Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Toukokuu 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Toukokuu 2010"

Transkriptio

1 Julku on Pirknmn Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lehden nimi viitt tmperelisen kirjilijn Luri Viidn tekstiin: Meidät on reivttu ristiin j rstiin, kytketty, kätketty julkujen kstiin... Julkuj käytettiin iknn rkennustyömill betonirkenteit tukemss kunnes nämä svuttivt kestävät ominisuutens. Yrityskummienkin joukko on runsslukuinen j sen kokemuspiiri rkentuu elinkeinoelämän tehtävistä ristiin j rstiin. Joukkoon kätkeytyy monipuolist johtotson osmist sekä henkilökohtist yrittämistä. Myös julkisyhteisöt ovt kummien kstiss edustettuin. Tämä joukko trjo tukev yhteistyötä Pirknmn lueen loittville ti jo pitkään toimineille yrityksille. Pirknmn yrityskummien teemilt sykettä menneeseen, nykyhetkeen j tulevisuuteen n ELY-keskuksen TE-sli täyttyi kummien, kummiyritysten j sidosryhmien edustjist näiden svuttu kokemn teemiltpäivän nti. Tilisuudest muodostuikin mieliinpinuv tphtum. Pirknmn Yrityskummit ry:n puheenjohtj Rimo Ylivkerin vuksess kävi selville, että kuusitoist vuott sitten loitettu kummitoimint etenee vhvsti. Kummej on trklleen otten 172, vuoden 2009 kuluess utettiin 168 yritystä j klinikoiden määrä Yrityskummien puheenjohtj Rimo Ylivkeri vmss tilisuutt. oli 45. Yhdistyksen hllitus on käsitellyt hnkett, joss kummit pyrkivät olemn mukn voimistettess seutukunnn yritysten liiketoiminnn kehittämistä, knsinvälistymistä sekä ksvuhkuisten j työpikkoj luomn pystyvien yritysten toimint. Tvoitteen on konkurssien määrän vähentäminen.

