FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :43: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3095. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Akolahti, Pasi (Nyyti ry) & Lindberg, Annina (Nyyti ry) & Tuuttila, Leena (Nyyti ry) & Savolainen, Minna (Nyyti ry): Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 43 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Aineiston nimi englanniksi: New Students in Universities 2015: First Impressions Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Akolahti, Pasi (Nyyti ry) Lindberg, Annina (Nyyti ry) Tuuttila, Leena (Nyyti ry) Savolainen, Minna (Nyyti ry) Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Akolahti, Pasi (Nyyti ry) Aineisto luovutettu arkistoon

8 1. Aineiston kuvailu Asiasanat alkoholi; alkoholinkäyttö; elämäntilanne; korkeakouluopiskelu; korkeakoulut; muutto; opiskelijaelämä; opiskelijajärjestöt; tutorit; tutorointi Tieteenala / Aihealue FSDn sanaston mukainen luokittelu: hyvinvointitutkimus; sosiologia CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: päihteiden käyttö ja tupakointi; toisen asteen ja ylempi koulutus Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Nyyti ry on toteuttanut syksystä 2011 alkaen uusille korkeakouluopiskelijoille suunnatun kyselyn heidän tuntemuksistaan ja kokemuksistaan opintojen ja uuden elämänvaiheen alkumetreillä. Kyselyt kartoittavat asioita, jotka liittyvät mahdolliseen asuinpaikkakunnan muutokseen ja opiskelupaikkaan, asumiseen opiskelupaikkakunnalla, opintojen aloittamiseen ja siihen saatavaan tukeen sekä tutor- ja opiskelijajärjestöjen toimintaan. Kyselyissä selvitetään myös suhtautumista alkoholin käyttöön opiskelijaelämässä. Sisällön kuvaus Uusien opiskelijoiden kyselyn tarkoituksena on selvittää uusien opiskelijoiden ensikokemuksia opiskelun aloitusvaiheeseen liittyen. Kysely kartoitti asioita, jotka liittyivät mahdolliseen asuinpaikkakunnan muutokseen ja itsenäisen asumisen opetteluun, opiskelujen aloittamiseen, tutoritoimintaan ja opiskelijatapahtumiin. Lisäksi kyselyllä selvitettiin opiskelijoiden valmiuksia ylläpitää toimivaa arkea ja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. Aluksi kysyttiin omaan asuntoon muuttamiseen ja itsenäiseen asumiseen liittyvistä haasteista sekä millaista lisätukea asumisen suhteen olisi toivottu. Kysyttiin myös miten opintojen aloittaminen oli sujunut, oliko opiskelun alussa saatavilla neuvoja ja opastusta sekä oliko neuvoja ja opastusta tarjoavan tahon löytäminen helppoa tai vaikeaa. Seuraavaksi kysymykset käsittelivät toimimista opiskelijayhteisössä, tutustumista muihin opiskelijoihin, tutoritoimintaa, opiskelijatapahtumia ja niihin liittyvää alkoholin käyttöä. Lisäksi kysyttiin, miten hyvin opiskelijat kokivat selviytyvänsä elämän eri osa-alueilla ja mitä pidettiin keskeisimpänä haasteena uutena opiskelijana, uudessa elämäntilanteessa. Taustatietoja olivat sukupuoli, ikä ja opiskelupaikka. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: Suomen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa syksyllä 2015 aloittaneet uudet opiskelijat Aineistonkeruun ajankohta: Kerääjät: Nyyti ry Aineiston tuottajat: Nyyti ry Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: verkkolomake Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2015 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 62 muuttujaa ja 5000 havaintoa. Otantamenetelmä: Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyte Internet-kysely Nyyti ry:n verkkosivuilla. Kyselyyn oli mahdollisuus vastata syksyllä 2015 Suomen yliopistoissa tai korkeakouluissa opintonsa aloittaneilla uusilla opiskelijoilla. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineistosta on poistettu bv3-muuttujaan liittyvä avomuuttuja sekä kyselyn lopussa ollut yleisluontoinen avokysymys: "Onko jotain muuta mitä vielä haluaisit sanoa?". Ikämuuttuja bv2 on luokiteltu yhdistämällä kaksi nuorinta ikäluokkaa yhteen. Julkaisut Savolainen, Minna & Lindberg, Annina & Salo, Gloria & Kauliomäki, Katja & Akolahti, Pasi & Tuuttila, Leena (2016). "Toivon, että tulen pärjäämään". Raportti uusien opiskelijoiden kyselystä Helsinki: Nyyti ry. [viitattu ]. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa 3

