FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :56: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3129. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora) & Nuorisotutkimusseura: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 183 B Kyselylomake ruotsiksi 217 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Aineiston nimi englanniksi: Children and Youth Leisure Survey 2016 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora) Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Tuure, Herttaliisa (Nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora) Aineisto luovutettu arkistoon

8 1. Aineiston kuvailu Asiasanat harrastukset; internet; lapset; liikunta; mediankäyttö; nuoret; sosiaaliset suhteet; vapaa-aika; vapaa-ajantoiminnat; ystävät Tieteenala / Aihealue FSDn sanaston mukainen luokittelu: nuorisotutkimus; sosiologia CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: fyysinen kunto ja liikunta; lapset; nuoret Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksessa käsitellään Suomessa asuvien 7-29-vuotiaiden vapaa-aikaa. Tutkimus on jatkoa aiemmin Nuorten vapaa-aikatutkimuksen nimellä kulkeneelle sarjalle, jonka nimi muutettiin kohderyhmän alaikärajan laskemisen myötä. Tutkimuksen kohderyhmän ikäjakaumaa on päätetty tulevissa kyselyissä laajentaa 6-29 vuoteen ottamalla mukaan myös esikouluikäiset. Tutkimuksessa keskitytään ennen kaikkea koulun, työn ja muiden instituutioiden ulkopuolella tapahtuvaan elämään. Toistuvien kysymysten lisäksieri keruukertojen kyselyillä on vaihtuva pääteemansa. Sisällön kuvaus Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 haastattelututkimuksessa kerättiin tietoja lasten ja nuorten vapaa-ajasta, median käyttötavoista ja liikunnasta. Tutkimus on jatkoa aiemmin Nuorten vapaaaikatutkimuksen nimellä kulkeneelle tutkimukselle, jonka nimi päivitettiin Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimukseksi kohderyhmän alaikärajan laskemisen vuoksi. Aluksi esitettiin kysymyksiä lapsen tai nuoren vanhemmille tai huoltajille. Kysymykset käsittelivät kotitalouden rakennetta, sisarusten lukumäärää ja ikää sekä ketä kotitalouteen kuuluu. Tässä yhteydessä kysyttiin myös vanhempien tai huoltajien koulutustasoa. Seuraavaksi kysymykset käsittelivät lapsen tai nuoren median käyttöä ja liikuntaa. Näihin kysymyksiin vastasivat alle 15-vuotiaiden vanhemmat tai huoltajat ja yli 15-vuotiaat itse. Tämän jälkeen lapset tai nuoret vastasivat kysymyksiin itse. Kysymykset käsittelivät vapaa-ajan määrää, harrastuksia, seurassa, kerhossa tai yhdistyksissä toimimista ja median käyttöä. Kysyttiin myös, mitä erilaisia laitteita lapsilla tai nuorilla oli käytössään vapaa-ajalla, kuinka usein he näitä käyttivät ja mihin tarkoituksiin. Lisäksi kysyttiin, millaisiin eri tarkoituksiin internetia käytettiin. Seuraavaksi kysymykset käsittelivät yhteydenpitoa ja yhteisöllisyyttä. Kysyttiin ystävien määrää, missä ystäviin on tutustuttu sekä median käytöstä yhteydenpitoon sukulaisten ja ystävien kanssa. Kysyttiin myös, kuinka usein vastaajat tapasivat ystäviään kasvokkain. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu Liikuntaa käsittelevissä kysymyksissä kysyttiin kaikesta vapaa-ajalla tapahtuvasta liikunnasta, ei pelkästään erilaisista urheilulajeista. Kysyttiin, harrastaako vastaaja mitä tahansa liikuntaa ja kuinka usein sekä mitä liikuntamuotoja harrastetaan ja olisiko vastaajalla joku mieluisa liikuntalaji, mitä hän haluaisi harrastaa. Tiedusteltiin myös syitä olla harrastamatta liikuntaa. Lopuksi vastaajia pyydettiin arvioimaan tyytyväisyyttään elämän eri osa-alueisiin. Taustamuuttujina olivat muun muassa ikä, maakunta, asuinkunta, sukupuoli, kieli, perhemuoto, vanhempien tai huoltajien koulutustaso, kotitalouden rakenne, asuinpaikan tyyppi, opiskelutilanne, työssä käynti ja korkein suoritettu tutkinto. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: 7-29-vuotiaat Suomessa asuvat suomea tai ruotsia puhuvat lapset ja nuoret, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: kesäkuu 2015 Kerääjät: Feedback Group Oy Aineiston tuottajat: Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto; Nuorisoasiain neuvottelukunta; Valtion liikuntaneuvosto Keruumenetelmä: Puhelinhaastattelu, Kasvokkainen haastattelu Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2016 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 298 muuttujaa ja 1205 havaintoa. Otantamenetelmä: Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotanta Otos tehtiin Väestörekisterikeskuksessa satunnaisotantana ja tiedonkeruun toteutti Feedback Group Oy. Henkilökohtaiset haastattelut ja ruotsinkieliset puhelinhaastattelut toteutti Norstat Finland Oy vuotiaat haastateltiin puhelimitse, 7-9-vuotiaat henkilökohtaisin haastatteluin vuotiaissa tavoiteltiin suoraan nuorta, alle 15-vuotiaissa puolestaan tavoiteltiin vastaajan vanhempaa haastatteluluvan saamiseksi ja haastatteluajan sopimiseksi. Puhelinhaastatteluja varten vuotiaiden ikäryhmässä väestötietojärjestelmästä poimittiin näyte, josta puhelinnumero yhdistettiin henkilöön. Puhelujen määrä eri numeroihin oli Näistä ei tavoitettu ja 87 tapauksessa numero ei toiminut. Puhelimitse tavoitettiin yhteensä henkilöä, joista (77 %) kieltäytyi haastattelusta ja (23 %) antoi haastattelun. 3

