEMOKRATIAKÄSITYKSIÄ JA YHTEISKUN- NALLISIA MIELIPITEITÄ 2017 KYSELYLOMAKE: FSD3192 SUOMALAISTEN DEMOKRATIAKÄSITYKSIÄ JA YHTEISKUN- NALLISIA MIELIPITEITÄ 2017 QUESTIONNAIRE: FSD3192 FINNISH VIEWS OF DEMOCRACY AND POLITICAL ISSUES 2017 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD2373 OPETTAJIEN AMMATTIROOLI, AMMATTI-IDENTITEETTI JA TIEDONHANKINTA 2003-2004 FSD2373 PROFESSIONAL ROLE, IDENTITY AND INFORMATION ACQUISITION OF TEAC- HERS 2003-2004 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998

KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998 KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

FSD2409. Ikääntyneet kanadansuomalaiset 2004: teemahaastattelut. Aineisto-opas

FSD2409. Ikääntyneet kanadansuomalaiset 2004: teemahaastattelut. Aineisto-opas FSD2409 Ikääntyneet kanadansuomalaiset 2004: teemahaastattelut Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Ikääntyneet kanadansuomalaiset 2004 : teemahaastattelut [aineisto-opas].

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD3080 KAUPUNKISEUTUJEN VIHERRAKENTEEN SUUNNITTELU 2013 FSD3080 COLLABORATIVE PLANNING OF URBAN GREEN INFRASTRUCTURE 2013 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2739. Erovanhemmuuskirjoitukset Aineisto-opas

FSD2739. Erovanhemmuuskirjoitukset Aineisto-opas FSD2739 Erovanhemmuuskirjoitukset 2011-2012 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Erovanhemmuuskirjoitukset 2011-2012 [aineisto-opas]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2387 GERONTOLOGINEN SOSIAALITYÖ: HAASTATTELUAINEISTO 2000 FSD2387 GERONTOLOGICAL SOCIAL WORK: INTERVIEWS 2000 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2873 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH PUBLIC LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

FSD2542. Opiskelijoiden luokka-asema: kirjoitusaineisto Aineisto-opas

FSD2542. Opiskelijoiden luokka-asema: kirjoitusaineisto Aineisto-opas FSD2542 Opiskelijoiden luokka-asema: kirjoitusaineisto 2009-2010 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Opiskelijoiden luokka-asema: kirjoitusaineisto 2009-2010 [aineisto-opas].

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD2823. Elämän konkari -kirjoituskilpailu Aineisto-opas

FSD2823. Elämän konkari -kirjoituskilpailu Aineisto-opas FSD2823 Elämän konkari -kirjoituskilpailu 2013 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Elämän konkari -kirjoituskilpailu 2013 [aineisto-opas]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2866 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH SPECIAL LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sopimuspalokuntatutkimus

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

FSD3203. Tampere Praksis: Lastensuojelun sijaishuolto ja lasten läheisverkostot Aineisto-opas

FSD3203. Tampere Praksis: Lastensuojelun sijaishuolto ja lasten läheisverkostot Aineisto-opas FSD3203 Tampere Praksis: Lastensuojelun sijaishuolto ja lasten läheisverkostot 2016 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Tampere Praksis: Lastensuojelun sijaishuolto ja lasten

Lisätiedot

FSD2605. CP-vammaisten aikuisten elämänhallinta 2008-2010. Aineisto-opas

FSD2605. CP-vammaisten aikuisten elämänhallinta 2008-2010. Aineisto-opas FSD2605 CP-vammaisten aikuisten elämänhallinta 2008-2010 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: CP-vammaisten aikuisten elämänhallinta 2008-2010 [aineisto-opas]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2542. Opiskelijoiden luokka-asema: kirjoitusaineisto Aineisto-opas

FSD2542. Opiskelijoiden luokka-asema: kirjoitusaineisto Aineisto-opas FSD2542 Opiskelijoiden luokka-asema: kirjoitusaineisto 2009-2010 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Opiskelijoiden luokka-asema: kirjoitusaineisto 2009-2010 [aineisto-opas].

Lisätiedot