2 Pirknmn Yrityskummit ry:n tiedotuslehti 2/5 Vuoden 2009 yrityskummiksi JUHANI MARKULA n Kummirdin puheenjohtj Olvi Toivol lusui esittelyssään vnkt perustelut, joiden pohjlt vuoden yrityskummiksi vlittu Juhni Mrkul spui vstnottmn plkintojn. Yrityskummi Mrkul on ollut ktiivisesti mukn pirknmlisess toiminnss yli 10 vuott, stun jo sitä ennen tuntum kummitoiminnst Nestor Prtners ien puitteiss 1990-luvull. Mrkulll on ollut useit kummiyrityksiä, joiden toimipikt ovt sijinneet Urjlss, Vmmlss, Lempäälässä sekä Tmpereell. Muutmt niistä ovt olleet konepj-ln yrityksiä, yrityskummin omn työkokemuksen lueelt. Mrkul Kummirdin puheenjohtj Olvi Toivol sekä yhdistyksen toiminnnjohtj Hrri Meller luovuttmss Vuoden Yrityskummi-plkinto Juhni Mrkullle. on toiminnssn osnnut pneutu juuri oikeisiin sioihin j kummien priss hänet tunnetn Olvi Toivoln snoin oiken kummitoiminnn srjjyränä. Juhni Mrkuln näkemyksiä kummin toiminnst: Pirknmn Yrityskummit muodostvt veljellisen joukon, jonk jäsenenä olen kummitehtävissä päässyt tutustumn lukuisiin erilisiin yrittäjiin j yrityksiin. Kummisuhteiss olen joutunut tekemisiin loittvn yrityksen ongelmiin, keksinnön tuotteistmiseen, tuotteen lnseerukseen mrkkinoille, rhoituspulmiin jne. Tällöin kysymyksessä on sttnut oll yksi ti usempi korkekoulust vlmistunut ti vlmistumss olev uusyrittäjä, jok on perustnut yrityksensä keksintönsä pohjlle. Toislt kysymyksessä on sttnut oll jo pitkän päivätyön puurtnut kokenut yrittäjä, joll on trve testt jtuksin. Kokemusteni mukn ivn rtkisev on miten henkilökemi toimii yrittäjän j kummin välillä. Monesti jo lyhyen tpmisen tuloksen huom, käykö vuoropuhelu luontevsti j syntyykö keskinäinen luottmus j rvostus tunne siitä että tässä istutn smss veneessä. Ktson tärkeäksi sen, että kummin ei pidä toimi oppimestrin eikä tyrkyttää yhtä j oiket rtkisu yrittäjän pulmn. Toislt ei pidä hyssytellä. Yrittäjä on kyllä vlmis kuuntelemn kritiikkiä, jos siihen on ihett. Kummiyritysten ongelmt eivät in uke ensimmäisen tpmisen yhteydessä. Pulm jlostuu rtkisuksi jtkotpmisiss. Kummiklinikk on osoittutunut tehokkksi j ntnut hyviä kokemuksi. Eipä ihme, että se on täkäläisenä rtkisun herättänyt myös vltkunnllist mielenkiinto j on leviämässä myös muulle mhn. Usein esiintyviä pulmi ljst yritysongelmien kirjost ovt mm. nämä: Hllitustyö ti yrityksen kuhunkin hetkeen sopiv hllituksen kokoonpno. Tsomistuksest johtuvt riidt. Päätöksenteko vike. Isännän ääni ei kuulu. Omistjn thtotiln (omistjstrtegin) puute. Ei ole mietitty, millinen yrityksen hlutn olevn 5-10 vuoden kuluttu. Sukupolvenvihdoksest syntyvät ongelmt. Lähipiiristä ei löydy jtkj ti ei ole lähdetty hoitmn edessä olev viestikpuln vihto joiss. Summ summrum: Yrityskummi hkee motivtions innostvst toimintympäristöstä j hyvistä kvereist. Yrityskummi ei klstele kiitost. Hyvänolon tunne syntyy siitä kun kummiyritys menestyy j kummitpmisten seuruksen yrittäjän tekemät päätökset johtvt yrityksen onnistumisiin. Kummitoimint houkuttelee kummi omn osmisen ylläpitämiseen j nt virikkeitä kehittyä j ksv ihmisenä. Diplomi-insinööri Juhni Mrkul on toiminut tutkimus-, tuotnnon johto-, j liikkeenjohtotehtävissä konepj-, uto- j lentokoneteollisuudess Oy Fiskrs Ab:ss, Oy Sb Vlmet Ab:ss j Vlmet Oy:ssä. Tmpereen tlouslueell pisin työrupem Vlmet Oy Linnvuoren Tehtn johtjn Viimeksi Mrkul toimi Vlmet Lentokoneteollisuus Oy:n toimitusjohtjn. Vuoden kummin mielihrrstuksi ovt rkennus- j korjuspuuht kesämökillä sekä mtkilu. (Vrsinkin Espnjn tyttären perheen luo toistuvt mtkt.)