10 1. Aineiston kuvailu 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Media hanskassa. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2016 mediasta ja liikunnasta (2016). Toim. Merikivi, Jani & Myllyniemi, Sami & Salasuo, Mikko. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö & Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisoasiain neuvottelukunta & Valtion liikuntaneuvosto. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan julkaisuja 55. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Media hanskassa. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2016 mediasta ja liikunnasta (2016). Toim. Merikivi, Jani & Myllyniemi, Sami & Salasuo, Mikko. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö & Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisoasiain neuvottelukunta & Valtion liikuntaneuvosto. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan julkaisuja 55. Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1205 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1205 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1205 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [ID1] Vastauksen tunniste (alkuperäinen) Vastauksen tunniste (alkuperäinen) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1205 minimi 2.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [ID2] Id-numero (alkuperäinen) Id-numero (alkuperäinen) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1134 minimi maksimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 BV3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskiarvo keskihajonta [BV1] Ikäryhmä (NÄYTTEESTÄ): Ikäryhmä (NÄYTTEESTÄ): 7-9 v v v [BV2] Lapsen/nuoren ikä (NÄYTTEESTÄ): Lapsen/nuoren ikä (NÄYTTEESTÄ): tieto puuttuu (SYSMIS) [BV3] Lapsen/nuoren ikä (NÄYTTEESTÄ): Lapsen/nuoren ikä (NÄYTTEESTÄ): 7

14 2. Muuttujat tieto puuttuu (SYSMIS) [BV4] Lapsen/nuoren ikä (NÄYTTEESTÄ): Lapsen/nuoren ikä (NÄYTTEESTÄ): tieto puuttuu (SYSMIS) [BV5] Lapsen/nuoren äidinkieli (NÄYTTEESTÄ): Lapsen/nuoren äidinkieli (NÄYTTEESTÄ): 8

15 BV7 Suomi Ruotsi [BV6] Maakunta (NÄYTTEESTÄ): Maakunta (NÄYTTEESTÄ): Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Itä-Uusimaa Kainuu Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Päijät-Häme Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi [BV7] Vastaajan asuinkunta (NÄYTTEESTÄ): Vastaajan asuinkunta (NÄYTTEESTÄ): 9

16 2. Muuttujat [T1A] Mikä on sukupuolesi? Kysymyksen esiteksti (ALLE 15-VUOTIAILLA SUKUPUOLI SUORAAN REKISTERISTÄ / NIMEN PERUSTEEL- LA) (15 29-VUOTIAILTA) Mikä on sukupuolesi? Poika/mies Tyttö/nainen [T1B] Mikä on suhteesi haastateltavaan lapseen? Mikä on suhteesi haastateltavaan lapseen? Äiti Muu naispuolinen huoltaja Isä Muu miespuolinen huoltaja tieto puuttuu (SYSMIS) [T2] Mikä seuraavista kuvaa parhaiten asuinpaikkaasi/-paikkaanne? Mikä seuraavista kuvaa parhaiten asuinpaikkaasi/-paikkaanne? Ohjeet haastattelijalle (LUETTELE VAIHTOEHDOT) KÄYTÄ APUNA OMAA ALUETUNTEMUSTASI, JOS VAS- TAAJA ON EPÄVARMA 10

17 T3A_2 Ison kaupungin keskusta Ison kaupungin lähiö tai muu laita-alue Pikkukaupungin tai pikkukylän keskusta Pikkukaupungin tai pikkukylän harvaan asuttu laitaalue Maaseutuympäristö Ei osaa sanoa [T3A_1] Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa lapsesi asuu? Äiti Tässä aluksi meillä on muutamia kysymyksiä vanhemmalle (tai muulle huoltajalle). Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa lapsesi asuu? TARVITTAESSA SELITYS: TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA TARKOITAMME KOTITALOUDELLA HENKILÖITÄ, JOTKA ASUVAT JA RUOKAILEVAT YH- DESSÄ TAI JOTKA MUUTEN KÄYTTÄVÄT TULOJAAN YHDESSÄ. JOS VÄHINTÄÄN 15- VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDE- TÄÄN AJATTELEMAAN SITÄ, JOSSA VIETTÄÄ ENITEN AIKAA. JOS ALLE 15-VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDETÄÄN VAS- TAAMAAN SEN KOTITALOUDEN MUKAAN, JOHON PUHELU / KÄYNTIHAASTATTELU TULI. Kuuluu: Äiti Ei mainittu Mainittu [T3A_2] Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa lapsesi asuu? Muu naispuolinen huoltaja Tässä aluksi meillä on muutamia kysymyksiä vanhemmalle (tai muulle huoltajalle). Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa lapsesi asuu? TARVITTAESSA SELITYS: TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA TARKOITAMME KOTITALOUDELLA HENKILÖITÄ, JOTKA ASUVAT JA RUOKAILEVAT YH- 11

18 2. Muuttujat DESSÄ TAI JOTKA MUUTEN KÄYTTÄVÄT TULOJAAN YHDESSÄ. JOS VÄHINTÄÄN 15- VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDE- TÄÄN AJATTELEMAAN SITÄ, JOSSA VIETTÄÄ ENITEN AIKAA. JOS ALLE 15-VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDETÄÄN VAS- TAAMAAN SEN KOTITALOUDEN MUKAAN, JOHON PUHELU / KÄYNTIHAASTATTELU TULI. Kuuluu: Muu naispuolinen huoltaja Ei mainittu Mainittu [T3A_3] Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa lapsesi asuu? Isä Tässä aluksi meillä on muutamia kysymyksiä vanhemmalle (tai muulle huoltajalle). Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa lapsesi asuu? TARVITTAESSA SELITYS: TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA TARKOITAMME KOTITALOUDELLA HENKILÖITÄ, JOTKA ASUVAT JA RUOKAILEVAT YH- DESSÄ TAI JOTKA MUUTEN KÄYTTÄVÄT TULOJAAN YHDESSÄ. JOS VÄHINTÄÄN 15- VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDE- TÄÄN AJATTELEMAAN SITÄ, JOSSA VIETTÄÄ ENITEN AIKAA. JOS ALLE 15-VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDETÄÄN VAS- TAAMAAN SEN KOTITALOUDEN MUKAAN, JOHON PUHELU / KÄYNTIHAASTATTELU TULI. Kuuluu: Isä Ei mainittu Mainittu