10 1. Aineiston kuvailu Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Savolainen, Minna & Lindberg, Annina & Salo, Gloria & Kauliomäki, Katja & Akolahti, Pasi & Tuuttila, Leena (2016). "Toivon, että tulen pärjäämään". Raportti uusien opiskelijoiden kyselystä Helsinki: Nyyti ry. Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttöoikeudet Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5000 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5000 minimi 2.00 maksimi 2.00 keskiarvo 2.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5000 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1] Oletko muuttanut pois lapsuudenkodistasi opiskelujen takia? Oletko muuttanut pois lapsuudenkodistasi opiskelujen takia? Kyllä Ei [Q2] Oletko vaihtanut asuinpaikkakuntaa opiskelujen takia? Oletko vaihtanut asuinpaikkakuntaa opiskelujen takia? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS)

13 Q3_2 [Q3_1] Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Asunnon löytyminen Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Asunnon löytyminen Vaikeaa Helppoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_2] Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Itsenäisen asumisen aloittaminen Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Itsenäisen asumisen aloittaminen Vaikeaa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 7

14 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Helppoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_3] Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Kodinhoito Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Kodinhoito Vaikeaa Helppoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_4] Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Uuden paikkakunnan palvelujen löytäminen Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. 8

15 Q3_5 Uuden paikkakunnan palvelujen löytäminen Vaikeaa Helppoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_5] Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Elämisen kustantaminen Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Elämisen kustantaminen Vaikeaa Helppoa tieto puuttuu (SYSMIS)

16 2. Muuttujat [Q4] Olisitko toivonut lisää tukea asumisen suhteen? Millaista? (avokysymys) Olisitko toivonut lisää tukea asumisen suhteen? Millaista? [Q5_1] Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Ensimmäisten opiskeluhommien tekeminen Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Ensimmäisten opiskeluhommien tekeminen Vaikeaa Helppoa [Q5_2] Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Neuvojen ja opastuksen saaminen tarvittaessa Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Neuvojen ja opastuksen saaminen tarvittaessa 10

17 Q6 Vaikeaa Helppoa [Q5_3] Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Oikean tahon tai henkilön löytäminen neuvojen kysymiseksi Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Oikean tahon tai henkilön löytäminen neuvojen kysymiseksi Vaikeaa Helppoa [Q6] Olisitko kaivannut lisää neuvontaa ja ohjausta opintojen aloittamisen suhteen? Millaista? (avokysymys) Olisitko kaivannut lisää neuvontaa ja ohjausta opintojen aloittamisen suhteen? Millaista? 11

18 2. Muuttujat [Q7_1] Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Tutustuminen muihin yksittäisiin opiskelijoihin Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Tutustuminen muihin yksittäisiin opiskelijoihin Vaikeaa Helppoa [Q7_2] Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Porukoihin tai ryhmiin mukaan pääseminen Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Porukoihin tai ryhmiin mukaan pääseminen Vaikeaa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 12

19 Q9_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Helppoa [Q8] Mikä on helpottanut tai vaikeuttanut muihin tutustumista? (avokysymys) Mikä on helpottanut tai vaikeuttanut muihin tutustumista? [Q9_1] Arvioi tuutoritoiminnan hyödyllisyyttä ja tärkeyttä sinulle. Opintojen aloittamisessa ja käytännön asioissa Arvioi tuutoritoiminnan hyödyllisyyttä ja tärkeyttä sinulle. Opintojen aloittamisessa ja käytännön asioissa Ei lainkaan hyödyllistä ja tärkeää Erittäin hyödyllistä ja tärkeää [Q9_2] Arvioi tuutoritoiminnan hyödyllisyyttä ja tärkeyttä sinulle. Uusiin opiskelukavereihin tutustumisessa Arvioi tuutoritoiminnan hyödyllisyyttä ja tärkeyttä sinulle. 13