3 Pirknmn Yrityskummit ry:n tiedotuslehti 3/5 Tpiol plvelee vkuuttvsti n Tpiol-ryhmän vkuutusplveluist pirknmlisille yrityssikkille kertoi yhteysjohtj Jorm Pjunen. Hän toi esille erittäin kttvsti hrkitut plvelut, joiss huomiot on kiinnitetty mm. sikkiden huolenpitomlleihin j yhteyden pitoon. Plvelujen kohdistminen yrityskokojen mukn mikro- j pk-yrityksiin, joit plvelevt erikoistuneet vkuutusedustjt sekä siksvstuulliset yhteyspäälliköt, on johtnut hyviin tuloksiin. Edellisten lisäksi pikllisist mksuttomist sintuntijplveluist j hoitovstuiden ljuudest muodostuu kokonisuus, jost hyvällä syytä voi todet, että Tpioln knss on yrityksen turvllist ksv. Yhteysjohtj Jorm Pjunen Toimitusjohtj Hrri Luslhti: Tpiol pnkki PALVELEE ASIAKKAIDEN EHDOILLA n Tmperelissyntyinen j täällä ksvuympäristöstä virikkeensä snut Tpiol Pnkin toimitusjohtj Hrri Luslhti käsitteli kiinnostvss esityksessään pnkin perustmiseen j toiminttvn vlintoihin liittyviä seikkoj. Oli mielenkiintoist kuull myös Luslhden pnkkiurn viheit, joihin sisältyy mm. khden pnkin, Hndelsbnkenin j Tpiol Pnkin perustminen Tmpereelle. Tpiol Pnkin, jonk pääkonttori on Helsingissä j kkkoskonttori Tmpereell, perustmisess toimitusjohtj Luslhti on ollut ivn lust lken mukn määrittelemässä j toteuttmss pnkin toimintperitteit. Vuonn 1992 perustetun pnkin sikskohderyhmä on kotitloudet, j niiden plvelu tphtuu verkoss ilmn fyysisiä plveluit j hienoj puitteit. Tpiol Pnkki Oy:n omistvt sikkt, se toimii sikkiden ehdoill j on olemss sikkit vrten. Mrkkintutkimuksen näkökulmst kerrottkoon, että lkuviheiss kohdistettiin Tpiol- ryhmän Tpiol Pnkin toimintperitteit Kilpilijoiden toiminttpoj :lle vkuutussikklle suorminoskirje, joss tiedusteltiin minkälisen pnkin he hluisivt. Plutett rvioitiin tulevn prisen tuhtt kpplett, mutt tulos yllätti: vstuksi spui kpl!! Pnkki si rvokst ineisto, jot voitiin hyödyntää käytäntöön. Tpiol Pnkin peritteeksi muodostui tp toimi eri lill kuin kilpilijt. Asikkt sivt suomlisen j pikllisen pnkin, jok mm. mks korko päiväsldolle, hyvää korko plkktilille j joss pnkkisioidens keskittävän sikkn edut eivät riipu linojen j tlletusten määrästä. Pnkin näkymistä toimitusjohtj Hrri Luslhti minitsi, että vikk toimint kohdistuu edelleen henkilösikkiden pnkkiplveluihin olln hilj siirtymässä myös yrityspuolelle. Kikess toiminnss on pitkäjänteinen tekemisen meininki, joss noudtetn tiettyä vrovisuutt sijoitustrtegiss. Ensijisen ovt edelleen mksuliikenneplvelut. Kuulijt sivt Luslhden esityksestä vrsin vkuuttvn kuvn Tpiol Pnkin toiminnst.

4 Pirknmn Yrityskummit ry:n tiedotuslehti 4/5 Dicole Oy, toimitusjohtj Teemu Arin: Kuink löydät sikkt j yhteistyökumppnit tänään j tulevisuudess Yritysten tulee unoht menneisyytensä. Internet on kiken toiminnn perusrvo. Merkittävimmät teknologit ovt niitä, jotk ktovt. n Sosilisen medin nyt jo milmnljuisesti tunnettu 28-vuotis guru, toimitusjohtj Teemu Arin, Dicole Oy päästi vlloilleen huiket näkymät digitlisen verkostoitumisen mhdollisuuksist. Hänen esityksensä vyörytti hiirenhiljisen kuulijkunnn eteen tulevisuuden kuvi, jotk yllättivät, hämmästyttivät, ihstuttivt j ktivoivt uuteen jtteluun. Teemu Arinn esitys oli ensimmäinen httu päässä pidetty ktsus yrityskummien tilisuuksiss. Sen päätyttyä olisi meidän kikkien vnhojen prtojen pitänyt noust seisten kunnioittmn tämän nuorenmiehen esityksen sisältöä j esitystp. Tulevisuus on kikkien käden ulottuvill, mutt Teemull se on jo hnskss. Esityksen monisäikeinen j si pursuv sisältö ei suonut lkeellisill välineillä kynällä j lehtiöllä vrustutuneelle muistiinmerkitsijälle juurikn mhdollisuuksi. Siksi tässä jutuss on tukeuduttu Teemu Arinn nettisivustoilt poimittuihin plsiin j myös Virtuliyliopiston sekä Tlouselämän sivustoihin. Kertokoon kuvkvlkdi tphtumilln ntiin liittyneistä teeseistä. Merkittävät idet muuttvt milm WEB-snsto Nyttismi Teemu Arin Kommuniktio prdigmn muutos Hku selus jne Sos.medin rkkitehtuurit