19 T3A_5 [T3A_4] Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa lapsesi asuu? Muu miespuolinen huoltaja Tässä aluksi meillä on muutamia kysymyksiä vanhemmalle (tai muulle huoltajalle). Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa lapsesi asuu? TARVITTAESSA SELITYS: TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA TARKOITAMME KOTITALOUDELLA HENKILÖITÄ, JOTKA ASUVAT JA RUOKAILEVAT YH- DESSÄ TAI JOTKA MUUTEN KÄYTTÄVÄT TULOJAAN YHDESSÄ. JOS VÄHINTÄÄN 15- VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDE- TÄÄN AJATTELEMAAN SITÄ, JOSSA VIETTÄÄ ENITEN AIKAA. JOS ALLE 15-VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDETÄÄN VAS- TAAMAAN SEN KOTITALOUDEN MUKAAN, JOHON PUHELU / KÄYNTIHAASTATTELU TULI. Kuuluu: Muu miespuolinen huoltaja Ei mainittu Mainittu [T3A_5] Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa lapsesi asuu? Lapsen veljiä/velipuolia => (merkitse veljien iät alle) Tässä aluksi meillä on muutamia kysymyksiä vanhemmalle (tai muulle huoltajalle). Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa lapsesi asuu? TARVITTAESSA SELITYS: TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA TARKOITAMME KOTITALOUDELLA HENKILÖITÄ, JOTKA ASUVAT JA RUOKAILEVAT YH- DESSÄ TAI JOTKA MUUTEN KÄYTTÄVÄT TULOJAAN YHDESSÄ. JOS VÄHINTÄÄN 15- VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDE- TÄÄN AJATTELEMAAN SITÄ, JOSSA VIETTÄÄ ENITEN AIKAA. JOS ALLE 15-VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDETÄÄN VAS- TAAMAAN SEN KOTITALOUDEN MUKAAN, JOHON PUHELU / KÄYNTIHAASTATTELU TULI. Kuuluu: Lapsen veljiä/velipuolia => (merkitse veljien iät alle) 13

20 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [T3A_6] Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa lapsesi asuu? Lapsen siskoja/ siskopuolia => (merkitse siskojen iät alle) Tässä aluksi meillä on muutamia kysymyksiä vanhemmalle (tai muulle huoltajalle). Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa lapsesi asuu? TARVITTAESSA SELITYS: TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA TARKOITAMME KOTITALOUDELLA HENKILÖITÄ, JOTKA ASUVAT JA RUOKAILEVAT YH- DESSÄ TAI JOTKA MUUTEN KÄYTTÄVÄT TULOJAAN YHDESSÄ. JOS VÄHINTÄÄN 15- VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDE- TÄÄN AJATTELEMAAN SITÄ, JOSSA VIETTÄÄ ENITEN AIKAA. JOS ALLE 15-VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDETÄÄN VAS- TAAMAAN SEN KOTITALOUDEN MUKAAN, JOHON PUHELU / KÄYNTIHAASTATTELU TULI. Kuuluu: Lapsen siskoja/siskopuolia => (merkitse siskojen iät alle) Ei mainittu Mainittu [T3A_7] Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa lapsesi asuu? Muu, kuka? Tässä aluksi meillä on muutamia kysymyksiä vanhemmalle (tai muulle huoltajalle). Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa lapsesi asuu? TARVITTAESSA SELITYS: TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA TARKOITAMME KOTITALOUDELLA HENKILÖITÄ, JOTKA ASUVAT JA RUOKAILEVAT YH- DESSÄ TAI JOTKA MUUTEN KÄYTTÄVÄT TULOJAAN YHDESSÄ. JOS VÄHINTÄÄN 15- VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDE- TÄÄN AJATTELEMAAN SITÄ, JOSSA VIETTÄÄ ENITEN AIKAA. JOS ALLE 15-VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDETÄÄN VAS- TAAMAAN SEN KOTITALOUDEN MUKAAN, JOHON PUHELU / KÄYNTIHAASTATTELU 14

21 T3A_8 TULI. Kuuluu: Muu, kuka? Ei mainittu Mainittu [T3A_8] Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa lapsesi asuu? Muu, kuka? (avokysymys) Tässä aluksi meillä on muutamia kysymyksiä vanhemmalle (tai muulle huoltajalle). Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa lapsesi asuu? TARVITTAESSA SELITYS: TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA TARKOITAMME KOTITALOUDELLA HENKILÖITÄ, JOTKA ASUVAT JA RUOKAILEVAT YH- DESSÄ TAI JOTKA MUUTEN KÄYTTÄVÄT TULOJAAN YHDESSÄ. JOS VÄHINTÄÄN 15- VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDE- TÄÄN AJATTELEMAAN SITÄ, JOSSA VIETTÄÄ ENITEN AIKAA. JOS ALLE 15-VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDETÄÄN VAS- TAAMAAN SEN KOTITALOUDEN MUKAAN, JOHON PUHELU / KÄYNTIHAASTATTELU TULI. Kuuluu: Muu, kuka? [T3A_2_1] Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: 1. veli Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: MERKITSE JOKAISEN VELJEN/VELI- PUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. VELI, 2. VELI... JNE. 1. veli 15

22 2. Muuttujat Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 260 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 5.74 [T3A_2_2] Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: 2. veli Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: MERKITSE JOKAISEN VELJEN/VELI- PUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. VELI, 2. VELI... JNE. 2. veli Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 90 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 5.12 [T3A_2_3] Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: 3. veli Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: MERKITSE JOKAISEN VELJEN/VELI- PUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. VELI, 2. VELI... JNE. 3. veli Kuvailevat tunnusluvut 16

23 T3A_2_5 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 32 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 9.59 keskihajonta 5.21 [T3A_2_4] Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: 4. veli Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: MERKITSE JOKAISEN VELJEN/VELI- PUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. VELI, 2. VELI... JNE. 4. veli Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 15 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 7.73 keskihajonta 3.83 [T3A_2_5] Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: 5. veli Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: MERKITSE JOKAISEN VELJEN/VELI- PUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. VELI, 2. VELI... JNE. 5. veli Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 8 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 17

24 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo minimi 0.00 maksimi keskiarvo 5.38 keskihajonta 4.21 [T3A_2_6] Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: 6. veli Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: MERKITSE JOKAISEN VELJEN/VELI- PUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. VELI, 2. VELI... JNE. 6. veli Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4 minimi 0.00 maksimi 8.00 keskiarvo 3.00 keskihajonta 3.56 [T3A_2_7] Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: 7. veli Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: MERKITSE JOKAISEN VELJEN/VELI- PUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. VELI, 2. VELI... JNE. 7. veli Kuvailevat tunnusluvut 18