20 2. Muuttujat Uusiin opiskelukavereihin tutustumisessa Ei lainkaan hyödyllistä ja tärkeää Erittäin hyödyllistä ja tärkeää [Q10] Miltä opiskelijatapahtumat (fuksiaiset, lukuvuoden aloitusbileet yms.) ovat tuntuneet? Miltä opiskelijatapahtumat (fuksiaiset, lukuvuoden aloitusbileet yms.) ovat tuntuneet? Ihan parasta opiskelijaelämässä - kuuluvat opiskelukulttuuriin Hauskaa ja kivaa yhteistä ajanviettoa Ihan ok tapa viettää aikaa Turhalta Ahdistavalta En ole osallistunut [Q11] Miksi et ole osallistunut opiskelijatapahtumiin? (avokysymys) Miksi et ole osallistunut opiskelijatapahtumiin? 14

21 Q12_2 [Q12_1] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö on hauskaa Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Valitse 1-3 mielestäsi sopivinta vaihtoehtoa. Alkoholin käyttö on hauskaa Ei mainittu Mainittu [Q12_2] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö lisää ulkopuolisuuden tunnetta ja porukasta syrjäytymistä Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Valitse 1-3 mielestäsi sopivinta vaihtoehtoa. Alkoholin käyttö lisää ulkopuolisuuden tunnetta ja porukasta syrjäytymistä Ei mainittu Mainittu

22 2. Muuttujat [Q12_3] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö sopii toisiin tapahtumiin paremmin kuin toisiin Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Valitse 1-3 mielestäsi sopivinta vaihtoehtoa. Alkoholin käyttö sopii toisiin tapahtumiin paremmin kuin toisiin Ei mainittu Mainittu [Q12_4] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Se, paljonko käyttää alkoholia tapahtumissa, on jokaisen oma asia Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Valitse 1-3 mielestäsi sopivinta vaihtoehtoa. Se, paljonko käyttää alkoholia tapahtumissa, on jokaisen oma asia Ei mainittu Mainittu

23 Q12_6 [Q12_5] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö kuuluu opiskelijakulttuuriin Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Valitse 1-3 mielestäsi sopivinta vaihtoehtoa. Alkoholin käyttö kuuluu opiskelijakulttuuriin Ei mainittu Mainittu [Q12_6] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö tapahtumissa verottaa kukkaroa liikaa Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Valitse 1-3 mielestäsi sopivinta vaihtoehtoa. Alkoholin käyttö tapahtumissa verottaa kukkaroa liikaa Ei mainittu Mainittu

24 2. Muuttujat [Q12_7] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö tapahtumissa on ihan sopivaa Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Valitse 1-3 mielestäsi sopivinta vaihtoehtoa. Alkoholin käyttö tapahtumissa on ihan sopivaa Ei mainittu Mainittu [Q12_8] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö viivästyttää opintoja Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Valitse 1-3 mielestäsi sopivinta vaihtoehtoa. Alkoholin käyttö viivästyttää opintoja Ei mainittu Mainittu

25 Q12_10 [Q12_9] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö tuntuu turhalta Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Valitse 1-3 mielestäsi sopivinta vaihtoehtoa. Alkoholin käyttö tuntuu turhalta Ei mainittu Mainittu [Q12_10] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Enemmistö osaa alkoholin kohtuukäytön Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Valitse 1-3 mielestäsi sopivinta vaihtoehtoa. Enemmistö osaa alkoholin kohtuukäytön Ei mainittu Mainittu

26 2. Muuttujat [Q12_11] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholia käytetään aivan liian vähän Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Valitse 1-3 mielestäsi sopivinta vaihtoehtoa. Alkoholia käytetään aivan liian vähän Ei mainittu Mainittu [Q12_12] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttöön painostetaan Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Valitse 1-3 mielestäsi sopivinta vaihtoehtoa. Alkoholin käyttöön painostetaan Ei mainittu Mainittu

27 Q12_14 [Q12_13] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö ei saisi olla pääroolissa Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Valitse 1-3 mielestäsi sopivinta vaihtoehtoa. Alkoholin käyttö ei saisi olla pääroolissa Ei mainittu Mainittu [Q12_14] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholia käytetään aivan liikaa Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Valitse 1-3 mielestäsi sopivinta vaihtoehtoa. Alkoholia käytetään aivan liikaa Ei mainittu Mainittu