5 Pirknmn Yrityskummit ry:n tiedotuslehti 5/5 Teemu Arin omst tuststn: Perustin 16-vuotin vnhempien j oikeuden luvll omn yrityksen oppimisympäristökseni. Toimin 17-vuotist muutmn vuoden lukion opettjn, jolloin suuntsin jtteluni yhä enemmän oppimisympäristöjen, oppimisen j opettmisen kehittämiseen. Smll toin esiin konkreettisesti nykyjärjestelmän ongelmkohdt. Om yritys trjosi kehittyneen oppimisympäristön, joss uusi teknologi kohtsi hstvt tulevisuussuuntutuneet siksprojektit. Om motivtio kirjojen lukemiseen, uudenlisten rtkisujen kehittelemiseen j esiintymistitojen prntmiseen lisääntyi ivn kuin itsestään. Internet toimi keskeisenä oppimis- j yhteistyöknvn, jok loi suhteet omn ln keskeisiin jttelijoihin, ilmn erityistä trvett fyysiseen kohtmiseen. Om lue sintuntijn löytyi nopesti, siihen kun ei ollut stvill koulutust ti prempikn tekijöitä. Vuosituhnnen vihteess pyöritin voimeen lähdekoodiin perustuv projekti, johon osllistui stoj ihmisiä ympäri milmn kikilt mntereilt. Myöhemmin olen toiminut knsinvälisten yhtiöiden neuvonntjn sosilisen medin hyödyntämisessä näiden omss toiminnss. Avoimuuden, osllistumisen, oppimisen j läpinäkyvyyden lisääminen yritystoiminnss ovt keskeisiä teesejäni. Dicole Oy (discover, collborte, lern, on yritykseni, jonk filosofi näkyy sen nimestä. Teemu Arin Tlouselämä-lehden rtikkeliss : Sosiliselle medille on luonteenomist utonomisuus, yhteyksien muodostmisen vpus, rkenteellinen hjutuneisuus, vuorovikutuksen epämuodollisuus j käyttäjäläheisyyden korostminen keskeisen rvon rkentumisess. Verkoss sosilisen medin knsikuviksi nostetn wikien j blogien suosio. Siinä missä perinteisesssä mediss pieni joukko ihmisiä määrittelee mitä sisältöä eri knvien kutt suurelle joukolle ihmisiä välitetään, sosilisess mediss jokinen yksilö vlitsee itse omt portinvrtijns miljoonist vihtoehdoist ti ryhtyy itse selliseksi. Nettisukupolvi äänestää jo käyttäytymisellään kksisuuntisuuden j moniulotteisuuden puolest. IRCglleri, Suomi24, Lunstorm, MySpce, Cyworld, World of Wrcrft, Second Life, Youtube, del.icio.us, Flickr, Wikipedi j blogit vievät voiton, kun trkstelln mitkä plvelut ovt suosituimpi, vuorovikutteisimpi j ksvukykyisimpiä. Web 2,0 : luonnehditn webin uuten lton, jok tekee verkost pssiivisen knvn sijn ktiivisen lustn, joss tehdään sioit. Useimmt yritykset mieltävät sosilisen medin edelleen vin mrkkinointiviestinnäksi. Tehokkint olisi kuitenkin kytkeä sosilinen medi osksi yrityksen kikke toimint, sisäistä j ulkoist viestintää j siks- j kumppnuussuhteit. Pitäisi unoht kömpelö sähköpostijohtminen j siirtyä wikeihin j muihin yhteisöllisiin toiminttpoihin. Teemu Arinn mielestä evoluutiot ei enää vie eteenpäin biologi, vn informtio. Tietoverkoss ihminen vputuu biologin khleist kosk netti trjo rjttomn mhdollisuuden linkittää tieto j opetell uusi sioit. Homo spiensi seur nyt Homo connectus. Pirknmn Yrityskummit ry toivott kikille lämmintä kesää! Pirknmn Yrityskummit ry Kuppktu 4, Tmpere Puh

Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Huhtikuu 2011

Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Huhtikuu 2011 Julku on Pirknmn Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lehden nimi viitt tmperelisen kirjilijn Luri Viidn tekstiin: Meidät on reivttu ristiin j rstiin, kytketty, kätketty julkujen kstiin... Julkuj käytettiin