25 T3A_2_9 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1 minimi 6.00 maksimi 6.00 keskiarvo 6.00 keskihajonta [T3A_2_8] Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: 8. veli Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: MERKITSE JOKAISEN VELJEN/VELI- PUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. VELI, 2. VELI... JNE. 8. veli Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1 minimi 4.00 maksimi 4.00 keskiarvo 4.00 keskihajonta [T3A_2_9] Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: 9. veli Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: MERKITSE JOKAISEN VELJEN/VELI- PUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. VELI, 2. VELI... JNE. 9. veli Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 19

26 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta [T3A_2_10] Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: 10. veli Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: MERKITSE JOKAISEN VELJEN/VELI- PUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. VELI, 2. VELI... JNE. 10. veli Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1 minimi 2.00 maksimi 2.00 keskiarvo 2.00 keskihajonta [T3A_3_1] Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: 1. sisko Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: MERKITSE JOKAISEN SISKON/SIS- KOPUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. SISKO, 2. SISKO... JNE. 1. sisko Kuvailevat tunnusluvut 20

27 T3A_3_3 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 228 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 4.88 [T3A_3_2] Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: 2. sisko Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: MERKITSE JOKAISEN SISKON/SIS- KOPUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. SISKO, 2. SISKO... JNE. 2. sisko Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 74 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 8.96 keskihajonta 5.00 [T3A_3_3] Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: 3. sisko Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: MERKITSE JOKAISEN SISKON/SIS- KOPUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. SISKO, 2. SISKO... JNE. 3. sisko Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 24 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 21

28 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo minimi 1.00 maksimi keskiarvo 7.46 keskihajonta 4.23 [T3A_3_4] Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: 4. sisko Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: MERKITSE JOKAISEN SISKON/SIS- KOPUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. SISKO, 2. SISKO... JNE. 4. sisko Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 14 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 6.00 keskihajonta 4.17 [T3A_3_5] Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: 5. sisko Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: MERKITSE JOKAISEN SISKON/SIS- KOPUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. SISKO, 2. SISKO... JNE. 5. sisko Kuvailevat tunnusluvut 22

29 T3A_3_7 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4 minimi 2.00 maksimi 7.00 keskiarvo 3.25 keskihajonta 2.50 [T3A_3_6] Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: 6. sisko Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: MERKITSE JOKAISEN SISKON/SIS- KOPUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. SISKO, 2. SISKO... JNE. 6. sisko Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2 minimi 0.00 maksimi 2.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta 1.41 [T3A_3_7] Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: 7. sisko Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: MERKITSE JOKAISEN SISKON/SIS- KOPUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. SISKO, 2. SISKO... JNE. 7. sisko Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 23

30 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo minimi 0.00 maksimi 0.00 keskiarvo 0.00 keskihajonta [T3A_3_8] Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: 8. sisko Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: MERKITSE JOKAISEN SISKON/SIS- KOPUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. SISKO, 2. SISKO... JNE. 8. sisko Ei valideja arvoja [T3A_3_9] Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: 9. sisko Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: MERKITSE JOKAISEN SISKON/SIS- KOPUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. SISKO, 2. SISKO... JNE. 9. sisko Ei valideja arvoja [T3A_3_10] Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: 10. sisko Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: MERKITSE JOKAISEN SISKON/SIS- KOPUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. SISKO, 2. SISKO... JNE. 10. sisko Ei valideja arvoja 24

31 T3B_2 [T3B_1] Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asut? Asun yksin (JOS KYLLÄ, SIIRRYTÄÄN KYSYMYKSEEN T4) Aluksi kysyisin muutamia taustakysymyksiä. Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asut? TARVIT- TAESSA SELITYS: TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA TARKOITAMME KOTITALOUDELLA HENKI- LÖITÄ, JOTKA ASUVAT JA RUOKAILEVAT YHDESSÄ TAI JOTKA MUUTEN KÄYTTÄVÄT TULOJAAN YHDESSÄ. JOS VÄHINTÄÄN 15-VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDETÄÄN AJATTELEMAAN SITÄ, JOSSA VIETTÄÄ ENITEN AIKAA. JOS ALLE 15-VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDETÄÄN VASTAAMAAN SEN KOTITALOUDEN MUKAAN, JOHON PUHELU / KÄYNTIHAASTATTELU TULI. Kuuluu: Asun yksin (JOS KYLLÄ, SIIRRYTÄÄN KYSYMYKSEEN T4) Ei mainittu Mainittu [T3B_2] Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asut? Asun soluasunnossa/kämppiksen kanssa (JOS KYLLÄ, SIIRRYTÄÄN KYSYMYKSEEN T4) Aluksi kysyisin muutamia taustakysymyksiä. Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asut? TARVIT- TAESSA SELITYS: TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA TARKOITAMME KOTITALOUDELLA HENKI- LÖITÄ, JOTKA ASUVAT JA RUOKAILEVAT YHDESSÄ TAI JOTKA MUUTEN KÄYTTÄVÄT TULOJAAN YHDESSÄ. JOS VÄHINTÄÄN 15-VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDETÄÄN AJATTELEMAAN SITÄ, JOSSA VIETTÄÄ ENITEN AIKAA. JOS ALLE 15-VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDETÄÄN VASTAAMAAN SEN KOTITALOUDEN MUKAAN, JOHON PUHELU / KÄYNTIHAASTATTELU TULI. Kuuluu: Asun soluasunnossa/kämppiksen kanssa (JOS KYLLÄ, SIIRRYTÄÄN KYSYMYKSEEN T4) 25

32 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [T3B_3] Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asut? Avio- tai avopuoliso tai rekisteröity puoliso Aluksi kysyisin muutamia taustakysymyksiä. Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asut? TARVIT- TAESSA SELITYS: TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA TARKOITAMME KOTITALOUDELLA HENKI- LÖITÄ, JOTKA ASUVAT JA RUOKAILEVAT YHDESSÄ TAI JOTKA MUUTEN KÄYTTÄVÄT TULOJAAN YHDESSÄ. JOS VÄHINTÄÄN 15-VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDETÄÄN AJATTELEMAAN SITÄ, JOSSA VIETTÄÄ ENITEN AIKAA. JOS ALLE 15-VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDETÄÄN VASTAAMAAN SEN KOTITALOUDEN MUKAAN, JOHON PUHELU / KÄYNTIHAASTATTELU TULI. Kuuluu: Avio- tai avopuoliso tai rekisteröity puoliso Ei mainittu Mainittu [T3B_4] Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asut? Omia tai puolison lapsia => (IÄT) Aluksi kysyisin muutamia taustakysymyksiä. Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asut? TARVIT- TAESSA SELITYS: TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA TARKOITAMME KOTITALOUDELLA HENKI- LÖITÄ, JOTKA ASUVAT JA RUOKAILEVAT YHDESSÄ TAI JOTKA MUUTEN KÄYTTÄVÄT TULOJAAN YHDESSÄ. JOS VÄHINTÄÄN 15-VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDETÄÄN AJATTELEMAAN SITÄ, JOSSA VIETTÄÄ ENITEN AIKAA. JOS ALLE 15-VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDETÄÄN VASTAAMAAN SEN KOTITALOUDEN MUKAAN, JOHON PUHELU / KÄYNTIHAASTATTELU TULI. Kuuluu: 26