28 2. Muuttujat [Q12_15] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö vaihtelee opiskelualasta ja -paikasta toiseen Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Valitse 1-3 mielestäsi sopivinta vaihtoehtoa. Alkoholin käyttö vaihtelee opiskelualasta ja -paikasta toiseen Ei mainittu Mainittu [Q12_16] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttöön kannustavia tapahtumia tulisi olla enemmän Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Valitse 1-3 mielestäsi sopivinta vaihtoehtoa. Alkoholin käyttöön kannustavia tapahtumia tulisi olla enemmän Ei mainittu Mainittu

29 Q12_18 [Q12_17] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Tapahtumien ohjelmissa ja järjestelyissä ei oteta huomioon ihmisiä, jotka eivät käytä alkoholia Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Valitse 1-3 mielestäsi sopivinta vaihtoehtoa. Tapahtumien ohjelmissa ja järjestelyissä ei oteta huomioon ihmisiä, jotka eivät käytä alkoholia Ei mainittu Mainittu [Q12_18] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö auttaa muihin tutustumisessa Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Valitse 1-3 mielestäsi sopivinta vaihtoehtoa. Alkoholin käyttö auttaa muihin tutustumisessa Ei mainittu Mainittu

30 2. Muuttujat [Q12_19] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Opiskelijakulttuuri köyhtyy, kun alkoholin käyttö on pääosassa Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Valitse 1-3 mielestäsi sopivinta vaihtoehtoa. Opiskelijakulttuuri köyhtyy, kun alkoholin käyttö on pääosassa Ei mainittu Mainittu [Q12_20] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö rentouttaa Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Valitse 1-3 mielestäsi sopivinta vaihtoehtoa. Alkoholin käyttö rentouttaa Ei mainittu Mainittu

31 Q12_22 [Q12_21] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? En ole kokenut painostusta alkoholin käyttöön Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Valitse 1-3 mielestäsi sopivinta vaihtoehtoa. En ole kokenut painostusta alkoholin käyttöön Ei mainittu Mainittu [Q12_22] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Jokin muu, mikä? (avokysymys) Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Valitse 1-3 mielestäsi sopivinta vaihtoehtoa. Jokin muu, mikä? [Q13] Haluatko sanoa vielä jotakin alkoholinkäytöstä opiskelijatapahtumissa? (avokysymys) Haluatko sanoa vielä jotakin alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? 25

32 2. Muuttujat [Q14_1] Arvioi, kuinka pystyväksi koet itsesi seuraavilla osa-alueilla. Kuinka hyvin pystyt: Suunnittelemaan ja hallitsemaan ajankäyttöäsi? Arvioi, kuinka pystyväksi koet itsesi seuraavilla osaalueilla. Kuinka hyvin pystyt... Suunnittelemaan ja hallitsemaan ajankäyttöäsi? En pysty lainkaan Pystyn hyvin varmasti [Q14_2] Arvioi, kuinka pystyväksi koet itsesi seuraavilla osa-alueilla. Kuinka hyvin pystyt: Ylläpitämään tasapainoa opintojen, työssäkäynnin ja vapaaajan välillä? Arvioi, kuinka pystyväksi koet itsesi seuraavilla osaalueilla. Kuinka hyvin pystyt... Ylläpitämään tasapainoa opintojen, työssäkäynnin ja vapaa-ajan välillä? En pysty lainkaan Pystyn hyvin varmasti

33 Q14_4 [Q14_3] Arvioi, kuinka pystyväksi koet itsesi seuraavilla osa-alueilla. Kuinka hyvin pystyt: Tunnistamaan stressaantuneisuuttasi? Arvioi, kuinka pystyväksi koet itsesi seuraavilla osaalueilla. Kuinka hyvin pystyt... Tunnistamaan stressaantuneisuuttasi? En pysty lainkaan Pystyn hyvin varmasti [Q14_4] Arvioi, kuinka pystyväksi koet itsesi seuraavilla osa-alueilla. Kuinka hyvin pystyt: Huomaamaan päivittäisiä pieniä hyviä hetkiä? Arvioi, kuinka pystyväksi koet itsesi seuraavilla osaalueilla. Kuinka hyvin pystyt... Huomaamaan päivittäisiä pieniä hyviä hetkiä? En pysty lainkaan Pystyn hyvin varmasti