Lisätiedot

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä 1 2 Loppurportti 2007 2011 Vstv projektityöntekijä Heidi Pukkil Projektityöntekijä Nin Tikknen Johdnto Tiivistelmä Hllinto Rhoitus Ohjusryhmä Työnohjus Henkilöstö Yhteistyö- j verkostokumppnit Projektiin

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnnhllitus 6/2007 194 (- 252) KOKOUSAIKA Mnntin 2. huhtikuut 2007 klo 18.30-19.55 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

Erä! Kellogg s MUROT. Coco pops, rice Krispies ja Frosties Great taste 375g pkt (2,67/kg) yks. 2,69-3,19 (7,17-8,51/kg) herkkunakki ja

Erä! Kellogg s MUROT. Coco pops, rice Krispies ja Frosties Great taste 375g pkt (2,67/kg) yks. 2,69-3,19 (7,17-8,51/kg) herkkunakki ja PALVELEMME M-pe 8.30-19 L 10-16 Su suljettu Insinöörinktu 38 Puh. 010 617 0100 Plveluksesssi myös nettipteekki www.pteekkiverkko.fi Hervnnn Snomt Ilmiö: Lämmitysjohtoj jätetään roikkumn pistorsioist Hervnt,

Lisätiedot

Kulttuuria vapaaehtoistyönä!

Kulttuuria vapaaehtoistyönä! Juh Iso-Aho & Esko Juhol (toim.) Kulttuui vpehtoistyönä! Susnn Eklund, Snni Hllnv, Mik Htikinen, Juh Iso-Aho, Esko Juhol, Kti Kilpiä, Jn Komi, Jeni Kopinen, Anu Lähteenmäki, Cit Rntl, j Rehnstöm, Soili

Lisätiedot

Paikka: Duon toisen kerroksen aula kaipaa toimintaa -68% 3 pkt ARLA 5 APETIINA SNACK. 100g (15,00/kg) yksittäin 1,85/kpl (18,50/kg) SUOMALAISTA

Paikka: Duon toisen kerroksen aula kaipaa toimintaa -68% 3 pkt ARLA 5 APETIINA SNACK. 100g (15,00/kg) yksittäin 1,85/kpl (18,50/kg) SUOMALAISTA PALVELEMME M-pe 8.30-19 L 10-16 Su suljettu Insinöörinktu 38 Puh. 010 617 0100 Plveluksesssi myös nettipteekki www.pteekkiverkko.fi Hervnnn Snomt Tontit: Kupungin keväinen tonttihku on käynnissä Hervnt,

Lisätiedot

yöelämä on muuttunut viime vuosina yhä haastavammaksi, vaativammaksi ja monien mielestä myös henkisesti raskaammaksi. Työuupumus on yleistä, loppuun

yöelämä on muuttunut viime vuosina yhä haastavammaksi, vaativammaksi ja monien mielestä myös henkisesti raskaammaksi. Työuupumus on yleistä, loppuun TORSTAINA 6.10.2011 Numero 20/2011 Onko työssä hyvä oll? T yöelämä on muuttunut viime vuosin yhä hstvmmksi, vtivmmksi j monien mielestä myös henkisesti rskmmksi. Työuupumus on yleistä, loppuun plmiset

Lisätiedot

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella Kljuttu H Ä T Ä L Ä O Y: N A S I A K A S L E H T I Kln hnkint on titolji Hätälän uusi fileointilinj tekee huippultu huippunopeudell Klstj-Eemeli kokee verkot kelillä kuin kelillä 1/11 Herkkukori odott

Lisätiedot

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä.