33 T3B_6 Omia tai puolison lapsia => (IÄT) Ei mainittu Mainittu [T3B_5] Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asut? Äiti Aluksi kysyisin muutamia taustakysymyksiä. Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asut? TARVIT- TAESSA SELITYS: TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA TARKOITAMME KOTITALOUDELLA HENKI- LÖITÄ, JOTKA ASUVAT JA RUOKAILEVAT YHDESSÄ TAI JOTKA MUUTEN KÄYTTÄVÄT TULOJAAN YHDESSÄ. JOS VÄHINTÄÄN 15-VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDETÄÄN AJATTELEMAAN SITÄ, JOSSA VIETTÄÄ ENITEN AIKAA. JOS ALLE 15-VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDETÄÄN VASTAAMAAN SEN KOTITALOUDEN MUKAAN, JOHON PUHELU / KÄYNTIHAASTATTELU TULI. Kuuluu: Äiti Ei mainittu Mainittu [T3B_6] Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asut? Muu naispuolinen huoltaja Aluksi kysyisin muutamia taustakysymyksiä. Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asut? TARVIT- TAESSA SELITYS: TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA TARKOITAMME KOTITALOUDELLA HENKI- LÖITÄ, JOTKA ASUVAT JA RUOKAILEVAT YHDESSÄ TAI JOTKA MUUTEN KÄYTTÄVÄT TULOJAAN YHDESSÄ. JOS VÄHINTÄÄN 15-VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA 27

34 2. Muuttujat KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDETÄÄN AJATTELEMAAN SITÄ, JOSSA VIETTÄÄ ENITEN AIKAA. JOS ALLE 15-VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDETÄÄN VASTAAMAAN SEN KOTITALOUDEN MUKAAN, JOHON PUHELU / KÄYNTIHAASTATTELU TULI. Kuuluu: Muu naispuolinen huoltaja Ei mainittu Mainittu [T3B_7] Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asut? Isä Aluksi kysyisin muutamia taustakysymyksiä. Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asut? TARVIT- TAESSA SELITYS: TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA TARKOITAMME KOTITALOUDELLA HENKI- LÖITÄ, JOTKA ASUVAT JA RUOKAILEVAT YHDESSÄ TAI JOTKA MUUTEN KÄYTTÄVÄT TULOJAAN YHDESSÄ. JOS VÄHINTÄÄN 15-VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDETÄÄN AJATTELEMAAN SITÄ, JOSSA VIETTÄÄ ENITEN AIKAA. JOS ALLE 15-VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDETÄÄN VASTAAMAAN SEN KOTITALOUDEN MUKAAN, JOHON PUHELU / KÄYNTIHAASTATTELU TULI. Kuuluu: Isä Ei mainittu Mainittu

35 T3B_9 [T3B_8] Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asut? Muu miespuolinen huoltaja Aluksi kysyisin muutamia taustakysymyksiä. Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asut? TARVIT- TAESSA SELITYS: TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA TARKOITAMME KOTITALOUDELLA HENKI- LÖITÄ, JOTKA ASUVAT JA RUOKAILEVAT YHDESSÄ TAI JOTKA MUUTEN KÄYTTÄVÄT TULOJAAN YHDESSÄ. JOS VÄHINTÄÄN 15-VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDETÄÄN AJATTELEMAAN SITÄ, JOSSA VIETTÄÄ ENITEN AIKAA. JOS ALLE 15-VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDETÄÄN VASTAAMAAN SEN KOTITALOUDEN MUKAAN, JOHON PUHELU / KÄYNTIHAASTATTELU TULI. Kuuluu: Muu miespuolinen huoltaja Ei mainittu Mainittu [T3B_9] Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asut? Veljiä/velipuolia => (IÄT) Aluksi kysyisin muutamia taustakysymyksiä. Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asut? TARVIT- TAESSA SELITYS: TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA TARKOITAMME KOTITALOUDELLA HENKI- LÖITÄ, JOTKA ASUVAT JA RUOKAILEVAT YHDESSÄ TAI JOTKA MUUTEN KÄYTTÄVÄT TULOJAAN YHDESSÄ. JOS VÄHINTÄÄN 15-VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDETÄÄN AJATTELEMAAN SITÄ, JOSSA VIETTÄÄ ENITEN AIKAA. JOS ALLE 15-VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDETÄÄN VASTAAMAAN SEN KOTITALOUDEN MUKAAN, JOHON PUHELU / KÄYNTIHAASTATTELU TULI. Kuuluu: Veljiä/velipuolia => (IÄT) 29

36 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [T3B_10] Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asut? Siskoja/siskopuolia => (IÄT) Aluksi kysyisin muutamia taustakysymyksiä. Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asut? TARVIT- TAESSA SELITYS: TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA TARKOITAMME KOTITALOUDELLA HENKI- LÖITÄ, JOTKA ASUVAT JA RUOKAILEVAT YHDESSÄ TAI JOTKA MUUTEN KÄYTTÄVÄT TULOJAAN YHDESSÄ. JOS VÄHINTÄÄN 15-VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDETÄÄN AJATTELEMAAN SITÄ, JOSSA VIETTÄÄ ENITEN AIKAA. JOS ALLE 15-VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDETÄÄN VASTAAMAAN SEN KOTITALOUDEN MUKAAN, JOHON PUHELU / KÄYNTIHAASTATTELU TULI. Kuuluu: Siskoja/siskopuolia => (IÄT) Ei mainittu Mainittu [T3B_11] Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asut? Muu, kuka? Aluksi kysyisin muutamia taustakysymyksiä. Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asut? TARVIT- TAESSA SELITYS: TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA TARKOITAMME KOTITALOUDELLA HENKI- LÖITÄ, JOTKA ASUVAT JA RUOKAILEVAT YHDESSÄ TAI JOTKA MUUTEN KÄYTTÄVÄT TULOJAAN YHDESSÄ. JOS VÄHINTÄÄN 15-VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDETÄÄN AJATTELEMAAN SITÄ, JOSSA VIETTÄÄ ENITEN AIKAA. JOS ALLE 15-VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDETÄÄN VASTAAMAAN SEN KOTITALOUDEN MUKAAN, JOHON PUHELU / KÄYNTIHAASTATTELU TULI. Kuuluu: 30