34 2. Muuttujat [Q14_5] Arvioi, kuinka pystyväksi koet itsesi seuraavilla osa-alueilla. Kuinka hyvin pystyt: Saamaan uusia tuttavia ja ystäviä? Arvioi, kuinka pystyväksi koet itsesi seuraavilla osaalueilla. Kuinka hyvin pystyt... Saamaan uusia tuttavia ja ystäviä? En pysty lainkaan Pystyn hyvin varmasti [Q14_6] Arvioi, kuinka pystyväksi koet itsesi seuraavilla osa-alueilla. Kuinka hyvin pystyt: Huolehtimaan terveyteen vaikuttavista elämäntavoistasi, kuten riittävästä levosta, liikunnasta ja ravitsemuksesta? Arvioi, kuinka pystyväksi koet itsesi seuraavilla osaalueilla. Kuinka hyvin pystyt... Huolehtimaan terveyteen vaikuttavista elämäntavoistasi, kuten riittävästä levosta, liikunnasta ja ravitsemuksesta? En pysty lainkaan Pystyn hyvin varmasti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 28

35 BV2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q15] Minkä koet keskeisimpänä haasteena uutena opiskelijana, uudessa elämäntilanteessa? (avokysymys) Minkä koet keskeisimpänä haasteena uutena opiskelijana, uudessa elämäntilanteessa? [Q16] Kuvaile yhdellä sanalla päällimmäistä tunnettasi näin opintojesi alussa. (avokysymys) Kuvaile yhdellä sanalla päällimmäistä tunnettasi näin opintojesi alussa. [BV1] Sukupuoli Sukupuoli Nainen Mies Muu [BV2] Ikä (vuotta) Ikä (vuotta) 29

36 2. Muuttujat 19 tai alle tai enemmän [BV3] Missä opiskelet? Missä opiskelet? Ammattikorkeakoulu Yliopisto Jokin muu, mikä [BV4] Ammattikorkeakoulusi Ammattikorkeakoulusi Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2382 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 7.04 [BV5] Yliopistosi Yliopistosi 30

37 BV7 Aalto-yliopisto Hanken - Svenska handelshögskolan Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Oulun yliopisto Snellman-korkeakoulu Taideyliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto Turun yliopisto Vaasan yliopisto Åbo Akademi tieto puuttuu (SYSMIS) [BV7] Vastaamisen aloittamisaika Vastaamisen aloittamisaika [BV8] Vastaamisen lopettamisaika Vastaamisen lopettamisaika [BV9] Vastaamisen kesto minuutteina Vastaamisen kesto minuutteina Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5000 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 31

38 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [BV10] Vastauslomakkeen kieli Vastauslomakkeen kieli Suomi Ruotsi Englanti

39 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Oletko muuttanut pois lapsuudenkodistasi opiskelujen takia? [Q1] Oletko vaihtanut asuinpaikkakuntaa opiskelujen takia? [Q2] Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Asunnon löytyminen [Q3_1] Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Itsenäisen asumisen aloittaminen [Q3_2] Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Kodinhoito [Q3_3] Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Uuden paikkakunnan palvelujen löytäminen [Q3_4].. 8 Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Elämisen kustantaminen [Q3_5] Olisitko toivonut lisää tukea asumisen suhteen? Millaista? (avokysymys) [Q4] Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Ensimmäisten opiskeluhommien tekeminen [Q5_1]. 10 Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Neuvojen ja opastuksen saaminen tarvittaessa [Q5_2] 10 Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Oikean tahon tai henkilön löytäminen neuvojen kysymiseksi [Q5_3] Olisitko kaivannut lisää neuvontaa ja ohjausta opintojen aloittamisen suhteen? Millaista? (avokysymys) [Q6]