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. Tervetulo työelämään! Työelämän ABC Kikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. SELKOESITE Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Käyntiosoite: Mikonktu 8 A, 6. krs Postiosoite:

Lisätiedot

Jarmo. Huhtala jarmohuhtala.com. Juhla lähestyy

Jarmo. Huhtala jarmohuhtala.com. Juhla lähestyy Sinun sill Sinun äänellä! Jrmo 18 Huhtl jrmohuhtl.com p. 040 178 0830 KAUPUNKILEHTI LAUANTAI 28.3.2015 N:O 23 WWW.UUSIROVANIEMI.FI VEERA VASARA Juhl lähestyy Ortodoksien 40 päivän psto päättyy pääsiäisenä

Lisätiedot

Metsäsertifiointiin liittyvät asiantuntijapalveluiden

Metsäsertifiointiin liittyvät asiantuntijapalveluiden Heimo Meriö Metsäsertifiointiin liittyvät sintuntijplveluiden tulevisuuskuvt Euroopn sosilirhsto Tvoite -ohjelm Tämä julkisu on toteutettu Euroopn sosilirhston (ESR) tuell ESR-julkisut -srj Päätoimittj

Lisätiedot

ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! Osta takkasi ja savupiippusi SYTYTYSVALMIS. asiantuntijalta. TAKKAPAKETTI!

ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! Osta takkasi ja savupiippusi SYTYTYSVALMIS. asiantuntijalta. TAKKAPAKETTI! ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! ACES HIGH Ost tkksi j svupiippusi SYTYTYSVALMIS sintuntijlt. TAKKAPAKETTI! Kikki sennettun - Tulitikkuvlmist! Nyt myös joustv rhoitus, ktso lisää: - Concept - Design -

Lisätiedot

http://www.math.helsinki.fi/solmu/

http://www.math.helsinki.fi/solmu/ 1/2000 2001 http://www.mth.helsinki.fi/solmu/ Solmu Solmu Solmu 1/2000 2001 Mtemtiikn litos PL 4 (Yliopistonktu 5) 00014 Helsingin yliopisto http://www.mth.helsinki.fi/solmu/ Päätoimittj Pekk Alestlo Toimitussihteerit

Lisätiedot

Hyvät kummit, kummiyritykset ja yhteistyökumppanit. n Vuosi 2013 on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Nyt kuluva TOIMINNAN- JOHTAJAN PALSTA

Hyvät kummit, kummiyritykset ja yhteistyökumppanit. n Vuosi 2013 on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Nyt kuluva TOIMINNAN- JOHTAJAN PALSTA Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lehden nimi viittaa tamperelaisen kirjailijan Lauri Viidan tekstiin: Meidät on reivattu ristiin ja rastiin, kytketty, kätketty julkujen kastiin... Julkuja

Lisätiedot

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013 Plveluksesssi Lehti Itäkeskuksen Apteekin sikkille 1/2013 Itäkeskuksen Apteekki & kevään prht jutut tt? m t t o s t e k ä lä Jäikö oo käinen kert rk ä K s ii L ri so ii v Pro lustmme s 6. e lv p lu e k

Lisätiedot

luksusta ja tapa erottua. Sivu 27 Astinlauta on tukevaa tekoa. kasvaa huomaamatta hyötyliikunnan

luksusta ja tapa erottua. Sivu 27 Astinlauta on tukevaa tekoa. kasvaa huomaamatta hyötyliikunnan PERJANTAINA 12.6.2015, SIVU 21 Sttussymboli: Klssikkoutojen tuunus on uutt luksust j tp erottu. Sivu 27 Tuottj: Timo Nieminen p. 014 622 265 Sähköposti: liikenteess@ keskisuomlinen.fi Osoite: PL 159, 40101

Lisätiedot

Anne Berner: Perheyritys on lainassa tulevilta sukupolvilta

Anne Berner: Perheyritys on lainassa tulevilta sukupolvilta Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lehden nimi viittaa tamperelaisen kirjailijan Lauri Viidan tekstiin: Meidät on reivattu ristiin ja rastiin, kytketty, kätketty julkujen kastiin... Julkuja

Lisätiedot

Pirkanmaan Yrityskummeille uusi toiminnanjohtaja

Pirkanmaan Yrityskummeille uusi toiminnanjohtaja Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lehden nimi viittaa tamperelaisen kirjailijan Lauri Viidan tekstiin: Meidät on reivattu ristiin ja rastiin, kytketty, kätketty julkujen kastiin... Julkuja

Lisätiedot

MURICA PrTK:n ulkomaanexcu 2015

MURICA PrTK:n ulkomaanexcu 2015 1 MURICA PrTK:n ulkomnexcu 2015 CONTENTS Alkusnt 2 Excu lukuin 3 Vrinhnkint 4 Houston 7 Austin 9 Los Angeles 10 Sn Frncisco 12 Excufiiliksiä 14 Kuvpläjäys 16 ALKUSANAT Teksti: Ell Potk Excursio on nyt