37 T3B_12 Muu, kuka? Ei mainittu Mainittu [T3B_12] Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asut? Muu, kuka? (avokysymys) Aluksi kysyisin muutamia taustakysymyksiä. Keitä kuuluu kotitalouteen, jossa asut? TARVIT- TAESSA SELITYS: TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA TARKOITAMME KOTITALOUDELLA HENKI- LÖITÄ, JOTKA ASUVAT JA RUOKAILEVAT YHDESSÄ TAI JOTKA MUUTEN KÄYTTÄVÄT TULOJAAN YHDESSÄ. JOS VÄHINTÄÄN 15-VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDETÄÄN AJATTELEMAAN SITÄ, JOSSA VIETTÄÄ ENITEN AIKAA. JOS ALLE 15-VUOTIAS VASTAAJA ASUU USEAMMASSA KUIN YHDESSÄ KOTITALOUDESSA, PYYDETÄÄN VASTAAMAAN SEN KOTITALOUDEN MUKAAN, JOHON PUHELU / KÄYNTIHAASTATTELU TULI. Kuuluu: Muu, kuka? [T3B_2_1] Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: 1. veli Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: MERKITSE JOKAISEN VELJEN/VELI- PUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. VELI, 2. VELI... JNE. 1. veli Kuvailevat tunnusluvut 31

38 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 113 minimi 4.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 5.38 [T3B_2_2] Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: 2. veli Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: MERKITSE JOKAISEN VELJEN/VELI- PUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. VELI, 2. VELI... JNE. 2. veli Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 33 minimi 3.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 6.04 [T3B_2_3] Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: 3. veli Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: MERKITSE JOKAISEN VELJEN/VELI- PUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. VELI, 2. VELI... JNE. 3. veli Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 32

39 T3B_2_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo minimi 7.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 5.44 [T3B_2_4] Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: 4. veli Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: MERKITSE JOKAISEN VELJEN/VELI- PUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. VELI, 2. VELI... JNE. 4. veli Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1 minimi 2.00 maksimi 2.00 keskiarvo 2.00 keskihajonta [T3B_2_5] Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: 5. veli Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: MERKITSE JOKAISEN VELJEN/VELI- PUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. VELI, 2. VELI... JNE. 5. veli Ei valideja arvoja 33

40 2. Muuttujat [T3B_2_6] Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: 6. veli Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: MERKITSE JOKAISEN VELJEN/VELI- PUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. VELI, 2. VELI... JNE. 6. veli Ei valideja arvoja [T3B_2_7] Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: 7. veli Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: MERKITSE JOKAISEN VELJEN/VELI- PUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. VELI, 2. VELI... JNE. 7. veli Ei valideja arvoja [T3B_2_8] Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: 8. veli Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: MERKITSE JOKAISEN VELJEN/VELI- PUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. VELI, 2. VELI... JNE. 8. veli Ei valideja arvoja [T3B_2_9] Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: 9. veli Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: MERKITSE JOKAISEN VELJEN/VELI- PUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. VELI, 2. VELI... JNE. 34

41 T3B_3_2 9. veli Ei valideja arvoja [T3B_2_10] Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: 10. veli Samassa taloudessa asuvien veljien/velipuolien iät: MERKITSE JOKAISEN VELJEN/VELI- PUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. VELI, 2. VELI... JNE. 10. veli Ei valideja arvoja [T3B_3_1] Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: 1. sisko Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: MERKITSE JOKAISEN SISKON/SIS- KOPUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. SISKO, 2. SISKO... JNE. 1. sisko Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 98 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 5.54 [T3B_3_2] Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: 2. sisko Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: MERKITSE JOKAISEN SISKON/SIS- KOPUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. SISKO, 2. SISKO... JNE. 35

42 2. Muuttujat 2. sisko Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 25 minimi 4.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 5.62 [T3B_3_3] Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: 3. sisko Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: MERKITSE JOKAISEN SISKON/SIS- KOPUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. SISKO, 2. SISKO... JNE. 3. sisko Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5 minimi 5.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 7.70 [T3B_3_4] Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: 4. sisko Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: MERKITSE JOKAISEN SISKON/SIS- KOPUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. SISKO, 2. SISKO... JNE. 4. sisko 36

43 T3B_3_6 Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1 minimi 9.00 maksimi 9.00 keskiarvo 9.00 keskihajonta [T3B_3_5] Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: 5. sisko Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: MERKITSE JOKAISEN SISKON/SIS- KOPUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. SISKO, 2. SISKO... JNE. 5. sisko Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1 minimi 8.00 maksimi 8.00 keskiarvo 8.00 keskihajonta [T3B_3_6] Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: 6. sisko Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: MERKITSE JOKAISEN SISKON/SIS- KOPUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. SISKO, 2. SISKO... JNE. 6. sisko Kuvailevat tunnusluvut 37

44 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1 minimi 7.00 maksimi 7.00 keskiarvo 7.00 keskihajonta [T3B_3_7] Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: 7. sisko Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: MERKITSE JOKAISEN SISKON/SIS- KOPUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. SISKO, 2. SISKO... JNE. 7. sisko Ei valideja arvoja [T3B_3_8] Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: 8. sisko Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: MERKITSE JOKAISEN SISKON/SIS- KOPUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. SISKO, 2. SISKO... JNE. 8. sisko Ei valideja arvoja [T3B_3_9] Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: 9. sisko Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: MERKITSE JOKAISEN SISKON/SIS- KOPUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. SISKO, 2. SISKO... JNE. 9. sisko Ei valideja arvoja 38