40 3. Hakemistot Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Tutustuminen muihin yksittäisiin opiskelijoihin [Q7_1] 12 Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Porukoihin tai ryhmiin mukaan pääseminen [Q7_2]. 12 Mikä on helpottanut tai vaikeuttanut muihin tutustumista? (avokysymys) [Q8] Arvioi tuutoritoiminnan hyödyllisyyttä ja tärkeyttä sinulle. Opintojen aloittamisessa ja käytännön asioissa [Q9_1] Arvioi tuutoritoiminnan hyödyllisyyttä ja tärkeyttä sinulle. Uusiin opiskelukavereihin tutustumisessa [Q9_2] Miltä opiskelijatapahtumat (fuksiaiset, lukuvuoden aloitusbileet yms.) ovat tuntuneet? [Q10] 14 Miksi et ole osallistunut opiskelijatapahtumiin? (avokysymys) [Q11] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö on hauskaa [Q12_1] 15 Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö lisää ulkopuolisuuden tunnetta ja porukasta syrjäytymistä [Q12_2] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö sopii toisiin tapahtumiin paremmin kuin toisiin [Q12_3] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Se, paljonko käyttää alkoholia tapahtumissa, on jokaisen oma asia [Q12_4] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö kuuluu opiskelijakulttuuriin [Q12_5] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö tapahtumissa verottaa kukkaroa liikaa [Q12_6] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö tapahtumissa on ihan sopivaa [Q12_7] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö viivästyttää opintoja [Q12_8] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö tuntuu turhalta [Q12_9] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Enemmistö osaa alkoholin kohtuukäytön [Q12_10] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholia käytetään aivan liian vähän [Q12_11] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttöön painostetaan [Q12_12] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö ei saisi olla pääroolissa [Q12_13] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholia käytetään aivan liikaa [Q12_14]

41 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö vaihtelee opiskelualasta ja -paikasta toiseen [Q12_15] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttöön kannustavia tapahtumia tulisi olla enemmän [Q12_16] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Tapahtumien ohjelmissa ja järjestelyissä ei oteta huomioon ihmisiä, jotka eivät käytä alkoholia [Q12_17] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö auttaa muihin tutustumisessa [Q12_18] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Opiskelijakulttuuri köyhtyy, kun alkoholin käyttö on pääosassa [Q12_19] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö rentouttaa [Q12_20] 24 Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? En ole kokenut painostusta alkoholin käyttöön [Q12_21] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Jokin muu, mikä? (avokysymys) [Q12_22] Haluatko sanoa vielä jotakin alkoholinkäytöstä opiskelijatapahtumissa? (avokysymys) [Q13] 25 Arvioi, kuinka pystyväksi koet itsesi seuraavilla osa-alueilla. Kuinka hyvin pystyt: Suunnittelemaan ja hallitsemaan ajankäyttöäsi? [Q14_1] Arvioi, kuinka pystyväksi koet itsesi seuraavilla osa-alueilla. Kuinka hyvin pystyt: Ylläpitämään tasapainoa opintojen, työssäkäynnin ja vapaa-ajan välillä? [Q14_2] Arvioi, kuinka pystyväksi koet itsesi seuraavilla osa-alueilla. Kuinka hyvin pystyt: Tunnistamaan stressaantuneisuuttasi? [Q14_3] Arvioi, kuinka pystyväksi koet itsesi seuraavilla osa-alueilla. Kuinka hyvin pystyt: Huomaamaan päivittäisiä pieniä hyviä hetkiä? [Q14_4] Arvioi, kuinka pystyväksi koet itsesi seuraavilla osa-alueilla. Kuinka hyvin pystyt: Saamaan uusia tuttavia ja ystäviä? [Q14_5] Arvioi, kuinka pystyväksi koet itsesi seuraavilla osa-alueilla. Kuinka hyvin pystyt: Huolehtimaan terveyteen vaikuttavista elämäntavoistasi, kuten riittävästä levosta, liikunnasta ja ravitsemuksesta? [Q14_6] Minkä koet keskeisimpänä haasteena uutena opiskelijana, uudessa elämäntilanteessa? (avokysymys) [Q15] Kuvaile yhdellä sanalla päällimmäistä tunnettasi näin opintojesi alussa. (avokysymys) [Q16] 29 Sukupuoli [BV1] Ikä (vuotta) [BV2] Missä opiskelet? [BV3] Ammattikorkeakoulusi [BV4] Yliopistosi [BV5] Vastaamisen aloittamisaika [BV7]