Lisätiedot

23. KUNNONVALVONTA JA HUOLTO

23. KUNNONVALVONTA JA HUOLTO 23. KUNNONVALVONTA JA HUOLTO 23.1. Yleistä kunnoss- j käynnissäpidost Luku 23: Kunnonvlvont j huolto Nykyikisess tuotnnoss on käytettävyys eli prosessien jtkuv toimint tullut entistä tärkeämmäksi j keskeisemmäksi

Lisätiedot

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta.

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta. Uutt Kevääseen! Cprej, puseroit ym. Nopet vievät prht! Antti Lehtinen on vuoden KuumArt-titeilij. SIVU 10 KENKÄ S Sibeliuksenktu 10, Järvenpää (kävelyktu) Av. rkisin 10-17.30, pe j l 10-14 Keskiviikko13.5.2015

Lisätiedot

Suomen Energiakatsastus. on vuoden 2014 kummiyritys

Suomen Energiakatsastus. on vuoden 2014 kummiyritys Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lehden nimi viittaa tamperelaisen kirjailijan Lauri Viidan tekstiin: Meidät on reivattu ristiin ja rastiin, kytketty, kätketty julkujen kastiin... Julkuja

Lisätiedot

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina Jlkpllokentältä kupnkäynnin kentälle Newbodyn trin Autmme kouluj j seuroj vrinkeruuss kisoj, hrjoitusleirejä j luokkretkiä vrten. Seurt sekä koululiset voivt nsit tuntuvsti rh tvoitteidens svuttmiseksi

Lisätiedot

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä.

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä. KYMEn yrittäjät ry jäsenehti www.kynm.fi Pääkirjoitus: sko tuevisuuteen on vieä utuinen, mutt vhv 3 kymen KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI 1/2014 Yrittäjä, äänestä E-veiss. 12 Luonnon hemss Mtkiuti inibe pitää

Lisätiedot

Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Joulukuu 2012

Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Joulukuu 2012 Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lehden nimi viittaa tamperelaisen kirjailijan Lauri Viidan tekstiin: Meidät on reivattu ristiin ja rastiin, kytketty, kätketty julkujen kastiin... Julkuja

Lisätiedot

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko Sisällys: Pääkirjoitus 2 Projekti: Uompuisto 3 Tnssin huum 5 Tisle test: Uimstdion 7 Vijettuj totuuksi 9 Pihljkettu 10 Kesän hittielokuvt 11 Pojt festreill 13 Kyökin puolell 15 Tee-se-itse: Sunvst 17 Tisle

Lisätiedot

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014 Mik Hirvenslo Insinöörimtemtiikk B 4 Sisältö Rj-rvo j jtkuvuus....................................................... 5. Differentili- j integrlilskennn kehityksestä............................. 5. Relilukujen

Lisätiedot

Monikulmio on suljettu, yhtenäinen tasokuvio, jonka muodostavat pisteet ja näitä yhdistävät janat

Monikulmio on suljettu, yhtenäinen tasokuvio, jonka muodostavat pisteet ja näitä yhdistävät janat MAB: Monikulmiot Aluksi Tässä luvuss käsitellään pljon monikulmioit sekä muutmi tärkeimpiä esimerkkejä monikulmioiin liittyvistä leist. Näistä leist edottomsti tärkein ti inkin kuskntoisin on Pytgorn luse.

Lisätiedot

Luotain Consulting Oy. vuoden 2013 kummiyritykseksi. Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Joulukuu 2013

Luotain Consulting Oy. vuoden 2013 kummiyritykseksi. Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Joulukuu 2013 Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lehden nimi viittaa tamperelaisen kirjailijan Lauri Viidan tekstiin: Meidät on reivattu ristiin ja rastiin, kytketty, kätketty julkujen kastiin... Julkuja

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Keskiviikko 14.11.2012 klo 15.00-18.38 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino 1 24 Liite no Svukosken kunnnvirsto Järjestäytymissit 2 25 1 M-inesten ottmissuunnitelmn trkstmisest

Lisätiedot