45 T3B_4_1 [T3B_3_10] Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: 10. sisko Samassa taloudessa asuvien siskojen/siskopuolien iät: MERKITSE JOKAISEN SISKON/SIS- KOPUOLEN IKÄ ERIKSEEN, 1. SISKO, 2. SISKO... JNE. 10. sisko Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [T3B_4_1] Samassa taloudessa asuvien omien tai puolison lasten iät: 1. lapsi Samassa taloudessa asuvien omien tai puolison lasten iät: MERKITSE JOKAISEN LAPSEN IKÄ ERIKSEEN, 1. LAPSI, 2. LAPSI... JNE. 1. lapsi Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 68 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 2.56 keskihajonta

46 2. Muuttujat [T3B_4_2] Samassa taloudessa asuvien omien tai puolison lasten iät: 2. lapsi Samassa taloudessa asuvien omien tai puolison lasten iät: MERKITSE JOKAISEN LAPSEN IKÄ ERIKSEEN, 1. LAPSI, 2. LAPSI... JNE. 2. lapsi Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 27 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 4.33 keskihajonta 4.37 [T3B_4_3] Samassa taloudessa asuvien omien tai puolison lasten iät: 3. lapsi Samassa taloudessa asuvien omien tai puolison lasten iät: MERKITSE JOKAISEN LAPSEN IKÄ ERIKSEEN, 1. LAPSI, 2. LAPSI... JNE. 3. lapsi Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 10 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 5.90 keskihajonta

47 T3B_4_5 [T3B_4_4] Samassa taloudessa asuvien omien tai puolison lasten iät: 4. lapsi Samassa taloudessa asuvien omien tai puolison lasten iät: MERKITSE JOKAISEN LAPSEN IKÄ ERIKSEEN, 1. LAPSI, 2. LAPSI... JNE. 4. lapsi Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2 minimi 0.00 maksimi 7.00 keskiarvo 3.50 keskihajonta 4.95 [T3B_4_5] Samassa taloudessa asuvien omien tai puolison lasten iät: 5. lapsi Samassa taloudessa asuvien omien tai puolison lasten iät: MERKITSE JOKAISEN LAPSEN IKÄ ERIKSEEN, 1. LAPSI, 2. LAPSI... JNE. 5. lapsi Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1 minimi 8.00 maksimi 8.00 keskiarvo 8.00 keskihajonta 41

48 2. Muuttujat [T3B_4_6] Samassa taloudessa asuvien omien tai puolison lasten iät: 6. lapsi Samassa taloudessa asuvien omien tai puolison lasten iät: MERKITSE JOKAISEN LAPSEN IKÄ ERIKSEEN, 1. LAPSI, 2. LAPSI... JNE. 6. lapsi Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1 minimi 5.00 maksimi 5.00 keskiarvo 5.00 keskihajonta [T3B_4_7] Samassa taloudessa asuvien omien tai puolison lasten iät: 7. lapsi Samassa taloudessa asuvien omien tai puolison lasten iät: MERKITSE JOKAISEN LAPSEN IKÄ ERIKSEEN, 1. LAPSI, 2. LAPSI... JNE. 7. lapsi Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 42

49 T3B_4_8 [T3B_4_8] Samassa taloudessa asuvien omien tai puolison lasten iät: 8. lapsi Samassa taloudessa asuvien omien tai puolison lasten iät: MERKITSE JOKAISEN LAPSEN IKÄ ERIKSEEN, 1. LAPSI, 2. LAPSI... JNE. 8. lapsi Ei valideja arvoja [T3B_4_9] Samassa taloudessa asuvien omien tai puolison lasten iät: 9. lapsi Samassa taloudessa asuvien omien tai puolison lasten iät: MERKITSE JOKAISEN LAPSEN IKÄ ERIKSEEN, 1. LAPSI, 2. LAPSI... JNE. 9. lapsi Ei valideja arvoja [T3B_4_10] Samassa taloudessa asuvien omien tai puolison lasten iät: 10. lapsi Samassa taloudessa asuvien omien tai puolison lasten iät: MERKITSE JOKAISEN LAPSEN IKÄ ERIKSEEN, 1. LAPSI, 2. LAPSI... JNE. 10. lapsi Ei valideja arvoja 43

50 2. Muuttujat [T4] Kun taloutenne kaikki tulot otetaan huomioon, saatteko tavanomaiset menonne niillä katetuiksi? Kysymyksen esiteksti (ALLE 15-VUOTIAILLA KYSYTÄÄN VANHEMMILTA) Kun taloutenne kaikki tulot otetaan huomioon, saatteko tavanomaiset menonne niillä katetuiksi? Suurin vaikeuksin Vaikeuksin Pienin vaikeuksin Melko helposti Helposti Hyvin helposti En osaa sanoa (EI LUETELLA) [T5_1] Opiskeletko parhaillaan oppilaitoksessa tai oletko ammatillisessa koulutuksessa? En opiskele Opiskeletko parhaillaan oppilaitoksessa tai oletko ammatillisessa koulutuksessa? (VALITSE KAIKKI SOPIVAT) En opiskele Ei mainittu Mainittu

51 T5_3 [T5_2] Opiskeletko parhaillaan oppilaitoksessa tai oletko ammatillisessa koulutuksessa? Peruskoulussa Opiskeletko parhaillaan oppilaitoksessa tai oletko ammatillisessa koulutuksessa? (VALITSE KAIKKI SOPIVAT) Peruskoulussa Ei mainittu Mainittu [T5_3] Opiskeletko parhaillaan oppilaitoksessa tai oletko ammatillisessa koulutuksessa? Lukiossa Opiskeletko parhaillaan oppilaitoksessa tai oletko ammatillisessa koulutuksessa? (VALITSE KAIKKI SOPIVAT) Lukiossa Ei mainittu Mainittu

52 2. Muuttujat [T5_4] Opiskeletko parhaillaan oppilaitoksessa tai oletko ammatillisessa koulutuksessa? Toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa Opiskeletko parhaillaan oppilaitoksessa tai oletko ammatillisessa koulutuksessa? (VALITSE KAIKKI SOPIVAT) Toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa Ei mainittu Mainittu [T5_5] Opiskeletko parhaillaan oppilaitoksessa tai oletko ammatillisessa koulutuksessa? Ammattikorkeakoulussa Opiskeletko parhaillaan oppilaitoksessa tai oletko ammatillisessa koulutuksessa? (VALITSE KAIKKI SOPIVAT) Ammattikorkeakoulussa Ei mainittu Mainittu

53 T5_7 [T5_6] Opiskeletko parhaillaan oppilaitoksessa tai oletko ammatillisessa koulutuksessa? Yliopistossa Opiskeletko parhaillaan oppilaitoksessa tai oletko ammatillisessa koulutuksessa? (VALITSE KAIKKI SOPIVAT) Yliopistossa Ei mainittu Mainittu [T5_7] Opiskeletko parhaillaan oppilaitoksessa tai oletko ammatillisessa koulutuksessa? Työvoima- tai työllisyyskoulutuksessa Opiskeletko parhaillaan oppilaitoksessa tai oletko ammatillisessa koulutuksessa? (VALITSE KAIKKI SOPIVAT) Työvoima- tai työllisyyskoulutuksessa Ei mainittu 0 Mainittu

54 2. Muuttujat [T5_8] Opiskeletko parhaillaan oppilaitoksessa tai oletko ammatillisessa koulutuksessa? Oppisopimuskoulutuksessa Opiskeletko parhaillaan oppilaitoksessa tai oletko ammatillisessa koulutuksessa? (VALITSE KAIKKI SOPIVAT) Oppisopimuskoulutuksessa Ei mainittu Mainittu [T5_9] Opiskeletko parhaillaan oppilaitoksessa tai oletko ammatillisessa koulutuksessa? Avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa Opiskeletko parhaillaan oppilaitoksessa tai oletko ammatillisessa koulutuksessa? (VALITSE KAIKKI SOPIVAT) Avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa Ei mainittu Mainittu

55 T5_11 [T5_10] Opiskeletko parhaillaan oppilaitoksessa tai oletko ammatillisessa koulutuksessa? Jokin muu, mikä? Opiskeletko parhaillaan oppilaitoksessa tai oletko ammatillisessa koulutuksessa? (VALITSE KAIKKI SOPIVAT) Jokin muu, mikä? Ei mainittu Mainittu [T5_11] Opiskeletko parhaillaan oppilaitoksessa tai oletko ammatillisessa koulutuksessa? Jokin muu, mikä? (avokysymys) Opiskeletko parhaillaan oppilaitoksessa tai oletko ammatillisessa koulutuksessa? (VALITSE KAIKKI SOPIVAT) Jokin muu, mikä? [T6] Teetkö tällä hetkellä palkkatyötä? Teetkö tällä hetkellä palkkatyötä? Kyllä, kokopäiväisesti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 49

56 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kyllä, osa-aikaisesti Kyllä, keikkaluontoisesti Ei Ei vastausta tieto puuttuu (SYSMIS) [T7] Koetko omassa elämässäsi työn ja vapaa-ajan välisen rajan selväksi? Koetko omassa elämässäsi työn ja vapaa-ajan välisen rajan selväksi? Ohjeet haastattelijalle (LUETTELE MUUT PAITSI EOS) Täysin Paljon Jonkin verran Vähän En yhtään En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [T8] Onko mielestäsi hyvä vai huono asia jos työn ja vapaa-ajan välinen raja on selvä? Onko mielestäsi hyvä vai huono asia jos työn ja vapaa-ajan välinen raja on selvä? Ohjeet haastattelijalle (LUETTELE MUUT PAITSI EOS) 50

57 T9B Hyvä Melko hyvä Ei hyvä eikä huono Melko huono Huono En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [T9] Mikä on pääasiallinen toimintasi tällä hetkellä? Mikä on pääasiallinen toimintasi tällä hetkellä? Opiskelu tai koulunkäynti Työssä tai yrittäjä Lomautettu tai työtön Varusmies tai siviilipalvelusmies Lasten hoitoon tarkoitetulla vapaalla (Äitiys-, isyys-, hoito- tai vanhempainvapaalla) Työharjoittelu Eläkkeellä Muu, mikä? tieto puuttuu (SYSMIS) [T9B] Mikä on pääasiallinen toimintasi tällä hetkellä? Muu, mikä? (avokysymys) Muu, mikä? [T10] Mikä on korkein tähän mennessä suorittamasi tutkinto? Mikä on korkein tähän mennessä suorittamasi tutkinto? 51

58 2. Muuttujat Peruskoulu Ylioppilastutkinto Ammatillinen perustutkinto Ammattikorkeakoulututkinto Yliopistotutkinto Ei tutkintoa Ei osaa sanoa (EI LUETELLA) tieto puuttuu (SYSMIS) [T11A] Mikä on koulutustasosi? (JOS VASTAAJA NAINEN) / Mikä on puolisosi koulutustaso? (JOS VASTAAJA MIES) Mikä on koulutustasosi? (JOS VASTAAJA NAINEN) / Mikä on puolisosi koulutustaso? (JOS VASTAAJA MIES) Ohjeet haastattelijalle LUETTELE, MERKITSE YLIN Ammatillinen perustutkinto Ylioppilastutkinto Opistotutkinto Korkeakoulututkinto (KORKEAKOULUTUTKIN TOON SISÄLTYVÄT KAIKKI YLIOPISTO-, AMMATTIKORKEAKOULU- JA MUUT KOR- KEAKOULUTUTKINNOT) Ei tutkintoa En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2846. Nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD2846. Nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD2846 Nuorten vapaa-aika 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten vapaa-aika 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2973. Nuorisobarometri Koodikirja

FSD2973. Nuorisobarometri Koodikirja FSD2973 Nuorisobarometri 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja FSD2382 Nuorisobarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2428. Nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD2428. Nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD2428 Nuorten vapaa-aika 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten vapaa-aika 2009 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD2729. Nuorisobarometri Koodikirja

FSD2729. Nuorisobarometri Koodikirja FSD2729 Nuorisobarometri 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1112. Aikuiset avunsaajina Koodikirja

FSD1112. Aikuiset avunsaajina Koodikirja FSD1112 Aikuiset avunsaajina 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Aikuiset avunsaajina 1996 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja FSD2522 Nuorisobarometri kevät 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri kevät 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja FSD2130 Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3107. Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely Koodikirja

FSD3107. Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely Koodikirja FSD3107 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1180. Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa. Koodikirja

FSD1180. Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa. Koodikirja FSD1180 Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1999: vanhemmuutta toteuttamassa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen

Lisätiedot

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2992 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD3074. Amisbarometri Koodikirja

FSD3074. Amisbarometri Koodikirja FSD3074 Amisbarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Amisbarometri 2015 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2016. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2350. Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2350. Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2350 Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon

Lisätiedot