42 3. Hakemistot Vastaamisen lopettamisaika [BV8] Vastaamisen kesto minuutteina [BV9] Vastauslomakkeen kieli [BV10]

43 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä 3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Ammattikorkeakoulusi Arvioi, kuinka pystyväksi koet itsesi seuraavilla osa-alueilla. Kuinka hyvin pystyt: Huolehtimaan terveyteen vaikuttavista elämäntavoistasi, kuten riittävästä levosta, liikunnasta ja ravitsemuksesta? Arvioi, kuinka pystyväksi koet itsesi seuraavilla osa-alueilla. Kuinka hyvin pystyt: Huomaamaan päivittäisiä pieniä hyviä hetkiä? Arvioi, kuinka pystyväksi koet itsesi seuraavilla osa-alueilla. Kuinka hyvin pystyt: Saamaan uusia tuttavia ja ystäviä? Arvioi, kuinka pystyväksi koet itsesi seuraavilla osa-alueilla. Kuinka hyvin pystyt: Suunnittelemaan ja hallitsemaan ajankäyttöäsi? Arvioi, kuinka pystyväksi koet itsesi seuraavilla osa-alueilla. Kuinka hyvin pystyt: Tunnistamaan stressaantuneisuuttasi? Arvioi, kuinka pystyväksi koet itsesi seuraavilla osa-alueilla. Kuinka hyvin pystyt: Ylläpitämään tasapainoa opintojen, työssäkäynnin ja vapaa-ajan välillä? Arvioi tuutoritoiminnan hyödyllisyyttä ja tärkeyttä sinulle. Opintojen aloittamisessa ja käytännön asioissa Arvioi tuutoritoiminnan hyödyllisyyttä ja tärkeyttä sinulle. Uusiin opiskelukavereihin tutustumisessa Haluatko sanoa vielä jotakin alkoholinkäytöstä opiskelijatapahtumissa? (avokysymys) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Ikä (vuotta) Kuvaile yhdellä sanalla päällimmäistä tunnettasi näin opintojesi alussa. (avokysymys) Miksi et ole osallistunut opiskelijatapahtumiin? (avokysymys) Mikä on helpottanut tai vaikeuttanut muihin tutustumista? (avokysymys) Miltä opiskelijatapahtumat (fuksiaiset, lukuvuoden aloitusbileet yms.) ovat tuntuneet? Minkä koet keskeisimpänä haasteena uutena opiskelijana, uudessa elämäntilanteessa? (avokysymys) Missä opiskelet? Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholia käytetään aivan liian vähän Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholia käytetään aivan liikaa 21 Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö auttaa muihin tutustumisessa Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö ei saisi olla pää- 37

44 3. Hakemistot roolissa Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö kuuluu opiskelijakulttuuriin Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö lisää ulkopuolisuuden tunnetta ja porukasta syrjäytymistä Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö on hauskaa.. 15 Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö rentouttaa Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö sopii toisiin tapahtumiin paremmin kuin toisiin Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö tapahtumissa on ihan sopivaa Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö tapahtumissa verottaa kukkaroa liikaa Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö tuntuu turhalta 19 Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö vaihtelee opiskelualasta ja -paikasta toiseen Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö viivästyttää opintoja Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttöön kannustavia tapahtumia tulisi olla enemmän Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttöön painostetaan 20 Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? En ole kokenut painostusta alkoholin käyttöön Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Enemmistö osaa alkoholin kohtuukäytön Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Jokin muu, mikä? (avokysymys) 25 Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Opiskelijakulttuuri köyhtyy, kun alkoholin käyttö on pääosassa Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Se, paljonko käyttää alkoholia tapahtumissa, on jokaisen oma asia Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Tapahtumien ohjelmissa ja järjestelyissä ei oteta huomioon ihmisiä, jotka eivät käytä alkoholia Oletko muuttanut pois lapsuudenkodistasi opiskelujen takia? Oletko vaihtanut asuinpaikkakuntaa opiskelujen takia? Olisitko kaivannut lisää neuvontaa ja ohjausta opintojen aloittamisen suhteen? Millaista? (avokysymys) Olisitko toivonut lisää tukea asumisen suhteen? Millaista? (avokysymys) Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka help- 38

45 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä poja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Asunnon löytyminen Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Elämisen kustantaminen Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Ensimmäisten opiskeluhommien tekeminen Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Itsenäisen asumisen aloittaminen Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Kodinhoito Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Neuvojen ja opastuksen saaminen tarvittaessa Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Oikean tahon tai henkilön löytäminen neuvojen kysymiseksi Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Porukoihin tai ryhmiin mukaan pääseminen Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Tutustuminen muihin yksittäisiin opiskelijoihin Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Uuden paikkakunnan palvelujen löytäminen Sukupuoli Vastaamisen aloittamisaika Vastaamisen kesto minuutteina Vastaamisen lopettamisaika Vastauslomakkeen kieli Yliopistosi

46 3. Hakemistot 3.3 Muuttujaryhmät Muuttujaryhmä Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. [Q3_1] Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Asunnon löytyminen [Q3_2] Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Itsenäisen asumisen aloittaminen [Q3_3] Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Kodinhoito [Q3_4] Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Uuden paikkakunnan palvelujen löytäminen... 8 [Q3_5] Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Elämisen kustantaminen Muuttujaryhmä Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. [Q5_1] Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Ensimmäisten opiskeluhommien tekeminen.. 10 [Q5_2] Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Neuvojen ja opastuksen saaminen tarvittaessa 10 [Q5_3] Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Oikean tahon tai henkilön löytäminen neuvojen kysymiseksi Muuttujaryhmä Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. [Q7_1] Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Tutustuminen muihin yksittäisiin opiskelijoihin 12 [Q7_2] Seuraavat asiat tuovat usein haasteita ja pohdittavaa opintonsa aloittaville. Arvioi, kuinka helppoja tai vaikeita ne ovat olleet sinulle. Porukoihin tai ryhmiin mukaan pääseminen

47 3.3. Muuttujaryhmät Muuttujaryhmä Arvioi tuutoritoiminnan hyödyllisyyttä ja tärkeyttä sinulle. [Q9_1] Arvioi tuutoritoiminnan hyödyllisyyttä ja tärkeyttä sinulle. Opintojen aloittamisessa ja käytännön asioissa [Q9_2] Arvioi tuutoritoiminnan hyödyllisyyttä ja tärkeyttä sinulle. Uusiin opiskelukavereihin tutustumisessa Muuttujaryhmä Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Valitse 1-3 mielestäsi sopivinta vaihtoehtoa. [Q12_1] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö on hauskaa [Q12_2] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö lisää ulkopuolisuuden tunnetta ja porukasta syrjäytymistä [Q12_3] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö sopii toisiin tapahtumiin paremmin kuin toisiin [Q12_4] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Se, paljonko käyttää alkoholia tapahtumissa, on jokaisen oma asia [Q12_5] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö kuuluu opiskelijakulttuuriin [Q12_6] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö tapahtumissa verottaa kukkaroa liikaa [Q12_7] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö tapahtumissa on ihan sopivaa [Q12_8] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö viivästyttää opintoja [Q12_9] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö tuntuu turhalta [Q12_10] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Enemmistö osaa alkoholin kohtuukäytön [Q12_11] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholia käytetään aivan liian vähän [Q12_12] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttöön painostetaan [Q12_13] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholin käyttö ei saisi olla pääroolissa [Q12_14] Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä opiskelijatapahtumissa? Alkoholia käytetään aivan liikaa

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3057 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3057 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2014: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3057. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3057. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3057 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2909. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2909. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2909 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2970. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2970. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2970 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3113. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD3113. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD3113 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2350. Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2350. Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2350 Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2005 jatkotutkinnon

Lisätiedot

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja FSD3159 Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3111. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD3111. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD3111 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2992 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2390. Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat Koodikirja

FSD2390. Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat Koodikirja FSD2390 Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen hyvinvointi: Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2906. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2906. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2906 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja

FSD3189. Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus Koodikirja FSD3189 Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon

Lisätiedot

FSD2970. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2970. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2970 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja FSD2130 Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot